AMEPSFOOPTSCHE (OtIPANT Sovjet-aanvallen aan de Woltsjot in hardnekkige gevechten afgeslagen Japan maakte enorme oorlogsbuit en -342.000 krijgsgevangenen Succesvolle operaties in- de Marmarische woestijn SiBSf ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling: Per week 016 Per 3 maanden ƒ2.05 Per post per kwartaal 2.25 Losae nummere 0.08 Admlnlstr.: Tel. 6289, Giro 86362 Redactie: Tel. 6731. Na 6 u. 6697 en 5806. DAGBLAD VOOR AMERSFOORT EN DE GELDERSCHE VALLEI N.V, DRUKKERIJ ONNES v.h. BLANKENBERG Zn„ SNOUCKAERTLAAN 9. Directeur: F. HALE WIJN. Hoofdredacteur: NIC. LAMAN. SOEST. MAANDAG 8 JUNI 1042 4 PAGINA'S 56e JAARGANG. HET DUITSCHE WEERMACHTBERICHT IN DE MARMARISCHE WOESTIJN VERLOOR DE VIJAND TIENDUIZEND GEVANGENEN, 550 PANTSERWAGENS EN TWEEHONDERD STUKKEN GESCHUT Hoofdkwartier van den Führer, 7 Junt. Het opperbevel van de Weer macht maakt bekend: Inden zuidelijken sector van het Oostelijke front sloegen Duitsche berg troepen cn Hongaarsche afdeelingen enkele aanvallen van den vijand af. Inden centralen en noordelijken frontsector wérd de ring om de in het achterwaarts ache frontgebied ingesloten groepen van den vijand dpor een geconcentreerden aanval nauwer aangehaald. Vijandelijke tegenaanvallen werden in hardnekkige gevechten bloedig afgeslagen. Aan het Woltsjof-front herhaalde de vijand op verscheidene plaatsen zijn hevige aanvallen. Zij mislukten echter dank zij den waakzamen afweer, die gesteund werd Moor formaties duikbommenwerpers. De vijand leed daarbij zware verliezen en .verloor weer 18 pantserwagens. In Noord-Afrika leverde de tegenaanval der Duitsche en Italiaansche pant- 6ergroepen, gesteund door sterke luchtstrijdkrachten, groote successen op. De vijand werd verslagen, in gedeelten omsingeld en in de pan gehakt. De vijand verloor weer 30 pantserwagens. Talrijke stukken geschut en voertuigen behoor den tot de buit. Er werden ruim 4.000 gevangenen gemaakt. Daarmede bedra gen de verliezen van de Britsche strijdkrachten sinds het begin van den strijd in de Marmarische woestijn op 23 Mei: ruim 10.000-gevangenen, 550 pantser wagens, 200 stukken geschut en ecnige honderden automobielen. tillen 19 schépen van den vijand met een gezamenlijke» inhoud van 108.300 brt. tot zinken gebracht. Voor de Vlaamsche kust hebben tor pedobooten in een artilleriegevecht twee Britsche snelle kanonneerbooten tot zin ken gebracht. Bij aanvallen van Britsche luchtstrijd krachten op de kust van de bezette wes telijke gebieden zijn gisteren 22 vijan delijke vliegtuigen neergeschoten. Brit sche bommenwerpers hebben in den nacht van 5 op 6 Juni verscheidene plaatsen in West-Duitschland aangeval len. In eenige steden van het industrie gebied ontstond brandschade. Nacht jagers en afweergeschut schoten dertien der aanvallende bommenwerpers neer. Bij de successen van Duitsche duik- booten in de Amerikaansche wateren heeft de duikboot van den cor\retten- kapitein Hartenstein zich bijzonder on derscheiden. BRITSCHE BOMMENWERPERS BOVEN EMDEN In het gebied van het Kanaal schoten Duitsche jagers gisteren overdag, zonder zelf verliezen te lijden, dertien Britsche vliegtuigen omlaag. Het stadgebied van Canterbury werd !n den nacht van 6 op 7 Juni opnieuw door formaties gevechtsvliegtuigen met brisant- en brandbommen bestookt. Britsche bommenwerpers vielen in den afgeloopen nacht de stad Emden aan. De burgerbevolking leed verliezen. Talrijke gebouwen, vooral weer in woonwijken, werden verwoest of be schadigd. Zes der aanvallende vliegtui gen werden omlaag geschoten. Kapitein Phiiipp, gruppencomman- dcur in een eskader jachtvliegtuigen, behaalde gisteren aan het Oostelijke