MMat. DOELPUNTEN fl De Volksslagerij H.H. PLUIMVEEHOUDERS AMERSFOORTSCHE COURANT WOENSDAG 31 MAART 1943 BUR6ERLMKE STAND AMERSFOORT, 31 Mrt. Gebo ren: Aaitje Gerrltje, cl. v. J. Wij- Tutnds en G A. Vemcndnl. Hen- cirikus Peter. v. I' Reu» en A. G Kreine. Judith Mnrgarctha Maria d. v J. J. Olio en M. A. A, Rnmsc- ]:>ar. Elzlnu I»dewina. d. v. J. d. Jager en C. W. I!. v. cl..Boom. Gclrouwd^ll. Vcenendaal en \V. Martensen Overleden: 11 J-d Vries. 7G jr., weduwnaar v. 1'. d. Enting. 11. J. d. Rije, 73 jr.. echtgenoot v. .1. Tol- hook. I,. Lobbes, 74 jr., echtgenoot v. C. J. Jacobs. SOEST. Geboren: Tijmbct- tha Elizabeth, d.v. N. L. Verrips en C. Vcrburg Willem Karei Jacobus, j v. J. J Iminerzccl en M M. Fran ken .Teannctte, d.v. C Verboom en J.. F.ijkclenburg Uoeltina .Tantina, d.v. H. v. d. Brink en G. Klein Aaltje, d.v. O. II. v. d. Broeit en G. N. Prins - Adriane M.irie Potronclla. i d.v. J. B. Kool en M. Berkhof. Ondertrouwd: .1. G. Kamer beek cn W. E. v. Geitenbeek J. v. Beck en C. M. v. d Flier. Gehuwd: A. A. Mathijsen en C Koster. Overleden: W. v. Donselaar 6G jr wedr. v. Th. H. Poelman II. v. d. Heuvel, 5 mnd. I. Deinum, 74 jr.. geh. m. W. F. L. Gieltjes M, v. Druten. 79 jrgeh. m C- v Burgste den E. C. Prijs, 6B jr geh m. C. J. Band M. Uiterdijk 79 jr., geh met H. G. Cath. Naast den hoofdred. zijn verantwoor delijk: H. Leenknegt. chef-red cn red. buitenland. D J Rekké. sport- red. en stadsverslaggever, verant woordelijk v. d advertenties mej P J. Baartman. Allen le Amersfoort. K 78 Oooa Renovatum verzekert Uw bezit tegen OORLOGSSCHADE STORMSCHADE BRANDSCHADE P'fjtiS'.hevoorwaarden - BJI;te tarieven Algemeen Onderling Woaiborg Genool'.chop «RENOVATUM» LEIOSCHEPLEIN 20 AMSTERDAM C. Geldersche Vallei WOUDENBERG Donderdag 8 April a,s ral in H> lel de Schans stemming worden ge houden Ier verkiezing van t hoofdingelanden in liet le District van het Heemraadschap de Eem, be ken cn aankleve van dien. 1 MAARN—M AARSBERGEN Voor gcrvacueerdcn in deze ge meente is 't van belang te weten, dat voortaan de kosten van opslag van inboedel, zoowel hi<*^als in andere gemeenten opgeslagen, door do ge meente Maarn worden vergoed. De nota's dienen hiertoe elke laatste weck der maand ter geincentc-sccrc- tarie tc worden ingeleverd Wijziging schooltijden. Geduren de dc winterperiode waren dc school tijden met het oog op dc kolenbespa- ring gewijzigd. Vanaf heden zijn deze weer normaal, dus is er oo.s 's Maan dags school. Dc schooltijden zijn 's morgens var. 912 cn 's middags van 1.30—3.30 uur. Voor dc doopbediening van a s. Zondag in de Ned Herv. Kerk tc Maarn wordt zitting gehouden Vrij dag 2 April van 7—8 uur ln de con sistorie der Kapel RADIOPROGRAMMA'S DONDERDAG 1 APRIL J943 Hilversum I. 414.1 M. 7.15 Walsen. 7.30 Nieuws. 7.40- Gr. 8 30 Nieuws. 8.40 Wij brengen U he den8.60 G. v. krevelen. (9 30— 9.37 Spiegel v. d. dag). 1000 Ork. Wllly Bberlé. 10.30 Gram. 10.45 Ork. Willy Eberlé. 11.15 Cello plano en sopraan. 12 00 Alm. 12 05 KI. van Beeck. 12.45 Nieuws. 13 00 Septet Ombacli. 13.30 Uden Mosman. 14 00 Melodieën. 15.00 Luistcrsp. 15.20 Haarl.-Trio. 16 00 Symph. conc. 16.45 Nieuw® 17.00 Film en operette. 17.30 Van heinde e:i verre. 17.45 Door de branding. 18.30 Nieuws. 18.40 Muset te ork. 19 00 Brandende kwesties 19.15 Componlstensp, 19.30 Omr.-Symph. ork. 20 15 Piano. 20.45 Mis v. Haydn. 21.45 Nieuws. 22.00 Operette-Aria's. 22.20 Gram. Hilversum II. 301.5 M. 7 15—7.40 Zie Hllv. I. 7.40 Gymn. 7 50' Overz. 8.00 Boeren ln het Oos ten. 8.15 Gram. 8.30 Nieuws. 