AMEMFOOOTSCHE CCIMNT Uitputtingsslag aan Oostelijk front WOENSDAG 11 OOGSTMAAND (AUG.) 1943. 2 PAG.. 57e JAARGANG. No. 185 tenues en abonnementen te richten aan administratie uitgave: NV DRUKKERIJ ONNES Vh .BLANKENBERG Zn 8NOUCKAERT1AAN 9, AMERSFOORTAdministratie: Telef. 5289. Giro 86362. DirecteurF HALEWIJN DAGBLAD VOOR AMERSFOORT EN OE GELDEfiSCHE VALLEI beta [leg: a personeel t m. 20 woorden I 0.55. Ieder woord_ i Redactie: Telef. 6731. Na 5 u. 8806. Hoofdredacteur: NIO. LA MAN. SOEST. Doorbraakpogingen der Sovjets mislukt Vooral hevige strijd bij Orel en Wjasma; Gisteren werden 348 tanks vernietigd Transportvloot bij Sicilië door vliegtuigen bestookt. NEURENBERG ERNSTIG GETROFFEN (Duitsch Weermachtbericht.) Hoofdkwartier van den Führer, #r«r, 11 Aug. (D.N.B.) Het Op perbevel van de Weermacht maakt bekend: Van het Koebanr bruggenhoofd en den Mioes-sec- tor worden slechts vrü zwakke bolsjewistische aanvallen gemeld. Een eigen aanvalsoperatie bereik te het gestelde doel. In het ge bied van Bjelgorod duren de zwa re afwisselende gevechten aan, Krachtige vijandelijke doorbraak, pogingen met behulp van infan. terie en tanks werden afgeslagen, waarbij een groot aantal tanks werd stukgeschoten. In den sec tor ten Westen van Orel stortten eveneens talrijke vijandelijke aanvallen ineen. Hier werden al leen in het gebied van een pant serdivisie 61 bolsjewistische tanks stukgeschoten. Ook in bet gebied ten Zuiden en Zuidwesten van Wjasma zette de vijand zijn door braakpogingen met onvei'mindei'. de kracht voort. Afgezien van en kele zuiver plaatselijke bressen bleef het frpnt hecht in Duitsche handen. Ten Zuiden van het Lado- gameer deed de vijand plaatselij. ke aanvallen, die eveneens afge slagen zijn. Aan het Oostelijke front werden gisteren 348 tanks stukgeschoten. De luchtmacht mengde zloh 'op alle zwaartepunten met krachtige forma ties gevechlsvliegtuigen en vliegen de artillerie in den slag en ontlastte da hevig strijdende troepen. In het hooge Noorden veroverden Duitsch? bergjagers in het ongebaande oer woudterrein een door den vijand taai verdedigde heuvelstelling en behiel den. deze ondanks talrijke met krach- ligen steun van artillerie en lucht macht gevoerde vijandelijke tegen aanvallen, De bolsjewisten leden daarbij zware verliezen. Op Sicilië sloegen onze troepen in den Noor delijken sectbr vijandelijke aanvallen In beweeglijke gevechtsvoering af. Van den CeBtralen en Zuidelijken $ector wordt slechts activiteit van verkenners en stoottroepen van den vijand gemeld. Bij nachtelijke aan vallen van zware Duitsche gevechts vliegtuigen pp de vijandelijke trgns- portvloot voor Augusta en Syracuse werden vier vrachtschepen me» een gezamenlijken inhoud van 21.000 brl. vernietigend getroffen en zéven an dere groote schepen, waaronder een oorlogsschip zwaar beschadigd. Over dag bestookten Duitsphe slagvlieg- tuigep in een verrassenden aanval op de Noqrdr en Zuidoostkust van het Felle defensieve strijd op Sicilië ilNA HERHAALD GEBOMBARDEER <1 tal. Weermachtbericht.) Rome. 11 Aug. In zijn weer machtbericht no. 1173 maakt het Ital. Opperbevel bekend: De Italiaansph- Diiitsohe troepen leverfin felle ver dedigende gevechten in den centra- lee en Noordelijken sector van bet Sieiljaansche front, teneinde den op- marsch van den vjjand in bedwang te houden. Messina is door de vijan delijke luchtmacht herhaalde malen intensief gebombardeerd. Italiaansche torpedovliegtuigen, vie len konvooien aan in de wateren van Sicilië, waarbij zij een lichten krui ser en twee schepen van middelbare tonnage troffen, terwijl bommenwer pers des nachts met succes aanvallen deden op de hgvens van Palermo en Syracuse. In de haven van Augusta en langs de Noordkust van het ejland hebben Duitsche vliegtuigen ernstige schade toegebracht aan vier transportschepen met een*totalen in houd van 17.000 ton. aan een torpe dojager en aan eenige landingsvaar tuigen. Een Engelsch vliegtuig werd aan de kust van Sardinië door een van onze jluikbootjagers neergescho ten. De door den vijand ondernomen aanvallen op de steden Turijn, Mi laan en Genua, waarvan melding is gemaakt in weermachtbericht no. 1170, hebben, volgens de tot dusver binnengekomen rapporten, de vol gende slachtoffers gemaakt onder de burgerbevolking: in Turijn twaalf dooden en 48 gewonden, in Milaari 101 dooden en 267 gewonden, in Ge nua elf dooden en 37 gewonden. De Italiaansche koning heeft den prefget, senator Umberto Ricci be noemd tot minister van Binnenlgnd- sehe Zaken. 