Uriox vischpastei J. A. STOKVIS Glasplaten V/EER VOORRADIG DOELPUNTEN Gevraagd flinke bediende De Polygoon Foto's OVERAL IN HU/S Bericht van Zaadhandel „DE KAMP" 4 AMERSFOORTSCHE COURANT DINSDAG 10 MAART 1942 ARTS praktijk hervat Ter overname gevraagd to gen contante betaling een goed onderhouden HUISORGEL Opgaaf van prijs, merit, aan tal registers en houtsoort. Brieven onder No. 615 bur. Amersf. Courant. voor Salontafels, Theetafels, Fotostandaards, in iedere afmeting en model bij „HET VERFHUÏS", J. A- Woerdman UTR.STRAAT 33, Telefoon 3626. OPPLAKVELLEN voor winke liers en detaillisten zyn te allen tijde verkrijgbaar ann liet bu reau van dit blad J4 ct. per stuk. Bedrukt met firma-naam codenummer etc. 3.70 p. 1000 Amersf oortócho Courant. Snouc- knertlasn 9. Telefoon 6289. TAP-VERGUNNING te pachten gevraagd voor de Gemeente A'foorl Brieven onder No. 552 aan Amersf. Courant DANSINSTITUUT „B E A R D A" Aangifte leerlingen VOORJAARSCURSUSSEN dagelijks na 5 uur Heinsiuslaan 3, Telefoon 4456, achter de H.B.S. ONDERWIJS IN GOED MILIEU ONZE KLEINE ADVERTENTIES Uitsluitend bij vooruitbetaling, worden lederen dag tot 11 uur aangenomen. Eenmaal plantscn tot 20 woorden f 0.55. leder volgend woord 6 cent meer. Drie achtereenvol gende plaatsingen van denzelfden tekst voor U maal den eenheidsprijs. Bewijsnummer 6 ct. brieven onder nummer 10 cent extra. Personeel gevraagd Gevraagd DAGMEISJE (heelc dagen). Goed kunn. werken. Me vrouw van Dijk. Utr.wcg 119. 855 Zoo spoedig mogelijk gevraagd NET MEISJE boven de 18 Jaar Utrecbtschewcg 64. 858 KANTOORBEDIENDE (vr.) ge vraagd. leeftyd plm. 16 Jaar schriftelijke sollicitaties. - N.V. SpaarNink Onderlinge Voorzorg. Utrccmschewcg 15, Amersfoort. 825 4 Netto DAGDIENSTBODE ge klaagd. Do Wltlnan 1. 829 NETTE WERKSTER gevraagd voor do schoonmaak. Aanmelden Beekenstclnschclaan 17. 831 NETTE WERKSTER gevraagd voor 2 batvo dagen per week.' TlmorstTaat 12. 832 FLINK MEISJE gevraagd voor do morgenuren, 812 u. Zondags vrij. W, .v. Mcchelcnstr. 25. 833 FLINK MEISJE gevr. .voor de morgenuren. Tevens een nette werkster gevr. Aanmelden tus- Bchen 6 en 7 u. Mevr. Verburg. Heinsiuslaan 63. bU do B.W.-Iaan. 835 EEN WERKSTER gevraagd, liefst bultenmelsjo voor Woens dag en Vrijdag of Zaterdag. Brie ven onder no. 670 bur. Amf. Crt. 837 Door onvoorziene omstandig heden zoo spoedig mogelijk flln- ko DAG DIENSTBODE gevraagd, liefst buitenmeisje, niet beneden 16 Jaar, of meisje voor 4 morgens van 8—12 uur. Van Asch v. ■WJjckstroat 33. 842 Eenlgo netto JONGENS ge vraagd. Banketfabrlek ..De Waag" Krommestr. 50. Aanmelden tus- scbcn 10 en 12 en 3 en 6 uur. 843 Gevraagd voor tydeiyk net DIENSTMEISJE voor de morgen uren. Zich aan to melden tus- BChen 4 cn 8 uur Laurens Costcr- plcln 16. 851 Net flink MEISJE gevraagd, n. ben. 18 J.. v. d. gch. d. In gc- Eln met kindje. Zelfst. k. w. Loon en tram. Aanmelden Dond. en Vrljd. van 13.30 u. Mevr. Laus, Radcmakerstraat 25a. Socsterberg. 860 NETTE JONGEN gevraagd, voor loop- en wlnkolwerle. Het Verfhuls, Dtrechtschestraat 33. 