MPSFOOOTSCHE COULANT Felle gevechten bij Bjelgorod Vuurdoop van onze Vrijwilligers Wladyslaw Sikorski DE POLDER LAAT GEHEIMEN LOS r Felle strijd rondom eiland Rendova DINSDAG 6 JULI 1943. 2 PAG.. 57e JAARGANG. No. 154 ABONNEMENTSPRIJS OU vooruitbetaling Per Kwartaal 2.05; Per past I 2.25; Fer week '0 16 Losse nummers '0.06 Correspondentie aangaande adver tenties rn abonnementen te richten aan Administratie X DRUKKERIJ ONNES v.h BLANKENBERG Zn. BNOuCKAERTLAAN 9. AMERSFOORT Administratie: 'felcf. 5289. Giro 86362. Directeur: F. HALEWIJN. DAGBLAD VOOR AMERSFOORT EN DE GELDEftSCHE VALLEI PRIJS ADVERTENTIES: par müUmeterregel /O 12 MO mm. breed). Inge», medcöeellng ƒ0.24 p r. (52 mm. breed i. „Doelpunten alleen b:) vooruit betaling-. a"perioneel lm 20 woorden /0S5 leder woord meer 0.05: b ai!9 overige t.m 20 r.' 10.66 leder woord meer 0.06. max. 50 woorden. Bewijs nummers 6 cent, lie administratie behoudt zich het recht voor advertenties eventueel ronder op-ave van redenen te weigeren. Redactie: Telef. 6731. Na 5 U. 5806. Hoofdredacteur; $10. LAMAN, SOEST. Strijd breidt zich uit Noordelijk van Kursk BOMMEN OP HAVEN- VAN BIZERTA (Duitsch Weermachtbcricht-) Hoofdkwartier van den Führer, 6 Juli. Het Opperbevel der Weermacht maakt bekend Uit een succesvolle plaatselijke a&nvalsactie van Duitsche infan terie in den sector van Bjelgorod kwamen door sterke bolsjewisti sche tegenaanvallen in den loop van den dag van gisteren zware gevechten tot ontwikkeling op den gro.td en in de lucht, welke zich uitbreiden tot het gebied ten Noorden van Koersk en lot op dit oogenjilik steeds grootere felheid krijgen. Bii herhaalde aanvallen op de kust van Sicilië hebben Britsch-Ameri- kaansche vlicgerformatics gisteren opnieuw zware verhezen geleden. De Duitsche en Italiaaflpchc luchtwapens schoten in totaal 41 vijandelijke vlieg tuigen neer, waarbij zich hoofdzake lijk viermotorige bommenwerpers bevonden. Vannacht heeft een sterke formatie Duitsche gevechtsvliegtui gen het havengebied van'Bizcrta met hommen van zwaar kaliber bestookt. ITALIAANSCHE JAGERS SCHOTEN 22 TOESTELLEN NEEg '(Ital. Weermachtbcricht.) Rome, 6 Juli. Het 1137ste com muniqué van het Ilul. Hoofdkwartier luidt: De haven van Bizcrta is door Duitsche formaties aangevallen en gebombardeerd. Plaatsen op Sicilië, waaronder Messina, Catania en Mar sala, waren het doel vbn vijandelijke luchtaanvallen, die lichte schade en een gering aantal slachtoffers ver oorzaakten. De luchtmacht van dc spil en het afweergeschut belemmer den op doeltreffende wijze dc bedrij vigheid van den vijand: ItaL jagers, waaronder zich die van de 161ste groep, onder bevel van kapitein Por- cu Giovanni van Alessandria, onder scheidden. schoten 22 vliegtuigen neer; vijftien andere toestellen wor den door Duitsche jagers cn veertien door het afweergeschut vernield. Vier onzer vliegtuigen zijn van de opera ties der laatste drie dagen niet op hun bases teruggekeerd. Bij nachtelijke storingsviuehlcn van den vijand boven Noord- cn N.W. Duitschland ontstond door het neer werpon van enkele bommen slechts geringe mateiicclc schade. Mei het op 4 Juli gemelde Duilsche aanvalsresultaat ln het Lagunengc- bicd van t-et Kocban-bruggcnhoofd zijn taaie gevechten van verscheidene weken voorloopig tot stilstand geko men, waardoor thans een voortduren de verbinding van het Koerkafront naar den kuslscctor is tol stand ge bracht. Do bolsjewieken verloren 11 dien tijd meer dan 2 000 man aai dooden en gevangenen, alsmede tal rijke zware en lichte ïnfanterlewa- pens. In samenwerking met dc luchtmacht werden 700 vijandelijke landingsbooten buitgemaakt, vernie tigd of beschadigd. Spilvliegers richten zich tegen landingsbooten Dc luchtslag in het Middell. Zeege bied neemt- van dag tot dag een hcvl- karaklcr aan. aldus meldt het A.N P. Hel best blijkt dit uit de steeds hoogor wordende verliezen, die dc geallieerde luchtvloten te lij den hebben. De luchtgevechten vin den voor een groot deel plaats boven de strategisch belangrijke naar het 'asteland toegekeerde Oostelijke punt an liet Ital. vasteland De Duitsche n Ital. verkenningsvliegtuigen sur- veilleeren dagelijks langs de gcheele Afrikaanschc noordkust. Een offi- cieelc mededeeling uit Rome beves tigt, dat vrijwel alle havens aan de Noordkust vol liggen met landings booten en kleinere vaartuigen, waar tegen zich de aanvallen