DE KERK ROEPT! NTOOR- ONT SPOED Gevraagd 150 Aardappelrooiers voor Eemnes gesloten wegens verplichte inventarisatie 17, 18, 19 en 21 Sept. ZOO JUIST ONTVANGEN HONDENBROOD ZONDER BON DOELPUNTEN MEISJE j .BREEDVELD HERVAT Huizen te koop Middelwijk, Middelwijkstr. 40 soest Wijzigingen 4 AMERSFOORTSCHE COURANT WOENSDAG 16 SEPTEMBER 1942 PALTHE MAAKT UW DEKENS WARMES! Stuur Uw wollen dekens naar Palthe. Die stoomt ze, maakt ze weer dik en wollig.... ze worden er werkelijk warmer door! Het geldt dus ook voor WOLLEN DEKENS: frcdlhe. hccnieuwi 't! UITNOODIGING tot he' »«won<in ui i li uu ui ui nu onderstaande bijzondere Kerkdiensten i.d. ST. JORISKERK a.d. HOF DONDERDAG 17 SEPTEMBER, 7.15 u. n.m. Ds. D. TROMP, ZANDVÓORT. Onderwerp: „Welken God dienen wij?" VRIJDAG 18 SEPTEMBER, 7.15 uur n.m. Ds. A. C. G. DEN HERTOG, ROTTERDAM. Onderwerp: „Is God werkelijk liefde?" ZONDAG 20 SEPTEMBER, 7 uur n.m. Ds. J. GROENEWEG, HILVERSUM. Onderwerp: „Gods liefde en ons antwoord". Gewestelijk Arbeidsbureau, Amersfoort HOOGEWEG 4 AFD. LANDBOUW TEL. 6446 Verveer vindt per autobus plaats vanaf Nijkerk, via Amersfoort en Soest. Aanmelden ten spoedigste bij bovengenoemd Bureau, afd. Landbouw Oud-Hollandsch Potten- en Panncnhuis van A. J. DONATH, BLOEM END ALSCHESTRAAT No. 17, Telefoon 5563, is Wij leveren verder de volgende bonvrije artikelen KIP- PENKORRELS, KONIJNENMEEL, HONDEN- EN KAT- TENVISCH en bijvoeding voor alle soorten vogels. V.P.N. KRO.MMESTRAAT 73 TEL. 3910 AMERSFOORT Duitsche pantsertroepen achtervolgen den vijand In den Kaukasus. De voor* hoede i$_op weerstand gestuit. Pantser- afweergeschut wordt opgesteld om den weg vrij te méken. Kruitdamp en stof ver mengen rich tot een dichte wolk, die rich op de berweete gerichten der ma nschap- oen vastzet en zich na korten tijd tot een dikke korst vormt SS PK Fritsch-O-H-P H m Het witte doek In «etherland. - Om belangstelling te wekken voor de goede cultuur- en amusementsfilm heeft de Nederlandsche Omroep het initiatief genomen om iedere week op Vrijdagmiddag een filmuitzending in den aether te brengen. Daar dit programma geheel op het gehoor moet zijn ingesteld, worden aan den vorm zeer bijzondere eischen gesteld. Karei van Heusden, leider van den Omroep- reportagedienst, heeft deze op een origineele wijze opgelost In de filmcabine van studio A. het centrale punt tijdens deze uitzending, vertelt hij persvertegen woordigers over de ideeën en practische uitvoeringen van dit programma Polygoon-Ned. Omroep-Pax Holland n\ Personeel gevraagd 1 Leerling NAAISTER ge waagd en voor tijdelijk een gerou tineerde naaister. Aanmelden tus schen 12 en 1.80 uur cn 5.30-6 u. „Coutura". St." Jorlsstraat 2 a, Amersfoort. O Gevraagd flinke handige JON GEN' om opgeleid to worden ln het Bloemist-Hoveniersbedrijf. Aanmelden 's avonds 78 u. Bloemisterij Visser, Leusderweg no. 73.' 