075 Voor direct flink MEISJE ge vraagd voor dag of dag en nacht, P.G. Mevr. v. d. Klashorst. O. L. Vrouwestraat 20. Géén slagerij. 878 Gevraagd een goed MEISJE, boven 18 Jaar van 84 uur. Aan melden Leusderwcg 216. 871 DAGMEISJE gevraagd van a tot 1 uur. Niet beneden 16 Jaar, van gocdo getuigen voorzien Zonder kost. Aanmelden dagelijks 45 uur. Stort Noord 18. 880 Terstond gevraagd nette JON GEN om opgeleid te worden ln schoenmakerij, liefst met vak be kend. Adres Puntenburgerlaan 22- 884 Flinke DAGDIENSTBODE ge vraagd. Aanmelden Fcnncnm, Utrecht-chestraat 38. 887 Nette R.K. WERKSTER ge vraagd voor één dag per weck. Aanbieden en bespreken 's avonds tufschcn 6 cn 8 uur. Dames Kui per. Pascalstraat 11. 888 1TETSJONGEN gevraagd. Aan melden J v. d. Pol, Weverssingel no. 16. 889 NET DAGMEISJE gev-aagd Alb. Neuhuysstr. 10, 003 4 Spoed. Gewaagd een MEISJE voor halve dagen of werkster voor 4 halve dagen per week. Adres: Zuidsingel 67. 907 De Stad Parijs, Dameshoeden. Langestraat 24 eras t cn net LOOPMEISJE of Jongen. 908 Go-rnogd een MEISJE voor de ochtenduren, 8.3012.30 uur. Kvertsenstraat 34. 913 Mevrouw Verwer, Langcstr. 8 vraagt voor direct een netto zelf- standlgo DAGDIENSTBODE v.g. g.v. Aanmelden Krankelcdenstr. no. 1, hulsdeur, na 7 uur. 910 4Gevraagd netto BAKKERS- LEERLING, leeftijd 16 Jaar. BIJ O. Methorst, Vermeerstraat 65," Amersfoort. 911 Gevraagd een netto DAG- DIENSTBODE wegens huwelijk der tegenwoordige, 's Zondags vrij. Mevr. Beenhakker, Lange Beekstraat- 1. 924 Een fllnko WERKSTER ge vraagd voor de schoonmaak. Me vrouw Ellenbrock, Galvanlstr. 8. 927 4 Gevraagd ln klein gezin, 2 p., een keurig DAGMEISJE met kost, Loon nader to bespreken. Zich aanmelden tusschcn 12 n.m. Vermeerstraat 131, Mevr. v. Mil tenburg. 929 4 MEISJE, 1518 Jaar, van 0 tot 1 uur gevr. Flink loon. Aan melden na 3 uur. Jacob Cats- laan 43. 930 4 Gewaagd vanaf 1 April flinke WERKSTER voor halve dagen, cenlge keeren per week. Mevr. de Vries. D3 Costapleln 3. 931 4 Mevrouw Zegcrs, v. Marnlx- laan 01. vraagt voor terstond net MEISJE van 8—330 uur. Zich te vervoegen nam, tusschcn 7 cn 8 uur. 941 Gevraagd netto BAKKERS LEERLING bij fa. C. v. Omme ren en Zn., Langestraat 14. 943 Voor spoedige Indiensttreding gewaagd nette WERKSTER. Aan melden 24 uur. Grand Theatre. 944 i. 24. 917 4 Gevraagd net MEISJE, plm. 16 Jaar, voor de morgenuren. Pullstraat 0. 940 4 Gevraagd nette JONGEN met veel liefhebberij voor bloemisterij cn hoveniersbedrijf 's avonds na 6.30 uur. Visser, Copernlcusstr. 5, zijstraat Frankllnstr. 956 4 Gevraagd een fl'lnk net MEIS JE voor becle dagen. Snouckaert- laan 2a. 954 Voor direct nette DIENSTBO DE gevraagd, boven 18 Jaar bij Mevrouw te Ktüve, Arahemschc- straat 33. 959 4 Mevr. Slssclaar, Emmalaan 11, vraagt MEISJE voor halve dagen. Aanm. 's morgens 10-12 uur of •s avonds 7.30—8.30 uur. 962 4 Gevraagd ln klein gezin flink DAGMEISJE voor den gchcclon dag. Zelfstandig kunnende wer ken. .