Twintig jaar tegen hoofddader geëischt Om 9uiillzUi\ AMERSFOORTSCHE COURANT WOENSDAG 21 OCTOBER 1942 DB MOORD BIJ DRIEBERGEN TEGEN DE TWEE ANDEREN VIJF EN ACHT JAAR GEVANGENISSTRAF gedacht mocht hebben, dat de be handeling voor de Utrechtsche rechtbank van de Drlebergsche moordzaak veel sen sationeels zou opleveren, kwam wel zeer bedrogen uit. Het onderzoek der recherche was zoo minutieus geweest, de processen- verbaal en de rapporten daarover spraken een zoo duidelijke cn klare taal, dat den drie verdachten niet anders overbleef don volledig te bekennen en het O.M. had er daarom van afgezien om getuigen te dag vaarden en de kranige politiemannen, die deze duistere zaak tot in de kleinste bijzon derheden hadden opgehelderd, ter terecht zitting te laten verschijnen. Volstaan werd slechts met het hooren der verdachten en den getuige deskundige, den pro-sector dr. B. J. Manssens. die over de doorsoorzaak eenige verklaringen aflegde. De eerste verdachte Slagboom erkende, dat hij en zijn medeverdachten reeds lang van plan waren Homkamp van het leven te berooven. „Hij wist te veel vgn onzen zwarten handel" merkte verdachte op cn daarom wilden wij hem kwijt zijn. Afgemaakt. In den avond van 30 September zagen de verdachten hun kans schoon. Zij maakten Hornkamp wijs. dat er in het boseh bij Driebergen een vliegtuig klaar stond, dat hen naar Engeland zou brengen. Horn kamp geloofde dat hij was zelf ook bang geworden voor de politie en ging met hen mee. In het bosch hebben de verdach ten hem toen op afschuwelijke wijze ver moord; zij hebben hem gewurgd met een strop, dion verdachte had meegebracht. De President: Is het niet juist, dat U den strop om zijn hals hebt gedaan VerdachteSlagboom geeft dat toe. De President: En is de strop toen niet van zijn hals gegaan en heeft Horn kamp toen niet gepoogd weg te loopen Verdachte meen*, dat het slachtoffer is blijven liggen. Met behulp van v. d. Neut heeft, hij Ilornkamp gewurgd. Toon deze nog teekenen van leven gaf, hoeft Montijn hem een paar stokslagen op hel hoofd toe gediend en daarna heeft Slagboom hem met een pennemesje de polsslagader door gesneden. Da Presidont: En hoe Btaat u daar nu tegenover? Verdachte: Ik vind het verschrlkkeUlk. vooral voor do ouders van Homkamp. Hl] verklaart verder veel berouw te hebben over ïJJn daad en is overtuigd, dat hij een flin ke etraf heeft verdiend v. d. Neut, die blcrna wordt verhoord, gedraagt zich hoogst zenuwachtig. HIJ lacht een beetje on spreekt met plotselinge uit halen. Hij zegt zich van do zaak niet veel te herinneren. De President: Maar u weet toch. dat Hornkamp daarbij Is dood gegaan. U bent er toch by geweest. Verdachte: Ja. maar lk weet dat niet meer zoo. Montijn. de derrie verdachte, erkent Hornkamp met een stok te hebben geslagen, nadat deze eeTSt door Slagboom en v. d. Neut met, een strop was gewurgd. Na het toedie nen der stokslagen hebben zij met hun drieën den strop nog wat vaster aangetrok ken om toch manr zeker te zijn. dat het slachtoffer inderdaad dood was. Slagboom wilde eerst Hornkamp aan een boom opt gen. om den schyn op te wekken, dat deze zelfmoord had gepleegd, maar verdachte vond het beter om het lijk onder den grond te stoppen, hetgeen toen Is gebeurd. Hij zegt diep berouw te hebben over zijn mis daad. t. d. Neut niet normaal. Er waren verschillende rapporten over de Verdachten uitgebracht. Het rapport over Slagboom zegt. dat deze wel lijdt aan een ziekelijke afwijking, maar niet aan een zie kelijke stoornis zijner geestvermogens. ZUn uiterlijke onbewoser.held heeft den deskun dige verbaasd. Zijn daad kan hem ten volle worden aangerekend. Het rapport over v. d. Neut zegt. dat vexd. eigenlijk een groot kind ls. een echte stil, dto zich gemakkelijk door een ander laat meesleepen. Vcrd. Is verre van normaal en het la zeer wel mogelijk dat hij zich de daad niet goed meer voor den geest kan halen. Over Montijn zegt het rapport, dat hij uit een degelijk gezin stamt. Aanvankelijk