De totale oorlog is het gebod van hei oogenbilk Het Duitsche volk is zich van zijn roeping bewust AMERSFOORTSCHE COURANT - VRIJDAG 19 FEERUARI 1943 3 vraag i In het Oosten woedt een oorlog zonder genade. De Führer heeft dien juist geka rakteriseerd, toen hij verklaarde, dat er uit dezen oorlog niet overwinnaars en over wonnenen, maar slechts overlevenden en vernietigden zouden voortkomen. In het Oos ten Strijdt het Duitsche Volk om alles wat het heeft. Wij zijn in dezen strijd tot het inzicht gekomen, dat het Duitsche volk hier zijn heiligste goederen, zijn gezinnen, zijn vrouwen en kinderen, dé schoonheid en ongereptheid van zijn landschap, van zijn steden en .dorpen, liet tweeduizend jaar .oude erfgoed zijner cultuur en alles, wat het leven waard maakt om geleefd te worden, heeft te verdedigen. Voor deze schatten van onze rijke volksgemeenschap heeft het bolsjewisme natuurlijk niet het geringste begrip en het zou daarmede niet in het minst rekening houden. liet doet dat immers niet eens bij zijn eigen volk. De massa's pantserwagens, die in dezen winter ons'front in het Oosten bestormen, ziin het resultaat van 25 jaar maatschappelijk ongeluk en ellende van het bolsjewistische volk. Daarentegen mootcn wij met de vereischte tegen maatregelen optreden. Ik geef uiting aan mijn vaste overtuiging, dat wij het bolsje wistische gevaar op dén duur niet kunnen neerwerpen, wanneer wij het, zoo niet met gelijke, dan toch met gelijkwaardige methoden bestrijden. Het Duitsche volk staat daardoor voor het ernstigste feit van, dezen oorlog, n.l. het toonen van een vastbeslotenheid om alles tc geven, teneinde alles wat het bezit tc behouden, en alles, wat liet voor het verdere leven noodig heeft, te verkrijgen. De geestelijke bedreiging, die het bolsjewisme vormt, is bekend, dat wordt ook in het. neutrale buitenland niet bestreden. Maar bui- ten die geestelijke bedreiging vormt het bolsjewisme voor ons en Europa thans een onmiddellijke militaire bedreiging. Het zou bij de machthebbers van het Kremlin waarschijnlijk een stormachtige vroo- lijkheïd opwekken, wanneer men daartegen alleen met geestelijke argumenten zou willen optreden. Wij zijn vastbesloten ons leven met alle middelen te verdedigen zonder er rekening mee te houden, of de omringende wereld de noodzakelijkheid van dezen strijd inziet of niet. (Vervolg an pag. I.) De totale oorlog is dus het ge. bod van het oogenblik. Het gevaar, waartegenover wij staan, is reus achtig. Reusachtig moet derhalve ook de krachtsinspanning zijn, waarmede wij het gevaar tege. moet treden. Thans is het oogen. blik gekomen om de glacé-hand- schoen uit te trekken en de vuist te bandageeren. Het gaat niet lan ger aan, hfet rijke oorlogspoten tieel niet alleen van ons eigen land, maar. ook van het te ome beschik king staande aanzienlijke deel van Europa slechts vluchtig en opper vlakkig te gebruiken. Het moet geheel uitgeput worden. Europa's toekomst hangt van onzen strijd in het Oosten af. Het Duitsche volk stelt zijn kostbaarste nationale bloed voor dezen strijd beschik baar. Het overige deel van Euro-" pa behoort althans zijn arbeid be. schikbaar te stellen. Er zjjn vele ernstige critici ook in andeie landen, die dezen dringen den plicht reeds inzien. Andere be strijden, hem nog. Dat kan voor ons echter niet beslissend zijn. Wie in de rest van Europa dezen strijd van daag nos niet begrijpt, zal ors mor- gen cp de kmeen danken, dat wij hem mcedig en vastberaden op ons hebben genomen. Het ergert- ons niet eens dat onze vijanden in het bui tenland beweren, dat de maatregelen, welke wil thans nemen voor de tota lis eering van den oorlog, tamelijk veel gelijken 'op die van het bolsje wisme. Het gaat hier niet om de me thode. maar om het doen. nl. het uit den weg ruimen van het gevaar. De vraag is dus niet. of de methoden, die wij