8.40 Gram. 9.00 Cone. (9.159.20 Voor de vrouw) 10.00 Godsd. ultz. 10.30 Pia no. 11.00 Voor de vrouw. 11.15 Kin derkoor. 11.30 Ork. Malando. 12.30 Zelf "tuinieren. 12.45 Nieuws. 13.00 Progr. 13 05 Zang en plano. 14.00 Godsd. uttz. 14.30 Boyd Bachman. 15 30 Koffergrara. 16.00 Voor de jeugd. 16.30 Granv 16.45 Nieuws. 17.00 Voor do Jeugd. 17.15 Dep. spreekuur. *"30 Gram 17.45 Spiegel v. d. dag persoverz. 18 00 Tokkellnstrum. ..15 De W.A. op straat. 18 30 Omr.- Symph. ork. 19 15 Opn. 19.45 Nieuws. 19.55 Solisten. 20 15 Melodlsten. 21.00 Salonork 21.45 N!euw6. 22.00 Act, bcsch. 22.10 Avondw. 22.2024.00 Zlo Hllv. I. Offic, IViedeüeelingen MAXIMUM GRDSSIKRS- E DETAII.I.ISTEM'RIJZKN VOi UROESTEN EN ERUIT. Bekendmaking No. 50. grossiersprijzen, zen voor den consument. De gros siersprijzen betreffen hoeveelheden per 100 kg, of 100 sl„ die der con sumenten rijn per k g. of par stuk G ROKNTEN. Andijvie (glas) 135.50. f0.44; Kro ten: i tot kg p. st. 18.50. f o.ii: II van -f kg. p. st. 17—, fO.tO; III van l—li/.. Kg. p. st. f6.—. f 0.08: Gekookte kroten: 3 et. of meer dan 3 st. p. kg. 116.—f 0.21: minder dan 3 st. p. kg f 13.50. 10.18: Roode kool X 12.fO te. Savoyckool Tgeell 111.X0.15: Groene kool (schelk) 127—, f0.32: Witte kool 19.-. 10.12; Boerenkool 111.50. f 0.15; Bloemkool: Soort I boven 20 cm. over den kop gemeten X38.—X0 48; Soort II van 1620 cm, over den kop gemeten f29.—. f0 36: Soort III van 10—16 cm. over den kop gemeten f20- f0 26: Bospeen (eins) 20 st. p. bos v. tenminste 0 4 kg olgebroken peen f30 50 p 100 bos. f 0.38 p. bos; Peen zonder lof rroodr): I van 2050 gr. gewasschen t 12.50. f0.16: II van 51 200 gr. ongewasschen 18. f 0 11: III van 201500 gr. ongewnsschsil f7.—. f0:09: IV van 501 gr. en hoo- ger ongewasschen ffiX0.08: Ra barber (elasl f30.50 p. 100 bos. f0 33 p. bos; Postelein f 54.50. 10.65. Pret boven 15 mm. diam. 113.—. X0.17: Prei tot 15 mm. diam. f 10.50, 10.14 Radijs (glas) f7.— p 100 bos, f 0.09 p. bos. BosscldeiU 'glas) 17.50 p. 100 bos, X 0.10 p. bos; Knolselderijboven 6 cm. diam. (zonder lol) f 16,50. X0.22: van 46 cm. dlnm. (zonder lof) f 13.50, 10.18. Peterselie en ker vel 18.p. 100 bos. 10 10 p bcr.; Kropsla fglas): I minstens 1.2 kg. u. 10 st 112.50. 10.16; II van 1—1.2 kg. jv 10 st 111.—. 10)4: UI van 0.7—1 kg. p. 10 st. 17.—. 10.09: Veld sla 141.50. 1032; Sla (glas) snij en dunsel 144.10 55: Raapstelen (glas); Soort 1 boven 25 cm. 131. 10.40; Soort n van 20—25 em. 126 10 33; Soort III korter dan 20 cm. 121.—, 10.27; Spinazie (glas) 132.—. 10 40; Spinazie (natuur) 122 50, f 0 29;Sprultkool geschoond 137.50, 10 47: ongeechoond 126.50. f0 34. Schorseneeren i I ten hoogste 20 st. p. kg 123.—, 10 29; II van 20—45 st. p. kg. 115.50, 10.21: Witte Uien 11150, 10.15: Roodc Uien 113—, -10 16; Witlof: I ten hoogste 15 st. p. kg. 130.—. 10.38: Iï meer dan 15 st. p. kg. 125.50. 10 33: Koolrabi II boven 4 cm. diam. f 11.50. 10.15; Sjalotten 116.10 21: Koolrapen (A) 17.—. 10.09; Koolrapen (B) 16.— f 0.08. FRUIT Appelen: Groep I Cox Oranje Pippin enz. I A 19411.13; Groep 1 Cox Oranje Pippin enz. A 168.—, 10.85; Groep I Cox Oranje Pippin enz. B 144.10.55: Groep II Goudrelnetten enz. I A f69.—. 10.85: Groep II Goudrelnetten enz. A f 53 50, f 0.67; Groep II Goudrelnetten B 134. IV Jacques Lcbel en. A 144. Groep IV Jacques I,ebel enz. U 134. -. 1-0 42; Groep V Overige soor ten A 40.—. 