wil ds hy by de marechaussee komen, maar toen dat niet lukte, ls hy de hou-vast ln hst le ven kwijtgeraakt. Opmerkelijk ls zijn zucht naar avontuur, Hy had een vervalscht eer gevoel en leed aan verhitte voorstellingen. Slagboom de kwade geest. De Officier van Justitie, mr. Albarda stond uitvoerig stil by de beweegredenen van den moord. Het staat volgens spr. volkomen vo6t dat Slagboom de hoofdschuldige ls. Zonder hem zouden de anderen niet aan moord hebben gedacht. BIJ Slagboom hebben zich ook sexueele praktijken geopenbaard en hy was het. die op het Idee kwam om Horn kamp te vermoorden. Al die geruchten over uitwijken naar Engeland zyn maar praatjes en niets dan praatjes. In verdachte leefde een valsche romantiek en hij ging zich te bulten aan sexueel wangedrag. Hornkamp wist daarvan te veel en daarom moest hy uit den weg worden geruimd. De Officier elsch- te tegen hem een gevangenisstraf voor den tyd van twintig Jaar. Daar v. d. Neut niet volkomen toereke ningsvatbaar ls clschte spr. tegen hem vyf Jaar. Het gedrag van Mcmtyn. die uit een degelijk gezin komt en op wiens levenswan del zelf niets viel aan te merken achtte spr. onbegrypelljk. HIJ moet alles goed hebben beseft en zijn schuld ls daarom zwaar. Spr. clschte tegen hem acht Jaar gevangenisstraf. Als verdedigers traden op mr. van Ravens- wany. mr. van Heyst en mr. Wetnmerslager van Sparwoude. dlo clementie voor hun cliënten verzochten. De rechtbank zal over veertien dagen uit spraak doen. HET ARCHIEF VAN KAMPEN VIERHONDERD JAAR OUD Zonder twijfel bezit de stad Kampen in haar archief, dat vierhonderd jaar geleden door den secretaris der stad. dr. Reljner Bogerman van Dockum, voor het eerst werd geordend, een rijkdom, die genoemd mag worden onder de stedelijke archieven van ons land. In den loop der Jaren hebben hieraan des kundigen van naam hun beste kiachten ge geven. Toch had het bij den aanvang der twintigste eeuw maar weinig gescheeld, of men had de verschillende archiefstukken voor „oud papier" verkocht. Dit is geluk kig voorkomen, waarna de archivaris P. C. Molhuijsen, heeft gezorgd voor een gron dige restauratie. Het archief bevindt zich ln den Schepen toren, een eeuwenoud bouwwerk, dat bij den brand in Februari 1543 gespaard bleef, terwijl het raadhuis, waarin men een ar chief het beste op zijn plaats acht. verwoest werd. SIMON ADMIRAAL DEBUTEERT MET PIANOCONCERT VAN SAINT SAENS Een van de jonge Nederlandsche kun stenaars, die zich by hun studie bijzon der hebben onderscheiden en daarom door den Nederlandschen omroep wor den uitgenoodigd om in het nieuwe mu- ziekseizoen op te treden, komt heden avond voor de microfoon. Het is ditmaal Simon Admiraal uit Den Haag, die om 19.30 uur (zender Hilversum II) met het omroep sympho- nie orkest o.l v. Leo Ruygrok het twee de pianoconcert van Camille Saint Saens speelt. Simon Admiraal, die vier en twintig jaar oud is, werd in Dordrecht geboren en ontving in zijn geboortestad het eer ste muziekonderricht op de muziek school. W.A. commandant in Limburg. j onze vrijwilligers. In een prettige en goede kameraadschap wordt de vrije tijd doorgebracht Gezonde kerels, gezond van lichaam en geest SS PK Altstadt-Bi H-P H m dienst te nemen in een speciaal wacht- bataillon. Dc opleiding vindt in Neder land plants, terwijl de inzet van dit bataillon ook in Nederland blijven zal. Tijdc.is de keuringen voor de Waf- fen-SS en het Legioen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Ger- maansch-SS Nederland (Nederland sswillen toetreden. 