AMEPSF00OTS(HE (OUPANT Aanvallen op bruggehoofd Saporosje in hevige gevechten afgeslagen Wie aan den oorlog verdient moet zeer zwaar worden gestraft Anglo Portügeesche overeenkomst onder sterken geallieerden druk HONGEREND BENGALEN r WOENSDAG t3 WIJNMAAND (OCT.) 1943. 2 PAG.. 57e JAARGftNG. No. 239 ABONNEMENTEN aüeen by vooruitbetalingp. Kwartaal '2 05; p. poet ƒ2.25: p weak /0 16 Losse nummers 0 06. CORRESPONDENTIE over advertenties en abonnemtcn aan ADMINISTRATIE, Telcróon 5282, Giro 86362. Uitgave: N.V. DRUKKERIJ ONNES v h BLANKENBEr'o Zn SNOUCKAEP.TLAAN 9, AMERSFOORT. Directeur. F. HALEWIJN DAGBLAD VOOR AMERSFOORT EN DE GELDERSCHE VALLEI PRIJS ADVERTENTIES: per mllllmeterregel '0.12 140 mm breed). Ingaz. medcdeellng 10 24 p. r. (52 m m. breed). ..Doelpunten" alleen bij vooruit betaling: a. personeel t m. 20 woorden '0.55. Ieder woord meer 10.0S. b alia overige t.m 20 w. '0.66. Ieder woord meer ƒ0.06. max. 50 woorden Bewijs nummers 6 cent. De administratie behoudt zich het recht voor advertentie» etentuer! zonder opgnvr van redenen tc weigeren. Redactie: Teiel. 6731. Na 5 u. 5806. Hoofdredacteur: NIC. LAMAN. SOEST. 137 Pantserwagens vernietigd 142 Vliegtuigen omlaag geschoten ACTIVITEIT DER ARTILLERIE AAN HET ZUID-ITAI.IAANSCHE FRONT Uit het Hoofdkwartier van den Fiihrer, 13 October. Het Op perbevel van de Weermacht maakt bekend Aan den Dnjepr viel de vijand gisteren den geheelen dag het bruggenhoofd Saporosje en onze stellingen in den sector ten Zuid oosten van Kief met sterke strijd krachten aan. In hevige gevechten werden de aanvallen afgeslagen en 137 pantserwagens kapotgeschoten. Plaatselijke bressen werden afge. grendeld. Aan den mond van de Pripet en ten Zuiden van Gomel heroverden pantsertroepen en grenadiers in krachtige tegenaanvallen verschei dene plaatsen die op de vooraf gaande dagen waren verloren ge- gaan. Ter Noorden van Gomel en ter. Westen van Smolensk onder namen dc Sovjets met bijeenge- raapte strijdkrachten nieuwe door braakpogingen. In verbitterden strijd behaalden onze troepen daar weer een volledig afvveersucccs. Van de overige deelen van het Oostelijke front, vooral uit de secto ren ten Noorden van de Zee v. Asof en ten Zuid-Westen van W'ellküc Loeki wordt melding gemaakt van vrij levendige plaatselijke gevechts- Amerikatien gebruiken dum-dum-kogels Volgens het blad „Mainitsji" heb ben Japansche artsen vastgesteld, dat de Amerikanen bij den strijd op het eiland Nieuw-Georgië (Sa- lomon-Archipel) dumdum-kogels gebruiken, aldus meldt C.D. uit Lissabon. NOG OIT JAAR CONFERENTIE DER OUITSCHE BISSCHOPPEN Naar In toonaangevende Katholie ke kringen te Berlijn bekend ls ge worden zijn de Dultsche Katholie ke blsschopnen voornemens dit jaar nog een conferentie te houden. Het 6taat nog niet vast of de- plaats van bijeenkomst het «adltloneele Fulda zal zijn. Evenmin kon men leta ge waar worden omtrent de aanleiding van deze tweede conferentie, die waarschijnlijk begin December zal bijeenkomen. Wederoprichting van de Italiaanscho luchtmacht De Itallaansche onderstaatssecreta ris voor de Luchtvaart. Botto. luite nant-kolonel der vliegers en drager van de gouden dapperhetdsmedaille. heeft zlr.h gewend tot de officieren en manschappen der vroegere Itall aansche luchtmacht. Hij zeide van den Duce opdracht te Hebben gekre gen tot het oprichten van een nieu we luchtmacht, die op den grond slag der eervolle