mm AKKERTJES SEPTEMBER qoed 1 qeiwm... tJfSf maatkleeding O J\BC LOOPJONGEN Meisje Vestigingswet Middenstandsdiploma SCHEUREN GRASLAND NETTE JONGENS Middenstandsdiploma drie dagen met vacantie DOELPUNTEN NOBIITO 2 AMEP.SFOORTSCHE COURANT WOENSDAG 1 HERSTMAAND (SEPTEMBER) 1943 BURGERLIJKE STAND AMERSFOORT, 1 Sept. C. e bo re n: Erik Andreas, z. v A. Becker en H. v Werkhoven Maria, cl v A. Blo!; en K. Beitlcr. (Jcrrltje, rl. v. r*. J v. Donselaar en J. v. Loenen Aaltje Jannetje, d v. P v «J Broek en .1. Pol Wouter Catrinus. z. v. A .1. v. cl. Ivshof en D. ,1. Vogelsang Cerrit Jan. z.v. M. Stoffer en A. Nii veld. Gehuwd; 3. Kraal en K. Meijer E. Holsappcl en E. Drost - J Vos cn H. Hooft, \V. Schlösser en A. C. Slekeler.bur;:. Overleden: A. Bokslag, 77 jr.. ongehuwd. SOEST. Geboren:' Henriöttc, d.v J. A. Sehotle cn A 1 v. d. Wilt Richaröa Gerarda Wilhelminu d.v. C J. Hilhorst cn W. J. ten Haaf Gijsberta Johanna, d.v H. W. Pohl- man en G. Majoor llendrikus Jo hannes. z.v. J. v d. Brink en M. van Nimwegcn Maria Meta Clasina, d v. G. Stam en H. G. v Kooij Wil lem, z.v. T. J. de Ruiter en B N. Kersten Marjan, d.v R J. Stalen hoef en J. G. A. Bodewijk Hendri ks Wilhelrnina Cornelia, d.v. J. P. Kuijpcrs cn C. H. T. de Roocle Kendrikus Alberlus, z.v, W. J. Ho ger vorst en J. v. Brcukelen .Tacoba Johanna, d.v. J de Bruin cn J. M. v. d- Tweel Evcrtje Willemijntje, d.v. H. J. Slrumpel cn T. M. Groene- steijn Jeannine Catharine, d.v. Ph. H Marcella en W, C. Bruins. Ondertrouwd: J. Huigen cn R W. Willemsc. Gehuwd: P. Hofman en A. M. Dammers W. Grift en G- R. Kok. Overleden- H Hagedoorn, 40 Jr geh. met A. G. de Brutn. Hgtooglnzcn op Java. In alle groote plsiatsen op Java hebben In Augustus groote betoogingen plaats gevonden voor Subhas Chandra Bose en een vrij Indlë. (C.D.). Gandhl. Het federale gerechts hof heeft de geldigheid bevestigd van een den 2Rster. April door den onder koning van Brltsch-IncUê uitgevaar digde verordening, die 'de beschikking tot- ln hechtenis neming van Gandhl en de andere congrcslelders ook ver der ran kracht deed blijven. Naast den boofdred eljn verantwoor delijk: R. Leenknegt. chef-red en red buitenland, C Rekké. red binnen land. D. J Rekké. 6port-red en stnda- VERDCISTERING: Van 28 Aug.— 4 Sept. Van 20.306.45 uur. 7 Sept. EK14 Sept. V.M. Geidersche Vallei son Taliak gewild. Een belangrijke partij tabaksbladeren werden in rlen nacht ontvreemd ten nadcele -van v. S. aan den Utrcchtschcweg Pas op llw servies. Uit de wo ning van rnej. B. aan de Molenstraat werden acht koppen cn schotels ont vreemd 'De dader is bekend. Te zware last. Wegens het door een paard laten vervoeren van een vec-1 tc zware last, werd proces-ver bant opgemaakt tegen M. W.. alhier. "i0-Jarige tchtvcreeniging. Don derdag 2 September a5. hoopt het echtpaar H. Hindriks—Sterenbcrg, wonende Kolonicwcg 12, alhier zijn 50-jarige cchtvcrecnig. te herdenken. Onderwysbenocmingcn. Tot on derwijzeres aan de R.K Meisjesschool aan de Steenhoffstraat is benoemd mej. JR. Gillen tc Utrecht, tot on derwijzer aan de R.K. Jongensschool aan clc Stcenhoffslraat de lieer B. J. Lelieveld Je Haaldcren; tot hoofd aan de R.K. school voor voortgezet LO. voor meisjes mej. B .7, M. lleins to Utrecht cn tot tijdelijk onderwijzeres aan-de Van der Huchtschool aan de Molenstraat mej. H, J. Starkc. Om bet Drichandcnkampioenschap. In do afgcloopen week zijn de voorwedstrijden om het dricbanden- kampioonschap voor Gooi- cn Eem- land voortgezet rn beëindigd. Onder d acht spelers mot het hoogste ge middelde. die Vrijdag 4 September in de f.nalc zullen uitkomen komt als tweede voor de heer A. Stalenhoef en als zesde de lieer A. Verkerk, alhier. Portefeuille verloren. - C. B. alhier verloor zijn portefeuille, waarin een bedrag van 190.distributie bescheiden, notitieboekje en een ta- bakskaart. Een klein meisje vond de portefeuille, maar de tabakskaart cn het notitieboekje waren toen reeds verdwenen. RADIOPROGRAMMA'S DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1943 Hilversum I, 411.4 M. 45 Gram. 7.00 Nieuws 7.10 Gymn. 7.15 Gram. 7,40 Sport. 