10.50; Groep V Overi ge soorten B f27,—. ro.34. Vuur de prijzen van fruit wordt verwezen naar publicatie nn. 44. Voor het snijden van kool mag 3 et. p. kg berekend worden, met dien verstnnde. dat dc kool na het snij den gewogen wordt. Voor het schrappen van wortelen mag 1 et., p. kg. of per bos berekend worden, met dien verstande, dat de wortelen vóór het schrappen gewo gen worden. Voor de bezorging van groenten cn fruit mag door detaillisten 1 ct. p. kg. in rekening gebracht worden boven den verkoopprijs af winkel. Voor de afwekende qualltclt van bovengenoemde producten, alsmede het z.g. uitschot, moeten prlj- gepubllceerde maximumprijs zen. welke gelden voor de beste kwa liteit. Bij Inkoop tegen .lagere dan de gepubliceerde maximumprijzen moe ten de verkoopprijzen dienovereen komstig worden verlaagd. liet vragen vim lioogere pr(|/en is gebruik iiaar. Nieuwe opgave kun-cn de vroegere ongeldig maken. MEEK HAVER AOOK PAARDEN Zij. die thans, haver gaan zaaien kunnen er rekening mee houden, dat ,-voor den oogst 1943 dc havertoewlj- zlng voor paarden hoogstwaarschijn lijk zal worden Verhoogd. Deze ver hooging zal flecjilt worden verleend aan" hen. die voldoende haver voor hun paarden hebben verbouwd. Zij. die niet, voldoende aan hun eigen verbouwde hover? hebben en daar naast nog een aanvulling ln den vorm van njengvocder behoeven, zul len zlcli tevreden dienen tc stellen met een norm. welke zal worden vastgesteld voor de paarden, die mengvoeder krijgen toegewezen. Men mag verwachten, dat dó rantsoenen voor de paarden, die mengvoeder ontvangen niet zoo -gunstig zullen zijn als de rantsoenen voor de paar den, die haver uit eigen oogst kra gen locgewezen.' Die paard enhouclérs. die wel over voldoende haver be schikken. doch nog niet in de ge legenheid zijn geweest- om te dór- schen cn dientengevolge genood zaakt z|jn tltdeltjk een toewijzing voor mengvoeder tc vragen, zullen toch kunnen profiteered van dit gunstiger rantsoen, indien blijkt, dat de ulteiudclilk /floor hen gedorschte hoeveelheid haver voldoende zou zijn gewet PRIJZEN VOOR GKNERATOR- AHTHRACIET Voor afgezeefde cn verpakte gene- ratoranthraciet. met een nschgehaltè van niet meer dan 3To en een vochtgehalte van niet meer dan 2%, zijn do volgende maximum-verkoop- prilzen vastgesteld: Per cartonnen doos van V, HL., Aan verbruikers nootjes 4 0.82. noot jes 5 0.80; Per 5 cartonnen doozen van HL Aan verbruikers die over eenkomstig par. 6 der „Uitvoerings- resoluUe omzetbelasting 1941"- t.ta.v. hun ondernoming betrekken, nootjes 4 ƒ4.01, nootjes 5 ƒ3.92: Onverpakt per ton. Vrachtvrij station of wal plaats van bestemming In Nederland, noot jes 4 22.nootjes 5 20.— Van onder de leeslamp Beginselen van nalionaal-socialisme Van de hand van dr. J. If. Carp verscheen bij de ultg. Nenasii tc Utrecht liet bovenvermelde werk. In zfjn voorbericht spreekt de schrijver de hoop uit met dit, geschrift een bij tl ia ge te leveren tot lret doen door breken van eenlg inzicht in het na- tionaal-soclnlismc wij kunnen hier aan toevoegen, dat, wanneer dit werk ernstig wordt gelezen, deze hoop ln vervulling moet gaan. Dr. Carp beeft do beginselen van het nntlonaal-so- ciallsmc zóo duidelijk, aanschouwe lijk eu logisch onder woorden ge bracht. dat zijn verhandeling den le xer ongetwijfeld tot nieuwe Inzichten zal brengen. Wanneer de schrijver b.v. op grond van historische feilen beweert, dat de partljenstaat ls ver dwenen en onmogelijk weer kan her rijzen en verdergaande met het opbouwen zjjner gegevens tot de conclusie komt, dat de gaDg der his torie th&ns den .elsch stelt de poli tieke éénheid; -welke ln den Indivi dualistische» partljenstaat