traditie van het vroegere „blauwe wapen" als vol waardig bondgenoot wil strijden aan de zijde der Dultschers. Botto zelde van 'zijn ernstige verwondingen de eervolle opdracht gemakkelijk had kunnen weigeren, geen oogenblik heeft geaarzeld. In het besef, dat het vaderland thans eiken arm. die nog HU is vroegere kameraden evenzoo denken en dat geen !Jd der luchtmacht voor dezen oproep doof zal blijven. ITALIAANSCHE GENERAALS MELDEN ZICH AAN BIJ FASCISTISCHE PARTIJ Rome, 13 Oct. Verscheidene Ita- liaansche generaals hebben volgens den zender van Rome verzocht opge nomen te worden in de Fascistiach- republikeinsche Partij. Onder hen bevindt zich ook de vroegere com mandant van Turijn, generaal Adamo Rossi. Gelukwonsch van den FUhrer aan dr. Tiso De Fiihrer heeft den president der Slowaaksohe republiek, dr. Tiso. ter gelegenheid van diens verjaar dag op 13 October een in hartelijke bewoordingen gesteld gelukwensch- telegram gezonden. Zwltsersclie neutraliteit geschon den. Anglo-Amerlkaansche vlieg tuigen hebben gister weer dc Zwit- 6ersche neutraliteit geschonden. Of ficieel wordt daaromtrent meege deeld: „Vreemde vliegtuigen" hebben in de namiddaguren van 12 October Zwitseipch territorium geschonden. actie. Op U en 12 October schoten jagers en luchtdoelartillerie aan het Oostelijke front 142 sovjetvliegtulgen omlaag. Zes eigen machines worden vermist. Aan het Zuid-Italiaansche front werd gisteren de wcderzjjdsche acti viteit van de artillerie aanzienlijk versterkt. Verscheidene plaatseiyke aanvallen van Brltsch-Amerlkaanache strijdkrachten In het dal van de Vol- lurno en In de ZuidelUke Apenijnen werden onder hevige bloedige verlie zen voor den Tjjand afgeslagen. In het gebied van de Middelland- sche zee bombardeerde de lucht macht met goed gevolg een vijande lijk eiland-steunpunt en ondernam een doeltrcffenden nachtelifken aan val op de haven cn het vliegveld van Ajaccio. Graziani bij den Fiihrer Hoofdkwartier van den Fiihrer, 13 Oef. De Italiaansche minis ter van Oorlog heeft voor bespre kingen in het Hoofdkwartier van den Fiihrer vertoefd. VOORHEEN EN THANS «Nu Mylord, wat schraal U vroeger altijd zoo mooi 7" «Nu, komt er nog wat van?" „Sovjatrusland, hot land van da massa moorden, van hot barbarisme, da verdlerlijklng, het gruwelijke. .1" «Goad. uitstekand. - an hoa schrijft men thans ondanks Katyn ever zijn bondgenooten „Sovjetrusland, oprechte democratie, vriend der menschheld, gelukbrenger van Europal" „Goed zoo, U heeft mijn volste achting". E. O. Plauen/Orbls/Holland/Pax m De Leider bezoekt het Nederlandsche Arbeidsfront Het N.A.F. zal den Nederlandschen werker een betere toekomst verzekeren Uiteenzetting van den Arbeidsfrontleider De Leider bracht Maandag, ver gezeld van General-Kommlssar z.b.v, Ritterbusch en den Obmann van het Deutsche Arbeitsfront, Kretschman, een bezoek aan het Nederlandsche Arbeidsfrorit en eenige van zijn instellingen. Om ongeveer elf uur verwelkomde de Arbeidsfrontleider den Leider en de Duitsche gasten in het groote gebouw van „De Arbeiderspers" De directeur van deze instelling, H. J. Kerkmeester, leidde het ge zelschap rond. Vervolgens begaf het gezelschap zich naar het „Huls van den Arbeid" in de P. C. Hooftstraat. waar de lan delijke leiding van het Nederland sche Arbeidsfront is gevestigd. Nadat de verschillende arbeidsgebiedslel- ders aan den Leider waren voorge steld, gaf