dc-r bommen werpers richten. Volgens „Folkets Dagblad'' hebben de Engelschen den Sjah van Iran, Riza Pahlevi, naar St. Helena gede porteerd. alwaar hij onder zeer ver nederende omstandigheden gevangc-n wordt gehouden. Hij woont met, ge lijk eertijds Napoleon, in Longwood, maar in een kléin huis in dc hoofd stad Jamestown, dio ongeveer 1500 in woners heeft. Hem wordt niet toe gestaan. zich door vrienden of ven wanten te laten vergezellen, zoodat hij in volledig isolement verkeert. Zijn ecnige gezelschap bestaat uit een adjudant, dien de Engelschen hem hebben toegewezen cn verder heeft hij een Iranceschen bediende en een kok. Telkens als hu zijn huis verlaat volgen hem eenige gewapende solda ten, wier laak hel is erop tc letten, dat hij met niemand contact heeft. Thailand heeft verloren gebied teruggekregen Ter gelegenheid van het bezoek van Tojo is Thailand met Japan tot overeenstemming gekomen ten aan zien van het weer aansluiten bij Thailand van het gebied, dat Thai land had verloren, benevens ten aan zien van de samenwerking tusschen Thailand en Japan. Bij Thailand wor den aangesloten de provincies Pcrles, Kcdah. Kelantcn en Trangganu op Malakka en Kcngtoung en Mongpan in de Sjanslnten. Hierdoor krijgt Thailand nu o m. het gebied van Ma lakka terug, dat in 1909 door Enge land weggenomen was. Professor Heuss Niels, de componist van vele bekende soldatenmarscben en -liedjes, tal op 7 Juli a s. in de Apollohal te Amsterdam In het kader van een door KdF georganiseerde uit voering met het orkest van den RAD Stapf-Pax ra Ned. krijgsgevangenen in Japan Sedert ccnigen tijd worden hier* >le lande talrijke briefkaarten ontvan gen. afkomstig van Nedcrlandsche krijgsgevangenen in Japan en door Japan bezette gebieden. Gebleken ls, dat ook briefkaarten ontvangen 'wer den van krijgsgevangenen, die bij het Ned. Roode Kruis nog niet bekend zijn of wier identiteit nog niet vol doende kon wordon vastgesteld Ten einde mogelijk nog te ontvangen offi- :ieejc berichten onverwijld ter ken- lis van de naaste familie te kunnen brengen is het van het grootste he- lang dal alle krijgsgevangenen, als mede hun rang en stambocknummer en naast familieadres, bij het Ncderl. Roode Kruis bekend zijn. In verband hiermede wordt ieder, die cgn brief kaart als bovenbedoeld van oen krijgsgevangene ontvangt of reeds heeft ontvangen, dringend verzocht daar kennis van te geven aan hot in formatiebureau van het Ned. Roode Kruis, Korte Voorhout 14 tc 's Gra- venhage, ook wanneer reeds een offi- cieele mcdedeeling van dll bureau werd ontvangen. Verzocht wordt daarbij de briefkaarten 'ter inzage te zenden, welke dan na kennis neming, zoo noodïg vergezeld van rijzingen voor correspondentie, zullen worden teruggezonden. Generaal Pcnaranrta. president van' Bolivlë, ls na een reis van negen weken door 12 staten van N - en Z.- Amerlka t« La Paz teruggekeerd. DUITSCH WITBOEK VERSCHENEN. Engeland schuldig aan bommenooriog tegen de burgerij Ifet Dep. van Buitenl. Zaken pu bliceert een witboek. ..Documen ten over den uitsluitenden schuld van Engeland aan den bommen ooriog tegen de burgerbevolking". Belangwekkend is. dat de eer ste daarin bijeengebrachte docu menten reeds dateeren uit 1932 toen de Duitsche delegatie op de conferentie ter vermindering en beperking der bewapeningen dien- Generaal Wladyslaw SI- ki. korski. die door een ge- befmzlnnlg vliegtuigon geluk om het - levr~ gekomen. Hij had ln Lemberg ln de tccli- van minister-president bekleedde en waarmede hit na de Ineenstorting vim Frankrijk naar Lon den ging. 1926 werd hij De door hem gestelde nog corpscommandant territoriale aanspraken ln Lemberg. ln Maart leidden ongeveer een 1928 _echter werd hij jaar geleden tot mce- 61 Jaar. door Pllsoedskl ontsla- nlngsver schillen oorspronkelijk gen. Sovjet-regeering. die Sindsdien woonde hij Cle ontdekking vr~ nische wetenschappen ln Parijs. Een verzoening massamoord op gestudeerd en was scrve-offlcler van vroegere Oostenrljksch- Hongaarsche leger. Tij dens den eersten wereld oorlog behoorde hij tot het Poolsche Legioen, functioneel de als ver trouwensman van Pll soedskl en werd ten slotte onder den Duit- sohen generaal Von Be seier ln het gouverne ment generaal Warschau knoopte ln opdracht aan het werk gesteld. Na de regeerine - - de toenmalige ineenstor- Ung van de centrale mogendheden werd Si korski