verloren is gegaan, op innerlijken grondslag te vestigen en dit de "roeping van het natlonaal-soclallsme noemt, dan zul len deze woorden den lezer lot na denken stemmen. Wnnt inderdaad ls het natlonaal-soclallsme een histori sche noodzakelijkheid de tijd van ..verdeel en heorsch" ls voorbU. thans breekt dc periode van de volksge- meeschap aan. In aparte hoofdstuk ken gaat dr. Carp hierop nader ln. terwijl aan dezen tweeden lierzlenen druk een zestal onderwerpen zijn toegevoegd, welke het geheel tot een waardevolle bijdrage tot beter begrip van het nat.-soc. bestempelen. N. L. Athletiek Nieuw wereldrecord. Dc Aniprl- kaan Gregory Rice heeft zijn eigen wereldrecord ln het hardloopen over twee mijlen op overdekte baan ver beterd en gebracht op 8 min. 61 sec. Zijn oude record stond op 8 min. 51.1 sec. De Ned. veldloopkumpiocnschuppcn. AA.V.. die op 11 April as. de Ned. Veldloopkumploenschappen or ganiseert, in de omgeving van ,/t Hazewater" is druk bezig daarvoor tie noodlgo voorbereidingen te tref- lendo A.A V.-lcden hebben den loo- pers, die Amersfoort niet tijdig kun nen bereiken, logies aangeboden. Voor deze gasten zal Zaterdagavond 10 April een clubavond worden ge houden De belangstelling voor de wedstrij den ls 2ecr groot, hetgeen blijkt uit de vel© inschrijvingen. Er zijn fraaie prijzen geschonken. Een fabrleksdl- rectlo bood een verzilverden wisselbe ker met 3 hcriunerlngsmedailles aan. Behalve do 5 km. om het senloren- cn de li/., km. om het Juniorenkam pioenschap. zal bovendien een 3t/, km. voor C-klassers en een 3km. wedstrijd voor niet N.A.U. leden wor den verwerkt. Aan dezen lantsten loop kunnen uitsluitend beoefenaars van andere sporten, zooals voetbal lers, hockeyers, handballers, wielren ners enz. deelnemen. Waarschuwing betreffende bedrijfsvoetbal. Nog steeds ontvangt hel bestuur van den N.V.B. klachten over het uil- komen van spelers, die, ofschoon zij lid zijn van een bij den Bond aange sloten vereeniging, toch uitkomen in wedstrijden van fabrieks- of be- drijfselftallen, zonder dat zij daar voor toestemming hebben gekregen van het bestuur van de vereeniging, waarvan de betrokken speler lid is. In het algemeen mogen competi- ties of wedstrijden tusschcn voetbal elftallen uitsluitend en alleen gehou den worden onder de auspiciën van den N.V.B.dat wil dus zeggen dat of de N.V.B. of de betreffende af- deeling.daarvóór toestemming heeft gegeven. Voor wedstrijden waarvoor geen toestemming is verleend, mogen de tot den N. V. B. toegelaten vereeni- gingen onder geen voorwaarde haar terreinen beschikbaar stellen. Spelers var dc tot den N.V.B. toegelaten ver- eer.igingen mogen aan deze niet-ge- autöriscerde wedstrijden niet deel nemen. Scheidsrechters van den N.V.B. en van de afdeeUngen, bonds- officials en In het algemeen zij, die lid zijn van den N.V.B., mogen aan deze wedstrijden hun medewerking niet verleencn. Voelbal WEDSTRUDPROGRAIYIMA ZONDAG 4 APRIL Kampioenschap van Nederland: FetJe- noordA.D.O.. HeerenveenWillem 2. lsto klasse: District IV: B.V.V.—P.S.V. District V: SneckG.VJt.V. Bekerwedstrijden. District I: A. A.F.C.—Blauw Wit, E.D.O.—West Frl- sla. B: DOS.—'t Gooi. O.S.V.