AMEKFMOTSCHE CCIMNT Novorossisk na zwaren strijd in Duitsche handen De laatste oorlogshaven der Zwarte Zeevloot is gevallen Zeventienschepen getorpedeerd De bolsjewisten wilden van Stalingrad het „Roode Verdun" maken Frauduleus 102 stuks vee geslacht Slager te Reeuwijk gesnapt en in arrest gesteld ABONNEMENTSPRIJS by vooruitbetaling: Per week 0.10 Per 8 maanden 2.05 Per post per kwartaal /2.25 Losse nummers 0.06 Admlnlstr.: Tel. 6239. Giro 863C2 Redactie: Tel. 6731. Na 8 u. 6137 en 6806; DAGBLAD VOOR AMERSFOORT EN DE GELDERSCHE VALLEI N.V. DRUKKERIJ ONNES v.h. BLANKENBERG Zn.. SNOUCKAERTLAAN 9. Directeur: F. HALE WIJN. Hoofdredacteur: NIC. LAMAN. SOEST. ADVERTENTIES MAANDAG 7 SEPTEMBER 1942 56e JAARGANG. VERKLARING VAN MAISKY. BüITSCHLAND WINT OP ALLE FRONTEN. Kaart van Pelt Hoofdkwartier van den Führer, 6 September. Het Opper bevel der Weermacht maakt in een extra bericht bekend De land- en zeevesting Novorossisk, de laatste oorlogshaven van belang, die nog was overgebleven voor bolsjewistische Zwartezeevloot, is gevallen. Wurtembergsche, Badensche, Fran kische en Hessische divisies hebben, met medewerking van for maties Roemeensche cavallerie, in dagenlang durende, z^re vestinggevechten onder de moeilijkste terreinomstandigheden dit trotsche wapensuccss bevochten. De buit Is nog niet te overzien. HET SCHIEREILAND TAMAN tEN OOSTEN VAN DE STRAAT VAN KERTSJ IS GEHEEL VEROVERD Hoofdkwartier van den Führer, 6 September. Het Opperbevel der weermacht deelt mede: Op het schiereiland Taman werd in een snel oprukken naar het zuiden de laatste vijandelijke tegenstand gebroken. Daarmede is het geheele schiereiland ten Oosten van de Straat van Kertsj genomen. Talrijke gevangenen werden gemaakt en onder meer 37 stukken licht en zwaar geschut buitgemaakt. Voor Noworossiisk drongen Duitsche en Roemeensche troepen in harden strijd tegen zeer versterkte kazematstellingen steeds dichter tot de stad door. Duitsche motortorpeóobooten opereerden in het oosteiijke deel dei' Zwarte Zee. Zij brachten vier schepen en vier lichters met een gezamenlijken inhoud van 9500 ton tot zinken. In den Kaukasus hebben bergtroepen na een strijd van verscheidene da gen tegen een hardnekkigen vijandelijken tegenstand opnieuw een pas in het hooggebergte genomen. De verbitterde gevechten in het ge bied van Stalingrad duren voort. Ook gisteren mislukten, mede door toedoen van de luchtmacht, ontlastingsaanval- len, .door zeer sterke vijandelijke strijd krachten uit het noorden ondernomen. Daarbij werden 84 pantserwagens ver nietigd. Stalingrad, vliegvelden ten Oosten van de Wolga en aanvoerwegen der bolsjewisten werden overdag en des nachts gebombardeerd. Twee Wolga- sleepbooten werden door bommen be schadigd. In het gebied van Woronesj werden bij vijandelijke luchtaanvallen op Duit sche vliegvelden in luchtgevechten 27 vliegtuigen zonder eigen verliezen neergeschoten. Ten zuidwesten van Kaloega en ten zuidoosten van Rzjef mislukten weder om vijandelijke aanvallen. Verscheide ne vijandelijke vliegvelden werden bij verrassing aangevallen, waarbij twintig sowjet-vliegtuigen op den grond ver nield werden. Bij een bruggehoofd aan de Wolchof ten zuiden van het Ladoga- meer en aan het omsingelingsfront van Leningrad mislukten herhaalde vijan delijke aanvallen. Marineartillerie heeft bij Kroonstad een Sowjetmijnenveger en een sleepboot in den grond geboord. In de Finsche Golf werd een mijnveger door bomtreffers beschadigd, Aan het noordelijke IJszeefront