PIT ZWITSAL ARBEIDERS Waschbehandeling KOM WERKEN Bij SOLLICITEER „CURSUS M.O. BOEKHOUDEN" DOELPUNTEN MEISJES EN JONGENS NOBLITO nkeUet AMERSFOORTSCHE STUDIECENTRALE AMERSFOORTSCHE COURANT - WOENSDAG 18 OOGSTMAAND (AUGUSTUS) 1943 BURGERLIJKE STAND AMERSFOORT 18 Arg O r b o- re u: Jacques Maarten z v. -H. .1. Los en C. C. F::?z. Janna, d. v. J v. cl Pol ni A. V Deuveren. llcn- ricus Wilhelmus Emanuel Maria. d. V II J. E v. El en C J tie Groot Gehuwd: G, Arbon or J. Bmir- men A, v. Filer en M. J. Sacl- SOF.ST Geboren- FKfncïScus. tv H Nypels en Th. van Dijik Johannes, z v. S. v. d 3raak en B. v d Wal Louisa, tlv. J v. d Berg en .1. van Ee - l'rederik. z v K Kom- beth ei\. A. Broeders Petron'clia. d.v. D Voorlman en .1. Bunk Dirk 7 v. J Dullaart en A Dis - Jan, t v J Dullaart en A Dis Gerdinn, d.v. H. Zwart en ?.I. Verzaal Mari-i d v B v. d Brenicr en' B. Stalcnhocl Kendrika. d.v. .1, v. Tellingen cn H Middag Wilhelniina, d.v. A Kaats cn M van Putten Ondertrouwd: IJ. Nodclijk crt II de Kogel P. v. ri. Grint, cn E. Koff W. Grift cn'G. Kok V. van Gardingen on A. \an Vclzon. Gehuwd: W. Smit en J van Gooien. Overleden- G .T. Ruitenberg, 9 jaar D Meijer—Mook, 76 ir. J. v. d. LugtRaven, 88 jr, C. de ZoeteKnoppers, 82 jaar. Markt Nykcrk. Eierenpnjs 1 32— 137 p. kilo; eendeneieren 7.00—8.00 per 100 st li biggen; 6 kalikoeten 8001350. Handel redelijk Bedrijfsschap voor vee en vleesch heeft overgenomen 102 stuks rundvee en 00 nuchtere kalveren. Naast den hoofdred zijn delltk: R. Leenknegx. chef-t buitenland. C Rekke, red binnen land. D J. Rckké. sport-red. cn stads verslaggever. mej. P J Baartmsn. ad vertenties, Allen to A'foort K 78 DE VERDUISTERING: Van 15 Aug, tot 21 Aug. van 21.00 u. tot 6 15 U. 22 Aug. L.K., 30 Aug. NM KINDERPOEDER j Ideaal strooipocder- legen schrijnen cn smcllcn. Graote slrno/hus .40 c. Navulzakje .30 c. kjrnsAf Geldersche Vallei SOEST Dieven aangehouden. Tijcfcns af wezigheid der bewoners werd kort geleden ingebroken ten huize van B. r.an de L. de Coliguylaan, waarhij klcedingstukfcen. zilveren cn anderen voorwerpen worden ontvreemd tot eer waaide van pl.m. f2!<00 Uit het direct ingestelde onderzoek kwam va.;:, te staan, dat deze inbraak was gepleegd door een vrouwelijk per soon en drie mannen Deze vier per sonen konden op verzoek van de po litie alhier .e Hilversum worden aan gehouden. waarna is komen vast tc staan, dal de aangehoudenen deel uit maken van een complot van twaalf personen, die reeds «meerdere inbra ken in de omgeving hebben gepleegd Ergerlijke vernieling Dc houten kleedkamers van dc voetbalvereenig ..Be Quick", die haar terreinen heeft aan de Fcrd. Huijcklaan. zijn door trekkers en cenigc baldadige Soester knapen zeer ernstig vernield. Plan ken werden afgerukt, ruiten ingesla gen cn het geheel met verf besmeurd. De daders zijn opgespoord. Diefstal in dienstbetrekking. Mevrouw S. aan dc Molenstraat deed aangifte van diefstal van diverse goederen door haar dienstbode. Oscrtrcding Jachtwet. P. H. O. werd bekeurd terzake het zich in het veld bevinden met verboden j'acht- middclen. RADIOPROGRAMMA'S DONDERDAG 19 AUGUSTUS 1913 Hilversum I, 411 M. G.45 Gram. 7.00 Nieuws 7.10 Gymn. 7.29 Gram. 7.40 Sport. 7.50 Progr. 8 00 Nieuws. 