Inkomens en Vermogens in Nederland Brandstoffen voor kamerverhuurders Hitlerjugend opgenomen in de N.S.D.A.P. 2 AMERSFOORTSCHE COURANT DINSDAG 29 SEPTEMBER 1942 Leerzame statistiek over belastingjaar 1940-1941 Over het belastingjaar 19401941 had 05 van de nangcelagencn In de Inkomstenbelas- ilng een Inkomen beneden 5000. Hun in komens bedroegen 72 van het totaal, ter wijl zij ln verband met het progeseleve tarief slechts 34 7o bijdroegen ln het totaal der inkomstenbelasting ln hoofdsom Daarente gen was 0.83 Ti der belastingplichtigen aan geslagen voor inkomens van 100.000 en meer (ln totaal 411 personen). Zy hadden 2 van het totaio inkomen, terwijl zij 15 ln het totaal dezer belasting bijdroe gen. Over het zelfde jaar was 47 van dc ver- mogensbelastlngpllchtlgen aangeslagen voor vermogens beneden ƒ30.000. Tezamen beza ten zij 16 van het totale vermogen en droegen 10 felj tot de totsle opbrengst deT vermogensbelasting ln hoofdsom. De 732 milllonalrs (0.4% van het totanl aantal aan- geslngenenbezaten tezamen 12 van het totale vermogen en betaalden 13 ln het totaal dezer belasting. Het gemlddeldo Inkomen per aangeslagene bedroeg ƒ2.146, het gemiddelde vermogen 64.000. Behalve bovengenoemde cyfers voor alle gemeenten tezamen komen ln de dezer da gen verschenen aflevering van het maand schrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek nog een aantal gegevens voor be treffende de 56 gemeenten boven 20.000 in woners en de provinciën. Do groots verschillen tusschen den wel stand der bevolking blijken wel hieruit, dat ln Heemstede 28 en ln Enschede 59 van all* aangeslagej»en ln de Inkomsten belasting een lr.komen hadden van 1800— 1400, terwyi ln Kerkrade 0.3 en ln Heem stede 6 van hen een inkomen hadden van M00 0O0 en hooger. Ben vermogen ran 1 1600—30.000 bezaten in Heemstede ?.o en ln Kerkrade 60 van alle aangeslagenen ln de vermogensbe lasting terwijl ln Opstcrfand 6 en ln Rhe- den 23 van hen een vermogen bezaten van 100.000 en hooger. Van de zeven gemeenten boven 100.000 in woners ls het bedrog der Inkomens ln Am sterdam het grootste; daarentegen 1* het bedrag der vermogens het grootste ln 's-Gra- venhase. Van deze groep ts !n laatstgenoem de gemeente ook het, gemiddelde Inkomen en vermogen per aangeslagene het hoogst Arbeidsdienstplichtbesluit DE WIJZIGING VAN ARTIKEL 11 Dezer' dagen werd in de Staatscou rant hekend gemaakt dat, met ingang van dien datum, artikel 11 van het Ar beidsdienstplichtbesluit /ils volgt moet worden gelezen: „Zij, die op het tijdstip van inwer kingtreden van dit besluit (1 April '42) aangesteld zijn of voor 1 Januari 1943 aangesteld worden in openbaren dienst of bij het bijzonder onderwijs, moeten, indien zij den leeftyd van achttien jaar, doch nog niet dien van twintig jaar heb ben hc-reikt, en ongehuwd zijn. op straffe van ontslag vóór 1 Juli 1944, ge durende het daartoe door den Secreta ris-generaal van het Departement van Algemeene Zaken te bepalen tijdvak hun arbeidsdienstplicht hebben ver vuld". Dit artikel, waarvan de wijziging vanzelfsprekend niet slaat op de thans onder den schop zijnde lichting, houdt dus in. dat genoemde bepaling in den vervolge geldt voor hen: le. die op 1 April 1942 waren aan gesteld in openbaren dienst of bij het bijzonder onderwijs, op dien dag niet jonger waren dan achttien jaar en die op of na 2 April 1922 zijn geboren; 2. die op 1 April 1942 in openbaren dienst of bij hot bijzonder onderwijs waren aangesteld en die voor 1 Jan. *43 den leeftijd van achttien jaar bereiken; 3. die na 1 April 1942 doch vóór 1 Ja nuari 1943 worden aangesteld in open baren dienst of bij het bijzonder onder wijs en die achttien of negentien jaar oud zijn. WETHOUDER ir. C. J. NEISZEN t Na een zeer korte ongesteldheid is te Amsterdam overleden ir. C. J. Neiszen, wethouder van Publieke Werken en Volkshuisvesting. De overledene be reikte den leeftijd van 58 jaar en was lid van de N. S. B. Een half jaar hinderlijke hoofdpijn. De lieer