hebben ge vechtsvliegtuigen den oorlogshaven Moermansk en spoorweginstallaties met goed gevolg gebombardeerd. Van 25 Augustus tot 4 September ver loor de sowjetluchtmacht 1062 vliegtui gen waarvan 812 in luchtgevechten, 175 vliegtuigen werden neergeschoten dcor luchtdoelgeschut en 33 door af deel ingen van het leger. De overige werden op den grond vernield. In de zelfde periode gingen aan het Oostelijke front 49 Duitsche vliegtuigen verloren. In Noord-Afrika hebben de Duitsche en de Italiaansche luchtmacht geope reerd tegen Britsche stellingen, concen traties van pantserwagens en vliegvel den. Na voltreffers werden ontploffin gen en branden waargenomen. Boven het Noord-Afrikaansche gevechtsgebied en boven Kreta werden door Duitsche en Italiaansche jagers en door lucht doel geschut twintig vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Bij vluchten naar het bezette gebied in het westen werden tien Brjtsche vliegtuigen, boven de Noordzee en het Kanaal, door schepen der marine twee Britsche vliegtuigen neergeschoten. Duitsche vliegtuigen hebben gisteren industrie- en verkeersinstallaties aan de zuidkust van Engeand en in Oost-Enge- land aangevallen." Door de onophoudelijke, zoowel over dag als 's nachts uitgevoerde luchtaan vallen van Duitsche gevechtsvliegtui gen op de Britsche vliegvelden in het gebied van Alexandrië en Cairo werd de Britsche luchtmacht, vooral in de af- geloopen dagen, dusdanig gehinderd, dat zij slechts met zeer geringe strijd krachten in het luchtruim boven de Duitsche stellingen in het gebied van el Alamein aanwezig was. Daarentegen zijn in de laatste dagen ver boven het vijandelijke achterland verbitterde luchtgevechten geleverd tusschen Duit sche en Britsche jagers. Volgens de tot- dusver ontvangen rapporten schoten Duitsche jagers in de eerste dagfei>van September 66 Britsche vliegtuigen in luchtgevechten neer, terwijl veertien Duitsche vliegtuigen verloren gingen. DOVER EN NORWICH BESTOOKT Duitsche vliegtuigen hebben gisteren geslaagde aanvallen gedaan op militaire en voor den oorlog belangrijke objecten te Dover en Norwich. Talrijke branden en ontploffingen werden waargenomen. SOVJETVLIEGTÜIGEN BOVEN HONGARIJE. In verband met den luchtaanval van sovjetvliegers op Hongaarsch gebied kan geconstateerd worden, dat de vij andelijke aanval geen noemenswaardige schade heeft aangericht. Het aantal dooden bedraagt acht, dat der ernstig gewonden 21. De luchtaanval werd uit gevoerd door formaties sovjet-vliegtui gen, die in verscheidene golven op groote hoogte boven Hongarije vlogen. LUCHTGEVECHTEN BOVEN DE FRANSCHE KUST Gistermiddag verscheen een gemeng de afdeeling Britsche vliegtuigen boven de noord-Fransche kust. Duitsche Focke Wulfjagers dwongen de En.gelschen tot luchtgevechten, welke zich tot boven het Kanaal op groote hoogte uitstrek ten. Zes Britsche toestellen werden neergehaald. Op 250 kilometer ten wes ten van Brest werd een zevende toestel door een Duitschen verkenner neerge schoten. De weinige Engelsche bommen richtten slechts geringe materiecle scha de aan. Bij de in den afgeloopen nacht onder nomen Britsche luchtaanvallen op west- Duitschland zijn vol.gens de tot dusver re ontvangen berichten elf Britsche bommenwerpers door nachtjagers neer geschoten. BRITSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN WEST-DUITSCHLAND Óritsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht west-Duitsch ge bied aangevallen. Brisant- en brand bommen veroorzaakten in enkele ste den materieele schade en schade aan gebouwen. Volgens de totdusver ontvangen rap porten werden zes der aanvallende vliegtuigen neergeschoten. