AMECSF00CTS(HE MINT Proclamatie van' den Fiihrer aan het Duitsche volk Wij zuilen een geestelijke en stoffelijke mobilisatie ten uitvoer leggen, zooals Europa nimmer zag De stormklok luidt O Tusschen Donets er, Dnjeprzijn Spvjet-formaties ingesloten De plechtigheid in München KENT UW VIJANDEN! DONDERDAG 25 FEBRUARI 1043. 2 PAG.. 57e JAARG. No. Ultgate N V DRUKKERIJ ONNES V.Q BLANKENBBRO Zll.. 8NOUCKAERTLAAN AMERSFOORT Administratie: Telef. 6SS0, Giro 86362. Directeur: F HALEWIJN. DAGBLAD VOOR AMERSFOORT EN DE GEtDERSCHE VALLEI '0.24 p.r |52 mm breed) a. personeel c.m 20 woorden '0.55 leder woord meer (0 05: b alle overige t.m 20 i '0 68 leaer 'woord meer 0.06 max 60 woorden Bewijsnummers 6 cent Ut administratie behoudt xicli hei leclit voor advertenties eventueel zonder opgave tan redenen ie weigeren Correspondentie van advertenties en abonnementen te richten aan Administratie Redactie; lelet. 6731 Na 5 u. 5806. Hoofdredacteur NIC. LAMAN. SOEST. VER Europa schalt de nood- F hoorn, welke alle minnen er vrouwen te wapen roept Eener- silids wordt ons werelddeel bedreigd door het bolsjewisme en anderzijds door het zoogenaamde Amerikanis me beide stelsels zijn echter loten van één stam. Met Stalin streeft Roosevelt naar de wereldheerschap pij. welke macht in wezen reeds ral Zijn Aerkregen, wanneer Europa op de kniëeu ligt. Of beider doelstellin gen tot ln de kleinste bijzonderheden met elkaar parallel loopen. valt te betwijfelen, gezien Stallns botte weigering om op de geallieerde con ferentie te Casablanca te komen. Nochtans maakt dit géén verschil uit, want achter het bolsjewisme staat de ghetto-jcod in zjjn luizen kaftan efl achter het Amerikanisme troont de Wallstreet-jood in zijn colbertcostuum en deze twee Joden weten wat een bril kost met an dere woorden: wanneer de Duitsche en verbonden troepen den strijd zouden verliezen ls Europa overge leverd aan hen. die de sluwheid als raskenmerk dragen. Hoe vreesellfc ons lot dan is, laat zich niet bevroe den. want ééri ding ls aeker: kapi talisme .en bolsjewisme zullen bij een overwinning elkaar df macht over en óp Europa betwisten, met al de gevolgen van dien. De strijd van het oogenblik. ge voerd. op twee fronten, is dus de strijd om liet bestaan. Slechts een vereenigd Europa, dat een hechte lots- en 'strijdersgemeenschap vormt, is ln staat zicli zjjn vyanden van het lijf te houden. Het kapitalisme, dat steeds weer dreigt met een invasie, mag terwille van onze veiligheid niet worden onderschat Europa moet zich harnassen en zijn grenzen en kusten tot ondoordringbare vesting werken maken, zcodat iedere inva sie-poging slechts een poging blijft. Want wee het lot der Westersche staten, wanneer de soldaten van Churchill en Roosevelt vasten voet aan wal zetten. Een dergelijk tweede front zou "méér dan ©en natuur ramp beteekenen, wijl iedere meter grond tot den' laatslen ademtocht der verdedig era zal worden sohermd. Waakzaamheid in het Wes ten is dus 'n gebod der veiligheid. Maar bovenal waakzaamheid in het Oosten, waar de roode spring vloed in alle hevigheid op den Ger- raaanschen dijk van te wapen snelde mannen beukt. Weliswaar sdhijnt dit wereldgevaar zijn hoogte punt bereikt te hebben, doch in de komende weken en maanden moet den dijk Oostwaarts worden verlegd om het Eurppecw.he laad voor eeuwig veilig te stellen. Bij de gisteren te Miinchen gehouden herdenking van de stich ting der partij heeft staatssecretaris Esser een proclamatie van den Führer voorgelezen, waarin onder meer wordt gezegd „Ik heb partijgenoot Esser vt&zocht in miin naam tot u te zeggen, wat ik, door de omstandigheden genoopt, ten tweeden male zelf niet..kan.uitsnreken. De Duitsche Weermacht, die, zooals steeds sedert het beein van-den oorlog, zich ook dezen winter voortreffe lijk geweerd heeft, is gewikkeld in een verbitterde wor steling -.togen het wereldgcvaar, dat door de bankiershui zen v&nJKevv York en Londen is ongeroepen in samen werking met. de bolsjewistische joden te Moskou, ikzelf bevind mii in het Oosten en kan daarom vandaae helaas niet in uw midden ziin. Maar miin gedachten zijn dit jaar nog meer dan vroeger bii u. Want welk lot zou ons volk en geheel EuVona getrof fen hebben, indien niet op 24 Februari 1920 in deze zaal de stellingen dor nat ionaal-socialistische revolutie zou den ziin verkondigd, die het Duitsche volk wisten te srii non cn het brachten tot de kracht, die thans in staat is het joodsche wereldgcvaar niet alleen tot staan te bren gen, maar het tenslotte te verpletteren. WIE