generaal-kwnr- Ucrmeester van een Poolsche legergroep. Ailn met den maarschalk -is io.ooo Poolsche officie- het niet meer tot stand ge- ren in het wond van komen. Uit Parijs voer- Katijn eindigden met de Sikorski oppositie te- oen openlijk conflict, gen de elkaar opvolgen- Moskou antwoordde met de Poolsche regeeringen. lerbrcking der betrek tot zij ln het voorjaar kingen met de Poolsche van 1939 bleken af te emigrantencommissie, wijken von den bulten- Nadat deze gebeurtenis- landsch politieke koers sen ook de Engelsch- van Pilsoedskl. Eerst Poolsche betrekkingen toen keerde hl) eens zeer hadden benadeèld. naar Warschau terug en werd Sikorski of- - schoon de Engelsche re geering hem officieel Het vallen sindsdien In Engelsche politieke kringen hultengew •ere bandon aan met den Franschen genera- len staf. 1920 hij- Bij het begin van den lastig gevonden Poolschcn veldtocht den hem verschillende erd Sikorski benoemd neventaken. zoo bllv. strijd tegen Sovjet-Rus- land het commando vijfde Poolsche den tot chef van het ln i provincie Posen staande ren aaid in het nabije Poolsche leger, welks lot Oosten, opgedragen, zich echter zoo snel Naar Reuter meldt. ger. lil 1921 werd hij voltrok, dat Sikorski er iyn bij het vllegtulgon- chef den Poolschcn -• voorkeur aan gaf in geluk behalve generaal Generalen Staf. ln 1922 Parijs te blijven, waar sikorski om het leven minister-president, doch hl) door den ambassa- gekomen: Klimcckl. Oa- reeds In Mei 1923 werd deur aldaar benoemd 7aiet cn mevr. Leonlows- rvangen werd tot opperbevrlheb- j-a> voorts de partlculle- van het Poolsche le- ,e secretaris van Sikors- in Frankrijk Te- fci, Adam Kulakowskl. s werd hij na de in- en 7.l1n persoonltlke ad- eenstortlng van Polen judant. U. Poblewskl. zijn kabinet door oen rcgeerlng der den boerenleider Wl- tos. In December 1923 werd hl| minister oorlog in het kabinet, belast Grabskl. Reeds In de zen tijd had hij zich af gescheiden van Pllsoeds- de leiding benevens kol. Mareckl de Poolsche emi- cn k0i. Gralewski. grantencommlssle. waar in hij z.g de functie overeenkomstige voorstellen voor legde, welke echter evenzeer ver worpen werden als alle andere daarna van Duitsche zijde gedane voorstellen tot humaniseering van den luchtoorlog. Op deze conie- rentie had dc Amerikaansche ver tegenwoordiger Wilson op 27 Mei 1933 verklaard, dat het luchtbom bardement volstrekt en onvoor waardelijk moest worden uitge schakeld. Eden echter als veüe- genwoordiger van Groot-Brittan- nië had gepleit voor het werpen van bommen als „een soort poli- tie-actie". Het Witboek eindigt als volgt ..Het Duitsche streven mislukte door den bij onze tegenstanders bestaande wil tot toepassing van de luchtterreur als een tot in de uiterste bijzonderheden doordacht plan tot vernietiging van Europa. De Engelschen wilden, zooals in het document van den Britschen gene/alen staf wordt gezogd, „van den aanvang af de handschoenen uittrekken". Daarmede echter is de schuldkwestie in den bombar dementsoorlog ondubbelzinnig op gehelderd. De vernielde steden van het Europeesche vasteland, de duizenden door Britsche en Amerik. bommenwerpers ver moorde vrouwen en kinderen vor men een vlammende aanklacht tegen de beide voornaamste oor logsschuldigen. Churchill en Roo sevelt, Hot vonnis der wereldge schiedenis heeft reeds recht over hen gedaan. Het officieele Duit sche communiqué van 29 Mei 1943 besluit inet de in dit verband veel- beteekenende woorden: „Voor de misdaden, dit^zij aan Europa heb ben begaan fên blijven begaan, zullen zij moeten boeten, wanneer het uur der afrekening is geko men. Oog om oog, tand om tand zal hun vergolden worden En van deze rechtvaardige straf zal hen geen c-nkele poging tot looehening hunner verantwoordelijkheid al is die ook nog zoo brutaal, kun nen redden". Roemvolle strijd in de Wolchow-iuoerassen De „Berliner Börsenzcitung" be vat een bericht van een oorlogs verslaggever omtrent den inzet I van liet Nedcrlandsche Legioen in J het Oosten. Daarin wordt gezegd. dat dc N'ederlandsehc vrijwilligers i als zonen van hun volk weliswaar individualisten waren geweest, i weker cn sentimcnteoler dan dc door den oorlog opgevoede Duit- I schors en niet voor soldaat gebo- ren, doch dat «h- harde opleiding I en de meedoogenlooze koude van den eersten RU'-ischen winter dc Nederlanders moedig gehard had den en geschikt om te