J. R. te R, stbrijft, dd. 4-10-'40: „Gedufende 'n half J'djf, V |tu leed ik aan *4 BT voortdurende hin- derlijke hoofdpijn. "3 fiSa Juni 1940. begon KB ik een kuur met OvaaItjei. Reeds de pijnen geheel verdwenen. Ook thans heb ik geen pijn meer By rheumatlek. Ischias, spit. verkoud heid, grien, zenuw- en hoofdpyn hel pen de Ovsattjes van het Trlneral Agentschap. Deze hebben geen scha delijken Invloed op hart. maag en darmen. Neem direct do proef! Origl- r.eelo verpakking van 20 tabletten slechts 60 ets". In alle apotheken en droglateryen verkrygbnar. Trlneral Agentschap, Nassaukailc 373, Amsterdam. Adv. Hoogere cyfers voor het gemiddelde Inko- ,rn worden nog aangetroffen ln Heemstede (ƒ3.8531. Bussiim (ƒ3.409). I!l)leger6berg 3.1121. Voorburg ((2.904), Hilversum (ƒ2.712) en Zeist (i 2.704 r. vaor net gemid delde vermogen ln Enschedé (F117.000), Rbe- den 102.000) en Almelo 99.000). Van de gemeenten boven 20.000 inwoners heeft Kerkrade het laagste c|Jfcr voor het gemiddelde Inkomen 1.699), terwyi deze gemeente en Den Helder het laagste cyfer voor het gemiddelde vermogen hebben (ƒ30.000). Worden alle 1.050 gemeenten ln het on derzoek betrokken, dan bUJken 87 gemeen- nog een lager gemiddeld Inkomen dan 1 500 en 128 gemeenten een lager gemid deld vermbgen dan ƒ30.000 te hebben. Ver der blyken acht gemeenten een hooger ge middeld Inkomen dan 3.500 en zes gemeen- een hooger gemiddeld vermogen dan 150.000 te hebben. VEELBELOVENDE SCHOLIEREN VERVALSCHTEN POSTWISSELS Door den directeur van het postkan toor te Hilversum was bij de politie aldaar aangifte gedaan, dat een post wissel voor een belangrijk bedrag, wel ke postwissel den eigenaar was ontsto len, valschelljk was geïnd. Het bleek dat dc postwissel door den dader aan een denkbeeldig persoon was geëndos seerd en vervolgens te gelde' gemaakt. Na een langdurig onderzoek waarbij de recherche de valsche handteekening vergeleek met de handteekening welke bij de uitreiking der persoonsbewijzen ter gemeente secretarie zyn gezet, werd overeenkomst getroffen met die van den achttien jarigen scholier Th. H; te Hilversum. Toen deze bovendien be vriend bleek met den zestien jarigen scholier J. F. uit Soest, die veel bij den bestolene van den postwissel op bezoek kwam. was het geval spoedig opgelost. Laatstbedoelde scholier had den post wissel gestolen en zijn vriend bad deze geïnd. Beiden zijn ingesloten. GROOTE INBRAAK TE AMSTERDAM OPGEHELDERD De Amsterdamsche recherche is erin geslaagd, de inbraak, welke in den nacht van 5 op 6 September jl. werd gepleegd in een tabaksgrossierderij aan de Keizersgracht en waarbij een bedrag van 25.000, verschillende tabaksartike- len, bonnen en toewijzingen werden ge stolen. tot klaarheid te brengen. Drie verdachten twee van diefstal en een van heling zijn gearresteerd en een groot deel van den buit is in beslag ge nomen. De eigenaar had dit- alles geld en distributiebescheiden opgeborgen m een gesloten geldkistje, dat op zyn beurt was weggezet in een onafgesloten muurkastje. Het feit, dat de brandkast onaange roerd was gebleven, gaf de recherche aanleiding tot het vermoeden, dat de in brekers van de situatie op de hoogte moesten zyn en reeds na enkele dagen viel de verdenking op een man, J. V. d. H.' geheeten, die dikwijls boodschappen kwam doen voor een winkelier de R, een klant van den grossier in den Jor- daan. Een huiszoeking bij de R. bracht een en ander aan het licht, dat afkomstig van de inbraak was, alsmede een be drag van 5000. In de woning van v. H. werden twee koevoeten gevonden. De man, ontkende aanvankelijk, doch gaf later toe, tezamen met twee anderen, E. S. en een ex-nachtwaker I. B. ge naamd de inbraak te hebben ge pleegd. Op zijn aanwijzing werd een bedrag van 10.000 te voorschijn ge bracht, dat op verschillende plaatsen was verstopt. De winkelier de R.. die wegens heling in arrest was gesteld, had de vijfduizend gulden zoolang in bewaring genomen. Op E. S., die in Limburg werd aangehouden, werd nog ƒ500 gevonden. Ook hy legde een vol ledige bekentenis af. De vroegere nacht waker is nog niet opgespoord. SIGAREN- EN SUTKERLIEFHEBBERS Met behulp van een breekijzer heb ben tijdens de weekwisseling dieven een inbraak gepleegd in een sigaren winkel in de Kinkerstraat te Amster dam. Een hoeveelheid rookartikelen, voornamelijk sigaren, ter waarde van ƒ1000.