voert nu eigenlijk -dien strijd om het bestaan, van Europa, dien strijd, welke zul ke diepe wonden slaat en zooveel bloed kost. welke leed en rouw in tallooze gezinnen brengt, doch die een levensnoodzaak voor de geheele menschheid -ia? Het zijn de Duit sche en verbonden weermachten, waarin de vrijwilligers van vele lan den rijn opgenomen, die den bolsje wiek het overrompelen van Europa beletten. Z(j zijn daartoe in staat gesteld door het thuisfront, dat zich zulke enorme offers getroost. Wij hebben dezer dagen het ant- t woord van het Duitsche Volk ge- hoord op de verklaring van zijn vij anden te Casablanca willen de laatsten,dat Europa sterft, het Duitsche Volk wil dat Europa lééft. Het aanvaardt daartoe den tótalen oorlog en doet vrijwillig afstand van al datgene wat eemgermate naar luxe of behaaglijkheid zweemt. Maar dan rijst ook de logische vraag: ..Wat doen de zoogenaamde „neutrale" Europeesche volkeren?" Wanneer de vrijheidsstrijders ln het Oosten veel meer dan hun plicht doen en het Duitsche Volk zich vol ledig inzet om door een totalen oor log een korten oorlog te maken, mo gen de „neutrale" staten dan maar rustig afwachten? Deze vraag houdt het antwoord reeds iri. In de hui dige worsteling, nn het om het leven van Europa gaat, meet ieder land, bezet-"of niet bezet. ja. moet ieder mensch zijn- deel tot de overwinning bijdragen. De nSet-strijdenden die nen hun arbeid te geven, opdat de fronten tegen kapitalisme en bolsje wisme hecht en sterk blijven. Want na de eindzege zal ieder land, ook het „neutrale", van oen oogst ge nieten mits het thans hij het gaaien behulpzaam is.' O EN spreken wij over de „neutrale" -staten, dan gaan onze gedsoh- ten uit naar ons vaderland. In het verleden was Nederland ook zoo „neutraal"-pro-Engelsch en zoo „neutraal"-antl-Duitsch. En thans? Thans is een gToot deel van ons volk waaaachtig weer „neutraal", het wacht af, kijkt den beruchten kat uit den beruchten boom. het is ,'.neutraal"-prorSovjet en denkt aan bijltjes, het lacht om een verprole- tarlseering van Nederland en ver trouwt op Engeland, het zweert bii Churchill en vindt dat het goed gaat, het ls weer neutraal-anti en staat aan den verkeerden kant Slechts de nationaal-socialisten zet ten zich metterdaad in-' vele dui zenden hunner vechten schouder aan schouder met de Duitsdie Weermacht tegen het roodc mon ster. Drie honderd N.S.K K.-man- nen voortgekomen uit de W A.— gaven hun leven bij Stalingrad; zij vielen in den strf'd tegen dc horden uit de steppe zij sneuvelden voor Europa en voor Nederland, voor U. en voor Uw gezin. Maar niet langer is het geocrlcofd dat aleohta enkelen uit ons volk het U allen zijn dc omstandigheden bekend, waardoor het den vijand het Oosten gelokt fs, zooals den vo- rlgen winter door de natuurkrach ten. ook in dezen winter een deel van de successen ongedaan te ma ken. die gedurende den zomer door den heldenmoed van onze soldaten bevochten werden. Maar gij weet ook. dat de wag van onze Partij eveneens geen veilige of gemakkelij ke weg naar bet succes was, maar dat ons tallooze moeilijkbeden en tegenslagen werden bereid door de zelfde vijanden, die wfj thans, tegen over een geheele wereld, moeten be streden. WIJ ZULLEN 0E MACHT OER JOODSCHE V/EREL0C0ALITIE BREKEN Na een korte herinnering aan het jaar 1920, toen Adolf Hitler als een zame onbekende zajn strijd begon, vervolgde de Führer: „Welk een verschil met den strijd van thans. Want hoe groot ook de'coalitie on zer vijanden moge rijn. als macht is zij kleiner dan de kracht van het bondgenootschap der volkeren, die tegen de bolsjewiatlsch-plutocrati- sche vernietiging ten strijde trekken. Altijd is de Partij bezield geweest door het onwrikbare besluit, onder geen omstandigheden te capitulee- ren en in geen geval den strijd op te geven, alvorens de samenzwering onzer tegenstanders ln het binnen land vernietigd zou zajn. Dit fana tisme hebt siJ var. my geleerd; Aan vaardt de verzekering, dat hetzelfde fanatisme mfl thans bezielt, dat het mij nooit verlaren zal, zoo lang lk leef. Ook het geloof hebt gij van mij ontvangen Weest ervan verzekerd, dat ook dit geloof ster kei' in mij is dan ooit tevoren. Wfj zullen de macht der joodsche wereldcoalitie breken en vernietigen en de menschheid, die strijdt voor haar vrijheid, haar leven en het dageltjk- sche brood, zal in dezen strijd een eindzege bevechten. Zooals In den tijd van de worste ling om de macht elke aanslag van onze tegenstanders en elk hunner schijnbare successen mij slechts ver betuier