LiMonsecco vAn Hoirreiïs ALS DE SCHOOL GESLOTEN IS vacantie? dan den boer op! 2 AMERSFOORTSCHE COURANT VRIJDAG 22 MEI 1942 VERNAUW «DEN BAND TUSSCHEN STAD EN LAND! ,J)c boeri n hebben een hard bestaan Zij sijn nooit eens vry. Altijd roept het land. het vee of de boerderij. Ik zou wel willen, dat alle jongens en meisjes eens naar een boerderij gingen om den boer een handje te helpen en hem zoo 'te leeren waardeeren als iemand, die voor ons voedsel zorgt, lit heb er geen spilt van. dat ik daar geweest ben. De indrukken, die je daar hebt opgedaan, vergeet )e nooit en vooral niet het trotsche gevoel, iets te zijn". G. van S., Breda. Bovenstaande regels knipten wij uit een van de vele brieven, die bij een der gewestelijke arbeidsbureaus binnen kwamen, naar aanleiding van het feit, dat vorige jaar een groot aantal ion- gens en meisjes uit de stad ,,den boer op" zijn geweest om te helpen bij het biunen halen vah den oogst. Wat was namelijk het geval Door den oorlogstoestand en de blokkade- maatregelen moei Nederland zichzelf voeden. Grootc terreinen grasland zijn daarom gescheurd, tic oppervlakte aan bouwland is uitgebreid, de teelt der gewassen is zoo mogelük^nóg inten siever geworden. Dat c-r <jan ook nog geen honger is geleden, danken wij uitsluitend Aan hein, die al deze voor zieningen trol: den boer. De veranl- wooide'.nkhcid drukt hem steeds zwaarder en het werk cïscht steeds meer don geheelen m.cnseh. De boer mag daarom thans niet langer alleefi stam, het is niet meer voldoende in dien men hem steunt met woorden al leen, neen, het zijn vooral daden, die thans gevraagd worden. Ook dit jaar! Daarom is ook dit jaar. evenals in ÏO'O en '41, door het rijksbureau een actie op touw gezet, die beoogt jeugdi ge, ongeschoolde personen gedurende do zomermaanden als hulp bij de land bouwers te plaatsen. Hiervoor komen ver >al die jongc-r.s en meisjes in aali me king, die oen lange zomervacantie hebben (dus voornamelijk de stuclee- rende jeugden de jeugdige werkloo- zcn. Juist voor bon, die des zomers een ?>aar maanden niets omhanden hebben en door de ormU-vnd'ghcden n>ct zoo gemakkelijk tot reizmi komen, is de gelegenheid opengesteld om hieraan mee ic doen. De bedoeling is, dal deze jongens en meisjes voor een tijdVak van tenmin ste vier weken in de gezinnen van landbouwers worden opgenomen en in het bedrijf meewerken, d.w.z. dat zij lichten arbeid op landbouwgebied moe ten verrichten. Als tegenprestatie voor F.KU I ILETON DE DOODSBLOEM dr H W AT. N G 13. Ja. en ik heb er geen onfortuinlij ke carri- re gemaakt. Ach. dat is voor jns, juristen soms heel wat gemakkelij ker dun voor niet academisch-opgelei den. Ik ben v:i verleden j. r rcfcrcn- s gev 1 V-I naai tijd den Hij i Ik ben nogal eens mm het jnterhatio ïtshof en dat is al deze .Jandbulp" moet de boer deze ..hulpen" kost en inv^ning verschaffen voor hun wasch zorgen, hun kleeding en kousen repa ree ren en hun f 1. zakgeld per week verschaffen. De jon gens cn meisjes moeten zich vooraf medisch laten keuren. In groote trek ken is dit dus dezelfde regeling, zoo als die de beide vorige jaren gold. „Volgend jaar ga ik weer." Wij zeiden hel reels: vele brieven van jongelui, die er op uit waren ge trokken, hebben de gewestelijke ar beidsbureaus bereikt. Natuurlijk wa ren niet allen even tevreden: sommi gen hadden gedacht