B Nederlandsch Circiis Giezen Speciale Kindervoorstelling HERTIEs s£r MEDINOS DOELPUNTEN 4 AMERSFOORTSCHE COURANT MAANDAG 22 JUNI 1942 MED1NOS LABORATORIA - AMEHSi'OORT „ato 2«f ua£<*-'' Uw antwoord hierop kunt U gever» na geluisterd te hebben naar do spannende LUISTERPRIJSVRAAG 1 MAN INEEN MUN" geschreven door Pierre Hubermont, bewerkt door Klaas Smelik en uit te zenden op 23 JUNI VAN 21.00-21.45 UUR.HILV.II Uw antwoord tot ten hoogste 150 woofden, kunt U t/m 29 Juni a.s. In gesloten enveloppe, waarop In den linkerbovenhoek vermeld Is: LUISTERPRIJSVRAAG. Inzenden aan den Neder- landschen Omroep, Postbus 2 Hilversum. Voor de Inzenders van de acht, naar het óórdeel van de |ury beste antwoorden, zijn als prijzen beschikbaar gesteld: Ie prijs f 25.—, 2e prijs 1 20.-, 3e prijs f 15.-, 4e t/m 8e prijs 11 0—, in NEDERLANDSCHE OMROEP Nog slechts 2 dagen te Amersfoort VOORSTELLINGEN HEDEN MAANDAG- EN MORGEN DINS DAGAVOND OM 7.30 UUR. Prijzen der plaatsen: .f0.75 lot ƒ3.(belasting inbegrepen). Voorverkoop dagelijks aan de circusjfassa. Ook telefonisch 5371, vanaf 10 uur. Teneinde alle kinderen te Amersfoort in de gelegenheid te stcljcn dit mach tig circusschouwspeL te zien, heeft de Directie besloten tot het geven van een OP MORGEN DINSDAGMIDDAG 4.15 UUR. Entreeprijzen voor deze voorstelling 25 ct., 35 ct., 50 ct. en 75 et. (belasting inbegrepen). Gezien dc enorme toeloop in de afgeloopen dagen, raden wij U aan U zoo spoedig mogelijk van plaatsbewijzen te voorzien. 1iu> gezin betuigt aiHeiU ali 11 zegt: „TVc gaan naat 3eiie!" Geen wonder-: midden in de stad Y Cr) is Pesie liét familiebad! Het wa- y» V" ter is er heerlijk koel en verder hebt U er 't gevoel: mijn klee- 0 J? ding wordt hier goed bewaakt. I**5-Mc Wat ^es'c zo° gezellig maakt, dat //Pi is liet mooie zonnebad, als rust- JJ plaats na het zoele natHet is nog niet le laat voor een abonnement. Dat spaart U tevens een lieve cent! Zwemmen in de stad, ga naar PeSl'e'S Bad PESIE'S BAD ST. ANFRIDUSSTRAAT 28 - TEL. 3768 Geopend van 6.30—21.30. Zaterdags 6.30—20.00. Zondags 9.3018.00. Heden overleed jflot- seling onze geliefde Man, Vader, Behuwd- cn Grootvader, de Heer HENDRIK VAN DE BIEZENBOS, in den ouderdom van 81 jaat. Uit aller naam Wed. J. v. d. Biezenbos —kamerbeek. A'foort, 21 Juni 1942. Groole Haag 32. De teraardebestelling zal plaats hebben op Donderdag 25 Juni a.s. op de begraafplaats „Rusthof" 1e Amers foort te 11.45 uur. Vertrek van Groote Haag 32, 10.45 uur. Wegens wiekte geen bezoek. Tot onze diepe droef heid nam de Heere he den van ons, na een geduldig gedragen lij den, onzen lieven Man cn Vader, CORNELIS VAN DE CRAATS, Bewaarder van de Begraafplaats aan den Soeslerweg, ln den ouderdom van 52 jaar. C. van de' Craats— van Eeden. Cees en Verloofde. Dicky en Verloofde A'foort, 21 Juni 1942. Soesterweg 187. Liever geen bezoek. De begrafenis zal plaats hebben op Donderdag 25 Juni op de Begraaf plaats aan den Soes terweg te 2.45 n.m. ADVERTENTIES FAMILIEBERICHTEN Verloofd: Dicky E. van Silfhout en J. K, J, van den Berg Pr. Marielaan 28. Vondellaan 23. Thuis: Woensdag 24 Juni 45.30 uur P. Marielaan 28. Diversen PAS- EN PERSOONSBEWIJS- FOTO'S. De Smalen. Amersfoort. TeL 3536. 