toepassen, goed of slecht zijn. maar of zij tot succes leiden. In ieder geval zijn wij als natlonaal- scctalistische volksleiding thans tot alles besloten. Daarbij behoeven wy de bolsjewistische methoden reeds daarom niet na te volgen, omdat wij over beter menschenmateriaal en een betere ^leiding beschikken en daardoor een grooten voorsprong hebben. Maar wij moeten, zooals de ontwikkeling aantoont, veel meer doei?, dan wij tot dusverre gedaan hebben, om den oorlog in het Oosten een beslissende wending ten goede te geven Overigens weet ieder, dat deze oorlog, als wij hem zouden ver liezen. ons allen zou vernietigen en daarom is het volk met zijn leiding vastbesloten thans zich op de meest radicale wijze zelf te helpen. Toen ik in mijn rede van 30 Ja nuari op deze plaats den totalen oorlog proclameerde, bruiste mij uit de menschenmassa om mij heen een orkaan van bijval tegemoet. Ik kan constateeren. dat de leiding by haar maatregelen het volkomen eens - is met het geheeie Duitsche volk in het bmnènland en aan ,het front. Wij zullen liever te veel dan te weinig kracht voor 't behalen van de over winning mspanneti. Ik heb reeds, al dus vervolgde dr. Göbbels. openlijk verklaard, datde voor den oorlog beslissende taak van het oogenblik hierin bestaat, dat wy den Führer door de meest ingrijpende maatrege len in het binnenland een operatieve reserve ter beschikking stellen, die het hem mcgeiyk maakt, in het ko oiende voorjaar en in- den zomer het offensief te hervatten en te trachten, her, bolsjewisme der Sovjet-Unie den beslissénden-alag toe te brengen, wy moeten in het Oosten weer offensief worden. Wij mceten daartoe de noo- dice krachten, die in het land nog ri.jkel'jfc voorhanden zfln mcbilisee- ren. De tüd dringt, snoed is geboden. De offers, die de indivjdueele burger daarbij moét brengen, zijn vaak groot, maar zij beteekenen maarwei- r.\~: in vergelijking met de offers, die hy z:u mceten brengen, wanneer hi.ï üe.:e cffers weigerde en daardoor liet. grootste nationale ongeluk over ens volk zou oproepen. De chirurg snijdt niet om te^iooden. maar oni het. lev%n van den patient te redden. STRIJDEN EN LATEN STRIJDEN'. Met nadruk verklaarde de minis ter. dat de' offers rechtvaardig ver deeld mceten worden. Het land moet in zyn geheel ordelijk en intact blij ven. niets mag zyn beeld van oorlog voerend land vertroebelefi. Na den oorlog wülen wy gaarne weer han delen naar het beginsel: leven en laten leven. Gedurertde den Qorlcg echter geldt het principe: strijden en laten strijden. Men voere hiertegen niet aan. dat het behouden van een liefiyk en vreedzaam voorkomen het buitenland imponeert. Het buiten land wordt slechte geimponeeid door een Duitsche overwinning. Wanneer wU hebben overwonnen, zal ieder on ze vriend willen zyn. Zouden wy eohtér eens het onderspit delven, dan zouden wij onze vrienden, op de vin gers van een hand kunnen aftellen. Wy wjllen liever een paar jaar ver stelde kleeren dragen, dat dat wy een toestand oproepen, waarin ons volk een paar eeuwen in lompen zou moeten loopen. De minister legde er den nadruk cp. dat de regeering anderzijds alles doet om In dezen ntoeiiyken tijd de nooüige ontspanningsmogelijkheden oor het werkende volk te behouden. Schouwburgen, bioscooptheaters, con certzalen blijven onverminderd open. Wij hebben, aldus vervolgde de mi nister, in het geheel niet de bedoe ling. over ons volk een gryze winter- stemming te. doen dalen. Wat het volk dient, 'wat zyn gevechts. en werkkracht in stand houdt, staalt, en doet groeien, is goed en belangryk voor den oorlog. Wat daarmede in strijd is. meet worden afgeschaft, dr Göbbels sprak in dit verband ook over eenige practische maatregelen van den totalen oorlog, die reeds ge troffen zijn. Het vraagstuk waarom het gaat, is het vrymaken van sol daten voor het front en van arbei ders en