— hebben zij meegenomen. Ook - een bakkerij aan de Prinsen gracht heeft inbrekers op bezoek ge had. die met tien balen suiker, kistjes fondant en twee schrijfmachines ver dwenen. Een bewoner van óe Albert Cuyp- straat te Amsterdam kwam dezer da gen tot de ontdekking, dat alle stam kaarten van zijn gezin zeven stuks welke in een docfc waren opgebor gen, waren verdwenen. De politie heeft thans de daderos ge arresteerd, een goede kennis van de vrouw des huizes, die bekend heeft, tijdens een harer visites, de kaarten gestolen te hebben. Zij had daarop nieu we distributiebonnen gehaald en deze voor 190.verkocht. De nieuwe afdeeling kinderpolitie van het DelHsche politiecorps heeft zich In zeer korten tijd populair weten te maken door haar opvoedkundige werkwijze. Als straf echter onvermijdelijk is, dan past men een bijzondere maatregel toe. Jeugdige spijbelaars en -estles uithalers moeten op een vrijen middag op het politiebureau strafregels of een stref- opstel schrijven onder toezicht van een agent J. v. Rliijn-Pax Holland m ANDERHALF JAAR VOOR MEINEED Het Bossche Gerechtshof heeft arrest gewezen in de zaak tegen den Osschen arbeider N. Hdie wegens meineed door de Bossche rechtbank tot twee jaar gevangenisstraf was veroordeeld. De advocaat-generaal mr. van Velzen, bad tegen den ongunstig bekendstaan- den verdachte, die een broer is van Toon de Soep, bij cfe behandeling in appèl, een gevangenisstraf van twee en een half jaar geëischt. Het Hof heeft H. thans veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar en zes maanden. WAARTOE BUREN TWIST KAN LEIDEN Zondagavond is in een woning aan het eind van den Laarderweg te Bus- sum een buren twist met noodlottigen afloop voorgekomen. Zekere L. had reeds geruimen tijd ongenoegen met O., aan wien hy een deel zijner woning had onderverhuurd. Het meeriingsverschil was langzamer hand tot een veete geworden en Zon dag kwam de uitbarsting. De twist liep zoo hoog, dat O. een hakmes nam en L. een zwaren slag op het hoofd toebracht. L. moest per zie kenauto naar de Majella Stichting wor den overgebracht, waar onmiddellijk operatief moest worden ingegrepen. Zijn toestand is niet zonder levensge vaar. O. is in arrest gesteld. De Secretaris-generaal voor bijzondere Economische Zaken en van hel Departe ment van Financiën heeft bepaald, dat een Rijksgarantie wordt ver-trekt aan de daar voor door den secretaris-generaal voor bij zondere Economische aangelegenheden aangewezen bankinstelling voor door deze bank te verlecncn overnemingskredieten. welk£ dienen om de overneming van ge vestigde ondernemingen door natuurlijke of rechtspersonen te vergemakkelijken Ten behoeve van één onderneming kan slechts één krediet worden verleend, dat wordt beperkt tot ten hoogste honderddui zend gulden Overschrijding van deze grens is slechts mogelijk na toestemming van den Secretaris-generaal. De rente-, provisie- en andere krediet- voorwaarden zullen fn het algemeen dezelf de zijn aU de voor gewone bankkredieten gebruikelijke, terwijl voor het krediet zoo veel mogelijk zakelijke of persoonlijke ze kerheid zal moeten worden gesteld. Ter beoordeeling van de verstrekking van overnemingskredieten is een commis sie ingesteld, waarin zijn benoemd: tot lid, tgvens oorzitter F. L. Rambonnet, direc teur-generaal van het Departement voor Bijzondere Economische Zaken, tot leden P. Hoekstra, H. A. Kelp en H. Lukkien en tot secretaris G. W Sillmann De voorzitter beslist over de verlecning van het krediet, na de ter vergadering aanwezige leden van de commissie te heb ben gehoord. Een krediet kan uitsluitend