'Ümberto Ricc: senator van het koninkrijk, is in 1878 geboren te Capurso (Bari). eiland uitladingen van den vijand in zijn ravitailleeringssteunpuhten. Zij beschadigden met bommen en mi- trailleurvuur een torpedojager, vier transportschepen en een groot aantal 'landingsbQoten. In den afgeluopen nacht wierp de vijand brisant- en brandbommen op het stadsgebied van Neurenberg. Er ontstonden brandschade en vernie lingen in woonwijken, aan cultuur monumenten en openbare gebouwen. Nachtjagers en luchtdoelartillerie scholen volgens de totdusver ontvan gen rapporten veertien der aanval lende bommenwerpers neer. Snelle Duitsche gevechtsvliegtui gen vielen in den nacht van 10 op 11 "Augustus zonjjer zelf verliezen te Besprekingen in het hoofdkwartier van den Fufiffr. De Ffihrer met Rijksmaarschalk Hermann Görlng en Rijkjminuter Speer Hoffnsann-Stapt-Pa* m MOSKOU EISCHT TWEEDE FRONT Van Duitsche militaire zijde, aldus meldt de A N P.-corrfopondent uit Berlijn, verklaart men geenszins ver rast tè zijn door de geweldige kracht, die de bolsjewisten bij hun offen sief in het bijzonder in hef gebied van Orel_ ontplo'olen. daar het Duitsche "opperbevel reeds lang voor net begin van dit offensief den enor- mon omvang van de door de bolsje wisten opgestelde strijdkrachten had kunnen vaststellen. Nog steeds wer pen de aanvallers thans nieuwe re serves in den strijd, waartegen de Duitschers de taktiek van den „uit puttingsslag" volgen. De vraag, of de bolsjewisten nog langen tijd in staaf zullen zijn, hun troepen door versche te vervangen, verklaart men in Duit sche militaire kringen vooralsnog niet te kunnen beantwoorden. In hoe verre de Duitschers nog over reser ves beschikken, deelt men hier uiter aard niet mede, doch men beperkt zich ertoe uiting te geven aan het vertrouwen, dat de Duitsche strijd krachten, die tot dusver een doqj-- braak hebben weten te voorkomen, ook aan vefdere aanvallen weer stand zullen weten te bieden. In dij opzicht legt men hier êen toenemend optimisme aan den dag Waar blijft tweede front? De Moskousche correspondent van cc Daily Express meldt, dat te Mos kou de eisen van een tweede front steeds dringender wordt gesteld. In deze campagne neemt het vakveree- nigingsblad „Oorlog en de arbeiden de klasse" een vooraanstaande plaats in, Het schrijft, dat negen maanden zijn verloopen sedeft de samen komst tusschen Roosevelt en Chur chill te Casablanca, doch de gealli eerden hebben nog altijd geen twee de front gevormd. Waar blijft, aldus het blad, de uitvoering van het grootscheepsche operatieplan. waar van Churchill in Februari m het La gerhuis heeft gesproken? Alleen doordat er nog geen tweede front is, hebben de Duitschers dit jaar hun strijdkrachten aan het oostelijke front kunnen laten opmareheeren. Niemand moet in het jaar 1943 drti bolsjewisten willen wijsmaken, dat het risico bij een invasie in Europa te groo! is. Te Moskou is men. va meening. aldus de correspondent va de Daily Express, dat de gcallieei den hun grootste kans in dwi gehee- len oorlog, verzuimen, als zü niet onmiddellijk met de meeste va beradenheid optreden. Zonder tweede front in hel Westen acht rr in de Sovjet-Unie een overwinni op Duitschland uitgesloten. Dit isl pijpt, waarom de geheele Sqvjetpolir tiek en de strategie van het roode leger draaien. Weer een nieuw Z. Slavisch emigrantencomité te Londen Het eerst onlangs gereorganiseerde Zuid-Slavische emigrantencomité te Londen, is reeds weer afgetreden. Er is inmiddels een nieuwe comité ge vormd. Voorzitter is Bozhidar Puritsj Het comité is samengesteld uit en kele „hooge staatsambtenaren". Ook generaal Mihailowitsi maakt deel uit van het nieuwe conflté. De z.g. mi nisterpresident Puritsi heeft tevens de functie van ..minister van Buiten, landsche Zaken" en van. „minister van Orlog" Men