AMEPSFOCPTSCHE (OUPANT Stalingrad is doelwit van zware luchtaanvallen Groothandel in schoenen en twintig De nieuwe bonnen Stad- en landkaarten gaan morgen in ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling: Per week 10.16 rVer 3 maanden 12.05 Per post per kwartaal 2.25 Losse nummers 10 06 Admlnlstr.: TeL 6289, Giro D6362 Redactie: Tel. 6731. Na 6 li. 5137 en 6806. DAGBLAD VOOR AMERSFOORT EN N.V. DRUKKERIJ ONNES v.h. BLANKENBERG Zn, SNOUCKAERTLAAN 9. Directeur: F. HALE WIJN. VRIJDAG 4 SEPTEMBER 1942 SOVJETS UIT KRACHTIG VERSTERKTE KAZEMATSTELLINGEN GEWORPEN. TEGENAANVALLEN WERDEN AFGESLAGEN. Hoofdkwartier van den Führer, 3 September. Het Opperbevel van de Weermacht maakt bekend: ,,Ten Zuid-Oosten van Anapa werden verscheidene taai verdedigde hoog- teslellmgen stormenderhand veroverd. Voor Noworossisk werden een motor boot en een mijnenveger door bommen tot zinken gebracht. Duitsche motor- torpedobooten brachten in de Zwarte Zee van een konvooi twee tankschepen, twee schepen en zes groote lichters met een gezamenlijken inhoud van 15.400 brt. tot zinken. Voor Stalingrad wierpen Duitsche en Roemecnsche troepen in nauwe aamenwerking met de luchtmacht den vijand uit krachtig versterkte kaze matstellingen. Tegenaanvallen werden afgeslagen. Voor den oorlog belangrijke installaties in en rondom Stalingrad, alsmede schepen op de Wolga waren het doelwit van zware luchtaanvallen. Ten zuidwesten van Kaluga en ten Noordwesten van Medyn werden ver scheidene vijandelijke aanvallen afgeslagen. Ook in het gebied van Rzjef mis lukten door sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten ondernomen vijande lijke aanvallen. Hierbij werden door formaties van het leger en door het ge concentreerde optreden van formaties gevechtsvliegtuigen en duikbommen werpers 109 bolsjewistische tanks vernietigd. Ten Zuiden van het Ladogameer en voor. Leningrad stortten herhaalde aan vallen van den vijand ineen. Aan het front aan de Noordelijke IJs zee bestookte de luchtmacht bolsjewis tische geschutstellingen op het visschers- schiereiland, alsmede een steunpunt voor vliegtuigen bij Moermansk. Be bolsje wistische luchtmacht verloor op 1 en 2 September in luchtgevechten en door Iuchtdoelartillcrie 184 vliegtuigen. Een ander vliegtuig werd op den grond ver nield. Acht eigen vliegtuigen keerden van een vlucht r.aar den vijand niet terug. Aan het Egyptische front levendige verkenningsactiviteit. De verliezen aan vijandelijke .tanks, waarvan gisteren melding is gemaakt, zijn tot 51 geste gen. Duitsche cn Italiaansche jagers schoten gisteren 21 Britsche vliegtuigen nqer. Een Duiisch vliegtuig ging ver loren. In den nacht van 1 op 2 September bombardeerden formaties Duitsche ge vechtsvliegtuigen verscheidene Britsche Vliegvelden ten Noordwesten en Noord oosten van Cairo. Na storingsvluchten overdag zonder eenige uitwerking en op groote hoogte boven west-Duitschland hebben forma ties van de Britsche luchtmacht in den afgeloopen nacht de stad Karlsruhe aan gevallen. De burgerbevolking leed ver liezen. Vooral in de binnenstad ont stond materieele schade en schade aan gebouwen. Volgens de tot dusverre ont- werden zes der aan- Wevpers neergescho ten. Bij aanvallen in scheervlucht plaat sten gisteren lichte Duitsche gevechts vliegtuigen bomtreffers van zwaar ka libet- op industrieele- en verkeersinstal- laties op het eiland Wight cn aan de Engelsche zuidkust. In den nacht van 2 op 3 September werden voor een oorlog belangrijke doelen