643 Spoedig gevraagd net MEISJE, niet beneden 18 Jaar. Goed kun nende werken. Zeer goed loon. Utrechtscheweg 64. 660 0 Gevraagd wegens teleurstel ling flink MEISJE voor halvo of heèlo dagen. Aanmelden tusschen 7 en 8 uur 's avonds Utrechtsche weg 139. 661 Hotel Monopole zoekt VER- sTELN'AAISTER voor verstelwerk. 1 dag per weck ln het hotel. 662 A Gevraagd per 1 Oct. beschaafd MEISJE ter assistentie van de hulsvrouw en hulp bij 2 kin deren. Intern. Uitstekend met kinderen kunnende omeaan en qocd kunnende naaien. Meerdere hulp aanwezig- Br. no. 2933 bur. Amt. Crt. 706 O Gevraagd togen 1 Oct. zelf standige DIENSTBODE of huls houdster, by dame alleen, b.b. h.h. Aanmelden tussahen 78 u. Borgesluslaan 31. 691 O Wegens huwelijk der tegen woordige voor direct gevraagd net MEISJE voor huiswerk, met kost. zonder lnw„ liefst boven 17 Jr. Aanm. na half acht 's avonds. L. Beye, O. Soesterweg 127. 667 Terstond gevraagd een HUIS HOUDSTER. leeftijd 6060 Jaar, ln klein gezin. Br. no. 2924 bur. Amf. Crt. 669 Mevr. van Houten-Berg. Hug- genslaan 10 vraagt voor direct KEUKENMEISJE of werkster 4x per week. 67~ O NAAISTER gevraagd die 1 p.w. of per 14 dagen verstellen kan, ook wel nieuw maken. Br. no:. 2929 Amf. Crt. 680 O P-K. MEISJE gevraagd ln ge zin met kinderen, hulseiljk ver keer. van 85 u. of voor d. en n. Helllgenbergerweg 2. 682 O Netto JONGEN' gevraagd, liefst eenlgszlns met het vak bekend. Rijwielhandel B. v. d. Hoven. Kamp 20. 687 O Leerling of aankomende KAP PERSBEDIENDE gevraagd. J. Ag- tcrhuls. dames- en heerenkapper. Lavendelstraat 12. f meisje voor de mor- O Mevr. Dönszelmann vraagt spoedig mogelijk flink MEISJE tot 4 uur of mels genuren. O Gevraagd, ln gezin zonder kin deren net MEISJE voor dao nacht. Brieven: Lotharlusl no. 1 A, Bussum. O LEERLING NAAISTERS Jongen voor boodschappen kun nen geplaatst worden Snouckaert- laan 2. 734 O Mevrouw van Hasselt. Galva- nlstraat 16 vraagt voor terstond of begin of midden October flink net MEISJE, bij voorkeur van Chr. beginselen van 7.45-4 u, 718 O Gevraagd net R.K. MEISJE ln klein gezin, van 8 tot 3 uur mef mlddagkost. Utrechtschestr. 47 b. 720 O Gevraagd net MEISJE voor dag of dag en nacht. P.G. A. Noordanus, Vlasakkerweg 10. Tel. 3832. 721 O Flink MEISJE gevraagd van 8 tot half 1. liefst boven 18 Jaar. zelfstandig kunn. werken. Leus derweg 216. 723 O Gevraagd een derde MEISJE (plm. 17 Jaar) var. 8 tot 5 Zich to melden tusschen 7 uur J. P. Heyelaan 6. O LEERLING-LOOPJONGEN ge vraagd. Loodg. Electr. bedrijf Veenendaal, Leusderweg 186. 735 O Mevrouw Cornellssen. Stad- hpuderslaan 69. Soestdljk. vraagt voor zoo spoedig mogeiyk een WERKSTER voor één of twee da gen per week of een meisje voor enkelo ochtenden. 