Prima kwaliteit^ ZWITSALl ORGEL PIANO RIJWIELVERVOER DOELPUNTEN e BEUKEN 1 INMAAKVAATJES 1 li-O en Quaker J. A. J. CRAMER AMERSFOORTSCEE COURANT MAANDAG 28 JUNI 1943 BURGERLIJKE STAND AMERSFOORT. 28 Juni. Gebo ren: I'ietcr Cornclis, z. v. C. Wicle- my en P. G. Pleijsicr. Rikje Jo hanna, d. v. M. v. Vliet cn G. Jan sen. Berdina Johanna, d. v. A. P. F. Jagers cn J. Zandboer. Paulus, 7. v. A. den Ouden cn M. Blom Frans. z. v. Wv J. C. d. Kok cn G. M. d Vries. Peter José. z. v. A. F. Ritsma cn II. B. S. Braunschild. Martha Erika. d. v. M. I.. v. Kolf- Behootcn cn E. E. L. Dowideit Reinskjo Anna, d v. G. II. Bomas cn A. T. ten Bol;kei Huinink. Gehuwd: J. H. D. Beekman cn M W. Vader. Overleden: M. v. d. Nat, S8 jr., echtgenoot v. M. v? Zijtvcld. H. Ecenhakker, fi2 jr.. echtgenoot v. L. v. Rietdijk. ,T. Geitenbeek, 30 jr., weduwe v. N. v. Vlug. E. .1. Scha tters, 78 jr., echtgenoot v. M. E. v. Os. G. E. Brumstecde, 78 jr., we duwe v. J. Stroeve. D. v. d. Hoek, 77 jr., weduwnaar v. J. Leijcnhorst. W. B. Smit, 78 jr., weduwnaar v. J, P. Rouwhorst. Naast den hoofdred. zijn verantwoor- delllk: R. Leenkncgt, chef-red. en red. buitenland. C. Rekké. red binnen land. D. J. Rekke, sport-red. cn stads verslaggever. mrj. p. j. Baartman. ad vertenties. Allen te A'foort. K 78. DE VF.RDmSTF.RING. Verplicht, te verduisteren van 27 Juni tot 3 Juli van 22.1.7 uur tot 5.15 uur. Btitced ra du» too goed mogatjlt. Vraag daarom op Uw talletie*pbonnan Adalaar-KIndarreep U krijgt h h n RIEKEN 1 Geldersche Vallei N1JKKKK Geslaagd. Voor het 'examen ty pograaf slaagden te Utrecht onze plaalsgcnootcn P. Bakker, G. de Jong cn H. vnn Moorsclaar. Otfic. Meöedeeljngen Contributies der onder de hoofd groep Industrie rr£sortecrcnde Bedrijfsorganisaties Ten vervolge op de in de Ncdorland- sche Staatscourant vart 10 Mei '43, no. 80. gepubliceerde richtlijn maakt de Gemachtigde voor de Prijzen be kend. dat onder de in deze richtlijn bedoelde contributies, welke voor In- catcideciing in de prijzen in aan merking komen, met ingang van he- •den. verstaan dienen ie worden de verschuldigde contributies over het Jaar 1943. SOFT- EN SACSRKRKJD1NGS- PRODUCTES Detaillisten dienen de voor soep en sausbcrcIdlng.Mniddclen aangewe zen bonnen, evenals de bonnen voor de overige zg. vlcrwckclijksche arti kelen. bij de plaatselijke dlstrlbutic- dlenslen in te leveren gedurende de derde week van den geldigheidsduur cn gedurende de weck na afloop van den geldigheidsduur, ter verkrijging van toewijzingen voor vervangings middelen. Zi| moeten deze bónnen inleveren met een ontvangstbewijs MD 202-02. waarop het woord ..Ver vangingsmiddelen" moet worden bij geschreven, in veelvouden van 10 bonnen en niet een minimum van 30 bonnen. Rcstantbonncn kunnen, met een maximum van 0 tuks. in de week na nfloop van de distTibutlepe- riodc. welke volgt op de periode van geldigheid, ingeleverd worden. In verband hiermede moet bon ..Alge meen 580" welke thans geldig is, in geleverd worden In de periode van 28 Juni tot en met 2 Juli a.s, cn in de periode vr.n 12 tot en met 15 Juli