in midden-Engcland gebombar deerd. Het Opperbevel van de Weermacht deelt voorts mede: Een door het Brit sche ministerie van oorlog verstrekte en door het Reuter-agentschap verspreide verklaring van 2 September des avonds deelt mede: „In het Duitsche weermachlberieht wdrdt gezegd, dat door de Engelschen bij de onderneming van Dieppe bevelen zijn gegeven cm de handen van gevan genen te binden om zoodoende te ver hinderen, dat zij hun papieren vernie tigen. Er wordt een onderzoek ingesteld, of inderdaad een soortgelijk bevel is pegeven. Met nadruk wordt ontkend, dat de handen van conigen Duitschen ge vangene zijn gebonden. Ieder soortge lijk bevel zal, indien het gegeven mocht zijn, herroepen worden. Op grond van deze verklaring heeft het Opperbevel van de Weermacht de op 2 September 1942 des middags aan gekondigde maatregelen tegen de Brit sche krijgsgevangenen ingetrokken. De tekst van deze Engelsche verkla ring zal den Britschen krijgsgevangenen eveneens worden medegedeeld. LIDDELL HART OVER DE AANVALLEN DER SOVJETS BIJ RZJEF. In de Daily Express schrijft de mili taire deskundige Lïddell Hart over de Sowjet-aanvallen bij Rzjef, dat de vor deringen hiervan tot dusver nog geens zins van dien aard zijn, dat zij noemens waardige verwachtingen rechtvaardigen. De Duitsche verdedigingsstellingen zijn voor de Russen te sterk gebleken. De sowjet-troepen hebben de Duitsche stellingen niet kunnen indrukken en de Duitschers evenmin kunnen dwingen versterkingen uit den sector-Stalingrad of uit den Kaukasus te halen. Het is niet meer dan verstandig, dat men rekening houdt met de omstandig heid, dat de verliezen der Russen bij deze operaties buiten verhouding hoo- ger zijn dan die van den tegenstander. Ook staan zij in geenerlei verhouding tot liet bereikte. Voortdurende frontaanvallen op ver sterkte vijandelijke stellingen zijn slechts rendabel, als een doorbraak wordt bereikt. Van de operaties der Russen bij Rzjef kan men dit evenwel niet zeggen. 20.294.353 TON NAAR DEN BODEM DER ZEE Van militaire zijde verneemt het D.N.B.: De balans van de door de Duitsche Weermacht in de afgeloopen drie oor logsjaren tot zinken gebrachte Engel'wh- Amerikaansche scheepsruimte sluit met een totaal van 20.294.353 ton. Het aandeel van de Duitsche marine be draagt ruim zestien millioen ton, waar van meer dan twaalf millioen op reke ning van de duikbootvloot komt. Spaansche regeering gereorganiseerd NIEUWE MINISTERS BEcEDIGD Generaal Franco heeft de Spaansche regeering gereorganiseerd. De doorhem benoemde nieuwe mannen zyn persoon lijkheden. die zich verdienstelijk heb ben gemaakt voor bet nationale Spanje op militair en politiek gebied en wier namen ook in het buitenland reeds be kend zijn. De minister van Justitie, Estevan Bilbao, heeft gisteren in tegenwoordig heid van het staatshoofd en de overige leden der regcering do nieuwe minis ters in onderstaande volgorde beëe- digd: den minister van buitenlandsche zaken, graaf Jordana, den minister van Oorlog, generaal Asensio en den minis ter van Binnenlandsche Zaken, Bias Ferez. Na deze - plechtigheid werd onder voorzitterschap van generaal Franco een ministerraad gehouden. Hoewel hierover nog geen communiqué is ver spreid, verluidt van welingelichte zijde, dat dit een persoonlijke gedachtenwis- seling der kabinetsleden over de poli tieke situatie is geweest. Uit semi-officieele bron verluidt, dat de reorganisatie van de Spaansche re geering een sterkere en eendrachtige concentratie van de