een paar maanden eens prettig uit te rusten in plaats van te moeten aanpakken en ook was er wel eens een boer, die van zijn ..hulp" meer verwachtte dan deze kon prestee- ren, maar toch waren zulke brieven uitzonderingen. Ze'fs in die uitzonde ringsgevallen schreef mer. toch dat „men het volgende jaar weer zou gaan". Over het algemeen viel het werk erg mee. Sommigen hadden he' wei bi; ion- der getroffen en mochten reeds na en kele weken zelfstandig hooi rijden of ploegen, eggen of- maaien. De me'sjes verrichtten hoofdzakelijk huishondehj- ken arbeid, of mochten he'pen bij het melken, of werken in den moestuin. Men 'leed nieuwe indrukken op, lcnoop- 1e nieuwe vriendschapsbanden aan. en het is dus niet te verwonderendat bijna allen schreven: ..Volgend jaar ga ik weer". Wal ook oivs.lt is. dat de stads ion ^ens en -meirics unaniem te» vreten ziin over dc voeding, die uit den aard der zaak overal uitstekend was. Help je volk. clan help je jezelf! Uit alles blpkt wel. dat ook dit jaar velen zich weer zullen ongeven a's landbouwhulp. De nieuwelingen" on der hen zullen er zeker gem spij* van hebben Het kan voor hen niet anders dan een voordeel -"in, het boerenleven eenigen tijd te hebben meegemaakt en waard coring te hebben «mkregen voor hen. die voor ops da<*elnt-sch brood zorgen. Het mooiste is misschien nog wel het gevoe' med" geholpen te heb ben om ons volk *'oedr?l te verschaffen voor den komenden winter. Meld je spoedig. Zn. die nu nog twijfelen, wacht niet langer, maar meld je aan Is er iets mooiers denkbaar dan te werken onder de stralende zon. temidden van het wuivende graan, terwijl de wind door de haren speelt en de geur van liet hooi de neusgaten prikkelt Maak je verdienste'ijk, ook. ia juist in je vacantie Aarzel dus niet langer, maar geef ie zoo spoedig mogelijk op bii een gewes telijk arbeidsbureau, waar je alle in lichtingen kunt verkrijgen. Je helpt je volk. dus je helpt jezelf „Vernauw den band tussehen stad en land De Veiuwe vrijwel volgeboekt GROOTER AANTAL GASTEN DAN OOIT TE VOREN Hc-l toerisme belooft dezen zomer op de Vcluwe zoo levendig te worden als nooit te voren. Het is nu zodver, dat men er niet dan met veel moeitq nog een vacantievcrblijf bespreken kan. Tal van vacantiegangers zijn reeds gearri veerd en ze kunnen er op bogen een prachtjgen lijd te hebben, waarin de natuur zich welhaast op haar schoonst vertoont. Gemeubileerde huizen cn kamers voor tijdelijk verblijf, waar dit jaar buitengewoon veel vraag naar bestaat, zijn zoo goed als niet meer te krijgen. Dat geldt dan voor de periode van nu tot in September. Met de pensions is het al evenzoo gesteld, zij zijn of bezet of besproken. In de hotels zal het hier en daar misschien nog gelukken een logecrgelegenheid te krijgen, maar voor de eigenlijke zomermaanden is dit wel haast uitgesloten. Over het algemeen zijn de gasten vroeg met het bespreken van hun ver blijf geweest. Reeds in den winter is dit begonnen, terwij'l velen hun verblijf van het vorige jaar hebben aangehou- De moeilijkheden met de voeding zijn sinds het'vorige jaar niet vermin derd, maar van weerszijden schijnt men bezield te zijn met het «voornemen et- het beste van te maken. TEGENWERKING VAN WERK GEVERS INZAKE ZIEKENFONDS- COUPON De centrale persdienst van hét N.A.F. schrijft ons: Het komt in de practijk nog voor, dat