VERKOOP EN* AFLEVERING VAN GLOEILAMPEN Het verbod tot het verkoopen en afleveren van bepaalde electrische lampen, waarvan de vervaardiging blijkens publicatie in de Ned. Staats courant van 29 Januari 1943 no. "20 is verboden, wordt me', ingang "van 30 Juni a.s. van kracht. In verband hiermede maakt de di recteur van het Bureau voor de Me talen Verwerkende Industrie be kend, dat dé aan bij dit bureau in geschreven fabrikanten en grossiers verleende algemeeno vergunning tot het verkoopen en afleveren van electrische gloeilampen wordt inge trokken, met ingang van 30 Juni 43, voor zoover het die lampen betreft, welke onder evengenoemd vervaar- digingsverbod vallen. INZAMELING VAN EINO.TÜ.S TOUW BIJ 1IET DOKSC HEN Iedere landbouwer ls verplicht bij het doischen van granen, welke met dc graanmaaiergazclfblndcr gemaaid zlln, dc vrijkomende eindjes bind touw In te zamelen en deze by zijn normalen touwhandclaar tegen over gave van een officieel geel inlevc- rlngsbewi.is in te leveren. Bij de vaststelling van toewijzingen voor een olgend seizoen, zal ernstiger dan tot lieden er rekening modo worden ge houden of de aanvrager voldoende eindjes touw heeft Ingeleverd. Drukv/erkordcrs en papierschaarschte Het verdient aanbeveling, ccjis na drukkelijk te wijzen op de bepalin gen van de goedkeu ringsregcling voor drukwerkorders. Het komt n.l. nog geregeld voor, dat opdrachtge vers hun drukv/erkordcrs bij ver schillende drukkerijen tegelijkertijd plaatsen, hetzij met de bedoeling al dus grootcrc oplagen van het be treffende drukwérk tc verkrijgen, hetzij, ten einde zich bij voorbaat te gen een mogelijke afwijzénde beslis sing van één der districtscontrolebu- reaux tc vrijwaren. Aangezien de. goedkeuringsrcgeling in het leven moest worden geroepen wegens dc zeer ernstige papiersituatie, welke zich nog steeds in ongunstigen zin ontwikkelt, kunnen dergelijke po gingen tot ontduiking onder geen be ding worden toegestaan. Aan het aanvraagformulier goedkeuring drukwerkorder", formulier S.G.V. 288 van het rijksbureau voor dc gra fische industrie, is dan ook een ver klaring gehecht, waarop de op drachtgever moet bevestigen, dat na aflevering van het bestelde druk werk zijn totale vooraad een nor zelfde drukwerk reeds in bestelling is bij een anderen leverancier. Aan gezien een ieder verplicht is de mo- dcdeclingen, welke hom van. over heidswege in verband met tie distri butie worden gevraagd, nauwgezet en naar waarheid te verstrekken, moesten 'door den econ. rech ter reeds in verschillende gevallen straffen worden opgelegd. Voor be doelde overtredingen is een limiet van één jaar hechtenis of geldboete van 25.000 gesteld. Aan de bepalin gen zal scherp de hand worden ge houden. De krijgsraad tc Sofia heeft vonnis gewezen tegen twee kooplieden, die gespeculeerd hadden cn onwettige winsten hadden gemaakt van ruim 100 000 lcwa. De een werd tot den dcod door den strop, de tweede tot levenslang tuchthuis veroordeeld en een boete van 300.000 lcwa. Sportvaria Van Amsterdam wint Erdalprijs TWEEDE RONDE VAN AMERSFOORT EEN GROOT WIELERFESTIJN