maakten in mijn vastbcslo- tonheid, geen stap af te wijken van den weg. die vroeg of laat tol het doel moest lelden, zoo ben ik thans vervuld van denzelfden wil om de taak. mij door het lot opgelegd, tot de laatste consequentie tc volbren gen. Ik heb bet recht le gelooven. dat dc Voorzienigheid mij bestemd heeft om deze taak te volbrengen, want zonder baar genade had ik. als onbe kend man. nooit den weg kunnen be treden. die uit deze zaal door alle hindernissen en aanslagen zou leiden tot het overnemen van de macht en tenslotte tot dezen strijd, bekroond met overwinningen, zooals dc wereld geschiedenis tevoren niet kende; wei- aar ook belast met zorgen, waar onder wellicht tallooze zwakkere ka rakters zouden zijn bezweken. Maar ik beb van de Voorzienigheid ook het geluk ontvangen, dat ik in dergelijke uren om mjj been steeds een gezwo- gemeensohap bezit, die met toe gewijd geloof haar lot als een ondeel baar gemeenschappelijk lot be schouwde en mij als den Leider ln dezen tijd steeds trouw terzijde stond eu zal slaan. HET DUITSCHE VOLK STAAT r~ ITER HET NIEUWE RIJK Wanneer ik deze boodschap tot u richt, dan doe ik dat evenals het vo rige jaar uit groote dankbaarheid, dat ik in u, mannelijke en vrouwelijke partiigenooten. de eerste dragers heb gevonden niet alleen van de natio- naal-socialistische wereldbeschou wing, maar ook van de nationaal-so- cialistlschc levenshouding, de levens houding. die juist in tijden van dc zwaarste beproevingen van zoo reus achtige- sterkte ls gebleken. De op portunisten van ons burgerlijke le ven hebben deze karakterdcugd even slecht begrepen als de door het jo dendom opgehitste massa van oud? partijen. Waarom »»u het dnn thans anders zijn? Kr ls slechts een onderscheid, de gigantische muss:» van het Dult- srlio volk slaat thans achter het nieuwe r(JW. zy |s vastbesloten, on voorwaardelijk toe te stemmen in de nieuwe Rljksgedachte en de nntio- niuil-soelallstlsche gcdachtcjiwereld, welke die KiJksgodarlite aanvult. De Party nu ls de onveranderlijke belichaming van deze macht ce- worden en thans dc Inwendige ga- "rant niet. alleen van het behalen van de overwinning, maar daardoor ook van het behoud van ons volk voo; de toekomst Speciaal ln deze maan den ea misschien ln de komende Ja ren heeft zy haar tweede groote, his torische taak te volbrengen: hei Duitsche volk onvermoeid wakker te houden, het den omvang der geva ren duidelijk voor oogen te stellen, het heilige geloof aan de overwinning dier gevaren te versterken, zwakken naturen kracht in te geven en sabo teurs onverblddeiyk te vernietigen Ophelderend moet zij. zooals vroeger, werkzaam zijn. daar. waar men ge, willig opheldering aanvaardt, terreur met een tien maal grootere terreur breken, verraders uitroeien, waar zy zich ook bevinden en onverschillig onder welk mom zli hun volksvljo n - dlge oogmerken willen verwezenlij ken. Al staat ook de bloei der man nen van de nationaal-socialistische beweging aai» het front en vervult hl) daar als soldaat or voorbeeldige wyze zijn plicht, dan zyn toch de oüdste strijders thans nog altyd de sterkste fanatici voor het behoud van den Dulteehen levenswil en bU hen yoegt zich Ja?r ns Jaar een nieuwe lichting der Duitsche Jeugd., volkomen opgevoed ln de nationaal- socialistische beginselen. vergroeid mm de gedachte onzer volksgemeen schap en met den wil op te treden tegen leder. dJe het zou wagen, slch aan onze vrilheldsstrljd te vergrilrien. ..En zoonls ten tijde van den strlld der Party om de niaclit tnlst de vrouwelijke part Ijcenooten. de Dofi- sche vrouwen en meisjes, de betrouw baarste stennptlaren der beweging waren, zoo Ls ook thans weer de groo te massa van onze vrouwen en mei- - Jes het sterkste element ln den strlld voor het voortbestaan van ons volk. Want welk Jut vooral het Dnltsche volk toegedacht is. hebben niet al- '.foden In Londen en New- York. maar ook die van Moskou Go- de 7,|j dank ondubbelzinnig uitge sproken. Maar wij zijn vastbesloten hun een niet minder duidelijk ant- voord te geven. DEZE STRIJD ZAL EIN0IGEN MET OE UITROEIING VAN HET JODENDOM Deze strijd zal dan ook niet, zooals oen bedoelt, eindigen met de ver nietiging der Arische menschheid, maar met de uitroeiing van het jo dendom ln Europa. Bovendien zal de gedachtenwereld van onze beweging, zelfs voor onze *5 mden, dank zij de zen strijd, gemee gocri van alle vol ken worden. Stai na staat zal, ter wijl hij zelf m« ons m oorlog is, steeds meer gedw ;ng*n zijn voor het voeren van den-t oor deze staten ge- provoceerden oor 'g, nationaal-socia- lislische stelling* toe te passen en daardoor ook za juist door dezen oorlog het besef van het met vloek belaste, misdadig ageeren van*het jodendom zich on er alle volken ver breiden Toen onze Mj; nstanders. ln 1023 meenden de mi ionaal-soclallstische Partij voor goed ie hebben neerze- slr.gen en rr.y ir een proces voor het Duitsche ro. Als afgedaan be schouwden, hebb< u zy 'Juist daar- ols door eon oatpl iï-soclaiistlsC v onder bet g. leele verbreid et het ?esef van het ka rakter van het xlendom met een slag aan zoover inillloenen men sch en gegeven elf wij Sn normale om- stondlgheden séa .re:; hadden kun nen bereiken. 