MAGGI LIKOREX N.S.B. Antwoord van Pétain aan den Fiihrer J. HARDON HERVAT D. J. NIJSSEN Met een doelpunt slaagt U DOELPUNTEN - MAGGI* PRODUCTEN Oorlogsschade-verzekering Q[ Oc Ister-^ Nieuwjaarsgroeten AMERSFOORTSCHE COURANT - MAANDAG 14 DECEMBER 1942 Op den brief, dien Adolf Hitler 26 Nov. heeft gezonden aan het Fransche staatshoofd, heeft maar schalk Pétain het volgende geant woord: Mijnheer de Rijkskanselier. Frankrijk had in zijn ongeluk voor zijn leger, zijn vloot en zijn luchtmacht een gevoel van aan hankelijkheid bewaard, dat ge grondvest was op de militaire overleveringen van zijn geschie denis. Door zekere onderdeden van dit leger bij de wapenstil standsvoorwaarden intact te laten hebt gij uiting gegeven aan be grip voor de waarde van derge lijke gevoelens, die het Duitsche volk weet te apprecieeren. De angelsaksische aanval op FranschAfrika en het verraad van enkele leiders zijn voor u aanleiding geweest tot maatrege len als de bezetting van de gren zen, de bezetting van de kust der Middellandsch» Zee en de demo bilisatie van de Fransche strijd krachten. Ik kan niet anders dan bukken voor deze besluiten, die in het geheele land een smartelij- ken weerklank hebben gevonden. Gij zult het terecht onaanneme lijk achten, dat een staat op den duur kan bestaan zonder een ge disciplineerd leger. Ik beschouw het deswege als mijn eersten plicht een nieuw leger te vormen, dat in staat is de veiligheid van Frankrijk en zijn imperium te be schermen. Ik heb generaal-veld- maarschalk von Rundstedt, die van u opdracht heeft alle beslis singen te nemen en alle noodza kelijke maatregelen te treffen, die verband houden met de Duitsche actie, verzocht mij te bezoeken om mij met hem over enkele vraagstukken te kunnen onder houden. Uw persoonlijke voorstellen, mijnheer de Rijkskanselier, die u mij aan het slot van uw brief hebt gedaan nopens uw besluit met Frankrijk samen te werken en het te helpen zijn koloniale rijk te heroveren, hebben diepen indruk op mij gemaakt. Do Fran sche regeering zal van haar kant in alle loyauteit een politiek vol gen, die haar veroorlooft de toe komst van het land in een gereor ganiseerd Europa te waarborgen. Toen ik destijds weigerde den Franschen bodem te verlaten en u verzocht om wapenstilstands voorwaarden, heb ik het Fransche volk een grooter ongeluk willen besparen en ben er daarbij van uitgegaan, dat een eervol verge lijk tusschen onze beide volken niet onmogelijk is. Een dergelijke politiek, die overeenkomt met het belang van Frankrijk en dat van de volken van Europa, kan na tuurlijk slechts vrucht dragen on der een regeering, die haar alge- heele vrijheid van handelen heeft bewaard, zooals gijzelf ook hebt gegarandeerd in uw boodschap van 11 Nov. aan het Fransche volk. Bij de uitbreiding van de vol machten voor het hoofd der re geering, Laval, heb ik uiting ge geven aan mijn wil, dat tusschen onze beide voiken wederzijdsche vertrouwelijke betrekkingen voor een politiek van verzoening ge- ITAL. WEERMACHTBERICHTEN De spillroepen wonnen terrein in Tunis ROME, 13 Dec. Het 932ste com muniqué van het Italiaansche hoofdkwartier luidt: Gisteren oefende de vijand een krachtigen druk uit aan het front in Cyrenaica, waar hij door pant serwagens gesteunde inf2nterie- aanvallen ondernam. Onze