7.5(1 Program ma. 8.00 Nieuws. 8.10 Willy Kok. (8.45 8.50 Voor dc huisvrouw) 9.00 Godsd. uitz. 9.15 Piano. 9.45 Opr.. 10.15 Voor de vrouw. 10.30 Opn 11.00 De zoog dieren van Nederland. 11.15 Sopraan en piano; met gitaar en luit. 12.00 Al manak. 12.15 Uden Masman. 12.45 Nieuws. 13 00 In cn om den bijenstal. 13.C5 Dc Melodisten. 14.00 Soldaten tegen dood en duivel. 14.15 Solisten- conc. 15.00 Cello cn piano. 15.30 Kof- fergramofoon. 16.00 Amusement. 16 45 Nieuws 17.00 Otlo Hendriks. 17.30 Wat nooit vergeten wordt. 17.40 Otto Hendriks. 18 00 Persovcrz 18 05 Ope ra-aria's, 1845 Brandende kwesties. 19.00 Nieuws. 19 10 Spiegei v. d. dag. 19.15 Conc.geb.ork. 20.15 Voordracht. 20.00 Conc.geb.ork. 21.15 Gram 21.40 Zang cn piano. 22.00 Nieuws 22 15 Gram. Hilversum II 17,00 Gram. 17 45 Beroemde koren. 18.00 Gram. 19.00 Nieuws. 19.10 Voor de kleuters. 19,15 Francis Keth 20.00 Ductjes. 20.15 Boeren naar Oostland. 20.30 Frans Wouters. 21.0(1 Omroep orkest. 21.45 Avondw. 22.00 Nieuws. Sportvaria Athletiek. De plantsocnestafette - Voor de op Zaterdag IS September iionaie plantsoencstnfctte in onze stad lih.lki grnofe helnngsfoliing te hpstnnn. .Xa:i=t r)e A-nfdeeicug zal er een af zonderlijke loop gebonden worden voor een lï-afdceling j.niet-N.A.U. vereeni- singenen ren C-nfdeeling (voor sciioolvcrecnigingeii). De ie loopen nf standen '/-tin S00 in.. 20(1 in., 300 m., 200 m. cn 1000 m. Wielronnen, De Ronde van Amers foort. - - Naar wij vernemen, zal de mr 2(1 September a s. aangekondigde derde Ronde van Amersfoort, niet doorgnnn. Het Bossche veemarktoriterium. Zondag September wordt te 's-Ucr- togruboscb bet tweede veemarkterite- iiurn in d-it seizoen verroden. Bekende renners zullen anh den slnrl. verschij nen, zooals Schuit*, I'eeters, Bras penning, Middelkamp. Van Amster- knmpioenen. Mkldelknmp en Dc Ruy- ter, zulleu \W>rdeu gehuldidg. Voetbal. Mutaties bjj D.H.C. In verband met hel tusschentijds bedan ken van de heeren Lceuwenburgh. van Nellen, van Grieken en Bartel als bestuursleden van D H'.C., zal deze vereeniging op 10 September a.s. ir Delft een buitengewone ledenverga dering houden. Tevens zal dan wor den voorzien in de vacatures van dc elftalcommissie, ontstaan door het bedanken van de heeren D. Leeuw burgh en G. Dijkgraaf^ Zwemmen. Nicuwellngencompe- titie. Gisterenavond werd in Biltho- ven de Nieuwelingencompetitie beëin digd. De resultaten van de Amers- foorters waren: 50 m. Schoolslag hee ren: 1. G, v. Woudenberg 39.3 (Nep- tunus); 2. F. Weyschedé IA 7-. P.C.) 39.8. 50 M. Schoolslag dames: L B. Wolfswinkel 43 (Nept.); 2. I. de Gans (Nept.) 43 6. 100 M. Rugslag heeren: 1. B. Deen 1.35 (A.Z.&P.C.): 2. H. Lo- bach (Br.burg) 1.35 2. 100 M. Rugslag dames: I. J. de Jong 1.37.3 (Nept 2. La. Lagerwaard (A Z &P.C.) 147. 50 M. Vrijeslag heeren: 1. J. v. Eyk (Br.burg) 31.4; 2. W. Droog (A.Z. P.C.) 33.8. 50 *M. vrije slag dames: 1. C. Berend (Br.burg) 37.2. 2. B. Bu- ket (A.Z.&P.C.) 33. 4 x50 M. estafette schoolslag heeren: 1 A.Z.&P.C. 2.44.8; 2 Neptunus 2,45.8. 