Proces van Riom geopend Van het geruite bord M i r m 41 h> a S3 ':J a 1 w 1 *3 dl iW -"3? S ni - *s 3 1 AMERSFOORTSCHE CO ORANT ZATERDAG 21 FEBRUARI 1942 GKI.DEKSCHE VALLEI SOEST VEERTIG J AAK BIJ DB SPOORWEGEN De stationschef te Soest, de heer A. Lan- Ksmp. hoopt op 24 Febr. as den dag U herdenken, dat hij voor veertig Jaar werd aangesteld by de Ned. Spoorwegen to Al melo. Verder Is hy ln verschillende rangen werkzaam geweest te Basra. Arkel, Winters wijk, Neede, Amersfoort, Voorthuizen Binds 1 Mei 1931 te Soest. Vanaf 6 8ept. 1933 Is hem ook opgedragen het beheer het Station Soestdijk en vanaf 1 April 1941 het beheer v. d. halte ..Soest Zuid", voor heen Nieuweweg. GEVONDEN VOORWERPEN Klnderwant. rechter overschoen, nikkelen damespolshorloge, kinderwantje, linker over schoen. bos sleutels, klnderportcmpnnate rnet inhoud, melsjeswant. achterhek een auto, rijwiel. HOUTDIEFST ALLEN De brandstoffennood ls oorzaak dat ln den laatston tyd nog al houtdiefstallen Voorkomen. VMral gekapt hout dat op ter reinen by de wonlngén was opgestapeld had da voorkeur. Of nu deze voorraden uitge put rakeö of dat de eigenaren er een llger plaats voor opgezocht hebben, weten wo niet. maar wel. dat de laatste dagen het op stsm staande bout niet ontzien wordt. Zoo deed een bewoner van de Regentesse- laon aangllte dat ln zyn tuin een eiken boom was omgezaagd en meegenomen er nog by vermeldende dat dit nu al de twee de boom was ln zeer korten tyd. Achter een woning aan do Waldeck-Pyr- montlaan werden eveneens een tweetal hoo rnen meegeka-pi: do bosschen van „Pynen- burg" worden biykbaar regelmatig door bevoegden gedund. Dat de politie in de toekomst een e oogje voor dergelijke gevallen zal open hou den, laat zich denken. DE OMGEKEERDE WERELD Een winkelter a.d. Nieuweweg deed aan gifte, dat voor zijn winkel een rijwiel ls blyven staan. Hij heeft het maar binnen gezet, opdat do eigenaar bet daar kan te rug krygen. Dat ls wel een byzonderheld. Tegenwoordig zyn er ln den regel wel an deren. die zich over zoo'n karretje gaarne ontfermen. WOUDENBERG SPEK ONTVREEMD Bij een onzer Ingezetenen werden lp den afgeloopen nacht twee zijd en spek ont vreemd. In dezen tyd voorzeker een kost baar verlies. Van de daders geen spoor. IIET PERSOONSBEWIJS Zij dlo eventueel nog niet ln het bezit mochten zijn van een persoonsbewijs zullen dit alsnog kunnen bekomen ten gemeente- huize op Woensdag 25 Februari a.s. desn.m. tusschen 2 en 4 uur. CADAVERS VAN VEE Tengevolge van den onbegaanbaren toe stand der buitenwegen ls het voor de Ge- kro dikwijls niet mogeiyk cadavers van ge storven vee weg te halen. Landbouwers die afgelegen wonen en deze cadavers kwyt wll- len zyn. kunnen deze doen overbrengen nnar de noodslachtplaats alhier. SPAKENBUBG BEEN GEBROKEN Toen de chauffeur Dirk ter Haar zich de zer dagen laat naar zyn woning begaf, kwam hij door de gladheid van den weg zoo danig te vallen dat hij een been brak. Door dat hst zeer donker was. werd de heer ter Ha of eerst na eenlgen tijd door voorbijgan gers opgemerkt en by Ds. Felderhof binnen gedragen, waar het been gezet werd. In de Staatscourant van 16 Februari 1942 zyn ecnlge besluiten verschenen van den Secretaris-Generaal van Landbouw en Vls- scherlj, dlo door den bonafiden vlsseher toe gejuicht, maar door anderen met gemengde gevoelens zullen worden begroet. Voor die vlschventers, die de gewoonte hadden van ondermaatsche visch de staart of kop af te snijden, waardoor niet meer te constnteeren valt of er al dan niet onder maatsche visch yerkocht wordt, ls een be paling gemaakt, dat opzettelijk verminkte visch als ondermaatsche wordt beschouwd. 