—De Spartaan. CC: Amersf. BoysQuick, Schaken Ons Genoegen 1A.S.V.A. 2. Gisteravond werd de beslissingswed strijd gespeeld om liet kampioenschap van Klasse 3A StiehtscliGooischo Afd.. tusschen Ons Genoegen I en AS.VA2. Jufferv. d. Jagt 01, Wichard— Buurlage 10. Koning—Zwart J4y, v. Gulïkv. Hamersveld 01, v. d. Hazelv. d. Ziel afg. BuitemanLas- sche 0-1, VonkemanKoollroan BroersenFeersma Hoekstr 10'. v. ZwletenHudlg afg. v. d. Wetering Neervoort 10. Totaal 44. K.K. Schaakver. „De Pion". Dc uitslagen van gisteravond lulden: Groep 1 B: A. BorgmeyerF. Woerd man 1—0. Groep II A: N. de Wit—Th. v. Zijl 01, A. JockerJ. Koelman 10, C. Et verdingW. de Graaf 01. Groep n B: C. v. d. Tweel—A. RUn- Harde eenhcidstoiletzeep lost lang zamer op in water dan luchUee'p. Gebruik daarom Karde eenheids toiletzeep voor het handenwasschen, dat is zuiniger, Uw winkelier kan U er nog aan helpen, want de Adelaar - Zeepfabrieken leveren momenteel uit voorraad. n.v, MAATSCHAPPIJ STAD ROTTERDAM A' 1720 VERZEKERINGEN Een Nedcctandsch Bedrijf door de eeuwen heen ERASMUSHUIS BOTTERDAM; FAMILIEBERICHTEN Mr. O. M.' BATENBURG OH ERICA ZEILER ««ven kennis van hun voorgeno- raen huwelijk, waarvan do vol trekking zal plaats hebben op Donderdag 55 April 1943. Dc ker kelijke inzegening zal plaals heb ben om 12 u. in dc Itemouslrant- seho kerk donr den WclEorw. Zcorgel. Floer Dr. R. Miodoma. Amersfoort. 20 Maart 1043. Prinses Mariclaan 23. P.C. Ifoofllaan i. Gelegenheid tot gclukivensrhen sa den kerkdienst. Toekomstig adres Prinses Marielaan 23'. Zp Op 2 April nu 3 hoopt ip do heer J. J. TOONEN don dag tc berdenken, dat hü voor 25 jaar bü do m Gcinccnto in dien: lp Amersfoort. April rrv-r.fj iOiC' 3 ICfcïrtrïrBI-Sïé-i'rfcf'éf mr bu de -j- •nst trad. rr il 1943. lieden werd van ons weg genomen na een langdurig geduldig gedragen lijden on ze gcliefdo Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder. AARTJE VAN DE POLL. gtb. van.Vaneveld. in den ouderdom van 64 jr. H. E. van de Poll. A. Bastvan de Poll. J. Bast. A. Bast. K. Bast. Nijkerkerveen. 29 Mrt. '43. Kerkstraat F. 325. De begrafenis is bepaald op Vrijdag 2 April 1943 op de Alg. Begraafplaats te Nij- kerk, om 1 uur. Vertrek van het sterfhuis 12 uur. Doden behaagde het 'den Hcere van ons weg io no men, na een korlo onge steldheid. onzo licvo Va der, Behuwd, Groot- cn Overgrootvader den lieer HENDRIK JACOB DE VRIES in den ouderdom van 76 jr. Atnersfoorl. 30 Mrt. 1913 v. Rootselanrslraat 16 Do teraardebesleDing zal plaats hebben op Zaterdag 3 April 1943 des namid dags to 1.55 uur op de Algemeene Begraafplaats a d. Soeslerweg to Amers foorl. Vcrlrek v. Rootse- laarslraat 16 des namid dags 1 uur. Eenigo on algemeene kennisgeving. Deden onlviogen wij het treurige bericht dat onze innig gcliefdo Man. Va der. Zwager, Oom cn Neef do heer W. A. OOKTER gcb. 9 Nov. 1910 den 24slon Maart overle den is. God hebbo zün ziel Uit aller naam Mevr. C. Dokter— Kranendonk. Amersfoort, 30 Mrt. 1943. Slaliouslra.it 43. ADVERTENTIES FLINKE JONGEN gevraagd voor magazijnwerk. Beneden 18 jaar. UTRECHTSCHESTRAAT 33, AMERSFOORT. MEISJE voor dag cn nacht, hulp van w orks Ier aanwezig. Aanmelden ua 7 uur. INKOOP BOEKEN Verkoop nu uw gelezen boeken. lloogo prijzen voor Romans. Jon gens- en Meisjesboeken, Albums, Christel, werken en romans-No- belroeks en Arbo-boeken. Ook aan huis lo ontbieden. BOEKENCENTRALE, Langestraat 68 A'foort of boerderij zün eigendom maken, door ecu renteloos voorschot? AVio wil zün ronto-hypotheck verwisselen voor non reqlcloozo? Dij schrijve onder No. 30 aan I)E GELDERS Bock handel to BILTBOVEN. VOOR TERSTOND Jongens en Meisjes GEVRAAGD. Stoomwasscherij „DE KOLK Bieckerstraat 37, A'foort. O DAGMEISJE, voor "halve dagen en werkster. Aanm. B. W. laan 26. 