verwacht dat het nieuwe emigrantencomité zich nog deze maand naar Cairo zal begeven. Volgens „American Mercury" zijn er in Engeland negen emigranteh- regeeringen, zoodat Lopden de hoofd stad van tien landen is. Vijf konin- hebben daar hun ..hof" Vele ministers kijken echter uit naar een veiliger verblijfplaats, nu ze weten, dat men hen in Londen niet langer noodig heeft en dat ze alleen nog maar beschouwd worden als ruil- voorwerpen. Het lot van Sikorski is bekend. Ook de Grieksche koning heeft Londen verlaten. J*Ta haar fias co te Londen denkt d" „Joegoslavi sche rogeering" sterk over een ver- huÏ7.ing naar Moskou. Langt de Oostfrontlinie van Leningrad tet Zee van Azef I Geenszins een onderbroken systeem van versterkingen Om den geweldigen slag. die momenteel aan het Oostfront wordt ge stieden. tc begrijpen, is het góed. dat men zich de Duitsche „opvanglinie" nog eens in herinnering .terugroept, waardoor het Sovjet-Russische win teroffensief, na sipds den 19den November 1942 maandenlang* gewoed te hebben, tenslotte in de laatste week van Maart 1943 werd gestopt. Dere lipie begint in het Noorden bij Leningrad, dat nog steeds grootendeels door de Duitschers omsingeld is, ook al wisten de Sovjets bier een Knal len doorgang-te forceeren. Zü loopt dan langs den Wolchof naar hel ÏI- menmeer en vervolgens langs den Lowat n»ar Welikfte Luki. Verliep de linie tot hiertoe vrijwel recht van het Noorden naar het Zuiden bij Weli- kije Luki begon zjj vrü scherp naar het Oosten af te buigen en wel over Surasch, Smolensk en SPass Deinensk naar Orel, dat tot een ver vooruit geschoven Bastion werd, doordat de Ijnie ten Zuiden van leze stad weer naar het Westen afbopg, namelijk naar Sjefsk. Hier verliep de linie op nieuw in Oostclüke richting en wel over Charkof naar den Donets die zij volgde tot den sector Slawansjk-Kramatorsk, om vervolgens vrijwel loodrecht af tc dalen naar de zee van Azof. Er is reeds dikwijls op gewezen, maar het kan niet genoeg herhaald worden, dat deze linie van nagenoeg 2000 Km. niet mag worden gezien als een gesloten front, d.w.z. als een ononderbroken systeem van verster kingen, waarin de tegenstanders als man tegen man tegenover elkaar staan. Voor een dergelijke tactiek zou zelfs het menschenrëservoir van de Sovjet-Unie te'kort schjeten, om de noodige hoeveelheden materieel maar buiten .beschouwing te laten. Een minstens even belangrijke fac tor echter vormen de kolossale uit gestrektheden aan weerszijden van 't front, welke slechts op bepaalde plaatsen de concentratie van groote troepenmachten met hun materieel en hun bevoorrading mogelijk ma ken. Voor dergelijke concentraties zijn er knooppunten van liefst zoo- eel mogelijk spoorlijnen en kruis-, punten van talrijke wegen noodig. Aangezien men deze uitsluitend bij en in groote steden vindt, woeden de steden dus enorm belangrijk en vormen zij, ongeacht of zij oorspron kelijk als vesting beschouwd konden worden of'niet, thans ware bastions, die dikwüls tot honderden kilometers i.i de omgeving zwaar versterkt zijn. in het verloop van den strijd zijn de .Het Oosten als korenschuur van Europa* in de door de Duitsche troepen bezette Oostelijke gebieden werd meer dan dc helft van de brood graan- en vleesehvoorzlenlng der Sovjet# en bijna de geheele suiker- voorziening opgebracht Millloenen tonnen graan, vleesch en suiker, die tot dusver naar minde» vruchtbare gebieden der Soviecunie werden verr zonden, komen thans dc verzorging van Europa (en goede. Europa Is sterker door den landbouw la het Ooscen welke jaar na Jaar hoogere opbrengsten opleven. Een vleeschconiem»£ab»tek tót fat de U S A. doch In het Ooscen van Europa Ati-H-P te namen van vele deze bastions alge meen bekend geworden. In het Noor den in de eerste piaats Leningrad dat nog steeds in Russisch bezit is. maar dat na een beleg van twee jaar belangrijk aan offensieve kracht heeft ingeboet door het uitgebreide systeem van versterkingen, nat de Duitschers er rondom hebben aan gelegd. Ten Noorden van het Ilmen- m.eer beschikken de Duitschers over Nbwgorod, dat de Solkhof-moerassen grootendeels controleert, en ten Zui den van het Ilmenmeer