22.10.42: 10 uur, Amsterdam, School Iepenweg 13; 22.10.42: 1700 uur, Utrecht, Wehr- machtheim, Mariaplein; 23.10.42: 10.00 uur, Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg; 24.10.42: 11.00 uur, Amersfoort, Dienstgebouw, Kapelweg, Keuringen voor Waffen-SS en het Legioen Het SS-Ersatzkommando deelt ons mede. dat vrijwilligers voor de Waf fen-SS en he' Legioen zich op onder staande data bij dc genoemde adressen kunnen vervoegen teneinde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op ge vestigd en wel speciaal- voor hen, die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervullen, dat thans de mogelijkheid bestaat om Verhouding tusschen W.A. en bevolking is goed Op den tweeden dag van het bezoek van den commandant der W.A. aan Limburg werd aandacht besteed aan de verhouding tusschen overheid en bevol king eenerzijds en de W„A. anderzijds. Nadat mr. Zondervan eA de vormings leider der W.A., banleider1 van der Hout, 's morgens om half tien het Heerban - kwartier der W.A. tg Maastricht had den geinspecleerd en eenige bezoeken hadden afgelegd bij gezinnen van in den strijd aan het Oostfront gesneuvel de Nederlandsche nationaal-socialisten, werden zij om elf uur ontvangen door den commissaris der provincie Lim burg, graaf de Marchant et d'Ansem- bourg. Hierna volgde een bezoek aan den burgemeester van Maastricht den heer Peeters, die den commandant en zyn gevolg het prachtige stadhuis van Maastricht toonde. Uit de besprekingen bleek, dat de verhouding tusschen overheid en W.A. in de provincie Lim burg geen reden tot klagen geeft, en de samenwerking zeer hartelijk is. Na den maaltijd op het fort St. Pie- ter begaf mr. Zondervan zich naar de door de Engelsche bombardementen ge teisterde gebieden, waar eveneens bleek, dat de verstandhouding tusschen bevolking en W.A. goed te noemen is. Vooral in deze gebieden heeft de W.A. 'uitstekend werk verricht, hetgeen van de zijde der bevolking groote waardee ring heeft geoogst. Andermaal werden familieleden van gesneuvelde kameraden bezocht, waar na in den avond de terugreis naar Utrecht werd aanvaard. SNEL IN- EN UITLADEN BIJ SPOOR EN SCHEEPVAART De Rijkscommissaris heeft een verordening uitgevaardigd ter bespoediging van het in- en uitladen bij het spoorweg- en binnen- scheepvaartverkeer. Daarin wordt voorgeschreven, dat hij, die goederen door middel van het spoorweg- of blnnenscheepvaartverkeer verzendt, ge houden is met het inladen ln de vracht- ruimte onmiddellijk, nadat deze hem daar toe ter beschikking ls gesteld, te beginnen en de inlading onverwijld te doen plaats hebben. Voorts moet de ontvanger onmiddellijk, nadat de vracht te zijner beschikking is gesteld, met het uitladen beginnen en deze uitlading onverwijld doen geschieden. Komt de verzender of de ontvanger bo venvermelde verplichting niet na en dreigt daardoor een in- of ultladingstermijn te worden overschreden, dan kan de vervoer der zelfstandig de in- of uitlading doen ge schieden. Hij kan bij uitlading de zaak op een andere dan de oorspronkelijk bepaalde plaats ter beschikking van den ontvanger stellen en hij kan haar bij een derde op slaan. De vervoerder dient in zooverre re kening te houden met de belangen van ver zender of ontvanger als van hem redelij kerwijze, de behoefte aan bespoediging van het in- of uitladen in aanmerking genomen, kan worden gevergd. De verzender, of ontvanger moet ln het voorgaande geval aan den vervoerder de gemaakte kosten vergoeden, terwijl dan bij de uitlading het risico van de zaak van het begin der uitlading op den ontvanger over gaat. Voorts is de vervoerder in deze ge vallen uitsluitend aansprakelijk voor opzet en grove schuld. Verder is bepaald, dat de burgemeesters der door den Secretaris-ge neraal van het Departement van Water- Staat aan te wijzen gemeenten in overeen stemming met het gewestelijk arbeidsbu reau laadploegen samenstellen, welke aan een vervoerder, die een in- of uitlading op grond van het voorgaande doet geschieden, op diens verzoek op de snelste wijze ter beschikking kunnen worden gesteld. De ter uitvoering van deze laatste bepa ling noodzakelijke voorschriften worden door de Secretarissen-generaal van de De partementen van Waterstaat, van Binnen- landsche Zaken en van Sociale Zaken ge meenschappelijk uitgevaardigd. Overtreding van zoodanig voorschrift wordt gestraft met hechtenis van ten hoog ste zes weken of met geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden. Deze