AMEPSFOOPTSCHE (OUPANT landingspoging bij Tobroek kwam Britten duur te staan Stormloop op Stalingrad aan De strijd gaat verder Engelsche pantserwagens vernietigd ABONNEMENTSPRIJS bij vooruitbetaling: Per week 0.10 Per 8 maanden ƒ2.05 Per post per kwartaal ƒ2.25 Losse nummers 0.06 Admlnlstr.Tel. 6282. Giro 8C362 Redactie: Tel. 6731. Na 6 u. 6137 en 6806. DAGBLAD VOOR AMERSFOORT EN DE GELDERSCHE VALLEI K.V. DRUKKERIJ ONNES v.h. BLANKENBERG Zn„ SNOUCKAERTLAAN 1 Directeur: F. HALE WIJN. Hoofdredacteur: NIC. LAMAN. SOEST. ADVERTENTIES Prys per millimeter ƒ0 13 ..Doelpunten- bij vooruitbetaling: a. personoei lm 10 woorden 0 56 leder 'woord meer 0 05 b. olie overige t m 20 c eo leder woord meer 0 06 3 Achtereenvolgende plaatsingen voor 2 maal den ecniieidsp'Us WOENSDAG 16 SEPTEMBER 1942 56e JAARGANG. Dit wanhoopskreten, welke uit het bolsjewistische kamp opstijgen, leveren ons wel liet meest over tuigende bewijs, dat de strijd in het Oosten steeds verder gaat en dat de overwinningen niet onder de bloedvlag van sikkel cn hamer worden b?voch- "ten. De dringende waarschuwingen der bolsjewistische commissarissen aan de Aziatische horden laten geen twijfel bestaan ,over den critieken toestand, waarin ''het roode terreur-regime van Moskou zich bevindt. Het Duitsche offensief in het Zuiden van Rusland, met den benedenloop der Wolga cn den Kaukasus als operatie gebied, heeft vertwijfelde oproepen van de joden uit het Kremlin uitge lokt. Nu hun aan het verstand is ge bracht, dat een „tweede front" op West- Europeesch grondgebied niet tot stand kan komen, hebben zij het roode leger op straffe des doods verboden nog één stap te wijken; iedere stad, iedere straat, ieder huis moet tot den laatsten ademtocht worden verdedigd, zoo luidt het uitgegeven parool. Nadat de korenschuur van Europa, de onmctelijkè vlakte der Oekraine, door de Duitsche en verbonden troepen werd veroverd en het machtige in dustrie-gebied van den Don werd be- apt, richtte de Duitsche opmarsch zich tegen de olievelden van den Kaukasus, terwijl honderden kilometers noordelij ker de operaties tegen 'de grootè indus trie-stad Stalingrad een aanvang na men. Het doordringen tot het hart van den Kaukasus en het bezetten der petro- leumvelden en der Zwarte Zee-havens Is voor de bolsjewisten een catastro phe van ongekende afmetingen. Door deze Duitsche successen is tevens het lot over do Zwarte Zee-vloot beslist; als ratten in een val dobberen de Sov jetschepen rond in een binnenzee zon der havens. Er bestaat slechts één uit gang, maar deze uitgang, de Bosporus, wdrdt 'door Turkije angstvallig be waakt. Zelfs een meneer Willkie kan aan dezen hopeloozen toestand niets veranderen: Turkije kent zijn plicht. Richten wij den blik weer Noord waarts, dan zien wij de stad Stalingrad als het belangrijkste knooppunt in et verkeer tusschen den Kaukasus en.het overige Rusland. De val van deze stad brengt voor de Sovjets derhalve een gevaar van ongskende afmetingen met zich mede hij bctcekent de splitsing tusschen beide gcbiedsdeelen. Het is dus niet overdreven, wanneer men zegt, dat in Stalingrad Stalins graf moet worden gezocht. In het geallieerde kamp is men deze meening eveneens toegedaan; Londenscho waarnemers zijn ervan overtuigd, dat de gcheele strate gie der anti-asmogenöheden van den afloop van den slag om het zoo be langrijke Stalingrad zal afhangen. Zoo gaat de strijd verder. De