arbeidsters voor de wapen industrie. Aan deze beide doelen moeten alle andere behoeften onder geschikt gemaakt worden. Dat moet niet een definitieve stabiliseering van onzen levensstandaard zijrt, maar slechts èen middel tot het be reiken van het doel, de totale over winning. Hierby sprak de minister de overtuiging uit, dat de Duitsche vrouw "vastbesloten is de plaats, wel ke de man. die naar het front gaat, vrijmaakt, zoo spoedig mogelyk vol ledig in te nemen. Wij behoeven ons daarvoor in het geheel niet op bol sjewistische voorbeelden te beroepen. Ook in de Duitsche oorlogseconomie werken sedert jaren feeds millioenen van de beste Duitsche vrouwen met het grootste succes. Honderdduizen den zyn reeds gekomen, honderddui zenden zullen nog komen. In zeer korten tijd hepen wij daardoor le gers van werkkrachten vry te- ma ken. die op haar beurt wederom legers van strijdende frontsoldaten beschikbaar zullen maken. Met verachting, aldus de minister, vys ik het verwijt,* ons door onze 'Üanden gemaakt, van de hand. dat lit een nabootsing van het bolsjewis me zoii zjjn. Wij willen het bolsjewis- ne niet nabootsen, wy willen het ivcrwiiinen en wel met middelen cn rtcthdclen, die tegen het bolsjewisme zyn oi.gewassen. De Duitsche vrouw- zal dit het eerste begrijpen, want zij hreft reeds lang ingezien, dat de oorlog.- welken onze mannen thans voert, in de eerste plaats een oorlog ter bescherming barer kinderen is. Niemand mag den ernst van den tyd miskennen, omdat de vijand zoo ver van onze grenzen verwijderd is. Er bestaat desondanks een nationaal gevaar en dat moeten wij verijdelen, lirt koste wat het wil. HET BEDRIJFSLEVEN Daarnaast voltrekken zich groot- seheepsehe fusies in het algcmcene bedrijfsleven. Dit heeft in dè eerste plaats betrekking op verzekerings maatschappijen cn banken, de belas tingen. de tijdschriften en kranten, die niet van oorlogs- en vitaal be lang zijn. Het heeft betrekking op partij- en bestuursinstellingen, die voor den oorlog niet onontbeerlijk zijn, maar ook op een verdere 'ver eenvoudiging van het leven van volk, voorzoover de behoeften van den oorlog dat noodig maken, weet, dat groole deelen van ons volk daarbij zware offers moeten bren gen. Ik heb begrip voor deze offers en' do leiding streeft ernaar ze ten minimum te beperken, maar zal een zeker gedeelte overblijven, da» gedragen moet worden. Na den oorlog zullen wij datgene, wat wij thans ontbinden, grooter en schooner dan ooit opbouwen en de Staat zal "daartoe de helpende hand reiken. Na den oorlogSvordt de midden stand onmiddellijk in den grooteten omvjm? hersteld in c^nrmisch en gelen van thans zijn uitsluitend noodmaatregelen voor de oogmerken en de behoeften van den oorlog. Zij zijn niet gericht op een structureele' erandering van het economische le en, maar alleen, op een zoo snelle n zoo grondig mogelijke overwin ning. Alleen als wij voldoende solds- en wapens hebben, kunnen wij met. alle middelen te weer stel len tegen de bedreiging uit het Oos- en een door de angelsaksische mogendheden geprovoceerde bedrei ging uit het Westen of het Zuid- Oosten. Men behoeft in Londen en Washing ton, geen twijfel te hebben over de ontvangst, welke de Duitsche Weer macht een invasiepoging, waar die ook in Europa zou worden onderno men, zal bereiden. Ik ontken niet, dat ook met het oog op de uitvoe ring van de zoo juist geschetste maatregelen, ons nog weken vol zorg te wachten staan. Maar daardoor krijgen wij thans definitief lucht. Wij richten deze maatregelen geheel op de actie van den komenden zo mer en gaan flans, zonder eenige aandacht te schenken aan de dreige menten er. grodteprekery van den vijand aan bët ♦erk. Het verheugt mij, dat ik dit programma der over winning mag voordragen aan een Duiisth volk, (lat deze maatregelen niet alleen bereidwillig draagt, maar ze zelfs eischt, ep