Fa. M. WOERDMAN Machinale Houtbewerker Bekwame Meubelmakers GEOPEND Voorjaarscursus Zaadhandel ,,De Kamp" OUD SCHILDERIJ 'AMERSFOORTSCHE COURANT SATERDAG 14 FEBRUARI 1942 FAMILIEBERICHTEN Heden 14 Februari her- <6 ienken onze innig ge- liefde Ouders II. J. MüOREN :j: en M. Th. MüHREN SCHEUVENS den dog, dat zij vóór f 25 jaar in het huwelijk zijn getreden, ih Dat God hun lang mo- f <ii ge sparen is de wensch van hun dankbare kin- Tg deren. Anny en verloofde. il> Henk. A'foort, 14 Fcbr. 1942. Pauwstraat 4. ADVERTENTIES Mevr. Wed. M. BRUYN SCHWENCKE flcelt mede, dat de praktijk van wijlen Dr. J. W. BRUYN wordt voortgezet door J. J. RASKER, tenuwarts te Amersfoort. De praktijk van wijlen Dr. J. W. BRUYN wordt vanaf Maandag 16 Februari door mij voortgezet. J. J. RASKER, zenuwarts, Barchman Wuy- tiersloan 46, Amersfoort, Te lefoon 5920. Spreekuur Woensdag en Zaterdag van 1.303 uur en volgens af spraak. Het consultatiebureau der Stichting „ZON EN SCHILD" en het sanatorium „HEBRON" (H. V. VI ANDENSTRAAT) wordt vanaf heden gehouden door J. J; RASKER, zenuwarts te zijnen huize Barchman Wuylierslaan 46, Tel. 5920, eiken Woensdag en Zaterdag van 1.303 uur. Elizabeth Bijl Gedipl. Spraaklerares Voor Spraakgebreken en liplezen Vondelplein 2, Tel. 5359 Ambtenaren en vast partic. personeel tot maandinkomen ZONDER BORG; wettelijk tarief; vlug en discreet. Sarpliatistraat 36 A'tlam-C. Inl. (postz. v. antw.) en af wikkeling schriftelijk. Gemeente Hoogland ZEEP VOOR VU1LEN ARBEID. De Agent van de Distribu tiekring Bunschoten voor de gemeente Hoogland maakt bekend, dat op Maandag 16 Februari 1942 ten Distri- butiekantore de uitreiking plaats vindt van extra zeep- bonnen voor vullen arbeid. Het kantoor is daartoe ge opend van 1012 uur en van 24 uur. De ingevulde aanvraagfor mulieren en stamkaarten moeten worden medege bracht, terwijl degeen, die de bonnen in ontvangst neemt bekend moet zijn met het aantal op het bedrijf aanwezige melkkoeien. Uitreiking na genoemden datum vindt niet meer plaats. De Agent voornoemd, SEGERS. De Notaris Johs. Knoppers te Amersfoort zal op Donder dag 19 Februari 1942, des na middags 3 uur in „Concor dia" a d. Langestraat No. 113 te Amersfoort publiek ver- koopen: In de Gemeente Amersfoort Pcrc. 1. EEN WOONHUIS met erf aan het Havik No. 39, groot 2.20 Aren. Gedeeltelijk in gebruik bij den Heer Th. G. A. Meijer en gedeeltelijk mondeling verhuurd aan den heer J. Th. W. Massa voor 50.per 3 maanden. Perc. 2. De geheel vrij staande VILLA met schuur tje, garage en tuin aan de Paulus Buyslaan no. 27 hoek Berkenweg, groot 8.07 Aren. Verhuurd aan den heer P. Flick, voor 900.p. jaar tot 1 Augustus 1943. Aanvaarding en betaling der kooppenningen op 19 Mei 1942. Bezichtiging Dinsdags- en Donderdagsmiddags van 2—4 uur. Inlichtingen te bekomen ten kantore van Notaris Johs. Knoppers, Utrechtscheweg 3, Amersfoort. Houtverkooping HOEVELAKEN, De Notaris J. G. Klaasstn te Amersfoort zal op Woens dag 25 Februari 1942 v.m. 11 uur in het hotel Fontein te Hoevelaken, voor de Er ven den Heer Dr. C. J. K. van Aalst, publiek verkoo- pen 52 PERCEELEN HAKHOUT EN BOOMEN. Aanwijzer J. Smit. Kijkda gen 21, 23 en 24 Februari a.s. van 812 en van 24 en 's morgens vóór de ver- kooping. Betaling mits 2 bor gen, 1 Juli 1942. Vervoeren vóór 1 April 1942. Verboden honden mee te brengen. Verkooplokaal „ST. AECHTEN" ZAND 