Leerjongen SLACHTHUIS Sneeuwwit nette Meisjes „DE ROOSTER", Langestraat Expeditieknecht,. Gevraagd PICCOLO (pienter ventje) EPA's Kousenreparatie DOELPUNTEN De Polygoon Foto's 4 AMERSFOORTSCHE COURANT DONDERDAG 24 SEPTEMBER 1942 Twee vindingrijke marconisten van een artillerle-aldeeling der Waffen-SS ver vaardigden uit twee onbruikbare fietsen een tandem, wel het eenlge vervoermiddel van dien aard aan het Noordelijk front. Over de paden in het oerwoud van Karelie begeven zij zich naar hun batterij-stelling SS PK Nlquille-Trans-R-P H m Het einde van >bet zeilselzoen nadert en reeds worden de eerste bootjes op het droge gebracht. Voor zij in de loodsen worden opgeborgen worden zij afgetuigd en grondig schoongemaakt J. C. Stevens-Pax Holland m Een idyllisch tooneeltje. dat herinnert aan vervlogen tijden Een boerin op een der afgelegen plekjes in Drente maakt bij het schoonen van de rogge nog gebruik van de oude wan VNP-v. Buiten-Pax Holland m Jonge Italiaansche Fascisten brengen een machinegeweer In stelling aan den buitenkant van de Oaife van Slwa Orbls-Luce-Holland-Pax Holland iw FAMILIEBERICHTEN G. H. WEHKAMP en A. V. VELTHÜIJSEN geven kennis van hun voor genomen huwelijk waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Dinsdag 13 Octo ber, 's namiddags om 2 uur. A'foort, 24 September 1942. Zwaanstraat 24. Marconistraat 22. Thuis: Zondag 4 October van 35 uur, Marconistraat 22. Toekomstig adres Zwaanstraat 24. Getrouwd: J. W. SCHUTTEVAêR G. M. v. HOOGEVEST De Heer en Mevrouw SCHUTTEVAêR— VAN HOOGEVEST betuigen mede namens weder- zijdscho familie, hun harte- lijken dank voor de vele be wijzen van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Eindhoven, 24 Sept, 1942. Zoo de Hecre wil, ho pen onze geliefde pleegouders, GERRIT MAAS WILLEMIJNTJE MAASPLATE op 6 October as. den dag te herdenken dat zij voor 25 jaar in het huwelijk zijn getreden. Marictjc. Ali. Hoogland, Sept. 1942. Hooglandscheweg 171E. ADVERTENTIES gevraagd, 15 a 16 jaar. Auto- Electro-Service Fa George Zwayer, Stationsdwarsstr. 8 Vrijdagmorgen verkoop van vleesch voor houders van Vrijbankkaarten. 8— 9 uur Nos. 711— 770 910 uur Nos. 771830 10—11 uur Nos. 831— 890 11—12 uur Nos. 891— 950 1.30-2.30 uur Nos. 951—1010 2.30-3.30 uur Nos. 1011—1070 3.30-4.30 uur Nos. 1071—1110 Wonderen verricht O met een pak of wondercrême voor muren en plafonds HET VERFHUIS UTR.STRAAT 33, Famiiiedrukwerk In beperkte mate kunnen wij nog FAMILIE DRUKWERK en VISITEKAARTJES LEVEREN. Voorloopig is ons dispensa tie verleend. Fam. drukwerk tot 31 October. Visitekaartjes •tot 30 September. DRUKKERIJ ONNES, SNOUKAERTLAAN 9. Chemische fabriek vraagt Brieven onder No. 3065 bur. Amersf. Courant. G OPPLAKVELLEN voor winke liers en detaillisten z(]n te allen tydo verkrijgbaar aan hot bu reau van dit blad 100 32 cent. 500 A 150 ct.. 1000 6 290 cent Bedrukt met fir- --am, code nummer etc. 3.70 p. 1"00 Amersfoortsche Courant, Snouc- kaertlaan 9. Telefoon 6239. vraagt voor directe indiensttreding jonge leeftijd ongeveer 20 jaar. Amersfoortsche