Duit sche soldaat vecht voor het bestaan van Europa; in een zwaren strijd met een sluwen tegenstander, die den naam soldaat niet verdient, weet hij schitte rende lauweren' te oogsten. Maar de Duitsche soldaat en zijn verbonden wa penbroeders uit alle deelen van be schaafd Europa zijn ook bereid om het hoogste offer te brengen. OOK in Engeland zet men den strijd door. Neen, Jiet is geen fabel, maar blocdigq ernst, ook Albion heeft het harnas aangegord. Blakend van stryderslust cn ovcrloopenü van moed en durf is het ten strijde getrokken en wel op liefst vijf fronten tegelijk. Dat zelfde Engeland, waarvan booze tongen zoo vaak beweerden, dat het niets deed om de zaak der geallieerden te red1 den, is losgebroken en zijn ren naar de overwinning is niet meer te stuiten. Met vijf officicreq^en onder-officier en één man heeft Groot-Brittannië voet aan wal gezet op hot Europeesche vas teland nabij Cherbourg. Deze wereld historische gebeurtenis zal voor het na geslacht het symbool van den grootsten heldenmoed zijn. Tegelijkertijd onder nam Engeland een landingspoging bij Tobroek, welke poging gezien het resultaat zeer zeker een tweede uiterst geslaagde generale repetitie mag heeten. Ook dit Noord-Afrikaanschc Dieppe zal tot do onsterfelijkheid van Engelands roem bijdragen. Maar de strijd gaat verder. Madagas car! Op »dit schoone eiland is Albion in een gigantische worsteling gewik keld met zijn vroegeren bondgenoot. Frankrijk. De aanvallen op deze bezit ting van den ouden strijdmakker zul len ongetwijfeld als ongeëvenaarde prestaties in het Britsche boek der historie worden opgeteekend. Bij al deze fantastische wapenfeiten kuhnen de Engelschen het machtige Twee kruisers en vier torpedojagers zijn gezonken Hoofdkwartier van den Führer, 15 September.,Het hoofd» kwartier der Daitschc Weermacht deelt In een »extra-bcricht mede: De Britsche troepen, die in den nacht van 13 op 14 Septem ber met gebruikmaking van lucht- en vlootstrijdkrachten bij Tobroek geland waren, zijn in nauwe samenwerking tusschen Duitsche en Italiaansche strijdkrachten na een zwaren, snellen strijd vernietigd of gevangen genomen. De vijandelijke oorlogsschepen werden door kustbatierijen en luchtdoelgeschut onder een welgericht vuur genomen, waarbij drie torpedojagers, eenige korvetten en talrijke landingsbooten tot zinken werden gebracht. De daarna in oostelijke richting wijkende schepen werden aangevallen door afdeelingen van de Duitsche en t-e Italiaansche luchtmacht, die twee kruisers, een torpedojager en verscheidene motorterpedebooten tot zinken brachten. Andere kleinere schepen werden zwaar beschadigd. Duitsche miinvegers brachten een Britsche motortorpedoboot met 117 gevangenen in de haven van Tobroek. Negen vijande lijke bommenwerpers werden neergeschoten. In totaal werden 576 gevangenen gemaakt, onder wie 34 officieren. Bovendien verloor dc vijand een groot aantal dooden. Een omvangrijke hoeveelheid oorlogsmateriaal werd buitgemaakt. Onder de ge vangenen bevinden zich talrijke schipbreukelingen van de tot zinken gebrachte Britsche oorlogsschepen. De eigen verliezen zijn gering. Luchtmacht steunt de acties op schitterende wijze Hoofdkwartier van den Führer, 15 September. Het Opper bevel van de Weermacht maakt bekentl Ten zuidoosten van Noworossisk werd een als vesting ver sterkt fabrieksterrein in weerwil van taai vijandelijk verzet ver overd. Aan de