worden ver leend ten behoeve van personen van Ne- derlandsche nationaliteit, die voornemens zijn een gevestigde ónderneming over te nemen en daarvoor uit hoofde vsn vakbe kwaamheid, kredietwaardigheid en per soonlijke eigenschappen in aanmerking ko men. en voor wie het niet mogelijk is ge- bloken op andere wijze in hun kredfetbe- hoefte te voorzien. INPERKING TRAMVERKEflR Zooals men reeds zal hebben bemerkt, zijn verschillende maatregelen tot Inper king van het electrische tramverkeer ge nomen. Reeds de positie van het materieel in het algemeen dwingt er toe, dat het wagenpark niet sterker in gebruik is dan met het oog op de verkeersbehoefte be paald onvermijdelijk is. De moeilijkheden, welke onder de tegen woordige tijdsomstandigheden onvermijde lijk uit de beperking van het tramverkeer voortvloeien, kunnen echter ten deele wor den verminderd door het publiek zelf. Ten eerste make men niet meer van de tram gebruik dan bepaald noodzakelijk is en voorts kan ieder trachten, het zijne er toe bij te dragen, om het spitsverkeer van de tramwegen zooveel mogelijk te verminde ren. Wanneer niet strikt noodzakelijk, ver- mljde men het gebruik van de tram op de spitstijden, derhalve 's ochtends tusschen 8 en 9 uur, 's middags tusschen 12 en 13 uur, en 's avonds omstreeks 17 en 18 our. BURGEMEESTER BIJ BRAND GEWOND Zondagmiddag om half cfrie is tot op nu toe onverklaarbare wijze brand ontstaan in de villa van den burgemeester Wouters te Valkenswaard. De brandweer, die spoedig ter plaats was, kon niet voorkomen, dat de villa geheel uitbrandde De geheele in boedel kon in veiligheid gebracht worden. Burgemeester Wouters heeft, tengevolge van een sprong van een balcon. verwon dingen opgeloopen. Dokter van Rooy ver leende de eerste hulp en oordeelde over brenging naar het St. Josephziekenhuis te Eindhoven noodzakelijk. Burgemeester Wouters zou juist Maan dagmorgen, na eenige weken ziekte, zijn ambt weer hervatten. In aansluiting van het reeds gisteren ge publiceerde inzake vaste brandstoffen voor kamèrverhuurders, die aan minder dan tien gasten hulsvesting verieenen, kan nog het volgende worden medegedeeld: De dlstribuliediensten zullen voor de maanden October en November per ver huurd gedeelte twee bonnen „Eén eenheid brandstoffen" uitreiken. Voor December en Januari, respectievelijk Februari, Maart en April zullen wederom telkens twee bon non ter beschikking worden gesteld, zoodat het totaal rantsoen voor dezen winter zes eenheden zal bedragen. Het is dus vanzei f- sprekend, dat alle kamerbewoners zoo zui nig mogelijk dienen te stoken. Voor de huurders van kamers, welke centraal worden verwarmd, zullen even eens overeenkomstig het bovenstaande twee bonnen per verhuurd gedeelte per periode van twee, resp. drie msanden be schikbaar worden gesteld, terwijl de ver huurders onder bepaalde omstandigheden op een toeslag ten behoeve van de centrale verwarming aanspraak kunnen maken, ten einde hen in staat te stellen de ver huurde kamers centraal te verwarmen. De bonnen moeten op door den dlstribu- ticdienst bekend te mèken tijdstippen door den verhuurder worden afgeSaald, die hierbij de distributiestamkaarten van zich zelf en van alle huurders, met uitzonde ring van personen van Dultsche nationali teit. moet medenemen. Hierbij zal het vak je L 7 van de distributiestamkaart van de huurders worden afgekruist. Anders dan het vorige jaar was bepaald, worden de te verstrekken brandstoffenbon- nen en derhalve ook dc hierop te verkrij gen brandstoffen het eigendom van den kamerhuurder of pensiongast, die verplicht is de benoodigde brandstoffen te betrek ken bij den leverancier van den betrokken pensionhouder of kamerverhuurder. Hoewel hij derhalve tot dit doel de brandstoffenbonnen aan den kamerver huurder of pensionhouder Ier hand moet stellen, blijven bedoelde bonnen echter zijn eigendom en kan hij mitsdien bij verhui zing de door hem gekochte brandstoffen, dan wel de rssteerende brandstoffenbon