873 O HUISHOUDSTER bil heer met 2 kinderen P.G. Br. no. 5484 AmX. Crt. 874 Q Mevr. van Hasselt, Galva- nlstraat 16 vr. wegens faml- lleomstandlgh. der tegenw. een flinke betrouwbare HULP voor den dag of dag en nacht. Voor direct een werk ster voor enkele dagen in de week. 881 MevT. Keyser, Langestraat io. 9 vr. net 2e MEISJE oor de morgenuren. 890 O LEERLING-KAPSTER Aanm. Matsou Albert, Arnli. weg 9. 892 O NOODHULP. Mevr. Koning Celebesstraat 1. Tevens een naaister. 902 O KNECHTJE, om mee tc helpen melk te venten. Brce- desteeg 16, A'foort. 905 O Flink MEISJE voor de morgenuren van 8-12 uur. Mevr. Hulst, Kapelweg 62. 010 Beschaafde JUFFROUW er goed kunn. wasschen strijken, goed loon. Aanm. avonds tusschen 8 en 9 u. Lorentzstraat 56. 912 O Net flink MEISJE P.O. bij dame alleen voor dag eft nacht met huiselijk verkeer, 't Stort Noord 4. 914 Personeel aangeboden O Beschaafd MEISJE zoekt Te huur gevraagd De Lichtenberg-Ziekenhuis vraagt voor de afdceling in het Rijkshospitaal een juffrouw voor eenvoudige kantoor- werkzaamlieden. Schrifte lijke sollicitaties le zenden aan S. KNOPPERS, Thor- beckeplein 2, Ecu nog»zoo goed als nieuwe GR0ENTEKAR le koop ook geschikt voor hiltekar met kleinen krui wagen 130. Een broeken- pers 12.50. W. KOK, Arnliemscheweg 71. N.V. Brandwaarborg Mij. „ONS BELANG" vraagt 2 Vrouwelijke Bedienden niet ben. 18 jaar. Soil, sclir of pers. ten kantore Utr.- weg 13, HUWEL.BUREAU „DISCRETIA" Fr. v. Mierisstraat 62, A'dam, helpt U vlot en tactvol aan de juiste vrouw of man! Vraagt direct inlichtingen Gratis, zónder verplichtingen. Gevraagd een aankomend labora torium bediende Sollicitanten gelieven zich persoonlijk aar. te melden Vrijdag 2 April a.s. des v.m. '11 uur bij het Labora torium „De Schothorst", Hoogland. KI. Advertenties Alleen bij vooruitbetaling. worden iederen dag lot 10 0. aangenomen, mogen max. 50 woor den bevatten. Zakciiadvcrlciities komen niet in deze rubriek. Brie ven ouder No. 10 ct. verhooging. Briovcn thuisbez. 10 ct. extra. Personeel gevraagd 3i', m. COCOSLOOPEIt of bouclé. J. Keur. Fahrenhelt- straat 23. 915 Q Mod. WANDELWAGENTJE Br. met opg. van Klce, Geul- straat 56. 922 O TENNISSCHOENEN m. 39 ca 42. Aanb. Brok. Javostr. no. 21. 924 Te koop aangeboden O Bejaard persoon (m.) vr. kost en Inwoning met vrfje ZIT-SLAAPKAMER. Br. met prtJsopg. no. 5485 Amf. Crt. A Jongelui die wenschen te trouwen z. BOVENWONING, or gedeelte van een huls op goeden stand. Br. no. 5493 Amf. Crt. 894 A Rustig TEHUIS gezocht -oor dame uit Den Haag. Verge Amf. Crt. Te huur aangeboden O Een goede PIANO: merk BlUthncr a ƒ8.- p. maand. - To bevr. Jan v. d. Heyden- straat 31. 879 A KOSTHUIS ln burgergez. met huiselijk verkeer. Br. no. 5487 Amf. Crt. 878 O ZIT- EN SLAAPKAMER met gebruik van keuken v. egocdo familie. Omg. Soest, ir. no. 5491 Amf. Crt. 918 Te koop gevraagd v ITALÏAANSCHE GRAM MATICALES. Eventueel ln ruil voor Ital. conversatieles. Br. no. 5473 Amf. Crt. 871 O Een p. VOETBALSCHOE NEN ln goede conditie, m. 42. Visser, Albert Hahn- slraat 20. 875 O Mooie Dulteche HERDER moet prima waaks zijn. Aanb. bt) Mulder, Nljkerkerweg 21, Barneveld. 883 Oude GRAMOPHOONPLA- TEN ln elk kwantum Radio „Koning". Arnhemschestr. 27. Tel. 3406. O In goeden staat zl DAMESPAB 4PLUIE. Maater. Kapelweg 50. O WANDELWAGENTJE. Lambrechts. Bloemendalsclie- straat 45. Q Goede WAAKHOND voor boerderij. Adres: J. Pothoven, Lageweg 67. 893 O 3-wlellg KINDERFIETSJE. Liefst klein model. Sükel. H. v. Viandenstraat 31. 895 O BABY-UITZET moet ln goeden 6taat zfjn. Blce.' Randenbroekerweg 20. 144. 909 A Mooie rose bekl WIEG .'85.-. guitaar-banjo 50.