Terek mislukten sterke vijandelijke tegenaanvallen. De zegevierende storhiloop op Stalingrad door de Duitsche troe pen, do^r formaties van de luchtmacht schitterend gqstcund, jvint verder terrein, ^vintig tanks werden 'bij deze gevechten vernietigd. Ravitailleeringsverbindingen en vliegveldinstallaties van den vijpnd werden overdag en *s nachts gebombardeerd. Op de Wolga is een sleepboot door bomtreffers tot zinken gebracht. Ten noorden van Rzjcf hernieuwde de vijand met ge bruikmaking van zware artillerie zijn aanvallen. Hij werd over al bloedig afgeslagen. Een pantsertrcin der bolsjewisten werd Aeen bomaanval vernietigd. door Aan het Wolchof-front werden bij een succesvolle plaatselijke actie talrijke ge vechtsstanden vernield, terwijl ten zui den van het, Ladogameer plaatselijke aanvallen van den vijand in het af- weervuur ineenstortten. Op het Ladogameer brachten ge vechtsvliegtuigen een vrachtschip tot zinken. Drie andere schepen werden be schadigd. In den afgeloopen nacht bestookten gevechtsvliegtuigen Moerrcansk en vliegvelden in de omgeving der stad met bommen van zwaar kaliber. Van 12 tat 14 September werden 227 bolsje wistische vliegtuigen neergeschoten. In dezelfde periode gingen aan het Ooste lijke front 23 eigen vliegtuigen verloren. EnkcJe Britsche bommenwerpers vlo gen gisteren overdag boven noord- Duitschland. Enkele brisantbommen richtten slechts geringe schade aan ge bouwen aart. In den afgelcopen nacht viel de Brit sche luchtmacht het noord-Duitsche kustgebied aan. De bevolking leed ver liezen. Vooral in woonwijken van de stad Wilhelmshaven ontstonden bran den, materieele schade en schade aan gebouwen. Nacht jagers en luchtdoelar- succes van het in den grond boren van een echt Italiaansch hospitaalschip boe ken. Zoo maar in open zee strooiden de Britsche gentlemen in ware doods verachting hun bommen op het onge wapende, verlichte doelwit. Tenslotte dwingt de Brit het respect van da gehsele menschheid af door zijn onverschrokken luchtaanvallen op Euro- peesche steden. Des nachts ronken de onzichtbare vliegtuigen van zijne Brit sche majesteit door het luchtruim en boven de woonwijken laten de piloten hun bommen neerregenen op de rus tende burgerbevolking. Het zijn hel dendaden, welke alleen door Engel schen kunnen worden verricht; geen ander volk Ier wereld de Aziatische G.P.Oe-beulen uitgezonderd is tot dergelijke prestaties in staat. Maar de strijd gaat nog verder. Hij gaat zelfs zóó ver, dat de Britsche zeeschui mers en luchtpiraten hem niet meer kunnen navertellen, want het oogeni blik zal aanbreken, waarop dc Union Jack en de sikkel-en-hamer voor eeuwig worden neergehaald. Dezebloedvlag gen hebben den langsten tijd gewap perd. De laatste krachten der Sovjet- Unie begeven zich, na den val van Sta lingrad zal dat nog duidelijker blijken dan voorheen. De strijd zal zich dan voortzetten in het presenteeren van de rekening aan Brittannië. tillerie schoten vier der aanvallende vliegtuigen neer. Zooals reeds in een extra bericht is medegedeeld, stootten op 9 September Duitsche duikbooten midden op den noordelijken Atlantischcn Oceaan op een krachtig beschermd, van Engeland komend, konvooi. In ononderbroken hevige gevechten hebben voor het grootste jonge duikbootbemanningen het konvooi tot vandaag achtervolgd en aangevallen en er negentien schepen met een gezamelyken inhoud van 122.000 brt., alsmede twee