Nacht Veiligheidsdienst A.N.V. Dir. J. Duykera. res. off. v. ep. d. Tel. 600C Laat Uw kousen reparecren. LADDERS OPHALEN, per ladder 5 cent GAATJES AFWERKEN, per gaatje 5 cent KOUSEN STOPPEN, per stop je vanaf 5 cent VORMEN EN STRIJKEN, 5 cent. Bestellingen binnen 3 dagen gereed, inlichtingen aan de kousen-afdeellng Eenheidsprijzen Utrechtschestr 14, Amersfoort Almelo Hengelo Deventer Een groote keus in eenvoudige en luxe GEBOORTEKAARTEN met bijpassende enveloppen bedrukt In letter naar f keuze. f N.V. DRUKKERIJ ONNES, SNOUCKAERTLAAN 9. j Amersfoorlscho Courant.) y ONZB KLEINE ADVERTENTIES Ültsluliepd bU voorult- betaling. worden lederen dag tot 10 uur aangenomen, dj mogen maximaal 60 woorden bevatten. Zakenad verten ties bchooren niet ln deze ru- orlec. indien men Drieven onder nummer wcnscht 10 cent verhoo ging. dezo thuisbezorgd 10 cent extra. Bewijsnummer 8 cent. Personeel gevraagd G Gevraagd net MEISJE 8.301.30 uur. Vrijdags tot 5.30 uur. Vermeerstraat 39. A DAGMEISJE gevraagd of we sier. Mevr. Ponne. Voltastraat Amersfoort. 6 Mevr. van der Veen vraagt DAGMEISJE, 84 uur of 8—12. Zondags vrij. Goed loon. Na 7 u. Schaepmanlaan 13. 880 G Gevraagd flinke WERKSTER voor 2 dagen per week. H. J. G. Vogel, Daltonstraat 39. 884 O Net MEISJE van 8.30—12 uur. Asch, Oude Soesterweg 115. 076 G Gevraagd net BUITENMEISJE Goed kunnende werken, van 8.30 tot 7 uur. Tramgeld wordt ver goed. Aanmelden na 7 u. Utrecht- scheweg 274, naast Zon en Schild. 873 G Wegens familieomstandighe den der tegenwoordige, gevraagd tegen 15 Oct. of 1 Nov. 2 nette DIENSTBODEN, goed kunnende Werken en v.g.g.v. Aanmelden Mevr. v. Dam. Nassaulaan no. 22. 's avonds na 7 uur. 871 G Netto WERKSTER gevraagd. Aon to melden Donderdag tus- schen 35 uur. BAV.-lnnn 142. 309 0 Gevraagd -voor direct net MEISJE, P.O., boven 16 Jaar, van 8 tot 3 uur. met mlddagkost. Me vrouw Veencndaal, Hof 7. 908 G Gevraagd voor NIJkcrk flinke DIENSTBODE tegen 15 Nov. of 1 Dec. Brieven no. 3026 Amf. Crt. 896 G Mevrouw van Ommen. Von dellaan 31 vraagt tegen 1 Oct. een fllnko DAGDIENSTBODE. 059 G Voor direct gevraagd een LEERLING voor opleiding ln het vak. C. H. Berger. Gedlpi. Horlo gemaker. Goudsmid, St. Ead- boudstraat 25. 963 G Flinke JONGEN gevraagd. Klompenmakerij E. J. Boom Zn.. Hogehof 29. Nljkerk. 947 O Flink MEISJE gevïaagd van 812.30. netjes kunnende wer ken. Leusderweg 216, Amersfoort. 952 G Flink MEISJE, v.d.e.n. voor Haarlem. Tijdelijk adres: Borgstr. no. 18. Aanm. tuss. 78 u. 917 G Voor direct gezocht MEISJE, niet Jonger dan 18 Jaar, van 8 12.30 en Vrydag's van 8—5 uur. Aanmelden 's avonds na 7 uur bij Mevr. Herngreen, Bankostr. 28. 924 G Net MEISJE gevraagd van 8-12 uur. Zaterdags tot 4 uur. Aan melden Voltastraat 45. 631 G Gevraagd voor direct flinke WERKSTER voor 3 dagen per week van half 9 tot 3 uur. Tram vry. Salarl3 nader overeen te ko men. Aanmelden na 7 u. Utrecht- scheweg 274. naast Zon en Schild. 941 Brieven no. 3058 bur. Amf. Crt. 980 G Mevrouw van Blenema, Joh. v. d. Heydenstr. 