TIM®® TR0MP&RUEB vUiwiLe, Ga ran tot CHAUFFEUR groot fabrieksgebouw DOELPUNTEN Met een doelpunt slaagt U 'Die mag er zijn! Werkplaats ca. 50 a 60 M2, 4 AMERSFOORTSCHE COURANT WOENSDAG 24 JUNI 1942 J. A. STOKVIS Arts, Afwezig tot nadere aankondiging. Overige geneesheeren nemen Meisjes gevraagd flinke jongen. GEUR. NIEUYVLAND, Stoomwassclicrij „Do Hoop". NACHTEGAALSTRAAT 20. Net Meisje gevraagd voor dag en nacht in gezin van 2 personen, Landhuis bewonend. Goed Joon. Tel. 3556, Biltboven of aanmelden Socstdijksche- straatweg 224 N, in Biltho- ven. Uw kleeding vuil, bevlekt 't Hindert niet. Schakel Swart In Even een telefoontje! U weet het nummer 3.1.9.5 SWART CO., Stoomververij en Chcm. Wasscherij LANGESTRAAT 98a, Tel. 3195. - Amersfoort. 490ste Staatsloterij. A.S. DONDERDAG loten verkrijgbaar. De trekking begint 27 JULI. Coll. A. A. DOORNEVELD KUNST. Arah.weg 28. Kantoor-magazijn bediende GEVRAAGD, bekend met boekhouden en administratie Leeftijd liefst boven de 40 jaar. Brieven met uitv. inl., even- tucele diploma's, onder No. 2647 bureau Amersfoortsche Courant. N.V. Brandwaarborg Mij. „ONS BELANG" vraagt JONGSTE BEDIENDE. Sollicitaties schriftelijk aan Directie, Utrechtscheweg 13. Vuile muren en pla fonds worden in 1 x spierwit met Sneeuwwit HET VERFHUIS UTR.STRAAT 33, Telefoon 3626. m vinc/f ld by ons vast! Zomerdranken direct leverbaar. Uitslui tend aan II.H. Winkeliers. Agentuur cn Commissiehandel „Cabé" TELEFOON 4002. P. NIEROP LANGESTRAAT 90 EEN DOEI.PUNT ln de Amers foortsche Courant ls bet beste middel om uw vraag cn aanbod ln ruimen kring bekend to ma- Assurantiekantoor Drs. D. R. de Vletter ALLE VERZEKERINGEN. MIJ. NAAR KEUZE. UTRECHT, ZEIST, Stadhoudcrslaan 75, Prof. Lorcntzlaan 119, Telefoon 15701. Telefoon 3600. GEVRAAGD voor stadscxpedilic cn magazijnwerk. Leef tijd 3045 <aar. Goed bekend met emballeercn. Soli, moe ten in bezit zijn van prima getuigschriften. Schrift, soil", onder opgave vanleeftijd, huidige en vorige betrekking onder motto „EXPEDITIE" aan ERDALFA- BRIEK, AMERSFOORT. DE LICHTENBERG ZIEKENHUIS vraagt voor haar af- deeling in het Militair-Hospitaal a.d. Hoogeweg een ADMINISTRATRICE. Sollicitaties alleen schriftelijk, in te dienen bij den heer S. KNOPPERS, Thorbeckep leir 2. Door ernstige brandschade aan onze fabrie ken te Zaandam zoeken wij in het centrum van ons land, een met terrein. Hot fabrieksterrein te Zaandam 2000 M'. grenzende aan de Zaan kan even tueel worden overgenomen. Uitvoerige aan biedingen aan HERMAN VAN HEES, VICTORIA ZEEPFABRIEKEN, N.V. Heerengracht 148a Amsterdam ONZE KLEINE ADVERTENTIES Uitsluitend t>IJ voorull- betaling. lederen dag tot 10 uur aangenomen, zij mogen maximaal bevatten. Zakenadvertenties bebooren niet ln deze ru briek. indien men Drieven onder nummer wenscht 10 cent verhoo ging, deze thuisbezorgd 10 cent extra. Bewijsnummer 6 cent. Personeel gevraagd Gevraagd een net MEISJE voor de dag cn nacht ln ltleln ge zin. wa?ch bulten huls, goed loom Aanmelden Havik 15. 76* Gevraagd bij oude Dame ".c Amersfoort III LI' IN DE HUIS HOUDING voor direct, liefst niet ouder dan 40 laar. Brieven no. 2021 bur. Amf. Crt. 767 Bekwame DIENSTBODE gevr. van 7.30—12.30 uur of meisje van 7.30—12 cn 1 30—5 uur. Aanmel den Snoucfcaerllaan 10. 