torpedojagers en een korvet van de vijandelijke be*, waking tot zinken gebracht. Zes andere schepen werden door torpedotreffers zwaar beschadigd. Slechts kleine uiteen apslagen deelen van het konvooi kon- Rn ontkomen. Luitenant ter zee 1ste klasse Rolf Mützelburg, commandant van een duik boot, drager van het eikenloof behoo- rende bij het Ridderkruis van het IJze ren Kruis is in den strijd tegen den vij and gesneuveld. Met hem %'erliest het duik boot wapen een schitterenden com mandant cn suPcesvol strijder. De duik boot zet onder bevel van den oudsten wachtofficier de operaties voort. FELLE SOVJET-AANVALLEN BIJ RZJEF AFGESLAGEN Inzake de gevechten in den centralcn sector van het Oostelijke front deelt het Opperbevel van de Weermacht nog het volgende mede: Ten zuidoosten van Kaluga en ten noordwesten van Medyn ondernamen de bolsjewisten op 13 September slechts onbelangrijke plaatselijke aanvallen op de Duitsche stellingen, die alle afgesla gen werden. In het gebied van Rzjef deden de bolsjewisten na hevige voor bereiding door de artillerie vrij sterke aanvallen op de Duitsche linies. Zij probeerden door een massaal optreden van de luchtmacht hun aanval een over wicht te verschaffen. Terwijl vrij om vangrijke bolsjewistische concentraties en batterijstellingen reeds in het af- weervuur van de Duitsche artillerie en door aanvallen van gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers verslagen kon den worden, gelukte het den vijsnd slechts op een plaats een Duitsche stel ling binnen te dringen. Door het con- centreeren van 60 tot 70 tanks brachten de bolsjewisten hun infanterie naar vo ren en konden zij terrein van slechts plaatselijke betcekenis veroveren. Een Duitsch infanterie- en pioniersbataljon, alsmede een afdeeling wielrijders sloten onmiddellijk de br#, na een hevige worsteling. Tijdens de gevechten wer den in den sector van een infanteric- corps 67 bolsjewistische tanks stukge schoten, waarvan 43 door een divisie Bij een Duitsche sloottroepactie wer den door infanteristen en pioniers acht vijandelijke kazematten buitengevecht gesteld en een aantal gevangenen ge maakt. Duitsche jagers schoten tien bolsjewistische vliegtuigen neer. Vier andere werden door de l -chtdoelarl:lle- rie neergeschoten. IN DE HUIZEN WORDT FEL EN BLOEDIG GEVOCHTEN In weerwil van den plotselingen regenval zyn de Duitsche troepen giste ren Stalingrad verder binnengedrongen. Zij leveren daar zware gevechten, die liooge eischen 'stellen aan de soldaten, doordat de aanval niet in een gcheele linie kan worden ondernomen, maar door afzonderlijke stoottroepen moét worden gedaan. De bolsjewisten hebben ieder huis, iedere binnenplaats en iede- ren tuin in hun verdedigingsstelsel be trokken, hindernissen, versperringen en mijnveldcn aangelegd on vooruitsprin gende deelen van de stad tot sterke steunpunten gemaakt, die door flank- vuur het terrein beheerschen. Door vliegtuigbommen, artillerie en granaat werpers moeten deze nesten van tegen stand rijp voor den stormaanval worden gemaakt, terwijl infanterie en pioniers met ontplofbare middelen en vlammen werpers naderen om het werk te vol tooien. Steeds weer wordt er in militaire kringen te Berlijn op gewezen hoe wan hopig Stalingrad wordt verdedigd door de bolsjewieken en men verklaart, dat de slag om Stalingrad ongetwijfeld een der grootste en verbitterdste en daarmee ook bloedigste in dezen