-.g.g.v. Geen wlnkelwerk. Mevrouw Nlcrop, Langestraat 90 m 963 4 Bnnketfabrlck vraagt een eer ste klas VAKMAN, leiding kun nende geven, algemeen goed ont wikkeld, voor prima kracht goe de vooruitzichten. Tevens cenlge Jongens riet vak bekend, kunnen spulten. geen goede krachten on- noodlg zich aan te melden. Aan melding tusschen 7 cn 8 uur 's avonds, J, A. van Zomeren, Langegrncht 14. 957 Personeel aangeboden Eenvoudige JUFFROUW biedt "ch aan voor de bulshouding. ïjVheer alleen of «n moederloos gezin. Goede get. Br. no. 578 Amf. Crt. 836 4 Biedt zich aan meisje. 18 Jr.. voor 11ULP IN DE I1UISHOU- DINO, voor dag en nacht. Br. no. 577 bur. Amf. Crt. 838 Biedt zich aan nette WERK STER, voor enkele dagen ln ao week. Brieven onder no. 591 bur Amf. Crt. 899 B.z.a. net DIENSTMEISJE, v.d.cn., leeftijd 19 Jaar. Liefst NIJkerk of omgeving Amersfoort. Brieven no. 622 Amf. Crt. 007 Biedt zich aan nette HUIS NAAISTER, genegen alle voorko mende werkzaamheden te ver richten. Brieven onder no. 593 bur. Amf. Crt. 9U0 FLINKE 2e KOK, zelfstandig werker, Js ln lsto klas hotel-res taurant werkzaam. Ook genegen alleen te werken, zoekt plaatsing Amersfoort of omgeving. Brieven onder no. 509 bur. Amf. Crt. 923 BOERENARBEIDER biedt zich n voor de zomermaanden, gron dig met gemengde bedrijf op de Ijoogte. beslist goed kunnende melken en met paarden omgaan. Brloven no. 603 Amf. Crt. 916 4 JONGE VROUW b.z.a. om en- kelo dagen of middagen p. week verstelwerk te verrichten. Brieven onder no. 602 Amf. Crt. 928 Te huur gevraagd NET IiOSTnUIS gezocht ln Amersfoort door heer. Brieven m. prijs onder no. 588 Amf. Crt. 867 4 Jong echtpaar zoekt gemeub. ZIT-SLAAPKAMER met slaapka mer, met of zonder pension. Br. no. 585 bur. Amf. Crt. 869 4 ZIT- EN SLAAPKAMER met wUo keuken gezocht door Jonge lui die willen gaan trouwen. Br. no. 606 Amf. Crt. 909 4 Een dame met twaalfjarig zoontje, zoekt eenvoudig gem. ZIT- EN SLAAPKAMER met ge bruik van keuken. Brieven met prijsopgave no. 612 bur. Amersf. Crt. 939 4 To huur gevraagd een WO NING of gedeelte daarvan, met vrij o kookgelegenheid. Minstens 3 kamers. Br. no. 601 bur. Amf. Crt. 020 Heer vraagt per 1 April ZIT- SLAAPKAMER of zit- cn slaap kamer met pension. Br. onder no. 607 bur. Amf. Crt. 022 4 Jongmensch zoekt per 1 Mei a.s. een gestoft. KAMER, met vol ledig pension. Brieven ónder no. 609 Amf. Crt. 934 4 Gezocht ln Amersfoort of nansto omgeving tégen half April een HUIS of geheel vrij gedeelte van huls met keuken. Brieven onder no. 610 bur. Amf. Crt. 935 4 Dame zoekt gest. ZIT- EN SLAAPKAMER, Bergkw.. met vrljo keuken of kookgelegenheid. Brieven met prijsopgave no. 608 Amf. Crt. 933 4 Dame alleen vraagt flinke ZIT- EN SLAAPKAMER, liefst or.ge- mcubllcerd met geheel of gedeel telik pension. Brieven no. 618 Amf. Crf. 960 Te koop gevraagd 4 Te koop gevraagd oude GRA- MOFOONPLATEN ln elk kwan tum. „Radio Koning". Arnbcm- schestraat 27. 436 Te koop gevraagd een KIP PENHOK met ren. Moet ln prima staat zijn. M. A. Pon. Beeken- stclnschclaan 5. 