763 MEISJES IN STRIJKSTERS gevraagd voor direct. Stoomwas- scherlj „do IColk", Blcckcrstr. 37. 759 FLINKE JONGEN gevraagd om opgeleid te worden ln het dames- kappersvak. Brieven no. 2016 bur. Amf r>t 7S1 Schoenenmagazijn N. A. v Wou denberg. Zuidsingcl 3. Amers foort. 746 Gevraagd con flink MEISJE ln R.K. gezin (niet beneden 16 Jaar) van 8—12 of van 8—4 30 u Qalvanlstraat 14. 744 Gezocht ln klein gezin zelf standig MEIS.JE ven 8—12.30 u. (Zondags vrij), werkster aanwe zig. Aanmelden tusschen 66.39. J. v. Older.b.laan 42. 777 Gevraagd KAITEBSI F.ERL1NG. J. Kroeze. Soestcrweg 267. #780 4 NETTE WERKSTER gevraagd voor lederen morgen en avond. Genegen caféwerk te verrichten. Krommestraat 7. 781 NET MEISJE gevraagd voor hulp ln de bulshouding. Heln- sluslaan 8. 782 DAG DIENSTBODE gevfeagd voor zoo spoedig mogelijk, goed kunnende koken cn zelfstandig werken. Aan te melden Mevr. m Marnlxloan 71. O SCHRIJFWERK aangeboden. Eigenhandig geschreven brieven onder no. 2026 Arnf, Crt. 772 O Gevraagd oen aankomende SMIDSKNECHT alsmede een leer ling bij Hnnrsma's Landbouwhuls. Zuidsingel 70. Amersfoort. 804 ..Vereenlging voor Kleuteron derwijs to Amersfoort". Aan school Bcekenst laan 39a cn school Lcusderweg 249 Is plaats voor een ASSISTENTE. Aanmelding van 8.3016. 's Woensdags en 's Za terdags tot 12 u. aan Sch. Bee- kenst.laan. 807 O Gevraagd voor direct een aan komend RIJWIELHERSTELLER. D. W. do Koek. Rijwielhandel. Arnh.wcg 43. Tel. 4965. 806 O Gevraagd bij weduwn. ambte- O Wolter en Dros. van Perscyn- to JONGSTE BEDIENDE (loop- Jongen). 820 O FLINK MEISJE gevraagd voor halve dagen of r.ctto werkster. Tuinderij Dietlker. Schamsteeg 16. b.d. Hoogeweg. Amersfoort. 833 O In epn groot moederloos ge zin flink» WERKSTER gevraagd, boven 20 Jaar. Brieven no. 2042 bur. Amf. Crt. 837 16 a 17 Jaar Adres A. v. Beek. Jasmijnstraat 10. Aanmelden tus schen 7 en 8 U. 840 O JONGEN' gevraagd 'fc-or het be- R.K. Arnh.weg 32. Aanmelden tusschen 78 u. 854 O Gevraagd In klein gezin flink DAGMEISJE, boven 18 Jaar Prot. Tot 5 uur. Zondags vrij. Br. no. 2045 Amf. Crt. 850 Personeel aangebgden O Bijverdienste gevraagd riooY gehuwd PERSOON', onverschillig wift. Br. no. 2041 bur. Amf. Crt. 831 m een flink i nacht. Brie- ill bur. vd. Barncveld- a Courant, Dijkje 9. Barneveld 2 NETTE MEISJES zoeken werkhuizen. Br. no. 2018 bur. Amf. CTt. 760 Beschaafd MEISJE zoekt bij verdienste. Enkclo Jcren. Bi. 752 „ANGEMAN 5 werk voor 8 da; verschllllg wat. Br. no. 2025 bur. Amf. Crt. 776 Biedt zich aan R.K. gcd. KRAAMVERZORGSTER voor dag- vcrpleging. Zr. C V, Lent, p n. Alb. Cuypstraat 60. 