dat wel dringen der dan ooit in Orn loop van dezen oorlog het geval is geweest ik spreek mijn diep" overtuiging uit, dat het Duitsche ;Yolk door den tra- gischen Slag van" het lot te Stalin grad innerlyk tep diepste gelouterd is. Het heeft dénjoorlog ln zijn hard en meedoogerüoöf gelaat gekeken. Het weet thafls dr gruwelijke waar heid en is vaslbési ren met den Füh rer dcor dik en [dun te gaan. Aan onzen kant staan -trouwe en betrouw bare borfdgenooten Het Italiaansctc volk zal met ons onder leiding' van zijn grooten Duce zonder afdwalen den weg naar de overwinning voortzetten. De fascistische. )eer heeft het rijp gemaakt voor alle groote lotsbe- proevingen. In Dost-Aziè brengt het dappere Japansche volk de Angelsaksische 'oorlogsmacht slag na slag toe. Drie groote mogend heden en wereldmachten tezamen met haar bondgenootcn voeren den strijd tegen dc plutocratische ty- rannie en de bplsjewistische be dreiging. Wat kan ons gebeuren, wanneer wij ons met hechte vast beradenheid onderwerpen aan de harde beproevingen van dezen oor log? Aan de zokerheid van onze overwinning be&t.iat bij ons geen twijfel. De vijand zal ons in den aan staanden zomer weer in oude of fensieve kracht leeren kennen. Het Duitsche volk is vastbesloten den Führer daarvoor met inspanning van al zijn energieën de noodigé mogelijkheid te "verschaffen. Innerlijke vastberadenheid van het Duitsche volk In deze dagen heeft, zoo ging- dr. Göbbels vo^rt, de Engelsehe en Amerikaansche pers zich zeer uitvoerig met de houding van het Duitsche volk in de huidige crisis bezig gehouden, De Engelschen kennen het Duitsche Volk, naar zij zelf beweren, zooals bekend is, veel béter dan wij, zijn eigen leiding. Zij gevenons schijnheiligen raad omtrent hetgeen wij te doen en te laten hebben, steeds in de onjuiste opvatting, dat het Duitsche Volk van thar.s gelijkt op het Duitsche volk yan November 1918, dat het slachtoffer werd van hun verleidingskunsten. Ik behoef geen tegenbew ijs te Je" eren tegen deze veronderstelling,.Het tegenbewijs wordt door het "strijdende en wer kende Duitsche volk dagelijks opnieuw geleverd. derom antwoordde een ,.ja" van dui zenden stemmen. Ik vraag u, zfjl gij vastbesloten den Führer in ^et bevechten van de overwinning dods lik en dun en met aanvaarding van*:aok de zwaarste persoonlijke lasten te volgen? Een veelvuldig, vele malen herhaald „ja" was het antwoord der menigte. Ten tweede: de Engelschen bewe ren, dat het Dui'xche volk den stryd moe is. Ik vraat u: zijt gy bereid met den Führer. als phalanx van uw vaderland achier .de strijdende Weermacht staande, dezen strijd met wilde vastberadenheid en zonder af dwalen voort te zetten door alle lots beschikkingen heen tot de overwin ning in onze handen is? Een storm achtig „ja" van alle aanwezigen was het antwoord. ten zesde: zijt gij be- f aan uw geheeie tracht ie geven en het Oostfront de mrn- sclien en wapens ter beschikking te stellen, die het noodig heeft om het bolsjewisme den doodetijken stag toe te brengen Wederom weerklonk een onvoorwaardelijk „ja" van vele 'duizenden stemmen. Ik vraag u ten zevende: Legt gij met heiligen eed aan het front de ge lofte af, dat het vaderland ©cl sterk moreel achter hel front staat en het alles zal geven wat het noodig heeft om de overwinning te bevechten Ik vraag u ten achtste: wilt gy. in het bijzonder gü vrouwen zelf. dat -de legecring er zorg voor draagt, dat ook de Duitsche vrouw geheel haar k-acht ter beschikking stelt van de oorlogvoering cn overal, waar dat slechts mogelyk is. inspringt om mannen voor het front vry te maken en daarmede haar mannen aan het front te helpen Ik vraag u ten negende: keurt gy het goed. wanneer zoo noodig de meest radicale maatregelen genomen worden tegen een kleinen kring men- schen, die zich onttrekken, en op lichters, die midden in den oorlog