doorstaan, wat .hun te wachten stond. Na een opleidingt'nd van drie maan den kregen zij uwe uitrustingen, goede wintcrartik len. diverse voor werpen en tenslr- de ijzeren rant soenen, Half J :iuari kwam hel marschbcvel Zij reisden per trein en por schip, rolti. n vervolgens door het Balüsche land zonder het doel der reis tc kenp -n. Vaak verander den dc treinen tran richting, langen tijd stonden zij Sril op doodc sporen, vaak werden ook kwartieren betrok ken in vreemde eden. De vrijwilligere konden niet ver moeden, dat zich in^jlic weken een geweldig gevaar voor het gchcole Noordelijke front begon at te tcekc- nen. Het was n Sovjets gelukt, aanvankelijk met kleine afdeelingen. later met sterkc-rc strijdkrachten over de bevroren WoUhowmocrassen door te dringen in hei gebied ten N. van het Umcnmeer. Tenslotte stond het gehcele bolsjewistische stootloger m den rug van hc' omsingelingsfront van Leningrad.Dit gevaar moest worden verdreven cn aldus werd het SS-Legioen Niedcr'..indc aan het nieu we front ten N. van het Ilmenmeer ingezet. Een harde les. Reeds bij /het eerste contact met den vijand moesten de Nederlanders dc harde les var den wintcroorlog lce'ren. In het dit tc woud werd eon pekton der compagnie infanterlc- gcschut door cej vijandelijke ver kenningstroep Overvallen. Spoedig daarop viel de yijand aan, eerst met twee en een halve compagnie, daar na met een bataljon. Beide aanvallen werden afgeslagen. I-Iel was dc vuur doop. Nadat de partijen aldus elkan der hadden gemeen, werd dc oorlog geheel anders dan men na alles, wat tot nu toe was geweest en na alles wat men had gekord, zich had •oor- gesteld. De oorlbk ten N. van hel Il menmccr onlwikkcide zich ln deze Februarimaand v.m 1942 al spoedig tot een voortdur'nden strijd tol het vrijhouden van vegen. Dikwijls was het ook een sin van man tegen man. Reeds in d;" dagen werd het SS.-Legioen Nie-i rlandc in de be richten van het opperbevel der Weer macht mét roem genoemd naar aan leiding van de covering van een bcschstclling. Toen Icgzn M-iurl d</ il.iui In viel, begon de '.Hand zich te roeren. Hü begon op zijn manier met luiU- sprekerpropaganda: ..Nederlanders, waarvoor strijden jullie?" De Neder landers wisten zeer goed, waarvoor zij streden, zij wisten ook. wat dc versterkte vijandelijke actie tc beke kenen had. Na ccn schildering van dc na het begin van den dooi geleidelijk toe nemende botsingen goat het bericht voort: „Den 7en Juni kon liet S.S.- Lcgiocn Niedevlande de hoofdge vechtslinie naar voren verplaatsen. Dc vijand had zich losgemaakt. Het bereikte in den nacht het bevolen doel. een spoorlijh en brak den te genstand, die hel gedeeltelijk nog ge boden werd. Voortdurend in den aanval. Na een voorbereiding door duik bommenwerpers gingen den 15en Juni de eerste cn de vijfde compag nie tol den aanval over en verover den twee dorpen en een boschstel ling En nu ging het slag op slag. Den volgenden dag met steun van duik bommenwerpers een nieuwe aanval, waardoor het contact met do nabu rige divisie werd hersteld. Gevecht tegen boomsehutters. twee dagen later aanval met beide bataljons in den stroomenden regen en dagelijks verder. Den 23sten Juni wordt een kazematlinie opgerold. Den 24sten Juni ls de omsingeling afgelooprn. Nu volgen nog zuiveringsacties, het betrekken van de bcveiligingfclinies en sorteering van de buit: 380 vracht auto's. 66 stukken geschut, 210 ma chinegeweren. 50 granaatwerpers. 3500 gevangenen werden gemaakt, waaronder pl v.v, commandant van het tweede bolsjewistische stootleger. Dat is het aandeel van het Legioen ZELFS een zoo solide be grafenis als in opn Stocnen ilonilkisl kan liet legen ilon allüd knagen den land des tijds maar een beperkt aantal eeuwen vol houdenHe vondst van zoo'n kist in den drooggema len Noordoostpoldor is ''aar nni het bowiis to leveren: In de maand April ontdekte inen haar Mi Lnttelgeest. drie ki- lomnier voorbij dc oude kust bii Kuiure. en thans ligt ze. door de eeuwen uiteengevallen in twintig stukken, in bel museum- ill-wording in 'I gebouw van den polder, lo Kampen. \Visl U. dat dergelijke kisten in do twaalfd en dertiende eeuw veel in da Iliinslre.ek vervaardigd werden Men vond er enkele tien tallen van terug in ons land, on ook deze zal wel uit liet Rijn land stammen. Ze is niet mot zilver beslagen, mnar een am bachtelijke band buitelde er kruisen