4 x 50 M. est. schoolslag dames: 1. Neptunus 3.13.6; 2.' A.Z.&P.C. 3.14.3. 3 x 50 M. wissel slag est. heeren: 1. A.Z.&P.C. 1.53.2; 2. Brandenburg 1.54 5; 3 x 50 M wis selslag est. dames: 1. A.Z&PC: 2.9; 2. Brandenburg 2.102. Bij rte Zater dag in Pesie's bad gehouden Kring- dc kring Utrecht geworden de A.Z. P.C.'er B- Boum» en niet, zooals gemeld werd van Dalen. ZIJN LEVEN OP HET SPEL GEZET VOOR VIJF KAZEN Toen twee rechercheurs een deelte va# Ede aan een intensieve controle onderwierpen, trok het de aandacht, dat een passeerende wiel rijder welgevulde tasschen op zijn fiets vervoerde. Zij riepen den man aan halt te houden, doch in plaats van aan dat bevel te voldoen, reed hij met groote snelheid weg. Zij vuur den eenige waarschuwingssehoten af, doch de achtervolgde, trok er zich niets van aan. De recherche haalde hem tenslotte in. Dc inhoud der tas schen bleek te bestaan uit vijf kazen, die hij tegen veel te hoogen prijs had gekocht van zijn zwager J. van V. te Ede. Ook V. werd daarna aangehou den. Bij hem yond de recherche eer karnapparaat en een radiotoestel, terwijl er voorts aanwijzingen waren, dat ir. zijn huis clandestien werd ge slacht. f 1000 BOETE VQOR TE DURE ROGGEBROODEN Een inwoner van Etten en Leur, J. ,1. Jaspers, die tegen veel te hoo gen prijs roggebrooden had verkocht is door tien inspecteur voor dc prijs- beheersching te 's Hertogenbosch veroordeeld tot duizend gulden boete. TWEE KINDEREN VERDRONKEN Het anderhalf jarig dochtertje van den heer H. Mcnnink te Oud Ave- reest is, toen de nlèeder even afwe zig was. om waschgoed op te hangen, in een teil met waschwater gevallen en verdronken. Dezer dagen miste het gezin Ha gedoorn te Dedemsvaart het 2(4, ja rig zoontje. Daar er voor de woning een vrij diepe wijle loopt, werd de politie gewaarschuwd, die terstond met dreggen begon. Des avonds haal de men het lijkje uit het water op. VOOR DF. HUISVROUW. Bramen houdbaar maken Dc medische dienst van den Ned. Voiksdienst maakt er op opmerk zaam, dat dit jaar dc bramenoogsl overvloediger belooft te wordeh, dan hij in tientallen jaren geweest is. Deze kostelijke vruchten, die in vele opzichten de gekweekte vruchten overtreffen, vormen ren uitstekende zuigelingenvoeding. 'Reeds kinderen van drie maanden, die van den huis arts of den consyltatieburcauarts vruchtensap mogen 'gebruiken, kun nen wij geen betere vruchten voor zetten dan gezeefde versche bramen. Voor moeders, wier kind in dc ko mende herfst eerst aan vruchtensap toe is of wier kindje nog geboren moet worden, geven wij het volgende schema om bramen zoo houdbaar te maken, dat slechts een minimum waardevolle bestanddeeien verloren gaat. Apothekersfleschjes worden uitgekookt in water gedurende 20 m. Zij worden daarna te lekken gezet met de opening naar beneden op een schoone doek. Daarna brande men zwavellint zoolang onder de op zijn kop gehouden flesch. dat er een beetje rook in opstijgt. De bramen worden versch gewasschen. direct in de flesschen gedaan en zoodanig aan gedrukt dat de flesschen zoo vol mo gelijk zijn. De van tc voren eveneens 20 min. uitgekookte kurken worden losjes op de flesschen gezet en met een touwtje over de kop van de kurk onder het randje vande fleschhals vastgemaakt, waardoor wordt hinderd, dat de kurk er tijdens liet pasteuriseeren afspringt. Om het ver lies aan vitamine C: zooveel mogelijk te beperken, brengen wij op de bra men nog de noodigc suiker. Daar de braam een zoete vrucht is, behoeft dit niet veel te zijn. De fleschjes w- den op een trcef of een plankje een waschketel of weckketel zoodanig gevuld