8.10 Gram. (8.45—8.50 Voor de huisvrouw). 9.00 Godsd. uitz 9.15 Zang en piano. 9.45 De Melodistcn. 10.15 Voor de vrouw. 10.30 Dc Mclo- disten. 11.00 Voordracht. 11.15 Zang piano en fluit. 12.00 Almanak. 1215 Dick Willcbrandts. 12.45 Nieuws. 13.00 Bijenstal. 13.05 Politte-Muzitkcorps 14 00 Kroongetuigen tegen het Bol sjewisme. 14.15 Otlo Hendriks. 1500 Viool en clavecimbcl. 15.30 Koffer- gramofoon. 16.00 Het Amusements orkest IC 45 Nieuws. 17.00 Uden Mas- man. 17.30 Wat nooit vergeten wordt. 17.40 Zang en orgel. 18.00 Persover zicht. 18 05 Gram. 18.45 Brandende kwesties. 19.00 Nieuws. 19.10 Spiegel v.d. dag 19.15 Opn. 19.30 Symphonie orkest. 20.00 Klankbeeld. 20.25 Opn 21.00 Schumann. 22.00 Nieuws. 21.15 Gram. Hi! vi i II 17.00 Gram., 18.00 Melodistan 19.00 Nieuws 15.10 Voor de kleuters 19.15 Gram, 20.15 Nemen wij antiek meu bilair in onze woning? 20.30 Ik ben.... 21 00 Amuscmentsork21.45 Avond wijding 22.00 Nieuws. Otf. Landbouwmededeelingen voor de Provincie Utrecht De tvrnd. Provinciale Voedselcom- misr-aüs voor de provincie Utrecht maakt bekend, dat de paardentaxa- tlemarkt. van 23 Augustus as komt tp vervallen. De eerstvolgende markt ral plaats vinden op 7 September a s. tc Veenendaal. Sportvaria Schaken. Hel bondsschaaktour- nooi. Uitslagen tweede ronde- Gr. B: tiding—Blsschoff 1—0; Boers—De Haan 01; Groep F: Ir. Merkens v. Vliek 10; HeldermanKruit 10. De uitslagen van dc derde ronde lulden: Groep A: Dc Graafmevr Koomen 1—0; Van Oostcrwijek Bruijn —Visser 1'0; Bijl—Hamers 'o-K: Groep B; Reurslag—De Haan 1—0; Bisschoff—Boers 0—1; Roelofsen— Uding 0—1; Groep C: Dr. Schuckink Koolv. d. Leij 01; Woittiez Srharp 10. v. d. VeerNuijten 10; Gr. D: Juffer—Flentge 10. .Eijndt- h'oven—Waltman 1—0; Breimer— Sandbrink, afgebrGroep E- Dr. Houtgast—Kranenborg 1—0; Jitta Jothman 1.,; Kat—Bregman 1—0; Groep F. Ir. Merkens—Rooijen 0—1; Kruit—Scheper 1—0; v. Vliet— Helderman l/9Groep G: Borde- wijk—Kamps 0—1; Ramhorst—v Ha- mersvcld 01; Meycrv. Goor 10; Groep H; Schrijver—Bleyenberg 1—0; WeijersDe Wit 01; KayimNeer voort ik; Groep I: Krijnen—v. d. Haar 0I; Franken—Dc Vos 10 Koomen te Amsterdam. In het kader van het bondstournooi van den Ned. Schaakbond won W. Koomen van C. H. Rocle. doch hij verloor de partij tegen A. H. Roosc, Waterpolo. Hedenavond vindt in Pesie's bad de belangrijke polowcd- strijd plaats A Z. P. C.Meeu wen jun. De winnaar plaatst zich in de finale om het landskampioenschap. Verder worden nog gespeeld: A.Z. P-C. 2Brandenburg 3 (hesren); A Z. P.C. 2—D.K.R. 2 (dames; A.Z.&P.C. Neplunus (adsp.). Waterpolo. Hedenavond worden in het Sportfondsenbad de navolgen de waterpolo-wedstrijden gespeeld: Neplunus—Forel (adsp. meisjes); Ncptun. 6Woestduin 2; Neptun. 3 Waterkip 1. Het verdere programma van Neplunus vermeldt: Donderdag 19 Aug.: Flcvo INeplunus 2 (dames), Brandenburg 3—Neplunus 2 (heeren). Zaterdag 21 Aug neemt Neplunus I (heeren) deel aan het Z.Z.V.