verordening is gisteren *n werking getreden. DOODELIJKE VAL VAN OUDEN MAN Hij wachtte op perendieven. De 76-jarige alleen wonende J. G. R te Ede had veel last van de jeugd, die peren bij hem staL Om dit tegen te gaan betrok R. tel kens een uitkijkpost voor een raam, vanwaar hy een goed uitzicht had op zijn boomgaard. Vermoedelijk heeft R. zich Zondagavond te ver uit het raam gebogen. Den volgenden morgen vonden buren hem althans buiten onder het raam liggen, bewusteloos, met een won de by het linker oog. Zonder tot bewustzijn te zijn geko men is R. in het ziekenhuis te Beruie- kom overleden. OPLICHTER ZAMELDE DEKENS IN VOOR HET OOSTFRONT De Utrechtsche recherche is er in ge slaagd den 38-jarigen koopman A. D. te arresteeren. Deze man belde bij ver schillende burgers hier ter stede en in de omgeving aan, voorgevende dat hij dekens inzamelde ten behoeve van de Duitsche Weermacht aan het Oostfront. De man bleek echter een gewone op lichter te zijn, die op deze wijze zijn slag trachtte te slaan, waarbij hij geas sisteerd werd door een anderen man, die tot dusverre nog niet gevat kon worden. DE ZIEKENAUTO DIENDE TER CAMOUFLAGE Dat smokkelaarslist bet meer malen moet afleggen tegen de waakzaamheid der politie werd Maandag te Putten bewezen, waar de aandacht der beambten getrokken werd door een groote uit Noord-Holland afkomstige ziekenauto, die opvallend lang ter plaatse verbleef, en nu eens hier dan weer daar parkeerde. Toen de wagen tegen het inval len der duisternis de gemeente wilde verlaten, was de politie op haar post en moest de chauffeur stoppen. De wagen werd geopend en bleek in plaats van een zieke een groote hoeveelheid rogge te bevatten. De bestuurder, zekere H. uit Hilversum, werd naar het bureau overgebracht, en bekende, dat de rogge uit Putten afkomstig was en bestemd voor don sluikhandel. Inbeslagneming volgde. Bij het onderzoek naar de herkomst van het graan, dat ook Dinsdag voort duurde, boekte de politie een tweede succes. By een huiszoe king te Pulten werd nl. een groot bedrag aan zilveren rijksdaalders, guldens en koperen pasmunt op gespoord en in beslag genomen. De schuldiger zullen ter be schikking van de justitie worden gesteld. 75 JAAR SCHAAPHERDER Vrijdag a s. zal het 75 jaar geleden zijn, dat H. de Wit te Bruntinge gemeente Wes- terbork (Drenthe) als jongen van negen jaar begon de schapen te hoeden. Al die jaren heeft hij gezworven over de wijde Drenthsche heidevelden ln de om geving van Schoonoord, Meppen, Mantinge, Wijster, Kralo, Smilde, Orvelte, Koehoorn en Bruntinge. Nog iederen dag trekt de krasse 84-jarige baas er met zijn kudde op uit en hij leidt ze uren ver over de eenzame vlakten van het Oude Landschap, hierbij geholpen door zijn hond. Der traditie getrouw, staan zijn handen niet stil, doch is hij geregeld in de weer met het verrichten van breiwerk, hoewel dat, in verband met de huidige garen- schaarschte, wel eenige moeilijkheid begint op te leveren. Scheper de Wit ls nog geheel het type van den Drenthschen schaapherder, zooals die eeuwen aaneen werd aangetroffen, doch geleidelijk begint uit te sterven. ZIJ GINGEN KAMPEEREN.... MAAR NIET IN DE BUITENLUCHT In den vroegen morgen van 4 Augus tus j.l. hielden twee politieagenten op den Groesbeekscheweg te Nijmegen twee mannen aan, die eenige volle zak ken op hun fietsen meevoerden. Zy be weerden, dat zij gingen kampeeren, doch een nader onderzoek wees uit, dat Jiet tweetal ingebroken had in een groot landhuis aan den Driehuizerweg te Nij megen. waar zij alles, wat van hun ga ding was, hadden meegenomen. Veer tien dagen geleden werd tegen het tweetal, den 29-jarigen koopman A. W. T. van L., een ouden bekende van de justitie en zijn zwager, den 27-jarigen P. C. L. C. resp. twee en een half jaar en een jaar en drie maanden geëischt De rechtbank te Arnhem veroordeel de de beide inbrekers resp. tot twee jaar en een jaar gevangenisstraf met af trek der preventieve hechtenis. RECHTSZAKEN Rustend arts te Soest verzweeg veertig mille ƒ5000.