Duizenden toeschouwer^ zijn gister middag getuigen geweest van liet grooic wielcrfesnjn: de Tweede Ron de van Amersfooit., verreien in het Hellestrautkwartlcr: Nccrlands klein ste wielerparcours. Ondanks dc groo ic mooiltikhcden er was zoo goed als geen afzetting ls alles naar wenseli verloopen. Hieraan heeft liet publiek op voorbeeldige wijze mede gewerkt Het demonstreerde een zelf tucht waarvoor een woord van lof op Zttn plaats ls. Het parcours leende zich niet voor grootc snelheden (liet eerste uur werd in de profsklasse 34km. afgelegen. Dc renners waren genoodzaakt b(i liet nemen van de kort opeenvolgende bochten te vaak ar tc remmen en dit kwam de snel heid niet ten goede. In dc profsklas se verliep het eerste uur zonder cenl- ge spanning. Het veld bleef, bijeen. Arle Vooren, die een ultlooppogmg deed. werd in bedwang gehouden. Toen er premies werden uitgeloofd, kwam dc spanning. „Dc Bras" streek dc eerste premie op. A. Vooren won twee premies achter elkaar. Er vorm de zich een kopgroep bestaande uit: Joosscn. Pcllennaars en Lakemaii. Van Swelm. Motkc en v. d. Zandc sloten zlclv hierbii aan. Joosscn. Lakeman en Schweltzuer gingen op do vlucht, zij werden nagezet -door Pellenaers civ van Amsterdam. Zij vielen daarna In liet. pclcton terug. Dc groote span ning kwam toen een premie var 150(later tot ƒ100.opgevoerd' werd uitgeloofd voor den renner. dl( een ronde uitliep. Pellenaars deed een poging, doch slaagde niet. Van Gent, De Korvcr, Braspenninx cn - d. Star vormden een koppel, dat ei aanval deed op dc premie. Van Am sterdam wist zich bl|, dit viertal aan te sluiten en met hun vijven slaag den zii er ln de premie te winnen. Bijzonder opvallend was het rijden van Cor Wildencs. die een grooten achterstand kreeg door een val en zich toch weer bii liet peleton wist te voegen. Hiervoor werden liem twee premlós van ƒ25.toegekend, Inmid dels werden talrijke premies uitge loofd. Toen er nog 25 ronden te ril den waren, kwam van Amsterdam naar voren. Met De Korver ging hij er van door en ln den eindsprint met tien Rotterdammer wist hij de Twee de Ronde van Amersfoort te winnen en beslag te loggen op den Erdalprijs. De uitslagen luidden: Nieuwelingen. 30 km.: 1. W Grift. Boost. 48 min. 20 sec. 2. O. Kleefstia. A'dam. 3. M. J. Schoutema. Den Haag. 4. L. de Boov. A'dam. 5. C B.vmmens, Hello. 6. F. de Rullter. A'dam. 7. C. Zanet- tl. Heerlen. Amateurs. 52i,'., km.: 1 Middelhik. A'dam. 1 u. 22 min. 48 sec.. 2. Blauw, Leeuwarden, 3 Bijl, Den. Haag. 4. Bosclikemper, Ouder kerk a. d. Amstel.-5. zyp. A'dam, 6. Peters. Haarlem, 7. Pepels. Beek. 8. Verhoeven. Overschle. 9. Paulussen, StUn. 10. Boersma. Haarlem. Profs cii onnfli.iiikelllkon. 105 km.:' 1. Van Amsterdam, 2 u. 32 min. 5 sec.. 2 Dc Korver. R'dam. 3. C.«van Gent. idem. 4 v. d. Star. Den Haag, 5. Pellennars. Breda. 6 Braspenninx. Prlncenhage, 7. C. Joossen; op een ronde. 8. Sehwellzner. Maastricht.. 0. Lakeman. Amsterdam. 