2c zal het interna tionale Jodendom doordat, het dezen nieuwen oorlog heeft aangestookt,, ervaren, dat volk na volk zich steeds meer met dit r.uigstuk zal bezig houden om ten», -tte dit -wereldpro bleem ln zyn geheele dreigende gretotte te begrijp u. Door dezen o© log wordt .in de eerste plaats smstooteiyk bewe zen, dat plutoco uo en bolsjewisme van volkomen gt iken aard zijn en dat het het «0»; ,1g onveranderlijke doel van alle Jcden te. de volken uit, te plunderen ea tot slaven van hun Internationa l mlsdadlgersgllde te maken. Dezelfde alliantie, welke indertijd In Duit- bland als gemeen- tegenover vyn schappelijke stond vertoont jsl-.h thans weer tus- sohen do Joodsche bankiershuizen van New-York, d' joodsch-plutocra- tische le'üersgroe*' te Londen en de loden van het "Kremlin to Moskou Zooals echter het Duitsche volk door dit Inzicht der binnenlandschen joodsrhea vijand met succes heeft bestreden en op h-t. punt staat hem voorgoed te llqui eeren, zoo zullen ook de andere jVo'.ken ln den loop- van dezen oorlog zich steeds meer op zichzc-lf bezinnen en tenslotte ge- meenschaDnelllk .front maJtcen tegen het rns. dat hen nllen tracht te ver nietigen. De joden, dje.«ti;dens onzen strijd in het binnenland bij iederen ver meenden tegenslag jubelden en de harde werkelijkheid verwarden met hun koortsachtige hoop. meenen ook thans, precie* als een vorlgen winter, reéds voor de wzenlijklng van hun duizendjarig doe; te staan. Maar evenals het vorige jaar zullen zij ook thans de vreeseHjkste ontnuchtering beleven. SAMENBUNDE' 'NG VAN ALLE EUROPEESCHE KRACHTEN Want hel Dulteche volk zal thans eerst goed al zijn krachten oproepen en inspannen m een omvang, als In de grschiedenis ifler menschheid neg nooit voor ceu oorlog geschied Ls. W(j rtillen ook g>'c*n seconde aarze len om de tanden die voor het uit breken van dewri oorlog verant woordelijk zOn tc betrekken bij de prestaties in dezen hUlorischen «strijd. W'tj zullen het als een natuur lijke zaak beschouwen, geen vreem de levens te ontzien in een tjjd, die ran ons eigen leven zoo zware offers vraagt. Wij zullen in onwrik baar trouwe gemeenschap met onze bdhdgenooten een mobilisatie van geestelijke en stoffelijke waar den V4D Europa ten uitvoer leggen, zooals ons werelddeel in zijn ge schiedenis van duizenden i»ren nog niet heeftxgezien, Deze mobilisatie ls ook noodig om geheel Europa het eigen volksche leven te verzekeren, dat de grond slag is geweest niet alleen van onze groote gemeenschappelijke cultuur, ipaar ook van' het stoffelijke be staan van dit werelddeel. Plaatselijke bedrijvigheid in Tunesië (ItaL Weermaclitberlchl ROME, 25 Febr In zijn Weer- machtbqrlcht no. 1006 maakt het Ital. Hoofdkwartier bekend: In Tur.esiq plaatselijke bedrijvig heid. Duitsche jagers schoten Sr luchtgtechten zes vijandelijke vlieg tuigen omlaag Onze fomioties der luchtmacht deden aanvallen op ha venwerken en schepen tc Philippe- vllle. Te Kalrooan en Gabcs werden bij een vynnde lijken luchtaanval twaalf ponen van de Arabische bevolking gedood en een derttgtal gewond. Petroleumopslagplaatsen te Tripolis in Syrië en liet vliegveld van La tak- jeb ln Syrië werden doeltreffend door onze luchtmacht gebombardeerd. Vannacht hebben vijandelijke vliegtuigen bommen laten vallen op Napels en lichte schade berokkend aan woonhuizen. Onder de bevolking werden ...ige personen gewond. Af zonderlijke aanvaücn met macbine- gewoien In dc provincies Catapzaro, Mcsslna en Trapanl veroorzaakten onbetcekcnende schade, «ismede twee dooden en drie gewonden. In de Straal van Sicilië heeft een Ital. rcddlngsvliegtuig zeven leden der be manning van een viermotorigen A roer ik. bommenwerper gered, die tijdens den aanval van 23 Febr. op Messina was getroffen- Drie van on ze vliegtuigen zijn niet teruggekeerd van de militaire operaties der laat- sle dagen. De luchtaanvallen op ItaliaanschQ steden Nadat nog enkele ernstig gewon den zijn 'overleden en de puinhoo- pen zyn opgeruimd, zijn de cUfers slachtoffers van de vijandelijke luchtaanvallen onder de burger bevolking als volgt geworden: t Milaan. 