gr-r PAMom Groot KinderfeestTTmyffiv. fa „De Valk" 1 in JongensenMeisjes luj Nieuwe Bankwet \(yvaüi^>\ Friedrich Schiller Circusbloed DE STAP IN 'T DUISTER Bergtourist in angst DOELPUNTEN SNEEUWWITJE EN DE 7 DWERGEN GEVRAAGD NETTE BUFFETJUFFROUW I 8 8 B I 8 Sigarenfabriek vraagt flinke bezorger(ster) a AMERSFOORTSCHE COURANT DONDERDAG 1 JULI 1943 BfJRSERUJKE STAND AMERSFOORT. 1 Juli 1313. Ge boren: Nancy Gertruda Jacoba, ct.v W. J. P. Muns en K. liijlcer Gcrar- dus Wilhelmus, ?.v. E. Driesmnn en A II. GCCK Ondr l ro W. II Koenraads en C. W. Bakkes I'. Verhoef en G. C. Mol H. Wcls er. J M. Grinwis G. J. v. Koken en A. F. v. Kleef 11. v. Lasenoord en E. Dermois C. J. Kluvers en J. N, Cleton H. v. Lcuveren en A. M. Billig J. 1'. Haring en O. Ottema. Gehuwd. 3. A. Dicterlnk en A. Otto. O v e Pl e d e nM. Kloezcman, 87 j.. cehtgcnoote van E. v. Drccht A v. d. Lely, 30 jr.. ceiitKenoole van B. Meuldijk P. II. v. Someren, 36 jr., weduwe van A. p. H. Kortlandt. HOEVELAKEN. Geboren: Ger- ritje, d. v. M. Mijntcn en L. van 't Hof. Ondertrouwd: P. Kok cn E. K-'.nlng, R. Bouwheer en A. Kujjt. W. v. Soercn en K. v. Drie. NIJKERK. Gebor d. Mhe Gerrit. z. v. H. v. Polen en G. v. Schalm. Heintje, rt. v. R. v. Loo- Kenoord cn E. Franken, Wlllcin, v. v. W. J. Sakkers en C. Duijs. Mthsje. a. P Beukers on K. Schip per Teur.is Gerrit, z. v. G Roncs en N. v. d. Built. Gysbertus. v. G, Vonhof cn H. Buis. Geurt, z. v. II. Staal en G. v. Montfrans. Gerrit. z_ v. T. v. Domselaar en H. t. ri Brink Wllhclmlne Jncoba, d. v. G. v. Dusschotcn en J. H v. tl. Bioik. Jan. z. v, J. Hartemlnk en H. Blokhuis. Ondertrouwd: E. A. Pclax en C. v. Domselaar. Overleden: L. Beukers, ecft'.g v. M. Klef)er, 63 jr. PUTTEN. Gehore r.: Jacobs Clasina. d. J. J. Zutekouv,- cn M. v. Beek. Gcrritje, d, v. R, Geurts en A. v. d. Hoorn. Dlck Rcinhard, r. v. G.- Wasslnk en D. Vlsch. Geertrulda Jannetje, d. v. J Slmon en J. Propltlu*. Robert Gerhard, r, v. D. A. v. d. Beid en M; Terpstra. Ondertrouwd: H. v d. Brink en A B. Bronkhorst H Gllsmeljer en J. Dopocnberg. H, v. d. Brink en J. Schuit. Naast den hoofdred. zijn verantwoor delijk: R. Leenkncr: chef-red. en red. buitenland, C. Rekké. red. binnen land. D. J. Rekke, sport-red. en stads verslaggever. mej. P. J. Baartman. ad vertentie. Allen te A'foort K 78. DE VERDUISTERING. Verplicht cc verduisteren van 27 Juni tot 3 Juli van 22.15 uur tot G.15 uur. Gsldersche Vallei HOOGLAND; Zilveren jubilaris. Vandaag her denkt de heer W. Eijbcrgen den dag, waarop hij vóór 23 jaar als wegwer ker in diens*, kwam van de gemeente Hoogland. Gedurende deze kwart eeuw heeft „Willem" onder wel ken naam hij algemeen liekcnd is veler sympathie verworven, r.oodat het hem zeker niet aan belangstel ling zal ontbreken. STOUTENBURG. Schouw. Dc jaarlijksehc schouw over de wegen en watergangen wordt gehouden optDinsdag 6 Juli a.s. v.m. .1 uur. ACHTERVFLD. Geslaagd. Voor het examen al- gomcene Handelskennis slaagden de hceren W. W. v. Dijk en Joh. Visser er, cie dames It v. Ruitenbeek, A. Wijntjes cn T. Wijntjes. HOEVELAKEN Geslaagd. Toelatingscx. Midd. Handelsschool: J. de Leeuw. VEEMARKT TE 'S-IIERTOGENBOSCII Op de markt van heden waren aan gevoerd 1C28 stuks: 427 runderen. '9 biggen, 1192 sch3pcn-lammcren. De prijzen waren als volgt: Kalikoeten en melkvee van 1100 tot 1650 p. st.. Mr.gore oss enen koelen van 600 tot 11000 p. st Jongvee van 400 tot 630 p. sc.. Graskalveren van 200 tot .'350 p. st,. Nuchtere kalveren ven 100 tot 160—210 p. st., Scha pen van I 170 tot 1200—230 p. st.. Lammeren ran 50 tot 7050 p. st. Betere aar.