vrede spelen cn den nood van het volk willen uitbuften voor zelfzuch tige doeleinden Gaat gü er mede accoord. dat. wie zich aan den oorlog vergrijpt, het hoofd verliest De ge- Mct vurig hart en kool hoofd willen wij de oplossing J'dér groote problemen van deze phase van den oorlog ter hand nemen. Wij betreden daarmede den weg naar de defi nitieve ovrt-winning. Zij ligt gefundeerd in het geloof aan den Führer. De Führer verwacht van ons een prestatie, die alles, wat tot dusver bestaan hoeft in den schaduw stelt,. Wij willen zijn eisch niet afwijzen. De natie is tot. alles be reid. De Führer heeft bevolen, wij zullen hem volgen. Wan neer wij ooit trouw en onverbrekeliik aan tfe overwinning geloofd hebben, dan op dit oogenblik van nationale bezin ning en innerlijke oprichting. Wij zien haar in tastbare nabijheid voor ons liggen, wij moeten slechts toegrijpen. Wij moeten slechts de besluitvaardigheid toonen om al het andere ondergeschikt te maken aan het dienen der overwinning. Dat is het gebod van het oogenblik en daar om luidt het parool thans j VOLK, STA OP STORM, BREEK ^OS. weldige zaal brak te^ antwoord uit in donderenden bijval. Ik vraag u fen tiende en (en slotte: Wilt gij. dat. zooals het natlona3l-so- ciatislische program het clscht. juist in den oorlog gelylee plichten en ge- lyke rechten lieerschen. dat het va derland de zware lasten van den oorlog solidair op zyn schouders neemt cn dat zij voor boeg en laag en arm en rijk op gclyke wijze verdeeld worden Met antwoord was een heil- geroep, waaraan geen einde kwam. Ik heb u gevraagd, zoo ging de minister voort, en gij hebt uw ant woord gegeven. Door uw mond heeft zich dus het standpunt van het Duitsche volk gemanifesteerd. Gij hebt onzen vijanden toegeroe pen, wat zij moeten weten, opdat zij zich niet overgeven aan illusies en valsche voorstellingen. Dc machtigste bondgenoot, die er ter wereld bestaat, het Volk zelf, staat achter pns cn is vastbesloten met den Führer, het koste wat het koste en met aanvaarding van ook de zwaarste offers de overwinning strijdende te bevechten. Welke macht ter wereld zou ons thans nog kunnen verhinderen alles door te zetten en te vervullen, wat wij ons als doel hebben ge steld. Wij leggen voor het front, de gelofte af en wij leggen voor den Führer de gelofte af, dat wij het vaderland tot een blok van. willen aaneen zullen smeden, waarop de Führer en zijn strijden de soldaten onvoorwaardelijk en blindelings kunnen vertrouwen. De minister richtte in dit verband it de volksgenooten. die de verga dering bijwoonden een reeks vragen. Toen mij, zoozeide hy, myn toe- hoorders op mijn eischen van 30 Ja nuari spontaan de verzekering ga ven van hun instemming, beweerde de Engelsehe pers den volgenden dag. dat dat een propagandavertoo- ning was geweest en geenszins in overeenstemming was met de ware stemming van het Duitsche Volk. Voor my zitten thans in reeksen Duitsche gewonden van het Ooste lijke front, met afgezette armen en beenen. met stukgeschoten ledema- oorlcgsblinden, die met htm ftoodé-Kruiszusters zyn gekomen, mannen in den bloei Jtunner jaren, die hun krukken voor zich hebben staan. Tussctoen hen tel ik tegen de 50 dragers van het Eikenloof en het Ridderkruis. Een schitterende dele gatie van ons strydende front. Ach ter hen verheft zich een blok van be wapeningsarbeiders en -arbeidsters uit de Berlijnsche pantserfabrieken. Achter hen weer zitten mannen uit de partijorganisatie, soldaten uit de strydende Weermacht, artsen, ge leerden. kunstenaars, ingenieurs en architecten, onderwijzers ambtena- en bedienden, een trotse he ver tegenwoordiging van ons geestelyke leven. Rondom in het geheeie Sport paleis zie ik vercjeeld duizenden D-uitsahe vrouwen. De jeugd is hier vertegenwoordigd en de grijze ouder dom. Geen stand, geen beroep en geen levensjaar is bij de uitnoodigin- gen