hebben zij 'Staraja Russa in handen, waartegen de Sovjets in het begin van dit jaar wekenlang storm ltepep, terende den opmarsch naar het Peipusmeer te forceeren. Met het ne harden strijd heroverde Rgjef in handen slaagden de Sovjets er in, de stad Welikije Luki te nemen, maar zij kwamen niet door het Duitsche ver dedigingsstelsel heen. zoodat hier een situatie is ontstaan, welke aan dl"? van Leningrad herinnert. Met het heroverde Wjasma in den rug ging generaal Sjoekof in hel begin van dit jaar tot den aarival op het misschien machtigste bolwerk in de SovjetrUnie over. Smolensk, dat be schouwd kan worden als de sledtel tot het gebied tusschen Memel en Duna en tusschen Duna en de Fin- sche CJolf. Hun stormloop liep voor Smolensk te pletter óp Surasch en Spass Demensk. Tegenover dc Sov jet-Russische bastions Tula en Koersk liggen de Duitsche bolwerken Bfjansk, Rijlsjk en Charkof en lag tot voor korten tijd nog als een ver vooruitgeschoven post Orel, welke stad de Duitsche legerleiding intus- schen om het front te verkorten heeft opgegeven. Stroomopwaarts aan den Donets zijn de Sovjets, die bij de hevige Duitsche tegenaanvallen in Maart Charkof weer moesten ontrui men en over den Donets werden te ruggeworpen, in het bezig gebleven :ts met het zeer zeker niet te on derschatten bastion Worosjïlofgrad. waarvan iptus^chen de offensieve kracht nog moet blijken, nadilf twee bolsjewistische winteroffensieven en het begin van het huidige zomeroL- fensief geen enkel succes hebben k'unnep boeken tegen de Duitsche linie Stalino-Taganrog. (C D.) Zwitserland- De leider van de verboden communistische Partij in Zwitserland. Hoftn'aler, die in de Ba seier gevangenis zes maanden uitzit, wegens hét maken van communisti sche propaganda, is «en boogerwa- klng begonnen. De groote a.weenag Ridderkruis- drager SS-Sturmbsnnlührer Peiper reikt in den vooraten loopgraaf kort na het afschieten ran den 96st«a -Sovjet-pantserwapen op dézen dag aan zijn dappere grenadiers IJzeren Kruizen uit. Het grootste deel der vernietigde pantsers hebben deze mannen in gevechten op korten afstand kapot gescholen SS PK Ohl«tna;her-PBZ-R-P m Churchill in Canada BESPREKINGEN OVER DEN OORLOG MET KING EN ROOSEVELT Churchill is In Canada aangeko men meldt de'Bmsche berichten dienst uit New York. Na het .voeren v an besprekingen nden Canadee- schen premier. Mactenzie King, zal hij ook ruggespraak houden met Roo sevelt. In dc pffinecle krcVceridnia- king wordt verder verklaard, dat hij is gekomen om „bi sprekïngen over den oorlog" te voqrtn, Met i#m zijn de Britse he minister voor het oor- slog5 transport wezen, lord Leathers en 'de Britsche chefs, van den generalen staf in Quebec aanzekomen. Verklaring van Roosevelt. Roosevelt heeft g teren verklaard, dat de Cangdeesfhminister-presi dent, Mackenzie X ng, hem telefo nisch in kennis hè?:t gesteld van de aankomst van Cftu-phfll in Canada. Roosevelt voegde hieraan toe. dat hij waarschijnlijk met Churchill een ont moeting z.al hebben. H'J k°h evenwel nog niet zeggen, vyaar en wanneer. Het eenige wat hiij kon zeggen was, dat er waarschijnlijk sprake zal zijn van een conference der leden van de EngelBch-Amerikaensche generale staven. Voorts zeijjé Roosevelt niet te geloov?n, dat d? Sovjets op die conferentie vertegenwoordigd zoudéji zijn- Dat betepkent echter niet. dat hij en Churchill niet erg blij zouden zijn. wanneer de Sovjets aan de be spreking zouden deelnemen. Stalin afwezig. Hoewel de nieuwe ontmoeting tus schen Churchill én Roosevelt, de groote sensatie vormt in de V. S.. kómt ook de diepe teleurstelling tol lifting, dat Stalin aan dez.e bespi*- kjngen niet deelneemt. Uil de ver- kjaripgen van Roósevelt blijkt, dat v?rgeefsche pogingen zij" aangewend opt Stalin of eer» anderen toonaange- v?nden persoon oer Sovjet-Unie tot deelneming aan-dc conferentie ie be wegen. Roosevelt heeft zijn leed wezen te kennen gegeven dat de, Sovjet-Unie» afw.czig is. Daarmede zijn. Volgens hei Zweedsche blad .Stockholm Tidnmgen". dc stellige Amerikaansche ••efwachtingen op Russische deeifteming door Roo sevelt zelf in zijn uitspraak ijdel ge- jnaakt. De Canadeesche