187 dooden en 505 ge wonden. Cagliari en dorpen in d» provincie- 155 dooden en 204 ge- wondep. Palermo: 226 dooden en 442 gewonden. Napels: 117 dooden 264 gewonden Gioia Tauro (Reg- gio Calabria): SO dooden en 100 ge wonden. Amantes (Cosenza) 21 doo den en 20 gewonden. Trapanl 14 gewonden. Ned. Vrijwilligers naar het Oostfront vertrokken In Den Haag hebben gisteren we derom eenige honderden Nederland- scjie vrijwilligers aftcheïd genomen van het vaderland om met de wape nen in dc hand deel te nemen aan de bescherming van Europa tegen de bolsjewistische Mongolen. Benige of ficieren hebben de mannen toege sproken en zjj hebben hun gewezen op de taak. die thans op hun schou ders- is gelegd.' Verder hebben deze officieren doen uitkomen, dat het deel van ons volk, dat zich nu nog afzijdig houdt, later zal begrijpen, hoe belangrijk en eervol hun inzet voor het welzijn van Europa is ge^ weest. Het getuigt van den goeden geut van het ncderluatche volk, dat flinke kerels nog steeds bereid zijn de eer van het vaderland aan de fronten in het Oosten te verdedigen. Vroolijk en opgewekt, vol goeden moed, hebben de mannen afscheid van hun familieleden genomen en zich op reis begeven voor de eerste grondige opleiding NIEUWE REISGIDS VAN DE NED. SPOORWEGEN Naar wij vernemen, zal op 1 Maart door de Ned Spoorwegen eén nieuwe reisgids worden uit?eeevcn. die in vele opzichten van de thans geldende afwijken. AMERSFOORT Achter het Mioes-iront veel gevangenen en buit Bloedige vijandelijke verliezen ten N. van Orel Hoofdkwartier vaij den Führer, 24 Febr. Het Opperbevel van de Weermacht deelt mede Bij het Koehan-bruggehoofd werden nieuwe aanvallen van den vijantl afgeslagen, ten deele reeds bij het opstellen der troepen uit eengeslagen. Aan het Mioes-front zetten de Sovjets bun doorbraakpogingen onder concentratie van sterke infanterie- en pantserstrijdkrachtcn voort, zonder successen te behalen. Verder naar het Westen werd tijdens dagenlange verbitterde gevechten "het achter het Mioes-iront ingesloten vierde gemotoriseer de Sovjet-gardekorps vernietigd. Ondej de dooden Jbevindt Zich de bevelvoerende generaal van het korps, generaal-majoor Danastiajin. Meer dan 1000 gevangenen werden binnengebracht, 44 pantserwa gens en talrijke tot nu toe nog niet getelde wapens, alsmede vele voertuigen en gereedschap buitgemaakt. Tusschen Donets en Dnjepr hebben troepen van het leger en van de Waffen-S.S. de aanvalsoperaties tegen den Sovjet-Russischen omsingelingst leugcl voortgezet en talrijke vijandelijke strijdkrach ten ingesloten. Doorbraakpogingen en ontlastingsaanvallen der Sov jets stortten onder groote verliezen ineen. In het gebied ten W. van Charkof en Koersk mislukten talrijke vijandelijke aanvallen. Afzonderlijke formaties der Sovjets en de staf van een infanterie-divisie werden opgerold. De efweerelag ten Z, en ten N. van Orel duurt vexfrt. Qe Sovjet- Russische aanvalsformatles leden daarbjj zeer zware verliezen. Alleen ln den sector ten N. van Orel ble- bij de vergeef«rie aanvallen van de laatste drie dagen voor onze stel lingen meer dan 10.000 dooden en gisteren 47 vernietigde pantserv geus liggen. Ter. ZO. var. het Ilmenmeer ging vijand over een breed front met sterken steun van pantserwagens en artillerie tot een nieuwen aanval over. Tijdens deze gevechten, die nog niet zjjn geëindigd, werden 37 pant serwagens kapotgeschoten, waarvan alleen 32 door een gemotoriseerde divisie infanterie. Ook ten Zuiden van het Ladoga- meer zette de vijand na sterke artll- lerievoor bereiding onder gebruik making van talrijke slagvliegtulgen zijn aanvallen voort. H\j werd ook gisteren weder onder zeer zware bloedige verliezen afgeslagen. Formaties der luchtmacht kwa men in nauwe samenwerking met de troepen van het leger in de aAn- vals- en afweer gevechten tusschen- beide. Troepenconcentraties en co lonnes der Sovjets, alsmede het ra- vitaHleeringsverkee; in het achter- waartsche vijandelijke gebied wer den ernstig getroffen. Installaties der Moermanskspoorlijn en veel rol lend materiaal aan de baai van ifandalaksja werden door duikbom menwerpers vernield. Duitsche Ja gers schoten gisteren in tallooze luchtgevechten, terwyi zy slechts toestellen verloren, in totaal Sovjetvllegtuigen neer. Lucht doelartillerie der luchtmacht