nen medenemen. Het bovenstaande Is vanzelfsprekend niet van toepassing ten aanzien van den eventueel te verstrekken extra toeslag voor pensions met centrale verwarming, omdat geen stookgelegenheid aanwezig is evenmin ten aanzien van de bonnen, die worden uitgereikt voor pensions met tien of meer gasten of voor de pensions, waarin geen hoofdbewoner aanwezig is, zooals hieronder zal worden omschreven. "De hiervoor te verstrekken bonnen zijn het eigendom van den verhuurder. Voor pensions met tien of meer gasten of voor pensions, waarin geen hoofdbewo ner aanwezig is, dient namelijk in plaats van een formulier MD 333-11 een formu lier Br. C 250 te worden ingediend, onaf hankelijk of in het pension met centrale verwarming of met haarden en kachels wordt gestookt. De daarop uit te reiken rantsoenen zijn berekend voor het geheele stookseizoen van 1 October 1942 tot en met 30 April 1943, zoodat deze bedrijven tijdens den duur hiervan geen tusschentijdsche aanvragen op formulier MD 333-11 mogen indienen. BRANDSTOFFEN VOOR KOKEN VOOR PENSIONS Pensions met tien gasten of meer, als mede pensions, waarin geen hoofdbewo ner aanwèzig is, kunnen' een aanvrage voor een rantsoen vaste brandstoffen voor kookdocleinden. voor het stookseizoen 1 Oc tober tot 1 Mei 1943 bij de distributie- diensten indienen per formulier Br. C. 250. Voorts kunnen ook pensions met negen of minder gasten in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een rantsoen kookkolen ten behoeve van hun bedrijf. Deze pensions worden in twee groepen verdeeld. De eerste groep omvat die be drijven, waar ten behoeve van het inwo nende gezin van den pensionhouder een kookkaart D.Z. of E.A. is verstrekt. De exploitanten dienen zich ter verkrijging van de hiervoor uit te reiken brandstof fenbonnen tot de distributiediensten te wenden. De afgifte der bonnen geschiedt na onderteekening van een verklaring, welke door deze diensten beschikbaar wordt gesteld. De tweede groep omvat die bedrijven, welke, hoewel beschikkende over een gasaansluiting of een electrische kookaansluiting, de maaltijden voor hun pensiongasten uitsluitend op een kookfor- nuis plegen te bereiden, in verband waar mede geen kookrantsoen in gas of electri- citeit voor bedrijfsdoeleinden is verstrekt. De betrokkefi exploitanten kunnen een rantsoen kookkolen aanvragen met ge bruikmaking van formulier Br. C. 250. Toe wijzing geschiedt pas. nadat de brandstof- fencommissie ter plaatse een onderzoek heeft Ingesteld. Op plechtige wijze vond Zondag In dan Stadsschouwburg te Den Haag de opname der 19-Jarlgen van de .H. J.* m de N.S.D.A.P. door Hauptdienstleiter Schmldl plaats. Een overzicht tijdens de gelofte-aflegging Stapt-Borrlus-Pax Holland m HAUPTDIENSTLEITER SCHMIDT OVER DU1TSCHLANDS VIJANDEN In den stadsschouwburg te Den Haag had Zondagochtend van Duitsche zijde^ een korte plechtigheid plaats. Evenals dit dien dag in geheel Duitschland het geval was, werden ook hier jongens en meisjes, van de Hitler-Jugend, die den daarvoor noodigen leeftijd hebben be reikt, opgenomen in de party. Nadat allen zich van hun zetels ver heven hadden, heniacht Kreisinspektor dr. Schuon de gevallenen voor vader land en party en degenen, die slacht offers geworden zijn van de Britsche terreur, waarop partijgenoot E. Heuer woorden van Hitier aanhaalde waarbij de Führer de taak van de jeugd uit eenzet. Namens de Hitlerjugend voerde het woord Bannführer Voss, die erop wees, dat men de jeugd vooral niet moet mis verstaan. Zij wil voor ernstig genomen worden. Adolf Hitler neemt de jeugd inderdaad voor ernstig en hij heeft ge toond, het grootste vertrouwen in haar te stellen. Vervolgens richtte spreker zich tot de aanstaande partijleden, hun op het hart drukkende, dat zij door hun houding en het inzetten van hun gehee le persoon de partij eer hebben aan te doen. Duitschland eischt slechts zijn recht. Hierna nam Hauptdienstleiter Schmidt het woord, in de eerste plaats de groe ten overbrengende