823 4 Ter overname gevraagd dames WINTERM ANTEL, maat 44. Liefst zwart of donkerblauw. Brieven onder no. 680 Amf. Crt. 839 4 Te koop gevraagd AARDAP PELSCHILLEN en groentenafval voor veevoeder, per zak. Aanbie dingen Verhoevenstr.>at 18. tus schen 9 cn 5 uur. 844 4 To koop gevraagd goede twee persoons KANO. Eventueel zeil- kano. Br. no. 594 bur. Amf. Crt. 882 4 Te koop gevraagd een twee persoons KANO met peddels. Aanbiedingen na 6 u. De Groot, Hobbemastraat 14. 886 4 VILLA of modern huls te koop of te huur gevraagd te Amersfoort of Omgeving Br. met omschrijving no. 605 Amf. Crt. 904 4 To koop gevraagd WECK- FLESSCIIEN, onverschillig welke maat. Celslusstraat 68. 914 4 Wlo kan my helpen aan KIN- DERKAPLAARSJES maat 23. 24 en 26 en dameskaplaarzen of overschoenen, maat 38? Brieven onder no. 616 Amf. Crt. 951 4 Gevraagd KANTOORJAS, plus fours (bruin) en heerensportjas- Jo, alles flinke maat. Br. no. 619 bur. Amf. Crt. 958 Te koop gevraagd vryst. VILLA it centr, verw. cn garage by voorkeur Leusderkwartler, tot ƒ17.000.-. Brieven Spoorstr. lObls, Utrecht. 921 4 To koop gevraagd een 2-per- soons BED met of zonder spi raal en een gasovcu. Brieven no. 548 bur. Amf. Crt. 936 4 Oudo GRAMOFOONPLATEN te koop gevraagd. F. H. Lohmans. Utrechtscheweg 15. 952 Te koop aangeboden 4 To koop aangeboden KEU KENFORNUIS en Rltsema-stof- zulgcr. Arnhemscheweg 146. 824 4 To koop OUD SCHILDERIJ, to bezichtigen Kortcgracht 6. Amersfoort. 841 Bod gevraagd op ong. 12. nog to rooien BOOMEN. Kastanje, Eschdoorn -en Linde. Snouckaert. laan 25. 846 4 HEERENSPORTFIETS en da mesfiets met gocdo banden cn groote vulkachel to koop. Woes- tygerweg 2<J2. 810 Te koop aangeboden een GAS HAARD (10 pitten), vooral ge schikt voor wachtkamer of der gelijke. Te bezichtigen Carteslus- straat 1, Amersfoort. 8c6 4 Massief eiken GARNITUUR, 4 stoelen. 2 fauteuils. Prima mo quette. Tusschen 9 cn 6, werk plaats Everard Mcysterweg 6. 868 4 Te koop aangeboden 2 MAN TELTJES met hoedjes, leeftud 22iJ Jaar. Tevens een kachel. Br. no. 590 bur. Amf. Crt. 875 4 To koop een prima n.AND- NAAIMACIIINE. - Adres Dalton- Straat 32. 861 4 Te koop aangeboden een RA DIOTOESTEL, pracht kast. Be vragen van Woustraat 8, tusschen 6 on 0 uur. 865 Jonge Lotharlnger reuzen KONIJNEN te koop. 6 weken a 12.per stuk. Ram ter deklOng 1.C. do Boer, Aucubastr. 22. 892 O Te koop 1 prima TRAPNAAl- MACHINE, merk Singer en 1 pri ma Handnaalmaclilno, merk Neu mann. St. Jorlsstraat 7. 893 4 Te koop Philips RADIO 1910, als nieuw. Vctlecren schoenen 10. beslag, maat 42. Bevragen Ber- nulfusstraat 22. 895 4 Te koop Philips RADIO met accu on battery. Nieuw type, speelt zeer goed. Llendertsehewcg no. 129. 897 Te koop 1 paar zw. LAK SCHOENEN m. 39. lage bak, ook genegen te rullen tegen zw. of br. mout 41. J. v. Leuvoren, Laak- weg F 221, Nykerk. 901 4 Aangeboden prima geCmaill. electr. WASCUMACH. met wrin ger, weinig gebr. Bevr. Vleming Zevenh.str. Hoogland E 48. 