-tournooi te Zeist cn op Zondag 22 Aug. aan het tournooi uitgeschreven door de Zwemverccn. Triton tc Wcesp Dien dag neemt een juniorcsploeg van Ncptunus deel aan hét Zwcmlust- tournooi cn gaat Ncptunus I dames naar Den Haag om daar tegen Zian fe spe'en in dc Rokocentbeker-com- petilic. Huldiging der kampioenen. De Neptunusschare was gisterenavond in een feestelijk versierd zaaltje van „De Valk" bijeen om zijn kampioe nen tc huldigen. Onder groot enthou siasme en een haag van rood-witte vlaggetjes werden de kampioens zeventallen. het eerste heeren- en da meszevental, ontvangen De A.Z. en P.C. was vertegenwoordigd door zijn voorzitter, den lieer S. D. v. Dode- weerd en dc aanvoerster van het eerste dameszeventai van A.Z. P.C. me). H. Gerritsen. Er werden vele vriendelijke woorden tot de kam pioenen gericht, die wij niet allen in dit bestek kunnen weergeven. Wel willen wij memoreeren de hartelijke toespraak van A.Z. en P.C.'s voorzit ter en het antwoord van Neptunus' leidsman, de heer v. Zwol, waaruit blijkt, dat het de ernstige wil van beide vereenigingen is om gezamen lijk in goede harmonie te werken aan den bloei van de Amersfoortsche zwemsport. Athleliek. Chris Berger neemt afscheid. In- het Olympisch Stadion vindt komenden iondag de laatste groote athletiekwedstrijd van dit sei zoen plaats met een programma, dat klinkt als een klok. Alle athleten van naam komen aan den start en zij zul len trachten drie nationale records te verbeteren. Bovendien bcteekent deze dag het afscheid van onzen grooten athleet Chris Berger van de persoon lijke wedstrijden en zal een ploeg 16- jarige jongens een aanval doen op het record 300 m. estafette. Voetbal. De competitie begint. Het eerste programma voor de plaatselijke clubs luidt: 5 Sept.: Hil versum—H.V.C.: 12 September: H.V.C Volendam; D.W.S.V.—Am'. Boys: QuickSaestum. A.P.W.C. is vrij. Op 19 September wordt de jflaatselijke ontmoeting A.P.W.CQuick gespeeld. De competitie-indeeling is gelijk aan die van het vorige seizoen. S.E.C. uit Soest begint op 12 Sept. de competi tie met een uitwedstrijd tegen C D N. Laat varen zweepslag en getier Want 't paard is een goedaardig dier. De Burenhulp in onze provincie Een der mooiste eigenschappen van de Utrechtsche boeren is door alle tijden heen geweest, dat zij elkander hielpen in moeilijke omstandigheden. Reeds voor den oorlog was het ge woonte den buurman hulp te verloe- nen als hij met „iets zat". Dat „iets" was toenmaals vaak reeds trekkracht. Want paarden zijn er in Utrecht nooit teveel geweest. Voorheen bestond dc mogelijkheid het overschot van goede dieren uit andere provincies wij denken b.v. aan Gelderland in te voeren. Deze mogelijkheid is thqr.s uitgesloten en het strekt tot vreugde, dat de boer begrepen heeft op eigen kracht, dus met zelf gefokte paarden het tekort te moeten opheffen De paardenfokkerij is hier vooruitgaan de, zooals op de te Leusden gehouden keuring wel gebleken is. De moeilijk heden, welke dc bouwboer vooral ir dezen oogsttijd door het paarden- lekort ondervindt, blijven echter groot, doch zij kunnen wanneer de boeren elkaar de helpende hand rei ken. grootendeels worden opgelost. Wanneer namelijk de veeboeren, die in deze maanden hun paarden voor een groot deel kunnen missen, de dieren leenen aan hun collega's in de buurt is het ongemak vrijwel prac- tlsch opgeheven. Doen zij het niet, dan is dat niet alleen onsociaal, maar ook in hun eigen nadeel, omdat de provinciale voeöselcommissarls ir overleg met den boerenleider gerech tigd