en andere ocnvoudigo figu ren In. en geenszins on-nrtlstiok. Er is al meer gevonden in dien polder, die. torli pas voor een kwart in cultuur is gebracht, zoodat men bij de verdere bewerking nog heel wat cccr mag verwachten. In liet reeds betreden deel van dit nieuwe land slootte men steeds weer op vergeten voorwerpenwe zullen daar eens wal meer van vertellen. Het meeste vond uien bü Kuinre. l'it de taal der potscher ven kon men verslaan, dat dit stadje omstreeks de elfde eeuw geboren werd en aan 't groeien ging inaar in de zestiende Muw moet daar de cruole kustaiMag gebeurd zijn. Hier en daar teekenen zich nog do donkere partijen van oude, vergane EEN. STEENEN DOODKIST, OUDE SCHUITEN EN SCHERVEN paalfundceringon af. Men ging aan 't graven, men stel de vast: Rij 't oudo Kuinre beeft een slot gestaan. Een klooster waarschijnlijk ook. maar dat weel niemand ze- kor. Interessant, wat do spado alzo» te voorschijn bracht in dat verdronken, doch wow opgewekto land bii Kuinre: Ee.n boot, vond men er, 'i was een uitgeholde boomstam en lioo oud. dat stond er niet bii... schat de leolliid van dio schuit gerust op drieduizend jaar. Ku ^verdenk eens. wlfl daar in heeft gevaren. Nóg een loot. Ilul was ccn rfd. gezonken schip, volgeladen met zeer oude hakstcenen. al "uwen rustte liet uit op den bodem van bet Kanipcreiland. Men kejjJ; iu wat vroegor de roof moet ziiii geweest, en kijk. daar lag nog aardewerk anno Deo 15S0. Eu verderOch. zoo vau alles. Een 2000 jaar v. Clir.. bij lirk gevonden uit lerpenaardewerk .uit den jare 200 speerpunt, die lag ten Oosten van Marfcei Christus dicudc om in dezo kontrcicn wi delgen.' In den Noordooslpolder geefl de dag v; do eeuwen verborgen. Al wal gevonden v krijgen in bet museum: 't mu>cum in dep N.O.-polder of bet |o stichten Zuiderzec-museuni. Jleu zal daar no van hoopn. stceiicn bülpunt van en potje, gebakken cn een bronzen en 800 jaar voor i weet wio lo ver- n heden terug w-at irdt zal NioUeilandc aan dc overwinr den Wok'hofTomsingellngsslag, van melding wordt gemaakt extra bericht van 29 Juni ln gerbevel sprak dc oppc het waar in ccn :cn le- icbber Legioen zijn bijzondere waardecring uit. Na den murw ma kenden „Kleinkampf" ln bosch er sneeuw wos het 't NcderlandSChe Le gioen vergund geweest aan té vallen, op te rukken, te overwinnen. Den tijd van rust, dien hun nu verleend werd, hadden de legionairs diend". Het bericht maakt vervolgens melding van de benoeming van den nieuwen commandant van het Le gioen en schildert dc overbrenging van de Ncd. solrinten naar een ande ren sector van het front. Bij Krasno- jcsclo voor de poorien van Lenin grad cn eindigt voorloopig met een beschrijving van het hier in tegen stelling tot den eerstee, inzet van den troep geheel veranderde oortogs- tooncel. De rede van Mussolini Aar. het einde van zijn reeds ge melde redevoering hield de Duce zich bezig met dc vijandelijke propaganda ten aanzien van zijn persoon Woor delijk zekle hij: Dc vijandelijke pole miek is werkelijk dom. wanneer zij zich persoonlijk tegen mij richt. Dat is het eeuwige systeem der Engel schen. die steeds dc behoefte hebben hun haat te concenlreoren op een persoon, die zij ais valscho christenen cn eehlo anti-christenen do belicha ming van den duivel noemen. Wat mijn verantwoordelijkheid betreft, die neem ik natuurlijk volledig op mij- De dag zal komen, dat ik zal bewij zen, dat deze oorlog niet kon. niet mocht worden vermeden, wanneer wij geen zelfmoord wilden plegen en afstand doen van den rang van een 'historische groote mogendheid. De vijand en voor mij was en is vijand no l steeds dc Angelsakscr, staat op het punt zich er van tc overtuigen, dat 20 jaar fascistisch regime niet zonder sporen aan het Italiaansche volk voorbijgegaan zijn en dat het mcnv.chelijk onmogelijk is deze spo ren uit tc wisschen. Strijd tot liet uiterste. De groote rede van Mussolini wordt door het Ital. volk algemeen toege juicht. Zooal's Stefanl schrijft, hoeft de Duce een direct' beroep .gedaan op dc harten, het verstand en de eer der Italianen. Italië heeft geen keus cris slechts cên weg, die van „strijfl tot het uiterste", hoe hevig en brutaal dc vijand ook mocht aanvallen. Want toegeven zou gelijk staan met zelf moord. De vijand zelf heeft het Ital. volk den weg gewezen, toen hij capi tulatie als eenige voorwaarde stelde. Maar capitulatie beteekent, aldus