783 Te huur gevYaagd O Door den oorlog gedupeerd ge zin van 6 personen, gewend bui ten te wonen, thans noodgedwon gen ln do stad, zou graag 14 da gen vacantlo doorbrengen op BOERDERIJ bereid halve dagen mode te werken. Omgeving Amers foort. Brieven onder no. 2010 Amf. C-t. 733 To huur gevraagd 2 ongemeu- bllcerdo KAMERS met keuken of gebruik daarvan. Br. no. 2020 bur. Amf. Crt. 765 9 To huur gevraagd door dame SLAAPKAMER of zlt-slaapkamer. zonder pension. Br. no. 2019 bur. Amf. Crt. 702 C- Jongeman zoekt gezellig PEN SION met vrije zlt-slaapkamer. Br. no. 2028 bur. Amf. Crt. 786 O To huur gevraagd 2 ongemeu bileerde KAMERS met gas en stroomend water of gebruik van keuken. Br. no. 2034 bur. Amf. Crt. 812 Te huur aangeboden 4> To huur aangeboden 2 ongem. KAMERS op goeden stand. Even tueel met gebruik van keuken. Liefst dame alleen. Br. onder no. 2007 bur. Amf. Crt. 730 Te koop gevraagd LUIDSPREKERS cn clectr, gramofoonmotoren. met of zon der plck-up. tegen goeden prijs te koop gevraagd. Nieuw of gebruikt doch ln goeden slaat Aanbiedin gen met omschrijving van merk cn verlangdo prijs onder no. 2002 bur. Amf. Crt. 701 To koop gevraagd geheele ol gedeeltelijke INBOEDELS. HeDl U geen tijd om bij mij te komen, stuur een kaartje of bel mij op. Tel. 4078. Van ouds Romyn, St. Jorlsslraat 39. 't Hoekje. 713 zinkbarc. Electr. waschmachlnes, baarden, fornuizen, losse electr. motoren. Tel. 4078. Van ouds Ro- mijn. St. Jorlsstraat 39. 't Hoekje 719. 1IET ADRES voor't verkoo- pen van uw sieraden, antieke meubelen en andere waardevolle voorwerpen ls 't Hoekje. Tel. 4078. St. Jorlsstraat 39, van ouds Ro- mljn. 719 Gevraagd ter overname een hecren LABORATOKIUMJAS cn overall, maat 52 of 54. Adres? H. M. E. Hubers. Huygenslaan 26. 701 a onder no. 2027 bur. Amf. Crt 771 O Door schoenmaker gevraagd eenlge PANTALONS, groote maat, voOr het werk. Br. no. 2023 bur. Amf. Crt. 774 G Te koop gevraagd nieuwe of ln goeden staat zijnde „VLIEGENDE HOLLANDER". Br. no. 2030 bur. Amf. Crt. 792 O Te koop gevraagd DAML^RIJ- AVILL. Ie klas merk. met of zon der banden .C. Veenendaal, Ba- voort, Leusden. T->. 204. 793 <5 Ta koop gevraagd een BRIEF WEGER. liefst tot "500 gram. Br. no. 2033 bur. Amf. Crt. 780 O Stnando KI.OK. groote oude kast en olieverf schilderstuk le gen lioocen prijs ter overname ge vraagd. door particulier, om een Oud-HoIIantlsche kamer ln te richten. Br. no. 520 Adv. bur. ESED. Scesldljk. 802 C> To koop gevraagd een goed onderhouden WANIIEIAV \GI \- TJE. Brieven-onder no. 2037 bur. Amf. Crt. 823 A Ta koop gevraagd ln goeden staat zijnde Tft APNA \IIIACIIINI.' Geen opkoopers. Br. no. »'P40 bur. Amf. Crt. 826 De eene duif is de andere niet! Dac geldt ook voor azijn! Weet U, dat water met 'n azïjn- essence ('n carbidproduct!) en wat gistingsazijn als „gepasteuri seerde gistingsazijn" verkocht mag worden? Wie koopt surro gaat, als het natuurproduct er nog is? Zuivere, geurige Tromp Rueb-'azijn, nèt als wijn, oud en belegen en uit alcohol ver vaardigd! Vraag dien aan Uw winkelier en lever steeds ean ledige flesch met sluiting in TRIO-TIPTOP-No. 1 zachte, belegen natuur-AZIJN 4, HOUT. Stobben al of niet ln den grond koopt. ..Holversholm", Hilversum, Tel. 4020. 741 Te koop aangeboden Boel gevraagd op 3 zoo xoed als nleuwo HIJ WIELEN'. Heften- rljwlel. merk Durabo met trom- melremmen en 3 versnelllngsnaaf. Damesrywlel en transportrijwiel. Allen met z.g.a.n. vooroorlogsche banden.- Soestcrweg 361. 