— SUBS. 5 MND. HECHTENIS Een rustend arts, S. genaamd, uit Soest, had zich 14 dagen geleden te verantwoor den voor de Utrechtsche rechtbank wegens het doen van een onjuiste aangifte van zijn vermogensbei ast ing. Verdachte had het invulformulier opzet telijk onjuist en onvolledig ingevuld, waar door een bedrag van 40 mille werd verzwe gen. Verdachte had hetgeen ten laste was gelegd ln zooverre toegegeven, dat hij een ruwe berekening had gemaakt van hetgeen hij bezat. De moeilijkheden waren geko men, omdat hij, naar hij zeide, de vermo gens van zijn beide dochters beheerde. Hierdoor waren, volgens zijn zeggen, de vermogens door elkaar gevloeid. Vast kwam te staan, dat de arts de be lastingsinspectie voorgelogen had en toen hij daarna moeilijkheden verwachtte, naar België was uitgeweken De eisch luidde ƒ3000— subs. 6 maanden hechtenis. De rechtbank uiUpraak doende, veroordeelde den arts tot betaling van een "boete van ƒ5000.— subs. 5 maanden hechtenis. Zijn vrouw met bijl bedreigd Reeds langen tijd' liet de verstandhouding tusschen den 44-jarigen landarbeider M.O. te Slijk-Ewijk en zijn echtgenoote veel te wen- schen over. Het echtpaar had herhaalde lijk ruzie. Op 20 Augustus jl. liep de on- eenigheid zoo hoog, dat O. zijn vrouw met een bijl dreigde. Wegens poging tot zware mishandeling was door de rechtbank te Arnhem tegen den man. bij wien de vrouw den laatsten tijd geen leven meer had, drie jaar en zes maanden gevangenisstraf geëischt. O. werd gisteren veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf met aftrek van de preventieve hechtenis, in de verwach ting, dat hij zich in den vervolge meer zal beheerschen. Voor het Utrechtsche gerecht stond gis teren de 32-jarige leerllngmachinist J. K. uit Rotterdam terecht ter zake diefstal van een kaas uit een wagon van de spoorwegen. Verdachte reed in den nacht van 10 op H September op een locomotief van een goederentrein. Op een gegeven moment was hij van zijn locomotief geklommen en had zich in een van de goederenwagons begeven, waarin zich levensmiddelen be vonden. Hij vermoedde niet dat er een be wakingsambtenaar in den wagon was. Met een zaklantaarn zocht hij den wagon af en vond c-en hoeveelheid kaas, welke hij mee nam. Weer op de locomotief gekomen, be merkte hij, dat hij achtervolgd werd en in zijn angst ontdekt te worden, wierp hij toen de kaas maar in den vuurmond van day locomotief. Ve li te ontkende. De officier van jus titie kte op, dat er geen twijfel aan deze i .1stal bestaat. Diefstallen bij de spoorwegen door het personeel gepleegd, dienen zwaar "gestraft te worden. Er moet een' voorbeeld gesteld worden en daarom zal de eisch zwaar zijn. Spr. requlreerde een gevangenisstraf van 1 jaar. Over 14 dagen uitspraak. 8PORTNIBUWB VOETBAL WEDSTRIJDPROGRAMMA A.S. ZONDAG District I. Eerste klasse: D.F.C.Xerxes. D WS—Hermes D.VS., EDO.De Volewy- ckers. SpartaH.B.S., StormvogelsA.D.O. Tweede klasse B: A.F.C.Zeeburgla, H.V.C. Hilversum, DOS.Watergraafsmeer, D.W.V. De Spartaan. Derde klasse F: WoerdenAmersf. Boys, DWAV.Holland—Zwaluwen Voor uit. B.V.C.Fortltudo. PatxlaZeist. Vierde klasse M: KampongA.P.W.C., BaarnSE.C., SaestumQuick, C.DN. G.WJU. UtrechtAmsvorde Reserve le klasse: De Spartaan 2HV.C.2, Blauw Wit 2AJax 2, Haarlem 2—D.W.S. 2, Hilversum 2—AJ.C. 2. Z-F.C. 2—KF.C. 2. Reserve derde klasse: Allen Weerbaar 2 Hilversum 4, RapidItas 2E.M.M. 1916 2. S.E C. 2Baarn 2. 't Gooi 3Donar 2, Amf. Boys 2Laren 2. District II. Eerste klasse: 't Gooi—R.F.C., AJax—Haarlem, V.U.C.Blauw Wit, Feyen- ooM—Emma, D.H.C.—V.S.V. District III. Eerste klasse: NEC—PEC.. WagenlngenTubantla, HeraclesA.G O. V.V.. Go AhaedQuick, EnschedeEnsched. Boys. District IV. Eerste klasse: SpekholzerheLde M.V.V., RoermondPlcus, MaurltsEind hoven. P.8.V.—Longa, N AC.—B.V.V., NO. AD.