733 O Mevr. van Rooy. Emmalaan 6 vraagt een flink MEISJE voor dag nacht of voor den dag. 737 Personeel aangeboden O B.z.a. net MEISJE voor dag en nacht, zelfst. kunnendo werken cn koken. Br. no. 2916 bur. Amf. Crt. 657 O Besch. JUFFROUW, mlddclb. leeftijd. P.O., zoekt werkkring bij heer of dame of ln moederloos ge zin. Goede referenties. Br. no. 2932 bur. Amf. Crt. 701 O COUPEUSE met Jarenlange praktyk biedt zich aan voor het veranderen en modernlseeren van dameskleedlng. Br. no. 2841 bur. Amf. Crt. 529 O Beschaafde HUISHOUDSTER, 35 Jaar, P.G.. zoekt plaatsing. Brieven no. 2940 bur. Amf. Crt. 719 O Plaatsing gezocht voor Jongen 16 Jaar, als volontair. KOK ln hotel of banketbakkerij, was een half Jaar ln bedrijf. Brieven no. 2943 bur. Amf. Crt. 740 Te hnnr gevraagd Te hnnr aangeboden O^Tc huur aangeboden GE DEELTE VAN WONING met ge bruik van keuken," aan beschaafd echtpaar. Brieven onder no. 2915 bur. Amf. Crt. O PENSION aangeboden ouda heer bij twee dames, met huiselijk verkeer. Br. no 2926 bur. Amf. Crt. 675 Te koop gevraagd O Te koop gevraagd LEDERJAS- SEN. wij betalen van 10.- tot 175.-. Joga's Lederhuls. Leusder weg 7. O Gevraagd RADIOTOESTEL, be kend merk. niet ouder dan 1937» Brieven no. 2917 bur. Amf. Crt. 663 O Particulier vraagt te koop RADIOTOESTEL. Brieven met omschr||vlng onder no. 2918 bur. Amf. Crt. 664 Te koop gevraagd klein LAND HUISJE, omgeving Amersfoort. Brieven onder no. 2922 bur. Amf. Te koon gevraagd 2 goede BINNENBANDEN 28 x IS', of klei ne 28 X 1 Br. no. 2920 bur. Amf. Crt. 688 45 Gevr. "voor meisje. 3 Jr.. RE GENCAPE of jasje, trainingspak, schoenen en kaplaarsjes 24. v. Effenlaan 4. 711 O INKOOP BOEKEN. Alle soor ten boeken en bibliotheken ge vraagd. Ook.nnn huls te ontbie den. Boekcncëhtrale, Langestr. 68. Te koop aangeboden O Te koop party HOUTEN SCHROEFTANGEN en knechten. Party houten en paathiystjes. lClelno meubelwagen. Brieven no. 2913 bur. Amf. Crt. 651 O Te koop party EIKEN FINEER. Partij eikenhout cn éenlge pla ten noten 4/4 en 5/4 dulms. Brieven no. 2912 bur. Amf. Crt. 652 A Te koop prachtige grijze Imi tatie BONTMANTEL, maat 42. te vens een klein zwart rashondje, Pinchertje. Aldegondestraat 60^ Aangeboden twee SLEEPERS WAGENS op yzer. waarvan een op col. pat. assen, plm. 3 en 4 ton. Tollenslaan 1. 659 O Te koop KEUKENGEYZERTJE 656 Aangeboden KINDERSTOEL, pers. ledikant met spiraal, nachtkastje, waschtafel m. wasch- stel. Boekhoff, Ranonkelstraat 18. In- en verkoop van roerende goe deren. Taxatiën. 647 O Te koop STOFZUIGERS allo ln prima staat. Hoover en Vamplr w- 1^-iplex. - 6-8. 649 O To koop GRAMOFOON ln houten kast. Losse plck-up, 2-plts gasstel. Arnhemschepleln no. 9, 's avonds 6-8 u. 650 O To koop 2 mooie witte Jonge GEITEN en 1 eenlamsgelt. Gast- hülslaan 31. 651 O To koop aangeboden een dub bel nerts MARTERTJE ln prima conditie, -f 45.G. v. Kreve len, Noorderweg 3. Sóèstdyk. 