nationale krachten van Spanje in de handen van den Cau- dillo beteekent. Er wordt op gewezen, dat aan het welslagen van "de Spaan sche nationale revolutie niet alleen fa- langistische kringen op toonaangevend wijze hebben medegewerkt, doch ook monarchistische en militaire, waaruit zekere meeningsverschillen voort vloeiden, welke thans door den Cau- dillo in den zin van een positieve na-' tionaal-Spaansche oriënteering in zijn kabinet uit den weg zijn geruimd. OVEREENKOMST TUSSCHEN LONDEN EN WASHINGTON Men verneemt uit Londen: Te Washington zijn gisteren tusschen de Ver. Staten en Groot-Brittannië overeenkomsten gesloten, waarbij voornamelijk een regeling tot gemeen schappelijk beheer van de hulpmidde len der beide landen beoogd wordt. Op grond van deze overeenkomsten zal Groot-Brittannië moeten instaan voor de kostelooze ravitailleering van de Amerikaansche strijdkrachten, die op Britsch grondgebied en in het Brit sche rijk gestationneerd zijn. Roosevelt wereldgouvernante nc. 1 BE EUROPEESGHE JEUGD WEIGERT EEN BOODSCHAP VAN EEN LAND, DAT VAN EUROPA SLECHTS KAN LEEREN V. S. behalve een oppervlakkige na bootsing van Europeesche opvoedings instellingen niets gepresteerd. Zij ko men met hun eigen kinderen niet klaar, maar gelooven de kinderen van anderen te kunnen opvoeden. Hun jeugd heeft geen idealen, geen kuituur en geen lei ding, noch gemeenschap, noch een doel, dat werkelijk waard is om voor te leven. Mevrouw Roosevelt heeft tien dagen geleden toegegeven, dat de verwaar- loozing der Amerikaansche jeugd 'schrikwekkend toeneemt. Het staat vast, dat bij de spilmogendheden de curve der jeugdcriminaliteit ook gedu rende den oorlog voortdurend daalt. Van oudsher zijn in Europa de groote paedagogische gedachten ontstaan, die geleid hebben tot de hooge ontwikke ling der menschheid. De V. S. van hun kant hebben slechts bijgedragen tot de algemeene ongebreidelde demoralisatie. Terecht weigert dc jeugd der Europee sche naties een boodschap te aanvaar den uit een land, dat van Europa kan leeren, maar niet het recht heeft van zijn kant Europa lessen te geven. De misdadige dwaas in h^t Witte Huis wordt door de jeugd, tot wie hij het woord richt, niet gerespecteerd maar veracht. De man, die de jeugd van Amerika plechtig beloofde haar niet in den oorlog te leiden, heeft zijn woord niet gehouden. Deze misdadiger jegens de jeugd der wereld is er volgens eigen bekentenis trotsch op dezen oorlog ont ketend te hebben. Hij draagt dus het voornaamste deel van de schuld aan den dood van die dappere jeugd, die ge vallen is op de slagvelden van dezen nieuwen wereldoorlog. Roosevelt heeft in zijn rede vandaag gezegd, dat er jonge lieden zyn, die verstandig, en oude lieden, die onver standig zijn. Wij veroorlooven ons, al dus von Schirach, het eerste op to eischen voor de jonge volken van Europa, het tweede echter op Roosevelt persoonlijk toe te passen. Binnenkort zal de Europeesche jeugdorganisatie voor de eerste maal bijeenkomen. De vijftien naties, die zich eveneens tegen de arrogantie van de praatjes van Roo sevelt bij hot haardvuur tot de jeugd der wereld keeren, zullen dan nogmaals eensgezind getuigenis afleggen van haar verwerping van dezen man en zijn leugenachtige boodschap. Dc groote revolutionnaire verwordenheid der moderne Europeesche jeugdopvoeding. de eigen leiding der jeugd, brengt met zich mede, dat in het oude Europa dc jonge mensehen nog slechts aan. leider: gelooven en niet aan dwazen en gou vernantes. Roosevelt