18. vraagt, we gens huwel. der tegenw. net DAG MEISJE, zolfst. kunn. werken en eenlgsz. bekend met koken tegen 1 Oct. 915 O Voor direct ln klein gezin een net DAGMEISJE gevraagd. Goed loon. Br. no. 3066 bur. Amf. Crt. 13 O H.n. KAPPERS. Gevraagd een noodhulp voor 3 maanden. Goed kunnendo knippen en scheren. BIJ B. v. d. Llndei 179. Linden, Soesterweg 16 O Gevraagd flink DAGMEISJE Slagerij G. B. van 't Net, Lange straat 119. 17 O Gevraagd flinke DIENSTBODE voor dag en nacht. Langestraat 119. 18 Vcenèndanl, Leusderweg 186. O Aank. KAPPERSBEDIENDE gevraagd, goed kunn. scheren. Goed loon. A. V. Bekkum, Kamp 30. 10 O Gevraagd 2de helft November KRAAMVERPLEEGSTER, bulten A'foort. Br. no. 3052 bur. Amf. Crt. 971 O ..'t Oolevaarke" Rubensstr. 11 vraagt wegens huwelijk v.h. te genwoordige. 'n net DAGMEISJE (boven do 18 Jr.). Aanmelden des avonds van 78 uur. 975 G Gevraagd net MEISJE voor do morgenuren, van 912 uur. 's Zondags vrij. ETtrechtscheweg 53. 976 G Gevraagd net MEISJE. Fuch- slastrant 68, A'foort. 650 O HUISNAAISTER gevr.. 1 x om do 14 dagen. Br. no. 3056 bur. Amf. Crt. 977 S Fllnko SMIDSJONGEN gevr. J. Horst, smederij, Llcvo Vrou westraat 31-33. 912 O Net BUITENMEISJE gevraagd V.d. en n., zelfst". kunn. werken. Koken geen verelschte. Aanm. J. A. v. d. Waard, P. Bothlaan 41. Behalvo Zaterdag. 22 G Do Lultgardeschool to Bus- sum vraagt een keurig KEUKEN MEISJE (Protestant). Diploma Huishoudschool strekt tot aan beveling. Brieven aan MeJ. J. J. van Eybergen. Lultgardeschool 21 NW. 's-Gravelandschewcg, Bus- sum. - 28 Personeel aangeboden G PREDIKANTSDOCHTER, 26 Jaar, zoekt plaatsing ln gezin, liefst bij dame of damo en heer. Ook betalend gast. Br. no. 3008 bur. Amf. Crt. 850 G 2 M#SJES. 22 Jaar, P.G., v.g. g.v., zoeken betrekking vd.ea. In A'foort of omstr.. zelfst. kunn. werken. Eventueel ln pension, te- huls of gesticht. Heuvel 17, Vee- nendaal. 872 G LEERLING BAKKER zag zich gaarno geplaatst als leerling-kok ln hotel of restaurant, liefst In tern. Brieven onder no. 3043 Amf. Crt. 966 G Beschaafde Jonge dame zoekt WERKKRING voor de ochtend uren. liefst bij kinderen of als gezelschapsdame. Br. no. 3035 bur. Amf. Crt. 020 G MEISJE, 17 Jaar. zag zich gaarne geplaatst ln klein gezin v. d. e. n. Br. no. 3067 bur. Amf. Crt. 211 G Besch. meisje, 20 Jr.. zoekt betr. als HULP Ld. HUISH. voor d. en n.. met hulseiyk verkeer ln Amersfoort. Br. no. 3053 bur. Amf. Crt. 067 G Weduwe, mldd. leeftijd, zoekt E laats als HUISHOUDSTER ln leln eenv. gezin. Ook boeren stand. Br. no. 3051 bur. Amf. Qrt. 972 G B.Z a. KANTOORBEDIENDE, bezit diploma Handelsdagshool en stenografie. Goed bekend met boekhouden en typen. Br. no. 3059 bur. Amf. Crt. 994 Te haar gevraagd G To huur of te koop gevraagd BUITENHUIS met groote tuin of land. Brieven no. 3020 Amf. Crt. 865 G Te huur gevraagd door echt paar zonder kinderen, een BO- VEN- OF BENEDENWONING, Of kamers met gebruik van keuken. Brieven onder no. 3019 bur. Amf. Crt. 870 G Juffr. vraagt vry ZIT-SLAAP- KAMER of slaapkamer. Brieven met prijs no. 3015 bur. Amf. Crt. 314 G Spoorwegambtenaar overdag te Utrecht werkzaam, zoekt ZIT- SLAAPKAMER met pension. Kor- Gng, Puntenb.laan 14. 