is. paarden van veeboeren te vorderen voor „inzet" op een bouw- of gemengd bedrijf. Deze week heeft dit bijvoorbeeld plaats gehad in Ka- merik en Zegveld, waar 23 paarden tijdelijk van eigenaar verwisselden. De veeboeren keken toen op hun neus, omdat ze hun paard toch kwijt raakten en niet wisten wie het in ge bruik kreeg. Wanneer zij dc koppen bijeen hadden gestoken en ..buren hulp" hadden verleend, dan hadden zij in ieder geval geweteri. wie-hun paard ging gebruiken. En men leent nu eenmaal liever aanbeen bekende, dan aan een wildvreemde iet; uit. van wien men niet weet of hij het paard goed zal behandelen. DE WISKOTTENS DOOR RUDOLF HERZOG (Feuilleton.) De bureaux van de Hoofdinspectie voor de bescherming van de bevol king tegen luchtaanvallen, welke tot heden waren gevestigd te 's Graven- hage, Heerengracht 23. worden met ingang van Donderdag 19 Augustus verplaatst naar Nijmegen en onder gebracht in het gebouw van het Di rectoraat-Generaal v. Politie, Groes- beekscheweg 329, telefoon nr. 25241 t.m. 25248, postbus 71. 51 Hoeveel we naderhand verdienen kunnen, hangt nu van onzen arbeid af. Of we aanpakken of alleen maar in de handen spuwen. Is er één on der jelui, die zeggen kan, dat de Wis- kottens zich tegenover hun arbei ders ooit onrechtvaardig gedragen hebben? Is er één onder jelui, die vrees koestert en voorzorgsmaatrege len zou willen nemen? Dan voorden dag er mee! Het gaat in één moeite door." Barthelmes was onrustig te ruggeweken. Er weerklonk een opge wonden gefluister onder de lieden. Toen duwde men den man verder naar voren. Dezen keer toonde hij zich zeker van zijn zaak. ..Mijnheer Wiskotten", zeide hy eerlijk, „dat over de veie bestellingen en in ver band daarmee het hoogere loon, al datgene, in één woord, wat ik daar even gezrgd heb. was natuurlijk on zin. We ziin altijd tevreden geweest en zijn ook nu tevreden Die getui genis moeten wij u geven. We waren slechts geheel beneveld toen Wiscz- kowski ons' straks voorrekende wat vcor een geldregen er nu over Bar men kwam en dat we er naar kon den fluiten. En dan, mijnheer Wls- kotten. het solidariteitsgevoel, dat moet er nu eenmaal zyn." Gustav Wiskotten keek de loonlysten in, welke hy meegebracht had ..Ik dank je. Barthelmes, voor de goede getui genis. En opdat gy allen vernemep zult. dat wy jullie vertrouwen ook een klein beetje verdienen wil ik je medfdeelen. dat wy. vóórdat gü den arbeid neerlegde, dus uit eigen vrijen wil. alle loonen en de gelden vcor het overwerk met tien procent verhoogd hebben. Hier, Barthelmes je kunt het nakyken. Daar staat de veran dering in de loonlijst, door de firma onderteekend." Barthelmes weerde af. „Mijnheer Wiskotten", stamelde hy, „alle donders, u moet ons voor 'n fynen troep aanzien. Tien pro cent!" H(j wendde rich tot zyn mak kers. „Uit eigen vrijen wil. Ik wou waarachtig, dat ik door den grond zinken kon...." Wisczkowski kon zich niet langer inhouden. „Zyn jul lie ouwe wijven?" schreeuwde hij woedend. „Kus toch je heer de hand en bedank voor de genadige straf! Of zyn jullie mannen, die zich hun doel voor oogen stellen? Hier gaat het niet om ons, hier gaat het om de algemeene beweging, om de rege ling der machtskwestie. om het soli dariteitsgevoel!" „WLsczkowsky", riep Gustav Wiskotten hard. „jij hebt hier niets meer te maken. Je bent ontslagen." „Wat u zegt, mijnheer Wiskotten! Wy ontslaan ons zelve, wij allen en wij komen pas weer, als door alle ververyen van het Wupper- Alweer: Verschil van opinie! 