's Zondags gesloten. 193 ZOEKT GIJ EEN BETREK KING? Laat O dan geen kans ontglippen, doch abonneert O op den alom bekenden oudsten da- gelijkschen betrekklngglds van Nederlaifö. lederen dag brengt deze O op de hoogte van vacante betrekkingen welke ln een groot aantal dag- en vakbladen voor komen. Vraagt proefnummer 10 cent. Adres: „Mor ca tor", Amersfoort. RUIM 12.000 GEZINNEN be reikt U met een Doelpunt ln de Amersfoortsche Courant. Hier door komt Uw bericht onder de oogen van veel meer pedonc-n dan do stad Amersfoort Inwoners telt. Dit verdient Uw aandacht. VEREEN. VOOR FACULTA TIEVE LIJKVERBRANDING. Se cretariaat afd. A'foort. Barcbman Wuytlerslaan 158. Minimum con tributie 1.50: crematiekosten le den 85: nlet-leden 170. Vraagt inlichtingen. OPPLAK VELLEN voor winke liers en.detaillisten zijn te allen t|jde verkrijgbaar aan bet bu reau van dit blad 100 A 32 cent 500 A 150 ct.. 1000 A 290 cent. Bedrukt met flrrm-naam, code nummer etc. 3.70 p. 1"00. Amersfoortsche Courant. Snouc- kaertlaan 9. Telefoon 5289 WIE FIETST 6 of 7 Juli' mee naar Twente. Brieven onder no. 2013 Amf. Crt. 748 Netto Jongeman. 25 Jaar. zoekt dito MEISJE. Brieven met plioto no. 2011 bur. Amf. Crt. 744 Net persoon, gep.. zoekt KEN NISMAKING voor gczelllgcn om gang. Br. uo. 2012 bur. Amf. Crt. 746 Gevraagd GOF.D TEHUIS voor 2 kleine zindelijke katertjes. Dal- lonstraat 29. 640 Nog voorradig een beperkt aan tel INMAAKPOTTEN a ƒ0.30 per liter. H. D. de Greef, Ijzerhandel, Hoevelaken. 651 A.S. MOEDERS en moeders, waarvan de baby geboren ls na 1 Maart helpen wij aan babywol. Inlichtingen gratis. Fa. Boshuizen, Langestraat 81. Amersfoort. 641 INKOOP BOEKEN. Alle soor ten boeken cn bibliotheken ge vraagd. Ook aan huls te ontbie den. Boekencentrale, Langcstr. 68. 645 VULCANISEEREN. Uw adres voor het vulcanise eren van rij wiel-. motorbanden en autobin nenbanden ls do Eerste Amersf. Vulcanlscerlnrichting D. W. de Koek, Arnh.weg 43. Tel. 4965. 649 Bcscbnafd meisje, 20 Jaar. wier verloofde weg moet, zoekt leuke VRIENDIN. die In dezelfde om standigheden verkeert. Brieven no. 1994 bur. Amf. Crt. 673 Net persoon met pensioen, vraagt NETTE DAME met Inko men. Br. no. 1999 bur. Amf. Crt. 683 EN WANNEER IS IIET KLAAR? Dat ls altijd de vraag, wanneer een klant een opdracht geeft. Radio Pracht geeft steeds onmid- dell^k antwoord cnU kimt ervan op aan. dat Uw toestel op den aangegevenvdag gereed Is. Langestraat 12, Tel. 4340. 