929 G Te huur gevr. door meisje SLAAPKAMERTJE, zonder pen sion. Br. no. 3031 Amf. Crt. 914 G Jongelui zoeken ongemeubi leerde KAMERS of zlt-slaap- kamer. met gpbrulk van keuken. Brieven onder no. 3041 bur. Amf. Crt 962 G Jong echtpaar zoekt voor di rect GESTOFF. ZITKAMER en gemgub. slaapkamer, alsmede ge bruik van keuken met Inventa ris. Br. N.V. Het Nod. Veem, Gr. Koppel 14a. 19 G Te huur gevraagd WONING, gem. of ocgem. Br. no. 3061 Amf. Crt. 998 G Gem. ZIT-SLAAPKAMER ge vraagd. Brieven B.W.-laan 202. 969 G Gevr. ongein. KAMERS, zoo mogelijk gestoffeerd, met gebruik van keuken. Br. no. 3055 bur. Amf. Crt. 974 G Te huur gevraagd WOONniUS huurprijs 6 7.50. Br. no. 3057 bur. Amf. Crt. 978 G Jongeman zoekt gem. ZIT- SLAAPKAMEB, zonder pension. Br. met prijs no. 3069 bur. Amf. Crt. 26 To huur aangeboden heer met eigen meubels, desgewenscht met pension. Br. no. 3068 bur. Amf. Crt. 27 in onze étalages kunnen ik 11.per stak aan ons kantoor besteld worden. AMERSFOORTSCHE COURANT Snonckaertlaan 9 Telefoon 5289 Conrantenreclame Is niet te vervangen Te koop gevraagd G Te koop gevraagd LEDERJAS- SEN, wij betalen van 10.- tot 75.-. Joga's Lederhuls. Leusder weg 7. 78 - koop gevraagd RADIO [Dim. 200.-1. Kaoelwt^ 853 G Te huur ZIT-SLAAPKAMER met voll. pension, str. water. Br. no. 3013 Amf. Crt. 315 G Te koop gevr. MOTORRIJ WIEL. Br. met omschr. en prijs no. 3021 bur. Amf. Crt. 878 G Te koop gevraagd ORGEL, op gaaf van prijs en registers. Brie ven no. 3022 bur. Amf. Crt. 881 G PIANO OF VLEUGEL 0 Br. met omschrijving cn prijs 3023 bur. Amf. Crt. ooa G Te koop gevraagd RADIOTOE STEL, niet ouder dan 1938. Brie ven onder no. 3027 bur. Amf. Crt. 002 G Te koop gevraagd een com pleet lederen MOTORPAK, maat 52-54. Brieven no. 3037 Amf. Crt. 028 G Te koop gevraagd een electrl- scho HANGKLOK, groot model en oen eiken halbank. Brieven on der no. 3043 Amf. Crt. 948 G Te koop gevraagd voor goede prijs een ln goede staat zljndo in- zlnkbare TRAPNAAIMACHINE, ook Jn salonkast. Brie 15 bur. Amf. Crt. G Te koop gevraagd een SALA MANDERKACHEL no 14 of groo- tcr. Brieven no. 3038 bur. Amf. Crt. 932 G Gevraagd een waaksche witte KEESHOND. C 20. Hoevelaken. 040 G PIANO gevraagd. Br. met K'Js en merk. Achterstraat 1. tten. 670 G ACCORDEON. Te koop gevr. accordeon (plano klavier). Brie ven m. omschr(|vIng aantal bas sen enz. no. 3054 bur. Amf. Crt. 982 G Te koop gevr. een MEISJES MANTEL, 13 Jaar en een kinder manteltje 5 Jaar of een oude re-, genjas, beslist goede kwaliteit' jas. Spaarnestraat 122. G Te koop gevr. platto WAGEN, liefst op luchtbanden. Br. no. 3070 bur. Amf. Crt. 29 Te koop aangeboden G MEUBELS te koop en gevraaei hoelo of gedeeltelijke Inboedels, nette kleeding. kachels, haarden, fornuizen, naaimachines tegen hooge prijzen cn contant geld. Joga, Arnhemschestr. 7. 741 G Te koop Philips RADIOTOE STEL, nieuw type en Amerl- kaansch toestel. Mlereveldstr. 10. 