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht voor den oor log belangrijke installaties aan de En gelsche oostkust aangevallen. De stad Rouaan en omgeving is Za terdag door Engelsche vliegtuigen aan gevallen. Er werd een vrij groot aantal bommen neergeworpen. De burger bevolking leed verliezen en er werden huizen vernield. SOVJETS VERLIEZEN PER DAG 6000 MAN KRITIEK VAN HET „ROODE LEGER" OP ENGELAND. In een boodschap, die gisteren op een ..internationale" jeugdbiieenkomst in heel Gr. Brittannië werd voorgelezen, verklaarde de ambassadeur der Sovjet- Unie. Maisky, volgens den Engelschen nieuwsdienst, dat de krachten der ge allieerde landen nog niet zoo goed ge organiseer^ zijn, om een oorlog aan twee fronten te kunnen voeren. De voornaamste last van den strijd is tot dusver door de Sovjet-Unie gedragen, doch deze rekent erop, dat de last wel dra gelijkmatig onder de geallieerden zal verdeeld worden. Verder verklaarde hü, dat de verliezen der bolsjewieken gemiddeld 6 tot 7000 man ner dag be dragen. „Wij strijden hard", zoo, zeide Maiskav, ..en wij lijden groote verlie zen". Maisky noodigde vervolgens En geland uit steeds veclvuldigër lucht aanvallen on Duitschland te richten. In politieke kringen te Berlijn heeft een bericht uit Ankara de aandacht ge trokken. waarin volgens beoaalde in lichtingen uit Koeibisjef bolsjewistische militaire leiders kritiek oefenen op de houding der anplo-Amerikaansche mo gendheden. Het blad van het Roode Leger schrikt er. volgens deze inlich tingen, niet voor terug den anglo-Ame- rikanen verwijten te maken over hun ..luiheid bij de ondersteuning van de Sowjet-Unie". Hoofdkwartier van den Führer, 7 September. - Het Opperbevel der Weermacht deelt in een extra bericht mee Duitsche duikbootcn heb ben aan de Oostkust van Amerika, op den Atlanti- schen Oceaan en voor de Westkust van Afrika in zware gevechten zeventien in konvooi of a lieer, varen de schepen met een geza menlijken inhoud van 108.000 ton' tot zinken ge bracht. BRITSCHE AANVALLEN OP KERKGEBOUWEN IN MESSINA De paus heeft gisteren den aartsbis schop van Messina, mgr. Paino, in par ticuliere audiëntie ontvangen. Officieel wordt hieromtrent door het Vaticaan nog medegedeeld, dat de aartsbisschop van Messina zich op het oogenblik in de eerste plaats bezig houdt met het herstel van de zware schade, welke te Messina aan tal van kerken en kerkelijke gebouwen is aan gericht bij het recente bombardement door Engelsche vliegtuigen. De schade aan de kathedraal van Messina wordt op verscheidene mülioenen lires geraamd. De plannen voor den opbouw der ver nielde kerkelijke gebouwen van Mes sina zjjn reeds opgesteld, doch zullen pas worden uitgevoerd, wanneer het gevaar voor nieuwe Britsche bombarde menten niet meer bestaat. De mislukte Britsche invasie-poging bij Dieppe. Door het laadluik van een transportschip ziet" men de ver nielde pantserwagens Orbis-Holland- PK Antonowitz-Pax Holland m ITALIAANSCH LEGERBERICHT. Vliegvelden bij Alexandrië krachtig gebombardeerd j ROME, 6 SeptO^jcr. Het 832ste 'communiqué van het Italiaansche hoofd kwartier luidt: Aan het Egyptische front gisteren Igeen noemenswaardige gevechten. De ItaliaanschDuitsche luchtmacht ont plooide een groote bedrijvigheid en viel herhaaldelijk met duidelijke uitwerking groepen tanks en auto's in de vooruit geschoven linies en