't Zou saai worden, als alle menschen dezelfde dingen prettig vonden. Dat doen ze dan ook niet. Alleen de Victoria-biscuits: die worden doof iederéén gewaardeerd! Neef Johannes hield vroeger kippen, en z'n vrouw gebruikte de eit/es voor het beslag. Maar nu zijn die kip' pen wég... en laatst was neef 'A kwaad, omdat ie geen flens- /mf jes meer kreeg! Tante klaagde mij dr nood en, /r ik vroeg verbaasd: „Heb Ui dan nog /f nooit van PA NKO i gehoord?" Adv. dal de nieuwe loonstandaard aange nomen is. Zonder voorwaarden! Die zijn er dan niet meer." „Wisczkows- k>\ vervoeg je oogenblikkelijk aan da kas en laat je je loon uitbetalen." (Wordt vervolgd). FAMIL1EBERIC&. EN Zoo do Ileero wil on zii S loven, horen onze geliefde 2 t Ouders. 5 JAN WILLEM FRANKEN r| WILHELMINA VEODER U i 26 Atte. a.s. don dag to ir k herdenken dal zii vóór T t0 jaren in don oohl wer- y; den verbonden. Pal zij noc lang gespaard 3 j> mogen blijven is do wenseli 4 35 van lninno dankbare kindo- -j. S ren. behnwd- en kleinkin- 3 deren. Terschunr. Aug. 1943. 4 ibaaxm:m:ixi:Ki:icK GESLOTEN VAN 23—29 AUGUSTUS. Porirctspccialist DE SMALEN BEVRAAGD NET MEISJE voor hecle of halve dagen. Appel, Kamp 31 GEVRAAGD v. DIRECT NETTEJONGEN leeftijd ca. 16 jaar, als leer ling ankervvikkelaar. Tech nisch Bureau APPEL, KAMP 31. Voor de vel« bewijzen van har telijke deelneming, ontvangen bij het overlijden van onze lievo Vrouw. Zusler. Behuwdzuster en Tante. Mevrouw P. BOLK. geb. WILLEMSZ, betuigen wd onzen oprechten dank Woudenberg: A. A. M. C. Bolk. Eek en Wiel; M. Willemsz. C. Willemsz—Rambonnet en kinderen. Amsterdam: K. Willemsz. Th. Willemsz. Bandoene: A. A. J. van Es—Bolk. Or. Ir. L J. C. van Es en kinderen. Augustus 1943. AF TE GEVEN VERLOREN een gouden Verlovingsring aarin gegraveerd 25.7.'39 D.R. Goede belooniitg. TUKKER. Bakkerij „De Schutter", Leusden. ADVERTENTIES VERLOREN Dames-armband- horloge verchroomd, naande van St. Eli sabeths Gasthuis naar station. Tegen belooning terug te bezor gen F. J. G00VAERTS, STCRT- ZUI0 59. Goöp. Boerenleenbank H.V, „Achterveld" Houders van Spaarbank-Voor schot en Loopendo Rekeningboek jes worden beleefd verzocht hui boekjes op de circulaire aange geven datum in te leveren tot bij schrijving der rente cn controle met de boeken. Op niet inleve ring wordA1.— boete per boek je gesteld. HET BESTUUR. RitsemaStofzuigers HILVERSUM. Aanbieding gevr. alle mer ken GEBRUIKTE STOF ZUIGERS. Reparatie. AMERSF. VETFABRIEK VRAAGT NETTE beneden 18 jaar of boven 35 jaar. Tevens een JON GEMAN voor lichte kan- toonverkz.hedcn. V.g.g.v. Aanm. Vondellaan 23. Wie RUILT mijn twee groote KANTOORSCHRIJFMACHINES voor een kleine Koffermachine LEM. ARNHEMSCHEWEG 32. AMERSFOORT. Diploma Boekh. Associatie geslaagd do lioorcu A. v. d, Vlas- «kkers. D, v. d. Meiden cn Moj. D. Srhollcn. allen opgeleid dooi den. heer K. A. GROENHUYSEN Leeraar Boekh. M.O., Pasteur- ttraat 8. alhier. Opleiding voor alle boekhoudexamens. Boerenkool- en