werkgevers weigeren aan werknemers de wettelijk voorgeschreven zieken fondscoupons over beDaalde loonperio den uit te reiken. De betreffende werk nemers geraken hierdoor in moeilijk heden, daar zij immers aan den bode van het ziekenfonds niet gemakkelijk kunnen aantoonen, dat zij verzekerings- plichtig zijn volgens de ziektewet en dat voor hen premie is betaald, zoodat zij recht hebben op de voorzieningen en verstrekkingen krachtens het zieken- fondsenbesluit. Aangezien de bestaande wettelijke regeling op dit punt nog geen straf- of boetebepalingen 'behelst, heeft het N.A.F. te bevoegder plaatse aangedron gen op regeling van deze kwestie. In voorkomende gevallen doet men het beste zich te wenden tot een der bureaux voor rechtsbescherming van het N.A.F. P.T.T. OP TWEEDEN PINKSTERDAG. De uitvoering van den post- tele graaf- en telefoondienst en de open stelling der P.T.T.-kantoren zullen op tweeden Pinksterdag geheel gelijk zijn aan den dienst on Zondag- Nadere in lichtingen verstrekken de postinrich- tingen. VERBOD LATEN LIGGEN VAN GEVELD NAALDHOUT In de staatscourant van 21 Mei is op genomen een beschikking van den se cretaris-generaal van het departement van Landbouw en Visscherij. waarbij tot 15 Juni a.s. algemccnc ontheffing wordt verleend van het verbod om tus sehen 15 Mei en 1 Augustus geveld naaldbout te laten liggen of opgesta peld te houden. Uiterlijk 15 Juni a.s. moei liet nog niet geruimde hout zijn geschild. VACAfsTIETEHUIZEN VAN „VREUGDE EN ARBEID" Naar het centraal bureau van „Vreug de en Arbeid" ons mededeelt, is het ge bouw „Morgenrood" te Oisterwijk, in plaats van het Troelstra oord te Eg- mond aan Zee opengesteld. Voor de maand Juni en de week van 411 Juli is ..Morgenrood" reeds volgeboekt. Het Troelstra-oord te Beekbergen is eveneens beschikbaar voor logies, doch is voor de volgende data reeds volge boekt: 2330 Mei en 1325 Juli. De natuurvriendenhuizen „De Honds rug" Noord-Laren, „Hunehuis" te Ha- velte, „Krinngnhaar" Borne (Almelo), „Den Brummel" Bennekom, en „Ons Honk" Lage Vuursche, zijn in de maan den Mei en Juni niet beschikbaar. „EEN PINKSTERREIS DOOR NEDERLAND". Wie zijn eigen land goed kent, kan een prijs winnen De persdienst van den N.O. meldt: In korte roporlagefUtsen wordt de luiste raar tweeden Pinksterdag, om 20 35 uur vla den zender Hilversum 2. tijdens de uitzen ding „een Plnkstcrrels door -Nederland", kris en kras door ons land gevoerd. Er wordt niet gezegd waar men hem heen brengt dat moet hij raden en htj k8n dat, wanneer/ hij de desbetreffende plek of het oude plaat- selllke gebruik kent. WIJ vestigen de aandacht op deze ultzen-j ding. omdat er een prijsvraag aan verbon-J den ls. De luisteraar, dia hieraan wenscht de<! to nemen. mogt den omroep per brlefkaait mededeelen. welke de vijf punten In dtn Pinksterrels waren, die niet nader werden aangeduid. Voor olko geheel Juist beantwoorde vraag worden vijf punten toegekend, voor ten dtc- le Juiste antwoorden punten naar verhou ding. Tevens kunnen bij de Inzending puntge dichten over „Reizen ln Nederland" gevoegd worden, de besta hiervan worden beloor.d met extra punten tot een maximum van tien. De eerste prijs bestaat uit een bedrag van 115.