frorft zijn 101e tot 103e overwinning in de lucht. Eerste luitenant Becker be haalde in den afgeloopen nacht zijn 20e tot 22e overwinning in de lucht tijdens nachtelijke vluchten. De Oberfeldwebel Teige van een 'eskader jachtvliegtuigen schoot met zijn gevechtsvliegtuig bin nen enkele dagen tijds elf vijandelijke vliegtuigen, waarvan negen des nachts, omlaag. Zware verliezen van den vijand Hot opperbevel der Weermacht deel de Zalcrd'agmede: Aan liet omsingelingsfront van Scbas- topol zijn de vijandelijke versterkingen met krachtig vuur van de zwaarste ar- tilleri# cn geconcentreerde luchtaanval len bestreden. In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front hebben Duitsche en Hongaarsche troepen afzonderlijke vij andelijke aanvallen met bloedige ver liezen voor den tegenstander afgeslagen. In den centralen en noordelijken front- soclor werden verscheidene in het ge bied achter het front ingesloten gi'oepen van den vijand verder opeengedrongen cn talrijke plaatsen ingenomen. Aan het front van de Wolchof zijn sterke vijan delijke aanvallen in zware gevechten en in samenwerking met formaties duik bommenwerpers afgeweerd. De tegen stander leed zware, bloedige verliezen cn verloor 22 tanks. In de Finsche Golf heeft artillerie der marine een sowjet-duikboot met ver scheidene treffers vernietigd. De ónder gang van de duikboot kan aangenomen worden. In Noord-Afrika hebben Duitsch-Ita- liaansche troepen sterke Britsche aan vallen afgeslagen cn zijn zelf tot tegen aanvallen overgegaan. De Britten ver loren 36 tanks, talrijke vrachtauto's cn verscheidene honderden gevangenen. Tijdens luchtgevechten werden 14 vijan delijke vliegtuigen neergeschoten. In den afgeloopen nacht hebben for maties gevechtsvliegers het havengebied van Tobroek aangevallen. Zooals in een extra bericht is bekend gemaakt, hebben Duitsche duikbooten aan de Oostkust van Amerika, op de Caribische zee en ten Oosten van de An- Aan net Oostelijk tront. Uit stevige balken leggen de mannen van een bouwcompagnie van riet Duitsche lucht- wapen een soliede jtortbaar op een vliegveld fransailar.tic-Recla- P.K. Schaiker-Pax Holland m DE OPSTANDIGHEID IN VOOR-INDIE GROEIT Het Japansche blad „Hotsji Sjimboen" schrijft, dat de opstandige beweging, welke onder leiding van Pir Pagro in het westen van Voor-Indië is uitgebro ken zich weldra over het geheele land zal uitbreiden. Dat zal het einde betee- kenen van de Britsche overheersching. Het blad voegt er aan toe, dat deze omwenteling het gevolg ia van de ne derlagen der Anglo-Amerikanen en verder, dat de Indiërs kunnen rekenen op de steun van Japan in den strijd voor hun onafhankelijkheid. JAPAN BEHEERSCHT VIJFTIG PROCENT DER WERELDTHEEPRODUCTIE Door de ontwikkeling van den oorlog in Oost Azie heeft Japan zich niet alleen wat" de voornaamste grondstoffen betreft, onaf hankelijk gemaakt, maar is Japan tevens de belangrijkste thcemarkt van de wereld ge worden, welke positie tot dusverre door Engeland werd ingenomen. Met China, Ne- derlandsch Indië. Thailand, Indo China en de eigen productie controleert Japan thans reeds rond vijftig procent van de wcreld- theeproductie. Het voornaamste nog onder Engclsche controle thecgcbied is Britsch Indië. dat In 1939 0 20 millioen ton thee voortbracht cn Ceylon, waarvan de produc tie In 1939 0.10 millioen ton bedroeg. UITERST KRITIEKE MAANDEN VOOR GEALLIEERDE SCHEEPVAART Völgens/Cen officieele Amerikaansche statistiek wordt toegegeven, dat sedert verleden week Zondag 20 schepen tot zinky-n zijn gebracht, waardoor het to tair. aantalschepen, dat sedert 15 Ja- mjfari verloren is gegaan, tot 247 is ge- af .?gen. f De