Andijvieplanten BLOEMISTERIJ VISSER, Leusderweg 73. ME0E0EELINGEN PLAATSELIJKE DISTRIBUTIEOIENSTEN. AMERSFOORT AANVRAGEN VOOR RIJWIELBANDEN Aanvraagformulieren voor rijwielbanden kunnen worden gehaald en ingeleverd op Kanier 6 van het Dislributjekanloor. Planlseen- West 2. van 19 tot cn rael 28 Augustus van 's morgens 8.30 11.30 uor. GEVRAAGD te Utrecht tegen 15 Sept. of later net R.K. Buitenmeisje v. d. ei. n„ zelfst. kunn. wer ken. Meerdere hulp aanw., f':ak loon. Goede kost en v.g.g.v. Br. No. X-4779 Adv. Bur. ALTA. Pausdam, UTRECHT. VOOR EEN PRIMA STOOMWASSCHERIJ „DE ZON" APELDOORN VUURDUIVELTJES ƒ14.85 en ƒ17.50. IJZERHANDEL „DE MAGNEET" OUDE SOESTERWEG 99 Te koop gevraagd alle soorten MEUBELEN, VLOERBEDEKKING, KLEEDING EN SCHOENEN, Bos, Ranonkelstr.5 gevraagd, eenige jaren in het vak. Aanmelden: Coöp. Sem. Belang OUDE SOESTERWEG INKOOP BOEKEN BOEKENCENTRALE betaalt hoo- ge prijzen voor alle soorten boe ken. romans Nobelreeks. Arbo- boekon, album, jongens- en meis jesboeken, enz., enz. Ook aan huis te nntbieJ">T „BOEKF.Nv t TfiALE". LANGESTRAAT 68 A'FOORT BLIJF NIET AAN DEN KANT STAAN O Nette WERKSTER. Mevr. Lem. Arnh.weg 32 164 O Nette DIENSTBODE v. d. of d. en n„ goed kunn. ko- Aanmeldeni tuaschen 7 Schouten. (ju. Gaslaan en 8 uur 's ai Varkensmarkt li 'O Mevr. v. Prij S. vraagt, tegen Isc ZOODRA EEN OPROEP VERSCHIJNT lept. DIENSTBODE voor d. of d. en nacht. 343 O Flink MEISJE v. d en n. Meerdere hulp aanw Mevr. v. 'x Eind. Snouckaertlaan 28 hoek Bergstraat. 345 O Voor spoedige Indienst treding gevr. neDAGMEISJE Goed loon! Mevr. Leschot. Vermeerstraat 4. 349 O LEERING of vergevor derd heerenkspper. Kapel- weg 41. 358 0 DAGMEISJE gevr. per 1 September. Zondags vrij. Zich melden deze week Von dellaan 33. 360 O Zoo spoedig mogeliik een net, MEIS-JE voor lieele da gen. Aanmelden J. Elzen- doorn. Spaarnestr. 117, A'foort 361 O Aank. KAPSTER gevr. of Jongedama om in.het vak te worden opgeleid Br no. 6804 bur. Amersf. Courant. 356 ft Mevr. v. d. Leti. Ternate- t 24 vraagt een MEISJE de morgenuren. Zondag; TF. UTRECHT. Volledige mondelinge opleiding voor M.O. BOEKH.STAATSPRAKTIJKDIPLOMA en HANDELSKENNIS L.O. door 6 docenten. Speciale repetitie-cursussen 19431944. Vraagt prospectus bij H. P. BROEKHUYSE. Blankenbeymstraat 35, Amersfoort, Tel. 5303. J. VAN EIJK, J. v. Scorelstraat 57, Utrecht. Veel is veranderd of vergaan, Veel had een vluchtig, kort bestaan Veel bleek slechts waarde- looze schijn, Maar HAAS AZIJN bleef HAAS AZIJN. KI. Advsrtentiu Allien bij vooruitbetaling. worden iederen. dag tot 10 o. aangenomen, mogen max. 50 woor den bevallen. Zakenadvertenties komen niet in deze rubriek. Brie ven onder No. 10 et verbooging. Brieven tbnisbez. 10 cL eitra. Personeel gevraagd ft Witte BRUIDSJAPON m. bijpas, onderjurk en sluier, maat 38-40 Brieven aan H. Venhorst, Statlonsstr. 32 B. 353 ft Paar DAMESSCHOENEN. 37 of 38. Brieven. Butse- laar. Ligusterstraat 78. 334 ft BABY COMMODE. Van Hoeven. Utr.weg 353. 342 ft 2 Pers. LEDIKANT met bed. tevens babykleertjes ter name gevr. Lambrechts, Soesterweg 95. 346 ft DAMESSCHOENEN h. maat 37 of ruilen voor maat 39 of 40. Schutter, Leeuwon- hookstr. 2. 350 ft Paar HEERENSCHOENEN t 43. v. d. Helden, Blee- kersstraat 12. 