echter is door zijn boodschap, die even rijk aan frazes als arm aan inhoud is, voor de zaak der jeugd geworden tot wereldgotiver- nante nr. 1. die zich bij de jeugd der geheele wereld heeft orijsgegeven aan belachelijkheid. BALDUR VON SCHIRACH DIENT ROOSEVELTS TXAATJES VAN REPLIEK In zyn gisteren voor de „Internatio nale studenten bijeenkomst" gehouden rede noemde Roosevelt de Japansche leuze „Azië voor de Aziaten" onjuist en leflggnachtig. vervolgens viel hij de jeugdorganisa ties van Hongarije, Bulgarije, Kroatië en Italië aan, waaromtrent hij zeide, dat zij er slechts waren om kanonnen- vleesch te leveren. De jongelui, die opgeroepen zijn voor den .strijd tegen de spilmogendheden, noodigde hij uit heldenmoed te toonen en den dood niet te schuwen. Na de overwinning van Engeland en de V. S. in den laatsten wereldoorlog heeft, naar Roosevelt verder verklaarde, de jeugd het meest te lijden gehad. Daardoor 'is zij bezweken voor de verlokkingen van „duistere machten", die riepen „de de mocratie is dood". Na dezen oorlog zal men ervoor zorgen, dat de jeugd der geallieerde volken niet zooals den laat sten keer lijden zal onder een economi sche chaos. Hij motiveerde dit daar mede, dat de V. S., Engeland en het bolsjewisme dan voor de eerste maal in de wereldgeschiedenis een ware we reldbeschaving zullen scheppen. Baldur ven Schirach antwoordt. Over de rede van Roosevelt heeft de Reichsleiter voor de Duitsche Jeugd opvoeding, Baldur von Schirach, ver klaard, dat niemand minder dan Roose velt geschikt is een boodschap te rich ten tot de jeugd der wereld. Op het ge bied der jeugdverzorging hebben de Na de mislukte Britsche Invasie-poging in Dieppe. - Door de straten der stad trekt een colonne Britsche en Canadeesche krijgsgevangenen Orbis Holland-SS PK Roth Pax Holland m DE GELDERSCHE VALLEI Hoofdredacteur: NIC. LAMAN. SOEST. 56e JAARGANG. ilialen voorgoed gesloten In fljiiil reeds beboet met honderdduizend gu'den Wegens ierhaalde grove vergrijpen tegen de brijsvoorschriften heeft de Prijsbeheer thing dc twintig filialen van een D' pdtschen schoenenhandel cn den grooth jndel z.elf voor goed geslo ten. De in Héze zaken in beslag geno men voorr. ad schoenwerk zijn daarbij verbeurd a Jrklaard. Reeds in April van dit jaar was de Firma J. M: Peelt, te Dordrecht, hande lende one prijsopdr: geveer 00.000 beboet. De firma had nl. in 19 1 van twaalf fabrikanten, boven hel hun toegestane afleverings- kwantum verkochten, aanzienlijke hoe- celheder schoenen zonder bon tegen steeds stj tonde pryzen gekocht cn ver- mede een bedrag van meer half millioen was gemoeid. De tijdens hit onderzoek in beslag genomen voorrade gegeven, maanden Dat dc den gele nmbtenai Juni in „Hector" met de p gekochte op zijn werden prijs werden daarna weer vrij- zoodat de filialen na drie siuiting konden heropenen, firmanten Peels niet veel had- rd, bleek er-onwel toen de van de Prijsbeheersching in Utreehtschc filialen van :onstaleerden. dat er opnieuw ijzen werd geknoeid. Een p; ti.i van 7( )0 paar in den zwarten handel schoenen, die in den winkel oogst 6.25 mochten kosten, mkocht voor een veel hooge- Aanvankelijk was men in de onderstelling, dat de filiaalhoftders de schoe :en uit eigen beweging te duur •erkochten, doch het feit, dat dezelfde vertreding in alle filialen gelijktijdig erd gepleegd, wees erop, dat de hee- De opsporing in dienst van de Prijsbeheersching GESLAAGD IN HAAR EERSTE EN VOORNAAMSTE TAAK II Onder degenen, die aan het woord