932 Ter overname lange groene chlfon JAPON met hoed en hand schoenen, plm. m. 42. Br. no. 604 Amf. Crt. 902 4 Te koop een 16 M' vergroote B.M. ORIONP1XE. Bevragen AH. Douze. Utr.weg 64. Bezichtigen: Zweminrichting „de Huig", Baarn 905 4 Te koop aangeboden een KIN DERWAGEN en 'n wandelwagen. Bevragen Scrlngstraat 13. 900 4 To koop aangeboden pracht Philips en Waldthausen LUID SPREKER. Rcsp. ƒ35.- en ƒ30.-. Westsingel 9a (lng. poort naast City Theater), na 7 uur. 012 4 To koop een KINDERLEDI- KANTJE met matras. Te zien SchcltuBstraat 7. 915 4 Te koop aangeboden een I1EE- RENUIJWIEL ln goeden staat.. 's avonds na 7 uur, Geulstr. 57. Te koop een RADIOTOESTEL, 4 stoelen en een eikenhouten ta fel, cn een bruin costuum voor leeftyd 19 20 Jaar. Bisschop^ weg 151. 917 Een z.gn.n. DAMESMANTEL. Pracht kwaliteit. Een paar hooge damesschoenen, maatwerk, smal model, maat 37 38. Jasmijn straat 13. 918 4 Te koop aangeboden een z.g. a.n. Philips RADIOTOESTEL. Br. no. 600 bur. Amf. Crt. 919 ..Voor de fabrieken van een groote vliegtuigindustrie in Midden-Duitschland ZOEKEN WIJ: DRAAIERS, WERKTUIGDRAAIERS, REVOLVERDRAAIERS WERKTUIGMACHINEBANKWERKER, FRAIZERS, SLIJPERS, ELECTRICIENS, MECANICIENS. Goede verdiensten, bovendien accoord-loon, scheidings- toelage; beslist 4860-urige werkweek. Direkte uitbeta ling der overgestuurde gelden Aanmelding met getuigschriften bij den Deutschen Fach- werber in het Gewestelijk Arbeidsbureau in Amersfoort - Hoogeweg 4 van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 12.30 uur tot 17 uur. DONDERDAG 12 MAART 1942. of vr. in kruidenierszaak per 15 April as. Moet zelf standig kunnen werken en in het bezit zijn van het ver- eischte vakdiploma. Brieven met opgaaf van leeftijd enz. onder No. 614 bur. Amersfoortsche Courant. FRANK'S HOTEL, BERKENWEG 29, AMERSFOORT, VRAAGT VOOR DIRECT EEN (link kamer-keukenmeisje alsmede een (linke huisknecht. Z.g.g. onnoodig zich aan te melden. Hoog loon. Extern, volledige kost. N.V, Amersfoortsche Autobusdienst WOENSDAG 11 MAART a.s. zal de dienst op LIJN 2 en 3 wederom wor den hervat. Vertrek Station voor beide lijnen 9.45 10.15 10.45 enz. tm. 18.15. la onze étalages kunnen 1.per stuk aan ons kantoor besteld worden. AMERSFOORTSCHE COURANT Snouckaertlaan 9 Telefoon 5289 4 Te koqp cenlge paren DAMES- EN MEISJESSCUOENEN, 1 korte cn 1 lange wintermantel. 1 z.g. n.n. huiskamerlamp. M. Withoos straat 5. 961 4 Modern Philips RADIOTOE STEL te koop aangeboden, z.g.a.n. Te hooren Stationsstraat 29 's avonds na 19.30 uur. 964 4 3 Orlg. SCHILDERIJEN Van goede schilders. O a. 1 van Amersf. Toren. Br. no. 621 Amf. Crt. 965 4 Te koon aangeboden 20 GRA MOFOONPLATEN. Br. no. 620 Amf. Crt. 966 4 Te koop electrlsclio AVASCH- MACHIXE, ln prima staat, prima radiotoestel, kinderwagen, zinken bad, canapé, boekenkast, ameu blement enz. WIJ koopen en ver- koopen. ICathagen's meubelwin kel. Krommestraat 59. 945 4 Aangeboden goed onderhou den groote mahonie geschilderde LINNENKAST. 2 dcurs, half hang, half legkast. Uitneembanr. Te be vragen- P. Potterstraat 20. 