van den Rijkscom missaris. Hij vestigde er de aandacht op, dat zij, die op het punt stonden zich in de gelederen der partij te scharen, de verplichting op zich namen, voorbeel dig vooraan te gaan en hun leven ge heel te wijden aan de gemeenschap. Spr. wees erop, dat dé" strijd van Duitschland sinds den vorigen wereld oorlog nooit geëindigd is geweest en dat het steeds dezelfde vijanden zijn, die Duitschland belagen. Eén der hoofdvij-' anden was steeds het 'bolsjewisme. Overal, waar dit in het land intrigeer de, stond de vroegere frontsoldaat Hit- Ier op om propaganda te maken voor het nationaal-socialisme. De strijd, wel ke tegen eigen volksgenooten moet wor den gevoerd, is steeds de zwaarste. Wa pens had hij niet. Het was slechts het heiligste idealisme, dat bij de verdool den de juiste overtuiging moest bijbren gen. De een na den ander volgde dezen eersten werker voor zijn volk. Aan hem was het te danken, dat Duitschland zijn ligen lot in handen kon nemen. Hoewel de tegenstanders de nationaal-socialis- ten niet gespaard hadden, waren deze bereid, met hun vroegere vijanden in vrede te leven. Duitschland eischte slechts.zijn recht om een nieuwen staat kunnen opbouwen, welke allen volks genooten arbeid en brood zou geven. De vijanden van Duitschland wilden dit niet en oordeelden, dat er minstens twintig millioen Dyitschers te veel wa ren. Zoo staat nu het vierde oorlogsjaar voor de deur. De jonge kameraden zul len overal waar zij kunnen, het land moeten helpen.' Van allen, die in de par tij worden opgenomen, verlangde spre ker, dat zij hun geheele persoonlijkheid zijllen inzetten. De tijd is zwaar, maar het nationaal-socialisme is groot en sterk met den Führer aan het hoofd. Hauptdienstleiter Schmidt wees erop, dat allen vrijwillig den eed van trouw konden afleggen, maar dat zy zich door dien eed zware verplichtingen opleg den. Hij las vervolgens den eisch voor, dien Hitier op 9 Januari 1927 heeft uit gesproken voor ieder, die lid van de partij wordt. Het was een plechtig apgenblik, toen de jeugdige nationaal-socialisten daar na -den eed van trouw aflegden en Hauptdienstleiter Schmidt onder zachte tonen van het op het Deutschlandlied moduleerende orkest de insignes uit reikte. WEEZEN PENSIOEN EN BELASTING De secretaris-generaal van het Depar tement van Financiën heeft bepaald, dat voor de toepassing van het besluit op de Loonbelasting en van art. 25 van het besluit op de Inkomstenbelasting de ouder steeds wordt geacht het wce- zenpensioen te genieten van het kind, voor hetwelk hij aanspraak op kinder aftrek heeft Bij beschikking van den president der Nederlandsche Kultuurkamer werd aan den heer J. Bakker te Voorburg op zijn ver zoek eervol ontslag verleend als leider van het gilde voor Bouwkunst, beeldende kunsten en kunstambacht. In zijn plaats werd benoemd dr. ir. G. A. C. Blok te "s-Gravenhage. leider van de vakgroep Bouwkunst van bet gilde voor Bouwkunst, beeldende kunsten en kunstambacht der Nederlandsche Kultuurkamer, die deze functie tevens blijft waarnemen. - KORT NIEUWS Tuchthuisboeven gemobiliseerd. Een groot deel der Amerikaansche tucht huisboeven is volgens de Pueblo vrij gelaten en gemobiliseerd voor den mi litairen dienst. RADIO-PROGRAMMA'S WOENSDAG 30 SEPTEMBER 1942 Hilversum I, 415,5 M. 7.15 Jodelen (gr.pl.). 7B0 BNO: Nleuws- ber. 7.40 Opwekkende morgenklanken (gr. pi.). 8 30 BNO": Nleuwsber. 8.40 De Micro foon ln de wereld. 8.50 Mannenzang (gr.pl.). 9.00 Musette-orkest en soliste (opn.). 9 30 Spiegel van den dag (opn.). 9.40 Symphonle- Orkest (gr.pl.). 10.00 Zingende bloemen (gr. pl.). 10.30 De wieg van Europa. 10.45 Or kest WUly Kok en solist. 11.30 Planovoor dracht. 12.01 AlmaJkk. 12.05 Frans Wou ters en zijn orkest. 12.45 BNO: Nieuws- en zakelijke berichten. 18.00 Amusementsorkest, soliste en gram.muz. 14 00 Halfweg, gevo- rleerd programma. 15.00 Do Onmogelijke rol, lutsterfllts. 15.30 Halfweg, gevarieerd pro gramma. 16 45 BNO: Nieuws-, zakelijke- en beursber. 