achter het vijande lijke front aan. Vijandelijke vliegvel den ten Zuidwesten van Alexandrië werden door onze vliegtuigen krachtig gebombardeerd. Bij talrijke gevechten werden zestien Britsche vliegtuigen door de jagers der spil neergeschoten. Bij een aanvalspoging van Ameri- kaansche vliegtuigen boven Kreta wer den vier vliegtuigen van het type Libe rator vernield, twee door Duitsche ja gers en twee door het afweergeschut van het eiland. Onze bommenwerpers BSbbec, co-vcif'eroo talrijke brisant- cn brandbommen laten vallen op het vlieg veld Mikabba. Drie onzer vliegtuigen zijn niet van hun vluchten terugge keerd. Britsche jachtvliegtuigen hebben een machinegeweervuur geopend op eenige visschersvaartuiger. ter hoogte van Sicugliana Marina (Agrigento). Een visscher werd gedood, eenige andere gewond. BOODSCHAP AAN HET SOVJETLEGER GEEN STAP TERU'C De Sowjet radio heeft in den afgeloopen nacht een boodschap gericht tot het Sowjetleger, waar in, nadat gewezen is op het op rukken der Duitsche troepen naar de Wolga cn den Kaukasus, ge zegd wordt: „Leven en dood hangen voor 'ons af van den afloop van de thans woedende veldslagen. Geen stap terug. Houdt stand tot den dood. Dit is het appèl van onze natie." SLECHTS EEN WONDER ZOU DE SOVJETS NOG KUNNEN REDDEN VAN EEN VOLKOMEN ONDERGANG De A.N.P.-correspondent méldt uit Berlijn: de slag om Stalingrad woedt met onverminderde hevigheid voort, doch ondanks den hardnekkigen tegen stand zijn de Duitsche troepen thans overal tot den rand der stad door gedrongen. Stalingrad, dat de bolsjewisten tot het „Roode Verdun" wilden maken, blijkt met de modernste middelen in een ware vesting te zijn herschapen. Betonnen kazematten met draaibare koepels, draadversperringen, mijnen velden, ingegraven tanks en zware ar tillerie, dit alles moeten de Duitsche troepen overwinnen. Om iederen bun ker moet gevochten worden en aange nomen moet worden, dat ook ieder huis in de stad zelf tot een vesting' is ge maakt. De bolsjewisten hebben élite-troepen in den strijd geworpen, o.a. leerlingen van de officiersschool. Zij vechten, met in den rug de Wolga, die ter hoogte van Stalingrad ongeveer zes kilometer breed is te breed om te worden overbrugd als het ware met den rug tegen den muur en hebben slechts dc keuze tusschen capituleeren of tot den laatsten man doorvechten. Dit laatste alternatief schijnen de bolsjewisten 1c hebben gekozen. Door de van verschil lende kanten opdringende Duitsche troepen zijn zij echter reeds in een ha chelijke positie gebracht en alle pogin gen der bolsjewisten, van het noorden uit door den omsingelingsring te bre ken, zijn vruchteloos gebleven. Slecht.- een wonder zou hen nog van volkomen ondergang kunnen redden. Het is niet verwonderlijk, dat de bols jewisten Stalingrad met zijn beheer- schende positie aan de Wolga met alle middelen hebben willen verdedigen. Langs Stalingrad' voert het intensieve scheepvaartverkeer over de Wolga, die ter hoogte van de stad nog voor schepen tot 4.000 ton bevaarbaar is. De Wolga vormt eer} integreerend bestanddeel van het verkeersnet der Sovjet-Unie, waarin de binnenscheepvaartwegen steeds een belangrijke rol hebben ge speeld. Over de Wolga werd steeds een belangrijk deel van de olie der aan de Kaspische Zee gelegen olie velden vervoerd. Reeds voor den oorlog was het economische leven der Sovjet- Unie, met haar tot het uiterste gemoto- riseerden landbouw, op den aanvoer van olie aangewezen, thans echter heb ben de behoeften van dc-n oorlog