'Voor onze vlsschers. ls het van belang te weten, dat het niet langer ls toegelaten, wanneer ln het IJssclmeer piet een dwars- kull een kwakkull of een garnalenkar wordt gevlscht. de vangst ongesorteerd naar de haven te vervoeren en eerst daarna de on dermaatsche exemplaren vry te laten. Thans moet dadeiyk worden gesorteerd en alleen gedurende den nacht ls een uitzon dering toegelaten. Een zeer belangrijke wyzlglng ls nog. dat voortaan voor het visschen met alle vlsch- tnigen in het IJfselmeer een schrlfteiyite vergunning ls vereischt. Slechts het visschen met één hengel ls hiervan uitgezonderd. SMOKKELAARS GESNAPT Deze week hebben de controleurs van de Opsporingsdienst ln samenwerking met ma rechaussee'» een flinke slag geslagen. Het was hun ter oore'gekomen, dat ver schillende personen, waaronder een winke lier een kaashandelaar en eenlge vlschven ters er minder sociale practykcn op na hiel den. Toen een onverwachte huiszoeking plaats vond werd er heel wat ongerechtig heid aan het licht gebracht. Juist was men bezig met het slachten van een koe. toen cie ambtenaren binnenkwamen. De rest Iaat zich denkeu. Het koebeest werd ln beslag genomen en het vleesch zal na gesteriliseerd te zyn. voor 6e consumptie worden vrygegeven. De .sla gers' "en nog eemge andere personen wer den ln arrest gesteld. BUNSCHOTEN GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden een paar kinderwantjes. Terug to bekomen by Z. van Halterrn. Dorps straat 100. EXAMEN E.H.B.O. Woensdag 18 Febr. 1942 had ln het lokaal „Volksbelang" te Spakenburg een examen plaats tot het verkrijgen van het diploma E.H.B.O. Examinators waren de heeren Dr. E. E. .Oterdoom van Hilversum en Dr. A. C. P. Treffers van Bunschoten. Geslaagd 14 heeren. afgewezen 3 personen. Geslaagd de heeren: P. Loef. L. Koele wijn, G. de Graaf Wz„ G. do Graaf Dz., Fr. Koe- lewyn. Wouter Koelewyn, Rutger Koelewyn, H. Koelewyn, J. Duyst. T. Kok. S. Koelewljn, K. do Graaf. Willem Koelewyn, L. Duyst. N IJ E E R K OIR. GEM. ZANGVER. „VOCE Jl'BILOSO" Woensdagavond hield de Chr. Gem. Zang- vereen. ..Voce Jublloso" haar tweede Jaar vergadering. De kleine zaal van gebouw Volksheil was stemmig versierd en bood een gezelllgen aanblik. De heer Snapper gewaag de van den enormen groei der vereenlglng. Het ledental ls ln een Jaar bijna verdubbeld en ls thans de 70 gepasseerd. De verslagen van secretaris en pennjesse getuigden van een gezonden stand van zaken. De kas 6loot met ee r batig saldo groot ƒ83.Namens de commissarissen sprak de heer T. v, d brink. Hierna bleef men nSg geruimen tijd gezellig byeeti. onder het genot van koffie on koek. Voordrachten, samenspraken en Rangnummers luisteren den avond op. UITVOERINGEN IN 'T ZICHT Volgende week Woensdag hoopt de Gym. Ver. ..Excelsior" haar Jaorlljkscho uitvoering te geven. Die week daarop komt de muzlek- vereea. „Crecendo" met haar uitvoeringen. BEEN GEBROKEN Door de gladheid kwam mej. van D. ongelukkig te vallen dat zy een been brak. Dr. van Lent oordeelde het noodlg de tiente naar het ziekenhuis „Salem" te dóen vervoeren. HOOGLAND CONTRóLETOCHT VAN DEN C.C.C.D. In de afgeloopen week ls over do gehcele gemeente Hoogland een speurtocht gehou den door den opsporingsdienst van den C.C C.D. Hoewel de bevolking herhaalde 'malen gewaarschuwd was, zijn toch weer eenlge landbouwers tegen de lamp geloopen. By een onderzoek bij den- landbouwer V. werd een hoeveelheid rogge ontdekt ln eer .glerkelder. Zoo wordt er met het voed sel van ctns volk omgesprongen! Het ls Jam mer. dat het kostbare voedsel zoo bewaard wordt. Landbouwer V. kon niet verklaren van waar en hoe de rogge ln den glerkelder gekomen was. In Zevenhulzen werd bij den landbouwer T. twee bussen zure melk geconstateerd. By den landbouwer M. stonden op onver klaarbare wyzo twee koelen