met water, dat de fleschjes voor de helft in onderstaan, gezet drie kwartier op een temperatuur van 90 gr. Celsius gehouden. Dit be reikt men door het water niet te la ten koken, maar wel te laten rui- sehen. Wanneer u de flesschen uit den ketel heeft gehaald, drukt u de kurk stevig aan. Zoo mogelijk sluit u de kurk, na' deze gelijk met de flesch gesneden te hebben met een laagje gesmolten lak, paraffine of kaarsvet (ook van de nieuwe samen stelling) luchtdicht af van de buiten wereld. Ook voor direct gebruik bij brood, gekookt als vla of als jam vormen' de bramen een gezonde lek kernij, Geliefkoosde groeiplaatsen zijn de zuidelijke bermen van spoor banen. DE WISKOTTENS DOOR RUDOLF HERZOG (Feuilleton.) 69 To< t zweeg hij. Een paar minuten daarna klapte de schilder de portefeuille dicht, bond haar langzaam weder toe en gaf haar den met gespannen ver wachting toekijkende terug. „Niet kwaad." „U vindt ook, dat ik ta lent heb 7" „We zullen, als we on der vier oogen zijn, dergelijke'groote1 woorden niet bezigen. Talent! Van Dyck had talent en diens leermees ter. Rubens, en de oude Dürer En Rembrandt was een genie Ik spreek over de Germanen. Wij, mijn jongen, zullen tevreden zijn, als een goedhar tig mensch ons schilder noemt." „Daarvoor dus is het toereikend? werkelijk''" „Wie beweert dat? Ik heb er geen woord van gezegd. Ik heb slechts opgemerkt: niet kwaad!" „Wat ik u verzoeken mag. mijnheer Weert, spreek toch niet zoo in raad selen„Moet ik dan nog duide lijker worden? Ik meen dus: voor huisgebruik is het voldoende. Er zit kracht in, oorspronkelijkheid, com positie-talent. Men bemerkt, dat ge van de textielbranche zijt. Zulk een ontwerp voor kant. zulk een appli catie in ornamenten en figuren be paald iets bijzonders. Dat zou het fijnste modeartikel kunnen worden." „U wilt mij voor den gek houden, mijnheer Weert." „Ik zou de grootste gek zijn, indien ik zulks deed. Wel nu, nu maar met frisschen moed eer begin gemaakt." „AhPortret ten schilderen„Ach wat! Mo deplaten!" „Mijnheer Weert, nu be spot u mij niet meer. U drijft ook met uzelf den spot, dus doet het geen pijn. Het is toch ander gemeend „Anders gemeend? Wat meer eerbied voor mijn woorden, collega!" „Met frisschen moed een begin gemaakt, hebt u zoo even gezegd. Met frisschen moed een begin gemaakt! Dat zal ik niet vergeten. Nu heb ik den moed." „Menschenkind. kom tot jezelf!" „Nu ben ik tot mezelf gekomen, mijnheer Weert en ïk zal er wel voor zorgen dat ook de anderen lot zichzelf ko men; die van thuis. Nu naar Düssel- dorf! Ik weet wat ik wil„Het komt mij voor, dat dat toch niet geheel en al het geval genoemd kan worden. Luister eens wat? verduiveld, schreeuw niet zoo' Hier worden geen patriottische feesten gevierd, jou waanzinnige hoeraroeper. Ach hemel, die jongeling fs door menschen niet meer te helpen. Bij hem moeten na tuur en tijd genezend optreden." „Mijnheer Weert, er zweeft lente lucht door het dal. De werklieden marcheeren door de straten en ver langen ook hun deel aan de zon!" (Wordt vervolgd) yp- Kleine Jantje van de J? buren is m'n lieveling Maar tjonge jonge, wat ken dat kind •k eten, Morgen is ie jarig en P weel U, wat er boven aan z'n 0 verlanglijstje stond?... fe/i j groote schaal met panne- /0/ P koeken! •2 „Die kan tante Mina wel bakken", zei de guit „Die ge- Vj.' jpf bruikt immers 1 /^3l||i PANKOr Elk „AKKERTJE" is verpakt ln een» cartonncn "doosje^ |zooal3 hiernaast afgebeeld wordtl De Nederfandsche Pijnstiller. 