368 Te koop aangeboden •ril, 364 ft Mejuffr. Knap. Dollard- straat 150 vraagt voor een paar uten p dag. 's middags of 's avonds een beschaafd MEIS.ÏK om haar voor te lr.- ■n en voor gezelschap. Zich in te melden tuss. 4 en 5 Liefst, uit den omtrek van de Dollardstraat 373 ft Wedn. zoekt een HUIS- HUI DSTFR, Klein gezin. Br. no. 6795 bur. Araf. Crt. 336 Personeel aangeboden ft Beschaafde DAME, mid- delb leeftiid. zoekt, plaatsing als huishoudster bij heer, da me of moederloos gezin om zelfst. de liulsh. waar te ne men. Br. no. 6801 bur. Amf. Crt. 341 Te buur gevraagd 333 ft Jongeman, 27 Jr.. vraagt v. direct net KOSTHUIS m. huiselijk verkeer. Br. m. prijs opgave onder no. 6796 bur. Amersf. Courant. 339 ft As echtpaa:- zoekt on- gem. ZIT- en SLAAPKAMER met vrije keuken of gebr. daarvan. Br. met prijsopgave bur. Amf. Crt. 351 ft Jongelui die wenschen te trouwen zoeken gem. KA MERS met. gebr. v. keuken. Br. no. 6807 bur. Amf. Crt, ft WONING of ged. woning te huur gevr, door kl. gezin 3 pers. of event, ruiling v. woning te Schiedam. Ook omgev. der stad. Br. no. 6802 bur. Amf. Crt. 335 ft Gedeelte van WONING liefst waar man In krijgsge- Crt. Te huur aangeboden AMERSF. NACHTVEILIGHEIDS-DIENST Directeur: J. DUYKERS. res. off. r. «pee. d. VACANTIE Waarschuwt ons tijdig, opdat wy ons personeel EXTRA ORDERS kunnen geven. Ceeft U nog heden op als abonné. BEL 6 0 0 0. ft ZIT-SLAAPKAMER met. pension voor. een of twee personen. Zondags afwezij Br. no. 6800 bur. Amf. Crt. Te koop gevraagd ft 100 Rijpe TABAKSPLAN TEN. Kruiskamu 106. 366 ft Mooie HUISKAMERLAMP 10. 'sAv. tusschen 6 én 7 uur. Wed. de Gans. Kroon- Mesmolen 8. 371 ft WANDELWAGENTJE '25 Van Oven, Ligusterstr. 50. ft 2 SLAGERSJASSEV. 5 an, prijs per stuk '9. Adrès Solingen. Memlingstraat 9. 344 ft 3 REGENJASSEN', m. 42 '25 ƒ30: 1 paar schoenen, m. 40'.'. Berk. Verhoevenstr 72. 354 ft Paar VOETBALSCHOENEN ~i. 42 ƒ15: twee broekjes 1.50 p. stuk en een shirt 2. Lureman, J. v. d Hev- d ens t raat 16. 355 ft Crème ONTBIJTSERVIES 6 pers. (nieuw) '17.50 en bij passend theeservies. 6 pers. (nieuw) '20. Heere, Bernul- fusstraat 2. 357 ft Pracht zwart" MANTEL 100. VermeiJ. Vlasakkerweg 52 d- 359 ft BOX ƒ10Butselsnr. Ligusterstraat 78. 333 ft 250 TABAKSPLANTEN Vir ginia. Te bevrageir Violen straat. 57. 363 ft Moderne KINDEKWAGEN 80 Van Dijk, Soesterw-pg 203 boven. Na 5 uu Lessen ft Wedn P. G.. met twee schoolg. kinderen zoekt KEN NISMAKING met een wed. of rouw boven de 40 jr. leeft, r. no. 6794 hur. Amf. Crt. 337 ft WIE RUILT gr. antieken open haard tegen modernen kleinen. Bijbet. Tevens fl. hondenhok te koop 30. Na 1. Berdents v. Berlekom. Fahrenheltstr. 48. 348 ft Aangeb. bruine DAMES SCHOENEN. m. 37 en blau- zomermolières. m. 38 ln ruil voor 2 pr. zomerschoe- en of 1 pr. winterschoenen 1. pi. hak m. 38. Lousder- ■eg 208 B. 355 ft VERLOREN op Zaterdag middag 7 Aug. J 1. op groote straatweg Zwolle-A'foort een bruin lederen actetasch met documenten enz. voor den vinder van geen waarde. Te gen ruime belooning. waar- bit acfftasch desgewenscht mag worden behouden, In houd terug te bezorgen adres Dr. A. Bergmann tê Henge lo (O.), Dcldenerstraat 192. 