minister van De fensie, kolonel James Ralston is van bezoek aan Engeland dat tien dagen heeft geduurfl, naar Canada teruggekeerd. Hoe Orel ontruimd werd D? Völkischer Beobachter geeft heden een uitvoerige schildering, hoe de ontruiming van Orel volkomen olgens de plannen is uitgevoerd- Daarin wordt uiteengezet, dat Orel in tegenstelling' tot de bolsjewistische bewering van de .verovering van de stad" krgchterjs en volkomen vrijwil-: lig besluit der Duitsche legerleiding ontruimd werd, nadat het ais mid delpunt van den Orelbocht zijn mili tairen taak liad vervuld. Ket blad 'estigt er ook dc aandacht op. dat de burgerbevolking van de stad met haar weinige have en goed naar het Westen terugtrok en dat de bewo ners liever vrijwillig hun woonstad verlieten dan weer onder de bolsje wistische heerschappij te geraken. Zoo speelde ilch. naar het blad be sluit, de heldendaad der verovering" an Orel door de Sovjets af Wat de ijand aan materiaal buitmaakte. be stond uit onbruikbare puinhoopen. Het aantal gevansenen ontsproot aan zijn fantasie tol erheeriijking in de pogen zyner hulp volkeren. Het Scala, dc vermaarde schouw burg van Miiaan, is tijdens deu jong- sten vijandelüken luchtaanval aait ver nieling ontkomen, dunk zij den moed van -het daaraan verbonden personeel en van de bewaking Er waren tien brandbommen op het gebouw neerge komen, waarvan eenigen door het dak heendrongen en o.a. terecht kwamen in «ie hergruimtc voor deeor en too- ncelhleedins. Het ruur kou echter overal terstond gebltMchi worden, zoo dot het thea'er voor vernieling ge spaard werd. Daarentegen ja hef. thea ter der filogrammatic-i, vlak bij het Scala, een prooi der vlammen gewor den. INSP.-GENERAAL OER WEERMACHT VOOR 0E KRIJGSGEVANGENEN Volgens een mededeeling van het Opperbevel der Weermacht zal een bureau van den „Inspecteur-generaal der Weermacht voor de krijgsgevan genen" worden opgericht. De nieuwe inspecteur-generaal, die de rang heeft van een bevelvoerend gene raal, ressorteert onmiddellijk onder den chef van het Opperbevel der Weermacht. Hij moet in het geheele oorlogsgebied de inrichtingen voor de krijgsgevangenen en de tewerkstelt- ling der krijgsgevangenen controlee- ren wat betreft de veilige bewaking dei*' krijgsgevangenen en het doel treffende gebruik ton dienste van de Weermacht binnen het kader van den totalen inzet van alle krachten voor dc oorlogvoering. De bevoegdheden van het Opperbevel van de Weer macht wordeij, bierdoor niet aange tast. wordt, zal de Turksche ministerpresident, Sarad- sjogloe. t.g.v. qe opening van de in ternationale jaarbeurs (e Smyrna op 20 Aug. as. in tegenwoordigheid van de leden der regeering en van het diplomatieke en Gonsulaire corps een belangrijke redevoering uitspreken. De troepen van het leger, die se dert het begin van de stakingsbewe ging de electrlsche centrale, de gas fabriek en de waterleiding te Lissa bon hebben bewaakt, zijn op last van het ministerie van Oorlog weer teruggetrokken, danr de staJclngsbee weging aanzienlijk is verminderd. Se dert. Maandagochtend Is het grootste deel der stakers weer aan het wérk gecaan. Alleen In het. Noorden van her. land valt in enkele districten nog eon zekere onrust te bespeuren. Twintig fietsen worden per dag gestolen Bij Ned. Spoorwegen Naar ile officier van iirsfffie van de t.'irecMtche Rechtbank mr. Qulntus hedenochtend in een requisitoir mededeelde, hebben de Nederland- sche Spoorwegen in elf maanden ttids ruim 71 i, millioen gulden uit betaald aan schadeloosstelling voor gestolen goederen. Per dag worden er twintig fietsen bij de spoorwegen gestolen, en. zoo vgrvplsde de officier zijn requisitoir, vele lqndgenooten zij" bevreesd ge worden iri dezc-n tijd hun fietsen per trein te verzenden. Het betrof hier de za«k tegen den 2"-jarigen sta tionsbrandwacht M uit Utrecht, die meer dan dertig fietsen van dc per rons had weggenomen Op allerlei geraffineerde trucs had hij zich fiet sen van anderen weten toe te eige nen, die hij voor gemiddeld 200 gul den verkocht, zoodat hij circa 6000 had ontvangen. Verschillende.keeren, zoo eindigde de officier zijn "requisi toir, heb ik met lof gesproken over het