—Willem n. District. V. Eerste klasse: G.V.A.V.Velo- cltas. VeendamHoeren veen. AchillesH.8. C., SneekLS C.. LeeuwardenBe Quick. Onze plaatselijke clubs op de competitie-ladder Hieronder volgen allereerst de competi tiestanden, waarbij onze plaatseiyke voetbal clubs betrokken zyn: D.O.S. Zeeburgla D.W.V. H.V.C. Vrlendensch. A.F.C. Watergr.ni, Hercifles Voler.dam Spartaan Hilversum Zw. Vooruit Zeist D.W.S.V. Woerden Amf. Boys HM.S. B.V.C. Fortltudo - Holland Patria C.DJ4. Baarn Quick A.P.W.C. Kampong S.E.C. Amsvorde Saestum G.W.L. Utrecht AJax 2 Z.P.C. 2 Haarlem 2 Blauw Wit 2 H.V.C. 2 Spartaan 2 D.W.S. 2 K.F.C. 2 Hilversum 2 A.F.C. 2 In de tweede klasse- staat H.V.C. thans op de vierde plaats met zeven punten uit zes wedstrijden. De rood-wltten nemen, daar mede een vrij goede positie in. Zondag Jl. werd tegen Watergraafsmeer weer geiyk ge speeld en een kostbaar punt ln de hoofd stad achtergelaten, maar H.V.C. heeft daar een goeden wedstrijd gespeeld en zelfs met 2o de leiding gehad. Eerst zeer kort voor het einde kon Watergraafsmeer den geiyk- maker ln het H.V.C.-doel deponeeren. Te vens had H-V.C. nog een tegenslag toen de scheidsrechter by het nemen van een cor ner op het H.V.C.-doel niet zog dat doel man Brits werd vastgehouden. Met een beet je geluk hadden onze stadgenooten dc-zen wedstryd kunnen winnen. H.V.C. staat thans twee punten op D.OA en Zeeburgla achter en een punt op DW.V. En dan mag niet worden vergeten, dat reeds eenige zware uitwedstrijden achter den rug zijn (D.O.S., Vriendenschaar. D.W.V.). i In de derde klasse ls de positie van Aroers- foortsche Boys niet zoo fraai. Aan kam pioenskansen behoeft hier niet meer ge dacht te worden, want Zwaluwen Vooruit, en Zeist en misschien ook D.W.S.V. en Woer den zyn hier de candldaten. Bezien wij de ranglijst, dan staan vier clubs met zes pun ten uit zeven wedstrijden geiyk waarby ook Amersfoortsche Boys. In de vierde klasse komt Baarn naar vo ren. dat J.l. Zondag den wedstrijd tegen G.W.L. tn Culemborg met 43 wist te win nen. zy neemt thans onder C.D.N., dat met elf punten uit zeven wedstrijden de leiding heeft ,de tweede plaats ln. Dan volgen Quick en AP.W.C. elk met acht punten uit zes wedstrijden. Belde clubs bedreigen de lei ders. Het aantal verllespunten verschilt met C.D.N. slechts één. terwijl Baarn één verlles- punt meer heeft dan Quick en AP.W.C. Baarn heeft echter één wedstryd meer ge speeld en verkeert daardoor ln gunstiger po sitie. SE.C. zakt af en de Soesters zullen vermocdeiyk geen rol van beteekerüs meer ln deze afdeellng spelen. Amsvorde moet op passen niet te ver af te zakken. In de reserve eerste klasse ls H.V.C. 2 door haar nederlaag tegen KF.C. 2 naar dc vyfde plaats gegaan. WANDELSPORT ZUT-plannen voor den winter Ook in de komende wintermaanden wordt door het bestuur van de wandelsportver- eeniglng „Zonder Uitvallers Terug" niets nagelaten het contact met de leden te bewaren teneinde de vereeniglng door deze, ook voor hc-t vereenigingsleven zoo moeilijke tijden, heen te helpen. Zoo wordt van Donderdag 29 October af lede ren Donderdagavond in het Sportfondsen- bad den leden gelegenheid geboden te zwemmen of zwemmen te leeren Ook is een voorloopig winterprogramma vastgesteld. Woensdag 25 November wordt een familieavond gehouden Zaterdag 12 December heeft een St. Nicolaastocht uit sluitend voor de leden plaats Er zal in groepjes van 3 4 leden worden geloopen. Woensdag 6 Januari wordt weder een fa milieavond gehouden: In 1943 hoopt Z.U.T. haar tienjarig bestaan te h^-denken. Dit feit laat het actieve Z.U.T.-bestuur niet onopgemerkt voorbijgaan. Mocht het wan delverbod opgeheven zijn (hetgeen wij met het Z.U.T.-bestuur van harte hopen) dan wordt een nationale wandeltocht gehouden. Hieruit blijkt dat do belaneen van onze mooie wandelsport bij het Z.U.T.