strijd krachten gingen tot den tegenaan val over en maakten ecnige ge vangenen. In het Zuiden van de Libysche woestijn heeft een ontfer Sahari- sche afdeclingen een gevecht ge leverd tegen een greep auto's, waarvan eenige werden vernield cn andere buitgemaakt. In Tunis trachtte de vijand de stellingen te heroveren, welke hij in de voorgaande dagen had ver loren, doch hij werd overal terug geslagen. Een van zijn aanvals groepen werd vernietigd, dertien pantserwagens, eenige stukken ge schut en talrijke gemechaniseerde strijdmiddelen -.verden buitge maakt of vernield. vormd mogen worden en ik re ken, mijnheer do Rijkskanselier, op uw verzoeningsgezindheid, om de uitvoering te vergemakkelij ken. Met gevoelens van de meeste hoogachting, mijnheer de Rijks kanselier, verblijf ik (get.) PHILIPPE PéTAIN Duitsche vliegtuigen hebben met succes vijandelijke concentraties bestookt: vijf gepantserde voertui gen en tien vrachtauto's geraak ten in brand. Ter hoogte van Kaap Bon hebben onze torpedovliegtuigen bij hun gewapende verkenning een Brit- schen jager neergeschoten. Een on zer vliegtuigen is van dc operatics van gisteren niet teruggekeerd. Gisteravond hebben eenige vij andelijke vliegtuigen brand en brisantbommen laten voilen in dc omgeving van Palermo Taormi- na. Er zijn geen slachtoffers, er iz geen scht de aangericht. ROME. Het Italiaansche weer- ir.achtberlcht van Zaterdag luidt als volgt: Ih Cyrenaica Is een aanval van vijandelijke tanks duidelijk gebroken. Eritsche vliegtuigen, die trnchttcn onze linies onder mltralllcurvuur te nemen en te bc-mbard-eren. werden opgevangen do .- Duitsche Jagers. Een achtste vliegtuig stortte neer. getroffen door het nfweervuur van eenheden grondtroepen. In den sector \an Tunis hebben we ln hernieuwde gevechten van plaatselijk karakter het door ons be zette terrein uitgebreid. Een forma tie Italiaansche bommen werpers heeft des nachts ee:i machtigen aanval'ge daan op de havens Bone er. PhllTp- Evllle, waarbij opslagplaatsen cn den getroffen werden. Voor anker liggende schepen werden ook bescha digd door het Duitsche luchtwapen. Boven de Ionische zee zijn vijan delijke toestellen opgevangen door onze Jagers en gedwongen rechtsom keert to maken. De vijand heeft gisteren tegen het einde van den middag een nieuwen aanval gericht op Napels, waar aan zienlijke schado werd aangericht ln de havenzóne en ln liet centrum der stad. De onder.de burgerbevol king vastgestelde verllezc-n bedragen 67 dooden cn 138 gewonden. Onze Jagers stegen op en schoten drie viermotorige machines neer, waarvan er een ln zee stortte ten Zuiden van Caprl. een tweede In do Golf van Costellamaro d'. Stadia r« de derde ln de omgeving van Vallo dclla Lu- Cers. die de bemanning verraden van et laatste toestel, werden gevangru genomen. Kc twee andere vliegtui gen zi)n neergeschoten door afweer- batterljen. die doeltreffend ln actie kwamen. Een van onze Jagers ls niet teruggekeerd. De bestuurder van dit toestel werd ernstig gewond. In den afgcloojjen nacht, zijn rcnl- gi bommen gewornpti ln het gebied rrlin c-n trljn tro cstel. da cl'Ac: s. B'J onderofficier, die deel uitmaakte van de bemanning, werd gevangen genomen. D- rrhadc ls oubeteekenend. Op de Mlddellündcch" Zee heeft een onzer dulkbootau een vljar.delllk