marine-autoriteiten hebben ver klaard, dat de komende vier of ,vïj£ maanden voor de geallieerde scheep vaart uiterst kritiek zullen zijn. EEN HALF JAAR STRIJD IN OOST-AZIE AMEHIKA'S INVLOED TAANT DOOI! DE ZWAIÏE NEDERLAGEN IN DE STILLE ZUIDZEE VOLLEDIGE WEDEROPBOUW IN NED. INDIE In een officieel communiqué heeft het Japansche Hoofdkwartier gister middag een overzicht gegeven van de resultaten der operaties van het Ja pansche leger van het uitbreken van den oorlog op 8 December tot 31. Mei. Het totale aantal gevangenen be draagt volgens dit overzicht 342.000 man. Hieronder bevinden zich 25.000 Amerikanen, 64.000 Engelschen en 24.000 Nederlanders. Rond 100.000 In donesiërs zijn reeds vrijgelaten. Aan dc verschillende fronten in Chi na verloor Tsjang Kai Sjok bovendien ongeveer 112.000 dooden. Tegenover .de Japansche troepen stonden in de Zuidelijke gebieden, dus voor Hongkong, op de Philippijnen, op Malakka, in Ned. Indië en Birma, te- zamen 35'/= divisie, waarvan de sterk te op 505.000 man wordt becijferd. Aan materiaal vielen den Japanners 3.763 kartonnen, 1.440 tanks, meer dan 31.000 motorvoertuigen, 240 vjieglui- gen, meer dan 11.000 machinegeweren en groote hoeveelheden rollend mate riaal in handen. Verder werden 1.C36 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Tot zinken werden gebracht 1 duikboot, 1 torpe doboot, alsmede 41 andere schepen, terwijl tal van andere beschadigd wer den. Als Japansche verliezen worden op gegeven 9.174 dooden, rond 20.000 ge wonden, 348 vliegtuigen en 31 sche pen van tezamen 160.000 ton. Tevens wordt verklaard,'dat de her-, bouw in de Zuidelijke gebieden, die door het Japanscheleger zijn bezet, en dc exploitatie van de natuurlijke productiegebieden van grondstoffen, volgens programma verloopt. Deze Zuidelijke gebieden omvatten 2.521.000 km5, en zijn bijna viermaal zoo groot als de Japansche eilanden. In deze gebieden leeft ceft bevolking van 93 millioen menschen. Dank zij het optreden van het Ja pansche militaire bestuur zijn deze ge bieden vrijwel temggekcerd tot voor- oorlogsche toestanden. Zoo werken b.v. de scheepswerven en andere fabrieken van Hongkong weer op volle kracht. Op de Philippijnen zijn de vooroorlog- sche toestanden door het burgerlijk bestuur onder leiding van Vargas her steld. Op Malakka heerschen rust en órde en -de programma's voor herbouw en exploitatie worden stelselmatig uitge voerd. In Birma, waar eveneens orde cn rust heerschen, onderhandelt liet mi litaire bestuur nog over de vorming van een centrale bestuursorganisatie. De werkzaamheden voor d~ exploi tatie van dc natuurlijke grondstoffen zijn daar iit vollen gang. De exploratie in Ncd.-Indië. Daar de inheemsche bevolking op Java Japan zeer welgezind is, aldus het hoofdkwartier, maakt het Japan sche militaire bestuur aanzienlijke vor deringen met zijn exploratieprogTam. Op Sumatra treft het Japansche mili taire bestuur de noodige toebereidse len om bestuurshoofden voor de af zonderlijke provincies aan te stellen. Afgezien van de volledige pacificatie van dit gebied overtreft de exploitatie van de natuurlijke grondstoffen de verwachting, die de Japanners daar van koesterden. Tenslotte wordt in het overzicht ge zegd, dat op Borneo cn de andere eilan den voortdurend ervaren Japansche bestuursambtenaren aankomen om ook hier de lierbouwwerkzaamheden vol gens program te doen vcrloopen. Amerika wordt uitgeschakeld De beslissende gevolgen van de zwa re Amerikaansche nederlagen in de Stille Zuidzee zijn: 1. De Amerikanen zijn evenals voor heen niet in slaat om invloed te oefe nen op het resultaat der gebeurtenis sen op het Oost-Aziatische