736 To koop HEEREN RIJWIEL. Keus uit twee. beste banden. Ameublement, brons bekleed, no tenhout met bank. tweo tafels, twee spiegels, twee clubfauteuils, rolschuler. pathéfoon met twintig platen, zomercostuum enz. Te •ten Schuttcrboeflaan B 70, Leus- 732 4 To koop aangeboden splinter nieuwe Fibre KOFFER, groote mant. blauw 23.Zwarto ver- pleegstersmantcl. maat 46 met zwarto kap cn sluier, samen f32. Brieven no. 2009 bur. Amf. Crt. Hoef en Stam, Molcnstr. no. 15. Soest. 758 To koop een nieuw Philips RADIOTOESTEL en een tafelbil jart. Br. onder no. 2015 bur. Amf. Crt. 750 TOMATENPLANTEN hlttckar to koop. N. Spalnck. Soestcrweg 104. 745 To koop wit MANTELPAKJE OU beige zomermantel Tevens gevr. wltto mantel of heel lichte man tel. Ook rullen. Br. no. 2022 Amf. Crt. 768 Te koop een prima FORNUIS! 60 liter. 11. v. d Munt. Aschgat G. 13, Hamersveld. 745 Radio-amateurs. aangeboden 4-lamps ONTVANGER. Te bevra gen 7 30—8 30 uur W. van Meche- lcnstraat 21. 742 O To koop 8an geboden een VLOERKLEED, nieuw, ruim 2x3 M.t 4 Japonnen en cloctrisch ka cheltje. Socsterweg 468. 779 A To koop goede STUDIE-VIOOL, compleet met kist en muziek standaard. DaRonstr. 32. 784 O Te koop een zware GRASMA- GIIINE. merk Cornlck. met 5 mes sen, ln prima staat. Bevragen J. Klelnveld, Rijksweg. Tcrschuur. 785 A Te koop aangeb. A'F.RPl.EEG- sTERSJAPONNEN. schorten cn mutsen. H. Brulnekool, Gasthuis- laan 27. 795 A To koop een ln goeden staat zljndo TANDEM. Te bevragen Rijksstraatweg B 7. Hoevelaken. 798 O To koop Phlllp9 RADIO-TOE STEL. 125 v. d. Brink, Kamn no. 60, Amersfoort. 805 A Te koop aangeboden tweede hands DAME*- EN 1IEERENRIJ- WIELEN met cn zonder banden Prima Jongensrywlel met banden. Muurhulzen 44. 808 A Aangeboden sterke BAKFIETS op goedo banden. Groot klnder- Icdlkant. Motorband 26 x 2 Ac cordeon. pianoklavier. 32 bassen. Puntenburgerlaan 12a, na 7 uur. O Te koop 2o hands HOOI- SCnUDDER. H. D. do Greef. smid, Hoevelaken. 810 O Te koop zoo goed als nieuw moquetto VLOERKLEED, geëmail leerde groene kachel met plaat, goed werkende handnaaimachine 17.50. 1 naar lago bruine schoe nen 41. Bevragen Trompstraat 88. 818 Aangeboden prima KOFFER- GRAMOI'OON, kleine maat. met platen. Te bevragen W. van Mc- che lenst raat 21 tusschen 7.30 en 8.30 uur. 743 O Aangeboden boere-, 6prult-, bloem- en gele savoye KOOL- PLANTEN. de orlglncéle Lange- dtjl»er bewaarkool cn tabaksplan ten. Aanbevelend W. J. Visser. Lcusderweg 73. 814 A To koop aangeboden electrl- sche TREIN met tocbehooren. Stort Zuid 9. 821 A To koop TORTELDUIVEN (paar) met kool of volière ƒ4. Ellerman, Sumatrastr. 45. 82: A To koop RADIOTOESTEL. Be vragen Statlonsstr. 49. 824 A To koop prima RADIOTOE STEL. Br. no. 2039 bnr. Amf. Crt. 825 O .To koop lmllatle-Rellm TA FELKLEED. Prijs ƒ25.—. W. Dal- mever, Amersfoortsoheweg 93. 821 A Te koop 3 vim TAKKENBOS SEN. Bevr. bij T. van Dijk, Hoe velaken C 83. 83C O Te koop HEIBEZEMS, blok bezems cn heiboenders. Beleefd aanbevelend J. F. v. d. Bunt, Rijksstraatweg A 117, Hoevelaken. Dultscho Prijs ƒ525.—. Brieven no. 2036 bur. Amf. Crt. 834 Klein partij tjo half ponds bus sen SCHOENCRêWE. Zeergeschikt voor werkschoenen. 60 cent per groote doos. Het Verf hu is, Utrechtschcstraat 33. O To koop «angel MANDOLINESNAREN. 