waren op de dezer dagen door den Dienst var. den Gemachtigde voor de Prijzen u'geschreven en in het Depar tement voor Volksvoorlichting en Kun sten gei. uden Persconferentie, was ook de h-:?r A. J. Stienstra, hoofd der .fdeeling „Opsporing". ~rry ig zyn uiteenzetting n,ct ««p a- de opsporing den eersten stoot n berechting te komen. In haar eerste cn voornaamste ta3k, name lijk hc-t verkrijgbaar houden der gerantsoe neerde en gedistribueerde levensmiddelen, is de ofdeeling geslaagd. Haar apparaat breidt zich geleidelijk uit rond een kern van goed gedisciplineerde mannen. Alleen bekwame politieambtena ren zijn voer dit werk te gebruiken, want dc prijsontduikingen monden vaak uit in den zwarten handel en daar is de verlei ding dikwijls groot. De afdeeling beschikt momenteel over een corps van 200 gedetacheerde ambtenaren- Zij oefenen de Interlocale controle uit. Aanvul ling rnctj een negcntig-tnl nieuwe goede krachten vindt in de komende- weken plaats. Het zwaartepunt van het prijstoezicht ligt echter bij de plaatselijke politie (gcm. po litie er. marechaussee). Het hoofd van de plaatselijke politie blijft verantwoordelijk voor de.prijzencontróle in zijn gemeente. Met dit verantwoordelijkheidsbesef staat of valt de prijsbeheersching! Gelukkig werkt een groot deel der poli tie ten volle hieraan mede. Naar deze stille, harde werkers mag de dank van het volk uitgaan. Vóór alles medewerking van het publick noodig! Wil ons werk slagen aldus vervolgde de her Stienstra dan hebben wij vóór alles echter de medewerking van het pu bliek zelf noodig. De kooper behoeft in dit verband gcc-n angst te koesteren voor strafbaarheid. Wie meewerkt aan het op ruimen van ergerlijke prijslcnoeicrs en zich vrijwillig vertrouwelijk tot de politie wendt met o n aangifte, kan steeds op een dis crete behandeling rekenen. Op :wee dingen dient echter nog de aan dacht gevestigd te worden. Het is voor ons en voor de plaatselijke politie natuurlijk niet mogelijk#de klacht van iedere huis moeder, van ieder particular maar direct te onderzoeken. Wat wij wel kunnen is. uit ai die aangiften dc- directe oorza.-.k cis- stilkeren, cn daarop ingrijpen. Vanzelfspre kend zullen de opgegeven adressen natuur lijk in de gaten worden gehouden en loopen zij groote kans bij een razzia b.v. met een bezoek te worden vereerd Voorts verdient het aanbeveling, dat men contr ieerc-nde ambtenaren steeds naar hun legitimatiebewijs vraagt Zij zijn hier van ifllen voorzien. Gebleken is namelijk, !udo-ambtenaren opduiken en een ondcipoek instellen, dat ten onrechte op naam geschreven wordt. Overzicht der resultaten. i gaf de heer Stienstra een overzicht i resultaten, waarbij hij opmerkte, dat nderzoek zich in de eerste plaats richt t constateeren van prijsopdrijving ir.ct 'middelen, in de tweede plaats op die ckking en kleeding, en dan pas op die rest. Ecf) beeld van de activiteit der ambtena- en volgende cijfers van de aantallen ïn-vcrbaal, die v.-erd'n opgemaakt, ntrólc-instanties zijn daaronder be- dus ook CCD, R.V.V.O. enz. In ran dit jaar werden in totaal opge- t 4153 processen-verbaal, in April in Mei 5233, in Juni 6277, en in Juli Het aantal verbalen verdubbelde dus i tijd. terwijl het aantal ambtenaren veer gelijk bleef. Di I ONDERGANG VAN DE EAGLE Honderdzestig man omgekomen Britsche admiraliteit maakt bc- dal bij den ondergang van het igkampschip Eagle in den konvooi- by Malta in totaal 160 leden der i lanning zijn omgekomen. ren van het hoofdkantoor er meer