—. de twee uit 11250. de derde uit 10, bovendien worden tien prijzen van /g.50 beschikbaar gesteld. Inzendingen moet men richten aan den Ned. Omroep. Postbus 2. Hilversum. Op de enveloppe vermelde men „Pinksterrels". DRIEDAAGSCHE MARSCH VAN DEN N.A.D. DOOR ZUID-LIMBURG. De persdienst van den N.A.D. schrijft: onder commando van den hopman Jhr. D. G. van Teylingen, commandant van dc 2e afdeeling van het 7e korps N.A.D., is vorige week door een aantal vrijwilligers en leden van bet kader van den N.A.D. uit de kampen te Weert en Tungelroy een driedaagsehe marsch door Zuid-Limburg gemaakt. Van de 74 deelnemers hebben er slechts vier deze driedaagsehe marsch niet uitgeloopen. Voor het zuidelijkste deel van Lim burg beteokende deze tocht een eerste kennismaking met den' N.A D. in groo- ter verband. NEDERLANDSCHE KULTUURRAAD De president van den Ned. kuituur- raad. Prof. dr. G, A S. Snijder, heeft niet ingang van Dinsdag 19 Mei tot le den van den Ned. kulluurraad benoemd de herren E. Bouws te Amsterdam en dr. G. Wijdeveïd, letterkundige te Over- veen. GIFT VOOR WINTERHULP NEDERLAND De stichting Winterhulp Nederland heeft van de staatsmijnen te Heerlen een bedrag ontvangen van ruim 157.149.—. Wcpftr M.CDE.TOT EENI JUISTE. VEqDEELING, CN EEN GOEDE ORDEl 11ET OVER ANDEREN BEROKNE NT ER. U ZEl_F EN I SCHADE v\E.C5E.'!| P°l»«ooe-Seyni.c»x WolUnW m Beperking van het gebruik van nieuwe schoolboeken In verband met de heerschende pa- pierschaarschte heeft de secretaris generaal van het departement van op voeding. Wetenschap en Kuituur bescherming den directeuren en bestu ren van alle lagere-, middelbare-, nij- verhèids- en kweekscholen verzocht niet tot invoering van nieuwe school boeken over te gaan. tenzij wijzigingen in het leerplan dit noodzakelijk maken of wanneer deze boeken dienen ter vervanging van die. waarvan het ge bruik voor de scholen verboden is. Het is wenschelijk behalve het ge bruik van den laatsten druk ook het gebruik van voorgaande drukken toe te staan, ook al wijken deze laatste op vele punten van den laatsten druk af. De leerlingen worden alsdan in de ge legenheid gesteld het in hun bezit zijn de exemplaar van den ouden druk met den nieuwen in overeenstemming *.e brengen, waarbij door de betreffende leerkrachten dient te worden toegezien, dat deze exemplaren van oude drukken geen door de overheid verboden passa ges bevatten. Voorts is door den secretaris-generaal de wenschelijkheid uitgesproken het gebruik van dictaten zooveel mogelijk te beperken. De Bossche politie heeft een groot- scheepsche actie op touw gezet tegen handelsre-i in distributiebescheiden, Wederom is een aantal distributiezwen delaars, dat vcrvelschte bonnen ver kocht en in circulatie bracht, aange houden. Deze heeren hadden op uiterst vakkundige wijze veiloopen en ongel dige bonnen door cijferverandering in geldige veranderd. Waarschijnlijk zullen nog meerdere arrestaties volgen. Met inbegrip van oen drietal andere, die twee Amster- damsche koonlieden voor 1500 gulden hebben opgelicht, zijn thans reeds een 20-tal bonnenhandelaars en verval- schers in arrest gesteld. THOLENAARS AAN DEN BORREL Einde vorig jaar heeft een controleur proces-verbaal opgemaakt tegen de drankwinkelierster mej. E. van Rijssel te Tholen, clie op listige wijze dc prij zen van tal van soorten alcoholische dranken had opgedreven. Zij is veroordeeld tot f 100#boete cn tot sluiting van haar zaak geduren de een jaar. De in beslag genomen dranken, on geveer 