30 dagen 4 FAMILlEBERICb EN Md groolo vreugde geven wjj hiermede kennis van de geboorte Mn onzen zoon ERIC ANDRóAS. A. Becker. H. Becker— van Werkhoven. Amersfoort, 31 Aug. 1043. Spaarnestrdül 141. Tijdelijk; ,.'t Ooievaarke", Rubensstraat 11. Hiermede vervullen wii den treurigen plicht U in kennis te stellen van het jverlüden van onzo innig geliefde Echtgenoot? cn Moeder, Mevrouw ELIZABETH MARIA JOHANNA VAN KEKEN, schttenoote van den heer Cornelis Greeven, die na voorzien te ziin van te Genademiddelen der H Kerk is overleden in den leeftijd van büna 31 jaar. C. Greeven. Davi. Henny. A'foorf. 31 Augustus 1043. Tulpstraat 30. He H.H. Uitvaartdiensten :ullen worden gehouden Za terdag 4 Sept. a.s. in do Parochiekerk v. d. II. Uon- •icus to 78 en 0.30 uur. vaarvan om 0.30 uur de fezongen II. Mis van Re- miem. waarna de toranrdc- lesielling vanuit do kerk op W. R.K. kerkhof zal plaats lebben. Aankomst kerkhof dm. 10.45 uur. GEVRAAGD NETTE DIENSTBODE •oor dag of dag en nacht. SCHOUTEN, Varkensmarkt 19. FLINK MEISJE gevraagd v. halve of heele dagen. Goed loon. Aanmel den 's avonds van 7.30 tot uur. Arnhemscheweg 174. GEVRAAGD PER 1 OCT. DIENSTBODE voor dag cn nacht. Mevr. v. ASBECK, „De Berghut", MAARN. - Voor do vole bltikou tan deel neming, ontvangen hij liet over lijden van raiin lle.vo Moeder. Mevr. DE WED. M. M. JACOBS— GREEVEN. betuig ik raiin oprechten dank. P. M. Jacobs Barensen. Amersfoort. September 1943. ADVERTENTIES is vooe GEKNIPT F0MJKUN3T0A4T39 AMER5FOORT RitsemaStofzuigers HILVERSUM. fleparatie aan alle stofzuigers cn klein-motoren. Aanb. gevraagd van alle merken GEBRUIKTE STOFZUIGERS. Dr. J. Drukker Kinderarts. afwezig VAN 2—10 SEPTEMBER. Liesbeth Kaaskooper Leerares bewegingsleer Mensendieck Cesar heeft haar Lessen hervat Privé- cn Clublessen. GR. v. PRINSTERERL. 6. Spreekuur V r ij d a g 23 uur en vol. gens afspraak. Tel. 5007 A. L. BOUMANS, piano-leerares, Conservatorium-Diploma) HERVAT 1 SEPTEMBER HAAR LESSEN, OOK TE AMERSFOORT. Adres: Anna Paulownalaan No. 16, te SOESTDIJK. 1. MASKERADE In deze lichte roman, die als film el succes heeft geoogst, her leeft de sfeer van het vrolijke Weenen van vcor de eerste wereldoorlog. 254 blz., gebon den f 2,90. Clubprijs voor Sep tember f 2,25. Bestelnr. 5040. 2. ZAKELIJK DENKEN Dit boek leert U Uw kostbaarste bezit doeltreffender gebruiken. 114 blz,, gebonden i 2,75. Clubprijs voor September f 1,95. Bestelnummer 11 35. De NeJer/enJse Boekenclub ken voor- GEVRAAGD FLINKE Aanmelden Chcm. Was- scherij cn Ververij „DE PAUW", KROMMESTRAAT 61. Echtpaar zoekt te Amers foort of omgeving VOLLEDIG PENSION Brieven met volledige in lichtingen en prijs aan het Reel.-Bureau „DE POST", Grintweg 2, Wageningen. MEISJE GEVRAAGD, zelfst. kunnen de werken en koken, v.g.g.v. Zeer goed loon. Telefoon 5267. DE GENESTETLAAN 7. Mevr. PELS RIJCKEN, v. Mar- nixlaan 51, vraagt een voor de morgenuren, meer hulp aanwezig, 's Zondags vrij. Aan melden morgens tusschen 9 12 oi 's avonds na 7 uur. Nederl. Reisvereeniging Ter herinnering: WANDELTOCHT DOOR POLDER EN PLASSEN- C-EBIE0 (Loenen - Vreeland - Hil versum) op ZONDAG 5 SEPT. (Zie Reizen en Trekken). HET BESTUIT.. De Christelijke Middenstands-Cursus ter opleiding voor het Middenstands- Diploma (Handelskennis) vangt in September a.s. aan. Aanmeldingen ten spoedigste bij; G. BOODE, LANGESTRAAT 10.1, Tel. 5723; H. J. DE VRIES, VLASAKKERWEG 1. Telefoon 4236. SEPTEMBER-AAHBIEDIHG van de Nederlandse Boekenclub GEVRAAGD BESLIST NETTE EN FLINKE DIENSTBODE voor dag en nacht in huisgezin met drie kinderen. Goed loon en goede kost. Aanmelden Mevr. SLAAP, PIETER BOTHLAAN 6, AMERSFOORT. HUWELIJK Om hierin succes