vlootescorte aangevallen, bestaande uit twee kruisers en twee torpTlo- boatjagers. Een kruiser werd getrof- De Engelsche pers over de kweshe Danan De Engel-ene pers die zich nog steeds bezig houdt mot da kwestie Darlan verwijt thans het Amerlkaan- sche Ministerie van Buitenlandse hc Zaken een politiek te voeren, die de door Roosevelt geproclameer de politiek nauwelijks stemming gebracht ken worden De Tribune schrlift dat Engeland welis waar den V.S. zeer dankbaar ls voor hun hulp. doch. dat het zich niet kan laten welgevallen, dat dc Euro- peesche politiek van Engeland door het oncontroleerbare ministerie van Bultenlandscho Zaken te Washington gecontroleerd wordt. Zou dit minis terie met de nvln of meer aarzelende toestemming van het Foreign Office ar.n zijn politiek vasthouden, dan zal dit binnenkort onvermtjdclltk lot een diplomatieke botsing met dc Sovjet- Unie leiden. De fcwestlc-Darlan" is niet pas ln de hitte van den strlld geregeld, doch lang 'voor liet begin van de militaire actie tegen Fransch- Noord-Afrlka ln orde gemaakt. Ook het Engelsche tijdschrift Time and Tide verklaart, dat de Engelsche bevolking zich niet tevreden kan stellen met een geheime zitting over da kwesiie-Darlan. Het gaat o:n de ccr en veiligheid van Engeland. Of wel D.vrlan moet verdwijnen en wel c-cr snel. ofwel de Engelsche natie moet een bevredigende verklaring krijgen over de verdere en blijkbaar toenemende samenwerking met den verrader Dnrlan. Zou dit niet ge- cchleücn^ dan stuurt de regeorlng op Het ls een misdaad met de ccr cn het latsocn te sjacheren, doch hier mede- zonder winst ls een domheid. Het cer.lg juiste ls de geheele kwes tie Darlan orrmiddclMJfc te llquldee- ..Noolt ls een treffender bewijs ge leverd vcor de noodzakelijkheid om onr? geheele politieke apparaat te reviser ren dan door hetgeen thans !;i Noord-A'.rlka gebeurt" schrijft de Dally Herald aangaande de moellllk- heden tur.rchcn Engelschen en Ame rikanen in N.-Afrlka. Do samenwer king nt-rchen Londen en Washing ton selalint buitengewoon slecht te zijn Een coördinatie der politieke strategie hreft volkomen ontbroken en het resultaat hiervan ls een chaos, waarvan men zich thans met zeer veel moeite tracht te bevrijden. Geidersche Vallei DISTRIBUTIEF RING RAKNEVCLD Da Leider van den Distributiekring Bameveld maakt bekend, dat ln zijn kring op onderstaande plaatsen en "Tng zal plaats vinden u;n-gsn»aacien ïste periode 1943. aardappclkaarterr 1ste periode 1943, tabak-, sigaretten- en versnaperln- gonkaartcn, zeepkaarten voor klndc- öcherpenzeel (café van Oostrum 1 15 Dcc. 1.303 AO uur voor huls- A 250. 3.30—5 u. A 251 tot en met Achterveld (Rudolpbstlchtlng)17 Dec. van 1.303.30 uur. Vonrthulzcn (V3n den Bergiaan): 18 Dcc. van 8—11.45 u. en 1,30— 4.30 uur. Aan het front In den Kaukasus. Rid- dcrkrulsdrager S S-Stumtbannführer Mühlenfcamp op de markt van een Kaukaslsch stadje PK Ëckert-O H-P H ra Tcrschiitir (B.V.L.