het olievervoer tot een veelvoud doen toe nemen. Stalingrad is zoodoende als Wolga-haven tot een economisch cen trum van den eersten rang geworden. Of de Wolga, nu dc Duitsche troepen ten noorden van Stalingrad den weste lijken oever bereikt hebben, voor het verkeer met het binnenland geheel is uitgevallen, is met het oog op de groote breedte der rivier niet zonder meer aan te nemen. In dit verband mag niet on vermeld blijven, dal de bolsjewisten over een Wolga-flottilje beschikken, over welker optreden men echter tot dusver niets heeft gehoord. Dat echter de Wolga haar bcteekenls als scheen- vaartweg goeddeels heeft verleren, daarvan getuigen de berichten over 1 groote aar.ta] schepen. dat tot duiver op deze rivier iol zinken is gebraent. HET PROCES TEGEN DE COMMUNISTEN DE MOTIVEERING DER VONNISSEN. Uitvoerig is het Obergericht bij de motiveering van het vonnis, uitgespro ken over de communisten ingegaan op het illegale werk van de C.P.X., daarbij met nadruk schetsend de werkzaamhe den van de solidariteitsgroepcn. Enkelen van deze verdachten waren toegelaten irifdie geselecteerde groep 1 en wanneer men dan bedenkt, dat voor deze groep oeiik s'.rer.ge keuring vooraf moest gaan, dan begrijpt men het aandeel van hen in het communistische sabotagewerk. Vervolgens ging spreker de werkzaam heden van ieder der verdachten na. De verdedigers hebben erop aangedrongen verzachtende omstandigheden in aan merking te nemen cn een van deze om standigheden zou dan zijn. dat toen Den Braven voor de Weermacht werkte, hij heeft nagelaten sabotage te plegen. Maar het Obergericht weet maar al te goed, dat in een Weermachtsfabrïek in Duitschland zulk een scherp controle systeem werkt, dat het plegen van sabo tage tot de onmogelijkheden is gaan be hoor en. Het Obergericht is er van overtuigd, dat de verdachten nog zeer veel hebben verzwegen. Desalniettemin is het von nis slechts gebaseerd op hetgeen zij ieder voor zich hebben bekend. En dat is al erg genoeg. Hun handelingen wa ren er op gericht, de openbare orde in gevaar te brengen en op grond van de sabotageverordeningen blijft slechts over dat de doodstraf over hen moet worden uitgesproken. Zoolang nog de oorlog woedt in de wereld is het voor ons een gebiedende eiscli. dat wij iedere poging tot sabotage of sabotagc-hande- lingen zelf onverbiddelijk neerslaan. Dat het Obergericht voor Greafkes cn v. d. Steen een uitzondering heeft ge maakt. vloeit voort uit de overweging, dat Greefkes psychopaath is. De verdediger heeft een psychiatrisch onderzoek gevraagd, doch dot is niet noodig, want wij zien zelf wel, dat deze man niet normaal is. Daarom ook is zijn straf bepaald op vijftien jaar tucht huis. Wat v. d. Steen betreft, voor hem heeft zijn jeugd gesproken. Hij is 21 jaar, maar hij maakt den indruk jonger te zijn. Dat hij door de Communistische Partij is gechanteerd, is duidelijk. Ook hij is naar sprekers vaste overtuiging tot andere gedachten gekomen Aan Verstracten is geen sabotagchandeling -ten laste gelegd. De acht jaar tuchthuis straf zijn hem gegeven, omdat hij in het bezit was van Duitsch-vijandige ge schriften. Wat deze laatste twee ver dachten betreft zou de geëischte dood straf in levenslang moeten zijn omge zet, doch spr. zeide. dat slechts rr.en- schelijke overwegingen er toe hebben geleid, dat de levenslange straf die r?en hun krachtens do wet had moeten op leggen. door het Obergericht bepaald is op vijftien jaar tuchthuisstraf. Alfred Rosenberg over hel lot van