907 G Te koop groote oud-Holland- sche eiken KAST. boverlkant glas onder Ugkast met 3 deuren. 3 la- don, afm. hoog 2.40x190. Te be vragen Joh. Tolllusstraat no. 28. 's avonds na 5 uur. 897 G Te koop aangeboden donker grijze WINTERJAS, nieuw, oude kwaliteit, maat 52. 75. Jaquet met vest. kort model ƒ20. 's Avonds na 6 uur. Nljkerk, Ben- tlnckstraat 20. 893 G Te koop zoo goed als nieuw RADIOTOESTEL met -af stem oog, een heerenpolshorloge, een prima binnenband 28-114 en een klnder- wleg. v. d. Hock, P. PoWerstr. 34. 900 G Te koop pracht DRESSOIRS, buffetten, ameublementen, gr. en kl. linnenkasten, waschlcast, schrijfbureau, eiken en andere ta fels. Wij koopen en verkoopen al lo soorten meubelen en andere gebruiksvoorwerpen. Kathagcn's meubelwinkel, Krommestraat 59. 901 G Aangeboden sterke DAMES FIETS met banden ƒ38.-. Kinder stoel met box 10. Eiken theekast 0.-. Boekhoff. P.anonkelstraat 18. In- en verkoop van roerende goe deren. Taxatiën. 891 G Te koop een party gedragen SCHOENEN. Pypers. Kl. St. Jans straat 7, Amersfoort. 866 G Aangeboden groote SALAMAN- DERKACIIEL. Na 7 uur. Buvs •Ballotstr. 18. 887 G Te koop 1 LEDIKANT met onderleggers en stroomatrassen, 1 IJzer ledikant. 1 theekast, 1 kin derwagen. P. Borstraat 2S. 956 G Te koop goede Dultsche PIA NO, merk Mdrs en Co. Berlin. Kost zwart. Prijs 225. .Adres te bevragen Schipper, Bernulfusstr. 894 ÏALONAMEÜBLEMENT, rfetfau- teulls met wortelnoten tafel. Te vens antiek zllverksstje. Tel. te bevragen onder no. 6419 Amf. Crt. 960 G Modem RADIOTOESTEL te koop, nog als nieuw. Arnhemsche- weg 44 voor 6.30 n.m. 965 Te koop aangeboden prima G Te koop mooie witte KEES HOND, reu. 1 Jaar oud, kamer- zlndelljk. Rembrandtstraat 38. 921 G Te koop GLASSERVIES 12 per sonen 60 dl.). Schlmmelpen- nlnckstr. 20, 's avonds tusschen 78 uur. 922 G Te koop aangeboden een com pleet eikenhouten SLAAPKAMER AMEUBLEMENT, bestaande uit 2 pers. ledikant, linnenkast, toi lettafel. tafel cn 2 stoelen, 600.-. Vèrmeerstraat 1. 923 G Ter overname zware kwaliteit ratine wollen KAMERJAS, c" kergrljs. zeer geschikt om te den vermaakt tot winterjas, z.g. a.n. Borgesluslaan 41. Tel. 4520. 951 bijpassende schoenen, maat 38, handschoenen. Brieven onder no. 3044 Amf. Crt. G To koop aangeboden Philips RADIOTOESTEL. Sluisstraat 29. Amersfoort. 954 G Te koop nieuw RADIOTOE STEL, met pick up. Scrlngstr. 70. 933 Na 6.30 uur St. Anfrldusstr. 45. 013 G Te koop een Jaarsma VUL- HAARD (Blson) slechts een win ter gebruikt, prijs ƒ70.-. Br, no. 3040 Amf. Crt. 042 G Voor GELDBELEOGINO ar- belde.rs- en mlddenst. woningen te kóóp. Doorloopend bypotbeek beschikbaar tegen lage rente Makelaar J. v. Burken, Puntenb laan 48, Telefoon 6165. A'foort. Bijkantoor van Weedestraat 37a. Soestdyk. 989 G To koop ELECTR. WASCH- MACHINE met wringer, groots maat, zoo goed ali nieuw. Lo- rentzstraat 69. 12 G To koop twee pits GASSTEL LEN', vlocrklecden, ameublemen ten. dressoirs, spiegels, kapstok ken, schryfbureaux. vaste vloer bedekking. prima haard, groote kasten, tafels. Komt zien b(J Joga. Arnhemschestr. 7 ln- en verkoop, ook rullen. 