-Oebouw)19 Dcc, 9—11 uur. Itarncvcld (Distributiekantoor!: 21 Dcc. 8.30—11.45 cn van 1 30—4.30 u. 22 Dec. 8.30—11.45 U- cn 1.30—4.30 BOMMEN OP ANNECI Boven stad en omgeving van Anneci, een Fransch plaatsje bij dc Zwitscrsche grens, hebben Britsche vliegtuigen brisant- en brandbommen neergeworpen. Er vielen drie dooden cn vijf gewon den, eenige huizen raakten in brand. In de bosschen ontstond aanzienlijke brandschade. FAMILIEBERICHTEN De Heer en Mevrouw KOOLEN— VAN DITZHUYZEN geven met groote blijdschap kennis van de geboorte van hunnen zoon, DION. A'foort, 12 Dec. 1942. Utrechtscheweg 17. Tijdelijk St. Elisabethgastbuis. .Verloofd: JOPIE A. LEUSINK en P. J. PILON. Amersfoort, 19 Dec, 1942. Leusderweg 2. Langegracht 26. Groningen, Eyssoniusstr. 14 Voor de belangstelling en medeleven ons betoond bij het overlijden van onzen lieven Man en Vader, Mr, HELENUS PIETER HERMANS, betuigen wij onzen welge- meenden dank. Amersfoort: A. C. Hermans van Seventer. Amsterdam: A. Hermans. A. HermansEoole. Rijnsburg: O. Hermans. A. HermansWerker. Amersfoort, Dec. 1942. Groen v. Prinstererlaan 30. ADVERTENTIES Zenuwarts, HEEFT DE PRAKTIJK Gediplomeerd Schilder. VOOR HUIS, RECLAME. DECORATIE. t KORTEGRACHT 1, AMERSFOORT. Dinsdagmorgen verkoop van vleesch voor houders van Vrijbankkaarten. V.m. 10-11 u. Nos. 1101-1150 V-m. 11-12 u. Nos. 1151-1200 HUWELIJK. Eenzamen van alle rangen, •tanden en leeftijden, wendt O allen tot Nederlands groot ste bemiddelingsbureau met uitgebreide relaties door ge heel Nederland: tallooze te- vredenheldsbetulglngen liggen ter Inzage. Inlicht, echrlftel. en mond. Bur. „Holland". Admlralengracht 219, Am sterdam. DRIE OF VIER Gemeub. of ongem, KAMERS met gebruik van keuken en bergplaats te huur ge vraagd. Liefst te Amers foort of omgeving. Brieven SIJLMANS, Stad houderslaan 61, Den Haag, Tel. 55.40.25. INDISCHE W. PAKKEN en tennisballen gevraagd. Brieven met prijs ond. No. 4197 bur. Amersf. Courant. Het inwendige was óók interessant. Tenminste, «Ia je er óóg voor had, als iemand „met verstand ervan" je erop wees, hoe verbazend knap het in elkaar zat, dat binnenwerk van Uw Robinsons. Hoe degelijk, hoe èf. En wat waren ze goedkoop! Maarse komen.wéér, die goeie Robinsons! Het kantoor van Mrs. Dr. M. en H. TYDEMAN, advo caten en Procureurs, is ver plaatst van Snouckaertl. 19 naar Utrechtschestr. 34 (Geb. Ned. Handel Mij.), Telefoonnummer wordt la ter bekend gemaakt. Privé-adres: Mr. dr. M. Ty- deman blijft: HUYGENS- LAAN 21, TEL. 4524. Privé-adresMr. H. Ty- deman na' 30 December WUERSSTRAAT 5, TELE FOON 3530. A'foort, 14 Dec. 1942. Kanariekweekers I Dinsdag 15 Dec. van 12 tot 2 u koopt Fa. Amij Zn. uit Hel mond afgerulde kanariemannen A 9.25, Groene 8.50, Kleur- mannen 9.50. Oranjen non en putterbastaarcts Kneu- en sijsbastaards ƒ9.50. Poppen 0.50, Kleurpoppen 0.75. Koopen ook tropische vogels. Brengen bij: CAFé „MODERN", Kroirunestraat 44, A'foort. Heer met eigen meubelen zoekt groote ZIT- EN SLAAPKAMER omtrek station. Brieven onder No. 4198 bu reau Amersf. Courant. GEVRAAGD EEN Jongste bediende op magazijnkantoor ëen Magazijnknecht een halfwas-schilder Hedenavond 8 uur LEDENAPPÈL In „DEVAL K" DE DISTRICTSLEIDER SPREEKT DE AMERSFOORTSCHE GROEPSLEIDERS 'jjVIk toover de snoepbonneti tol een keur van de aller fijnste lekkernijen! - En daarbij let ik meer op de kwaliteit dan op de kwantiteit. Wat Bensdorp nog maaktis goed I Santé moet droog bewaard blijven Daarombewaar Uw Santé in 'n klein, goed gesloten blikje of fleschje: dan „vervloeien" de tablerjfes niet en blij- ze gemakkelijk te gebruiken Het beste theesurrogaat ooit vervaardigd ONZE KI,LINE ADVERTENTIES Uitsluitend hij vooruitbetaling, worden lederen dag tot 10 uur aangenomen, zij mogen maximaal 50 woorden bevatten. Zakenadvertentles .bchco- nlet ln deze rubriek. Indien men brieven onder num- wenscht 10 cent verhooging. deze thuisbezorgd 10 cent extra. Bewtysnui 5 cent. Personeel gevraagd Een net MEISJE van 8 tot lur, niet beneden 10 Jaar. t mlddagkost. 