720 ANODE BATTERIJEN heden voorradig bl| Radio ..Koning", Arnhemschestraat 27. Tel. 3406. Amersfoort. 729 VERLOREN op fietspad Soes- terberg over Soestdulnen enBIrk- hoven een bruine damestasch m. Inhoud. Tegen rulmo belooning terug te bezorgen Lekstraat 44. ZAGEN SCHERPEN, messen, scharen en gereedschap slijpen bij J. Schaap. Muurhulzen 177. Span zaag 3040 cent. Handzaag 25—35 cent. 737 4> l.OTLSiro. Trekking 6 Juli a.s. 100.000.—. 1 50 000.— enz. Zelfdo prijzen als de Staatsloterij. Per briefje 2.50. W. Schelck, Hobbe- mastraat 23. Telef. 4251. 739 naam- Te koop DIENSTBODEKASTJE 28.50. eikenhouten kast 37.50, mahonie grooten kast 65.00. als nieuw vloerkleed 175.00, cocos- loopers traplooper, theemeubels, buffetten, spiegels, tafelkleeden, ameublementen, ledikanten, waschtafels, luidsprekers. Singer hand- en trapnaalmachlnes. In- en verkoop. Ook rullen. Joga, Arnhemschestraat 7. 731 KOOKPLATEN open en geslo te i ln voorraad bij Radio „Ko- nl: g", Arnhemschestraat 27, Te lefoon 3400, Amersfoort. To koop massief eiken old- flnlshed EETKAM ER AMEUBLE MENT, eiken ultschulftafel. Sin ger handnaaimachine, staartklok ken met maan en datum enz. O. Machlelse, Kamp 35. 725 PIANO. Goede plano ƒ240.-, 3 Jaar garantie. Franco levering. Verhoog's Orgel- en Planohandel. Nljkerk. 708 Te koop een modern TIIEE- MEUBEL en een paar heeren schoenen, m. 40. Trompstraat 88. 717 Bod gevraagd op 3 zoo goed als nieuwe RIJWIELEN'. Heeren- riJwlel. merk Durabo met trom- melremmen cn 3 versnellingsnaaf. Damesrijwiel cn transportrijwiel. Allen met z.g.a.n. vooroorlogsche banden. Soesterweg 361. Te koop HEERENRIJWIEL. Keus uit twee. beste bandep. Ameublement, brons bekleed, no tenhout met bank, twee tafels, twee spiegels, twee clubfauteuils, rolschuler, pathéfoon met twintig platen, zomorcostuum enz. Te zien Scbutterhoeflaan B 70, Leus den. 732 Een WASCHFORNUIS z.g. vuurduvel, een eiken tafeltje, naaimachine met losse trap. scha penvacht en tulen bruidssluier. Stephensonstraat 13 na 6 u. 734 To koop aangeboden splinter nieuwe Fibre KOFFER, groote maat. blauw ƒ23.Zwarte v— pleegstersmantel. maat 46 i zwRrto kap en sluier, samen 32. Brieven no. 2009 bur. Amf. Crt. 738 To koop aangeboden STOE LEN. eiken buffet, eiken hulska- mersplegels. nikkelen plafond lamp met glazen platen en staan de schemerlamp. Café-Restaurant ..Rustoord", Kruispunt Hoevela ken. 740 Aangeboden prima KOFFER- GR.VMOFOON'. kleine maat. met platen. Te bevragen W. van'Me- chelenstraat 21 tusschen 7.30 e- C.30 uur. 1'. Te koop 10 Mi geleschte KALK ook bij gedeelten. Te bevragen van de Hoef en Stam. Molenstr. no. 15. Soest. Te koop een paar nieuwe handweef OVERGORDIJNEN en een z.g.a.n. fototoestel. B.W.-laan no. 29. 757 Te koop een nieuw Philips RADIOTOESTEL en een tafelbll- Jart. Br. onder no. 2015 bur. Amf. Crt. TOMATENPLANTEN en l. hlttekar te koop. N. Spalnck, Soeslerweg 104. 