14 G Prima hecren SPORTF1ETS met trommelremmen 90. dames hulzen 44. G Te koop 2 beste Jonge GEI TEN, waarvan 1 gedekt. Verstrae- ten, Stephensonstraat 38. 968 G Aangeb. KINDERWAGENZAK 7.50; damesrokje, m. 40, nieuw ƒ15;' heerenoverhemd, m. 16, 2 bporden, nieuw 10; trainings pak. 2 jaar ƒ5: paar kaplaarsjes ƒ2.50, m. 22; wollen damesbad pak, nieuw 6: dames turnpakje: kinderwagen ƒ25. Tusschen 68 u. 's avonds. Vink, H. van. Vlan- denstraat 12. 973 To koop een. paar bruin le der DAMESSCHOENEN. 37—38. Tevens te koop gevr. damesrijg laarzen. m. 3940. Arnh.weg 144. Tel. 3934. 997 Te koop Philips RADIOTOE- TEL. Br. no. 3060 bur. Amf. Crt. 999 f> To koop LEG-HANGKAST middel grootte) en Glorla-wrln- ger. Leusderweg 239. 4 G Te koop 4 bekleede STOELEN en 2 crapeaux, eikenhout, geen opkoopers. Adres: Oude Soester weg 177. 5 G Aangeb. 1 pers. LEDIKANT met z.g.a.n. spiraal, waschtafel met waschstcl, nachtkastje 38, vloerkleed ƒ30. Boekhoff. Ranon kelstraat 18. In- en Verkoop van roerende goederen, taxatiën. 11 G To koop een RADIOTOESTEL '30. een Philips radio (85. Adres: v. Stelllngwerfstr. 37. 9 G Te koop een z.g.a.n. rood lee- ren DAMESJASJE en een radio met pick up en platen. Parallel weg 22. 24 Sport G Al zijn ze nog zoo kaal, SPORTHUIS VEER, Metgensbleek 2. Amersfoort, koopt oude. niet lekke tennisballen voor 50 cent per stuk. 23 Lessen Dansinstituut BERT KAM ERMAN, Havik 29, Teh 5494. B(J club voor gevorderden kunnen nog oenlgo dames en heeren ge plaatst worden. G Vrijdag 25 September a s. be ginnen do lessen voor gevorder den. Dansschool JOH. SNIJDERS, Korte Gracht 20. Tel. 5083. 773 G BIJ STUDEERENDE CLUBS op Zaterdagmiddag, aanvangende 3 uur, 4.45 en 6.45 uur. uitsluitend nog plaats voor hoeren. Dansstu dio Eearda, Helnsluslaan 3. Tel. 4450. 2 G JAZZPIANOLESSEN aangeb. volgens prettige en voor Neder land nieuwe methode. Zelfs be ginners bouwen ln verrassend korten tijd hun eigen Improvisa tie op. Br. no. 3064 bur. Amf. Crt. G BRIDGE. Echtpaar mlddelb. IceftUd zoekt in Soesterkwartler partners voor huiselijke partij- bridge. één pvond per week. Br. no. 2987 Amf. Crt. 799 G Laat ons Uw oude en ver bleekte FAMILIE-PORTRETTEN weer als nieuw maken. Portret- specialist de Smalen. K. Gracht 6. Amersfoort, TeL 3536. G WIE RUILT meisjesschoenen maat 27 voor maat 30. Tevens 2 meisjcswlntermantels gevraagd, leeftUd 14 en 17 Jaar. Brieven on der no. 3029 bur. Amf. Crt. 909 G WIE HEEFT TE RUIL 6 knot ten babywol tegen 5 knotten da meswol. Fuchslastr. 73. 868 G HET KOMT TE PAS UW oude hoed en das. Alvers Heerenmodes, Arnhstraat 15 maakt ze nieuw. Hooge hoeden t huur. 867 G HUWELIJK.' Heer R.K. mldd.b. leeftyd. zoekt langs deze weg se rieuze kennismaking met degelijk meisje of Jongb wed., leeftyd plm. 35 Janr. Brieven met foto's, welke onder geheimhouding worden ge retourneerd onder no. 3016 Amf. Crt. 882 G INKOOP BOEKEN. Alle soor ten boeken te koop gevraagd, ook kinderboeken en albums. Boeken- centrale. Langestraat 68. 