oorlog is. Als de inneming van Stalingrad al niet zoo vlug gaat als men wellicht in I ckenkringen heeft verwacht. d3n ligt dit aan de zorgvuldigheid, waarmee de Duitsche leiding haar hoepen in den strijd heeft geworpen om zooveel moge lijk menschcn te sparen. De tegenstand der bolsjewieken In Stalingrad is dusdanig, dat de Russen letterlijk stuk voor stuk doodgeslagen moeten worden. Daar dc bruggen naar den oostelijken oever van de V»'olga zijn afgebroken, kunnen de bolsjewieken hoogstens nog probeeren zich zwem mend in veiligheid te brengen, maar dan /ouden zij zich blootstellen aan dc ma chinegeweren van him kameraden op den oostelijken oever. De bolsjewieken staan derhalve voor de keus door de Duitsche of door hun eigen kogels te vallen. Manschappen van den Nedertandschen Arbeidsdienst ontvangen o.a. aanschou welijk onderwijs in de Nederlandsche geschiedenis- Bij een bezoek aan de Gevangenpoort te 's Gravenhage vertelt de arbeldsdienstleidor over de ge schiedenis van dit historisch gebouw VNP-Brusse Pax Hollend m Binnen liclit, buiten donker! LICHT TREKT LUCKTGEVAAR AAN Wat komt het niet vaa'; voor, wan neer men des avonds laat ia don trein reist cn een stad jj.-.dert. dat men u t diverse woningen het licht naar buiten ziet stralen! Men hoort dan zoo dik wijls door medereizigers mompelen: „Daar mag ook wel eens beter verduis terd worden!" En wat valt het uitstralende licht van een boerderij niet op. wanneer men in dezen vacantictijd des avonds nog een wandeling maakt. Bedenkt men eigenlijk wel, welk een groot gevaar het inhoudt, wanneer men zijn woning niet n°ed verduistert? Het is nu eenmaal een oorlogservaring, dat licht luchtgcvaar aantrekt. Bovendien loopt men de kans een proces-verbaal te bekomen, wanneer men zijn woning niet behoorlijk ver duisterd heeft. Weliswaar is het niet prettig lederen avond opnieuw te moe ten verduisteren, maar gebeuren moet het toch. Zorg %er daarom voor. nu de avonden weer langer worden, dat uw afscherming in orde is. Een degelijke afscherming is nu eenmaal noodzake lijk cn liefst zoodanig. c!at gij er i n huis zoo weinig mogelijk last van hebt, dus„Buiten donker, binnen licht Fransche krijgsgevangenen uit Dieppe weer thuis Gelijk bekend, zijn als blijk van er kentelijkheid voor de loyale houding, welke de bevolking van Dieppe en ccni ge omliggende kustplaats-es tijdens de Engelschc landingspoging op 19 Augus tus j.l. heeft aangenomen, alle krijgsge vangenen uit Dieppe zelf en de aan grenzende kustplaatsen in vrijheid ge steld. Deze krijgsgevangenen hebben Duitschland intusschcn verlaten en zijn reeds bij hun gezinnen aangekomen. Het waren in totaal elfhonderd man. Met een goederentrein werden zy allen tegelijk naar Serqueuz gebracht, een ITALIAANSCH LEGERBERICHT. Landingstroepen na 5 uur strijd volkomen vernietigd ROME, 16 September. In zijn weer- inachtbericht no. 842 maakt het Ita liaansche Opperbevel heden het volgen de bekend: Tijdens zuiveringsoperatics in de zóne van Tobroek werden nog een twintig tal krijgsgevangenen gemaakt. Onze formaties vliegtuigen hebben ook gisteren vijandelijke pantserstrijd- krachten achtervolgd, die hadden deel genomen aan de verijdelde aanvallen op bepaalde vliegvelden. Een flink aan tal pantserwagens werd in stoutmoedi ge scheervluchten vernietigd of gc- vechtsonklaar gemaakt. Ook concentra ties Britsche automobielen werden van geringe hoogte door andere formaties Italiaansche vliegtuigen op stoutmoedi ge wijze aangevallen. Ondanks de lie vige reactie van het luchtdoelgeschut werden vijftien voertuigen in brand ge schoten en tal van andere ernstig be schadigd. Een van onze machines is niet op haar basis teruggekeerd. In den loop van den dag behaalden Duitsche jagers in herhaalde luchtge vechten schitterende successen, waarbij zij 22 Britsche vliegtuigen neerschoten. Het bombardement op de doelen van Malta werd voortgezet. 