-bestuur in goede handen zijn, want het komt er in de zen tijd vooral opaan de vereenigingen in tact te houden opdat, wanneer weer gun stiger tijden aanbreken, men gereed Is de wandelsport in haar vollen omvang te kun nen beoefenen. SCHAKEN Het resultaat van de drie afgebroken partijen in de derde ronde tegen „Amers foort" is als volgt: Mr. J. de GraafH. Juffer 01. „Kijk uit"—A. v. d. Hazel 0—1 (zonder verder spelen door eerstgenoemde opgegeven.) L. HoejenbosJ. E. v. Zwieten 10. Hierdoor is de totaaluitsiag 8-2 voor ..Amersfoort" geworden. Door dezen uitslag behoudt „Amersfoort" een prachtige kans op den beker. BOKSEN RIENUS DE BOER TEGEN JEAN KREITZ Voor de beroepsbokswedstrijden op 8 Nov. in de Deutschlandhalle te Berlijn ls een tweede belangrijke match gecontracteerd. Naast de ontmoeting tusschen Heinz Seld- ler en Arno Koelblln zal het tweede hoog tepunt gevormd worden door een strijd ln de halfzwaargewichtklasse waarbij Jean Kreltz den Nederlander Rienus de Boer als tegenstander zal bekampen. De Nederlandsche Volksdienst kent geen medelijden of berm hartigheid, hij kent alleen Volk- schen plicht. RADIO-PROGRAMMA'S DONDERDAG 22 OCTOBER lMt Hilversum I, 415,5 M. 7 15 Bielefelder kinderkoor (gr.) 7.30 B.N. O. Nieuwsber. 7.40 Klein maar fijn (gr.) 8.30 E NO.. Nieuwsber. 8.40 „Fin de siècle", voordr. 8.50 Orkestconcert (gr.) 9.00 Be kende orkestwerken (gr.) 930 Spiegel van den dag. 9.40 Bekende orkestwerken (gr.) 10.00 De Melodisten en solist. 10.30 „Kam pen. stad van steur en uien". Klankbeeld. 10,45 Melodisten en solist. 11.15 Viool en piano 12 00 Almanak 12 05 Klaas van Beek en zijn orkest. 12.45 B.N.O. Nieuws- en za kelijke' ber. 13.00 Otto Hendriks en zijn orkest, soliste en gram muz. 14.00 Gooisch Strijkorkest en soliste. 15.00 „Kermis in het Vlaamsche land", voordr. 15.15 Arnh. Orkestver. en solist. 16.45 B.N.O. Nieuws-, zakelijke en beursber. 17.00 Orgelconcert en gram.muz. 17.30 Omroepharmonie-orkest 18.15 „Plakboek 1900", gevar progr. 10.00 Brandende kwesties, lez. 19.15 „Walsen- cyclus I" (gr.) 19.30 B.N.O. Nieuwsber. 19.40 B.N.O. De wereldmeening uit vreemde kranten. 19.50 Gevr. platen. Vanaf 20.15 al leen voor de radio-contrales, die over een lijnverbinding met de studio beschikken. 20.15 Componistenspiegel. Ca. 20.40 Concert gebouworkest. 21.20 Piano-, viool- en cello- soli (gr 21.45 B.N.O. Nieuwsber. 22 00 Va riété internationale (gr.) 23.00—24.00 Me lodieën klinken bij maanlicht, (gr.) Hilversum H, 301.5 M. 7.15—7 40 Zïb ftllv. I. 7.40 Ochtendgyma. 7 50 B.N.O. Gesproken binnenl. overz. (opn.) 8.00 „Oostland roeptvraaggespr. 8.15 Twee ouvertures van Franz, von Suppé (gr.) 8.30 B.N.O. Nieuwsber. 8.40 Tenoren zingen aria's (gr 9.00 Morgenconcert (gr.) 9.15 Voor dc huisvrouw. 9.20 Morgenconcert (gr.) 10.00 Godsdienstige uitzending. 10.30 Symphonie-ork. (gr.) 11.00 Voor de vrouw. 1120 Kinderkoor (opn.) 11.30 Ork. Wllly Kok en gram.muz. 12.30 Progr.-overz. 12.35 Brahms Fantasie (gr.) 12.45 B.N.O. Nieuws- en zakelijke ber. 13.00 Kleine tuinbouw. 13.15 Alt, Röntgenkwartet en piano. 14.00 Godsdientsige uitz. 14 30 Een Strijkork. 15.30 En hier is de koffergram. 16.00 Zang met pianobeg. en pianosoli 16.45 B.N.O. Nieuws-, zakelijke en beursber. 17.00 Het Kinderkoor van den Ned. Omr. 17.30 „WIJ maken U goede vrienden met....", gram.- pl progr. 18.00 „Hoe Was het in Milaan". 18.15 Marschmuz. (gr.) 18.30 B.N.O. Nieuws ber. l8A0 Spiegel van den dag 18.50 B.N.O. Wat Nederland schrijft. 19.00 Twee vloten cn piano (gr.) 19.15 Concertgeb.ork. Vanaf 20.15 alleen voor de radio-centrales, die over een lijnverbinding met de studio be schikken. 20.15 Gerard van Krevelen en zijn ork. en soliste 21 00 Will Glahé en zijn ork. (opn 21.45 B.N.O. Nieuwsber. 22.00 B.N.O. Militair overz. 22.10 Avondwijding. 