10. v. d. Zande, Halste ren. 11.. Van SWclm, Nijmegen. Waterpolo. Hilversum: Robben jun. —A.Z. en P.O. jun. 2—3. FIcvo I—A.Z. cn P.C. I 1—2. Za terdagmiddag heeft A.Z. en P.C. te Nijkcrk een kleine overwinning be haald op FIcvo. Het was onmogelijk met den bal te' zwemmen. Hierdoor verloor A.Z. cn P.C. veel van haar kracht. Voor rust doelpuntte G. Mos terd. Direct na de rust maakte Flevto gelijk. Tegen het einde kreeg' Theo Mosterd, die zwaar gedekt werd, r strafvvorp, die hij onberispelijk een doélpunt omzette, waarmee hij dc overwinning aan dc groenwitten bracht. Voetbalseizoen geëindigd. Met de finale voor den Voetbalbeker var den N.V.B. tusschen Ajax en D.F.C. welke door de Amsterdammers met 32 is gewonnen, is tevens het voet balseizoen geëindigd. Dc finale werd gespeeld voor een uitverkocht sta dion. Na afloop reikte de N.V.B voorzitter Karei T.otsy met een toe passelijk woord aanvoerder Keizer den beker uit. IN EIGEN TUIN VOEDINGSGEWASSEN IN EIGEN TUIN PRF.I. Een der meest gewaar deerde wintergroenten is dc prei. Evenals boerenkool en andijvie enz. kan deze in den zomer als nateelt van andere gewassen worden ge plant. Dit kan zoowel in Juni ais ir de eerste helft van Juli nog geschie den. In de laatstvermelde maand kan men de prei nog als nateelt van vroege aardappelen, tuinbooncn of doperwlcn verbouwen Men talme dan echter niet met dc uitplanting. Want hoe eerder men ze plant, des te zwaarder kan de prei zich in het seizoen nog ontwikkelen. Vandaar, dat zc ook zeer veel reeds in Juni wordt geplant. De planten moeten dan niet al te dun zijn en bij de planting ongeveer de dikte van potlood hebben bereikt. De toppen worden iets ingekort. Op de rij ko men de preiplanten 15 cm. uit elkaar. De afstand tusschen de rijen bedra gen minstens 30 cm. Teneinde het witte, eetbare ondereinde van de prei zoo lang mogelijk te doen worden. pleegt men ze,vel in voortjes te< planten. Naderhand geraken die voortjes door schoffelen of deor re gen wel weer dicht. Daardoor heb ben de planten dan ten slotte een dieperen stand in den grond gekre gen, hetgeen hier de bedoeling was. Men hoiide, er wel rekening mede, dat prei van een voedzamen, vol doend vochtigen grond houdt. In Juli of Augustus kan men dc uiigeplante prei na hun hcrgroci nog wel een nabemestïng geven met wat kalksalpeter of kalkammonsalpetcr, dat in water is opgelost. Voor dit dool is ook zeer goed koegicr of beer te gebruiken. De prei blijft tot laat in den herfst doorgroeien. In den winter pleegt men ze van het veld te oogsten. HET ROOIEN VAN VROEGE AARDAPPELEN De vroegste van alle aardappelen is de Eersteling. Van de vroege ras sen wordt deze verreweg het meest verbouwd. Het laatst van Juni is het tijdstip, waarin met het rooien een aanvang wordt gemaakt. Het wordt in Juli voortgezet. Men rooie niet meer. dan voor direct gebruik noo- dig is. Het 'voordeeligst is natuurlijk om te rooien als de aardappelknollen hun normale grootte hebben bereikt en dus volgroeid zijn. Daar sommi gen zich nog steeds laten leiden door den wensch om zoo vroeg mogelijk eigen "aardappelen te willen rooien, is het niet overbodig om op dc boven staande simpele waarheid nog eens de aandacht te vestigen. Het