886 G VERKORTEN VAN ONDER JURKEN. borduren van mono grammen cn bloemen op Japon nen. Singer Mij. N.V., Westsingel no. 3. Amersfooi; 888 G SCHOORSTEENVEGEN"! Het ls nu do tijd. Van ouds bekend adres. Aanbevelend W. M. van Egdom, v. Ostadeplein 4. 313 NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Ten invoer aangeven van wagens douanegoederen op Zaterdagmiddag In verband niet bijzondere omstandig» heden behooren geadresseerden van uit het buitenland aangekomen wagens douanegoederen er voor te zorgen, dat deze goederen ook des Zater dagsmiddags tot 16 uur ten invoer worden aangegeven en na vrijmaking ook des Zaterdags en des Zondags ten spoedigste worden gelost. Met het oog hierop zullen de Kan toren der Invoerrechten en Accijnzen ook des Zaterdagsmiddags tot 18 uur geopend zijn. Utrecht, September 1942- De Directie. GEMEENTE HOOGLAND UITREIKING NIEUWE DISTRIBUTIEBESCHEIDEN De Agent van hot Distributiekantoor Bunschoten voor de gemeen te Hoogland maakt bekend, dat ln de week van 28 Sept. tot en met 3 Oct. a-B. do uitreiking zal plaats vinden van de nieuwe bonkaar ten. By deze uitreiking worden zoowel aan houdeis van K-lnlcgvellen als aan houders van L-lnlegvellen K-bonkaarten uitgereikt. Uitgereikt worden aan houders van K of L Inlegvellen: K en L 1 bonkaart K 108 on 2 aardappelkaarten; K en L 2 bonkaart K 208 en 3 aardappelkaarten; K en L 3 bonkaart K 308 en 2 aardappelkaar ten; K en L 4 bonkaart K 408 en 1 aardappelkaart. Houders van Inlegvellen L ontvangen tevens nog een toeslag- kaart aardappels. ZIJ, die geboren zijn tusschen 6 Sept. en 5 Oct. van de Jaren f21, 1928 en 1938 moeten eerst hun Inlegvel rullen, hetgeon tijdens do uitreiking geschiedt.. Do uitreiking geschiedt ln Café „De Faam" Maandag 28 Sept. van 10-rl2 uur voor de oproeplngsnrs. 1 t.m. 180; Maandag 28 Sept. van 2—4 uur voor de oproeplngsnrs. 181 tun. 300; Dinsdag 29 Sept. van 1012 uur voor de overigen, die zelf koelen en zelf aardappelen hebben en v/onen ln de wijken A, B, C en F; Dinsdag 29 Sept. van 24 uur voor de overigen, die zelf koelen en zelf aardappelen heb ben eri wonen ln de wijken D en E; Woensdag 30 Sept. van 1012 uur voor de overige wyknrs. A. B. C en D; Woensdag 30 Sep£. van 24 uur voor de overige wyknrs. E en F. In café „Het Houteveen" Donderdag 1 Oct. van 1012 uur voor de oproeplngsnrs. 300 tun. 420; Donderdag 1 Oct. van 24 uur voor de overigen, die zelf koelen en zelf aardappelen hebben en woon achtig zijn ln Hooglanderveen; Vrydag 2 Oct. van 1012 uur voor de overige bewoners vanaf B. 160 en de bewoners van den Hoef en Vlnkenhoef; Vrijdag 2 Oct. van 24 uur voor de overige bewoner* van Hooglanderveen. Een leder wordt ln zyn eigen belang dringend verzocht op den aangegeven tUd en plaats de kaarten af te halen. Aan personen beneden den leeftyd van 18 Jaren worden geen bonkaarten verstrekt. AANVRAGEN OM SCHOENENBONNEN Het afhalc-n en Inleveren van aanvraagformulieren voor schoenen bonnen gedurende de maand October vindt als volgt plaats: Geslachtsnaam A tot en met G op Maandag en Dinsdag 5 en 6 Oct.; geslachtsnaam H tot en met M op Maandag en Dinsdag 12 en 13 Oct.; I geslachtsnaam N tot cn met S op Maandag en Dinsdag 19 en 20 Oct.; geslachtsnaam T tot en met Z op Maandag en Dinsdag 26 en 27 October. Het kantoor ls daartoe op deze dagen geopend van 1012 uur. De Agent voornoemd: WIEGMINK. G SPIDO coplöer- en typelnrlch- tlng, schrUfmachlnehandcl. Tele foon 3298, Bergstraat 47 Inrich ting voor het repareeren en on derhouden van schrijfmachines. 