'De Britsche luchtmacht verloor in luchtgevechten boven het eiland drie Spitfires. Rome, 15 September Het Italiaan sche weermachtsbericht luidt: De in. den nacht van 13 op 14 Sep tember met aanzienlijke lucht- en vlootstrijdkrachten ondernomen lan dingspoging bij Tobroek is te 9 uur des ochtends volkomen teniet gedaan. De door vlootstrijdkrachten en vliegtuigen aan land gebrachte troepen werden binnen vijf uur volkomen vernietigd of gevangen genomen. Door het onmiddel lijke ingrijpen van het bataljon San Marco onder bevel van luitenant ter zee le klasse Giacomo Colotto en andere afdeelingen, die door Duitsche strijd krachten dapper gesteund werden, werden de vijandelijke troepen, waar onder ook valschermjagers, die er in geslaagd waren, vasten voet te krijgen, na korten, verbitterden strijd overwel digd. Kust- cn luchtdoelbattcrijcn der ItaliaanSche cn Duitsche verdediging namen dé vlcofstrtfdkrachtejy, welke de landingsoper3fies steunden, or.der een welgericht vuur en brachten drie tor pedojagers. eenige aviso's en talrijke landingsbootcn tot zinken. Dc vlootstrijdkrachten. die zich naar het Ccsten terugtrokken, werden ver- vclgcns aangevallen dcor Italiaansche cn Duitsche afdeelingen gevechtsvlieg tuigen en bommenwerpers, die een krui ser. een torpedojager cn verscheidene molortoroedobooten tot zinken brachten cn een lichten kruiser cn andere klei nere schepen zwaar beschadigden. By deze gevechten heeft zch de 13de gevechtsgroep onder bevel van den ma joor der vliegers Rcngo Viale hijzonder onderscheiden. Wij maakten 576 gevan genen. onder wie 34 officieren. Het aan tal dooden en gewenden bedraagt ver scheidene honderden. Een aanzienlijke hoeveelheid oorlogsmateriaal word buit gemaakt. Het grootste deel van dc schipbreukelingen der tot zinken ge brachte schepen wqrd door onze vloot strijdkrachten met veel moeite gered. Onze verliezen zijn naar verhouding bescheiden. Gelijktijdige aanvallen van lichte Britsche pantserwagens op vliegvelden in dc omgeving mislukten door het on middellijke ingrijpen der plaatselijke garnizoenen, die Jalryke auto's vernie tigden en eenige gevangenen maakten." De commissie van onderzoek naar bolsjewistische gruwelen op de Krim heeft thans 32 protocollen voltooid be treffende gruweldaden, die door de bolsjewisten bedreven zijn op Duitsche krijgsgevangenen of op de bevolking. Zij zijn gebaseerd op verklaringen van betrouwbare getuigen. Deze protocpllen, die een belangrijke historische beteeke- nis hebben, zullen te zijner tyd gepu bliceerd worden. De ring om Leningrad blijft gesloten. - Geen oogenblik verliest de post aan den zwaren mitrailleur de vijandelijke stellingen, waaruit plotseling, zooa* reeds veie malen geschiedde, de Bolsjewisten hun massa'e aanvallen tegen de Duitsche Unies kunnen ondernemen, uit het oog SS PK Huszbaumer O H P H n klein plaatsje gelegen tusschen Le Ha vre en Rouaan, v.aar zij Zaterdagmid