over het hoofd gezien. Ik kan dus met het volste recht zeggen: wat hier voor my zit is een vertegen woordigend deel van het geheeie Duitsche Volk, aan het front en in het vaderland. Is dat juist? Ja cf neen? (Donderend ja-geroep ant woordde den minister.) Gy dus. zoo ging dl". Göbbels verder, vertegen woordigt ln dit oogenblik de natie. En tot u zou lk tien vragen willen richten, die gy met het Duitsche olk ten aanhoore van de geheeie wereld moet beantwoorden. De Engelschen beweren, dat bet Duitsche volk het geloof in de over winning heeft verloren. Ik vraag u: gelooft gy met den Führer en met ns aan de uiteindelijke, totale over- •inning van het Duitsche volk? We- Ten derde: dc Engelschen beweren, dat het Duitsche Volk geen lust meer heeft zich te onderwerpen aan den hand over hand toenemenden nor- logsarbeid. dien <lo regeering eischt. Ik vraag u: zyt g(j en is het Duitsche Volk vastbesloten, wanneer de Füh rer het beveelt, tien, twaalf en zoo noodig veertien en zestien uur per dag te werken en hel uiterste te ge ven voor de overwinning Wederom antwoordde de menigte met een don derend „ja". Ten vierde: dc Engelschen beweren, dat het Duitsche Volk zich yerzet te gen jle totale oorlogsmaatregelen van dc regecring. Het wil niet den totalen oorlog, maar de capitulatie. Ik vraag u: wilt gij den totalen oorlog Wilt gij hem zoo noodig totaler en radica ler dam wy hem ons thans ook maar kunnen voorstellen Dc deelnemers aan dc betoogirtg antwoordden met een geestdriftig: „Ja". Ten vijfde: De Engelschen bewe ren, dat het Duiteche volk zijn ver. trouwen in den Führer heeft vet Ioren. Ik vraag u: is uw vertroite. wen in den Führer thans grooter, gelooviger en onwrikbaarder dan ooit? Is uw bereidheid hem t>p al zijn wegen te volgen en alles te doen, wat noodic is om den oorlog tot een zegevierend einde (e bren gen volstrekt cn onvoorwaarde lijk? De menigte betuigt haar in stemming met stormachtig Heil. geroep op den Führer en roept in spreekkoren: „Führer beveel, wij volgen". Moeizaam heeft de stoottroep zich tot dicht aan dc Bolsjewistische srellinp vr .luirgcwcikt Een kleine open plek in het boschterrein bied: Sjns een uitbrekend schootsveld PK lid mann Sch F P m Geeft gehoor aan de stem van uw geweten Meldt u aan bij de Waffen-% het Legioen of het Wachtbataljon in Nederland. Groote kettinghandel in tabak berecht De inspectie der Prysbeheerschlng te Arnhem heeft, na onderzoekingen, waarmede vci.-cin.-kk-ne maanden va ren gemoeid, een ultgébreiden ket tinghandel ln tabak met. Wagenin- gen als punt van uitgang berecht, waarbij niet minder dan 59 personen betrokken waren. De zaak kwam aan het rollen, toen op 12 Sept. op de markt te Ede een wielrijder werd aangehouden, die ln zijn tasch 36 ongebanderolleerde sl- gBren bleek te hebben. Deze man. zekere S.. was reiziger in dienst van den grossier in koloniale waren G. J. L. te Wagenlngen. Een nauwkeurig onderzoek bij Ldie reeds verschei dene malen door de Prysbeheerschir.g veroordeeld was, bracht aan het licht, dS"G L. 1.000 kg. rooktabak clandes tien verhandeld had. L. was nJ. aan gewezen door het Rijksbureau voor tabak voor de levering van 25.000 kg. tabak per jaar aan de Ver. tot bevordering der Bijenteelt ln Neder land. welke deze tabak 'distribueert eerder de aangesloten Imkers Per abuis heeft een firma hem 1.000 kg. tabak te veel toegezonden, die L. In den sluikhandel verkocht, niet uit zondering van 100 kg., die hij nor maal op toewijzing tegen den vast- gestelden prijs van 3.98 per kg. ver kocht. Het overige verkocht hij tegen hooge pryzen aan verschillende inwo ners van Wagenlngen. Behalve met tabak heeft de gros sier G. J L. te Wagenlngen ook met sigaren geknoeid. Als grossier kreeg partijen lnbeslag genomen sigaren distribueering onder zijn afnemers. Zoo ontving hit omstreeks April "42 partij - "O"»» 20.000 clgarlllos. wel de politie te Maastricht ln beslag genomen had. De normaio prijs be droeg resp. 37'; en 50 ct. per 10 Etuks. Van deze sigaartjes heeft hu er 5.000 verkocht aan iemand te Val burg voor een bedrag van 1500.