- eer van rundvee, handel kalm. goed prijshoudend. Jongvee handel vlot. prijzen vast. Fokkalveren handel matig. prijshoudend. RADIOPRQSRAMMA'S VRIJDAG 2 JULI 1013 Hilversum I 4H MN 6.45 Cirnm, 7.00 Nieuws. 7.10 Gymn. 7,15 Gram. 7.<i0 Sport. 7.50 Progr. 800 Nieuws. 8 10 Dansen (8.45—B.50 Voor de vrouw.) 5.00 Gods. ultz. 9 30 Melodlsten. 10.15 Vcjoidr. 10.25 Banal Balogh. 11.00 Voor dc kleuters. 1130 Sopraan cn plano. 12.00 Alm. 12.15 Dlck Wlllobrandts. 12.45 Nieuws 13.00 Land en volk breng:13.05 Tusschcn de bedrijven 1500 Gods. ultz. .15 30 Wonderland. 16.45 Nieuws. 17.00 Operafragmenten. 18.00 De Jordancr vertelt. 1805 Cello. Pla no en zang. 18 45 Directie landbouw. 18 55 Opn. 19.00 Nieuws. 19.10 Spie gel d. dag. 19.15 Van 't een op 't ander. 22.00 Nieuws. 22.15 Uclen Mas- man cn gram. Hilversum II. 3015 M. 1730 Gram 19 00 Nieuws.' 19.10 Voor de' kleuters. 19.15 Gram. 20.15 Kinderspel, 20.30 Gram. 21.15 Brahms 21.45 Avondw. 22.00 Nieuws. Offic, Mededeelingen VEHUUR VAN LUXE ZEILROOTF.N IN JACHTEN IN DE PROVINCIES N.-HOLLAND, Z.-HOIXAND, UTRECHT Voor het verhuren van luxe zcll- booten en Jachten geldt de Prijren- beschlkklng 1940 no. 1. De Gemach tigde voor de Prijzen deelt, echter mede. dat In de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht niet tot vervolging zal worden overgegaan. In dien ten hoogstede hieronder ver melde huurprijzen worden berekend: 14-voets-jollen 12-voets-jollcn Schcideynien AfckrumcrJ. sharpies boeiers 24 M2-bootcn vogeljachten kajultjacliten 7.50 8.50 t50. - 6.— - 6— -37.50 6.— - 6.— -37.50 - 5.- 5.-30. - 7 50 - 7.50 -50. - 6— - 6.-37.50 - 7.— - 7.— -47.50 - 10.— - 10.— - 65. 9.— - 10.- - 60 - 7.50 - 8.50 -50.— 37.50 37.50 kajultjachten gr. dan 7 m. - 10.-11 tjotters - 6.- 6. schouwen - 6.- 6. Deze prijzen zijn de hoogst toe laatbare en mogen derhalve niet wor den overschreden, tenzij aan den verhuurder door den gemachtigde voor de prijzen bij afzonderlijke „prijsvaststelling" toestemming is verleend om een hoogcren huurprijs te berekenen. In bovengenoemde huurprijzen ls liet stellen van een schipper cn een eventueele kampeer- inventarls niet inbegrepen, Hiervoor mag ten hoogste een prijs worden bo- rekend. die in redelijke verhouding slaat tot dien berekend voor 9 Mei 1940. Voor de berekening huurprilzen geldt de werkelijke, niet dc overeengekomen huur. zoodat huur van b.v. 7 dagen niet als dag huur berekend mag worden, terwijl huur van b.v. 10 dagen moet worden berekend als 1 x weekhuur -f 3 da gen daghuur. Met ingang van 25 Juli a.s. mogen overjarige scalipcn alleen dan worden aangehouden, indien voor deze die ren ecu bedrijfsmaximum zal zijn af gegeven. De schaponbouders krijgen in Juli bericht van het aantal scha pen. dat zij van 25 Juli 1943 tot 1 Jan 1944 voorhanden mogen heb ben. Dit bedrijfsmaximum zal ge steld worden op het aantal overja rige schapen, dat op 2 Mei. j.l. aan wezig was. Schapenhouders, die zich met dit. aantal niet kunnen vereeni- gen. kunnen verhooging of verlaging van liet bedrijfsmaximum aanvragen bij hun plaatselljken bureauhouder. Aan redelijke aanvragen zal binnen bepaalde grenzen ln het algemeen voldaan kunnen