37. Dir.: J. C. LAMMERTS VAN BUEREN. Veiling van MEUBILAIRE GOEDEREN op Dinsdag 17 Febr. 1942. v.m. 10 uur ten overstaan van Deurwaarder D. SCHROOR. Antieke meubelen w.o. kus- senkast, gladde Drenlsche kast, stoeltjesklok, barome ter, Empire secretaire, eenig porcelein en aardewerk. Voorts kapitale 3 deurs boekenkast, 2 persoons mas sief mahoniehouten ledikant, 6 bijzondere violen (Rivalo, Pot, v. d. Meer, E, Smidt), alt-viool, guilaar, halbank, buffetten, tafels, stoelen, fau teuils, luidsprekers, opklap- bed, diverse meubelen, lijs ten, kristal, glaswerk, aar dewerk, keukengoed, enz. Kijkdag Maandag 16 Fe bruari van 10 tot 12.30 en van 1.30 tot 5 tiur. MEUBELFABRIEK „„KADÉ" Nijverheidstraat 18, Amers foort Meubelmakers en Meubelmakers gezellen gevraagd. Persoonlijk aanmelden tus- schen 11 en 12 uur 's mor gens en 2.30 en 4 uur 's mid dags, eventueel ook schrif telijk. Handelskantoor vraagt voor spoedige indiensttreding Steno-Typiste bekend met Nederl. en Duit- sclie handelscorrespondentie. Bekendheid met boekhouden strekt tot aanbeveling. Brieven onder No. 346 bur. Amersf. Courant. Met ingang van MAANDAG IC FEBRUARI 1942 zullen de prjjzen voor Limonade-gazeuse, Spuitwater en Sodawater VERHOOGD WORDEN tot prijzen toegestaan door het Rijksbureau voor de voed selvoorziening in Oorlogstijd bij schrijven van 6 Jan. 1942 afdeeling Alg. Zaken, No. 39248. ALG. NED. BOND VAN BIERHANDELAREN EN MINERAALWATERFABRIKANTEN. AFD. GOOI EN EEMLAND. Meubelfabriek ABEL J. ROLF, Langegracht 3 4, Amers foort. GEVRAAGD h e s I i s t zelfstandig en kunnende afschrijven. Tevens alsmede HALFWAS en LEERJONGEN. Aanmelden dagelijks van 1012.30 cn van 3—6 uur. Wegens beperkte aanvoer zijn wij (ingaande VOLGENDE WEEK) ALLééN Dinsdags Donderdags en Zaterdags Wilt U hier rekening mee houden UTRECHTSCHESTRAAT 44, t.o. Politiebureau TELEFOON 6724 AMERSFOORT DINSDAGAVOND 24 FEBR. begint de (15 lessen). Inschrijvingen dage lijks. Prospectus op aanvraag DANSSCHOOL JOH. SNIJDERS Korte Gracht 20 Telefoon 5083 GEMEENTE HOOGLAND UITREIKING INLEGVELLEN VOOR DISTRIBUTIESTAMKAARTEN. De Agent van het Distributiekantoor Bunschoten voor de gemeente Hoogland maakt bekend, dat op Dinsdag 17 Februari 1942 een aanvang gemaakt wordt met de uit reiking van inlegvellen voor dislributiestamkaarten, uit sluitend aan personen, die in het bevolkingssregister van de gemeente Hoogland staan ingeschreven. Uitgereikt worden Houders van bo- Houders van terkaarten vetkaarten aan personen geboren vóór 2 Januari 1921Inlegvel K. 1 Inlegvel L. 1 aan personen geboren na 1 Januari 1921, doch vóór 2 Januari 1928 Inlegvel K. 2 Inlegvel L. 2 aan personen geboren na 1 Januari 1928 doch vóór 2 Januari 1938 Inlegvel K. 3 Inlegvel L. 3 aan personen geboren na 1 Januari 1938Inlegvel K. 4 Inlegvel L. 4 Ten einde controle te hebben, dat een inlegvel, bestemd voor een bepaalde leeftijdsgroep wordt uitgereikt moet tegen afgifte van vorenbedoelde kaarten bon 13 van de bonkaarten-resgyve worden ingeleverd, dus: van personen van 21 jaar en ouder Bon Reserve 13A van personen van 14 t.m. 20 jaar Bon Reserve 13B van personen van 4 t.m. 13 jaar Bon Reserve 13C van personen van 0 t.m. 3 jaar Bon Reserve 13D De uitreiking vindt plaats ten Distributiekantore op Dins dag 17 Februari 1942 van 1012 uur voor Wijknos. C, D van 1 t.m. 50. Op Dinsdag 17 Februari 1942 van 24 uur voor de Wijk