Ste fan i. ongeluk en eerloosheid, daarom moet Italië tot de overwinning voort strijden. Het Ital, volk ziet dit dra matische oogenblik van den oorlog met sterk hart en rustige zenuwen onder oogen. Zonder frazen weet het. dat het zijn plicht tot het laatste moet vervullen.' WEHRMACHTSBEFEHLSHABER BEZOEKT FRIESLAND EN GRONINGEN 's-GRAVENHAGE fi Juli. Dc Wchrmachtbcfchlïhabcr in den Kiederlanden. General der Fllcger Fr. Christiansen heeft dezer dagen met officieren van zijn s'.nf een tocht van ver scheidene dagen gemaakt door de provincies Friesland en Groningen. Dc generaal be zocht tic daar gelegerde troe pen. bezichtigde achterwnarl- sche installaties van de weer macht en woonde Verscheidene troepcr.ocfenlngen bij. DOODENDE DRONK Tc Zulphca is ccn 25-jarige gehuw de jongeman overleden na het ge bruik van methylalcohol- Deze zwaar vergiftigde, vloeistof was in den zwarten handel gekocht van een han delaar in chemicaliën tc Amsterdam, in wiens woning nog ruim 10 liter van dit gevaarlijke goedje in beslag TE SNEL PER TANDEM Maandagmiddag om ongeveer vijf uur kwamen dc gezusters Bessems uit Maastricht per tandem in voile vaart den gevaarlijken Caubcrg afgereden. Of dc remmen niet functionneerden dan wel dat de dames dc macht over het stuur kwijtraakten, is nog niet komen vast tc staan, maar voorbij gangers hoorden opeens een hevig gegil en op hetzelfde moment vloog de tandem niet kracht legen de deur van ccn café aan. De 19-jarige mej. Bcssenis, de jongste der zusters werd op slag gedood, terwijl dc 21-jarige mej. Bessems zware inwendige kneu zingen opliep. Geneeskundige- en gcoslclfjkc hulp waren spoedig Ier plaatse. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis in Maastricht overgebracht. De burgemeester van Valkenburg heeft het af-fietsen van den Cauberg in het vervolg verboden. Moord op politieambtenaar Zaterdag 3 Juli 1943 is des ochtends om 8 uur dc Nedcrlandsche oppcrlui- tcnant van politie Picter Kaay. gebo ren 13 Maart 1901 in Almelo cn woon achtig in Enschede. Sweelinckstr. 14, te Enschede door een schot in den rug neergeschoten. Kaay was per rij wiel op weg naar het politiebureau. Dc dader volgde hem op de fiets en beeft van achteren op korten afstand oen schot op Kaay gelost, dat hem terstond doodde. BURGEMEESTERS GAAN HEEN Dc heer J. Weerstra ls op zijn verzoek, met ingang van 1 Juli 1043 als burgemeester \ap de gemeente Wonseradeel eervol ontslagen. De voorloopig verlengde ambtsperiode van den burgemeester van Drutcn, J A. M. Brulheman, ls met Ingang van 29 Juni beëindigd. Het Japansche luchtwapen be- hccrscht het luchtruim boven het cilandetigebicd van Rendova, aldus militaire kringen tc Tokio. De op het eiland gelande vijandelijke eenheden worden voortdurend blootgesteld aan doeltreffende aanvallen van het Ja- psnsche luchtwapen van leger cn vloot. Men kan verwachten, dat dc te genstander hierdoor reeds zeer zware verliezen heeft geleden Bij do opera ties te land op Rendova hebben de Amerikanen overigens voor de eerste maal een nieuwe tactiek toegepast om groote verliezen te vermijden, zooals zij die bij vroegere gevechten heb ben geleden. Zij verdeelden ditmaal de landingstroepen en ook de mate rialen voor een groot deer over tal rijke landingsbooten en niet meer over groote Transportschepen. Over het verloop van de gevechten op den grond op Rendova is te Tokio lot dusver nog niets,bekend gemaakt. JAPAN GAAT AARDAPPELS ETEN In Japan is men er thnns voor het eerst toe overgegaan om dc bevolking aardappels als gedeeltelijke vervanging van het rijstrantsoen toe te wijzen. Reeds geruimen tijd werd van overheidswege propaganda voor het aardappels eten ge maakt, daar aardappels ge makkelijker dan rijst ver bouwd kunnen worden en min der werkkrachten vorderen. In Tokio kan men thans in heel wat particuliere tuinen aardappelplanten zien staan. J 3300 KOOPVAARDERS GINGEN TENONDER Sinds de deelm. Stalen aan den en luchtstrijökni het Driemogendl schc en. Amerik schepen met bi;: zinken gebracht derden schepen zware beschaii./ bommen of muc het aantal vei lot de schepen sind; de Ver. 