worden. De aanslag op' de overjarige schapen bedraagt 20 procent van het bedrijfsmaximum (voor stamboekbedrijven 15T-- In dien het bedrijfsmaximum wordt verhoogd, zal de aanslag dus even eens worden verhoogd. Nadere bijzon derheden worden t.zt. bekend gc- Sportvaria Waterpolo. Nrplunus IZwem- lust I, 70. f)e gasten kwamen in snc-lheid en tactiek veel te kort. Dc doelpunten werden resp. gemaakt door mej. dc Jong, mej. v. Berkel (3). mej. Kolfschoten (2) cn mej. v. d. Klashorst. Zaterdag speelt Neptunus 3 da mes tegen Flevo I dames te Nijkcrk. Zondag 4 Juli neemt Neptunus deel aan een driekamp uitgeschreven door Merwedê te Dordrecht. Een ploeg van 20 zwemsters cn zwemmers zal de Neptunus-kleuren verdedigen. Tuinkruiden bij de maaltijd *Het voorlichtingsbureau van den voedingsraad schrijft: Velen hebben dit Jaar enthousiast kruiden gezaaid Behoudt dit enthousiasme nu. doch., gebruikt ze met verstand. Van kervel is b.v. ?en heerlijke soep te maken. Bouillon van soepbeentjes of van water met bouillonblokjes binden we met bloem en vlak voor het eten voe gen we er de blaadjes kervel aan toe. Niet fijngehakt of verhit, want dan verliezen ze hun geur. Aan tomaten-, krop- of komkom- mcrsla kunnen nu eens wat fijnge sneden dilleblaadjes, dan weer wat dragon en soms een weinig geraspte mierikswortel worden toegevoegd. Met, de blaadjes van dc lavasplant, die niet ton onrechte maggiplant wordt gcheeteh. geven we aan" soep. saus en namaakjus een zeer smakelijke aro ma. De lavasblaadjes geuren zeer sterk, men gebruike ze dus met. mate Ook thym heeft een sterk arr 3 a 4 blaadjes zijn voldoende een halve, liter saus of soep. of erwten- en boonensoep. Beschikt U over geen van dc genoemde krulden, gebruikt dan peterselie, maar doet het zooals het behoort: Hakt het op het laatste moment fijn en voegt hel aan de gaar gekookte gerechten - HANDEL IN EIEREN BERECHT De inspecteur voor de prijsbeheer- sching te 's-Hertogenbosch heeft den handelaar H. Hendriks, te Waalre. die door den koopman L. v. d. Loo uit Best links en rechts bij boerin nen eieren liet opkoopen, ten einde ze ln den zwarten handel weer van dc hand te doen. veroordeeld tot 1000 bbete. v. d. l«o kreeg een boe te van 250. Acht boerinnen uit Llempde. en een landbouwer uit de ze plaats, die dc eieren hadden afge leverd, werden veroordeeld tot ƒ500 „DE ZEEVAART ALS LEVENSBEROEP". Boolsmansloopbaan. Het personeel wordt aangevuld uit vrijwilligers. De taak der soldaten is: Zce- mansdienst aan boord van slagschepen, pantserschepen, kruisers, torpeöobootjagers, torpedobooten, en alle kleine vaartuigen en andere schepen der Kricgsmarine. Bedienen der verschillende wapenen (ar tillerie. torpedo en mijnen), onderhoud en reiniging van schip, wapenen en gereed schappen, alsmede wachtdienst. Welke cischcn worden er ge steld? Dc vrijwilliger moet lichamelijk flink zijn en een levendigen geest bezitten, om speciale cursussen (bijvoor beeld voor slukseommandant, voor den luisterdienst enz. en voor den dienst in dc andere groepen der bootsmansloop baan) te kunnen volgen. Goe de prestaties in den veelzijdi- gen dienst van deze loopbaan zijn noodzakelijk. Welke dienstrangen kan dc vrijwilliger bereiken? Men be gint als matroos. Indien do prestaties goed zijn volgt dc bevordering tot Getreiter na 'n totalen diensttijd van negen maanden. Obergofreiter na één