oorlogs- tooneel; 2. de Amerikanen zijn niet meer in slaat om Tsjang Kai Sjck op doeltref fende wijze hulp te. vcrlcenen of hem ook slechts oorlogsmateriaal te doen toekomen; 3. de heerschappij ter zee der V.S. op. den Stillen Oceaan is gebroken; 4. de Japansfhe vloot en de lucht macht der marine hebben, naar de jongste aanvallen op langen afstand op Dutch Harbour, Diego Suarez en Sydney bewijzen, het initiatief in han den; 5. de Amerikaansche verdedigings- krachtcn in liet gebied van de Stille Zuidzee zijn vrijwel lamgelegd; 6. het Amcrikaansch-Britsche prestige in Oost-Azië en Achter-Indië heeft een bcslissenden knak gekregen. Tsjoetsjau bezet. Domei meldt van het front in Tsje- kiang: Nu het belangrijke strategische punt Tsjoetsjau in de provincie Tsjekiang is ingenomen, bevindt zich de Tsjoengki- neesehe derde oorlogszone praetisch on der Japansche controle. Onder de Tsjoengkinceschc troepen in de provin cie Tsjekiang is groote verwarring uit gebroken. Naar Domei van het front in Birma 'meldt, zijn Tsjoengkineesche eenheden, die onlangs in het door dc Japansche troepen bezette gebied wóren binnen gedrongen, ten Zuidwesten van Lahien in de provincie Junnan door dc Japan sche formaties in de pan gehakt. Andere vijandelijke overblijfselen werden ver nietigd, toen Japansche troepen tusschen Tengtsjocng cn Lamen var. drie richtin gen tot den aanval overgingen. De vij and liet 350 dooden, 75 lichte mitrail leurs «11 100 geweren achter. Achter het pantserschild van hun geschut bespieden de bedieningsmanschappen van een Duitsche batterij met spanning de uitwerking van het vuur op de sovjet- panlserwaaens, die door de ontploffing der projectielen in vlammen zijn gehuld HoHmann-Stapf-P.K. Muck-Pax Holland m Dc persdienst van den N.O. meldt: Maandagavond 8 Juni brengt de Nc- derlandsche Omroep om 18.30 uur (Hil versum II) dc „Praatvaars", drie vrien den, die ieder ccn eigen kfjk hebben op de politiek cn de nieuwe verschijnselen in het openbare leven van Nederland, voor den microfoon. Het ligt in de be doeling. dat de onderlinge gesprekken, die deze hoeren gerégeld voeren, gedu rende ecnige weken worden uitgez on den, zoodat de luisteraars in de gelegen heid gesteld worden om dc reactie van verschillende groepeeringen in ons volk te volgen en daaruit iets to loeren. Max RADIOPRAATJES VAN MAX BLOKZIJL Het politiek weefcpra;.:je van Blokzijl, dat hedenavond van i 21.15 uur over den zender Hilversum II wordt uitgezonden (301 meter) heeft als titel: „Onaangename menschen". Dc radiopraatjes van Max Bl"l:riil zullen met ingang van 8 Juni op Maan dag- en Donderdagavond van 21 00 - 21,15 uur over den zender Hilversum II worden uitgezonden. De gevangenen in Noord-Afrika. BRITSCHE MINISTERIE VAN OORLOG MAAKT HET BEVEL ONGEDAAN VERGELDINGSMAATREGELEN TERSTOND OPGEHEVEN BERLIJN, 6 Juni. Het opperbevel der Weermacht deelt mede: Naar radio-Londen vandaag heeft meegedeeld, heeft het Britsche minis terie van Oorlog het volgende meege deeld: „Een bevel, kooals door de Duit- schors is gevonden, is niet door het Eritsche ministerie van Oorlog gege ven. Indien een subaltern officier, mis schien de commandant van de vierde pantserbrigadc, een bevel van dezen aard heeft gegeven, dan verklaart het ministerie van Oorlog, dat dit bevel onmiddellijk ingaande als niet be staand wordt, verklaard. De Duitsche gevangenen worden evenals voorheen overeenkomstig de Gencefschc Con ventie behandeld". Als gevolg yan deze verklaring van het Britsche ministerie van Oorlog hééft het opperbevel van de Duitsche Weermacht vanmiddag alle bevolen vergeldingsmaatregelen tegen de Brit sche gevangenen in Afrika