personeel tJer spoorwegen, iri deze moeilijke dagen verricht hel ontzaglijk veel werk waarvoor wij allen dankbaar rribetcn zijn. Doch er zijn ook enkele oneerlijke elementen onder liep. die een schaduw werpen, op dc prestaties. Spr. eischte tegpn' M. drie jaar en zes maanden gevan- fenisstraf. Uitspraak heden over 4 dagen. Correspondentie met Ned. Krijgsgevangenen TWEE BRIEFPAKJES PER MAAND Van de bevoegde Duitsche mili taire autoriteit is toestemming vorkregen, dat aan de sedert 7 Mei 1943 weder in krijgsgevangenschap teruggevoerde Nederlandsche mi litairen kunpen worden gezanden r.g. briefpak jes van maximaal 2 kg. (inclusief verpakking) in houdende levensmiddelen, rookge rei e.a. artikelen, waarvan da ver zending niet verboden is en wel. in verband met de bestaande pos tale omstandigheden, voorloopig tot een aantal van twee briefpak- los per krijgsgevangene par maand. Op grond dezer toestenynino verzoekt het hoofd dtr afdeeling 4 b van het informatiebureau van het Ned. Roode Kruis dc naastver wante of gevolmachtigde dezer krijgsgevangenen zoo spoedig mo gelijk, voorzoover zulks nog. niet is geschied, opgave te doen van lijn (heer) naam. adres en graad van verwantschap tot den krijgs gevangene (bijv. echtgenoote. Wi der. moeder, verloofde, gevolmach tigde, enz.) alsmede van de naam en voornamen, militairen rang. troepenonderdeel, eventueel krijgs gevangene-nummer en kamp van den krijgsgevangene. Deze «schriftelijke opgaven zijn in duidelijk schrift te stellen en gefrankeBrd te richten aan het hoofd der afd. 4 b van het infor matiebureau van het Ned. Roode Kruis. Hamerstraat 17 te 's-Gra- venhage. van welke afdeeling zoo dra mogelijk aanwijzingen voor deze zendingen e.a. inlichtingen kunnen worden tegemoet gezien. „Bouillon" en „Soep" Prijzen voor kleine eetwaren thans geregeld Onder de benamingen bouillon, soep. jus. c'roquetten, slaatje*, stamp pot, viachballen e. d. worden in- veel zaken artikelen verdocht, die daar mede eigenlijk alleen den naam ge meen hebben. De bouillon en de soep hebben meestal door hun hoog* wa- tergehaltc nauwelijks eenige voe dingswaarde. evenals de „croquet- ten". die hoofdzakelijk uit aardappe len bestaan. Voor deze veelal wi dclQoze of nagenoeg waardelooze tikclen worden prijzen gevraagd, «llc in geen enkele verhouding staan tot de waarde van hetgeen ervoor wordt verstrekt. Zoo bleek b.v. bjj een on langs ingesteld onderzoek in één van de groote steden, dat van de 62 derzochte monsters bouillon y kocht voor 25 tot 50 ot. per liter er slechts twee ais deugdelijk kon- deq worden beschouwd. Teneinde aan een dergelüken misstand een pin de te maken, heeft de gemachtigde noemde artikelen prijxen brkend ge maakt. welker overschrijding *1? prijsopdrijving zal worden aange merkt. Deze prijzen worden In de briek officieele mededeelingen in de dagbladen bekend gemaakt. Verkoop schrijfmachines Op VERGUNNINGEN VERPLICHT Daar het wel ie voorgekomen, da', handelaren in schrijfmachines hun medewerking bij het inzenden van aanvraagformulieren voor het ver- koopen en afleveren weigeren, of schoon zij wel schrijfmachines voor radig hebben, is door een bekend making in de Staatscourant van 9 Augustus 1942 aan die handelaren de verplichting opgelegd op door het bureau voor de metalenverwerkende industrie afgegeven vergunningen schrijfmachines te verkoopen en af te leveren. K'iuUersljaarten In BPlgrad». Om *.e komén tot een betere verdeeling van de tabaksproducten, zullen Ingang van 1 September s*n mannelijke Inwoners van Bfigritdrt boven 20 jaar föokerskaarten worden uitgereikt. tC.D.) Voorschotregeling voorjrbeiders in Duitschland De centrale persdienst van het KAF. schrilft ons: Daar in sommige gevallen eenige vertragingen- zijn ontslaan bj] do overmaking der loonen var. lit Duitschland werkende Nederiandc-rs. heeft hei Ned. Arbeidsfront zich ter verkriisan? van een voorloopige rege ling gewend tot de Dep. var. Sociale Zaken en Financiën. Als resultaat van neiiouden besprekingen is op 9 Augustus ).l. do onderstaande rege ling afgekondigd- Aan de door dc heeren directeuren van de geweste- Ulke arbeidsbureau* aangewezen be gunstigden van In het buitenland geplaatste arbeiders kan, Indien we gens vertraging ln de overeenkomst van postzcnctingen geen loonover- scho'.tcn warden ontvangen a ?eft voor* sehot op toekomstige loonoveratakln- gen worder. verleend. Hierbij dient o.a." het volgende :n acht genomen te worden: Het oversohot wordt be rekend naar de volgende normen, met dien verstarvlo. dat ihet voorschot plet meer mag bedragen dan 90 pro cent van het vroeger" verdiende loon. Gemeenteklasse 1 ƒ20,klasse 2 1-7.50. klasse 3-ƒ15.