jarigen dienst als Gefrejtcr, Hauptgcfreiter na .tweejarigen dienst als Obergefreitcr. Maat zoodra de geschiktheid daar toe bewezen is en de oplei dingscursussen met succes ge volgd zijn (reeds na twee jaar mogelijk). Obermaat na twee jarigen dienst als maat, Fcld- wcbel na tweejarigen dienst als maat, Oberfeldwebel na H/>-jarigcn dienst als maat. Foldwcbcls met een dienst van langer dan twaalf jaar kun nen worden bevorderd tot Stabsfeldwebel, Oberfeldwe- bels na drie jaar dienst in de zen rang en tien jaar dienst in het geheel tot Stabsober- feldwebel. Voor den flinken soldaat, die vooruit wil, zijn dc bevor deringsomstandigheden gun stig. Buitengewoon flinke on derofficieren worden verder opgeleid en bevorderd tot of ficier. (Verdere mededeelinEen vol gen. Alle Ortskommandantu- ren verstrekken inlichtingen en aanwijzingen. Uitknippen en bewaren!) N do nieuwe Bankwet, welke zoo juist verschenen is en waarvan wü ln het blad van gisteren nog een documcnteerciid overzicht verschaften t vorm gegeven aan totalitaire gedachten, die hoe langer hoe die- en op steeds breeder terrein, heerschend zijn geworden. Een ver rassing zal deze wetswijziging dan ook wel voor geen enkelen Ingewijde beteokenen. Zij is gekomen op het oogenbllk. dat dc elschcn der totale mobilisatie en de gezichtspunten der arbeidseconomie het gcheclc maat schappelijke leven overkoepelen. Men heeft do Centrale Bank thans nage noeg direct onder den Rijkscommis saris geplaatst. Dit' kan gemotiveerd worden door de voor de hand lig gende verklaring .dat dc Centrale Bank Juist ln een tijd. waarin de staat, op alle gebieden van het be drijfsleven ordenend en regelend in grijpt onder de hoogste staats macht moet zijn geplaatst,. Men neme daarbij ln aanmerking, dat de Cen trale Bank de draagster is van zeer gewichtige souvereinc staatsrechten. Deze gcdachtengang zal het duidelijk maken, waarom het systeem van een directie-college op zij werd gescho ven om plaats te maken voor de di rectie door een president, die slechts verantwoording jegens den Rijkscom missaris verschuldigd ls. Uitgaande van de veronderstelling, dat aan deelhouders veelal particulieren zijn. by wie men geen deskundig oordeel over de aangelegenheden ecner circu latiebank hoeft "te verwachten, v het ook zeer aannemelijk wai thans de rechten der aandeelhouders worden beperkt. Maar de trait d'union, die voorheen een samenkop peling bracht tusschcn Centraio Bank en particulieren, is thans go- zet tusschen deze bank en. het be drijfsleven: Een commissie van ad» vies zal de directie doorloopend op de hoogte houden van de elschen. in do wisseling der omstandigheden ge steld door het bedrijfsleven. Een com mentaar op deze nieuwe Bankwet mag zeker niet dc wijziging der dek kingsvoorschriften onvermeld laten. In het kader der arbeldswaaTdeering. welke zoo nauw verband houdt met dc onttrooning van het goud. heeft men de valuta losgeweekt van den goudvoorraad der circulatiebank om haar vast te verankeren aan het na tionale prestatievermogen. Den laatstcn tijd loopende ge ruchten. als zouden gulden cn Relchsmark gelijkgesteld worden, wel ke geruchten meermalen, en laatste lijk nog door Rost van Tonningen op goeden» grond werden weerlegd, worden nu ook door een nuchter feit tegengesproken: Dc geringe ver hooging van den aankoopprijs van goud immers kan niet anders ver klaard worden dan als een aanpas sing aan de reeds sedert langen tijd bestaande vaste valutaverhouding tusschen gulden cn Reiclismark. .0^A Het zal U opgevallen zijn, dat U in vrijwel elk goed café oog een uit- stekend kopje thee fcunt drinke* (surrogaat wel te verstaan). Dank zij Nettie! IEDEREEN) ZEGT: WerpE..'