dag arriveerden. Het station van Diep pe was versierd met vlaggen, groen cn bloemen, terwijl meisjes in nationale kleederdracht vcrvcrschingen aanbo den. Dc locomotief drncg den Fran- schen cn den Duitschen vlag en was versierd met dcnncgroen. De wagons waren voorzien van opschriften als „Vive la France", „Vive Pétain", enz. Er waren vele hooge Duitsche militaire personen aanwezig, om de vrijgelatenen te verwelkomen. Van Fransche zijde bevonden zich onder anderen ambassa deur De Brinon cn dc leider der orga nisatie voor Fransche krijgsgevangenen, de oorlogsblinde Scabini op liet perron. Er werden eenige redevoeringen gehou den, waarin aan den eenen kant werd gewezen op de dappere houding van de bevolking van Dieppe, die onder zwaar vijandelijk vuur prachtig de discipline had bewaard en brandende woningen had gebluscht, terwijl aan den anderen kant dank werd betuigd aan den Füh rer, voor het mooie gebaar der vrijla ting van deze gevangenen. (V.P.B.) Succesvolle Finsche acties tegen Sovjet-duikbooten HELSINKI. 15 September. liet Finsche Hoofdkwartier heeft het vol gende extrabcricht gepubliceerd over de actie der vlootstrijdkrachten: In de loopende scheepvaartperiode heeft de in het binnenste deel van do Finsche Golf opgesloten Oostzee vloot der Sowjet-Ünie voortdurend duikboo ten uitgezonden om de zeeverbindingen in dc Oostzee te sloren. Ten koste van zware verliezen zijn enkele, booten er ook in geslaagd door te breken. Volgens de officicclq mcdedeeling van 1 Juli waren door gemeenschappe lijke operaties der Duitsche en Finsche vlootstrijdkrachten elf vijandelijke duikbooten vernietigd. Met inbegrip van de reeds vroeger gemelde verliezen steeg het aantal duikbooten, dat dezen zomer in de Finsche Golf vernietigd is, tot 25. Daarbij komen nog eenige onze kere gevallen, waarin vijandelijke duik booten op zijn minst zwaar beschadigd werden. Ook de luchtstrijdkrachten hebben met succes aan het opsporen van dc duikbooten deelgenomen cn haar door bommen schade toegebracht DE STRIJD OP MADAGASCAR HELDHAFTIG VERZET DER FRANSCHE TROEPEN Naar officieel te Vichy v.-ordt mede gedeeld. hebben de Britsche strijdkrach ten op Madagascar de plaats Morantava ontruimd. Door het hevige verzet van de Fransche troepen maakt dc Britsche opmarsch slechts langzaam vorderin gen. Om iederen meter grond wordt hp- vig gestreden. Maandagmiddag echter slaagden dc Britten erin een hoogte op 280 kilometer ten zuiden van Tanana- rivo, te bezetten. In bevoegde kringen te Vichy vestigt men opnieuw den nadruk op het held haftig verzet, dat de. Fransche troepen in samenwerking met dc inboorlingen aan den Britschen aanval bieden. NAAR VERBODEN ZENDER GELUISTERD Het Duitsche Landesgericht heefl de gehuwde vrouw M. C. Fccnslra wegens voortdurend luisteren naar verboden zenders, het verspreiden van dc zoo doende verkregen berichten en wegens voortdurende anti-Duitschc uitlating-n, tot twee jaar tuchthuis veroordeeld. Zij had sinds geruimen tijd geregeld naar den Oranjezender geluisterd; over al waar zij kwam dc berichten van de zen zender verder verteld en zich op straat, in winkels en op kantoor steeds weder op de meest hatelijke wijze in anti-Duitschen zin uitgelaten. Toen de verordening inzake het dragen van de jodenster was uitgevaard, had zij op ze keren dag zelf ook de jodenster gedra gen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1942 | | pagina 1