1250 flesschen, kruiken en mandflesschcn port, likeur, cognac, je never enz. werden verbeurd verklaard, terwijl de burgemeester van Tholen tot onderhandschen verkoop werd ge machtigd. Hij zond den Tholenaars een rond schrijven. waarop zij konden invullen hoeveel en welke dranken zij wensch- ten te koopen. Daarvan is druk gebruik gemaakt: niet minder dan 850 gezinnen van de 860, die dit rondschrijven had den ontvangen, hebben zich als gega digden opgegeven. Zaterdag a.s. zal de verkoop in het gemeentehuis geschie den. NEDERL. ARBEIDSFRONT De Centrale Persdienst van het N.A F. meldt: Met ingang van 21 Mei tot en met 27 Mei zullen de werkobjecten, waar heen de arbeiders per trein worden ge bracht, zullen worden stilgelegd. De tewcrkgestelden van die objecten, ont vangen gedurende die sluitingsperiode 30% van het basisuurloon, plus de volle woonplaalstoelage. Dc tweede Pinksterdag eehter wordt hun tegen basis-uurloon uitbetaald. DE EERSTE NIEUWE AARDAPPELEN Aan de veiling te -Wesierlee zijn Don derdag de eerste nieuwe aardappelen uit de kas aangevoerd. Er werd 19 cent per kg. voor betaald. SPORTNIEUWS BOKSEN GOEDE WEDSTRIJDEN IN DE HOOFDSTAD Voor de Tweede maal binnen vijf da gen vonden gisteravond in het concert gebouw te Amsterdam bokswedstrijden plaats. Waren het Zaterdagavond pro fessionals, die een volle zaal trokken, ook nu uitsluitend amateurs van de partij waren, was geen plaats onbezet. De vedergewicht kampioen Diever uit Enschede handhaafde zich in den strijd tegen den Amsterdammer H. Knoppers. Wel vjel de laatste geducht aan en gelukte het hem. Diever her haaldelijk in de verdediging te dringen, maar de betere technische kwaliteiten bezorgden den Enschede-er meer kan sen om door de dekking van zijn tegen stander heen te komen dan andersom het geval was. En deze kansen benutte Diever uitstekend. Fraaier was overi gens de revanche partij tussehen den Bantam kampioen Hessels en zijn ri vaal Bosgraaf uit Groningen, voorna melijk dank zij de veelzijdige talenten van den Haarlemmer. Om den national en weltertitel. De Bruin uit Rotterdam en de Hage naar Stuiver boksten om den Nationa- len weltertitel. Het werd een duel van. zeer goed gehalte, waarin de Rotter dammer maar weinig gelegenheid kreeg om zijn 'prachtigen stijl te de- monstreeren. doch niettemin diverse prima staaltjes liet zien. Stuiver gaf alles, wat in hem was en dat bleek niet weinig. Hij weegt drie pond zwaarder dan zijn tegenstander en dit gewichts voordeel buitte de Hagenaar uitstekend uit. Geen oogenblik liet nij het initia tief aan De Bruin, kwam doorloopend terug en al was de manier, waarop dit gebeurde, niet fraai, hij bereikte hier door in ieder geval wat hij noodig had. Kostbare punten bemachtigde hij zoo, die hem de overwinning en den kam pioenstitel bezorgden. Het plibliek ju belde den Rotterdamschen verliezer, wiens stijl ontegenzeggelijk beter was, niet minder hartelijk toe. ATHLETIEK VeUlloopkampioenschappen der W.A. Op den Tweeden Pinksterdag des ochtends elf uur. wordt de veldloop om het kampioenschap der W. A. gehou den op bet terrein van de Centrale Ka- derschool der W. A. aan den Doodeweg te Oud-Leusden. De wedstrijd wordt in drie groepen geloopen. ingedeeld naar den leeftijd. Reeds werden in de verschillende heer bannen in het land de voorwedstrijden gehouden. Thans wordt de