de Arbeidsfrontlcider een uiteenzetting van het vele werk, dat ten behoeve van de Nederlandsche werkers in Duitschland wordt ver richt. De Leider toonde hiervoor bij zondere belangstelling. Na het aan schouwen van eenige grafieken en statistische voorstellingen, waarop de velerlei aspecten van het werk van het Arbeidsfront waren voorgesteld, werd een korte film over het Ar beidsfront vertoond. Kortelings heeft het Arbeidsfront het nieuwe vor mingsoord „Drakenburg" in gebruik genomen, dat gelegen is in de fraaie omgeving van Hilversum. Dit vor mingsoord neemt In het Arbeidsfront een belangrijke plaats in en het was dan ook begrijpelijk, dat de Leider en General-Kommissar Ritterbusch zich vervolgens naar „Drakenburg" begaven. REDE VAN MUSSERT Na een gemeenschapbelijken maal tijd hield de Leider in dc vormings zaal van „Drakenburg" een rede. waarin hij in het bijzonder er op wees, dat het natlonaal-socialisme nog geen vaste afgeronde gestalte heeft aangenomen en zich nog in de beginphase van zijn ontwikkeling be vindt. Het zal nog wel 40 of 50 jaar duren, alvorens het natlonaal-socia lisme vasten vorm zal hebben aan genomen. Slechts door stugge vol harding zal het mogelijk zijn het ma teriaal te verwerven voor den groot- schcn opbouwenden arbeid, die moet worden verricht. Uit het onwrikbare geloof, dat de ingeslagen weg de juiste is, kan de moed en de overtui gingskracht worden geput in den strijd. Velen begrepen den ontwikke lingsgang niet en verwarren de wer kelijkheid van heden met het practi- sehe natlonaal-socialisme, Zij vra gen: Is dit nu nationaal-socialisme? Wij antwoorden: Neen. dit is geen nationaal-socialisme, maar oorlog, aldus de Leider. L ze volkskracht, de arbeidskracht van onze werkers is voor een groot deel gewijd aan de oorlogsvoering. Voor ops bestaan blijft steeds min der over. Als wij er echter in slagen door alle moeilijkheden heen onze arbeidskracht en ons veratand te be waren. dan zullen wij boven dit dieptepunt in de geschiedenis uit komen. Dan zal ook de Nederland sche arbeider het hooge levensniveau hebben bereikt, dst het nationaal- socialisme zich ten doel heeft ge- eld. Dan zal het velen gemakkelij- er vallen ons te gelooven. Het Ne derlandsche Arbeidsfront zal het leeuwenaandeel van deze groote taak, den Nederlandschen werker een be tere toekomst te verzekeren, te vullen hebben. Wij moeten er komen in het vaste geloof, dat alleen als Duitschland dezen oorlog wint, ons volksbestaan verzekerd is. Zou dit niet het geval zijn, dan zou alles verloren zijn, om dat Europa en daarmede ook ons land In de klauwen van het bolsje wisme zou komen. Wjj zullen den in geslagen weg vervolgen en, door alle moeililkheden heen zal het nationaal socialisme zegevieren, aldus besloot de Leider. Meldt U voor Waffen-SS en Landwacht Tegen het bolsjewisme Het 6S-Ersatzkommando doelt me de: Iedere gezonde Nederlander, in den leeftijd van 1745 Jaar. kan zich vrijwillig by de hieronder ver melde adressen vervoegen, ten einde gekeurd te worden voor de Wallen- SS of de Landwacht. lUdens dc keuringen worden alle inltcbtlngen verstrekt met bedek king tot de verzorging van familie leden, duur der opleiding, extra le vensmiddelen. etc. Vrijwilligers, die om bepaalde re denen tn Nederland moeten blijven, kunnen dienst nemen b\J de Land wacht of bij het SS-Wachtbataljon ln Amersfoort. Ook vrijwilligers voor de Dultsche