702 O Te koop eiken Rastner AUTO PIANO, prima ln orde, 100 mu ziekrollen. Kan gowoon en auto matisch bespeeld worden. Br. no. 2925 bur. Amf. Crt. 666 O Ter overname aangeb. TRAP- NAALMACHINE ln prima staat, merk Köhler. Te bevr. O. Soester weg 127. 668 Aangeboden mooie zyden AVONDJAPON, slechts 1 keer ge dragen (maat 42) en 1 paar lak schoenen (maat 39). Brieven on- ,cler no. 2928 bur. Amf. Crt. 679 O Te koop 2 FAUTEUILS en 4 stoelen. Nieuwe witte kellnersjas maat 54. Paar nieuwe voetbal schoenen, maat 43. Na 6 uur, Su- matrastraat 8. 684 O Te koop eenlge oude INBOE DELS o.a. tafel, stoelen, 2 cra- peauds met canapé, ledikant met spiraal. To bevragen R. Renes. Bavoort D 2, Leusden. 685 O Te koop z.g.a.n. VENTILATOR. Electrisch kookplaatje. Bevragen R. Renes, Bavoort D 2, Leusden. 686 O Te koop 2 FAUTEUILS en 4 stoelen, nieuwe witte kellnersjas. maat 54. paar nieuwe voetbal schoenen, maat 43. Na 0 uur Su- matrastraat 1. 684 O Antiek Staphorstsch HALS SNOER, 5 rijen met groot gouden slot. Tevens prima Philips radio toestel. 95.-. Sprekende Papa gaal en een ruwharige fox. Schut- terhoeflaan B 87. 739 O MEUBELS te koop en gevraagd heele of gedeeltelijke Inboedels, nette kleeding. kachels, haarden, fornuizen, naaimachines tegen hooge pryzen en contant geld. Joga. Arnhemschestr. 7. 741 O MEUBELS te koop by Joga. Arnhemschestr. 7. Eiken schrijf tafel. groote elkcnkast. dressoirs, tafels, vloerkleeden. schryfbureau, kapstokken, spiegels, ledikanten, haardkachels, schilderijen enz. In- en verkoop, ook rullen. 742 O Telefunken RADIO (6 lamps) aangeboden, prys 175.-. en sterke damesfiets met banden en lamp. prijs 45.-. Jac. Catslaan 37. 733 O Oude MELKZAAK te koop, wegens ouderdom direct te aanv., omzet 700 Liter. enz. Huls met zaak 13000-. Inl. .Jdtddelwljk". Middel wijkstraat 40. Soest. 715 O Te koop ln goeden staat zyn- de Singer NAAIMACHINE. Tevens een grflzc heerenwinterjas. Kfuls- kamp 25. 716 O To koop een RACE-FIETS. 45.-. St. Agathastraat 25. vóór 6 uur 's avonds. 72P O Wit wollen handwerk BABY CAPE te koop 120.-. Sumatra- straat 45. O Aangeboden geschilderd LE DIKANT met spiraal. Klnderledl- kantje en wieg met bedje, hob belpaard en luiermand. Eiken theekast en gebruikt vloerkleed. Timmer, Soesterweg 277. 730 A Dansschool JOII. SNIJDERS, Kortegracht 20 Tel. 5033. Aan vang der lessen voor cerstbegln- nenden Dinsdag 8. Woensdag 18 en Donderdag 17 September. In lichtingen dagciyks. prospectus op aanvraag. 423 A JIU-JITSU EN JUDO onder gediplomeerde leiding. Vraagt Inlichtingen B.W.-laan 29. 640 A ENGELSCH, Ned. Taal. reke nen door onderwijzer. Prlvé-lea 13 - per maand. Clubjes reductie. Schlmmelp.str. 27. 638 A Dansinstituut BERT KAM PERMAN. Havik 29. Telef. 5494. By beginnersclub voor R.K. kun nen nog eenlgo heeren geplaatst worden. BIJ besloten clubje (be ginners) nog eenlge dames en hecren. 