370 Handelscorrespondentie. Boekhouden. Middenstands diploma. Handschrlftvérbete- rlng door gediplomeerde leer krachten Korte opleldlngs- tifd. Billijk lesgeld Gerda v Rouwendal. leerares. Kapel- weg 76. ft Het Enschedesche huis werkinstituut organiseert u Amersfoort mond. cursussen ter opleiding voor het MID DENSTANDSDIPLOMA op Za- terdagavond en Zondagmor gen. inl. en aang. Zaterdag- avonds 8-9 u. bij den leider J. Krediet, Arnh. weg 131. 852 De hygiene straalt af van elk pakje ROBOTA ROOMBOTER De garantie voor prima kwaliteit en juist gewicht „is in de koop inbegrepen. Daarom doet U verstan dig om op Uw boterbon te eischen: ROBOTA 'fl ROOMBOTER Adres voor den handel: DE ROOY - AMERSFOORT ALLE SOORTEN MEUBELEN te koop gevraagd. ,,'t HOEKJE", van ouds Romijn, ST. JORISSTRAAT 39, Telefoon 4078. KWARTAALABONNEMENT eenvoudige verrekening. FABRIEK VOOR LEVENSMIDDELEN VRAAGT VOOR DIRECT FLINKE voor licht fabrieks- en magazijnwerk. Aanmelden D. VAN ELST, SOESTERWÉG 576. MEDEDEELINGEN PLAATSELIJKE DISTRIBUTIEDIENSTEN. SOEST EN BAARN ft Oude GRAMOPHUUVPLA- TEN' in elk kwantum Radio „Koning" Arnhemachestr. 27 TeL 3406. ft PASSERDOOS te koop ge vraagd. Lem, Arnh.weg 32. Amersfoort. 165 ft Zgan. oud» kwal., K1N- ukkwauen, Br. met prys- opg. T. B. Aalüers, Asters" 15. 331 Openstelling kantoor Eemnes. Met ingang van 16 Aug. 1943 is het distributiekantoor (p Eemnes uitsluitend des Donderdags geopend. Ue détaillisten te Eemnes moeten voorlaan mlevere-i op Donderdag en wel des ochtends tusschen 9 30 en 12,30 uur. Het overige publiek kan op Donderdag geholpen worden van 9.30 lot 14.30 uur. Hel kringkantoor to Baarn is elke dag geopend ook voor de inwoners V3n Eemr.e-:. d»s ochtends van 8 30 tol 12 00 uur on 's middags van 14.00 tot 15 00 uur. Inwoners van Eeinnes worden le li3arn met voorrang geholpen. Suest, 16 Augustus 1943. KWARTAAL ABONNEMENT, DE EENVOUDIGST». VERREKENING GRAND-THEATRE VRAAGT v. SPOEDIGE INDIENSTTREDING een Cassière en 1 een Zaalchef Aanmelden aan het theater, 's morgens van 9 12 nur. DO UWE EGBERTS THEESUBBOGAAT lcoml echte thee nabij] DIRECT GEVRAAGD DOOR FABRIEK VAN SUI KERWERKEN NETTE JONGENS Leeftijd 1416 jaar als leerling-suikerwerkers. Aanmelden: JOH. BOSBOOMSTRAAT 21, A'FOORT. He' 60 onUde«sniakeUik,be GEEFT UW ADVERTENTIE VROEG OP DAN KUNT U OP VLOTTE PLAATSING REKENEN. VEILINGLOKAAL 'T CENTRUM VAN PERgIJNSTRAAT 9, Venduhouder: H. J. Noord man. Amersfoort. Tel. van 912 en van 1.30 tot 5 u, 5691. Overige uren Tel. 4078 De EERSTVOLGENDE VEILING is bepaald op Dinsdag 7 September a.s. Nette goede ren kunnen nog gebracht of gehaald worden tot en met Donderdag 2 September a.s. Johan Vail Aanvang :.ieuwe cursussen begin Sept. „„„„IA, AVONDLYCEUM: Opleiding Staatsexamen Oldenbarneveltl. cn B. tics exlraneus A en B nO. 42 TBI. 6920 tlpleilling FRöBELACTE A en B (O I. van Moj. H. A. van Albada) Opleiding MIDDENSTANDSDIPLOMA. OPLEIDING M.U.L.0. A »n B. SCHAKELKLAS (o.l, v.iu Mej, Monsma), maakt klaar vnnr 2e klas lager» schonl. HUISWERKCURSUS voor alle sehnffn 'nlichtingen: DiWo.. Do en Vrijdag van 9—11 uur aan hel instituut Joh "an Oldenharnevelllaau 42. en telefo nisch onder No. 6920. Mej. P. M. Jacobs Barensen. Ir. P. H. A. van Aken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1943 | | pagina 2