te veel op 6tnl. aangezien het veeboekje van M. twee koelen minder bevatte. Op de „Brand" werd by den landbouw v. E. een hoeveelheid rogge gevonden, welke niet op eerlijke wyse ln zyn bezit was. Verder werden by eenlge landbouwers nog onregelmatigheden geconstateerd. Dezen keer werden er slechts enkele pro cessen-verbaal opgemaakt. Men zij gewaar schuwd, zyn zaken goed ln orde te hebben. TIET» GESTOLEN Donderdag J.l. om zeven uur 's avonds heeft een onbekende kans gezien de flets van den heer K welke voor zijn zaak ge plaatst was, te ontvreemden. De flets welke op slot gedaan was, was nog van goede ban den voorzien. De politie stelt een nader on derzoek ln. UITREIKING INLEGVELLEN DISTKIBl'TIESTAMKAART As. Maandag 23 Februari 1942 zal te Hooglanderveen ln het café „Het Houtc- veen" gelegenheid gegeven worden de inleg vellen af te halen. Er zal zitting gehouden worden 's mor gens van 10—12 u., 's middags van 24 u. Men gelieve er aan te denken bon 13 (Re serve) mee to nemen. BEEN GEBROKEN WEGENS DE GLADHEID By het uitgaan der R. Kerk op de „Lan- genoord" is mej. H. ernstig gevallen. De In middels ontboden geneesheer H. was spoe dig ter plaatse en constateerde dat het been boven de enkel gebroken was. Mej. H. werd door den organist van dr R.K. Kerk naar huls gebracht, van waar zij naar het St. Elisabeth Ziekenhuis te Amers foort, werd vervoerd. BESMETTELIJKE VEEZIEKTE Van gemeentewege wordt er nogmaals dringend- op gewezen, dat de landbouwers verplicht zijn. by een geval van rotfcreupel onder de schapen, hiervan terstond óp de secretarie kennis to geven. Men wordt drin gend verzocht zich hieraan 6treng te hou den, ter bestrydlng van bovengenoemde ge vreesde besmettelijke veeziekte. PREDIKBEURTEN ZONDAG 22 FEBR. AMERSFOORT. St. Joriskerk 10 u. Ds. W. Rynsburger van Oud-Beyer- land. 3.30 u. Ds. Blok. H. Cat. Zond. 8. De mlddagdlenst van de St. Joriskerk wordt gehouden ln gebouw ,,'t Sluisje". Muurhul zen 123. Nieuwe Kerk 10 u. Ds. Dönszelmann. Viering Heilig Avondmaal. 3.30 u. Ds. Monster. Emma Kerk 10 u. Ds. Gerritsen. 3.30 u. Ds. Pop van Delft. Jeugddienst. Donderdag 26 Febr.: 7.30 u. Ds. Monster. Bijbellezing. Kapel „Zon en Schild" 10 u. Ds. Nauta. Gnsthuiskerk 10 u. De heer v. d. Helde, Godsdlenstonder- wyzor. Wykgebouw Laurens Costerpleln 10 u. Klnderkerk. Gebouw „Het Sluisje" 10 u. Klnderkerk. wykgebouw „Bethel" 10 u. Klnderkerk. Geref. Kerk (Lieve Vrouwestraat) 9.30 u. Ds. S. J. Popma. 11 u. Ds. S. J. Popma. 5.30 u. Ds. E. T. v. d. Born. Toonzaal Sierkunst (Utrechtscheweg 90a) Donderdag 26 Febr.: 7.30 u. Ds. Pnnnebak- ker. Bijbelle: Ing. „Jezus Christus en de Joodsche Wet". Wykgebouw „Filalethea" (Havik 27) Donderdag 26 Febr.: 7.30 u. Ds. van den g. Bijbellezing Wykgebouw „Bethel" (Eemstraat 99) Donderdag 26 Febr.: 7.30 u. Ds. Gerritsen. Bijbellezing. wykhuls „Dw Koninkrijk Kome" (Laurens Costerpleln 14L Donderdag 26 Febr.: 7.30 u. Ds. Dönszel- n. Bybellezlng. Chr. Militair Tehuis (Lange Beekstraat 28). Donderdag 26 Febr.: 7.30 u. Ds. Blok. Bij bellezing. Doopsgezinde Gemeente 10.30 u. Ds. W. F. Golterman. Remonstrantsche Kerk 10 30 u. Ds. R. Miedema. Vereen. Vrijzinnig Hervormden (Volksgebouw) 10.30 u. Da. Eirnk Schuurman. (Medewer king van het Vryzlunlg Herv. Zangkoor o.Lv. den heer Bijl). Ger. Kerk H.V. Bijeenkomst te Amersfoort Appelweg 15' 10 u. Ds. Hcragreen. 17.30 U. Mej. v. Sloo- uit -Utrecht. Geref. Gemeente (Stcovestraat 11) u 4 u. Diénst. Dinsdag 24 Febr.: 7 U. R. Kok, uit, Veenondea). Evang. Luth. Kerk 10.30 u. Ds de Jongh. Vryzlnnig Christeiyke Jeugdkcrk (Doopsgezinde kerk). Blankenheimstr. 