eindstrijd gehotiden tussehen de drie bestgeplaat sten uit deze negen voorwedstrijden. VOETBAL. Naar uit welingelichte bron wordt vernomen, zjjn onderhandelingen gaan de voor het afsluiten van een landen- wedstrijd voetbal tussehen Frank rijk en Duitschland. Als deze onderhande lingen een positief resultaat opleveren, zou de wedstrijd nog dit jaar te Parijs worden gespeeld. RECHTSZAKEN ANDERHALF JAAR GEcïSCIIT Op 31 Maart j.l. kwamen P. J. G. M. en L. A. E. uit Amsterdam naar de provincie, met de bedoeling ergens een goeden siag te slaan, want ze hadden een koffertje met inbrekerswerktuigen bij zich. In Zwolle kwamen ze in aan raking met zekeren B., die hun het dis tributiekantoor aanwees. Ze drongen er binnen, maar vonden noch geld noch bonnen. Daartegen vond de politie hen wel, weshalve ze voor de Zwolsche Rechtbank terecht moesten staan. De officier van justitie eischte tegen ieder 134 jaar gevangenisstraf. OPLICHTER VEROORDEELD Voor de Bossche Rechtbank stond op 4 Mei terecht een 40-jarige koopman H. F. Cl. uit Deurne, die reeds een hecle serie vonnissen wegens oplich ting achter den rug had. Ditmaal had de man een nieuwe truc toegepast. Hij was agent van de maatschappij „Con- fidehtia" en bood loten tc koop aan Daarbij beweerde hij, dat als de koo- pers 50 gulden extra betaalde, hij er voor kon zorgen, dat zij een splinter nieuwe fiets met banden zouden win nen Er waren heel wat goedgeloovigen, die erin vlogen en betaalden, doch de fiets zagen zij nooit, terwijl de agent zich ook niet meer liet zien. De officier van justitie eischte VA jaar gevangenisstraf. De rechtbank ver oordeelde tot 1 jaar. Met extra-treinen zijn 1100 zieke cn gewonde Belgische krijgsgevange nen. ontslagen uit allerlei krijgsgevan genkampen in Duitschland. te Antwer pen aangekomen. Voor zoover zij niet terstond konden terugkeeren naar hun verwart ten. werden zij ondergebracht in ziekenhuizen. U V I I ««llllg. Zn je ouders, leven die nog bei- Mijn moeder is in 1918 overleden, vn'drr leeft nog en is nu al 78 jaar, ijkt echter nog steeds goed gezond. Jc had ook nog een broer in Bata via. is niet? Nee, hij heeft nooit in Batavia ge woond. H;j leefde te Paramaribo, maar ik hoorde nooit veel van hem. Zelf schreef hij «ooit Ik wist niet eens pre cies zijn adres: een enkele keer hoorde ik door anderen wel eens wat van hem en verleden jaar kreeg ik via het de partement van Koloniën bericht van zyn overlijden. Aha. Kat hg. je zorgt uit stekend voor ons zeide tui opeens, toen het blonde meisje de koffie geurig en klaar voor ons neerzette en een schaal me: heerlijk-croquante koekjes er aan toevoegde. Ieh weiss. was Mannern zukommt, lachte het meisje met die prettige on schuldige charme, den menschen uil Zuid-Duitsehlond eigen. Ik behoef niet te vragen, waar je vandaan komt! zeide ik. Heidelberg! flapte ze eruit: rnql- ecn was re weg cn trok de deur met een veerkrachtigen ruk bonzend achter zich dicht. Nu. daar schijn jullie het nogal mee getroffen te hebben, merkte ik op. Ja. zij is een uitstekende dienst bode. altijd opgewekt, steeds tot allerlei werk bereid en mijn vrouw is dan ook bijzonder met haar ingenomen. En dan hebben wc behalve haar nog den jongen Verwijne in huis. ging Joost voort Hij studeert rechten te Lei den en gaat van hier met de tram baar zijn colleges. Hij is de zoon van een