nos. D 51 t.m. 157. Op Woensdag 18 Februari 1942 van 1012 uur voor de Wijknos. E 1 t.m. E 100. Op Woensdag 18 Februari 1942 van 24 uur voor de Wijknos. E 101 t.m. 185 cn F geheel. Op Donderdag 19 Februari 1942 van 1012 uur voor de Wijknos. A. Op Donderdag 19 Februari 1942 van 24 uur voor de Wijknos. B. In het „Houteveen" vindt de uitreiking plaats Op Zaterdag 21 Februari van 1012 uur voor de Wijk nos. C 5, C 29 t.m. 71, F 22, C 1 t.m. C 4, C 6 t.m. C. 28 Op Maandag 23 Febr. 1942 van 1012 uur voor de Wijk nos. B 4 t.m. B 48, B 58 t.m. B 60, B 62 t.m. 125. Op Maandag 23 Februari 1942 van 24 uur voor de Wijknos, B 1'6 t.m. 200. De uitreiking geschiedt uitsluitend aan personen boven den leeftijd van 18 jaar. De Aecnt voornoemd: SEGERS. Heden is verschenen onze jaarlijksche prijscourant SEIZOEN 1942 VAN TUIN-, BLOEM- EN LANDBOUWZADEN, POOTAARDAPPELEN, ENZ. WORDT OP AAN VRAAG GRATIS TOEGEZONDEN. P. H. SMINK ZOON KAMP 1, TELEFOON 6863. LEUSDERWEG 164, TELEFOON 3821. TE KOOP GEVRAAGD Eiken- en Beukenboomen en Stobben voorl brandhout. Aankoopvergunning aanwezig,' Wij betalen de hoogste prijzen. Fa. WEVERS EN ELSHOF, ENSCHEDE KUIPERSDIJK 121 TEL. 2786 g tegen goede prijs te koop gevraagd. Brieven met omschrijving etc. onder No. 9847, Advertentie-Bureau „DIE HAGHE", Plein 11, Den Haag. GEWESTELIJKE PUBLICATIE VAN HET DEPARTE MENT VAN LANDBOUW EN VISSCHER1J LEVERING STIERKALVEREN EN OSSEN. De Provinciale Voedselcommlssarls voor Utrecht, mankt, tcu aan zien van tie levering- vnn stlcrkalvercn en ossen, bekend, dat, aan gezien het tengevolge van verkeersmoeilijkheden niet steeds moge- iyk zal zijn om alle stierkalveren en ossen, die niet voor een Iden titeitsbewijs of toewijzing ln aanmerking komen, vóór 15 Februari a.s. op de markten te doen aanvoeren, deze stierkalveren en ossen lot 1 Maart 1942 geleverd kunnen., worden, ln mindering op den nieuwen aanslag. TAXATIE VAN I De Landbouw-Crisls-Organlsatle op Maandag 16 Februari 1912 ARDEN. Utrecht, maakt bekend, dat o,-oormiddags tusschen 10 en 1 to Utrecht, Veemarktterrein, gelegenheid zal bestaan tot het laten taxeeren van paarden. Zij, die aldaar een verkoopkaart wenschen te ontvangen, dienen zich behoorlijk te lcgltimeeren. Tevens zijn zy verplicht de naam. het volledig adres en het Org. No. van den georganiseerde, die het paard te koop aanbiedt, op te geven. Bij niet voldoen hlernan zal geen verkoopkaart worden uitgereikt. Paarden, geboren vóór 1939, zullen alleen dan worden getaxeerd. Indien hiervoor een bijzondere aankoopvergunning aanwezig ls. JFFICIEELE PUBLICATIE VAN DEN GEMACHTIGDE VOOR DE PRIJZEN. Bericht no. 91. MAXIMUM KLEINHANDELSPRIJZEN HARING EN HARING- PRODUCTEN. Aan het publiek mogen ten hoogste de volgende prijzen ln re kening worden gebracht: Pekel- of steurharlng 0.15 per stuk Gerookte of gestoomde bokking /0.17 per stuk Gemarineerde haring ƒ0.18 per stuk Rolmops, uit cén gcheele haring 0.19 per stuk Deze prijzen zijn Inclusief verpakking. Het vragen van lioogerc prijzen is strafbaar. Bewaar deze opgave cn gebruik haar. Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken. Bericht no. 92. MAXIMUM WINKELPRIJZEN VOOR GORT, GORTMOUT EN GORTBLOEM Aan het publiek mogen ten hoogste de volgende prijzen ln reke ning worden gebracht: Gronlngscho gort fO.Oö'/i p. 250 gr. Gronlngscho gortmout 0.06 GroAingsclie gottbloem ƒ0.06 Zaansche gort cn parelgort (klasse I) 0.08 Zaansche gort en parelgort (klasse IX) ƒ0.07 Zaansche gort, parelgort, grove gortmout n.k. en gortgrutten (klasse III) 0,06 li Zaansche gort, parelgort, gortgrutten en gortbloem (klasse IV) 0.06 Zaansche gort en gortbloem (klasse V) 0.06 Zaansche fijno gortmout sJc0.07 Het vragen van lioogcrc pryzen is strafbaar. Bewaar deze opgave cn gebruik haar. Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken. (JFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL, NIJVERHEID EN SCHEEPVAART REGELING VOOR EIGENBRANDTURF 1942. Do Secretaris-Generaal van het Departement van Handel, Nij verheid en Scheepvaart maakt het volgende bekend omtrent do legellng, welke ten aanzien van de zoogenaamde clgenbrandturf, welke In 1942 zal worden geproduceerd, ls getroffen. Turfproducentcn. die uitsluitend turf voor eigen gebruik pro- duceeren. dienen zich als elgenbrandturfproducenten te laten re- glstrceren bij do brandstoffencommlssle. waaronder zij ressorteeren. Zij dienen hiertoe een volledig en naar waarheid ingevuld en on derteekend aanvraagformulier, hetwelk hij de brandstoffencommls sle verkrijgbaar ls gesteld, voor 1 Maart 1942 b(j de brandstoffen- commissie ln te dienen. Indien de brandstoffencommlssle gunstig op het verzoek tot registratie beschikt, zendt zij aan den aanvra ger een kaart, waarop vermeld ls. clat de aanvrager als elgcnbrand- turfproducent ls geregistreerd. De verplichting tot Indiening van een aanvraagformulier ter registratie als clgenbrandturfproducent geldt niet ten aanzien van de turfproducenteii, dlo reeds als vcr- vcner bij het Rijksbureau zijn geregistreerd. Deze verveners zullen, zonder dat zij een aanvrage hiertoe behoeven ln te dienen, recht streeks van het Verkoopkantoor Fabrleksturf N.V. te Assen boven bedoelde kaart ontvangen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat allo met betrekking tot de registratie als vervencr bij het Rljks- .kolcnbureau gegeven voorschriften onverminderd van kracht biy- Wanneer de eigenbrandturfproduccnt turf voor eigen gebruik wenscht te vervoeren, dient hy zich bij den plaatseiyken distrlbu- tiedlenst te vervoegen onder overlegging van de registratlekaart. Tegen Inlevering van het aantal bonnen of toewijzingen, waarop hy turf voor eigen verbruik wenscht te vervooron, ontvangt hy van den rtlstributledlcnsF een ontvangstbewijs. Aangezien de lileromschrevcn regeling slechts geldt ten aanzien van clgenbrandturf. welke ln 1942 zal worden geproduceerd, moe ten bonnen van de brandstoffenkoarten voor het seizoen 1942 1943, welke in den loop van dit Jaar zullen worden uitgereikt, worden Ingeleverd. Bonnen van do thans ln gebruik zynde kaar ten zyn hiervoor dus niet geldig. Do dlstrlbutledlenst geeft een ontvangstbewijs af. waarop het aantal bonnen, dat ls Ingeleverd, wordt vermeld. Indien toewij zingen zyn Ingeleverd wordt hiervoor een afzonderiyk ontvangst bewijs afgegeven, waarop vermeld staat: voor bedrijf. Vervolgens dient de elgcnbrandturf-producent zich tot het ver koopkantoor Fabrleksturf N.V. te Assen or tot den vertegenwoor diger hiervan te wenden onder overlegging van de registratlekaart en van het ontvangstbewijs. Het verkoopkantoor of zijn vertegen woordiger neemt het ontvangstbewys in ontvangst en teekent op do registratlekaart de maximum hoeveelheid aan. die de produ cent mag vervoeren. By de berekening