745 Te koop wit MANTELPAKJE en beige zomermantel. Tevens gevr. wltto mantel of heel lichte man tel. Ook rullen. Br. no. 2022 Amf. Crt Aangeboden zwarte zijden MANTEL, m. 48. zijde cn stoffen japon en cenlge kinderjurken, zga.n. Leliestraat 34. 764 Ter overname aangeboden Agfa Karat KEEINBEEI.DCAME- RA lil paraattas met films en zonnekap. Te bevragen beden- avond van Marnlxlaan 55. 76? Te koop mooF WANDELWA GENTJE en klnderledikantJe mei z.g a.n. matrasje en kinderbox. Ranonkelstraat 18. 742 Te koop DAMESFIETS, prima banden. Stel wielen met torpriaaf. eiken wasehkast marmerblad en opzet. Billijke prijs. Ranonkel straat 18. Te koop een prima FORNUIS. 60 liter. H. v. d. Munt. Asclieat G. 13. Hamersveld. Radio-amateurs, aangeboden 4-lamps ONTVANGER. To bevra gen 7 30—8.30 uur W. van Mcche- lcnstraat 21. 7J2- O IEDER DOELPUNT VERZE KERT SUCCES. Medinos tandcream doet meer dan gewone tandpasta. Door haar capillair-activiteit dringt de Sterk schuimende Medinos met haar buitengewoon des- infecteerend en tandsteenwe- rend vermogen, tol diep in zelfs microscopisch kleine spleetjes van hettandoppervlak, waarin de borstel niet kan komen en waar tandbederf juist 't eerst optreedt. De ideale verzorging van Uw tanden en kiezen is: tweemaal per /aar controle door Uw tandarts en tweemaal per dag poetsen met Medinos. de. capillair-actieve. tandcream Ultdulland varkrljgbur bij »potb»k«r*. dro- Oll!»n «n d« <p«cla»!br«ncF*. NEDERLANDSCH FABRIKAAT BEWAAR LEDIGE TUBEN 1 Voor olko inlouwa tubo mooi Immor» ooi» mot dop jyordon.logolovord. Gooi toch vooral Uw ledige Odolflacons niet weg. Uw winkelier kan U slechts dan een flacon Odol verkoopen, wan neer U daarvoor een ledige Odol-flacon in levert. N. V. ODOL COMPANY AMSTERDAM mVULSJROOK oW' «O itf' Tandarts VINK morgen afwezig straat beroep Werkzaam bi) WtKIXZ.r\rM 1 "7 HElOT ZICH H.E»^^^0lscHVEAA««'^»0Nt HE PROPAGANDA VAN Personeel gevraagd 4- FLINK MEISJE gevraagd. Goed loon. voor do morgen- en mid daguren. Pension. Zoo mogelijk rijwiel. Melden 68 uur. Oude Soesterweg 153. C44 U.K. DAGMEISJE gevraagd. Zich aanmelden Mevr. Bever. Stort Zuid 61. 654 HANDIGE JONGEN gevraagd. Atelier voor Decoratieve Kunst, Westerstraat 92. 653 Mevr. Bast, Hugo de Groot laan 10. vraagt wellis huwelijk van het tegenwoordige, een flink zelfstandig MEISJE, voor dag cn nacht. F.G. Aanm. 's av. 7 30— 8.30 uur. 675 NET MUISJE gevraagd voor halvo dagen. Vrijdags den gchee- lcn dag. "Aanmelden Ant. Mauve- Gevraagd net DAGMEISJE. Aanmelden 's avon'ds tusschen 73 u. Mevr. v. d. Graaf, Frank- llnstraat 49. 735 Gevraagd een net MEISJE voor do dag en nacht ln klein ge zin. wasch"buiten huls. goed loon. Aanmelden Hpvik 13. 766 Gevraagd bij oude Dame te Amersfoort Hl LI" IN DE HUIS HOUDING voor dlrccl. liefst niet ouder dan 40 Jaar. Bileven no. 2021 bur. Amf. Crt. 767 7.30—12 cn 1.30—5 uur. Aanmel den Snouckacrtlaan 10. 