bracht nog negentien toestellen ten val. gisteren slechts plaatselijke vechteactie gemeld. Duitsche vlie- gerformaües sloegen dcor duik- en scheervluchten vijandelijke ravltail- leeringscolannes uiteen. Zooals in een extra bericht ls me degedeeld, hebben formaties Duit sche duikbooten op den Atl. Oceaan een krachtig beschermd konvooi aangevallen. Ir. zeer zware gevech ten brachten zjj zeventien schepen met een gezamenlijke» Inhoud van 104.000 brt. tot zinken. Drie andere schepen werden getorpédeerd. vaderland verdedigen. Thans ls de tijd aangebroken waarop moet wor den gehandeld: snel en grondig eer het te laat is. zooals dr. Göbbels verleden week zelde in zijn derdë stelling Over de toekomst van Europa bestaat geen twijfel meer. slechts één richting is mogelijk: voorwaarts tot de overwinning! De stormklok luidt en Nederland moet begrijpen wat dit sein betee ken t Ons volk wordt gevraagd zicli in te zetten, om daadwerkeiyk mede te helpen Europa dus óók het eigen land voor de vernietiging te behoeden Men eischt geen bloed van ons. doch arbeid. En deze verlangde bijdrage tot de ove: win ning van mensch en leven van Cliristendom en beschaving, kan men geen offer noemen, doch, slechts plicht. U, Dartijcrenooten, groet ilc als altijd met een pvervol ha*t. Mijn jredachten zijn in dit uur bij u, zooals zii steeds geweest zijn. De plicht echter dwingt mii, in deze maan den, weken en dagen onvermoeid te denken, te werken en. het komende keemunt voor te bereiden voor hen. die als strijders van ons volk met onze bondgenooten het lot der wereld vormen, bij onze broeders en kameraden, bii de Duitsche soldaten vooral aan h§t strijdende front in het Oosten, want daar wordt beslist over de toekomst van Duitschland en geheel Europa. Het resultaat moet en zaf onze overwinning zijn." Voor de'vierde maal in dezen oorlog heeft de N.S.D.A.P. den verjaardag harer oprichting herdacht. Den 24-sten Februari 1920 kondigde Adolf Hit ler in de feestzaal van het Hofbrauhaus in München de 23 punten van het Nat. Soc. Partijprogram af, die sindsdien tot levenswet van de Duitsche natie zijn geworden. Deze feestzaal is thans nog even eenvoudig ais toen Aan lange tafels zitten, meerendeels in het eenvoudige bruine hemd, ce oude strijders der Partij. Stormachtig werdt Hermann Esser toegejuicht bij zijn-verschijnen. Nauwelijks minder geestdriftig worden andere promi nente mannen verwelkomd. Met geestdriftig HeUgeroep begroet de ver gadering dan wederom Esser,'wanneer die'het podium betreedt om het woord te nemen. Alvorens hij de proclamatie van den Führer voorlas, heeft Hermaan Esser een rede uitgesproken, waarin QjhA YFfltllSiM hy begon met den 24sten Febr. 1020 den werkeiyken geboortedag der Be- sgtne te noemen, het uitgangspunt in nïles, wat do Party beleefd heeft'. „In dezo dagen", zoo zolde hy „nu is volk voor zware beproevingen staat en ondanks do dapperheid van 2ttn mannen en de offervaardigheid zijner vrouwen harde slagen moet pareeren en doorstaan vaneen woe denden overmnchUgen vyand. ls het meer dan ooit noodzakelijk zich er van bewust te worden, wat hot ge loof vermag te bevechten en.wat een tot het uiterste aaneengesloten strijdgemeenschap doorzetten kan". Spreken dp over den strijd tegen den communlBtlschen vyand zelde Esser. „Dezo oorlog .ls door ons niet gewild, maar dezo vreeselijko strijd was noo dig om dezelfde redenen, waarom Adolf Hitier In 1920 een bevrydtngs- program proclameerde: strUd tegen den aanval van het Joodsche wereld- bolsjewlsme en wereldkapltallsmo. die der. Dulrschen werkenden mensch niet willen dulden als meester op zijn grond, maar slechts als slaaf en uitbulttagsobjeet. De noodzakelijk heid van den loveasstvljd. de onver mijdelijkheid van het conflict dlc- teeren onze handelingen. Eens zal do geschiedschrijving der Natlohaal-Soclalistlscho. Beweging en 'haar Führer als bijzonder grandioos en beslissend boekstaven, op welke wijze zij en met haar het Duitsche volk moellUkheden, Ja ook zeer zwa re slr.een heeft overwonnen en ten slotte ondanks alles heeft overwon nen. V OLGEF 3 door het Vaticaan ontvangen berichten bevinden zich op het oogenbhk meer dan zevenhonderd Katholieke geestelijken in Sovjet- Russische verbanningsoorden gelegen in de Witte Zee. Het betreft hier geestelijken, die van September 1939 tot J^ni 1941 door dc bolsjewisten in Litauen, Estland en.Letland gearresteerd en naar de Solowetzkl-eilanden zijn gedeporteerd. Het regeerings-slaatssecretariaat van het Vatioaan heeft herhaaldelijk stappen gedaan bij de regreriagen te Londen en Washington om «V Mos kou pressie nil tc oefenen voor het vrtflatrn van deze geestelijken. De po gingen van het Vaticaan mislukten, omdat aioskou verzocht van Engelschc en Amcrikaanscbe inmenging verschoond te blijven. De Russische wereldrevolutie kostte aan 28 bisschoppen, 1219*g©este- lijken, 6000 onderwijzers, 9000 doktoren, 12.950 grootgrondbezitters, 54.000 officieren, 70;000 politicafnbtenaren, 193.200 arbeiders, 260,000 soldaten. 