20-13 bur. Amf. Crt. A0 To koop Oud Hollandsch AMEUBLEMENT, wringer m. bok, alles z.g.a.n. Fuchslastr. 63. 840 A Te koop een Philips RADIO 19II (klein type 203 Ol en een heerenrijwiel. 75.-. Veluw, Ver- hoevenstraat 58. 858 O 1 Ouderwctsch KLOKSTEL, tulnameublcment. hecrenflets, compleet met goedo banden, twee damesfietsen, compleet met goede banden. Lcusderweg 259 (na 6 u.) 857. A To koop aangeboden Fongers RIJWIEL, ln goeden staat met trommclremmen en 3-versnel- llngsnaaf. To bevr. L. de Collgny- laan 6. SoestdtJk. 858 A Aangeboden pracht HEEREN- KIJWTEL, merk Pon. gloednieuw, geheel compl. en verchroomd. Te zien J. A. Pol, Waalstr. 19. 853 O To koop aangeboden een beu ken KINDERLEDIKANT, groote maat cn een salontafel, ovaal. Oude Socsterweg 58 "s avonds na als nleuwo lioerenflets en auto ped op luchtbanden, v. d. Hoek, P. Potterstraat 34. 847 Gooi toch vooral Uw ledige Odolflacons niet weg. Uw winkelier kan U slechts dan een flacon Odol verkoopen, wan neer U daarvoor een ledige Odol-flacon in levert. N. V. ODOL COMPANY AMSTERDAM VOOR DIRECT GEZOCHT met. aansluiting voor krachtstroom, telefoon en water. Bii voorkeur centx-um stad. Brieven onder No. 2044 bureau Amersfoortsche Courant. behoort in elk huishoudenDe verstandige huisvrouw waardeert reeds sedert jaren deze maniet om eieren te conscrveercn, om dat zij weet, hoe goed de eieren in Garantol blijven. En wal van belang h: Ion allen lilde ken c uit nemen ol bijleggen. Wcsterbaenstr. 150-153, 'Den Haag binnen- en buitenbanden. Bes: gen Arnhemschcweg 196. f A -Te koop zoo^goed als nieuwe 0 Te koop MOTOR, zoo goed als nieuwe banden. Bezichtigen Dins dag. Donderdag en Zaterdag na 7 uur. Vreekamp, v. Bemmel.str. op billijke condities. Talrijko g slaagden. Gerd.s var. Rouwend: gedlpl. lccrnres, Kapelweg 76. Sport TENNIS. Vacantle. Iedere mor gen tennissen (behalve Zondag). Per persoon: morgen 50 ctweek f 1 50; maand f 3.50; verder sei zoen f 5. Randenbroekerweg 83. Tel. 3327. 775 PAS- EN PERSOONSBEWIJS- FOTO'S. De Smalen, Amersfoort, TeL 3536. 's Zondags gesloten. 193 RUIM 12.000 GEZINNEN be reikt U met een Doelpunt ln de Amersfoortsche Courant. Hier door komt Uw bericht onder de oog-n van veel meer personen dan de 6tad Amersfoort Inwoners telt. Dit verdient Uw aandacht. Net persoon, gcp.. zoekt KEN NISMAKING voor gezelllgen om gang. Br. no. 2012 bur. Amf. Crt. 746 ZAGEN SCHERPEN, messen, scharen cn gereedschap slijpen bij J. Schaap, Muurhulzen 177. Span zaag 3ft40 cent. Handzaag 25—35 cent. 737 I.OTISICO. Trekking 6 Juli a s. 100.000 50.000 enz. Zelfde prijzen als de Staatsloterij. Per briefje 2 50. W. Schelck, Hobbo- mastraat 23. Telef. 4251. 739 A VACANTIE. Wie ruilt huls Warmond met huls Amersf. of omg. 2e helft Juli, 2 A 4 pers. Br. no. 2033 fcur. Amf. Crt. 811 A Stel Wet uit. Laat Uw dassen tijdig reinigen cn repareeren voor 10 65. ALVERS I1EERENMODF.S, Arnhemschcstraat 15, Telef. 3403. 815 WIE FIETST 6 of 7 Juli mee naar Twente. Brieven onder no. 2013 Amf. Crt. 748 A VERLOREN een kinderschoen- TJE, terug te bezorgen bij J. O. Veluw, Rastcrstecg D 24, Hoeve laken. 