769 MEISJES EN STRIJKSTERS gevraagd voor direct. Stoomwas- scherlj „de Kolk", Bleekerslr. 37. 759 FLINKE JONGEN gevraagd om opgeleid to worden ln het dames- kappersvak. Brieven no. 2016 bur. Ami. Crt. 751 Gevraagd een flinke of aank. SCHOEN'MAKEUSK NF.C'IIT dcsgc- wenscht intern fmlddagkost). H. Klansscn, Schoenhandel, Put Personeel aangeboden Biedt zich ar.n HUISHOUD STER, 33 Jaar. PG.. bij lieer al leen of ln moederloos klein ge zin. Br. no. 1996 bur. Amf. Crt. Te huur gevraagd Te buur gevraagd ZIT- EN si.\APKAMEK met trUe keuken. Br. no. 1988 bur. firnt. Crt. 642 Te huur gevraagd 2 ongemeu- blleerdo KAMERS met keuken. Brieven no. 1992 Amf. Crt. 657 Te huur of te koop gevraagd door alleenstaande Juffrouw net klein. HUISJE. Br. no. 2001 bur. Amf. Crt. 676 Jong echtpaar, zonder kinde ren. zocht gemeubileerde ZIT- SLAAPKAMER met gebruik van keuken. Brieven no. 2003 bur. Amf. Crt. 702 Voor doorloopcnd degelijk PENSION gezocht voor 1 Augus tus a.s., gezin van 4 personen, w.o. 2 kinderen, op de zonzijde, te Amersfoort of omgeving. Alleen Inwonend. Br. met uitvoerige In lichtingen en prljsopgavo no. 1931 bur. Amf. Crt. 711 9 Door den oorlog gedupeerd ge zin van 6 personen, gewend bul ten te wonen, thans noodgedwon gen ln do stad, zou graag 14 da gen vacantle doorbrengen op HOERDEKM bereid halve, dagen mede te werken. Omgeving Amers foort. Brieven onder no. 2010 Amf. Crt. 733 To huur gevraagd 2 ongcmcu- bllecrdo KAMERS met keuken of gebruik daarvan. Br. no. 2020 bur. Amf. Crt. 765 Te hi SLAAPKAMER C zonder pension. 1 Amf. Crt. Te huur aangeboden Alleenwonende dame biedt aan dame, liefst bij het onderwijs werkzaam. ZIT-SLA AI'KAAl ER of zit- cn slaapkamer aan. Br. no. 1997 bur. Amf. Crt. 635 To huur aangeboden 2 ongem. KAMERS op goeden stand. Even tueel met gebruik van keuken. Liefst dame alleen. Br. onder no 2007 bur. Amf. Crt. 730 Te koop gevraagd To koop eevrnagd een of twee bruikbare RIJ WIELBANDEN. Bi no. 3005 bur. Amf. Crt. 716 LUIDSPREKERS en electr. gramofoonmotoren, met of zon der plck-up. tegen goeden prijs te koop gevraricd."Nieuw of gebruikt docli i:i goeden staat. Aanbiedin gen met omschrijving van merk en verlangde prijs onder no. 2002 -bur. Amf. Crt. 701 Te koop gevraagd paar#vlt sa* tljnen SCHOENEN, maat 38. Te vens witte lange trouwonderjurk en wltto l3nge kousen. Br. met prijsopgave no. 1989 Amf. Crt. 643 4 Te koop gevraagd bruin lede ren DAMKSEAARZEN, maat 39. Lederen damesjasje, maat 44, liefst rood. Brieven onder no. 2004 bur. Amf. Crt. 704 Te koop gevraagd geheele of cedeeltel(|ke INBOEDELS. Hebt U geen tijd om by mij te komen, stuur een kaartjo of bel nflj op. Tel. 4078. Van ouds Romljn, St. Jorlsslraat 39, 't Hoekje. 