'Staten dan 3.309 bediv 30 Juni j.l. hebbi en luchtstrijókr tischen Oceaan ming van dc Vereen. iorlog zijn door zee- chtcn der landen van ïedenpnct 2.754 Brit- •anschc koopvaardij- a 17 rmllioen brt. tot Verscheidene hon- zijn bovendien na :lng door torpedo's, cn vergaan, zoodat ren gegane geallleer- is.de deelneming van aan den oorlog meer nt. Van 1 Maart tot -cn Italiaansche vloot schten op den Atlan- cn in de Middell. Zee In een bij datj ondernomen aanval loor een Duitsche U-boot green dit Britsche vrachtschip ccn treffer, welke het echter nog niet tot zinken bracht. Hot kanon is nu bemand en granaat na granaat slaat in den wand van het getorpedeerde schip, waardoor zijn lot bezegeld wordt. De com mandant leidt persoonlijk liet vuur vanaf de brug. PK tr-Wnffc-DV-R-P m 43 vijandelijke kor 383.000 ton in den grond gebi meeste transportschepen zwaar geladen. 'dijschcpcn Bij een Japanschen luchtaanval op de haven van Rendova op 4 Juli zijn vijf vijandelijke transportschepen en tien landingsbooten tot zinken ge bracht. opslagplaatsen van materiaal vernield en 23 vliegtuigen neerge schoten. Negen Japanschc toestellen gingen verloren. VELDMAARSCHALK VON MANNSTEIN WAS TE BOEKAREST Generaal-veldmaarschalk Von ?.1ann- stein is verleden week Vrijdag voor een kort bezoek te Boekarest aange komen. Zooals reeds in het kort ge meld. overhandigde hij in een plech tigheid maarschalk Antonescu het Krim-insigne. Vrijdagavond bood de Roemeensche minister van Defensie, generaal Pantasi, naar Rador meldt, ter eere van den hoogen gast een maaltijd aan. Daaraan werd deelge nomen door hooge Roemeensche en Duttsce militairen, onder wie vier Roemeensche officieren, die met het Ridderkruis van het IJzeren Kruis zijn onderscheiden, alsmede door dc militaire attache's van Italië en Ja pan. Zaterdag legde Von Mannstein kransen op het graf van den onbe kenden soldaat en op het Duitsche heldcnkerkhoL Dos middags verliet hij Boekarest. AMERSFOORT Examen. Te Amsterdam slaag den voor het diploma Sociale Verze kering, onze stadgenooten J. C. A v. Aken, P. W. Jacobs en H. Brandsen. Jeugdpredikant. Door de geza menlijke Vrijx. Prot. grocpceriogcn to dezer stede werd cand mr. C. G. Mulder voor den tijd van drie jaar benoemd tot jcugdpreaiknnt alhier. I'll liet politierapport. Een vrouw is in bewaring gesteld^ vei- v Een nndete vrouw u vcc- :oor den Econ. officier, omdat rechtmatig distrlbufiopaplercix ln hanr bezit had. Aangifte gc- domn van diefstal van een plusfour en ".wee rijwielen. Tegen P. is pro cesverbaal opgemaakt omdat li'.J in staat van dronken schap de openbare 01'de verstoorde. Teecn een bewo ner ven dc Kleine Haag procesver baal opgen-.nakc wegens verboden llchtultstrallne Tevcn.s werd het licht afgesnoden. Een man v egen* dronkenschap iu arrest gesteld. txr Men zelen gold. don e Tijdens liet n de scholen antsoen-Zuid. lollnbraken. d ls ingebroken Beekstraat, en I binnengekomen door vcrorij- van ruiten. Vermis-, worden •erf. kwastje, pennen, potloo- t andere schoolartlkelen. Ilcrrlc ln de IIver. Gistermiddag om kwart voor ir:\ war. cr herrie in dc Vijver. Een schoonzoon kreeg het met zijn schoonmoeder te kwaad en de politie mocei er aan te pas ko men. Gisteravond om tien uur werd het rumoer voortgezet en toon heef*, dn politie procesverbaal opgemaakt Wtgcna ordeverstoring en burenge rucht. TACKS EN RIVETS VOOR SCHOEISEL Het is verboden, tacks en rivets, zooals deze worden gebruikt voor het vervaardigen cn herstellen van - schoeisel, te koopen, voorhanden of ln voorraad te hebben, tc verkoopea of af te leveren zonder vergunning van het Rijksbureau voor hulden »n leder Er is tegelijkertijd aan ccn leder een algemeene vergunning ver leend tot het voorhanden of in voor raad houden van tacks of rivets on der nader bekend te. maken voor waarden en beperkingen. Voor na dere bijzondorheden zie men de offi cieele publicatie. Groote tabaksdiefstal opgehelderd Eon!gen tijd geleden werd een in braak gepleegd in een vec-m aan (ia Van Diemenkade, welke den daders niet minder dan 180 balen ruwe ta bak. tezamon ongeveer 4000 kg- we gende. opleverde. De buit word up een eveneens gestolen zolder- schuit geladen en naar ec-n plaatsje nabij de hoofdstad vervoerd De vijf dieven en ccn heler konden worden opgespoord en gearresteerd. De huis zoekingen brachten nog slechts eert klein gedeelte van het gestolenc te voorschijn Wel vond men eenige kis ten. geheel gevuld met geld, in hoofd zaak zilverbons. zijnde de opbrengst van de verkochte tabak. Bij elkaar een bedrag van ongeveer honderd duizend gulden. He*, onderzoek naar de rest van de tabak wordt voort gezet