483 Wegens ziekte den Zater- Verhoeckx, Langc- straat 1. O Wegens huwelijk der te genwoordige. een net MEIS JE van 8 tot 4 u. Sterhuls. Korte Beekstraat 4. 521 G MEISJE voor dag en nacht cn werkster, v.gg.v. Aanmel den: J. v. Oldenb.laan 10. 528 Zoo sp. m. net meisje ■oor d. en n. Niet ben. 18 J. Gez. 3 pers. Ainmelden 3 uur. H. v. Vl.indenstr. 31. 549 Flinke LOOrfONGEN. Joekhandel G. G. Veenen- daal, Langestr. 33, Amers foort. 555 G Flink MEISJE.'boven 16 J. 812 u. of wirkster voor Vrijdag, geen wtckel. Arnh.- weg 20.- 556 O MEISJE voor halve dagen, oelialvo 's Zondags. Flink loon. Tuinstraat 41, Tel. 4580. 568 G MEISJE voor halve dagen of dagmeisje, zelfrt. kur.nen- do werken. Goed loon. Aan melden tusschen 12 of 'a avonds na 8 u. Vermeer- straat 07. 66" G Een netto WERK STEK v g. g.v„ een dag per week van 95 u. Mevr. Wcc-vers Berg straat G Wegens ziekte genwoordjge tijdelijk flinke WERKSTER voor den Zater dag. fa. Verhoeckx, Lange- straat 1. 62C G Net MEISJE voor de mor- Senuren. Aanme'.dcn Leus- eTweg 235. 59E G Voor direct flink MEISJE voor dag en nacht en tweede meisje voor morgen- of mid daguren. van Houtenlaan 11. 602 6 Net MEISJE voor dag of dag en nacht. PG. Mevrouw Boode-Elzenaar. Langestr. 101. 605 O IIEERENKAPPI RSBEDIEN- DE of halfwas. Zelfde adres meisje of werkster. Varkens- markt 2. O MEISJE voor halve of hee- le dagen. Zondags vr|J. Me vrouw Teeltng, Stephenson- straat 83. 621 G In eenvoudig klein bur- gcrgezln netto HUISHOUD STER. liefst terstond. Brie ven onder no. 4189 bur. Amf. Crt. 692 G Nette WERKVROUW voor eenige uren per dog. Snouckaertlann 2. 636 O WERKVROUW. Een flinke ongehuwde werk-, rouw. Flink loon. ..Heu velheide". Soes- terberg, Amersf.str.weg 117. O Net longmensch. 21 Jan vraagt KOSTHUIS !n Ger of Herv. gezin. Br. no. 4I< Amf. Crt. 5( Gestoffeerde ZITKAMER slaapkamer. RIJkssti weg A 183, Hoevelaken. pension, liefst omtrek Leus- derkwartier. Br. P. Bothlann Amersfoort. Wie helpt méé-zoeken? r verwarmde ZIT-SLAAP- KAMER, zonder bovenbewo ners. Liefst met voll. pen sion, op goeden stand tegen 28 December. Uitvoerige bile ven mevr. Roza, v. Olden- bamevcltlaan 89, 's-Graven- hage. C6( O Jongelui die wenschen te trouwen zoeken twee ongem. KAMERS met keuken of ge bruik van keuken. Br. no 4112 bur. Amf. Crt. 42: Witte TROUWJAPON U huur of te koop gevr.. liefst korte sluier, maat 42-41, zoo spoedig mogelUk. Eemstr, 4. 674 Te huur aangeboden gen. Mevr. Marto: O Netto BAKKERSLEER LING of eenlgszlns gevor- Nlet beneden de 16 Jr. banketbakkerij v. d. Heuvel, Stephenson- straat 40. Personeel aangeboden TWEE 8TUD. voor hulp hulsw. ook overhooren en Brieven no. 4148 bur. Amf. Crt. 653 HUISHOUDSTER b.z.a„ v., k.k.. bek. m. verpl.. 38 Jr. Adres: MeJ. J. Ste vens, Arah.weg 142, A'foort. 