Europa's volkerf GEEN VALSCIIE SPECULATIE OP DUITSCHE GOEDHARTIGHEID In de „Völkischer Bcobachter" schrijft Alfred Rosenberg, tie Rijksminister voor, de bezette Oostelijke gebieden, dat Duitschland, zooals niet zelden in het verleden, ook thans de vertegenwoor diger van Europa is. Sedert twintig jaar na 1918 hebben de demotroliecn gepoogd do levenskracht van het Duit sche volk te drukken. In bijna alle lan den hebben de joodsche hetzers der ge heele wereld vrij spel gehad. Het Duit sche volk heeft zich echter het recht be vochten geen acht te slaan op de aan matigende eisehen van die kringen. De joodsch-Britsche propaganda, die voortdurend bezig is de bevolking van de bezette gebieden van Europa op ter- hitsen tot daden van sabotage cn tot lijdelijk verzet, cloct alsof niet Engeland en zijn bondgenootcn, maar Duitsch land aanstichter van dezen wereld brand is. Vele volken, die vroeger wei nig van Duitschland hebben willen we ten en naar Engeland lonkten, hebben een verschrikkelijke les gehad van de bolsjewistische bloedrocs. Na deze er varingen hebben de getroffen volken meercndeels zich bereidwillig ter be schikking van Duitschland gesteld. Het nationaal-socïalistische Rijk wordt niet door kleingeestige wraak eedreven en heeft het vermeden onnutte reprcssail- les uit te oefo»icn. De nationaal-socialis- tischo revolutie heaft bewezen groot moedig jegens een tot inzicht gekomen tegenstander te kunnen zijn, doch hard tegenover doodsvijanden en tegenover hen, die nadat de beslissing is gevallen nog steeds geloovcn te kunnen specu- lcercn op Duitsche goedhartigheid. De nieuwe vormgeving van Europa ,s slechts met Duitschland denkbaar. Hoe meer ir.enschcn van het vasteland sJch daarbij inschakelen, des te sneller zal dc oplossing van het Europoeschc pro bleem c-n het einde van dozen oorlog mogelijk zijn. BIJEENKOMST VAN EUROPEESCHE JEUGDDELEGATIES Op uitr.oodigiog van rcichslciter Bal- dur von Schirach zullen op 14 Septem ber te Weenen de delegaties der Euro- peesclie jeugd bijeenkomen voor dc op richting van den Europeesehen jeugd bond. Onder leiding van Duitschland en Italië zullen, naar wordt medege deeld, de jeugdleiders van Europa ge tuigenis afleggen van hun trouw aan de revolutionnaire opvoedings-idealen, die .een jeugd bezielen, welke aan het Oos telijke front ooor vergoten bloed cn ge meenschappelijk behaalde overwinnin gen aaneengesmeed is. 48 PERSONEN GEVERBALISEERD Het was de Goudsche politie ter oore gekomen, dat in een kleine slagerij aan de Reeuwijksche plassen gelegen, wel ker eigenaar, de 66-jarige J. Kalshoven in Mei reeds was betrapt bij het slach ten van twee schapen, weer een frau duleuze slachting zou plaats hebben. In samenwerking met de marechaussee te Reeuwijk trok de politie met een roei boot over den broeden plas naar de wo ning van dezen slr.ger, waar zij bij het morgenglorcn de boot meerde aan het land, dat achter de woning is gelegen. Zoo konden de politiemannen onopge merkt het huis bereiken. Een inval werd gedaan en toen bleek dat de slachting reeds den vorigen avond had pleats ge had. In de huiskamer stond een zoutpot mot een fiksche verschc kluif er in, ter wijl tusschen de matrassen van een niet in gebruik z;ind ledikant een schapen bout van ca. 5 kg. ontdekt werd. Bij het oplichten van de tweede matras kwam een notitieboekje voor den dn.g, waarin de slager zijn heele zondenregister had geboekstaafd. Daarin stond nauwkeurig vermeld de lijst van door hom aange kochte dieren met de