\^jS?NEr ECHTI Uitsluitend verkrijgbaar ln beperkt* hoeveelheid voor hotels, café's, res taurants. pensions, ziekenhuizen, kloosters en andere groote instellin gen. C. J. M. HILLING Hcerengrachl 4^5, Amsterdam (C) Daarom moet U ééns 4 even voor Mina Bak- graag ruiken! Waar je ook komtoveral die letó kere baklucht! Nou, dan weetj U het even goed als Minahé3j Waar je zóó iets ruikt, daal) wordt PANKO gebruikt!' FAMIL1EBERICB- EN Pp Heer en Mevrouw KURPFRSHOEK—HARnnS gnven niet groolo bliidsclutji ken nis van do geboorte van hun Zoon. CORNELIS. «uiersfoort. 3(1 .luni 1943. Borgesnislaan 40. Pn Beer en Mevrouw VAN WEES—WELLING geven niet croolo vrcucdo kennis van do gcboorlo van bun zoonfje PIET. Hilversum 29 Juni 1943. Korkslraat 33. Tijdelijk: R.K. Ziekenhuis. Ondertrouwd: W. VAN DEN BOS P. BUITINK* Huwelijksvoltrekking P.V, Woensdag 14 Juli a.s. Kerkelij ke inzesenins in de Ned. Horv. Kerk ie Nuherk der den Wel- ecrw. Heer lis. A. l.utoün. "s na middags" 3 uur. Niikerk. Juli 1943. Knlkëiraai 4 Hoogstraat 20. Ondertrouwd JO KLUVERS ANS CLETON Huveliiksvnllrokkin? 27 Juli a.s. des namiddags 2.30 uur. A'raorsFonrt 1 Juli 1943. Kernulfusslraai 44 fiaslaan 1. ADVERTENTIES HUWELIJK. Beschaafd Heer. Rijksambtenaar, zoekt serieuze kennismaking met dito dame. Brieven onder No. G3G1 bureau Amerst, Courant. helpen U bij rhcumatick, ischias, pij nen en Scheuten in lede maten eu ge»»richten, hij npit.griep,verkoudheid cn zenuw- of hoofdpijnen- Let op de naam ..Ovaal'jcs" en prUs op de verpakking 20 tabletten Slechts GO ets. In alle apotheken cn dro gisterijen verkrijgbaar. Laat ons ook Uw ervaringen VOLGENS DENjbEA Air LEERGANG" GIJ SPAART UW OOGEN EN UWf ZENUWEN VRAAG GRATIS BI JAAR ERVARING GEVESTIGD: R.K. Ged. Kraam verpleegster Leusdervveg 279 TELEFOON 6654 N.D.K., AMERSFOORT. |Grand-Théalre| I ZONDAG 4 JULI, I Aanvang 10.30 uur. I Buitengewone Filmvoorstelling Dc Tobis Fiim met Heinrich George, FRIEDRICH KAYSSLER. IJLL DAGOVER. HORST CASPAR, enz. Toegangsprijs ALLE RANGEN 0.50 .GRAND CITY M Rembrandt THEATRE. TEL. 4632 THEATER. TEL 6572 THEATER. TEL 4632 Programma's van Vrijdag 2 tot en met Donderdag 8 Juli.fi Eiken middao. Eiken avond. De groote revue- en varièté- film Met: Leny Marenbach,- Paul Kemp e.a. TOEGANG JtLKEN LEEFTIJD. Met ROLF WANKA. TOEGANG *14 JAAR. De daverende lachschlager Met JOE STöCKEL. TOEGANG IS JAAR. KI. Adverlenties Alleen bij vooruitbetaling. worden icderer. dag tot 10 o. aangenomen, mogcu max. 50 woor den bevallen. Zakenadvertentie3 komen niet in deze rubriek. Brie ven onder No. 10 cL verbooging, Brioven thuisbez. 10 ct. extra. Personeel gevraagd cenwoordige tegen 15 Juli pl 1 Aug. cch flink DAGMEISJE <lat zelfstandig alle werï- zaamh. kan verrichten, voor haar gezin van 3 pers. 722 Voor direct nette DIENST BODE of werkster van 9 tot, 2 uur. Mevr. Wcljand. v Limburg Stlrumlaan 16. 713 Net DIENSTMEISJE. N V D. Kinderhuis „Kinabu" Soesterberg. 