655 Te huur gevraagd O Jongelui die willen trou wen zoeken KAMERS ra. keu ken of gebruik ervan. Brie ven no. 4140 Amf. Crt. 523 O Ongemeubileerde WONING of gedeelte daarvan ln Amers foort of omgeving. Br. Mevr. De Haan. Obrechtsiraat 220. Den Haag. 610 of flinke zlt-slaapkamer met geh. of ged. pension. Brie ven aan Postemn, Drlesche- weg 38 d, Putten. 622 O Gem. ZIT-SLAAPKAMER. pension van maandagochtend I tot Zaterdagm'orgea. Brieven co. 4162 Amf, CM, 617 O Ged. gem. ZIT- SLAAPKAMER op goeden stand ln Bergkwartler. Brle- no. 4167 Amf. Crt. 572 volletilg penslonT Brieven n 4199 Ami. Crt. C( Te koop gevraagd Br. met prijs enz. no. 4128 Amf. Crt. 472 O Een RASHONDJE, liefst êlneher, oud plm. 1 A 114 Jr. rlcven no. 4157 Amf. 'Crt. gesc plaats. Br. m. prijsopgaaf no. 4143 bur. Amf. Crt. 630 O Gebruikte MOLTON. Aan biedingen: Actief, Nijver heidsstraat 16. 531 O KLEINE HOND (liefst ras). Brieven onder no. 4165 Amf. Crt. 669 O INKOOP BOEKEN. Hooge prijzen betalen wij voor mans, Jongens- en mels boeken, albums, Christel. 1 tuur. Ook aan huls te o bieden. Boekencentrale. Lan- gestrant 68. O Oude GRAMOPHOONPLA- TEN ln elk kwantum. Radio ..Koning", Arnhemschestr. 27. TeL - 3406. O Bestuurbare SLEDEN gewone tegen goeden prijs goeden staat. Leusderweg 147, Tel. 5168. 58( O GASFORNUIS door partl- culler. Brieven onder no. 4184 Amf. Crt. 619 O JONGENSSCHOENEN, liefst hooge. maat 38 of 39. Utr weg 86. Na zeven u. 63 RADIOTOESTEL, nieuw Paulus Potterstraat 34. T. 5734. te. Te koop aangeboden O Bod gevr. op prl GEL. Mason-Hamlln, glsters. Br. no. 4147 bur. Amf. Crt. 557 O VULKACHEL, een Jongens- 'asje en een kinderjurk, leef- ljd 7 Jr. en een paar jon- lensschoenen. maat 35 en 36. ?o bevragen Woestljgerweg 82. 662 RADIOTOESTEL, nieuw type. Een paar regenpijpen 15. En een prima sportflets merk Durabo ƒ140. - Rem brandstraat 82. 661 O Zwart JAQUETCOSTUU.M. zoo goed als nieuw, oude kwal., maat 48-50. /40.-. Langebrlnkweg 60 B. Soest. 654 O Witte BRUIDSJAPON met onderjurk en handschoenen, mant 42. Brieven no. 4155 Amf. Crt. O Nieuwe astrakan KRAAG, roode damesregenmantel m. 42 ln prima staat of ln ruil Crt. O Durabo SPORTFIETS. ver- snelllngsnaal met trommel- remmen en Vredesteln ban den. zg-am. en Erres radio toestel 75.-. Randenbroe- kerweg 41 na 5 u. 634 G Een goede IIEKREN'FIETS met goede banden, merk Ga zelle. Berg en Dalstraat 16. O Moderne SPIEGEL 1 zllverdo lijst 12.50, groote schllderllcn In t verde lijst ƒ17.50 p. 5 -. Klnderhobbelstoel (7.-. Alics als nieuw. Brie ven no. 4159 Amf. Crt. 657 G 1 p z.g.a.n. bruine leerea DA.MESPU.MPS m 37. 1 p lecren rtjlavzen m. 43. één kleir.beeld camera. - B.W.- laan 180. 596 G ORGEL, z.g.a.n., harp met pracht lgo volt, celeste zeer mooi van toon. Paulus Pot- ';raat 40. 597 ^JModern Philips RADIO- 8.30 G 1 Nieuw IIEEKENRIJWIEL merit Germaan, met nieuwe Hevea banden. Soesterwcg 170. /oe3tlJgerwcg 32. Philips RADIOTOESTEL, ïrleven no. 4188 Amf. Crt. 601 G 1 en 2-Persoons Engelsche LEDIKANTEN met spiraal, van Bommelstr. 121, Amers foort. 035 G Z.g.a.n. MEISJES WINTER MANTEL, pracht kwaliteit. 1012 Jaar. Na zeven uur Utr.-weg 86. 63? KNOPACCORDEO.V. 12C bas. 150. Prima radio in 'iracht nalonkast. 1 Buiten land 28X1J5, nieuw. Nar cisstraat 11. 637 Prima STOFZUIGER mei hulpstukken 75.- cn eer prima hccrcnpolshorloge. Narclsstr. 3. 