- wat neerkomt op een prljsverhoo- glug van minstens 500 pet- De verdachten ln deze omvangrijke zaak zijn op gevoelige wil re gestraft. Er werd een totaal van 9181.aan boeten opgelegd, de proceskosten niet lnbegreoen. Bovendien werden bij r L. beslag r voor ta- bedrag aan contanten van 7374. bil een andere betrokkene werd nog ƒ2435.- slag genomen. Inbegrepen. Bovenal' den Wasenlngschen t gelegd óp 4 000 baktoewijzlngen e Schooltandverzorging Ten einde een geordende ontwik keling te bevorderen van de uit een oogpunt van volksgezondheid zoo ge wichtige schoollandverzorging heeft de Secr.-Gcn. van het Dep. van So ciale Zaken een besluit uitgevaar digd. krachtens hetwelk het voort aan verboden Is zonder zijn vergun ning diensten voor de terhandnemlng der jeugdtandverzorglng op te rich ten. Do Secr.-Gen. zal.-met medewer king van den president der Ned. taadartsenfcamcr. beslissen of op aanvraag om vergunning gunstig worden beschikt. Een vergunning wordt geweigerd. Indien niet voldaan is aan de voor het verleenert van dc aangevraagde vergunning nader vast to stellen eischen. De reeds bestaan- do schooltandartsendiensten kunnen hun werkzaamheden als diensten voor jeugdtandverzorging voortzetten, mits zij binnen een voor elk geval afzonderlijk te bepalen termijn vol doen aan de mi ten. r-veubedoelde vêrcisch- oefehd door de geneeskundige inspec teurs van de volksgezondheid. Voorts heeft de Secr.-Gan. nor sloten om met medewerking van den president van de Ned. tandartsenka mer. een of meer tandartsen te be noemen. die a'.s adjunct-Inspecteur worden toegevoegd aan den geuees- "kundle hoofdinspecteur "van de" volks gezondheid. Dezo adjunct-Inspecteurs zullen in bet bijzonder belast zijn met, het toezicht op de aanstelling van de me; do leusdtnr.dverr-orglr.g be'.r o tandartsen, hun werkwijze en hun instrumentarium. De ftem der i Luistert op Zondag 21 Februari van 11.30 tot 11.45 over den zen der Hilversum I, op golflengte 415 meter, naar de stem der SS. On derwerp: „S.S. en Rassenhyglene." WERKLOOZE IL\D ƒ1900 OP ZAK! De Arnhemsche politie hield bij ,-n snelbuffet aan de Steenstraat te Arnhem zekeren S. aan. Deze S.. een werklooze. die ongeveer 16.- per week steun geniet, bleek ln het be zit te zyn van een bedrag van ruim i 1900.- Omtrent de herkomst van dit geld aan de tand gevoeld, beken- do S. ten slotte, dit geld met zwar ten handel (o.a honnenhandel) te hebben verdiend. Teeen hem wordt een vervolging Ingesteld, terwijl de 1900.- In beslag zyn genomen. Rijk»)eugdlctder Artur Axmann vierde Donderdag lijn 30sten verjaardag Hoffmann-Stapf-Pax cn nET PLAN-BEVERIDGE: Dramatische zitting in het Britsche Lagerhuis Volgens den Britschen berich tendienst is de bijeenkomst van gisteren van het Lagerhuis een der meest dramatische geweest sedert Churchill aan de regeering is gekomen, Dit vond zijn oorzaak in het besluit om het amendement van de Labour-partij. dat spoedi ge verwezenlijking van het plnn- Beveridge verlangt, in stemming to brertgen. De vraag hoe" ver de Britsche regeering bij de ten uit voer legging van het paln-Beverid- ge kan gaan heeft de gebruikelij ke par; ij grenzen doen verdwijnen. Hei besluit van de Labour-par tij vast te houden aan het amen dement. dat uiting geeft aan de ontevredenheid over de voorstel len der regeering tnet betrekking tot het plan-Bevtridge, is op een geheime bijeenkomst van aê La-, bour-partij genomen, waar het amendement een overweldigende meerderheid verkreeg, Een be roep van den Labour-minister Be- vin op de regeering bleef vruchte loos. Zoodra het besluit der Labour- fraetie bekend werd, werden