te kunnen ga randeren zün geweldige relaties in alle kringen noodzakelijk. Ned. ;rootst bcmiddelingskantoor beefi dezo roiatics door con weerga- loozo advertentiecampagne in 120 vorschill. dagbl. Onzo bemiddel, is voor alle leeft., rangen, stan den. Wü hebben oen speciale afd. »oor den boerenstand en voor le- werkgesteldcn in hot buitenl Al len. die een werkelijk serieuze kennism. zoeken, roepen wij op. zich lot ons to wenden. Hoe meer iclaties, hoo meer succor- sen wii tol staod kunnen bren gen. Vraagt nog noden inl. Lü - ten van dankbetuig. en lijst van bladen, waarin wü advert, wor den inedcgezonden Ned. grootste Uuweliiks-liemiddelingskantoor HOLLAND". Admiralengr. 219. Amsterdam. Goop. iau 'i tol 5 en ran 6 tot 9 Oo» Zat.. Zond ran '1 tol 6 uur. N.V. 's Gravenhaagsche Hypotheekbank voor Nederland Agentschap J. A. J. CRAMER Amersfoort, VanMarnixlaan 71Tel.3.2.0.2. GELDEN OP HYPOTHEEK onder billijke voorwaarden ALLE SOORTEN MEUBELEN te koop gevraagd. ,,'t HOEKJE", van ouds Romijn. ST. JORISSTRAAT 39, Telefoon 4073. De gelegenheid wordt geboden om gras landen. welke tot scheuren zijn geschikt en gelegen zijn in verschillende Gemeenten in Oost-Utrecht, voor één jaar te verpach ten aan het Bureau Aardappelv~bouw te Arnhem. Inlichtingen omtrent pachtprijs en andere voor waarden bij A. F. C. NIEUWENHUYZEN. 'tSTORT-ZUID 35, AMERSFOORT, TEL. 3833. MARGARINE- EN VETFABRIEK VRAAGT VOOR DIRECT NOG EENIGE 1418 jaar. Aanmelden: VONDELLAAN No. 23. CURSUS „ONTWIKKELIN G". Opleiding Éénjarige opleiding in clubverband. AANVANG 6 SEPTEMBER EXAMEN 1944 Onze 5-jarige ervaring waarborgt U een juiste en degelijke opleiding. Aanmelding en inl.: HOBBEMASTRAAT 7. N B. De directeur houdt op 4 September spreek uur van 79 op ZUIDSINGEL 10. Tc koof» gevraagd voor direct of na den oorlog Bouwgrond (bouwrijp), Villa's, Moderne hui zen, Landhuizen, Burgerwoningen, Hotels, enz. Alleen offertes, welke de goedkeuring hebben van het prijzenbureau worden in behandeling genomen. Be leefd aanbevelend: G. BEERENTS, beëedigd makelaar, LEUSDERWEG 129, TEL. 3254. PER 1 SEPTEMBER NETTE Dienstbode gevraagd voor d. en n.. leeftijd 2040 jjcr. goed loon en ver val. LANGESTRAAT 115. GEVRAAGD DOOR MARGARINEFA- BRIEK VOOR DIRECT NETTE MEISJES EN JONGENS ,-oor net inpakken van bak- en braad vet. Aanm. tc DEN DOLDER. Reelaan No. 15. Reiskosten worden vergoed. De kleinhandelaren in groenten-, fruit- en aardappelen gaan HUIS TE HUUR GEVRAAGD voor klein gezin in Oostelijk gedeelte van Provincie Utrecht, eventueel tegen ruil van geriefelijke woning to A'dam, I Brieven F.V. 204-S. Alg. Adv De handelaren wier naam begint van A tot en met Bur A. de la Mar Azn„ Amster-1 f op 67R SEPTEMBER. De letters I tot Biet dam (C.). Z 13—14—15 SEPTEMBER. KI. Advertentie* Alleen bij vooruitbetaling. worden iederen dag tot 10 o. aangenomen, mogen mar. 50 woor den bevatten. Zakenadvertentres komen niet in deze rubriek. Brie ven onder No. 10 et verhooging. Brieven thuisbez. 10 et eilra. Personeel gevraagd 0 5IF.IS.IE v. heele degen. Goed loon. Aanm. tuse, 7 en 8 u. Stephensonstraat 41. Amersfoort. 813 0 Bejaard echtpaar vr twee morgens p.w.. liefst Dlnsd. en Vrijd. een flinke WERK STER. Galvantstr. 4 beneden. Amersfoort. 820 0 Flinke WERKSTER, 4 hal ve dagen per week. - Mevr. Knoppers, Thorbeckepleln ^2. 0 Een nette HUISNAAISTER voor verstel- en stopwerk voor enkele dagen ln de week. Bereikbaar per tel. 4351 Amersfoort of Brieven no. Amf. Crt. 814 0 Net, ervaren, zelfstandig MEISJE, liefst voor dag en nacht. Zich aanm. Dlllen- burglaan 4. 