719 BAKKERSKNECHT (R.K.) Lecftyd plm. 25 Jr. J. A. v. d. Hengel. C 27, Stoutenburg, t 753 KAPSTER en leerling. Br. no. 6340 Amf, Crt-, 757 WERKSTER voor ceniee •gens p. week. Goed loon. Man alleen, gevorderde leeftijd, zoekt algeheele IN WONING of kamer met ge bruik van keuken, ook bul ten. Br. no. 6359 Amf. Crt. 812 2 Ongein. KAMERS met gebruik van keuken cn ber ging voor ecnlge koffers. Br. no. 6360 Amf. Crt. 808 Dame met zoontje 5 Jaar zoekt voor direct gedurende 4 a 6 weken voll. PENSION op boerderij. Liefst omg. Putten. Br. no. 6364 Amf. Crt. 821 Te huur aangeboden DRESSOIR felkenh.) ƒ100, geschild, ledikant 35. klok je 35, damesstoeltje 135. ontbijtservies ƒ25, traplooper 60. vloerkleed 45. van Nus. Borgcrlaan 7. 813 Nieuwe PAMESBI.OUSE tafzijde pr. 16.- en twee p. damesschoenen zw. ro. 39 13 tn. 38 ƒ11. Klatten. Sta- tlonsdwarastr. 28. 82( DAMESWANDELSOH. bl 41 ƒ12.-, nieuw, ook wel ruilen tegen m. 42. Bloemen dal, Aschgat F 21. Hamers- veld. ie. 2e, 3e en 4e klas II.B.S.-BOEKKN. 507t. Bloem- heuvel, Celchcsstraat 9. Utr. i t 13. 737 l/\:in de klanten van MAX j LRKELENS, hondentrimmer, werdt verzocht zich voor op drachten t ij d e 1 ij k 10 wenden tot het adres van zijn Moeder, DE B0SGH KEMPERLAAN 4, TEL. 3511, (Kernset. K. 34SD). v Flink DAGMEISJE. Adres 't Wolhoekje. Bergstraat. 750 MEISJE voor halve dagen of werkster voor eenlge och tenden per week. Mevr, Htl- vorda, Memlingstraat 7. Mevr. Hoevers. Utr. no. 89. vr. een net DIENST MEISJE voor dag en nacht of van 8-5 uur. 303 Mevr. Ploos van Amsteï, V. laan 42 voor dlropt een WERKSTER voor een heelc dag of 2 halve dagen per week. Juffr. v. d, huishou ding aanw. Goed loon. 82! DIENSTBODE voor dag cn ht. Goed kunn. werken koken Goed loon. Adres Mevr. Portheinc, Edlsons: Bij gepensionneerd rijks ambtenaar INWONING aan- geb. nan eenv. weduwe of alleenstaande vrouw middelbaren leeftijd. Br. 6356 Amf. Crt. Nog vrij voor de maanden Juli, Aug.. Sept ZITKAMER slaapkamer voor 2 pers, it. 3 in boschrljke omg, Br. no. 6366 Amf. Crt. 830 Te koop gevraagd TI5 KOOP AANGEBODEN EEN PRIMA STUDIE-PIANO P-ijs 375.—. VAN HASE- LF.X. Eorgesiuslaan 41, na 7 uur. SLACHTHUIS VRIJDAGMORGEN verkoop van vlessch voor houders van Vrij- bankkaarten,. 8— 9 uur Nos. 23512450 9—10 uur Nos. 2451—2525 1011 uur Nos. 26262 30 Mummers vvoike Dinsdag vlaesch ontvancsn hebben komen niet in aanmerking. WiE HELPT, 'nette jongeman, ambte. inaar, G.G., die wil trou wen aan een WONING of ged. (zitkamer, slaapka- Kamer, keuken). Brieven onder No. C3&5 bureau Amcrsf. Courant. -. 50, 829 direct of later MEISJE voor dag en nacht niet ben. 18 Jr Klein gezin (3 pers.). Huiselijk verkeer. Aanm. tusschcn 19-20 uur. 't Stort Zuid 62. 819 Tegen 2 Aug een net MEISJE van 8-3 of van 8-1 uur. Adr. Muurhuizen 29. 820 Net. MEISJE voor lichte hulsli. bezlgh. leeft, 14-15 jr. van 8-3 U Colslusstr. 69 na 7 30 uur n.m. 827 Personeel aangeboden LIJSTENMAKERIJ K. van der Vaart ARNHEMSCHKWEG 32 (het vrije gedeelte), Nette' JUFFROUW P-G. waarneming van. of steun ln huishouding. Goede getuigen slaan ten dienste. Br. onder a. 6365 Amf, Crt. 81 Te bum gevradgd Schilderslukken, lijsten enz. VETTE BOUILLON ZATERDAG 'O! 2 füR vcrkrijglMar, 30 ct. per liter. f Alleen voor c!lën^ I VOOS EE N PRIMA 3j Waschbehandeling 1 .vnSMKITlXK. STOOr.rWASSCnERIJ Langrstraal 15 - Tel 6885' pg ZON" Een DOELPUNT trekt aandacht. 1 APELDOORN Opleiding LEERJAAR. Begin 1 Juli Speciale lessen voor kinderen die veel zorg en geduld ver- eischen. Toezicht en hulp huiswerk. Bisschopswi 162. 