4 U. Ds. W. F. Golterman. Vry Evangelische Gemeente (gebouw Concordia, Langestraat 118) 4 u. De heer Do Pree, uit Utrecht. Amersfoorteche Bergkapel Regen tesselaan 21) 10.30 u. Ds. W. C. Posthumus Meyes, uit Hoogland. Onderwerp: „De weg naar het geluk". (Kerk Appelweg) 11.50 u. Klnderkerk. KiLA\U: Ned. Herv. Kerk 10, u. De heer D. Mallekote. van Amersfoort. WOUDENBERG: Ned Herv. Kerk i. Ds. K. J. v. d. Berg. van Amersfoort. geen dienst. Loktal Rtunelacr Vrijdag 27 Febr.: 7.30 u. Ds. Stelwagen, van Opheusden. Oud Ger. Gemeente Kerk Middenstraat 10 en B u. Leesdlenst. MJKEKK: Nod Herv. Kerk 11 u. Ds. Luteljn. 3.30 u. Ds. Keiler. Deze diensten worden gehouden ln de Gerefor meerde kerk. Geref. Kerk i. Ds. S. v. Dyken.2.30 u. Ds. A. Hoene- veld. Stichting voor Evangelisatie. (Gebouw Volksheil) 10.30 u. Ds. J. Ph. Egglnk, Rotterdam. HOEVELAKEN: Ned. Herv. Gem. 10 en 2.30 u. Ds. Abbrlngh. Geref. Gein. 10 en 3 u. Preeklezen. BUNSCHOTEN: Ned. Herv. Kerk. 10 u. Lezen. 2.30 u. Ds. I. Schipper. Geref. Kerk Onbekend. Chr. Geref. Kerk 10 en 2 30 u. Ds. P. de Smit van Utrecht. Bed. H. Avondmaal. SPAKENBURG: Geref. Kerk Onbekend. E KM dijk: Geref. Kerk Onbekend. Chr. Geref. Kerk 10 eu 2.30 u. Lezen. SOEST: Ned. Herv. Kerk Oude Kerk 10 u. Ds. J. I. v. Schoick. H. Doop. 5 u. Ds. Van Schalck. Emma Kerk 10 u. Ds. Groeneveld. H. Doop. 5 u. Ds. Groenevcld. Kerkgebouw Hees 5 u. Ds. W. v. d. Waal. Zonnegloren 10 u. Ds. W. A. Hoek. van Amsterdam. Eltheto. 10 u. Klnderkerk. Herv. (Geref.) Evang. (Chr. U.L.O.-school Pr. Bernhardlaan) 10 u. Ds. D. Plantlnga em. pred. te Baarn. 3 u. Ds. Rijnsburger, van Oud-Beyerlaod. Geref Kerken Jullanalnan. 10 en 4 u. Ds. S. Wouters. Boester bergschestraat. 10 en 4 u. Ds. H. W. Wlerda. Christ. Geref. Kerk 10 en 4 u. Ds. L. de Bruyne. Ver. v. Vryz. Godsdlenstlgen (..Religie en Kunst" Rembrandt laan) 10.30 u. Ds. J. J. Goorhuis. SOESIEKBEKG: Ned. Herv. Kerk 10 u. Ds. B. Tulnstra. lil IS TER HEIDE: Ned. Herv. Kerk 10 u. Cand. H Knlpscheer, hulpprediker te Zeist. 6 u. Ds. B. Tulnstra. ÜEtf DOLDER: Ncd. Herv. Kerk 10 15 u. Ds. J. H. Grolle van Utrecht. BAARN: Ned. Herv Kerk 10.30 u. Ds. Blaauwendraad. 3 u. Ds. I. Kie vit. Gebouw Calvyn (Tromplaan) 10.30 u. Ds. I. Kievit Geref. Kerken (Oude Utr.weg) Geen dienst. Ned. Herv. Kerk 9 u. Ds. W. Seinen. Geref. Kerk (Laanstraat) 10 u. Ds. J. Boe. 3 u. Da.1 Seinen. 5 u. De. Bos. Christ. Ger. Kerk (Nassaulaan) 10 en 3 u. Ds. L. Kraan. Doopsgez. Gem. (Eemnesserweg 63B) Geen dienst. Ned. Prot. Bond (Kampstraat) 1030 u. Ds. N. Padt, van Zutphen. Ned. Luth, Genootschap Geen dienst. LAGE VUURSCHE: Ncd. Herv. Kerk 16 en 2.30 u. Ds. J. v. Slie'drecht. GENERAAL GAMELIN ZAL ZWIJGEN OM DE EER VAN HET LEGER TE BEWAREN Daladier acht zich onschuldig R.K. KERKDIENSTEN (Wijzigingen voorbehouden) Par. St. Anslrldus Zondag HH. Missen om 7.30. 9 en 10.30 U. Hoogmis. 5 uur Lof. Par. O-L. Vr. Hemelvaart Zondag H.H. Missen 8. 9.15 en 10.45 uur Hoogmis. 6 uur Lof. Par. St. Franelseus Xav. Zondag H.H. Missen om 6.30. 8. 9.15 en 1030 uur Hoogmis 6 uur Lof. Par. St. Henricus Zondag H H. Missen om 7.30. 9 en 10.30 u. Hoogmis. 6 uur Lof. HOOGLAND: Parochie St. Martlnus Zondag 8 u. Vroegmis. 9.30 Kindermis 1030 Hoogmis. 3 U. Lof. Maandag 1ste H Mis op Leo's Oord 8.45 u. 2e H. Mis. Andere dagen H. Missen om 8 en 845 uur. HOOGLANDERVEEN: Par. St. Joseph Zondag 8.30 u. Vroegmis. 10.30 u. Hoogmis. 