680 O Wegens huwelijk der te genwoordige net DAGMEISJE gevr. In gezin van 3 volw. pers. niet Jonger dan 18 J- Aanm. Mevr. Lok, Helllgen- bergerweg I. 713 0 In klein gezin (vader en zoon) woïdt zoo spoedig mo eë lijk gezocht flinke DIENST BODE of dagmeisje. Adres Paulus Buyslaan 28 752 0 Nette DIENSTBODE voor dag en nacht. Flink loon. Utrechtscheweg 64. 838 0 Een net MEISJE voor de morgenuren, bij Dame alleen. Arnhemschepleln 3, Mem Feddemn. 0 Mevrouw G. van Hooge- vest-Bleshaar, Tesselschade- iaan 6 heeft nette DIENST BODE noodlg voor heele da gen. Liefst zoo spoedig mo gelijk- Ontvangst 's avonds tusschen 7 en 8 uur. 847 0 Net MEISJE. Trompstv. 9. Goed loon. 848 0 Flinke JONGEN bij Bloe menmagazijn J. Kortbeek. Snouckaertlaan 23. A'foort. 849 0 Nette WERKSTER. Schou ten. Varkensmarkt 19. 823 O Voor direct een nette LOODGIETERS-LEERJONGEN AdresW. J. Fijnenberg. Krommestraat 57. 0 Voor direct een net R.K. 825 0 Voor onmiddellijk MEISJE voor heele dagen, gedurende plm. 2 maanden. Eenlgszins kunnende koken Aanmelden P. Potterstraat 55. 83C 0 Wegens huwelijk der te- genwoordlgo tegen 15 Sep tember. 1 October of eer der. flinke. zelfstandlee DIENSTBODE voor dag ~of dag en nacht (voor zaak hulp werkster aanwezig). Aanmelden 's avonds 7—8 u. Mem P. van Veen. Arnhem- schestraat 14. Amersfoort. 832 0 Flinke WERKSTER. 1 mor gen per week. Goed loon - .De Papaver". Arnh.weg 5'. 835 0 Flink MEISJE voor de morgenuren (8-12) In gezin van 2 personen Zondags vrij. Goed loon. Zuidsingel 35. 792 Personeel aangeboden 0 1 Paar DAMESSCHOENEN ln prima staat, maat 3839. Pothoven. Henrlötte Blaeck- wog 8, Soest (Zuid). 310 0 Een WANDELWAGENTJE ln goeden staat. Aanbiedin gen liefst voor den 'mltföag. C. Werkhoven Jr., Lange Brlnkweg 55 achter. Soest. 812 813 0 Oude GBAMOPHUONPLA- TEN ln elk kwantum. Radio .Koning". Arnhemschestr. 27. TeL 3406. 0 Een nieuw of z.g.a.n. HAARD of haardkachel. H. Vaneveld, Hoogeweg 279. Amersfoort. 845 0 KOFFERGRAMOPHOON met platen. - Colenbrander. Heideweg 12. Soest Zd. 848 0 Goed MERK RIJWIEL met prima versnelllngsnaaf. Met of zonder banden. J. F. Mul der. J. v. d. Heydenstraat 21. 0 Nette DIENSTBODE, voor dag en nacht, RK. 26 Jaar. liefst ln gezin zonder kinde ren of oude menschen. v.g. g.v. Brieven no. 6927 Amf. Crt. 819 Te buur gevraagd 0 Een HIT. geschikt om me de te venten. Welland aan wezig. Brieven E. van Oest. Oude Grachtje 17. Soest. R0R 0 Gestoffeerde ZIT- EN SLAAPKAMER, met of ge bruik van keuken, tegen eind Sept. of begin Oct. Br. no 6932 Amf. CU 339 O Voor direct Z1T-SLAAP- KAMER voor 2 vrienden P.G. Brieven met condities onder no. 6929 bur. Amf. Cr» Te koop gevraagd 831 Te koop aangeboden 0 ANDIJVIE- EN CHrNEE- SCHEKUULPLANTEN A 30 ct, per 100. Ook gebruikte bloempotten te koop gevr. - E, van Oest, Oude Grachtje no. 17. Soest. 807 0 Dik emaille GASFORNUIS, 4-vlams, 175. Breuerer, Em- malaan 12. SoestdIJk. 800 0 Twee luxe onverslijtbare STAALDRAADII ARKEN zeer geschikt voor gazon en grint paden 9 en 10. Te bevr. J. de Bakker. Torenstraat 1c. Soest. 811 0 Zwart marmeren PENDU LE met coupes, ƒ65. Te be zichtigen 1012 uur. v. Bem- mel, Asch v. WiJckstraat 29. Narclsstraat 54. Aan hetzelf de adres te rullen h. br. schoontjes m. 25 voor 27 en 1. zw. schoentjes m. 31 voor 33. 's Avonds na 7 uur. 817 0 Eenige pa-en DAMES- EN ■IONGENSSCHOENEN van 17 tot '10. A. van Deventer. Launisstraat 14 van 68 826 0 Witte BRUIDSJAPON com pleet met sleep, sluier, on derjurk en kousen, m. 42, f85J. G. Hazelaar, Dol- lardstraat 72. 0 Mooi br. BONTJASJE len. ƒ60. maat 44 v. d. Hel den. Eemstrant 16. 