Kriegsmarïne kunnen zich aanmel den; zy, die tot de Germaansche SS ln Nederland toetreden willen, kun nen zich eveneens aanmelden. Personen tussclien 1830 Jaar, die aanmeldingsplichtIg rU" voor dc te werkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van dc tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waflen-SS kan leder worden, die na minstens een Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor dc officiersopleiding heelt bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslagge vend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Rotterdam. 18.1043. 9—14.00 Deutsches Haus, Westzeedllk; Breda. 19 10 43. 9—12.00 uur. Restaurant Modern. Markt; Den Bosch. 151800 uur. Hotel Noord-Brabant. Markt 45; Verilo. 20.10.43, 9—1200 uur. Deut sche» Haus, Egmondstr. 16. Arnhem. 15—18.00 uur. Café Royal, Hengelo, 21 10.43. 9—12 00 uur. Café Modern. Spoorstraat 13; Zwolle. 15—18.00 uur, OrtM mannen In het Oortan H PK Stengf/O/H/P m Hotel GUlenbeek; Assen. 22.10.43. 9— 12 00 uur, Conecrihuis ft.cl Vaart; Groningen. 1518 00 uur. Concert- huls Poelestraat; Leeuwarden, 23.10.43 9—12.00 uur, Huizo Schaaf, Breed- straat.; Amsterdam. 24.10.43, 914 00 uur. Dam 4: Utrecht 25 10 43. 9— 13 00 uur, N.V.-Huis, Oude Gracht 245. Amersfoort. 26 10 43, 914 00 U. Pol. Durchganc-lager, Leusderweg: Den Haag, 27 10.43. 9—14,00 uur. Cafe den Hout, Bezuidenhoutsche- weg. Britsche lucht- en vlootbases op de Azoren STOCKHOLM. 12 0G7"RER Naar de Britscho berichtendienst meldt, heeft Chur rhill vandaag in bat l.igarhuis medegedeeld, dai da Portugeesrhe regeerinc zich op Brilseh verzoek beffM verklaard heeft Engeland bepaalde faciliteiten op de Azoren |oe te staan, opdat de Britsche koopvaardij op den Allanlischen Ocoaan beier be schermd kan wordep De overeenkomsten zijn. naar fhorrhtll zelde. van <üdeliikon aard. zoodal alle Broche slriidkrarhten bü het einde der vijandelijkheden van de. Azoren teruggetrokken zullen worden. Groot -Brittannië zal den Portugee- zen op de Azoren den noodigea mili tairen en anderen aanvoer doen toe komen. De overeenkomst, aldus be weerde Churchill, bevat niets, dat op de een of andere wijze invloed zou kunnen oefenen Op den nog steeds bestaanden wensch der Portügeesche regecring, een politiek van neutrali teit op het Europeoche vasteland tc handhaven en daardoor een vredes- zóne op het Iberische schiereiland te vormen. Porta? eesche verklaring. De Portugeescfci- regeering heeft vanmiddag den tekst gepubliceerd van de verklaring, door de Engelsche regeering in het Lagerhuis afgelegd. In overleg met dp Portugocsche re- gcering. Ten -«palen van deze ver klaring. aldus de .officieel© medcdee llng. meent de Portügeesche regee ring te moeten B"3r voren brengen respectievelijk tootoegen ln de eerste Rlaats, dpt .de rete-ring er steeds op eeft gewezen, «Jthoewel zij op recht wenschto tic neutraliteit te handhaven, zij deze neutraliteit als aan voorwaarden gebonden be schouwde, met het oog op een even tueel ln werking treden van de Sn- gelschPortügeesche alliantie, zoo als dat het geval zou öjn, wanneer de Britsche regeering m»r. een be roep op de alliantie faciliteiten zou verlangen: ln de tweede plaats, dat de Portügeesche Mgeerlng. die steeds de verplichtingen, voortvloeiende uit het nlet-aanvalst»rdrag en de aan vullende protocollen met Spanje. Is nagekomen, heeft kunnen constatee- ren, dat ln dit opricht