3 uur Lof. Maandag H. Mis ln de St. Jo- sephstlchilng. Andete dagen H. Missen om 8 uur. ACHTERVELD: Parochie St. Joseph Zondag 8 uur Vroegmis, 10.30 uur Hoogmis; 5 uur Lof. In de weck H.H. Missen om 730 en 8.45 uur. Woensdag 6.30 uur SOEST: Kerk 6teenhofstraat Kerk Soest-Zuld le R Mis 8 uur. Hoogmis 10 uu. Lof 6 u. H.H. Missen te 7.30 en~9 uur. Hoogmis 10.30 uur. Lof 6 uur. Donderdagmiddag half twee is het proces tegen de personen, die voor de* Fransche nederlaag verant woordelijk zijn, door den president van het opperste gerechtshof te Riom, Caous, geopend. Zooals men zich wellicht herinnert zijn de verdachten, die in de vesting Portaiet werden geanterneerd: Daladier, generaal Gamelin, Léon Blum, Pierre Cot, Guy la Chambre en Jacomet. Van deze zes beklaagden bevinden zich slechts vijf in Frankrijk; Pierre Cot is nl. naar de Vereenigde Staten gevlucht. In de acte van beschuldiging wordt Daladier o. m. verweten, dat Frankrijk onder zijn regeering zonder voldoende voorbereiding den oorlog is ingegaan. Als gevolg van dit falen heeft Frank rijk zich in den oorlog moreel en mate rieel ontwapend gezien, en heeft het niet beschikt over de middelen welke voor het opperbevel onontbeerlijk zijn om zijn taak te vervullen. Tegen Gamelin wordt de aanklacht ingediend, dat hij als chef van den ge- neralen staf door gebrek aan energie en karakter heeft toegelaten, dat de ge breken bij de bewapening en bij de voorbereiding tot den oorlog toenamen. Tijdens den oorlog heeft hij door zijn rampspoedige beslissingen het opper bevel gedesorganiseerd. Tegen Blum richt de acte van be schuldiging o. m. het argument dat hij de productie door dg nationalisatie der bewapeningsfabrieken gedesorgani seerd heeft. Pierre Cot en Guy la Chambre wordt als ministers van luchtvaart verweten, te hebben nagelaten Frankrijk de luchtmacht te geven die door de om standigheden vereischt werd. Ten aan zien van Jacomet tenslotte zegt de acte van beschuldiging, dat hij in zijn func tie van controleur voor de bewapening een groote nalatigheid aan den dag heeft gelegd. De laatste ministerpresident van de derde republiek, Paul Reynaud, en de toenmalige minister van binnenlandsche zaken, Mandel, treden in het proces slechts als getuigen op. De aanklacht te gen Reynaud en Mandel wordt afzon derlijk behandeld en luidt voor Rey naud: verduistering van openbare mid delen en voor Mandel: omkooperij en speculatie tegen de Fransche valuta. Bij het begin der zitting legde gene raal Gamelin een verklaring af, dat hij zou zwjjgen om de verantwoordelijk heid en de eer van het leger te bewaren. Blum schuift verantwoordelijk heid op militaire commando. Léon Blum heeft de geheele verant wóórdelijkheid op het militaire com mando afgewenteld. Hij wees erop, dat het gerechtshof eigenlijk de verant woordelijkheid voor de militaire neder laag moest vaststellen. Daar Gamelin de.eenige militaire beklaagde is, valt automatisch de voornaamste verant woordelijkheid op hem terug. Een nog zoo sterk bewapend leger stort ineen indien de leiding fouten maakt Game lin heeft echter dooi: zijn zwijgen ge weigerd de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Als dit' proces er een tegen de republiek is, dan zal Blum op zijn post blijven en zich verdedigen. De verdediger van Blum, Le Troquer, maakte bezwaar tegen de competentie van het gerechtshof en tegen de wettig heid van zijn samenstelling en bevoegd heid en verklaarde dat dit proces een „directe schending van de grondwet" is. Daladier aan het woord. Vervolgens werd Daladier v rhoord. Ondër verwijzing naar de vc oordee ling door den leider van den F: mschen staat van zestien October j.l. t rrklaar- de hij weliswaar zijn deel van de ver antwoordelijkheid te dragen, c" ch zich tegen dit vonnis te verzetten. Toen hij een rede van den Duitschen minister van economische zaken in zijn verkla ring betrok, werd hij door dun presi dent onderbloten, die zeide rie deuren te moeten laten sluiten, indien Daladier buitenlandsche staatslieden in de be handeling betrok. Vervolgens zeide Da ladier. dat de „gebeurtenissen in Tsje- cho-Slowakije en in Folen den oorlog onvermijdelijk hadden gemarkt". Daar