648 A Volledige examenopleldlng STENU. TYPEN EN NEDEEL. HANDEISCORR. BUiyfc lesgeld. Prospectus op aanvraag. Inschry- vlng dagelijks. Gerda van Rou- wendal, gedlpl. leerares. Kapel- weg 70. 839 Lessen Diversen Tel. 3536. Amersfoort. Gesloten 's Woensdagsmiddags na 1 uur. A SPIDO coplëer- en typelnrleh- tlng. schiljfmachlnehandel. Tele foon 3298, Bergstraat 47. Inrich ting voor het repareeren en on derhouden zan schrijfmachines. 876 A AMERSF. CONCERTVER. Ook ln het komende seizoen wederom 4 concerten ln het Grand Thea tre, waarvan twee door het Utrechtsch Stedelijk Orchest. Nieuwe abonné's kunnen zich nu reeds opgeven by het secretariaat Groen van Prlnstererlaan 25. 4 Concerten, 4.- p. abonnement. O UW OUDE HOEDEN en das sen maken wij ln orde. Hooge hoeden te huur./1.25. Alvers Heerenmodes, Arnh.str. 5. 693 A VERLOREN een doublé hor loge. merk „Vegro", gaande La vendelstraat naar 't Zand. Tegen belooning terugbezorgen Laven delstraat 10. 717 A Jongeman. 27 Jaar. zoekt lieve, eenvoudige VRIENDIN, ongeveer zelfde leeftijd. Brieven met foto onder no. 2941 bur. Amf. Crt. 724 A Welcher elnfache deutsche Herr mi. 1st berelt zwel hollandl- scho Mëdcl DEUTSCHE SPRACHE zu lehren damlt er hier selber eln gemlltllchcs Helm habo. Brfefe no. 2939 bur. Amf. Crt. 723 A LOONSTATEN voor de belas ting. WIJ kunnen U deze staten uit voorraad leveren A 6 ct. per stuk. 10 stuks voor 1 0.45 25 stuks voor f 1.10 100 stuks voor f 4.00 250 stuks voor 8.75 1000 stuks voor /27 00 N.V. Drukkerij Onnes. A ZOEKT GIJ EEN BETREK KING? Laat U dan geen kans ontglippen, doch abonneert U op den alom bekenden oudsten da- gel ijkschen betrekklngglds van Nederland, lederen dag brengt deze. U op de hoogte van vacante betrekkingen welke ln een groot aantal dag<- en vakbladen voor komen. Vraagt proefnummer 10 cent. Adres: „Mercator". Amersfoort. OPPLAKVELLEN voor winke liers en detaillisten zijn te allen tyde verkrygbaar aan bet bu reau van dit blad 100 A 32 cent. 500 A 150 ct.. 1000 A 290 cent. Bedrukt met fir- --am. code nummer etc. 3.70 p. 1"90. Amersfoortsche Courant. Snouc- kaertlaan 9. Telefoon 6289. A EEN DOELPUNT ln de Amers foortsche Courant ls het bests middel om uw vraag en aanbod ln ruimen kring bekend te ma ken. In het dol von de schuimende Koeban tijdens den opmarsch door het 'Kaukasus- gebergte. In lange rijen rukken de Duitsche eenheden zonder ophouden voorwaarts PK Grimm Kastein-Atl-H-P H m FAMILIEBERICHTEN ADVERTENTIES Verloofd: TILLY CRAMER en WILLEM v. HASELEN, Makelaar. A'foort, 27 September 1942. Banknstraat 19. Snouckaertlaan 22-24. Ontvangdag Zondag 27 Sep tember van 35 uur Banka- straat 19. J. W. SCHUTTEVAéR phys. drs. en G. M. VAN HOOGEVEST geven U hierbij kennis yan hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Donderdag 24 September a.s. om 11 uur. Eindhoven, Rodcnbachlaan 28. September 1942. Amersfoort, Fred. v. Blankenheimstr. 