-. - Jonkman. Aldcgondestraat ^77 O MAKKIES met zij- en bo vendek. compleet, voor win kelraam 41/., m. breed 100.-. P. v. Helsdlncen, Kamp 18. 886 O HEEKENRIJWIEL m. mas sieve banden cn lamp 55.-. Gllsmeyer, Hamersveld, F 30. Q Een vaalt MEST 50.-. Prima kwal. Adres: Z. de Graaf, Weikamp 8, Spaken burg. 888 Nieuwe WINTERMANTEL lonkerbl. m. 42 75.-. Kla- •er, Emmalaan 18. 889 O GASGEYSER ƒ50.-, drie eiken dameskaptafels a 150. E. Agterhuls, Dames- en Hcerenkapper. Lavendelstraat no. 12, Tel. 4116. 898 O Nieuw TENNISRACKET 25.-. Oudendijk, 't Stort Zuid 54. 901 O Zoo goed als nieuwe Duit-, scho krulssnarlge PIANO. pr. ƒ825.-. B. H. Kok, Utr. weg 81, Tel. 3439. 903 A Zgan. MANDOLINE. Pr. 30.-. Te zien: 7-8 uur n.m. v. Gelder, Rljksstraatw. A151 Hoevelaken. 908 4 VERPLEEGSTERS JA PONNEN m. 42 ƒ15.- p. st. 2 schorten m. 42 7.50 p. st. 4 mutsen 1.50 p. st. Beek hulzen, Palmstraat 283. 916 0 HUISORGEL 7 reg. ƒ175.-, 1 p. damesschoenen z.g.a.n. met riempje 12.50 m. 37. 1 p. pumps ook te ruilen m. 37 voor m. 36 7.50. J. Ver haar, St. Agathastraat 9. nieuw, of goed onderhouden TÜINSTEfc (Liefst berken m. bast of glad hout). F. J. Mol. Langestraat 17, NIJkerk. 921 A Z.C.a.n. DAMESSCHOENEN br. Welf m. 41 15.-. v. d. Helden. Eemslraat 16. 919 A TAFELBILJART ƒ90-, op leien, 2 queus cn ballen. No tenhouten slerkast met ge slepen glas en opzet 1-15.-. Tusschen 5 en 7 u. A. Tle- mens, Gculstraat 46. Lessen A Volledige EXAMENOPLEI- DING Steno (4 talen). Ty pen, Nederl. liandelscorr., Handschriftverbetering. Han dels- en Reclamescnrlft ln korten tijd. BllUJk lesgeld. - Gerda van Rouwendal. gedlpl. leerares, Kapelweg 76. Sport O Haagsche Jongelui, die TENNISCLUB opgericht heb ben (meer gevorderden), z. oenlge aardige meisjes 16 t.m. 19 Jaar. Voor bespreken speeltltd etc. Woesdagavond 7.30-8.30 u. Zaterdagmiddag u. Helnsluslaan 10. A In TENNISCLUB, spelende Woensdagavond kunnen nog enkele speelsters (geoefend). 2025 Jaar worden opgeno men. Arnh. weg 100 of tel. no. 3934. 897 Diversen A WIE RUILT een paar da messchoenen m. 41 voor m. 38. Liefst vóór 2 uur. Buys Ballotstraat 4. 864 A Zgan. STOFZUIGER rul len voor een naaimachine. O Soesterweg 172. 873 A RUILING. 1 p. z.g.a.n. dames-zomerschoenen 3/, hak m. 38 li voor een p. dames schoenen nj. 39-40. v. Corler. Valkenstraat 21. 876 A KUILING. Kinderschoen tjes m. 20 cn "-22 te rullen voor 24 eventueel voor da messchoenen m. 37, Liefst voor 7 uur. Mevr. v. d. Star. v. Effenlaan 4. 896 A VERLOREN: Zaterdagmid dag van stud, centrum, naar Vermeorstraat 1 p. klnder- bontwantles a. blauw koord. Tegen bel. au.b. terugbezor gen, Bekkenkamp, Vermeer straat 144. 913 A Jongeman 31 laar G.G. werkzaam op een landbouw bedrijf zoekt langs dezen weg ernstige KENNISMAKING m. eenvoudig meisje. Br. met foto (op eerewoord retour) no. 5492 Amf. Crt. 904 A VERLOREN: Zondagmiddag 5 uur van Leusderweg naar Vermeerstraat een rechter- bontwant met geel gespje. Tegen belooning terug te be zorgen: Bekkenkamp, Ver meerstraat 144. 911 A Jongeman (24 J. vrijgez.) zoekt een VRIEND of opna me lu gezellige vriendenkring In A'foort of naaste omg. Br. no. 5490 Amf. Crt. 917 A VERLOREN: Gouden ring met zwarte steen. Tegen bel. terug to bezorgen bij G. Kok, Barneveldscheweg D167, NU- kerk. „De Volksslagerij" SOESTERWEG 212 wordt met ingang van a.s. DONDERDAG 1 APRIL verplaatst naar TULPSIRAAT 2 hoek Soesterweg. U allen tot Nederlands groot ste bemiddelingsbureau met uitgebreide relaties door ge heel Nederland; tallooze te vreden heldsbetuiglngen liggen ter Inzage Inlicht schrRtel en mond Bur. „Holland" Admlralengracht 219, Am sterdam. INDISCHE WITTE PAKKEN en TENNISBALLEN t.o. gevr. Offerten met ruis aan OLREE. N. ;imslellaan 1^9. Amsterdam. Werkster gevraagd, iederen morgen van 8.1512.30 uur. UTRECHTSCHESTR. 