opgeheven. Studiereis van Belgische staats- en gemeente ambtenaren Op uitnoodiging van den Rijkscom missaris. Rijksminister Seyss-Inquart, vertoefden van 4 tot 7 Juni hooge Belgi sche staats- cn gemeenteambtenaren in Nederland. Zij werden door den commissaris- generaal voor bestuur cn justitie, dr. Wimmer, ontvangen cn brachten on der leiding van den Kriegsverwaltungs- abteilungschef Froitzhcim een bezoek aan 's Gravenhagc, Amsterdam cn Rot terdam. Hun reis gold het bcstudeeren van dc geannexeerde gemeenten, de taken en de organisatie van dc uitbreidingsplan nen. Tevoren hadden dc heeren op ccn. reis van verscheidene dagen de West- Duitschc steden, Keulen. Essen, Dussel- dorf, Bremen en Wesermünde bezocht. SS-STANDARTE „REINHARD HEYDRICII" De Führer heeft de zesde SS-Infan- tericstandarte den naam „Reinhard Hcydrich" gegeven. Do Reichsfiihrcr SS cn chef- der Duitsche politic, Heinrich Himmlcr, heeft in verband daarmede de volgende dagorder aan de Waffen- ,SS uitgevaardigd. .,Dc Führer heeft de zesde SS Infanteriestandarle den vier den Juni 1942, als herinnering aan den SS-Bcrgruppenführer Hcydrich, die op dien dag gestorven is aan de verwondingen, die^hij in den strijd voor Duitschland heeft opgedaan, den naam „Reinhard Hcydrich" gegeven. Moge de Standartc steeds bewijzen dezen ccrvollcn naam waardig te zijn'.'. Staatsbegrafenis voor Heydrich. De Führer heeft gelast, dat voor den plaatsvervangenden Rijksproteclcr SS. Obcrgruppcnführcr cn generaal der politic Reinhard Hcydrich een staats begrafenis zal worden gehouden, die in Berlijn zal plaats hebben. GÉNERAAL DIETL BEVORDERD De Führer heeft den opperbevelheb ber van een leger, den generaal der bergjagers, Dietl, bevorderd tot Gene- ralobersi. HILVKRSLMS VEILINODIRECTEL'R -AANGEHOUDEN Door de oconomiscne rechercne van de Hilversumschc politie werd aangehouden dc 40-jarige directeur van de Hilvcrsum- sche groenten- en plantcnveiling J. V.. zulks terzake van vermoedelijke door hem en mogelijk ->ok door anderv-n ge pleegde raalv -i. Dc boekhouding in beslag genoi-cn cn ccn nader onderzoek wordt ingesteld- ITALIAANSCH LEGERBERICHT. EEN GROOT AANTAL GEVAN GENEN EN VEEL MATERIAAL •BUIT GEMAAKT BOMMEN OP MESSINA EN NAPELS In zijn Weermachtbcricht no. 737 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend: *- De krachtige tegenaanval van gemo toriseerde en gepantserde strijdkrach ten der asmogendheden heeft nieuwe aanzienlijke successen opgeleverd. De vijand, die tot den aftocht genoopt werd, verloor nog dertig pantserwa gens, talrijke stukken geschut cn liet vierduizend gevangenen in onze han den. Het aantal in den loop van den veldslag in dc Marmarische woestijn vernielde of buitgemaakte pantserwa gens is hiermede sinds gisteren tot meer dan 550 gestegen. Er werden nicer dan 200 kanonnen en vele hon- derden automobielen buitgemaakt. Het aantal gevangenen, onder wie zich tal van iiooge officieren bevinden, bereikt dc tienduizend. Ook gisteren heerschtc er levendige activiteit van dc Italiaansche en Duit sche vliegers. Steunpunten en kampen in het achterland werden doeltreffend gebombardeerd. Concentraties voertui gen werden aangevallen. Een groot aantal voertuigen geraakte in brand. Drie Curtiss toestellen werden door onze vliegers in luchtgevechten neer geschoten. In den loop van dag en nacht onder nomen aanvallen van gevechtsvlieg tuigen en duikbommenwerpers op de militaire installaties op Malta, die her haaldelijk getroffen werden, kwam het tot talrijke hevige luchtgevechten, waarbij 7 vijandelijke vliegtuigen ver nietigd cn talrijke andere door machi- negeweervuur getroffen werden. Vijf onzer vliegtuigen