749 Erv. boekhoudleeraar heeft de Maandagavond nog vrij om een klein clubje personen op te leiden v. h. MIDDEN STANDSDIPLOMA. examen 1944. Br. no. 6363 Ajnf- Crt 822 Diversen Oude SCHILDERSTUK KEN Imopt Dekker. Zendt brlefk. Rustenbiprgstr. 370II Amsterdam. 679 „Gclstllclic Licder unrt Arlèn" van J- S Bach, sopraan. Br, s.t-.p, McJ. Boer, Bosboomstraat o i A'foort. 723 BOEKEN 3c kl. HBS. Voor dc 2c klasse nangeb. Rullen dame5rijElaarzen m. voor zw. d'amcswandel- schocnen m. 41. Geudeke, Dollardstrtyit 150. 754 IN'DI'R WAG EN. goed on derhouden. licht, liefst plt- - Dc Winter. Toltlus- straat 23. 801 1 p. Loeren SCHOENEN 38. Lubbers, p.a. dc liaan. Kapclwcg 95. 737 STUDIEBOEKEN en Eos >s voor le klas H.B.S. Aanb, 's avonds na 8 u. of Prins. Lango; Aangeb. cn p. lederen ■JONGENSSCHOENEN voor een, idem m. 32 ol 33. B. Wuytierslaan 54. 735 VERMIST, donkerbr. spa- nlelhond met halsband waar op staat Krumhautkazerr.' tifioge bel. voor terugbez. by Slot, Soesterberg, Post- Aai 16b. 739 KINDERWAGEN" goed derhouden. crème of blauw. Br. met- prijs Berendsc. Ecm- straat 41. 800 2 SPORTPAKKEN in goe den ctaat, leeft. 17 cn 20 Jr. Tel. 3491, v. Gullk, Honge- veg 11. 805 Echtpaar met 5-jarig kind zoekt voor oénigen tijd een gem ZIT-ST. AAPKAMER m keukengebruik in A'foort of ■mg. Event, boerdcry. Br io. 6226 Amf. Crt. 715 Chauffeur zoekt SLAAP- i \MERTJE. Zaterdags cn Zondags niet aanw. Br. on der 110. 6352 Amf. Crt. 795 Gezocht door dame gem. ZIT-SLA APK AMER bij voor keur omg. station, of klein bovenhuis. Br. no. 63s3 Ar.tf. Crt. 802 Jong ambtenares zoek PENSION in de omg van d. binnenstad. Br. met nadere tal. no. 6357 Amf. Crt. POPPENWAGEN en dcrparaplultje. Traaibaeh. Hobbcmastraat 37, na 8 uur. 811 Z.g.a n. witte JASSCHOK- TEN m. k. mouw m. 40-42 C. v. d Brink, Bolhstecg 9 (bij Llcndortschewcg). IIKI-.RKNITETS met ban den. Voor goede fiets goede prijs Succes-Instituut. Bre- kenstcinBchelaan 10. ALMEN. Succes-Insti tuut, Beckensteinschelaan lf 82 Te koop aangeboden 40. TENssr A.S. ZONDAG 4 JULI 2 uur. speelt Oir. JANNO in 't poppentheater GOOCHELEN SNELTEEKENEN PIPO. DE SPREKENDE POP Geheel nieuw programma!!! Prijzen 40 ct., 60 ct., 80 ct. en 1. belasting -inbegrepen, Plaatsbespreken op den dag der voorstelling vanaf 11 u. aan de zaal. Gedurende dc afwezigheid van den Heer R. KAMER BEEK zal de directie van Kamerbeek's Woningbureau en Assurantiekantoor door zijn vader, den heer C. KAMERBEEK worden waargenomen. VAKKENNIS GEEN VEREISCHTE, Zeer goed loon. Lillijke arbeidsvoor waarden. Brieven STATIONSRE STAURATIE, AM ERSFOORT. is een natuurrecht, dat door den Staat moet worden gewaarborgd. In bij zondere gevallen, zooalx seizoen werkloosheid e.d. dient de Staat dan ook voor een normaal Inkomen te zorgen. HET NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT geeft zijn leden daarenboven dan nog een ultkeering, maar heeft zijn werkloosheidsverzekering met haar hooge premiebetaling afgeschaft Hierdoor kan de contributie aan zienlijk worden verlaagd. MEDEDEELINGEN PLAATSELIJKE DISTRIBUTIEDIENSTEN. BUNSCHOTÈN 783 ccn p. lederen HOF.NFN m. >r cell idem m. Wuytierslaan 54. 735 WIK RUILT z.g.a.n. br. le deren mclslcsschocnen m. 3.' m. 36 'of 37. Br. no. 6358 Amf. Crt. 814 VERI.ORuN. Woensdag middag tusschcn half 5 cn ur op Laan 1914 een blauw kindervestje. Verzoeke dringend tegen bel. terug te bez. Kleine Nachte gaalstraat 14. 