255^50 intelleciueclen cn leden van de vrije beroepen en aan 815 000 vrou wen het leven. Tijdens de bezetting van het Oostelijke deel van Polen doör de Sovjets zijn bijna 11,5, tnilliocn-Polen spoorloos verdwenen. De door'de Grieksche pers gepubliceerde verklaringen van den metro poliet van Saloniki bij de opening van de tentoonstelling „Hot Sovjet- paradijs" hebben een diepen Indruk op de bevolking gemaakt In zijn verklaringen gceselde de metropoliet de kerkvervolgingen in de Sovjet- Unie. de massamoorden op geestelijken, de vernietiging van het gezins leven en vdn alle moretle waardc-n van het Christendom, die voor iederen Griek heilig zyn. „De vervolging van de Orthodoxe kerk is de vreeselijk- ste In de geheele geschiedenis der menschheid", zoo verklaarde de patri arch woordelijk. Voor dit menscli-onfeerende stelsel en voor de overwinning der roode wapenen smeekte de Aartsbisschop van Canterbury Gods zegen af..:... Daarmede is we! duidelijk bewezen, dat het vcipojitiekte christen dom op één lijn is tc stellen met jodendom en vrijmetselarij. Deze Juivelsche drieenheid is het bolsjewisme van Lenin en Stalin. Nederlanders, kent Uw vijanden GEHEIMEN VAN ONBEKEND ACHTER-INDIK In zijn met fraaie lichtbeelden toe gelichte voordracht heeft proL dr. Hugo A. Beroaizlk voor de Nederl.— Duitsche KuHuurgcmeooschap gister avond in „Concordia" verleid van zijn ervaringen tijdens een reis. wel ke hij ln dc jaren 1936—1937 onderno men heeft als leider van een groote expeditie naar Achter-Indlê. Hij ging op zoek naar het legendarische volk der Phi Tong I.uang, de „Geesten der gele bladeren", die ln het dichtste oerwoud van Noordelijk Stam een onbekend cn /.wervend leven leiden. Het is hem gelukt onder ongekende moeilijkheden deze menschen daad- Werkelijk op te sporen en zelf aan hun omzwervingen deel te nemen. Op komische wijze vertelde de in leider over de zeden dezer volkeren, die vooral groote liefhebbers van de jacht zijn. Tenslotte vertelde prof. Bernatzik nog een en ander over de zeden en gewoonten der Meau- en Akha-stam- ïcn. D. J. Rekké. NIEUWE VERKEERSBEPALIX9 Van heden af is het voor onbe- paaldcn tijd verboden met een voertuig gebruik te maken van het gedeelte Arnhemschewcg vanaf het Arnhemseheplein tot de brug bij de Arnhemsche- straat. Dit geldt voor beide richtingen- Alleen voetgangers mogen van dit weggedeelte ge bruik maken. Ook is h.et niet geoorloofd zich met eer. fiets aan de hand op dit weggedeelte te bevinden. In verband met bovenstaande maatregel ls het eenrichtings verkeer door dc Bergstraat en 'ixruaeiialo UMxnüuii oeccilc- ven. Voor 't Laantje blijft het éénrichtingsverkeer gehand haafd. Sprekende en Zwijgende Harten door Emma Hoogwerf 23. „Neen. juffrouw Emie, moeder was bij. mij." Annie had nu haar zelfbe- heersching herwonnen en had een iels uitdagend.-: in' haar houding. „Moeder zei, dat ze wel eens even voor mij spreken wilde, als uw zus ter soms iets te zeggen "nad." Het eenfge, wa' Emle hleróp ant woordde. was: „Had juffrouw Vroolijk dan maar gevraagd, om hier eerst even uit te rusten na htar w;ndel!ng." Annie zei niets, ttaar keek haar na. toen zij de keukei verliet, met half- spottenden, half-lerouwvollen blik. Zoodra juffrouw Lnaie echter goed en wel weg was. deev, rij de achterdeur weer voorzichtig open, keek naar buiten en riep zacht: ..Jan' Jan! A les in orde!" Maar er werd Jeen ander geluid vernomen dan hei vrij luide bruisen van de rivier, opgt zwiept als zc -werd door wind cn regi t. Ouwe An was bijzonder onrustig. Het leek wel, of 3e aan een nacht merrie leed. zoo herhaaldelijk tracht te ze zich op te heffen In haar stoel, onder het uiten .klanken Titer, ongewone ruwheid pakte An nie haar bij'dc schouders en duwde haar terug In den stoel, waarop de oude zich weer onder hadr sjaaltje begroef, met een driemaal herhaald. „Daar beneden! Daar beneden! Daar beneden!" HOOFDSTUK XIU Emie kon dien avond maar niet in slaap komen Dc wind was feller ge worden cn h-ilde om hat huis heen. Eindelijk stak ze een kaars aan. om te