—. kt. 4 13.— Bovendien 11.voor leder kind be neden den leeftijd van IR jaar. De klasso-liideeline der gemeenten Is die van het bezoldigingsbesluit vopr bur gerlijke rijksambtenaren 1943. Ket Yoorschot wordt verleend In insluiting op he! overbrugelngsseld. 'rwiil in de "gevallen, waarin over- bruggingsgeld reeds werd uitgekeerd, Verliezen van Japan en V.S. bij Salomonseilanden Sedert het begin van hun operaties te land in het centrale gebied der Salomons-eilanden op 30 Juni ver loren de Amerikanen naar officieel verluidt, tet en met 10 Augustus in totaal ttep krui;ere. tien mrpeöo- jagers, 29 'vrachtschepen Hiervan werden zev?n kruisers, negen torpe dojagers en 22 vrachtschepen tqt zin ken gebracht. Daarbij korpen nqg tal rijke andere eenheden, zqo^Is spe ciale schepen. -Undlngsbooten enz. Bovendien verleren de Amerikanen in luchtgevechten 372 vliegtuigen De Japansche verliexan bedroegen twee torpedojagers en -=*n speciaal sehip. Een torpedojager werd beschadigd en 37 vliegtuigen keerden niet terug. of waarin betrokkene voor deze moeikomlriK niet. in aanmi kwam. her voorschot voor bet wordt verleend In de week. waarin deze regeling Is afgekondigd Dp?* regeling geld: voorloopig ge durende zes weken, t« beginnen - deze week. Bliikt inmiddels, dat In de ondar 3 geiuwunde periode loonoverschottcn door de begiuistlgden op eonigerlet Wijze worden ontvangen, dan worden de onderhavige bedragen n\c'. de ver leende voorschotten verrekend Zoolang voorscho: yqrdt verleend, wordt derhrtlve geen sociale toelage verstrekt. Het voorschot moet., voqr zoover nog geen verrekening plaats 'vond, te zijner t\ffl door betrokkenen worden lerufcbelaald- B:t het verieenen ran hel eerst? voorschot dienen betrokkenen ten machtiging te teekenen. waarbij z'j den directeur der posterijen machti gen om alle voor haar af hem qit het buitenland binnenkomende post wissel» te doen bezorgen bU het das- betreffende gewoetelijjc 'arbeidsbureau of bilkantoor. Ondanks eenige beschikkingen van het Den., van Sociale ZaFen, waarin) jn afwijking van de normen lh het „tegemoetkomingv besluit" toch over gegaan mocht worden t<v, het ver strekken van sociale toelagen, hebben udg vele begunstigden tol nog :qe den naar het Inzicht van het N'ed. Arbeidsfront onwaardlsen weg moeten gaan naar de desbetreffende gemecn- teUtke organen om ondersteuning. Deze onbevredlger.de gang van zaken heeft thans opgehouden te bestaan. Slechts in geval ran ziekte of onwil kan geen voorschot als bovenbedoeld worden verstrekt. In deze gévallen bluft ondersteuning door de betref fende gemeente-organen eenige weg. STAATSLOTERIJ Trekking van heden 20.000 3920 5 000 S0.12 f 1.500 19951 217*3 1.000 21913 3746 400 4S97 910T f 200 15965 106 19796 11066 D« fraai gerestaureerde stellingmolen ..Da Goede Verwachting" aan den Lageweg is Zaterdag weer officieel in gebruik ge steld. Vijftien jaren lang hadden de wie ken niet gedraaid. De vereeniging „De Hollendsche Molen" heeft hiermede goed werk verrieht. Foto CNFSfrens—Pax m. AMERSFOORT Aangehouden. Op verzoek van de politie is de 22-Jarlge A. B uit onze stad afkomstig. Co Leeuwarden door dn politie aangehouden en naar hier overgebracht. Genoemde heer had een fUwiel gehuurd, maa- was In gebreke gebleven om het karretje san ziln reéhtmatlgen eigenaar terug Je bezorger.. A. B bleek dus ec-n doodgewone fietsendief te z()n. VoöTts vermeldde het politie rapport een flets gestrten on bij be-, won er s van'de Pqscalstraat 'overtre ding van de verduL*tcrlnRAVoor6ohrlf- ten. hetgeen licht-afsnljdlng tenge volge had. Zomerfeest l.ousderkwartler. Het Jaarfljkache zomerfeest van de speel- tuinvereenlglng „Het Leusdérkwar- tlor" wordt gehouden op 13. 