van wisten. De extra winst hadden zij dan ook rustig geïncasseerd Bij de strafoplegging werd het feit, dat dit dc tweede prijsovertreding bin nen zeer korten tyd was. den vennoo- ten ernstig aangerekend. Ook dat de overtreding zich heeft voorgedaan bij een firma, die volkszaken exploiteert, heeft zwaar gewogen. De inspecteur voor de prijsbeheer sching heeft nu de jn 23 zaken in be slag genomen gelden en goederen ver beurd verklaard en de groothandel zoo wel als de circa twintig winkels in Dordrecht en de rest van het land zijn voorgoed gesloten. Tevens is nog aan de firmanten Peels voor den duur van twee jaar verboden om werkzaam te zijn in den schoenhandel in den ruim- sten zin. Ten slotte werd openbaar making van dit vonnis gelast en dc be taling van 10.000 tuchtstrafproceskos ten gevorderd. ITALIAANSCH LEG ERBE RICHT. ACTIEVE VERKENNING VAN HET EGYPTISCHE FRONT Rome, 3 Sept. Het weermacht- bericht luidt als volgt: Intensieve activiteit van verkennings- afdeelingen aan het geheele Egyptische front. Tijdens de gevechten, vermeld in het weermachlberieht van gisteren xijn de verliezen van den vijand gestegen tot 51 tanks en 20 pantserauto's. Formaties der luchtmacht van de as hebben met succes hun aanvallen op vijandelijke concentraties vernieuwd. In felle gevechten werden 21 Britsche vliegtuigen neergeschoten door Ita liaansche en Duitsche jagers, drie an dere door batterijen luchtdoelartillerie. Vijf onzer toestellen zijn niet van de operaties der beide laatste dagen terug gekeerd. TAPTEMELK OOK OP DEN BON Voor het tijdvak van 6 Sept. tol 12 Sept, zijn op de bonnen No. 46 de gebruikelijke rantsoenen verkrijgbaar van brood, beschuit, vlcesch, aardappe len, melk, tabak en sigaretten. Ook taptemelk komt van nu af op e den bon. Voor deze weck zijn aangewe zen bonnen 1-49 cn 2-49 Reserve, welke elk recht geven op het kcopcn van liter. Voorts zyn aangewezen voor de ge bruikelijke rantsoenen van G Sept. t.m. 3 Oct382 suiker, 333 jam. 384 peul vruchten, 385 gort, 386 vermicelli. 337 t.m. 389 kaas. 392 t.m. 395 bloem, brood of gebak, 449 en 4—50 reserve rijst, 46 en 47 versnaperingen chocolade, 43 en 49 versnaperingen suikerwerk cn 390 koffiesurrogaat. Het melkrantsoen voor kinderen tot en met 3 jaar wordt met ingang van morgen gebracht op 5j liter per weck. In verband hiermede worden voor deze kinderen in den vervolge wekelijks drie met „melk" gemerkte bonnen, elk recht gevende op l3j liter gestandaar diseerde melk, geldig verklaard. Het melkrantsoen voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar blijft gehandhaafd op 3!ï liter per v.cek, zoodat voor deze groep van kindéren wekelijks twee met „melk" gemerkte bonnen elk recht ge vende. op l?t liter gestandaardiseerde melk, worden geldig verklaard. De melkbonnen zijn voortaan niet meer gedurende vier weken, doch slechts gedurende écn week geldig. De met „386 algemeen" gemerkte bon van dc bonkaart „voedingsmidde len 10e periode 1942", geeft ditmaal uit sluitend recht op het koopen van ver micelli, macaroni of spaghetti cn ver micelli-, kippen- of pouletsoep. zoodat hierop dus geen maïzena, sago, aard appelmeel, puddingpoeder en puading- sauspocdcr verkrijgbaar is gesteld. Bon ..390 algemeen", welke recht geeft op het koopen van 250 gram kof fiesurrogaat, is ditmaal geldig geduren de vier weken, dus tot en met 3 Octo ber a.s. De sccretaris-gcneraal van hel departe ment van Landbouw en Visscherij maakt in aansluiting op hetgeen destijds is gepubli ceerd met betrekking tot dc uitreiking van ..r.tnd" en „Luid".kaarten bekend. «l»l met ingan.