op dreigde de president oprieuw met het sluiten der deuren. D 'adier be perkte zich er vervolgens to> een over- zicht te geven over de b v.apenings- politiek van Frankrijk sedert 1933. Hij verklaarde o.a. te zijner tijd met getal len en door militaire getuigen den toe stand der bewapenirg van Frankrijk te zullen bewijzen op het oogenblik, dat hij het ministerie van oorlog overnam. Hij zeide zijn plicht tegenover het va derland te hebben gedaan. Zitting van Vrijdag Tijdens de zitting van gisteren.ver klaarde de verdediger van Daladier, Ribet, dat het onderzoek niet volgens politieke principes doch volgens de grondslagen van het geldende recht gevoerd moet worden. Hij zeide. dat de aanklacht „vervalscht" en de op dracht aan. het gerechtshof onjuist opgevat was. De verdediger van Léon Blum, Sa muel Spaniën. was van meening, dat thans ,,een proces tegen het re-riem" wordt gevoerd. Léon Blum wilde de kwestie opgehelderd zien tot welk tijd- stio men van den vierden September 1939 af gerekend terug moet gaan, om den tijd vast te stellen, die als overgang van den vredes- in den oor logstoestand kan worden beschouwd. „Waarom, zoo zeide Blum, gaat het onderzoek niet verder terug, waarom wordt eerst begonnen met de regee ring van Juni 1936?". Blum was van meening, dat men het bij de behande ling gemunt had op het werk en de so ciale politiek van het volksfront. Eilanden Batam en Samboe bezet Japansche strijdkrachten hebben het eiland Batam in de Straat Singapore het ten Zuiden van Singapore gelegen eiland Samboe bezet. Bij de' landing op het eiland Batam hebben de Japansche troepen vijftien petroletimreservoirs in beslag geno men, terwijl op Sapjboe twintig petro- leumreservoirs in bezit wei-den geno men. Op beide eilanden woeden nog he vige branden, daar de Britten, overeen komstig hun politiek van de „ver schroeide aarde" overal,brand hebben gesticht. 1TALTA ANSCFI LEG ER BERICHT. GEEN BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN Het 629e weermachtbericbt van gis teren luidt: Aan het front van Cyrenaica geen belangrijke gebeurtenissen. Hel bui tengewoon slechte weer. dat in het Middellandsche Zeegebied heerscht, heeft de activiteit in de lucht nog ver minderd. Gemotoriseerde middelen van den vyand, die zich over den „Via Bal- bia" bewogen, werden doeltreffend door Duifsche bommenwerpers aangevallen. OVERZICHT AMSTERDAMSCHE EFFECTENBEURS Heden. Vrij drukke affaire, flauwe markt, belangrijk lager koersen, Nederland- sche beleggingen lusteloos, pro. 2' t Brieven betreffende deze rubrieken tc zenden aan de redactie onder de aanduiding: SCHAKEN OF DAMMEN. SCHAKEN. Probleem 45 H. MULDER, UTRECHT. I a i *1 JS M m ~o Tweezet. Opl. 10 dagen na verschyndatum- OPLOSSING No. 43. Dd2. EINDSPEL NO. 222. J. Berger 1889 Wit: Ke3 Pf4 a6 a4. Zwart: Kei Til Th2 h7. Wit aan zet. Zwart wint. OPLOSSING NO. 220. Stand: Ka3 Da4 Kbl Tel Thl. 1. Db3f Kcl: 2.- Dc3t Kdl: 3. Dd3t Kcl (3. Kb3 Ke2 of Th3 Dh3; Te3f) 4. Kb3 Th2; 6. Dc3t Kdl; 6. Dalt K onv. 7. Db2 (a2) t en wint. BEGINNERS Het thema D4-T D-fT Tervolgend zul len wy een diep öoordachten zet van Hor- wltz eens nader beschouwen. In den stand Kg5 Dc3 Tb8 Kal Da2 Th2 geeft de eindspelcomponist ais le zet Kli4 met het vervolg Da4t: 2. Kg3 Da2 (Dc2? Ta8t): 3. Delt Tbl; 4. De5t Tb3; 5. Dc3 Kbl; 6. Delt Kc2; 7. Tc8t en mat links en rechte. Of schoon deze sleutelzet zeer fraai ls moet hy worden afgekeurd, daar, als le zet De5 het doel voert. Reeds ln Bllguer op ben. 1032 vermeld, werd Horwitz ten onrechte ln de Berliner Lokalanzetger 1916 als geesteiyk vader erkend. Iets dergelijks geschiedde met de stelling Kb5 Dl7 Tg5 Kh8 Dh7 Tg8 oveneens van Horwitz; auteursoplossing. 