van deze hoeveelheid wordt er van uitgegaan, dat de dubbele hoeveelheid, welke op de bon nen kan worden verkocht, mag worden vervoerd. Voor de Ingele verde toewijzingen kan echter slechts een vervoervergunnlng voor do enkele hoeveelheid worden verkregen. Vervolgens geeft de ver tegenwoordiger een vervoer-vergunnlng af. Deze vergunning ls ech ter slechts een bepaalden dag en voor een vervoer geldig, zoodat hierop niet verschillende partijen kunnen worden vervoerd. Elgen brandturfproducenten. die de maximumhoeveelheid niet ln een maal op een dag willen vervoeren, kunnen een vervoervergunnlng voor meerdere hoeveelheden op verschillende 'dagen verkrygen. Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, dat aan niet geregistreerde elgenbrandturfproducenten geen vervoervergunnlng zal worden verstrekt en dat het vervoer van turf zonder een door of namens het verkoopkantoor Fabrleksturf N.V. te Assen af gegeven schriftelijke vergunning verboden is. Aangezien annmnakturf cn bolsterturf van de bepalingen van de distributieregeling zijn vrijgesteld, ls het bovenstaande niet van toepassing voor het vervoer van deze soorten turf. Nadere inlichtingen omtrent de regeling inzake de clgcr.bran''- turf kunnen bij de brandstoffcncommlsslcs worden ingewonnen. MAXIMUMPRIJZEN ZAAIBOONEN Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening ln Oorlogstijd maakt het volgende bekend. Voor zaalboonen zyn do volgende maximum-prijzen Inclusief omzetbelasting vastgesteld: TelcrsprUs Telcrsprys Gebrulkers- Ongeschoond Geschoond prys (Han- geplom- dclsprljs) kg. 36.25 „34.50 39.75 42.75 44.35 38.50 34.40 37.40 „38.50 Zeeuwscbe bruine boonen Ceka N.AJC Ie nabouw 26.75 ƒ33.05 N.A.K. 2e cn oudere „25.75 „31.80 Zeeuwsche bruine boonen ongekeurd 25.25 Walchcrsche Kogelb. AJC.A. NJiK. Ie nabouw „31.25 „38.55 N.A.K. 2e en oudere „30.— „37.05 Walchersche Kogelboonen ongekeurd 29.25 N. Holl. bruine boonen landras N.AK.-gekcurd „30.75 „38.05 ongekeurd 29.50 Walchersche witte boonen N.A.K. le nabouw „31.„40.05 N.A.K. 2e en oudere „30.„38.65 Walchersche witte boonen landras N.A.K.-gekeurd „30.75 „39.55 ongekeurd 29.25 N.-Hollandsche Krombekken landras N.A.K.-gekeurd „31.75 „41.15 Idem en andere hardschallge ongekeurd 30.25 Groninger slroo- Friesehe Woudboontjes ongekeurd „26.60 Cltroenboonen ongekeurd 29.20 Klevltsboonen ongekeurd „30.25 De telersprijzen zijn exclusief zak. levering geschiedt op P.I.C.A. voorwaarden (franco binnen 10 km. afstand van het bedryr van den teler). Verdere vracht komt voor rekening van den kooper. In do telersprijzen voor geplombeerd N.A.K.-zaad zyn begrepen cle keurlngs- en plombekostcn, alsmede een bedrag voor kweekers- vergoeding. Wanneer de handel ongeschoond zaad koopt, komen plombekos- ten en kweekersvergoeding te zijnen laste. In de handelsprljzen zyn begrepen eventueels commlsslonnalrs-, agenten- en groothandelsprovlsle. Deze prijzen zyn exclusief zak en af pakhuis van den handelaar. Op rekening gestelde zakken moeten binnen den gebrullteUJken termijn door den handel tegen factuurprys worden teruggenomen. Uitgaande ln Inkomende vracht voor zoover deze laatste ƒ0.10 te boven gaat. komt voor rekening van den kooper. Een gespecifi ceerde opgave van de werkelijke vrachtkosten moet op de nota van den handelaar worden vermeld. BIJ afname van kleinere hoeveelheden dan 100 kg. mogen de ge