- van Zaterdag. 5 Lcplembrr. het onderscheid tussehen emoemdr kaarten xal gelden t.a.v. aardappelen, boter en melk. Dit brengt dus mede, dat de met ingang van genoemden datum voor het koopen van aardappelen, boter cn melk geldig tc ver klaren bonnen der „land"-kaarten niet voor l-.et koopen vaa die artikelen gebruikt kunnen worden in z.g. stadsgebied. Dit ge bied omvat dc distributiekringrn, waarin „stad"-kaartcn zij'n uitgereikt. Omgekeerd mogen echter de bonnen der .,slaii"-kaar- tcn w e 1 gebruikt worden in plattelandsge bied. d.i. dus gebied, waarin „land"-kaar- tcn zjjn uitgereikt. De regelins brengt mede. dat de distribu- ticdienstcn. welke onder het „staci"-gebied vallen, bij hot verstrekken van toewijzin gen voor aardappelen, boter cn melk. be houdens de hieronder te vermelden uitzon dering. geen ,.land"-bonnen van dc betrok ken detaillisten in ontvangst zullen nemen. BK verhuizing. Wie van „land"-gebicd naar „stacT'-gebied verhuist, kan zijn bonnen voor aardappelen, boter en mc-lk op vertoon van hev gewijzig de persoonsbewijs bij den plaatselijken dis- tributledienst van zijn nieuwe woonplaats ruilen voor rantsoenbonnen, welke zoowel in ..stad"-gebied ais in ,.land"-gebied gel dig zijn. Bij verhuizing van oen gezin moet het gewijzigde persoonsbewijs van het ge zinshoofd worden overgelegd Personen, die in verband met oorlogsom standigheden worden geëvacueerd v.m ..!and"-gebicd naar ,.stad"-gebied kunnen hun „ir.nd"-bonnen ruilen voor ,.stad"-bon- ncn op vertoon van con desbetreffende ver klaring van den distribuliedienst van de plaats, waaruit zij afkomstig zijn. Schippers cn woonwagenbewoners. Schippers en woonwagenbewoners, die „lund"-kaarlen hebben ontvangen, kunnen de bonnen voor aardappelen, boter en melk bij een tot het ,.stad"-gebied behoorenden distribuliedienst ruilen voor rantsoenbon nen. Schippers dienen daarbij met het z.g. bruine bevrachtingsboekje of het z.g. grijze olicboekje aan te toonen. dat zij met hun gezin aan boord wonen. Marechaussees kunnen bij detacheering in „stad"-gebled op vertoon van een desbetreffende verkla ring van hun commandant hun bonnen voor aardappelen, boter cn melk ruilen bij den distributed lenst van dc gemeente, waar zij gedetacheerd zijn. Voor hel geval bewon :rs van ,,land"-gc- bicd tijdelijk In „stad -gebied verblijven, worden zij zoo noodig in ot gelegenheid gesteld een of meer „land"-bonnen voor aardappelen, boter cn melk bij den plaat selijken distributiedienst van hun tijdelijke verblijfplaats te ruilen voor rantsoenbon- Het „stad"-geliicd. Het „stad"-gcbicd omvat de gemeenten, welke behooren tot de navolgende distribu tie-kringen: Alkmaar, Almelo, Amersfoort. Amster dam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Beverwijk, Bloemendanl, Breda. Bussum. Delft, Deven ter. Dordrecht, Eindhoven Enschede. Goes, Gorinchcm, Gouda. "s-G'-avenhage. Gronin gen, Haarlem. Harlir.gen, Hccmstc-de. Heer len. Helmond. Hengelo. •s-Hcrlogcnbosch, Hilversum, Hoorn, Kerlcrade, Leerdam. Lccuward'-n. Leiden, Maassluis, Maastricht. Meppol. Middelburg. Nijmegen, Oegstgecst, Oldenzaal, Purmercnd. Roermond. Roosen daal. Rotterdam. Rijswijk. Schiedam, Sneck, Steen wijk, Tilburg, Utrecht, Veendam, Vcl- sc-n, Vla.'irdir-gen. Vllssingen, Voorburg, Wassenaar. Wcesp Woerden Wormervecr, Zaandam. Zwijndrccht, Zwolio. Zooals uit hot bovenstaande is af te lei den, behoeft dc nieuwe regeling voor het publiek geen bijzondere bezwaren op tc le veren. De ceniRc! die er rekening mee die nen te houden zijn fcite'ijk de houders van ,.land"-kaartcn die in een ..stadsgebied" bo ter. melk of aardappelen wenschcn te koo- artlkelen. waar het onderscheid'voor Reldt. Iemand van hi^ platteland, die geregeld voor zaken op reis Raat. kan zich voor bo ter naar gewoonte van de noodii:-.