1'. Df6f Tg7: 2. KaS Kg8; 3. Dd8t Kf7: 4. Te5. Dit ls niet Juist, daar alle dreigingen door Dh3 worden gepareerd. De beste voort zetting ls hier 4, Dc7t Kg8; 5. Dc8t en Tföt. MIDDENGAMBIET Dlscart N-N. 1. c2e4 «7—«5 2. d2d4 e5xd4 3. Lfl—c4 Lf8b4f Minder goed 4. c2c3 d4xc3 5. b2xc3 Dd8—16 6. c3xb4 Df6xal Thans ontstaat een interressant gambiet. 7. Ddlb3 Dal—f6 8. Lel—b2 Df6gö 9. Pgl—e2 Pg8h6 10. Pbl—c3 c7c6 11. Pe2—f4 Dg6go 12. Pc3—e2 oo 13. h2—h4 Dg5—c7 14. Db3g3 f?7g0 15. Pf4xg6 De7xb4? 16. Lb2c3 Db4—bit 17 Kei—d3 Dblxc4 18. PgOe7 mat. De verdwaalde Dame! DAMMEN. Allereerst geven wij de oplossing van het .Kat en Muls"-elndspel. De stand er van was: wit 2 dammen op 47 en 60 benevens 2 schijven op 8 en 9: zwart 1 dim op 46 ca drie schyven op 10. 36 en 45. Oplossing: wit 93. zwart 4637, wit 8—2, zwart ls nu gedwongen de lange lijn te verlaten of 105 te spelen. Wij behande len allereerst de variant waarby de scbyi 10—15 speelt; wit vervolgt dan met 235. zwart heeft nu weder keus. wit dreigt- 320. zwart moet dus zyn schijf op 15 offeren cf rijn dam ln veiligheid stellen. Zwart 376. wit 4724. Zwart kan niet 3641 spelen wegens wit 2420 enz.; dergelijke eenvou dige voortzettingen geven wij verder niet aan. Zwart speelt van 5 naar 46. wit 325 Zwart heeft nu reeds geen enkele goede zet meer. Zwart 3641 wordt gevolgd door 34 47 van wit. die zwart hiermede opsluit: op 465 volgt 2514 met gewonnen spel voor wit. zwart le dus verplicht zyn schijf op ruit 15 te offeren. Zwart 1520. wit 253 oto. Nu ls de stand na eenlge zetten als volgt geworden: wit 4 dammen op 24, 25, 35 en 50: zwart 1 dam of> 46 en twee schy ven op 36 en 45. Zwart heeft nu een ..zes keus. want hy kan op 6 verschillende vel den der lange iyn een velUge plaats kiezen: hy speelt nu 46—5. wit 2447. zwart 5—46. ;:wart heeft nog steeds vrij spel op de lange lijn. hij speelt 465. wit bouwt nu een vangstelllng op: 3549, zwart 440. wit 2539. zwart 465. wit 3944. zwart kan nu niet meer los gaan staan vanwege «440 en 50—39 en speelt 548. Wit doet na een afwachtende tempozet b.v. 4742, zwart 465. wit 42—33 en zwart verliest door tie vangstelllng. waar hy ook zou gaan staan, hiermede is dus aangetoond dat ook op de lange iyn zwart altijd verliest. Een algeheele oplossing zou te uitvoerig r.yn. daarom vol staan wij met eenlge voorbeelden, hoe wit winststellingen moet formeeren om te win- SUnd: wit vier dammen op 26, 32. 33 en 50; zwart een dam op 25. drie schijven op 15. 36 en 45. Wit speelt nu 3324, zwart, kan nu alleen 253 spelen, wit 32—37. zwart 38. Nu wint wit door 3741 en 26—3. In deze stand moet dus de schyf op 15 opgeofferd worden, doch ook dan zyn er voor wit stellingen op te bouwen die hem de winst verzekeren. Hier volgt een voor beeld ter verduidelijking. a m mi m m - .fi n 4 Wit vier dammen op 26. 32. 33 en 60. zwart dam op 25 en schijven op 36 en 45. Wit speelt 33—38. zwart 25—3, wit 3228 en zwart beeft geen enkele goede zet meer. hetgeen men by nadere beschouwing dulde- ïyk ziet. Als de schijf 36—41 geolferd wordt, verliest zwart door overmacht. Het la een prachtige studie, de zwarte dam eens op een ander veld te plaatsen en dan de winst op te sporen, want dit „Kat en Muil '-eind spel behelst tientallen aardige en leerzame eindstanden die ln het practlsche spel van nut kunnen zijn. Op het hieronder afgebeelde diagram for ceert wit een of meer schyven winst, een- vdudig maartoch verrassend. Men trachte dit op te lossen zonder de schijven aan te raken; dit is natuuriyk altyd aan tc beve len. alhoewel dlkwyis niet uitvoerbaar. m IB n *1 s S| 53 1 a T; «T ti m - O" 9 m 0 O v m -4 MILITAIR BESTUUR OP MALAKKA TER HAND GENOMEN Woensdag heeft het Janansche mili taire bestuur in het gehee'c gebied van