noemde gebrulkerspryzen verhoogd worden met ten hoogste de vol- gendo percentages: bij afname tot cn met 1 kg. 55 bij afname van 1 t.m. 10 kg. 35 bij afname van 10 t.m. 25 kg. 15 Do aldus berekende pryzen gelden Inclusief vracht, verpakking en vergoedingen voor tusschonpcrsonen. Do handel ln peulvruchten ls slechts toegestaan aan dlo han delaren (coöperaties), die een overeenkomst zaaipeulvruchtcn met de Nederlandsche Akkerbouwcentrale hebben aangegaan. Over het algemeen ls slechts de handel in door den N.AE. goed gekeurde zaalboonen toegestaan, met uitzondering van die soorten, waarvoor eveneens een prijs voor ongekeurde ls vastgesteld. Deze mogen echter slechts ln den handel worden gebracht, wanneer zij door den N.A K. op partij zyn goedgekeurd en geplombeerd. Voor zoover het bruine boonen betreft, mag plombeering door den N.A-K. eerst plaats vinden. n3dat tie verschuldigde heffing aan de PJ.C.A. is betaald. Het vervoer van ongekeurde zaalboonen staat zoolang plombeering niet heeft plaats gevonden, onder contröle van den N.A K. Wordt door een teler rechtstreeks afgeleverd aan een uiteinde- lijken gebruiker, dan mag maximaal de hierboven genoemde vcr- brulkersprijs verminderd met 1.50 ln rekening worden gebracht. MAXIMUM-PRIJZEN VELDBOONEN VOOR ZAAIDOELEINDEN Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening ln Oorlogstyd maakt het volgende bekend: Voor vcldboonen, bestemd voor zaaldoelelnden, zyn de volgends maximumprijzen inclusief omzetbelasting vastgesteld: Telerspr(|s TelersprUs Handelaars- ongeschoond geschoond - prijs per 100 kg. geplomb. Waalscho boonen: N.A.K.-le nabouw ƒ19.50 ƒ25.25 ƒ28.50 N.A.K.-2e en oudere nabouw 18.50 /24J25 ƒ27.50 Ongekeurd 18.— 25.75 Wier-, Paarde- en Dulveboonen: N.A,K.-le nabouw ƒ18.50 ƒ23.75 ƒ27.— N.A.K.-2e.ea oudere nabouw ƒ17.50 ƒ22.75 ƒ26.— Ongekeurd 17.— 24.25 De telersprijzen zyn exclusief zak. Levering geschiedt op P.I.C.A.- voorwaarden (franco binnen 10 km. afstand van het bedryf van den teler: verdere vracht Is voor rekening van den kooper). In do telerspryzen voor geplombeerd N.A.K.-zaad zyn begreper de keurlngs- en plombekosten, alsmede een bedrag voor kweekers vergoeding. Wanneer de handel ongeschoond zaad koopt, komen keurlngs- en plombekostcn en kweekersvergoeding te zynen laste. In de handelsprljzen zijn begrepen eventueele commlsslonnalrs-, agenten- en groothandelsprovisie. Deze pryzen zijn exclusief zak cn nf pakhuis van den handelaar. Op rekening gestelde zakken moeten binnen den gebrulkeiyken termyn door den handel tegen factuurprys worden teruggenomen. Uitgaande en inkomende vracht, voor zoover deze laatste 0.10 te boven gaat, komt voor rekening van den kooper. Een gespecifi ceerde opgave van de werkelijke vrachtkosten moet op de nota van den handelaar worden vermeld. By afname van kleinere hoeveelheden dan 100 kg. mogen da ge-' noemde handelaarspryzen worden verhoogd met ten hoogste de volgende percentages: bij afname tan. 1 kg. 65 bij afname van meer dan 1 t.m. 10 kg. 35 bij afname van meer dan 10 t.m. 25 kg. 15 De aldus berekende pryzen gelden Inclusief vracht, verpakking en vergoeding voor tussclienpersonen. Vanaf heden Is het koopen van veldboonen zoowel N.A.K.