876 G WIE RUILT'5 verpl.-schorten voor één goed wollen damesvest, tevens te koop 1 katoenen Japon maat 46 en 1 lange blauwe sluier, 4 verpl.kragen en 1 paar man chetten. Brieven no. 3046 Amf. Crt. 955 G A'ERLOREN zilveren slaven- armband met Fransche inscriptie, Zaterdagmiddag gaande van Bee- kenstelnschelaan over Varkens- markt naar station en terug on- derlangs Amlcltla. Tegen goede belooning terug bezorgén Beeken- stolnschelaan 14. 030 G Radio Tukker koopt FOTO TOESTELLEN (geen platencarae- gramofoonmotoren (elec- trlach), smalUlmapparaten en smalfllmprojectoren. Kamp 3 Tel. 4494. G Verkooplokaal voor meubelen of Inboedels A. H. v. NfEUW- KERK. beéedtgd makelaar, taxa teur. Dagelijks kunnen alle goe deren bygevoegd worden voor de eerstvolgends veiling. Beekcn- stelnschelaan 10. Tel. 5781. G ALS NIEUW wordt Uw cos- tuum. mantel of overjas door ons gekeerd. Het van ouds be kende adres P. Kikkert. Bernul- fusstraat 35. 687 G VULCAMSEEREN. Uw adres voor het vulcanlseeren van rij wiel-. motorbanden en autobln- neubanden ls do Eerste Amersf Vulcanlseerlnrlchtlng D W. de Koek, Arnh.weg 43. Tel. 4965 649 G SCHOORSTEENVEGEN en wlt- werken. Goed en voordeellg adres Wlnterswyk's schonmaakhedrUf. Aldegondestraat 29. 079 G HUWELIJK. Eenzamen van allo rangen, standen en leeftijden, wendt U alleA tot Nederlands grootste bemiddelingsbureau met uitgebreide relaties door geheel Nederland: tallooze tevredeu- heldsbetulglngen liggen ter In zage. Inlicht, schrlftel. en mond. Bur. ..HOLLAND". Admlralen- qracht 219. Amsterdam. 174 G Koop Uw zijde- of perkamen ten LAMPEKAPPEN bl) ons. Al les eigen fabrikaat Electr. Techn. Bureau van Geet. Arnhemsche- straat 29. TeL 6383. G VERLOREN Maandag een gou den brlllant ring. Terug te be zorgen tegen belooning. Lorentz- t 56. 999 GEVONDEN heerenjas (lo rn stof) tegen adv.-kosten te lg te bekomen Helli'genber| 3LE- als 'dyn, 35.00. Aan hetzelfde adres gevr. 1 paar kinderschoentjes m. 19 of 20 en 1 wandelwagentje, belde In prima staat. Brieven on der no. 3063 bur. Amf. Crt. 7 G Net RK. meisje, leeft. 30 Jr.. zoekt leuke VRIENDIN. Brieven no. 3062 bur. Amf. Crt. 6 G HEEFT U ZELF STOF? WIJ maken er een chlquo •qostuum van. Tevens keer- en reparatie- inrichting. Kleermakerij A. Bal- foort, Leusderweg 33. 983 G KAPPF.RSCHOOL vraagt Da mes- en Heerenmodellen 1 Prima bediening verzekerd (bediening door 3e en 4e klasse). Aanmel ding lederen Maandag half 7, gebouw '6 Prinsenhof bovenzaal. G WEGGELOOPEN een licht bruine Colly met witte borst en kraag. Tegen bel. terug te bezor gen, Alb. Cuypstraat 68. 30

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1942 | | pagina 4