Maiakka zbn werkzaamheid ter hand genomen. Onder dc hoogste leiding van lt generaal Yamasjita zijn in alle provincies van Maiakka de noodige be stuursorganen ingericht. Singapore valt onder het bestuursgebied Malak- Een der voornaamste taken van de militaire bestuursorganen Voor het eiland Singapore zal. naar Tokio Nit- sji Nitsji meldt, de wederopbouw ziin van de haven van Singnnore en de daarbij behoorende militaire insta'la- ties. Nadere bijzonderheden, zooals de samenwerking met de sultans op Ma iakka, zijn nog niet bekend. YamesjitA in Singapore. De opperbevelhebber der Janansche strijdkrachten od Maiakka. luitenant- generaal Yamasjita. heeft bisteren vier dagen na de capitulatie, zijn intocht ia Singapore gehouden. GENERAAL PERCIVAL GEÏNTERNEERD Lt. generaal Percival, de oooerbeveT- hebber van de Britsche strijdkrachten op Maiakka. en de opperbevelhebber van de Australische strijdkrachten, generaal majoor Bennet, ziin gisteren, naar uit Singapore gemeld wordt, in de vesting Tsiangi geïnterneerd, waar •ntusschen bijna 60.000 man vijande lijke troepen ondergebracht zijn. JAPANSCHE OORLOGS SCHEPEN IN GOLF VAN BENGALEN Volgens een bericht uit Delhi heeft de woordvoerder van het Britsche com mando in Britsch-Indië verklaard; Het is geen geheim, dat er reeds Japansche oorlogsschepen in de Golf van Bengalen opereerén. Hij zeide voorts, dat men van de Ja pansche overwinningen ernstige gevol gen voor Indië moet vreezen en dat de Indische Oceaan door de Japanners be dreigd zou Worden, wanneer Birma in hun handen zou vallen. Twee Ned. Indische torpedojagers tot zinken gebracht Het Japansch keizerlijke hoofdkwar tier heeft meegedeeld, dat gisteren te middernacht twee Nederlandsch-Indi- sche torpedojagers tot zinken gebracht zijn en een andere zwaar beschadigd is bij een gevecht tusschen twee Japan sche torpedojagers en een Neder- landsch-Indische vlootmacht, bestaande uit twee kruisers en drie torpedojagers in Straat Lombok tusschen dc eilanden Bali en Lombok. REDDER BELOOND De Nederlander Jeroen Dijkhuizen wonende Menninckstraat 9 te Scheve- ningen, heeft op 1 September 1941 een soldaat van de Duitsche Weermacht ge red van den dood door verdrinken. Voor deze redding looft de comman dant van de troepen in Nederland in het openbaar dezen redder. Bovendien is hem een belooning in geld overhan digd. ADVIEZEN VOOR PACHTERS EN VERPACHTERS Destijds werden door den Bond var. landpachters en hypotheekboeren op vasten tijd in verschillende plaatscr van ons land zitting gehouden, ter vcr- leening van hulp en voorlichting aan pachters. Nu genoemde Bond is opgegaan in den Nederlandschen Landstand en deze dus is verrijkt met een afdeeling Pacht zaken (onder leiding van den heer H- van Houten uit Groningen), wordt het verstrekken van adviezen, aan allen die er gebruik van maken, door genoemde afdeeling ter hand genomen. In Utrecht zal op eiken Zaterdag van tien tot twaalf uur, voorloopig in café Naatman, op het Marktterrein, zitting worden gchcuden dcor den heer H. van Mourik. Van deze adviezen kan gratis worden gebruik gemaakt door alle belangheb benden. GEHEELE OOGST IN BESLAG GENOMEN Onlangs werd aan vijf landbouwers in Limburg verplichte inlevering var. den oogst opgelegd. Te Tungelroy werd bij een landbouwer de geheele oogst in beslag genomen, daar de man niet wilde meewerken aan een spoedige af- dorsching. De oogst werd daarna door een looqdorscher op kosten van den teler gedorscht. Deze wijze van optreden heeft tot gunstig resultaat geleid, want in dc daaropvolgende week werd in de om geving van genoemde plaats terstond honderd procent meer gedorscht door de landbouwers.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1942 | | pagina 3