815 verlorkn tusschcn Woudenberg en Leusden ccn geruit jongensjasje, vinder wordt beleefd verzocht even te melden, waar het Jasje ls terug te bekomen of liet te bcz. by C. van Glnkcl. Su- matrastraat li. 818 beneden 18 jaar. Zich vervoegen na 7 uur Vermeerstr 38 UITREIKING B(INKAARTEN. Tq hef, Ijjdvak van 1 Juli.Lm. 10 Juli zal worden overgegaan lol de uitreiking van" a. Bonkaarten voedingsmiddelen: b. Toeslag- kaarlei*bijzondere» arbeid: c. Toeslagkaarlen L 118 aan bouder8 van L-inlegvollcn voor de 8c t.ni. 13e pwiodo (11 Juli t.ra, 25 De cember 1943). Tegelijk met do uilrciking dor bonkaarten voor voe dingsmiddelen. zal aan degenen, die. nog over punlcn on do texliel- kaart 2e en/of 3o serio beschikken, gelegenheid worden gegeven deze tegen niouwo sjiecialo,, in dit geval' T-punlcn, om le wisse len. Dezo ruiling geschiedt echter dan alleen, wanneer do onge bruikte punten zich nog in onbe.schadigde'n loesland aan hét lichaam van de oude knar! bevinden. Do looslagkaarten der 1e. en 2o serie kunnen derhalve niet worden ingewisseld. De uitreiking vindt plaats op de bokendo plaatsen en uren en op de dagen welke op do inlegvellen ziin afgestempeld. Een ieder gelieve hiervan goede nota te nemen eu op do aangegeven lijd do besckoidon af to balen. Do I.eider van den Disiribiiliodienst H. K0ELEWIJN. ALLE SOORTEN MEUBELEN te koop gevraagd. ,,'t HOEKJE". - van ouds Romijn, ST. JORISSTRAAT 39, Telefoon 4078. WENSCHT TOEZICHT OP HET HUISWERK VAN UW KINDEREN 7 Vraagt U eens inlichtingen bij de Mmersfoortsche Huiswerk Cursus KORTEGRACHT 12B TELEFOON 4953 AANVRAAG SCHOENENBONNEN Do Leider van'den Dislribulicdienst maakt bekend, dal do in woners van de gemeenten Dunschalen cn Hoogland, gedurende do maand .lnli 1943 naar onderstaande splitsing dor_geslachtsnamen en op do aangegeven data schoonenhoiincii kunnen aanvragen. Go- siachtsnaaain A l.m. op 5 cn G Juli: geslachtsnaam H t.m. J op 12 en 13 Juli; geslacblsnamu K Lm. M up 19 cn 20 Juli:» geslachtsnaam N t.m. Z op 2G en 27 Juli. De Leider voornoemd H. KOKLEWIJN. Een bekende en groote 7.3adhandel in Nederland zoek!1 nog in enkele plaatsen ACTIEVE AGENTEN in Tuin-, Bloem-» en Landbouwzaden, Zaaigranen en i Pootaardappelen op goede provisiebasis. Vlugge leve i ring. - Brieven onder No. 6362 bur, Amersf. Courant, i I p. bon 2 SCHOESKN, r..ga li. 37'. (15-. Lubbers, p.a. de Haan. Kapelweg 95. Fuchslastraa'. 61. Orgel, Piano oï Vleugel gevraagd. Oog prijs en merk JOH ALGRA. Linnaeusperkweo No. 18. Amsterdam, Tel. 52963 GROENTENPLANTEN. ZOMERANDIJVIE GROENEKOOL BOERE- KOOL SLA- en PREIPLANTEN. elke middag tusschen 26 uur akn de kweekerij, KRUISKAMF Nos, 10—12. Bestellingen PIETER PIJPERSTR. No. 5 i (hoek Soestcrweg). B. v. d. HAZEL Jr., A'FOORT 20 borden heerlijke, voedzame pap komen uit een p ak H-0 of g Quaker h avermout. Vraag uw winkelier. H-O en Quaker RECHTZAKEN. Kantonge recht. Rechtbank Bclas'lng- zaken. Overtredingen Puls- I beheersching enz Adv. 1.50 GEVRAAGD VOOR OMGEVING HEILIGEN BERG EN IIAMERSVELD EEN 'ich aanmelden AMERSFOORTSCHE COU RANT, SNOUCKAERTLAAN 9. Op onze ateliers is plaats voor MEISJES, als NAAISTERS BORDUURSTERS I Aangename werkkring. Hoog loon. Aanmelden MAY CO:, ZUJDS1NGEL 33, AMERSFOORT.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1943 | | pagina 2