de Portügee sche politiek doot de Britsche regee- rlng niet slechts gerespecteerd, maar met sympathie gadegeslagen i* De Portügeesche regeering heeft ln Spanje reed* een uitvoerige verkin ring o— |ÉÉdKgMÉiHH Engelse afgelegd. De diplomatiek* correspondent van het D. N. B., dr. Siegfried Horn, schrijft: „De door Churchill mede gedeelde Anglo-Po rt u geesche over eenkomst betreffende het bcschik- baarstellen van lucht- en vlootbases op de Azoren heeft in Berlijnsche politieke kringen geenszins verras- Op parasitisme mag geen premie staan! ,X, directeur van de fa. Y. werd wegens grove prijsopdrijving, waardoor gedurende eenige ja- enorme winsten werden gemaakt, beboet met 1000.—: zijn zaak wordt half jaar gesloten", zoo staat het in de krant. En in zijn weel derige villa wrijft de directeur eens ln zijn handen en knipoogt tegen „Dan nemen we het er maar eens een half jaartje van!" In het nachtelijk duister sluipt een vage gestalte langs den stillen land weg. Een zwak-glimmende «sloot wordt met een korten sprong geno- n en dan verdwijnt de vale figuur den nevel. Even later snerpt een felle kreet van een dier ln doodsnood door de klare stilte van den nacht een hijgend gereutel.... dan niets meer. Den volgenden morgen vindt de boer zijn koe in de wei. „op on- menschelijke wijze afgemaakt", zoo als het enkele uren later in de krant heet op hetzelfde tijdstip, dat me vrouw van zus tot zoo aan de achter deur aan een onverschilligen kerel pakje bankpapier overhandigt ln ruil voor een bloederig pak vleesch. Versch „geslacht"Weer eenigen tijd later leest men in dc krant, dat een clandestiene slachter is gegrepen. Hij werd gestraft me'.{Vult U zelf maar in. maar niet te hoog a.u.b. Gevallen van deze strekking kan men dagelijks ln de krant lezen. De gewetenlooze oplichting van ons volk door lichtschuwe handelslieden die hun ergerlijke practljken omhangen met het armelijke manteltje der zgn. aderlandsliefde waardoor milli- oenen guldens in verkeerde kanalen vloeien, vormen een zwarte bladzijde het boek van onze nationale his torie. Deze dagelijks groeiende lijst wijst echter ook beschuldigend naar een bepaald deel van onze rechter lijke macht, dat in deze kwestie van groot nationaal belang nalaat zijn duren plicht te doen. De rechterlijke macht toch heeft het tn de hand door harde straffen zoo niet een einde aan bovengeschetste volkskanker te ma ken in oorlogstijd zullen steeds wel dulsterltngen kans zien hun voordeel te doen met de benauwenis van het tijdsgewricht dan toch dit kwaad tot binnen redelijke grenzen te be teugelen. Met den besten wil van de wereld echter kan men thans niet spreken van „beteugelen". Integen deel, wanneer men getrouw de rechts zaken tégen zwendelende fabrieks directeuren - de Rhumpunex-affaire' tegen gcheele complotten van zwarte handelaren en vee-afslachters volgt, kan men het onaangename ge voel niet van zich afzetten dat deze heeren met de hun opgelegde straffen best tevreden kunnen zijn Hetzelfde geldt voor de bestraffing van bon nenhandelaars prijsopdrijvers al deze lieden ondergaan hun straffen veelal als een premie op het door hen gepleegde misdrijf Het is werkelijk hoog tijd. dat hier eens duidelijke maatregelen genomen worden, want hier en nergens anders ligt de wortel van het kwaad. Lieden, aan den oorlog verdienen, hebben geen recht op genade. Het verachte lijke sujet, dat met zijn zwarte