719 Te koop gevraagd mooie NAAI MACHINES. hand-, trap- of ln- zlnkbare. Electr. waschmachlncs, haarden, fornuizen, losse electr. motoren. Tel. 4078. Van ouds Ro- mijn, St. Jorlsstraat 39, 't Hoekje. 719. nF.T ADRES voor 't verkoo pen van uw sieraden, antieke meubelen en andere waardevolle voorwerpen ls 't Hoekje, Tel. 4078, St. Jorlsstraat 39, van ouds Ro mljn. 719 Gevraagd ter overname een lieeren EABORATORIUMJAS cn overall, maat 52 of 54. Adres: H. M. Hubers, HuygenSlaan 26. 761 HOUT. Stobben al of niet ln den grond koopt. „Holversholm". Hilversum, Tel. 4020. 741 Te koop aangeboden Aangeboden le klas TANDEM nieuw damesrijiviel, zeer goed heerenrijwiel. Allen metprima banden. Tollenslaan 1. 655 Te koop aangeboden TANDEM, merk „Magneet" en een dames- flets ..Raleigh"' met 3 versnel lingsnaaf. van Woustraat 8, na 6 uur. 656 To koop compleet ONTBIJT SERVIES met fruitschalen. Te vens een gestreepte pantalon. Br. no. 1993 Amf. Crt. 661 To koop prima DIVAN, ver stelbaar hoofd, met kleed. 25. Harlnga, C 1 bis, Hoogland b(J Hoevelaken. 636 Aangeboden mooi KINDER- EEDIKANT met bedje, dekentje, 5 lakentjes cn sloopjes. Gouds bloemstraat 104. 639 To koop aangeboden nieuw 6-deellg KONIJNENHOK. Pltrlct wieg cn lnzetkooitjes. Leliestr. 18. 671 Te koop zoo goed als nieuwe HEERENFIETS en een naaimachi ne, PrUs 45.-. Hartogsveld, Rem- bsgpdtstraat 32. 669 Te koop DAMESFIETS, prima banden. Mooi eikenhout buffet. Bloemweg 23'. 665 Te koop Z.g.a.n. BOERENWA GEN. ook genegen te rullen voor luchtbandenwagens. Wed. A. van Doorn, Hcnr. Biacckwcg 4, Soest. 673 Ta koop ENCYCEOPAEDIE, Winkler Prins. Derde druk. Lan gestraat 56, Brlllcuzaak. 677 To koop aangeboden BRUINE „BOXER", 14 maanden oud. Br. no. 2000 bur. Amf. Crt. 678 Aang. een oude druk bekl. MELKZAAK in gem. A'foort. Al leen solide koopers. Br. no. 1998 Amf. Crt. 686 Pracht OMNIBUSJES, rljtulg- brlkken. Utr. wagens, kaas-, melk- brlkjes. afrljcarren en bedrijfswa- 5cns. Uit voorraad te leveren. Ipenburg. Lcusden. 694 To koop zoo goed a'.s nieuw 2-persoons VEERF.N BED met pe luw en 2 kussens. J. Jansen, Pa rallelweg 12. 696 Prima IIEERENRIJWIEE. Prachtig 47-decllg eetservies (nieuw). Donkergrijs tweed cos- tuum, als nlepw. maat 48 en electro dynam. luidspreker en ra dio '4t-"42. Pascalstiaat 19. 699 ORGEL to koop. in prima staat, prachtig van toon. Eiken kleur 225.-. Levering franco met 3 jaar garrfntle. Verhoog's Orgel cn Planohandel. Nljkerk. 707 To koop massief eiken C1EIN- IlF.RBUKEAl', bureaumlnlstre, ameublementen, mahonlckastcn. ladekastjes. dressoirs en buffet. G. Machlelse. Kamp 35. 722 To koop 4 STOELEN. 2 .dlope fauteuils, eiken. 1 waschtell. In houd 70 liter. Van Oven, Groote Haag 3. 726 die». 4o°' met B?0'5,™, beet™'' „1 «orden, me 1 i„eele»r k p„ »erM»»Jjf door et» tó'°° 1 dit etoote se besii8ai»g. I I a^H

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1942 | | pagina 4