828 A Portemonnale met Inhoud GE VONDEN aan do Bunschoterweg. Terug ta bekomen bij M. v. Ra venhorst, Rijksstraatweg D 15. Hoevelaken. 829 A WEGGELOOPEN een ruigha rige terrier, luisterend naar de naam van Pluk: een oor hangend, een oor staand. Tegen bcloonlng terug bejagen Dr. J. P. Heye- laan 2. 839 A VERMIST: ruigharige fox-ter rier. wlt-7wart gevlekt, bruin op kop, draaft tuigje. Tegen beloo ning terug Huygenslaan 37. 846 O LOONSTATEN "K>or do belas ting. wy kunnen U deze staten uit vcorr-iad leverei A 5 ct, per stuk. 10 stuks voor 0.45 25 stuks voor 1.10 100 stuks voor f 4.00 250 stuks voor 8.75 1000 stuks voor ƒ27.00 N.V. Drukkery Onnes. AmerafooiJ KENNISGEVINGEN De Burgemeester van Amersfoort, maakt bekend, dat door hem aan het bestuur van de Speeltuinvereeninging „Het Soester- kwarlier" ontheffing is verleend van het bepaalde in het Winkelsluitingsbesluit 1941 en in de Winkelsluitingswet in dier voege, dat het geoorloofd zal zijn, tijdens de op 27 cn 28 Juni 1942 in het clubgebouw aan de Zonnebloemstraat, alhier, te hoiuUn ten toonstelling te verkoopen op Zaterdag tot 21 uur, op Zondag van 14 tot 18 uur cn van 19 tot 21 uur. Amersfoort, 22 Juni 1942. De Burgemeester van Amersfoort, w.g. J. G. L. HARLOFF. De Ncdcrlandschc Volksdienst maakt hot sterke sterker, hel ge zonde gezonder. Steunt dit werk, sluit U aan als lid Officieele IVIededeelingen VSRMALEN VAN BROODGRAAN Do Provinciale Inkoopcentrale van Akker bouwproducten voor Utrecht maakt -bekend, dat het vervoer van broodgraan uit eigen oogst, ter vermaling naar den molenaar, voor de maanden Jult en Augustus kan geschie den op 8 en 9 Jult en 11 en 12 Augustus. Tcrugvervoer naar bedrijf op 15 en 16 Juli en 18 en 19 Augustus. Vervocrbcwijzcn kunnen hiervoor bij de Plaatselijke Bureauhouders worden aange vraagd. SPORTNIEUWS WIELRENNEN RONDE VAN HILVERSUM TOCH OP 12 JULI Het bestuur van de Goolscbo wielerclub Do Adelaar deelt mede, dat bijzondere om standigheden het noodzakelijk hebben ge maakt, dat men opnieuw op den aanvanke lijk vastgesteldcn datum heeft moeten te rugkomen om de Rondo van hllversum tc laten verrijden. Thans ls deze rondo defini tief vastgesteld op Zondag 12 Juli. WATERPOLO WEDSTRIJDEN IN PESIE'S BAD Hedenavond worden ln Pcsle's Bad de vol gende polowedstrijden gespeeld: A Z. enP.C.I Brandenburg I (lieercn); A.Z. en P.C. I Brandenburg I (dames): A,Z. en P.C. II— Neptunus IX (dames). NED. CLEARINGINSTITUUT Koersen voor stortingen op 22 Juni 1942 tegen verplichtingen luidende ln: Belga's 30.1423. Zwltserscho francs 43 56. Franscho francs 3.763. Lires 991, Dcensche kronen 39.34. Noorscho kronen 42 82. Zwced- sche kronen 44 85. Flnsche mart 3.82, Dinar (oudo schulden) 3.43. Dinar (nieuwe schul den) 3.77. Turksche ponden 145'.{, Lewa 2 30. Pengft (oude schulden) 36 519. Pengö (nieuwe schulden) >45 89. Zloty 37,68, Lel 1.28, Slowaakscho kronen 6.48, Drachmen 1.26, Kuna 3 77. Amerikaanschc scliip getorpedeerd. Het Amerikaansche schip Weslira, groot 5700 brt. is op 22 Juni, naar United Press van dc havenautoriteiten in Por- taleza verneemt, getorpedeerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1942 | | pagina 4