bedragen daarbij en deels ook van wie ze gekocht waren cn verder was er precies in genoteerd aan wie de slager zijn vleesch had ver kocht. Er bleken heel wat afnemers te zijn, want niet minder dan 48 namen en adressen stonden er in met de hoeveel heden geleverd vleesch en de daarvoor betaalde bedragen. Op drie inwoners uit Gouda en twee uit Rotterdam na bleken alle afnemers te Reeuwijk thuis te behooren. BEHANDELING JOODSCII KAPITAAL Van bevoegde zijde wordt medege deeld: De toepassing van de Verordening no. 148/1941 inzake de behandeling van joodsche kapitaalvcrmogens is niet be perkt tot die personen, die ingezetenen zijn in den zin van dc Deviczenverorde- ning 1941, doch de eerstgenoemde ver ordening geldt ook voor deviezenbui- tcnlanders. Op dezelfde wijze is de Ver ordening no. 58/1942 inzake de behan deling van joodsche vermogenswaarden van toepassing op alle joden, onver schillig of zij ingezetenen dan wel bui tenlanders zijn in den zin van het de viezen recht. Voor zoover joodsche vermogenswaar den totdusver niet volgens deze beide verordeningen bij de bankiers Lipp- mann, Rosenthal en Co. zijn ingeleverd, resp. aangegeven, moet dit thans zon der uitstel geschieden. Opbrengst: ƒ11.500 De politie heeft 'alles wat zij van haar gading vond in beslag genomen, waar- onder ook een bedrag van 1.382,50 als opbrengst der slachtingen. Uit de aanteckenïngtn kwam vast te staan, dat de slager gedurende ander half jaar 102 dieren had geslacht, n.l. 83 schapen, twee koeien, acht varkens, ze ven kalveren en twee geiten. Waarvoor door hem in totaal was betaald 8400- terwijl de verkoop van het vleesch hem 11.500 had opgebracht, ongerekend het bedrag van de huiden en liet afval. De slager is in arrest, gesteld cn tegen de 48 bekende afnemers, meest huis vrouwen, is proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding der distributiebe palingen en de prijsvoorschriftcn. „EEN VREESELIJKE ERVARING" Hedenavond om 19.05 tot 19.20 spreekt Max Blokzijl via den zender Hilver sum I zijn politiek weckpraatje uit, ge titeld: „Een vrcesclijke ervaring". VOORWAARDEN VOOR DE VRIJLATING VAN GANDHI 32 DOODEN BIJ MUITERIJ TE DACCA. Naar de Britsche berichtendienst meldt, zijn aan Gandhi de voorwaarden bekend gemaakt, waaronder de Indische regeering bereid is hem vrij te laten. De Indische regeering. zco wordt in het bericht gezegd, kan Gandhi slechts in vrijheid stellen, wanneer hij zijn dreigement, een massabeweging tegen de regeering te organisecrcn. intrekt Wanneer Gandhi dit niet doet, dan zal Gandhi tot aan het einde van den oor log geïnterneerd blijven. In Bombay zijn. naar de Britsche be richtendienst meldt, twaalf Indiërs ge arresteerd. o. m. zes vrouwen. Optoch ten werden met gummiknuppels uiteen gedreven, waarbij twaalf Indiërs ge wond zouden zijn. Op verscheidene plaatsen hebben Indische vrijheidsstrij ders "getracht het tram- en autobusver- keer tegen te houden en c-cn autobus in brand te steken. De politie heeft dc me nigte verstrooid en traangas gebruikt. Twintig arrestaties ziin verricht. Van 19 uur 30 tot 6 uur mag in de gebieden der ongeregeldheden niet uitgegaan worden. Reuter meldt officieel uit Bombay, dat bij de muiterij in de gevangenis van Dacca 32 politieke gedetineerden zijn gedood. Aan de onderdrukking van de muiterij heeft ook een militaire pa trouille deelgenomen, welker opt-eden zich ertoe „beperkt" heeft, vijfmaal vuur te geven.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1942 | | pagina 1