rooien kan het beste geschie den met een tuinvork of z.g, rick met platte tanden. Met behulp hiervan worden alle aardappelslruiken ach tereenvolgens in den grond omhoog gelicht cn de knollen uit dc losse aar de verzameld. Bij gemis aan een tuin vork kan men ook zeer goed een spade gebruiken Men zorgc 6r dan echter voor geen knollen in den grond middendoor te steken Het rooien geschiedt bij droog weer. N« het rooien blijft de grond niet onge bruikt liggen. Deze wordt in Juli of Augustus nog bestemd voor een na teelt van andijvie of boerenkool. In de eerste helft van Juli kan men voor ö'1 doel op het aardappelland ook nog koolrapen of prei planten. Nadat de aardappelen en het loof van het veld zijn verdwenen, wordt de aarde ten bate van deze gewassen neg eens voldoende losgemaakt. Dit zal de ontwikkeling van den nateelt ten goede komen. Waakt tegen Bosch- en Heidebrand HULPBESTELLER WILDE EEN TIENTJE VERDIENEN Een hulpbestellcr der posterijen uit Eindhoven, moest eenïgen tijd gclfcden hij een vrouw een postpak ket afgeven met aangegeven waar de, welke 10 gulden bedroeg. Hij maakte hoar wijs. dat dit betcekcn- clc dat zij voor afgifte van het pak ket licn gulden moest betalen. Later kwem dc vrouw tot de ontdekking, dat zij opgelicht was cn liep naar dc politic. Voor de Bossche recht bank zei dc postbeambte, geen geld ontvangen te hebben. De officier vnn justitie eischtc desniettemin ne gen maanden gevangenisstraf tegen hem Dc rechtbank zal over veertien dagen uitspraak doen. CORNELIS HAD 'H GLAS GEBROKEN maar... Ii(| lieert de stukken verstokenI lDoet u dm 66k. nis u glas op straat i<et liggen: schop» de scherven even veeg, Toor xo een (felsbnnd ruincerem. Ned Toeristenbond (A.N.W.B.) RADIOPROGRAMMA'S DINSDAG 29 JUNI 1943 Hilversum I. 414.4 M. 6.45 Gram. 7.00 Nieuws. 7.10 Gymn. 7.15 Gram. 7 40 Sport. 7.50 Progr. 8 00 Nieuws. 8 10 Gram. <8 458 50 Voor dc vrouw). 9.00 Godsd. ultz. 9.30 Mulando. 10.30 Voordr. 10.45 Ba riton cn' plano. 11.15 Melodlsten. 12,00 Alm. 12.15 Plano. 12.45 Nieuws. 13.00 Land en volk brengt.... 13.05 Bandl Balogh. 14.00 Voordr. 14.15 Sa- lonlrl:. 15.30 Voor dc zieken. 16.00 St. ork. Maastricht.. 16.45 Nieuws. 17.00 De lichte Toets. 18 00 Overz. 18.05 Omroepoik. 18.45 De NSB. antwoordt. 18.55 Marschmuz. 19.00 Nieuws. 19.10 Spiegel v. d. dag. 19.15 Bonte verscheidenheid. 22.00 Nieuws 22.15 Omroepork. 22.45 Gram. Hilversum II. 301.5 M. 17.30 Bach. 18 00 Gram. 19.00 Nieuws. 19 10 Voor de kleuters. 19.15 Straus3. 20.15 Wil lazen, razen en spraken 20,40 Opera conc. 21.45 Avondw. 22 00 Nieuws. KINDERPOEDER Voor dc tecrc huid van baby is Zwitsal- pocdcr onmisbaar Grootc strooibu$40c. Navulzakjes 30c. Tandarts Hofman Tandh. Inst. Denta 'geen spreekuur na WOENSDAG 12 u. tot 19 Juli. „HET NUT" geeft 1 Juli a.s. con JEUGOCONCERT dnnr liet „(ïooiscli .Symplionie- •rkesf 's morgens 10.30 uur in ket Grand Théatre. Niet scho lieren 0.40. Flink Huisorgel fe Loop gevraagd. Brieven met cpganf van merk. registers en prijs KONINGS. Dulibeldamsche weg 4. DORDRECHT. Xe koop gevraagd een Brieven met