82é 0 Zean. zwarte ZOMER MANTEL (oude kwaliteit), prijs 60. A Schotsman. AmersLstraatweg F 2R4. Nii- kerkerveen. 834 0 Een TWEELING-KINDEK- WAGEN. ƒ45 -, G Hardeman. Weldammerlaan B 13. Hoe velaken. 840 0 Prima eikenhouten KIN DERBOX. ƒ15. G. Polhout, Violenstraat 42. 844 Lessen Volledige EXAMEN-OP LEIDING Steno. Typen, Ned Handelscorrespondentie. Boekhouden, Middenstands diploma. Handschriftverbete ring door gediplomeerde leer krachten Korte opleldlngs- tlld BUlltk lesgeld Gerda v RouwendaL leerares. Kapel- weg 76. Diversen 0 RUILEN. Een z.e.a.n. oude kw. zwarte Imitatie dames- bontjas. maat 44. voor een heerenwinterjas of driekwart, mant 48 of 50. Een grlls- blauwe dameswintermantel, oude kw. voor een heeren werkpak maat- 4R Aanbie dingen Westcrstr. 72. Amers foort. 829 0 2 Nette Jongedames. 22 en 24 Jr.. P.Gzoeken KENNIS MAKING met 2 dito heeren ineven onder no. 6933 Ann. Avondvak- en vakteekenschool, Amersfoort. AANGIFTE VAN LEERLINGEN voor den nieuwen cursus moet geschieden vóór 10 SEPTEMBER A.S. DOUWE EGBERTS THEESURROGAAT homt echte thee nahijl VEILINGLOKAAL T CENTRUM VAN PERSIJN STRAAT 9, Venduhouder: H. J. Noordman, Amersfoort. Tel. van 912 en van 1.30 tot 5 u. 5691. Overige uren Tel. 4071 De EERSTVOLGENDE VEILING is bepaald op Dinsdag 7 September a.s. Nette goede ren kunnen noggebracht of gehaald worden tot en met Donderdag 2 September a.s. Sportlef meisje. 22 Jaar. _.J„ zoekt dito VRIENDIN. Brieven no, 6930 Amf. Crt. 837 0 WIE RUILT mijn ln goc- staat zijnd electr. for- met pannen, dompelaar, electr. waterketel tegen prima gasfornuis? Con dities nader overeen te ko- no. 6931 Amf Crt. 836 0 Dengene. die 31 Aug. om streeks 10 uur v.m. onrecht matig een MEISJESFIF.TS. merk Burgers No 22013 voor het hoofdpostkantoor mede genomen heeft, wordt ver zocht deze terug le bezor gen aan het adres Large st raat 131 b. - Signalement persoon bekend. 843 O Dengene. die Maandagmor gen 23 Augustus per abuis een WATERMAN VULPEN heeft meegenomen van het Bllpostkantoor. Bosch Kem- perlaan. wordt verzocht deze bij de Kantoorhoudster terug te bezorgen tegen 50.- be looning. 733 ticlpen O bU rhenmatiek, ischias, pij- oen en scheuten ln lede- maten en gewichten, bij spit,griep, verkoudheid ei zenuw- of hoofdpijnen. Let op de naam „Ovaaltjes" en prijs op de verpakking: 20 tabletten slccliU CO ets. In alle apotheken en dro. g!3terüen verkrijgbaar. Laat weie °°k ÜW ervarinSön Mevr. BERK. B.W. laan 56, Tel. 6057, vraagt Dienstbode oor dag en nacht, v.g.g.v,, niet boven 30 jaar, klein gezin, 2e meisje en werk ster aanwezig. VOOR EEN PRIMA Waschbehandeling STOOMVVASSCHERIJ „DE ZON" APELDOORN 0 OPPLAK VELLEN voort.... keilers en detaillisten zijn te allen tijde verkrijgbaar aan het. bureau \an dit blad 100 10 150 cent. 1000 a 290 cent. Bedrukt m. firmanaam, codenummer ejc. '3.70 p 1000. Amersfoortsche Courant Pnouckaertlaaa 9, 84a Telefoon 5289. Iedere Dcsch Hero- dranken, onverschillig of het Perl is, Cassis, Frambozen of Cerise, zij is van precies de zelfde samenstelling als vroeger. En dat zal zoo blijven 1 Zoolang er Hero op de flesch staat, kunt U er zeker van zijn. N.V. HERO CONSERVEN Advertenties LEEST men trouw. INKOOP BOEKEN BOEKENCENTRALE betaalt hoo- go prijze.» voor alle soorten boe ken. romans Nobclreeks. Arbo- boeken, 3lbum, jongens- en meis jesboeken. enz., enz. - Ook aan buit te ontbieden. „BOEKENCENTRALE", LANGESTRAAT. 68 A'FOORT VUURDUiVELTJES ƒ14.85 en ƒ17.50. IJZERHANDEL „DE MAGNEET" OUDE SOESTERWEG 39

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1943 | | pagina 2