22.20— 24 00 Zie Hilv. I. DE VERDUISTERING Verplicht te verduisteren: 21 Oct. 18.34 u. tot 22 Oct. 8.16 Maan: 21 Oct. 17.52, ond. 22 Oct. 5.54 u. Het geheim van de Rood-steënen schuur Ja, ik weet wel, dat je vriendelijk gezind zoudt vezen voor een nederig werkneemster; maar is de vrouw cok vriendelijk, of behandelt ze haar onder geschikten uit de hoogte? Ik hoop van niet! klonk er een «tem achter naar. Jeanne zag een jongeman bij het hek staan, die zóó onhoorbaar naderby ge komen was, dat zy er niets van gemerkt had Hij was heel knap en een welwil lende glimlach straalde uit zyn blauwe oogen. Neem me niet kwalijk, zei ze ver ontschuldigend. maar die opmerking was eigenlijk niet voor u bestemd. Neen, dat begryp ik en ik had er dan ook niet opmoeten antwoorden, maar ik wilde u geruststellen. En ik had niet het recht, die vraag te doen aan een, die „de vrouw" niet verdedigen kon! Toch kar. ik het mij heel goed plaatsen. Maar ik geloof, dat u zich vergist, dat u mij voor iemand anders houdt? Neen, neen, ik weet heel goed, wie u is. Hij deed het hek open cn wachtte tot ze binnentrad, Maar, toen ze wat terzij de ging, zy hy eenigszins teleurgesteld: Nu zie ik toch, dat ik my vergist heb. Dat spijt mij! Hy ging naar binnen met den sleutel, op de hielen gevolgd door den hond. Zoodra Elizabeth verscheen, trad Jeanne verlangend naar haar toe. Wel, hoe is het? Nu, ik heb het baantje. Mevrouw Werner was heel vriendelijk. Zij heeft haar leven gewijd aan maatschappelijk werk; maar ze schijnt geen hoogen dunk te hebben van de menschheid in het al gemeen. Ik geloof ook niet, dat ze mij met veel illusie nam, maar toch schijnt ze het goed met my te meenen. Waaruit bestaat het gezin' Zij heeft alleen een zoon. Hij kwam binnen, juist toen ik wegging en ze stel de hem voor. Hij is knap, maar hy lijkt me wat trotsch, of verwaand. Hè, Beps, je bent ook altijd zoo hard in je oordeel! Hy leek mij juist heel aardig. Hoe weet je dat nu? Jeanne vertelde van de toevallige ontmoeting en haar zuster kon niet na laten, haar te vermanen: Je bent ook altijd zoo onvoorzich tig! Als er jongelui met een innemend uiterlijk in huis zijn, waar jij nog eens een betrekking krijgt Het lot zal heusch zoo gunstig niet wezen tegenover twee leden van het zelfde huisgezin! Maar, kind, wat bezielt je toch? Ik word geen secretaresse bij mijnheer Werner! Wij hebben in het geheel niets met elkaar te maken! Dat meent ze nu volkomen! dacht Jeanne. Je kunt er van op aan, dat als die vriendelijke jongeman eens wat tegen haar zegt, ze hem gewoon afsnauwt! Ja, ik ken mijn zuster! Ik hoop, dat ik er niet verkeerd aan heb gedaan, Dick, dat ik juffrouw Gildehuis maar dadelijk geëngageerd heb. Ze leek mij een aardig, verstandig meisje. Waarom zou een mensch nu eens niet zoo deugdzaam zijn, als ze lijkt? Ze is heel knap. Ik heb nog nooit een secretaresse in huis gehad. Ik vertrouw Dick, dat je toch niet met haar flirten zult? Stel u gerust, moeder! Als juf frouw Gildehuis zgo'n knap meisje is. dan heeft mij dat in het geheel niet ge troffen. Wat zijn mannen toch bedrieglijk! dacht zyn moeder. Toch had Dick de volle waarheid ge sproken, toen hij zei, dat Elizabeth's schoonheid hem niet getroffen had. Hij was immers vervuld geweest van het blauwoogige meisje aan het hek en hem speet het, dat zijn moeder niet haar had aangenomen als secretaresse, inplaats van h?ar zuster. Hoofdstuk II Elizabeth was dus geslaagd, maar Jeanne nog niet Nu had mevrouw Wer ner haar nieuwe secretaresse pas over drie weken noodig en in dien tijd moest er dus ook een betrekking gevonden worden voor de jongste zuster; m3ar het was verwonderlijk, zoo moeilijk als dat ging. Het werd zelfs benauwend, toen de laatste week al aanbrak en er nog niet het minste uitzicht was. Nog altijd bleef Jeanne het hoopvol opvat ten, maar Elizabeth was terecht be zorgd. Op een middag, dat ze thuiskwam, vroeg ze: Nu, zie je nog-Iets in de krant? Neen hoor! Dit is de Bode van Steenvoord, die ik van mevrouw Rut- ters heb geleend! Ik zal ze haar terug brengen. Een paar dagen later kwamen er twee brieven met de ochtendpost. Ze waren voor Jeanne. De een v.-as een bedanken voor haar diensten als gouvernante in een doktersgezin en luidde: ,.In vele opzichten zou juffrouw Gil dehuis juist de geschikte persoon zyn geweest: maar, daar piano-spelen een vereischte was; enz. enz (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1942 | | pagina 2