15. Huwelijksinzegening in de St. Joriskerk te Amersfoort, door den Weleerwaarden Heer Ds. W. Bieshaar te Benthuizen om 11.30 uur. Receptie: Zaterdag 19 Sep tember van 15.3017 uur, Fred. v. Blankenheimstr. 15, Amersfoort. VANAF HEDEN INMAAK-ANDIJVIE elke hoeveelheid. B. v. d. Hazel Jr. P. PIJPERSSTRAAT 5, (hoek Soesterweg). voor adm. bezigheden. Lissone Lindeman N.V.," Var- kensmarkt 1, Amersfoort. ARTS HEEFT DE PRAKTIJK EN HANDELSOPLEIDING 23 'Sepr. AANVANG SECRETARESSE CORRESPONDENT* STENO-TYPIST, EI BOEKHOUDER- CORRESPONDENTIEI «5CWXN01UJ4 rrtr uiO.J,/rosea. PROSP. OP AANVRAAG Amersfoort, Arnhemscheweg 22, Telefoon 4583 Aan dc hoofdweg f 6500.Villatje met garage 12.000.Landhuis met mooie tuin f 11.500. Middenstandshuis met groote tuin cn riant uit zicht, wegens vertrek 6700.Bouwterrein, hoekperceel voor klein landhuis 2650. Te bevragen tusschen 9.30—5 uur N.V. Nederlandsche Buurtspoorweg Maatschappij te Zeist ingaande 21 September 1942 a. Op dc TRAMLIJNEN UtrechtZeist cn Amersfoort— Zeist—Rhcnen en op de AUTOBUSLIJNEN Zeist—Biltho- ven cn VeenendaalWageningen wordt ingevoerd een GEWIJZIGDE DIENSTREGELING. b. De route van den autobusdienst ZeistBilthoven wordt tusschen de stations Zeist qn Bosch en Duin gewijzigd als volgt: ZEIST (Station) STEINLAAN BERGWEG PANWEG MESDAGLAAN DUINWEG BOSCH EN DUIN (station). Voor het opnemen en uitlaten van reizigers zal op dit traject, op daartoe tijdig gedaan verzoek, worden gestopt op de navolgende punten ZEIST BERGWEG tegenover den van Reenenweg. ZEIST BERGWEG hoek Dijnselweg. ZEIST PANWEG hoek Nepveqlaan. ZEIST PANWEG voor dc kruising met den Amers- foortschestraatweg. BOSCH EN DUIN Mesdaglaan hoek Duinweg. c. in verband met de van overheidswege opgelegde ver plichting tot stroombesparing zullen, voor het opnemen en uitlaten van reizigers, de vóórtrams op de lijn Utrecht —Zeist op daartoe tijdig gedaan verzoek ALLEEN stil houden bij de navolgende haltén ZeistStation. UtrechtF. C. Dondersstraat ZeistRond. UtrechtWittevrouwenbang ZeistScharw.laan. UtrechtVoorstraat ZeistKroostweg. UtrechtCentraal station De BiltDorp. De BiltKloosterpark. Dienstregelingen a 5 cent per exemplaar van 17 dezer af verkrijgbaar bij de conducteurs cn chauffeurs. Zeist, 15 September 1942. DE DIRECTEUR. VOOR DE FRACTIJK-EXAMENS BOEKHOUDEN 1940—1947 zijn VEERTIEN mijner leerlingen geslaagd. J. J. Nagelhout Prinses Marielaan 15. LEERAAR M.O. BOEKHOUDEN Nieuwe leerlingen kunnen zich aanmelden in September. Het ontschepen van Brltsche krijgsgevangenen In een haven aan de Zuid Italiaansche kust Orbis-Luce-Holland-Pax Holland m De Duitsche «soldaten maken handig gebruik van de ravijnen ln hel verwoeste gebied ten Noorden van Stalingrad, om zich dekking te verschatten tegen het hevige vijandelijke artillerievuur PK Herber PBZ-R-P H m

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1942 | | pagina 4