Kostbare collectie van schilderijen ontdekt In bet Fronsche departement Cor- rfee heef', men. ingemetseld in een kelder, een van de kostbaarste ver zamelingen van Hollandsche en Vlaamsche mecsicrs ontdek1., welko zich ln particulier bezit bevonden. Deze collectie, die op een waarde van 1000 mlliiocn francs wordt getaxeerd, cn waarvoor reeds voor den oorlog een Zwltscrsch bnr.kconsortulm 500 mlUloen francs had geboden, was ln handen van een Jood, rtlc uit Frank rijk ls weggevlucht. De schUderUon zijn nu tot staatsbezit verklaard cn zullen ln verschillende Prar.sche mu sea worder, ondergebracht. ..Alweer: Gevonden projectiel. De 12-Jnrlge V. H. uit Den Haag werd zeer ernstig verwond, vermoedelijk door het pelen men een gevonden projectiel, dat I* ontploft. De Jongen werd de rechterhand afgerukt, cn öo rechterzijde van zijn- gezicht werd verminkt. HIJ ls ih zorgwekkenden toestand naar het ziekenhuis ver voerd. Guy tie Maupassant. Vandaag ls het vijftig jaar geleden, dat. te Montpnrnasse het stoffelijk ovenwhot ter narde werd besteld van den man. die het naturalisme in de Franaclie litteratuur deed eindigen door bet tot volmaaktheid op te voeren: Guy de Maupassant. Onder-boerenkar gedood Te Op- loo is het vijfjarig kind van de fami lie B. onder een boerenkar gerankt cn op slag gedood. Hamster-winkelier liet de boel liever bederven Dazor das'iii heeft dfl marechaussee ie Winschoten een inval gedaan bii den winkelier J. Klei t- Nicuw-Wolda. nerhaalde|nk «.ireii van het publiek klachten ina'V>nien, dat men steeds to booten tree-, 0a| Klei «eviaaicde goederen i»"t had, ofschoon men t van overtuig-! «•"•-. 'l d in zuil S#«k ontzaglijke hocvcdli' i' i waren opgeslagen. Bij oen huiszoeking bleek, dal do man lielialvo grootlo voorraden op zolder, erge»* m huis een bergplaats i.ui n hij f»> 1"* meter had geoiaaki. lliec. rijst, slaolie, tabak, snaren, enz. Een gr»oi deel Me-k bedorven te zun In drio niiehtwagens worden do goederen Qvorgcbmcftl naor hol DoUtiebnréau I" «ink-- lier is aangehouden cn zun z«ak i< gesloten l»e directe aanleiding van liet opt re. den van de marechaussee lag in het feit. dat pakken bedorven liavrrfoout in h' t water dreven. Deze ivarcu >-r door Klei ingegooid. DE W1SKOTTENS DOOR RUDOLF HERZOG (Feuilleton.) 32. „Dat is niet juist de goede manier, om het aanzoek van een ernstigen man op te nemen", z.cide hij bestraf fend. Toen hield het lachen op. aL*of het middendoor gebroken was. In dc stil te kraakte ccn stoel. Toen her haalde Anna Kölsch langzaam- „Het aanzoek Dominee Schirrmacher kreeg het onder den blik der heldere meisjes- oogen benauwd. Een kinderlijke ver legenheid maakte zich van hem mees ter Hij was zeker te ver gegaan? Hij had August Wiskotten Zondag na dc kerk slechts beloofd, het terrein eens voor hem te zullen verkennen En nu had hij zich door zijn ergernis over het onverstandige ding te ver laten voeren. Dit was hem meer dan pijn lijk Hij dacht aan zijn armen en zie ken. die raad en hulp van hem ver langden. Hier verlangde men geen van belden. „Toen Ik „aanzoek" zeidc. mijn kind. bedoelde ik daarmee,' dat het toch zeer goed mogelijk zou kunnen zijn. dat August Wiskotten op zulk een ge dichte kwam. Heb je "t een of ander oo hem aan tc merken? Toen ik eerst uit gekheid naar den jongen Wiskot ten vroeg, kleurde Je toch van ver legenheid." „Neen. dominee. nee. nee ,,Ik heb het toch gezien. Jc moet je ouden zielehcrder. die je naar de ta fel des Hecren gel eid heeft, geen jok kens op den mouw spelden. Heb je misschien met een der andere Wis- kottens „Nee, dominee Echt niet. Ik heb niets. Met geen van allen." „Dat zou .ook een .groote dwaling geweest zijn. Een echt christelijk hu welijk wordt niet op eigenliefde ge grondvest. doch op het positieve ge meenschappelijke geloof aan onzen Heer en Heiland." Het meisje zweeg cn beet op haar onderlip. Toen hief zij het hoofd op cn zei diep ademend, alsof zij tot de oplossing eencr moeilijke vraag ge komen was: ..Mijn oudera zijn uit liefde getrouwd." Dit klonk zoo een voudig en krachtig, dat dominee Schirrmacher even stokte. ..Maar lief kind wie verlangt dan iets anders van je? Doch do liefde op een waardig voorwerp richten, dat i-: christenplicht. En August Wiskotten." Ik houd niet van hem", zeide ze kortaf. (Wcffi reroolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1943 | | pagina 1