17.00 Orgelconcert. 17.30 Klank beeldenreeks: ..Eenzame zwervers langs noor delijke kusten. 18.00 Omroep-Opera-Orkest en solisten van ..Das deutsche Theater tn den Ntederlanden". 19 00 Wat niet ln de kranten staat, lezing. 19.15 Zangplaten. 19.30 BNO: Nleuwsber. 19.40 BNO: Zakoiyk praatje over den landbouw. 19.50 Mozart ln den Haag, luisterspel. (Vanaf 20.15 alleen voor do Radio-Centrales, die over een lijnverbin ding met de studio beschikken). 20.15 Rot- terdamsch Ptylharmonisch orkest, soliste en gram.muz. 21.45 BNO: Nleuwsber. 22.00 Mu- sette-klanken (gr.pl22.15 Otto Dobrlndt en zyn orkest en zang (gr.pl 230024.00 Varleerdende Avondklanken (gr.pl.). Hilversum n, 301,5 RL 7.15—7.40 Zie Hllv. I. 7.40 Ochtendgymn. 7.S0 Sportnieuws. 8.00 Voor de rypere Jeugd van het platteland. 8.15 Orgelspel (gr.pl.). 8 30 BNO: Nleuwsber. 8.40 Kamerorkest ..Ars Nova et Antique" (opn.). 9.00 Plano, orgel en orkest (gr.pl 9.15 Voor de hulsvrouw. 9.30 Plano, orgel en orkest (gr.pl.). 10.00 Godsdienstige uitzending. 10 30 Zang met pianobegeleiding. 11.00 Voor de kleuters. 1120 Planovoordracht (gr.pl.), 11.30 Otto Hendriks en zyn orkest en gram-muz. 12.30 Programma-Overzicht. 12.35 Liederen met orkestbegeleiding (gr.pl.). 12.45 u. BNO: Nieuws- en zakelijke ber. 13.00 Landbouw- reportage. 13-15 Orkestmuziek (gr.pl.). 14.00 Godsdienstige uitzending. 14.30 Fluit, viool, altviool en cello. 15.15 Karl Schmldtt-Walter. bariton met pianobegeleiding (gr.pl,). 15.30 Overheid en Opvoeding. 15.45 Walsencyclus P (gr.pl.). 16.00 Orkest van de Nederland sche Kameropera. 16.45 BNO: Nieuws-, zake lijke- en beursber. 17.00 Voor de Jeugd. 18.15 Gram.muz. 18.30 BNO: Nleuwsber. 18.40 u. Spiegel van den dag. 18.50 BNO: Brabantscb praBtJe. 19.00 Dorlt Talmadge zingt Duitsche Soldatenliedjes (gr.pl.). 19.15 Pension 't Ste keltje. Luisterspel. 19.30 Vreugde en arboM, gevarieerd programma. (Vanaf^ 20.15 alleen voor de Radio-Centrales, die over een iyn- verblndlng met de studio beschikken). 2030 Prominenten der lichte muze ^gr.pl 20.55 Vreugde en arbeid, gevarieerd programma. 21.45 BNO: Nleuwsber. 22.00 BNO: Politiek praatje. 22 10" Avondwydlng. 22 2024.00 u. Zie Hilversum I. DE VERDUISTERING Verplicht te verduisteren: van 29 Sept. 19.24 tot 30 Sept. 7.38 i Maan: op 29 Sept. 22.05 ond. 30 Sept. 13.42 FEUILLETON WAAROM TREÜR JE, GROOTE CLOWN? A. H. K O B E R 57. Dc „Caramelli brothers" daarentegen maakten carrière. Dadelijk nu hun tour nee met circus Pincy. dat zijn laatste voor stelling te Parijs had gegeven, waren zij aan het Alhambra gekomen, het grootste variété van Frankrijk Dezelfde agent, van wien G ilden nog een jaar geleden een contract had afge slagen. kon hen nu boeken. „U had gelijk, mister Goldenzri hij lachend, ..indertijd was u nog niet half zoo goed »!s vandaag In het verdrag stond, dat de Carameïli's een nummer moesten spelen, dat Parijs nog niet gezien had. „Wat zal dat voor c informeerde dc directeur vaa het Alham bra bij Golden. „Want u hebt in de zes weken, dat u met Plncy hier in Parijs was, toch zeker al uw entrees afgewerkt?" ..Wij hebben Humsti-Bumsti op ons pro gramma". zei Golden. „Dat hebben al honderd altisten bij ons vertoond!" riep dc ongewonden directeur ontsteld. „Maar toch zeker nog niet zooals wij", antwoordde Golden droop. Hij kreeg gelijk. Noe nüoit had Parijs over Humsli-Bumsti zoo gelachen als dit keer in het Alhambra. Alf Söderström jwas de fijne komiek1n Atf. die glimla- gend en elegant over stoelen en tafels sprong. Joe Golden speelde de onhandige Bumsti.. die met een kinderlijke, verge- nocgüjkc grijns in zijn wit-bekl8dde visuge over het tooneel slofte, hopste en struikel de en onder het uitsiooten van kleine gil letjes Humsti's sprongen nodeed, waarbij hij natuurlijk telkens ofwel mot zijn been in een stoel bleef hangen, ofwel de tafel omver sprong, of nog ander pech had. Da onverwoestbare kalmte, de onianks nlle tegenspoed frlsscho vrooltjkh'eid van dezen Bumsti