64( -- Handsch AMEUBLE MENT, vloerkleed, tafel, stof- er en verschillende ande- luish. art. To bezichtigen Woensdagavond na 5 u. Hei- llgenbergcrweg 71a (2x bel len). G Pr. zg.a.n. lede SCHOENEN, maat geweg 273. WASCIITAFEL ren blad. eiken salontafel, ichstel. 6 plts-pine sto grasmaalmachlne. elee lamp enz. Da Costaplein of Dinsdag telefoon 5191 tus schen 24 uur. 651 Blauwe TROUWJAPON, t 44. Westerstraat 75. G Nieuwe DAMESSCHOENEN 1 38-39. n. heerenschoe- mant 42. heerenbortlr.es t 40. nieuwe deken. 2-plts gascomfoor. Tollenslaan r G 1 Paar zwart fluwcelen SCHOENEN, platte hak, m. 40. 1 bontkraag, 1 zomer- bont. 2 echto vecren. 1 pa piermand (Ijzer), 1-10 1. blik ken bus, 1 ijzeren geldkistje. Utr.weg 107 (2x bellen J. 65E G Een paar br. hooge rub ber DAMESLAAKZEN. m. 39 Br. no. 4202 Amf. Crt. 65£ G Tweo BURGERWOQNHLT- ZEN, geen Joodsch bezit. Brieven no. 4201 bur. Amf. Crt. 66" G Philips RADIO, nieuwe 8, viool met kast en strljkstol Gitaar met foudraal. Brieve no. 4200 Amf. Crt. 67 G Pitrlet WIEG met staar de luiermand en eenige kln- dcrmeubcUJes. tafel, stoeltjes, schoolbord enz. De Jong. Utrechtscheweg 239. 672 G ZAKHORLOGE, defect; autoped op luchtbanden, plck-up, als nieuw, merk Paljact; luidspreker voorc tralo en een sportrljwlel. P. Pottcrstr. 34. G RADIOTOESTEL, tüeuw type. Bernulfusstr. 24. G Pfaff Ir.zlnkbaro TRAP- NA AI MA CHINE, rlngspoel, Leusderweg 7. G 5000 Sparren TAKKEBOS- SEN. Te bevr. bij P. Wijn tjes, O. Soesterwcg .(Blrkt 6 G Z.g.a.n. PUMPS, maat 40. Ook genogen te rullen tegen mclsjesschoenen 30. v. Doorn. Stallonsdw.str. 36. 657 G POESJE. De Bosch Kem perlaan 13. blijft trouw aan haar kwaliteitsbeginsef. Met de beschikbare grondstoffen brengt Maggi op het gebied van Aroma, Bouillon, Soep en Jus, ook nu nog het beste wat mogelijk is. Uw winkelier helpt l> naar vermogen. Vroeger, nu en in de toekomst: in kwaliteit aan de spits! U wenscht :rt Kampcrm: 29. Tel. 6494. Diversen Heefl Eindhoven U iets geleerd? VOORSCHOT-PREMIE INBOEDELS 0.40 OPSTALLEN 0.60 Per half jaar 1000.gulden. Vraagt vrijblijvend inlichtingen J. A. J. CRAMER zal de laatste niet zijn! Verkoopkant. »on Noordilerdranktn N.V. v/h F. 1. TEMPEL, SIAOSKANAAl OoJc dit jaar stellen wij de gelegenheid open tot het plaatsen tan NIEUWJAARSGr.OETFS. Dcc mogen echter slechts een mazimurn grootte van lVi c.m. beslaan en worden alleen lij vooruitbetaling aangenomen tegen den prijs van f0.7S. DE DIRECTIE. G VFREEMGINO VOOR FA CULTATIEVE LIJKVERBRAN DING. Minimum contributie 1.50 per Jaar. Wordt thans lid. de eerste contributie geldt dan tot einde 1943. 95C G BTlnderbedJe (nieuw), vul ling lmzcdoppen IN RUIL AANGEB. voor donkerbl. hee renpantalon. Brieven onder 4158 Amf. Crt. - a ruilen: z.g.n... mmmmm sucdo wandelschoenen 30 voor laan 158. Minimum contnbu- dlto zwarte, grift ol slan- tie 1.50; crematiekosten le- Bediende van J. J. C. Schram, Leusden beveelt zich beleefd aan voor IllIS- SLACHTEN. 623 G vereen. voor facui. tatieve lijk vekhran- ding. Secretariaat afd. roestkl. A'foort, Bnrchman Wuyllers- G Degene die Vrljd-a-s-.t uit tuintje -.an Avrh -.ar: Wijckstrn»-. 15 op slot zijn de DAMESFIET> MEEN M. wordt verzocht die tcrur r kraamverzorgster r.Icrd >- iccr ontrlefd wordt. f"> VERLOKEN recht-che cé hceronhandtchovn. or. op Wocno- vlng Soesterb-str. pad Z.Z. 21, Soca:/

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1942 | | pagina 4