-ge- keurd als ongekeurd van telers toegestaan aan die handelaren (coöperaties), die een overeenkomst zaalpeulvruchten met de Ne derlandsche Akkerbouwcentrale hebben aangegaan. Ongekeurde partyen mogen door den handel slechts worden verkocht, nadat zij door den N.A.K. op partij zyn goedgekeurd en geplombeerd Het vervoer van ongekeurde partyen staat zoolang plombeerlng nog niet heeft plaats gevonden onder contröle van den N.A.K. Wordt door een teler rechtstreeks afgeleverd aan den ultelndc- lljken gebruiker dan mag maximaal de hierboven ln de desbetref fende kolom genoemde hondelaarsprys verminderd met ƒ1.50 ln rekening worden gebracht. Door den teler mag derhalve niet de extra marge, welke den. handelaar by verkoop van kleine hoeven- heden dan 100 kg. ls toegestaan, worden berekend. TEELT VAX LANDBOUWZADEN DOOR TELERS. De Regeerlngscommlssarls voor de bodemproductie maakt het volgende bejiend. Het verbouwen van landbouwzaden ls toegestaan wanneer ln totaal per bedrijf niet meer dan 5 are wordt verbouwd. De teler ls vry op deze 5 are landbouwzaden te telen naar zijn eigen keuze, zonder dat lilj hiervoor een aanvrage behoeft ln te dienen. De verbouw van landbouwzaden te weten van gras- en klaver zaden. lucerne, serradella, wikken, lupinen, merg- en voederkool, suikerbieten, mangels en voederbleten, koolrapen, stoppelknollcn, gelo wortelen, spurrie, chlchorcl, boterzaad en andere hier niet genoemde zaden van groenvoedergewassen op een oppervlakte groo- ter dan 5 are ls slechts toegestaan, wanneer men ln het hezlt ls van een teeltvergunning. Zaadteelt van Westerwoldsch raalgras, suikerbleten, mangelwor- tels. voederbleten, koolrapen, stoppelknollen (zomer- en herfst- knollen) en boterzaad op een oppervlakte grooter dan 5 are ls den teler slechts toegestaan, wanneer hy hiervoor een teeltcontract heeft afgesloten met een kweekerhandclaar (coöperatie), die van de Nederlandsche Akkerbouwcentrale hiervoor een vergunning hoeft ontvangen. De teeltvergunning wordt ln dit geval niet aangevraagd door den teler, doch door den kweeker-handelaar (coöperatie) voor wlen verbouwd wordt. De zaadtoelt van de andere gewassen te weten: alle gras- cn klaversoorten (met uitzondering van Westerwoldsch raalgras), wik ken, lupinen, serradella. merg- en voederkool, gele wortelen, spllr- rle, cichorei voor eigen rekening en risico's op een oppervlakte grooter dan 5 are kon ln meer of minder beperkte mate worden toegestaan. Aan de teelt van gras- en klaverzaden merg- cn voederkool en gele wortelen zal als eisch gesteld worden, dat de teler deze zaad- teelt stelt onder contröle van den Nederlandschen Algomeencn Keuringsdienst to Wagenlngen. Aanvragen voor de zaadteelt van die gewassen, waarvan zaad teelt voor eigen rekening ls toegestaan moeten uiterlijk 25 Februari as. worden ingediend by do Nederlandsche Akkerbouw-Centrale, afd. Zaalzaad. Bezuldenhout 15. 's-Gravenhage, met nauwkeurige opgnve van: le. de oppervlakte, welke in 1938, 1939 en 1940 door hem voor eigen rekening met deze gewassen ls beteeld; 2e. de oppervlakte, waarop hy deze gewassen voor den oogst 1942 wenscht te telen: 3e. de soort, het ras of de varletelt van de te telen gewassen: 4e. den naam en het adres van den aanvrager, alsmede het nummer waaronder en het district waarin deze by de Landbouw- Crlsls-Organlsatle ls aangesloten. Telers, die reeds een aanvrage hebben Ingediend voor den ver bouw van klaverzaad, behoeven niet opnieuw een aanvrage ln te

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1942 | | pagina 6