- wir;el- bonnen voorzien. HIJ zal er nllecn aan moe ten denken, dat hij zij.o gewon r boterbon thans moet inruilen in een „landgebied" of op het distributiekantoor in ziin woonplaats. Aardappclbonncn zijn in oen hotel of reatoursnt eiot noodig <D voor ItofflO of thee worden daar ook geen melkbonnen vcrcïscht. Houders van „land'-k-.-rten die In de stad gaan logee ren. zuilen mOCStal •■'.'ri een kluitje bote- meenemen in plants van een boterbon. Willen zij wat langer blijven, dan kunnen zij naar het distributiekantoor in de stad gaan. om daar hun bonnen voor aardappelen, boter en melk of taptemelk, te ruilen voor rnntscenbonncn. Zij moeten er vooral om denken, hun stamkaarten rr.t'- tc brengen. Schippers en woonwagenbewoners zullen, zooals men kan nagaan, van den nlouwn maatregel ook weinig hinder ondervinden, want als zij geen „s!ad"-kaarte:i hebben, waarvan alle bonnen overal geldig zijn. is het meestal wel mogelijk, op hun doortocht in een of ander dorp boter, melk of aard appelen te halen. Dit bespaart hun den gang naar het stedelijk distributiekantoor, want alle andere artikelen kunnen zij op hun ,.!and"-bonncn ock in de stad koopen. WILLKIE IN EGYPTE De Iraksche gezant (e Cairo heeft, naar dc Britsche berichtendienst meldt, in Cairo Wendell Willkse ontvangen voor een „vriendschappelijk" onderhoud en hem uit naam van den regent uitge- noodigd tol con bezoek aan Irak. Will- kic heeft deze uitnoodiging ,.mct ge noegen" aangenomen. De Turkschc minister van Buiten landsche Zaken. Mcneircndjogloc is uit Ankara te Istanbocl aangekomen en heeft zich terstond voor liet uitbrengen van rapport naar dc villa van den pre sident der republiek, Ineunu begc\»en. Aangenomen wordt, dat dit onderhoud in verband staat met het a.s. bezoek van Willkie aan Ankara. DE ONLUSTEN IN BRITSCII-INDIc. Volgens een Reuterberïcht uit Cal cutta zijn Maandag bij een opstand in de gevangenis te Dacca negentien ge vangenen en een bewaarder gedood en 136 personen gewond, onder wie enkele leden van het gevangenispersoneel. In een officieel rapport der regcering van Bengalen wordt medegedeeld, dat deze gevangenen, die „uit overwegin gen van veiligheid" waren gearresteerd, hebben gemuit en geweigerd te werken. Toen dc bewaarders zich op de hoogte wilden stellen van de bezwaren der ge vangenen, werden zij aangevallen. Daarop openden zij het vuur op hert. CHURCHILL'S REIS NAAR MOSKOU De „Daily Telegraph" kondigt aan, dat Churchill waarschijnlijk na de zo- mervacantie vat het parlement een kort overzicht zal geven over zijn reis naar Moskou en het Midden-Oosten. Echter waarschuwt het blad reeds thans zich ten aanzien van deze verklarin gen illusies tc maken, De beslissingen zegt het blad, die tijdens, de rei-; van Churchill genomen zijn. hebben hoofd- zakelijk oen militair karakter gedragen en kunnen derhalve t-.iet onthuld wor den. Churchill^ zal zich cr waarschijn lijk toe moeten beperken te spreken over het moreel van dc troepen, die hij heeft bezocht en over hun tevreden heid over de bewapenine.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1942 | | pagina 1