omschrijving en prijsopgaaf aan MENS GEVRAAGD voor direct of per 1 Juli of 1 Augustus NET MEISJE als hulp in de huishouding voor dag en nacht. Goed Icon en goe de verzorging. Zondags vrij. Adres: Mevr. Benniks LANGESTRAAT 117 GEVRAAGD wegens ziekte der tegenwoordige in klein gezin, degelijke DIENSTBODE tiet beneden 20 jaar. voor dag of dag en nacht, vw.v Aan melden UTRECHTSCHEWEG 274. MEISJE roor de ochtend, leeftijd pl.m. 1516 jaar. Dienst bode aanwezig. Me\ r? BERK, B.W. laan 56, Te lefoon 6057. GEVRAAGD: TANDARTS- ASSISTENTE /oor zoo spoedig mogelijk of iemand die daartoe opleiding wenscht te ontvangen. M.O. ver- eischt. Brim en onder No. G317 hareru Amorsfoonbebe Courant. Mevr. BERK. BW. laan 56. Te lefoon 6057, vraagt wegens ziek te der tegenwoordige, DIENSTBODE d. on n., v gig.v. Klein gezin Goed loon.-Werkster aanwezig. HOWE' 'ïUREftU OISCUETIA' Fr. v Micrisstraal 62. A'dam. helpl U vlot en tactvol aan di luis'o vrouw of man' Vraagt direct inlichtingen G i a t i s. rónder verplichtingen MUZIEK Groote keuze in alle soorten muziek, zeer jitgobreido collectie Radio „KONING" NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Tijdelijke beperking van het De afgifte van rijwielkaarten van fl. 1.30 wordt van 30 Juni t/m 6 September 1943 gestaakt. BELANGRIJKE MEDEDEELING VAN „ACTIEF" Met ingang van heden worden goederen aangenomen en afgeleverd UITSLUITEND aan onze winkel Lange straat 117, Tel. 6609. dus niet meer aan onze fabriek. De FABRIEK blijft TELEFONISCH bereikbaar onder No. 6703. Hoogachtend, STOOMVERVERÏJ EN CEEM. REINIGING Voor de fijne wasch... niets beter dan: Toch roolten! Kweek zelf uw tabak! Prima pi,infer!, vr sigaar, sigaret, pup of pruim. Por 100 2.50. por 1000 ƒ22.50. Orders worden in volgorde van binnenkomst uitgeroerd. Stuur per oingaando Uw bestelling, dit voorkomt te leurstelling. VolMigo cultunraanwtizing wordt gratis bijge voegd. Verzending onder rembours of bü vooruitbetaling op Post rekening 333252. Piorabours 0 40 cxlra. Firma P. J. Keyzcrs Hzn., Hillegom ATTENTIE De Ilecrenkapperszaak WIJERSSTRAAT 1 is vanaf HEDEN geopend van 's morgens 9 uur tot 1 uur cn van 's middags 3 tot 6 uur.G. KRAiWER. Inwisseling Vacaniiebonnen ONGËORGANISEEDEN MUURHUIZEN 55 In verhand met de bouwvakvacanlie inwis seling voor ongeorganiseerde arbeiders öp MAANDAG 28 JUNI tot en met VRIJDAG 2 JULI van 9—12 en van 2—6 uur. GEVRAAGD TE AMSTERDAM IN KLEIN GEZIN NET MEISJE v. d. cn n., goed kunnende koken. Flink salaris, goede behandeling. Brieven aan „IIET RIJK DER VROUW", Lcidschcstraat 17, AmsterdamC. g**=2.Ieugdvcr. ..Iminaflucl" Zij, die hiervoor in aanmerking wcnsclicn te komen, gelieven hun sollicitaties in tc zenden bij het Algcm. Secretariaat WAALSTRAAT 13. uiterlijk tot 11 Juli a.s. Inlichtingen worden verstrekt door den Algcm. Voorzitter, DOLLARDSTRAAT 124 en den Algem. Secretaris. WAALSTRAAT 13. AUTOMATISCH CIREEREN VAN ABONNEMENTSGELD IS D E WEG KI. Advertenties Alleen bij vooruitbetaling. worden iederen d3g lot 10 o. aangenomen, mogen max. 50 woor den bevatten. Zakenadvortentios komen niet in deze rubriek. Brie ven onder No. 10 ct. verhooging. Brieven thnisbez. 