in allgrijl ministerieele besprekingen gehouden. Achterrie coulissen zou den particuliere besprekingen worden gevoerd, die beoogen den scheef geloopen toestand zoo mo gelyk nog op het allerlaatste oogenblik te redden. IJSVENTER BEVORDERDE HAZARDSPEL Een 50-jarlge Ijsventer uit Amster dam bijgenaamd ..Dlmilrov". die ln zijn ironing In de St. Jansstraat een zg. vriendenkring" de gelegenheid had gegeven het mijn- en cljr.spcl te beoefenen. Is door de rechtbank te Amsterdam veroordeeld tot 6 we ken gevangenisstraf. De officier van Justitie had acht maanden geëlsch: De rechtbank te Amsterdam heeft, cón kellner. die goederen van/ joden ln beslag had genomen, bij e<jn kap per. die die goederen bewaarde, we gens oplichting veroordeeld tot 2 Jr. gevangenisstraf. Een huisvriend vnn den kapper, dl* op de hoogte was en dn inbeslagna me geënsceneerd had. en de zwager van den vriend werden wegens he ling veroordeeld tot resp. Jaar en 3 maanden cn 1 Jaar en 6 SPEELTüININVENTARIS GESTOLEN Hot mag niet worden ontkend, dat tegenwoordig van alles gestolen wordt. Toch zal het tot nu toe niet dlkwyis zyn voorgekomen, dat by de politie aangifte werd gedaan Tan diefstal van een completen speeltuin- Inventaris. hetgeen thans te Hilver sum is geschied. Dit den speeltuin aan den Eemnesserweg verdween al les. wat los en vast zat. geer ten on- gerleve van de explolteerende vereenl- glng en do Jeugd, die ln het as. sei zoen het speeltuig missen zal. Suiker voor bijenhouders Voor de bijenhouders, lid van de Ver. tot bevordering der byenteelt in Nederland, heelt de regeering weer suiker beschikbaar gesteld voor voorjaarsvoedering van de byenvol- ken. Deze suiker wordt zoo spoedig mogelijk verkrijgbaar gesteld. Het Oosten voor de Nederlander^ In ons verslag van de lezing, w - ke mr. M. M. Rost van Tonnlngen. president der Ned. Oost Compagnie. Zarcrdag jl. te Assen heeft gehouden, over het onderwerp .Het Oosten voor de Nedeilnnders", Is tot ons leedwe zen een onjuistheid geslopen, welke tot ernstige misverstanden aanleiding zou kunnen geven en die wij gaarne hierbij reohtzetten. Het verslag wekt den Indruk, alsof de spreker een stukje Nederland on der NOTerlandsch bewfnd noodzafce- iyk geacht zou hebben voor het sla gen van den Nederlandschen Inzet en dat zulk een gebied ln de buurt i van Wilna verkregen zou zyn. Wie de toestanden ter plaatse eenigszlns kent, weet. dat hiervan niet alleen geen sprake is. maar dat d!t ook nooit in de bedoeling celezen kan hebben. Achter den ruE van het strij dende front kan. volgens het uit drukkelijk bevel van den Führer Reen grond worden verdeeld, opdat voor komen zou worden, dat later zij, die hun bloed voor Europa gegeven heb ben. zouden achterstaan bij de an- v*n den boereninzet het stichten van schol Ingsbedrijven noodzakelijk Is. waar de Ncderlandsche boeren kun nen worden voorbereid op hu* r.ieu- we taak onder nieuwe omstandighe den. Zulk een scholingsbedryf wórdt thans bl| Wilna Ingericht en het zal uiteindelijk tot een modelbedrljf moe ten worden. Het zal echter meer dan dat moeten zyn. het zr.l tevens een verzamelpunt kunr.ra zyn voor de Nederlanders uit de oms'reken. die elkander daar kunnen ontmoeten en hun ervaringen kunnen uitwisselen cn als het ware rechtstreeks met het vaderland ln contact kunnen komen, In dezen zin heeft mr. Roet van Ton ningen gesproken van een ..steun punt" van de Nederlanders in het Óósten. Hl) heeft er daarbij tevens op gewezen, dat dit alles niet ge- mrkkelljk verkrijgen kon worden en dot de positie van de Nederlanders In het Oosten en diarmede de posi tie. die Nederland als zeheel zich bij den opbouw ln het Oosten zal ver werven. ofhanfcelllk Ss van de hou ding en het gedrag <ter Ingezette boeren en van de volledige overgave aan hun '.aak.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1943 | | pagina 3