zien, hoe laat het was: nog geen twaalf uur. Ze waren vroegcF dan anders naar bed gegaan, omdat Ursula over hoofdpijn had geklaagd Het had Ötoie ook getroffen, zoo alier-onge- lukkigst als haar stiefzuster er had uitgezien op oogenblikken. dat zij zich onbemerkt had gewaand. Hoe nu ook de uitkomst mocht zijn geweest van het bezoek van baron Tweekamp, hij was er zeker niet in geslaagd, Ursula op te vroolïjken. (Wordt vervolgd 1 LEUPOLD. GESNEUVELD Do bekende Duitsche akilooper Leu- pold. compagniechef in eer. regiment van bergjagers, is in dc Kaokasus op 34-jarigen leeftijd den heldendood gestorven. Leupold vertegenwoordig de de Duitsche kleuren in vel* tater- onverstaanbare i nationale wedstrijden. Lichte verbetering in Gandhi's toestand Reuter heeft omtrent den gezond heidstoestand van Oandhi het volgen de bulletin uitgegeven: „De algemeene gezondheidstoestand van Gandhi geeft een lichte verbete ring te zien. De symptomen van urae- nie ziju minder opvallend geworden. 'Gahdhi is goed gehumeurd en er zijn geen verdere teekenen van verval van -krachten." Het bulletin Is door vijf artsen on derteekend. Woensdag heeft de quakc-r Alexan der als eerste Europeaan Gandhi be zocht- Na afloop-van het bezoek ver klaarde hij- men mag verwachten, dat Gandhi hot vasten zal doorstaan Reeds maakt de Mahatma plannen voor zijn u-erkzanrabeden na afloop van de vastenperiode, die hij op' drie weken gesteld had en waaraan thans nog vijf dagen ontbreken. Gandhi brengt den tijd door op een rustbed en ontvangt bezoekers. Elke bezoe ker mag echter slechts drie minuten blijven. Gandhi fluistert slechts en zijn woorden rijn moeilijk te verstaan. Tot dusver zijn er in Indië geen on lusten naar aanleiding van Gandhi's vasten ontslaan, maar wel heeft de actie van de Mahatma de Indisch* massa diep bewogon. Examens. Bij dc in December door de Associatie gehouden najaars- exnmens slaagden voor: Boekhouden- de heeren A. J. Mey- loff. E. M. G Kuyer, J. E. v. d. Ham; Ned. Handelscorresp.: J. H. G. Schip pers; Duitsche Handelscorr.: mej. E. Staartjes. Bij de in December door de Ver. van Leeraren gehouden najaarsexa mens slaagde voor: Boekhouden: E. Veldhuizen. Bij de in December door het Cen traal Bureau Instituut Pont gehou den examens slaagde voor. Engelsehe Handelscorr.: H. Vcrheyen. Bij de op II Febr. te Amersfoort cn Utrocht door het Centraal Bureau In stituut Pont gehouden examens slaag den voor: Stenografie: Vergaderstenograaf (20(1 lettergrepen p mm.): J. F. Wamstce- ker: Kantoorstenograaf Nederl.: mej. H- H. Veldkamp; Machineschrijven Snelheidsdipipma: mej. C. Stem- mann; Practijkdiploma: me;. J. G. Martens, mej. R. Feitsma. mej H- v. Willigen burg, mej. D. Valk. mej. M. Blok; Practijkdiploma Duitsch: mej. L Mengelers, Vaardigbeidsdiploma: G. H. van Zuilen, J. Rijr.ders. De eerlijke vinder en de bclooning- Kortgeleden maakten wij melding van het vinden van een portemon- naie met 290.en bonnen door een jongen van Zandbergen, die met J 2.50 beloond werd. Dit bericht bleek naar ons de dame. die het geld ver loren had mededeelt, niet volledig te zijn. Den eerlijken vinder is ook een beiooning in anderen vorm in 't uit zicht «esteld cn daar deze door om standigheden niet direct aangeboden kon worden, trad er eenige vertra- gin^op! Een slotaccoord. dat wij hier gaarne aan toe willen voegen. De strijd om den Himalaya. De belangstelling voor den cultuurfilm avond gisteren in het Grand Théètre was zeer groot; er was zelfs geen plaats onbezet. Het gebodene had daar recht op. zijnde een documen taire weergave van den verheven strijd van mcnschen tegen dc krach ten van de natuur. Men weet, welk lot den stoeren mannen 'bij dc be klimming van het westelijk deel van het Hiroalnya-gebcrgte gotrolfen heeft De natuur bleek daar op ruim 6000 meter hoogte in haar %-ernieti- gende kracht de sterkste. Dc Nan»a- Parba'.-expeditie 1937 ging ten onder mr.ar haar ondergang was grootsch en vormt een onvergankelijke, zij het sombere, bladzijde in het boek van de pioniers dezer tijden. De film ge tuigde van den grooten strijd, welke daar op het dak der wereld gestre den, i" een machtige beeldenserie, welke op een Ieder diepen indruk ge maakt heeft. R. Leenknegt. CIIURfHILL HEEFT LONGONTSTEK ING 1 een officieel communiqué over den toestand van Churchill wordt voor het eerst gezegd, dat de Engel sehe minister-president aan long ontsteking Ijjdt. Bij verstandig gebruik kan men met weinig gas, veel doen

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1943 | | pagina 1