ouderen collega van me, die naar Indië vertrokken is. juist toen het jonge- menseh zijn eerste studiejaar achter den rug had. Nu schijnt hij dat eerste jaar velerlei bezigheid gehad te hebben, maar van studeeren is niet veel geko men. Vandaar dat 2ijn vader liever had dat hij bij ons in huis woonde, dan ge heel o'u zichzelf. Zoolang hij nu bij ons is. leeft hy heel geregeld en studeert braaf, msar ik denk soms wel eens dal de tegenwoordigheid van Lisa daar niet geheel en al onschuldig aan is. Lisa is toch dat donkere meisje, waar je me m de tram aan voorstelde, vroeg ik geheel overbodig. Ja, zi.i is naar Holland gekomen zoogenaamd om talen te leeren, maar ik geloof niet. dat zij aanleg voor geregel de studie heeft. Zij is uit de binnenlan den van Brazilië afkomstig en daagde verleden jaar plotseling in mijn huis op met een aan mij gerichten brief in de hand. afkomstig van een lid van het ge rechtshof te Paramaribo, die mijn adres gekregen had van mijn broer en waarin zij ons aanbevolen werd om haar cenigszins in de voor haar vreemde om geving behulpzaam te zijn Zij komt heel vaak bij ons. Voor den dood van Wim zelfs dagelijks en toen we naar Wassenaar vertrokken, ging zij met ons mee en huurde hier vlak achter. Zij is soms wel eens wat ónbegrijpelijk en kan bij gelegenheid hoogst onverwachte opmerkingen maken, maar zij heeft zich' bijzonder bemind weten te maken door haar gave, om vaak door kleinigheden ons iets aangenaams te doen. Soms laat zc wat bloemen achter voor mijn vrouw, dan weer weet zij ons een of ander werkje uil handen te nemen en alles bij elkaar zegen ik het oogenblik, waarop zij in ons leven verschenen is. Zooals ic al gemerkt hebt spreekt zij redelijk goed Hollandsch: zc heeft dat natuurlijk in Paramaribo geleerd Je ziet, ging Joost voort, er zijn al les bijeen genomen nog wel eenigc lichtpunten in mijn bestaan, maar die werden weer verduisterd door den moordenden angst voor mijn dochter tjes. Ja, daar wilde ik ook graag nog het een en ander van weten De heer Verwijne vertelde mij in groote trekken er al iets van. (Wordt vervolgd) is gearomatiseerd citroen, zuurpoeder. Elk carton, netje bevat een hoeveel heid, welke in geur en smaak overeenkomt met het sap van 20 citroenen en kost 50 ets. Neemt U 'n cartonnetje Limonsecco in gebruik. U zult er genot en plezier van hebben. KLEINZIELIG GEDOE Mopperende landgenooten. boo3 om dat zij geen sigaren en borrels kunnen krfjgen, stiekeme hamsteraars en ge niepige bonnenzwendelaars, wat hou den zij zich bezig met kleinzielig en misdadig gedoe. En dat juist in dezen tijd. waarin ginds in het Oosten andere Nederlan ders voor ons land en volk op de bres staan, gereed om in een strijd oh leven en dood voor goed met het bolsjewis me af te rekenen. Kleinzielig en mis- dadig gedoe tegenover waarachtigen heldenmoed en groot plichtsbesef. Komaan landgenoot, deze laatsten behooren toch tot de beste eigenschap pen van een goed vaderlander, dus ook van u. Maar dan is ook uw plaats bij onze mannen in bet Oosten. Meldt u aan landgenoot, bii het Vrijwilligersle gioen Nederland. Koninginnegracht 22 te 's-Gravenhage. „FLESSCHENPOST" Na een avontuurlijke reis is Ir. Genua een brief aangekomen, die bij Sicilië aan dc golven was toevertrouwd. E- tt jonge slewardes aan boord van cru hospitaalschip icildc op deze xc rzc lir- moeder in Genua een groet zenden. 