keerden niet op hun steunpunten terug. Hieronder bevindt zich ook ccn zce-reddingsvliegtuig, dat ondanks dc duidelijk zichtbare roode- kruisteekens aangevallen en getro^n werd. In het Oostelijke deel van dc Mid- dellandsche Zee brachten onze torpe- doviiegtuigen niet ver van Haifa een middelgroot tankschip tot zinken. Messina is :n den afgeloopen nacht opnieuw door Britsche vliegtuigen in verscheidene golven aangevallen. Vele woonhuizen werden beschadigd. Ecni ge branden, die in het bergachtige ge bied der provincie waren uitgebro ken, konden terstond gcbluschl wor den. Onder de burgerbevolking zijn geen slachtoffers tc betreuren. Het luchtdoelgeschut heeft drie vliegtuigen neergehaald, waarvan cr ccn voor de golf van Catania, het tweede tusschen kaap Peloro en Villa San Giovanni en het derde ten Oosten van Augusta in zee stortte. Het 736ste communiqué van het- Ita liaansche Hoofdkwartier luidt: Dc operaties van dc strijdkrachten der spilmogcndhedcn i.*i de Marmari sche woestijn ontwikkelden zich gun stig. Krachtige vijandelijke afdeelin gen, die gesteund* door artillerie cn pantserwagens ons van de bereikte stellingen trachtten te verdrijven, v den in een tegenaanval verslagen. Zes en dertig tanks .cn ecnige tientallen auto's werden vernield; er werden ecnige honderden gevangenen gemaakt De luchtmacht, hoewel gehinderd door het ongunstige weer, ontplooide een doeltreffende bedrijvigheid, veer tien Britsche vliegtuigen werden neer geschoten, zes tot landen gedwongen. Een Britsch vliegtuig werd door batte rijen in brand geschoten. Drie onzer vliegtuigen zijn niet teruggekeerd van dc operatics van gisteren cn den voor- gsanden dag. Een Bcaufighter. die over het eiland Lampodusa trachtte te vliegen, werd door het afweer^uur getroffen en viel in zee; de twee inzittende onderoffi cieren werden opgepikt cn gevangen genomen. Een aanval, in den afgeloopen nacht op Napels cn omgeving ondernomen, door verscheidene golven Engclsche •liegtuigen. veroorzaakte weinig be langrijke schade; eenige branden wer den snel bedwongen. Er zijn ccn doode en een ge vondé onder de bur gerbevolking. Vervolge;: werden bo- ven Littoria lichtfakkels uitgeworpen. 240.000 bolsjewisten vielen den Duit- schen troepen bij den slag van Charkow in banden. De 'krijgsgevangenen tijdens hun tocht door de straten van Charkow op weg naar de kampen achter de Duitsche linies Scherl-Fellinga- PX. Schneider-Pax Holland m STAD S NIK UW S Vier kinderen pleegden een inbraak Als bewijs, lioo in dezen tijd dz crimina- litcit onder de jeugd toeneemt, dlono on derstaand verhaal. Zaterdagmiddag k-.van een sigarer.v:nke!ic-!sl'.~r op de Kprtegracn! mej. R., bij dc politic p'm. ƒ300. king viel op zich eenige» tijd voor tv: raam van haar winkel hadden opgchoud-n. Dc- recherche toog dadelijk op onderzoek uit. In ccn c.Mc werd het viertal aangotrof'cn w.i.ir hot zich tegoed deed aan ccn bicf.;tuk)0. i Iet waren twee broers uit Utrecht, afkOmnig uit een woonwagen!: .mp, die in gezelschap een woonwagenkamp t-- Aus: rl v Een groot gedeelte var. het geid was rog in hun bezit. Deze inbraak was geschied door middel van inkli.mm! :g. Het geïdk -.-.je ha< icr. de jeugdige daders ir. het watc geworpen. ERGERLIJKE PRIJSOPDRIJVING Een rijwielhersteller op d«-n Socsterwei vroeg voor het plakken van een rij-.vletbaw 1.50. omdat alles zoo duur ts Het be-.ro Moeder cn kind rci!i<j dank rij Ncdcrlcmdschcn Volksdienst. Sluit u aan ah lid. DE VERDUISTERING Verplicht te verduister?!. 8 Juni 21.58 u. lot 9 Jur.i 5.19 u. Maan 9 Juni 3.39. onder 9 J-.mi 17.17 ii.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1942 | | pagina 1