951 4 To koop twee dames Jaegcr- HEMDEN, gr. maat, Jansen Tila- nus. Br. no. 617 bur. Amf. Crt. 953 4 Te koop z.g.a.n. HEERENRIJ WIEL met zoo goed als nieuwe btfnden en geheel verchroomd, te vens radiotoestel. Telefunkon, 100 gld. Bernulfusstraat 24. 955 Sport 4 Eenlgo Jongelui gevraagd (liefst IUC.) voor een op te rlcii- ten TENNISCLUB. Br. no. 584 bur. Amf. Crt. 857 4 TENNIS. Uw racket reeds in orde voor het a.s. seizoen? Spore- huis-.. V 0 e r", Metgonsbleek 2. A'foort, het adres voor vakk. rep. of n. besp. Donnay-rackcts, 20 pryzen. Persen, vernis, hoesjes, handels, fletsklcmmcn, enz. 890 4 BELANGRIJK. WIJ advlseeren U. lv.ni. de beperkte voorraad snaren,. Uw racket tijdig van nieuwe bespanning te laten v zien door Sporthuls-„Veer", Met- gensblsek 2. Amersfoort. Lessen aan a.s. Zondag 15 Maart om 4.30 uur. Cursus voor gevorderden ora 3 uur. Inschryvlng nog mogelijk. Dansinstituut Hnvlk 29, Tel. 6494, 4 PAS- EN PERSOONSBEWIJS- FOTO'S. De Smalen. Amersfoort. TeL 3530. "s Zondags gesloten 193 t Laat ons Uw. oudo en ver bleekte FAMILIE-PORTRETTEN weer als nieuw maken. Portret- specialist de Smalen. K. Gracht 6 Amersfoort. Tel. 3536. 4 Uw foto's, amateurwerk. films enz.: DE SMALEN. K. Gracht 6 Tel. 3536. Amersfoort. Gesloten 's Woensdagsmiddags na 1 u 4 EEN DOELPUNT ln do Air foortsclie Courant ls het beste middel om uw vraag en aanbod ln ruimen kring bekend te ma- Omdat Vim bonvrij is en bovendien nog zeep bevat, is het een uitkomst voor iedere huisvrouw, die haar zceprantsocn wil sparen voor de wasch Alles, wat U vroeger met zeep reinigde, maakt U nu in een wip schoon met Vim: Het fornuis, kastplanken, kelderplanken, drempels, graniet, eterniet, potten- rekken, teilen, weckketels en bloem potten. Heeft U wel eens geprobeerd, hoe uitstekend Vim is voor het rei nigen van vuile handen? Vim, het automatische reinigingsmiddel, is overal zonder bon verkrijgbaar EEN FABRIKAAT DER RADION N.V. ,.EFCO"-TUIN- EN BLOEM ZADEN voor 1942 zijn thans weer verkrijgbaar bij ,,'t Warenhuis", J. W. Westerlk, Soesterweg 220, Tel. 4362. 730 WEC.GELOOPEN een wit lang harig Malthezer Leeuwtje. Luis terend naar de naam Verdi. Te gen belooning terugbezorgen Bankastraat 8. 773 4 RUIM 11050 GEZINNEN be reikt U met een Doelpunt ln de Amersfoortsche Courant. Het zyn zeker 50000 personen. Dit ver dient Uw aandacht. 4 ZAGEN SCHERPEN, messen, scharen en gereedschap slijpen by J. Schaap, Muurhulzen 177. Spanzaag 3040 ct. Handzaag 25—30 ct. 822 GASLOOZE UREN? geen nood, met een goede carbidlamp heeft U een zee van licht ln uw ka- Prys 9.75. Verkrygbaar by W. Schreuder, Vermeerstraat 128, Tel. 5640. 834 UJstenmakerlJ K. VAN DER VAART. Arnhemscheweg 32. Tele foon 3904. Het adres voor Uw ïystwerk. Groote voorraad. 881 4 STOPPEN. Monogrammen en bloemen borduren. Verkorten van onderjurken. Afwerken van na den van Japonnen. Uw adres: Singer MIJ. N.V., Westslngcl 3, Amersfoort, Tel. 6025. 877 4 E.K. echtpaar. 