gaf hel nummer zulk eon meeslee- pende komiek. De agenten en directeurs wilden van de Carameili-brothers voorloopig niets anders meer zien als het Humsti-Bumsti nummer. Mot Humsti-Bumsti ging het tweetal nu op lournée, eerst een paar maal door En geland, toen door Belglé. Duitschland, Scandinavië en nu, het was al het vierde Jaar van dit nummer, teekende Golden een contract voor Fransch Noord-Afrlka, voor de reuzenvariété's in Oran. Tunis. Algiers, Tanper. en twee en twintig andere steden. Zij begonnen fn het Grand* Casino te Oran op ccn gloeiend heeten namiddag. Alf was woedend toen hU in de garderobe kwam. Hij had genoeg van die krachttournée's. die Joe Golden samenstelde. Het ging er zijn partner blijkbaar om. onder dc meest ongunstige enistandiphe- den te werker, en steed? maar te werken. Maar hij. Alf Söderström. wilde zijn leven genieten! Wat had hij aan de rijkste gage. wanneer hij overdag doodmoe ln bed moest liegen en 's nachts na de voorstellingen blij was wanneer hil weer in zijn mand kon kruipen' Maar hij uitte zi;o mi.sr.oe- gendheid niet tegenover Jbe. Hij wist heel goed, dat hij aan het kortste eind zou moe ten trekken. De kracht van hun scène lag in Golden's Bumsti wanneer Alf hem in den steek liet, zou Joe gauw genoeg een Humsti getraind hebben om hem te ver vangen. Daarentegen zou het voor Alf heel moeilijk zijn om nog eens zulk een goede partner en zoo'n belangrijk aandeel van de gage te krijgen. In do garderobe te Oran op den avond van het debuut, gebeurde er iets buiten gewoons. Joe Golden sprak met zijn part ner' Alf was hoogst verbaasd hierover. Zoo lang zij reeds een groot nummer waren, eenige Jaren lang. leefden zij naast elkan der zonder zich in het min t met elkaar te bemoeien cn zonder te weten wat de ander deed buiten het variété. En nu opeens, terwijl hij zich schminkte, wendde Joe Golden zich tot zijn partner en zei met een stem. niet half zoo brom mig als anders: ..Gek, Alf, jij bent toch tien jaar ouder dsn bijna vijftig, en ik heb altijd het gevoel, alrof je een kind b*nt naast mij zoo luchthartig, zoo vroolijk'" „Je neemt het leven ook veel te zwaar „Het leven?" lachte Golden bitter. „Wat ls voor mij nu het leven geweest? Een beetje geluk en veel verdriet, veel som bere herinneringenHij hield op. om dat hij zijn mondhoeken met de schmink- stift moest verbreeden. Toen ging hij le vendiger voort: „Herinneringen dat is het ergste voor een artist! Dat verlamt zijn kracht, dat smoort hem wanneer hij zich er niet dagelijks opnieuw tegen inzet Juist tpen Alf iets wilde antwoorden klonk de bel van den regisseur. Toen Vij na hun optreden weer in de garderobe zaten, wilde de Zweed op het gesprek van straks terugkomen, maar Gol den weigerde nu erop dooi te gaan en bromde iets Onverstaanbaars, zooals ge woonlijk wanneer hij niet wenschte te ant woorden. Alf schold zichzelf een domoor, omdat hU een paar 'minuten medelijden met dat rare heerschap had gehad Op den vijfden avond van hun optreden te Oran werd er. terwijl zij zich af- schminkten, bescheiden aan de deur ge klopt en dadelijk daarna trad er iemand binnen: een vrouw, die angstig achterom keek en haastige bewegingen maakte als of zij vervolgd werd. „O daar' Goeden avond!" riep zij ver licht uit toen ze Alf zag en-reikte hem de hand. De Zweed was zoo verrast, dat h'j geen woorden vond. „Dat is nu toch wei wat bar!" zei Joe Golden halfluid. „Hier damesbezoek te ontvangen Toen zag hij. in den spie gel, dat de vrouw blond was en nog niet zoo oud kon zijn, ofschoon zij erg leeüjk geschminkt wasEn opeens sprong hij op en ging voor haar staan: „Marfa Marfa Rasumow stamel de hij. Joe Golden Ja: Joe Golden!" riep zij. „Go!" En toen schudden zij elkaar de hand, terwijl Alf Söderström verbluft siond te kijken. (Wordt vervolgd). Goede Nederlanders wetfn, dat zij hun volk dicn'en door lid te worden van den Noderlandschen Volksdierist.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1942 | | pagina 2