13. Wordt gevraagd MANNELIJKE KRACHT met kan toorroutine. Breedere kennis van b'oekli. strekt tot aanbeveling. VROUWEL. KRACHT met eenige k-antoorervaring. Kennis van boekh. gewenscht. Br. met opgave van opl.f leeftijd en laatstgenoten sal. onder no. 5488 bureau Amersföortsche Courant. De N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN vraagt voor Amersfoort Vrouwelijke kantoorbedienden voor het verrichten van eenvoudige admini stratieve werkzaamheden. Vereischten; leeftijd 16 25 jaar, Mulo-; (3 of 5 j. c.) of gelijkwaardig diploma. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen en afschriften van officieele cijferlijsten, behoo- rende bij de diploma's aan den Algemeenen Dienst te Utrecht. Brieven van hen, die reeds eerder sollici teerden, doch werden afgewezen, kunnen niet in behandeling worden genomen. AMERSFOORT UtrecMjcheilraat 5* Telcloon 6368 L2i Regelmatig chemisch- -reinigen doet Uw kleeding zijn frischheid behouden! lui»»* tTI~7 ..„mi CHEM. WASSCHERIJ \J EN VERVERI1 GEVRAAGD voor de Duitsche Weermacht t« AMERSFOORT en OMGEVING Werkvrouwen,Keukenvrouwen en Schilsters Aanmelden bij GEWESTELIJK ARBEIDSBU REAU Amersfoort, afd. Vrouwen, Hoogeweg 4, van 912.30 uur en van 1415 uur. LET OP LET OP I A.S. DONDERDAG 3 UUR HEROPENING van ons geheel gemoderniseerd bedrijf aan de Tulpstraat 2 (hoek Soesterweg) Beleefd aanbevelend, C. DE VRIES Jr. zonder voedertoewijzingen kunnen de eieren inleve ren op de volgende ontvangplaatsen. Eiken DINSDAG van 8 tot 12 uur v.m. bij B. PETERSEN, W. TOPLAAN 11, SOEST. Eiken DONDERDAG van 8 tot 12 uur v.m. bij J. v. d. ESHOF, E. 65, HOOGLAND Eiken DONDERDAG van 2 tot 4 uur n.m. in het CAFé „HET HOUTVEEN", HOOGLANDERVEEN De verzamelaar: B. PETERSEN, W. Toplaan 11, Soest UW BONNEN ZIJN VAN ELASTIEK Wij willen niet beweren dat wo U na nog ber gen vlocsch kunnen voortoovcren, maar hot is een nuchter feit dal wij voor U uit een rant soen gebraden gebakt of cornod beof mot do suümacbino 4 fliuko dikko plakken halen. Daarom zet niet al Uw bonnen om in vorêch vlcosch. want daar kunt U niet van doelen. Neem voor do middagtafel één of moer van on derstaande voordoclige bcerlbkboden. U zult merken dat cr dan nog elasticiteit in Uw bon- nen is. GEBRADEN GEHAKT, 75 gr. per rantsoen 17 ct per 100 gram CORNED BEEF, 75 gram per rantsoen 21 ct. per 100 gram. JACHTWORST, 75 gram per rantsoen 19 ct per 100 gram. KNAKWORSTJES, een rantsoen per paar, 19 ct per 100 gram. BAKBLOEDWORST, 300 gtam per ranreoen 10 ct per 100 gram. 0e SORTI bestaat uit gebraden GEHAKT, GROVE BERLINER en BOTERHAMWORST sa men 187'/ï gram voor 2 rantsoenen 35 cent. VAN OM MEN'S SLAGERIJ ARNHEMSCHESTRAAT 19 TELEFOON 3 NET MEISJE voor de huishouding ge vraagd, van 84 uur. Zon dags vrij. N. A. v. WOUDENBERG, Zuidsingel 3. EENIGE INPAKSTERS GEVRAAGD TE SOESTDUINEN. Leeftijd niet beneden 16 jaar, lichte werkzaamheden. Goed loon. Tevens een flinke jongen ge vraagd. Leeftijd 16 a 17 jaar. Aanmelden BEAUFORTLAAN 22, SOESTDUINEN Reiskosten worden vergoed. VOOlt DIRECT GEVRAAGD FLINKE ACCURATE BEZORGER voor de wijk HOOGLANDERVEEN—NIJKERKER VEEN. Ruime verdienste. Aanmelden AMERSFOORT SCHE COURANT, SNOUCKAERTLAAN 9, A'FOORT.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1943 | | pagina 2