27 en 32 Jaar, uit groote stad afkomstig, enkele Jaren hier wonend, doch zonder kennissenkring zou gaarne KEN NIS MAKEN met dito echtpaar om van tijd tot tyd gezellig mut elkaar om te gaan. Brieven der no. 593 Amf. Crt. 4 VERLOREN bruin lederen tetasch met 2 paar lederen da messchoenen en een losse dames schoen. Tegen belooning terug- Putten, Lago- 037 4 WIE HEEFT rokcostuum. m. 48 ln ruil voor nieuw colbert- costuum. m. 48, slank. Brieven no. 613 Amf. Crt. De Service Afdeellng van DIO PRACHT 13 uitgerust met de modernste Instrumenten. Alle werkzaamheden aan Uw toestel worden uitsluitend door een pri ma vakman verricht. Langcstr. 12, Telef. 4340. 032 4 VRIJBANK SLACHTHUIS. Woensdagmorgen 8.30 uur ver koop van rundvleesch (versch en gestoomd) uitsluitend voor hou ders van vetkaarten. Vetkaartén cn vleeschbonnen meebrengen. Uitreiking volgnummers 8 uur. 046 4 HAAST U. Heden ontvangen groote party rywlelbanden, welke particulier tegen matige prijs worden verkocht. Ook transport. Waardelooze band inleveren. Vul- canlseerlnrlchtlng Schutterhoef- laan B87. 1 048 4 VERLOREN chroom nikkelen wieldop van auto. Tegen beloo ning terugbezorgen Garage Ha- mersveld, Arnhemscheweg of Cot- terer, Doornscheweg 12, Leusden. 042 4 LOONSTATEN voor de belas ting. wy kunnen U deze staten uit voorraad leveren A 5 ct. per stuk. 10 stuks voor 0.45 25 stuks voor 1.10 100 stuks voor f 4.00 250 stuks voor 8 75 1000 s'uks voor 27.00 N.V. Drulckery Onnes. 54. I11 verband met de drukke werkzaamheden: uitvoeren van bestellingen, uitschrijven verzend-adviezen, gelcidebilj et- ten van Pootaardappelen, enz., hebben wij besloten, om vanaf a.s. DONDERDAG 12 MAART VOORLOOPIG eiken Donderdag den geheelen dag te SLUITEN. U ge lieve hiermede rekening te houden om teleurstellingen te voorkomen. Hoogachtend, P. H. Smink, Kamp 1, Tel. 6863 u /AOESTHET EENS W ETEN boeiende lozing over hot werk von den AN.W.B. tl MOE5T H ET EENS ZIEN cioole geluidsfilm en tentoonstelling von belang wekkend toeristisch motenaoL Te LEUSDEN op 11 Maart, 7.30 u. in Hotel „DE MOF". Te SOESTDLJK op 12 Maart, 7.30 u. in Sociëteit „De Socster Kring". Te SOEST op 13 Maart, 7.30 u. in Café „De Gou den Ploeg". Daar hebt U wat aan.... „Als we iets kunnen brengen, waarin goede smaak en voed zaamheid vereenlgd zijn, din bent U gebaat," dachten wy zoo 't Resultaat is Unox Viach- paatel Speciaal - Iets heer lijks voor de bbterhamMaar ook iets. goéds. Want al die waardevolle bestanddeelen, als eiwit, phosphor en kalk, die den vlsch tot zoo'n voed zaam gerecht maken, zjjn ook ln Unox Vischpaatei Speciaal aanwezig. Alleen de graten ontbreken-en daar zult U wel geen bezwaar tegen hebben i Eg; Wacht niet tot strax, \Unox maakt nog meer dan KNAX Geniet - en laat Uw kinderen ge nieten - van 'n boterham met Unox Vischpastel Speciaal gesmeerd. Desnoods kunt U dc boter of de blue band achter weg© laten - 't smaakt er niet minder omVoor een smakelijke, voedzame en zuinige belegging. Unox Viachpastei Speciaal

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1942 | | pagina 4