10 cL extra. Personeel gevraagd O Nette WERKSTER, twee maal per week. Van Keulen. Arnhemschewcg 136. 647 O Mevr. Kool. .Paulus Buys- lnan 15. vraagt Xllnke Hl'I.P. hetzij werkster voor ecnlgc dagen per week. hetzij dag- of morgenmeisje. Zondags vril 675 O Flink 2e MEISJE. P.G. voor dag cn nacht of voor den dag. v. Heemstra. Pr. Mariclaan 30. 680 <J> Net MEISJE gevraagd. 17 laar. Aanmelden r.a 4 uur. d. Berg. Goudsbloemstr. 13 614 O Wegens ziekte der tegen woordige voor direct gevraagd flinke nCISnOUI». HULP v. hoele ofhalve d. of werk-, ster voor 1 of meer dagen p. eek. Tevens meisje 1 dag p. eek voor strijken, stoppen .1 kl. vcrstelwerkjcs. Mevr. dc Vries, Arohcmscheweg 5 600 O In klein gezin ln Bever kwartier nette DIENSTBODE dag en nacht. Moet rilnk cn gezond zijn en van r.ustlge omgeving lioudcn. x p. weck hulp van werk- tcr. Goed salaris, geen hui- ;cli|k verkeer. Br met ln'. ïo. 6318 Amf Crt. 694 0 VERSTEEN AALSTER voor 1 A 2 dagen per week. Aanm. Berghotel. Utr. weg 225. Ie', no. 6110. A'foort. 693 Nette BAKKER>I.EERl.IN(i Fa. A. Vonk. Havik 21. 700 O Flinke JONGEN. Aanm. B R ten Hoeve. Utr. weg 51. 704 O Net MEISJE voor halve dagen of werkster. Rubens- straat 29. aanm. na 5 uur. 705 Terstond nette HITS- 1HUTI.STEK in klein gezin boren 25 j. Aanb. 's avonds r.a 6 uur. D. v. d. Vllert. Helweg 58Da, Woudenberg. 706 Personeel aangeboden O- '1 Pr. KI.OMPSf'HOFNEN 46 prils ƒ15. Ij. v. Ruiten beek. Laurusstr. 6. 's avonds na 7 uur. 674 O TEEKENTAFEL, .werkvlak B2 x 58. met glljhaak. enz, 30: 3 pers. tent met vast rubber grondzeil 75: origl- neelo crayon teekenlng, ln lilst, „Vecht" 45: copleerpers f5.—. Flick, P. Buyslaan 27. Amersfoort. 688 O FOTOTOESTEL 6x9 10.- 4 eiken stoelen en 2 fau teuils prijs 50.-. -Visser. Soesterweg 123. 699 O BOEKEN 3e klasse II.B.S toeerenrllwlel 25.-. hoogc hoed ƒ15.-. -hoogc bruine jongensschoencn m. 38 en z.w. gymnast, schoenen m. 37 ruilen voor heerenschoenen (lage) 43. Tusschen 6-cn 7 u. Schröder, Borneoplcln 18. O DIENSTBODE 23 Jaar voor dag en nacht. Met alle ukzaamlicdcn op de hoog- Br. no. 6322 Amf. Crt. 703 ADMINISTRATIE gevr. v dc avonduren, bijhouden var boeken. verzorging corres pondentie en distributie. In- kwitanties cn premie ekeringen enz.. Br. onder 6225 Amf. Crt. O Net- RK. MEISJE 23 Jr zoekt lichte betrekking v dag cn nacht vggv. liefst zonder kinderen. Brj no. 6323 Amf. Crt. 701 Te lmur gevraagd O Nieuw of z.g.a.n. HF.EREN- COSTUUM. m. 52. Br. met omsehr. en prijsopg. Rooke. Coelhorst, Hoogland. 708 Te koop aangeboden '.tfoo DINSDAGMORGEN verkoop van vleesch voor houders van Vrij Lessen O Is Uw kind ziek geweest Kan het moeiiyk mee Vr. ■dan vrijblijvend Ir.l. over RIJLESSEN aan een ervaren leerkracht. Chr. Berger. H, v. Vlandenstraat 18. 