1. den brief voegde zrj een verzoek an i den vinder om dezen verder tc zetuirn. De viftder was ecu Sictöaansehe vis- scher. die de flesch in zijn net vond Terstond bracht hij den brief op de post, zoodat dc moeder in elf dagen bericht van haar dochter had, aldus meldt het V.P.B. uit Genua. RADIO-PROGRAMMA'S ZATERDAG 23 MEI 1942 Hilversum I, 415,5 M. 0.45 Gram muz. 6.50 Ochtendgymn. 7.00 Gram.muz. 7.45 Ochtendgymn. 7.55 Gram.- muz. 8.00 BNO: Nieuwsber. 8.15 „Brandende kwesties", causerie (opn.). 8 30 Gramrnuz. 9.15 Voor de hulsvrouw. 9.20 Omroeporkest en solist (opn.). 10.00 Ernstige muziek (op. namen). 11.00 Voor de Vrouw. 11.20 Viool, piano en gram .muz. 12.00 Klaas van Beeck en zijn orkest. 12.40 Almanak. 1245 BNO: Nieuws-, econ. en beursber. 13.00 Alle vis- schen zwemmen in liet water. 13.15 Gerard van Krevelen en zijn orkest cn soliste. 14 00 Waarom leeren wij eigenlijk? 14.20 Na geda- nen arbeid. Muziek en vroolljkheld. 15 45 Gram muz. 16.00 Bijbellezing. 16.20 Kwintet- concert. 1650 Zangklasje 17.15 BNO: Nieuws- en econ. ber. 17.30 Gram.muzlek. 17.35 Dultsche taalcursus. .18 00 Do Mclodls- tcn cn solist. 18.15 Het kwartier van den Arbeid. 18 30 De Melodlsten cn solist. 18 60 BNO: Nieuwsber. 19.00 BNO: De wereldmee- nlng uit'den aether geplukt, 19 10 Gramo- foonmuz. 19 15 Als lk 't voor 't zeggen had. 1950 Bonto avond. (Vanaf 20 15 alleen voor de Radio-Centrales, dlo over een lijnverbin ding met de studio beschikken). 20.15 Gram muz. 2C.45 Bonte Avond. 21.30 ..Maak 't korf. fllmpraatje. 21.45 BNO: Nieuwsber. 22.CO BNO: Militair overzicht 22 10 Gram.- muz. 23.0024 00 Dansmuziek (gr.pl Hilversum II, 301,5 AL 8 45—8 15 Zie Hilv. I 8 15 Gram muziek. Ca. 9.35 Zangvercen. ..Excelsior" en Residen tie-orkest (opn I. 10 00 Morgenwijding. 10.15 Gram.muz. 10.30 Lichte muziek (opn.1.11.20 Oigelconcert en zang. 12.00 Zaïfg met piano begeleiding en grnm.muzick. 12.45 BNO» Nieuws-, econ. en beursber. 13.00 Ernst van 't Hoff en zUn orkest. 13.40 Voor de Jeugd. 14 00 Stedelijk orkest van Maastricht. 114.45 Gram.muz. la 00 Stedelijk orkest van Maas tricht en soliste. 16.45 „Het kweeken vat» wlnterandijvie, postelein, zomerwortelen cn late booncn". causerie. 16.00 Omroeporkest cn pianosoll. 17.00 Voor de binnenschipper». 17 15 BNO Nieuws- en econ. ber. 17 30 Or gelspel. 18.00 .Programma-overzicht. 18.15 u. Oramjnuz. 18.30 De NSB antwoordt. 18.45 Gram.muz. 19.00 Bert van Dlnteren en zijn orkest. 19.30 BNO: Nieuwsber. 19 40 Spiegel van den dag. 19 50 BNO: Groningsch praat- Je. 20.00 Hier W.A (Vanaf 20.15 alleen voor do Radio-Centrales, die over een lijnverbin ding met de studio beschikken). 20 15 Vroti- wenkoor. strijkorkest en solisten. Ca. 2155 Graanmuz. 21,45 BNO: Nieuwsber 22.00 Gra- moioonmuz. 22.0522.10 Avondwijding. WIJ VRAGEN UW AANDACHT VUUR: Ernstige muziek. Het Stedelijk orkest van Maastricht oJ v. Henri Hermans m m v. Elisabeth Everts (pianol. die liet Llsztcon- ccrt In a gr. t zal voordragen, brengt voorla werken van Saint Saenn en Willem Landre (nocturne) ten gehoore via HUv. 2 om 14.00 uur. Andre Oaplet's ..Mirolr de Jcsus" zal om 20.15 uur vla Hilv. 2 uitgevoerd worden door Bertha Seroen. sopraan, met vrouwenkoor, strijkorkest en harp 0,1.v. Felix de Nobel.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1942 | | pagina 2