14 erf 16 Augustus ts. Een aantrekkelijk programma voor de Jeugd ls samen gesteld Tennlstournnol t Stort. Gister avond ls de eindstrijd heerenenkel- spcl A gespeeld tuasehen Marlnkcl!» en Zwollo. De Hagenaar won met 6O, 64. cijfers, die een duidelijk overwicht aangeven. Desondanks wa.t de weorstand van Zwollo groo: Hij speelde echter In de kaar' van Ma- rlnkelle door te veel ba;eilnp-spe?. Had lilt meer aanval met afmakend netspel en dropehota d® weinig» keeren. dat hit 't deed. mislukten kunnen toepassen, dan xr. de uit- slag zeker niet zoo overtuigend ge weest. De overige elndstryden zullen Zondagmiddag gespeeld worden. Rjjkspii»!spaarbank. In den loop der maand Juli 1943 werd op ipaar- bankboekles aan het kantoor der Rijkspostspaarbank en ressort Inge legd '1 tl 883.98 en terugbetaald i Ri.855 60. Her aantal nieuw uitzege- ven boekles bedroeg 87 Coupons ziekenfondspremie Niét uitreiking is strafbaar Bü besluit van den Seer.-Gcn. van het Dep. van Sociale Zaken is be- Eaald, dat werkgevers, dio in cebre- e blijven aan hun ingavolgc het zieken fondsen besluit verzekertngv- plichtigc arbeiders de verschuldigde coupons voor ziekenfondspremie bij elke uitbetaling van dag-, week- of maandloon' ter hand te, stellen, dan wel deze coupons niet op de voor geschreven wijze invullen, zich aan ?cn strafbaar feit schuldig maken. Brood met rattenkraid Het Bossche gerechtshof deed gis teren uitspraak in de zaak tegen de 32-jarige vrouw A. R. uit Heerlen, die in November van het vorig? jaar gepoogd heeft haar man uit den weg te ruimen, door een van zijn hoter- hammen met ratlenkïuid te besme ren. De man at echter slechts ven klein gedeelte van de boterham op, daar hji bemerkte, dat er iets niet in den haak was. Even daarna werd hij onwel cn op advies van den dokjer naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij binnen enkele dagen hcr- slclde De vrouw werd door dc Maas- trichtschc rechtbank tot anderhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld, (joep kwam van dit vonpis in hooger beroep, evenals de officier van justi tie. die zes daar had gcëischl, bij de behandclin^TO hooger beroep eischte de procurcur-generaai. mr. v Leeu wen, verhoogjng van de straf tot drie jaar. Het hof heeft de zaak than* voor een aanvullend onderzoek terug verwezen naar den rechter-commis* sarls. DUIZEND GULDEN ONTROLD Een lieer van buiten de stad bracht dezer dagen in gezelschap van eenigi- kennissen een bezoek aan een 'café in Den Haag. Blijkbaar was daar nog wat goeds te krijgen, want na eenigen tijd geraakte hij opdcr dfn invloed van het genot'enr. legde zijn portefeuille, welkg een groot bedrag aan geld :nhj#id. op een kastje en liet die eenigen tijd onbeheerd lig gen. Toen hij de portefeuille weer opnam miste hij daaruit een aantal bankbiljetlen voor tezamen een be drag van duizend gulden. De recher che heef: het café doorzocht, doch hel bedrag niet kunnen achterhalea. POLITIE TEGEN GEMASKERDE BANDIETEN IN I.UIK Schietpartij eischic doodcfa Dezer dagen zjp twaalf gemasker de bandieten de Grand Bazar van het St. Lambertpléin te Luik binnenge drongen en aan den haal gegaan met ~0P 000 fr. utt de hooWkas De mobiele brigade on dc poli'ie achtervolgden de bandieten door het' entrum der staa. Enkele dieven jaagden erin te ontsnappen, maar zjj die valioxen met bankbiljetten lroegen, werden acliterhMld. Een he- 'ig vuurgevecht vond plflWs tusschen •en bandiet en politic-agenten. De lief werd hierbij zwaar gewond Hij erschool zich in een huis en loeg zich een kogel door het linofd. Helaps zijn er twee slachtoffers to bctreurc" hij de politie-agenteiu ad- jtjnct-commusaris Veldman, door een kogel in het hart. en agen» Guyot, die zwaar gewond werd door »n kogol in de ruggegraat. Een bediende van het warenhuis, die zich aan dc zijde van den bandiet hg vond. toen hef vuurgevecht ont stond, werd eveneens zwaar aekwe'rt doorverscheidene kogels in den buik. Eén andere bandiet werd aange houden: het betreft een Nederlandsch staatsonderdaan. Al het geld werd teruggevonden

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1943 | | pagina 1