535 O Beeldhouwer geeft les Li BOKTSEERE.V. Br. no. 6224 Amf. Crt. 707 Diversen O HYPOTHEEK tangeb v particulier tegen «lage rente, alleen op panden met ruime overwaarde voor particulier Br. no. 6306 bur. Amf. Crt 660 O VEREEN. VOOR FACUL TATIEVE LIJKVERBRAN DING. Secretariaat afd A'foort. Barchman Wuytlers- laan 153 Minimum contribu tie 11.50; crematiekosten le den 85: nIet-leden (170 - Vraagt inlichtingen. O RLILEN. z.g.a.n. openge werkte zw. lakleer dames schoenen m. 39. oude kwal. tegen sandalen m. 41-42. L. Bergsma, Pr. Mariclaan 16. 691. O WECGELOOPE*. Prachti ge br. herder tegen bel. te rug te bcz. bij J Vcluw, B 32. De Brand. Hoogland. 697 O VERLOREN. Zondagmid dag gouden schakelarmband- je (gedachtenis) tegen liocgo O Jonge menschcn, die wen- schen te trouwen, zoeken op goede stand gestoff K \MERs met keuken of kookgelcgenh. Huurpr. 35.-- A 40.- per maand. Br. no. C320 Amf Crt. 695 gebruik vpn keuken. Br dor no. C319 Amf. Crt. 69G O SLAAPKAMERTJE door werkende Juffrouw, Br. A. v. d. Beek, De Bosch Kemper- lann 17. G98 O Heer zoekt gemeubileerde Z1T-SH APKAMF.lt z. pen sion. Spoed Br. nO. 6321 Amf. Crt. 702 Te keop gevraagd O Oude GKA.MOPHOUNPLA- TEN ln elk kwantum Radio „Koning" Arnhemschestr. 27. Tel 3406. O Oude SCHII.DERSTl K- KEN koopt Dekker. Zendt briefk Rnstenburgstr. 370 II Amsterdam. 679 O i:\N-lO or gitaar cn gymn. schoentjes m. 38-40. Rlot- horst. Roerstraat 0 na 6 uur 689 O DAMESFIETS, moet in ■■oeden slaat zijn. T. Vulpen Soesterweg 050. 692 bel. bez, Pauwst 709 RUILING. Aangeb. dames schoenen m. 42 ln ruil voor hcc.-cnschoencn, m 43, kin derschoentje m. 20 voor m 23. Stationsstraat 20b. 7U 0 m Ui 19*3 NOEMT MiN Olt ftfVIIMmHII.UWW'lfflBIT SLACHTHUIS 3— 9 uur Nos. 1351—1410 9—10 uur Nos. 1411—1470 10—11 uur Nos. 1471—1530 11—12 uur Nos. 1531—1600 INKOOP BOEKEN Dooso prüzen betalen wö voor alle soorten BOEKEN. JONGENS en MEISJESBOEKEN. ALBUMS. NOBELREEKS. ARBOBOEKEN. ROMANS. CHRISTELIJKE LEC TUUR. ENCYCLOPEDIëN. ENZ. Ook aan huis te ontbieden. BOEKENCF.NTRALE, 13850 oplage Amersf. Courant.' Langestraöt 68, A'foort. j Beschouw den j VIVO-ltruldcnier nis Uw petsoonlil- ken raadgever. Hi| wil niets liever. Hg stelt belang in Uw 1 moeiHjk lieden en weet menigmaal een gever! O ZOO JUIST ONTVANGEN INHOUDENDE 1; 25 EN 12'A LITER (Met gebruiksaanwijzing.) WACHT NIET TE LANG, BESTEL DIRECT. J. G. F. Pouleijn, J v.h. M. WOERDMAN UTRECHTSCHESTR. 41 TEL. 6724 Quaker en H-0 haver- móut geven reeds een halve eenw volle voe dingswaarde. Gezond en licht verteerbaar Vraag uw winkelier. J MEISJE voor hcele of halve dager Goed loon. BISSCHOrSWEG 198. Verkrijgbaar bij: W. Scheik, HOBBEMASTR. f TEL. 4251, AMERSFOORT ALLE SCHADE- EN LEVENS- VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN van Marnixlaan 71 - Tel. 3202 Vraagt offerte zonder verplichting. helpen U bij rheuniatiek, ischias, pijnen en scheu ten in ledematen en gewrichten, bij spit, griep, verkoudheid en zenuw- of hoofdpijnen. Let op de naam „Ovaaltjes" en prijs op de verpakking: 20 tabletten slechts 60 ets. In alle apotheken en drogisterijen verkrijg baar. Laat ons ook llw ervaringen weten! Sanita-Agentschap, Nassaukadc 373, Amsterdam. EEFT UW ADVERTENTIE VROEG OP DAN KUNT U OP VLOTTE PLAATSING REKENEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1943 | | pagina 2