prak tijken den nood van zijn volk ten eigen bate uitbuit, geeft blijk van eer moraal, die regelrecht uit de onder wereld van Chicago stamt. Hoe deze verfoeilijke gangster- mentaliteit bestreden dient te wor den. wordt duidelijk in onderstaand bericht Hier geeft een Inspecteur van de Prljshcheerschlng blijk, be grip te hebben voor dc taak, waar voor hij gesteld is. Het is van harte te hopen, dat ln de toekomst de straf fen aan dit voorbeeld van oorlogs rechtspraak getoetst zullen worden. De melkvrnw f van Houten Ie Etn*l hoven, die wegeus hel olie melk door evenveel taptemelk bü e gi»i*n en 4»<e rtif vnjia me'V te ver- koopen. door een iniierteur van de Priis- beheersrliing t« 's-Jlerlogenhoseh tot dui zend gulden boele -n betaling van twee duizend gulden in de kosten van hel pp ding. sluiting voor goed van zijn bedrijf met verbod om gedurende dcrlig jaren zijn beroep van melkventer nit Ie oejenen. is veroordeeld, is in hoger beroep door het boofd van de Prüsbeheersching opnieuw tol dezelfde straf veroordeeld en daaren boven tol betaling van tweeduizend gul den voor de kosten van dit laatste geding. öst\ rj DE KOEIEN LOEIEN OM AARDAPPELSCHILLEN. Eethuis als centrum van zwarten handel De Economische Dienst van Eindhovensche politie heeft een inval gedaan in een eethuis, waar. men vermoedde, regelmatig zwarte handelaars hun zaken plachten te doen. In een groote partij goederen, waaronder bijna 1500 m elastiek. 150 kammen, \en aanzienlijke partij ga ren en bijna 1000 pakjes haarspelden werd hierbij in beslag genomen. slng gewekt, aangezien sedert eeni gen tijd een toenemende activiteit van Engelsche en Amerlkaansche agenten te Lissabon en Oporto kon worden waargenomen en de laatste dagen de geruchten over aanstaande Anglo-Amerikaansche actie tegen deze Portügeesche eilandengroep tal rijker werden. Ook op de heden ln dc Wilhelmstrassc gehouden conferentie voor de buitenlandsche pers had men zich van bevoegde Dultsche zijde ten aanzien van deze kwestie uitgelaten op een wijze, waaruit kon worden af geleid, dat men op de hoogte was van den politicken en militairen achter grond van dit thans actueel gewor den vraagstuk. \1« de Wllhelinsstrasse op dit «ogenblik van commentaar afziet, dan Is dat nel, omdut men aanvul lende Inlichtingen, vooral uit I.lssn- afwacht. jjj opvatting, dat Portugal zeer klanr- hltjkclUk zich onder sterken Anglo- Amerikaanschrn «Irnk bereid ver klaard heeft tot de concessies, die in Engeland en dc Vereenlgile Staten onmiddellijk worden nnnr voren ge- bracht als ren buitengewoon waar devolle rredtlpost In bun stryd te gen Duitschland cn dan oog propa gandistisch uitgebuit worden." CHURCHILL ALS AFPERSER Lissabon, 13 Oct. In politieke kringen alhier verklaart men, dat Salazar al sedert maanden regelmatig door den Britschcn ambassadeur be nevens door een reeks andere zich bij gelegenheid in Lissabon ophou dende Engelsche persoonlijkheden, vooral door Samuel Hoarc met aan drang verzocht is de Britsche wen- schen te vervullen. Salazar was on getwijfeld oorspronkelijk van zins niet toe te geven aan den Engelschcn aandrang, aangezien hij er zicfi van bewust was, dat toegevendheid op dit punt zou neerkomen op een opgeven van de tot dusver absoluut correcte neutraliteit jegens alle oorlogvoeren-, partijen. Den laatstcn tIfrf rchtcr stapelden zich «te rerlttstreeksche aaiuliihltaigcn van Hrllsrhe zlhlc op, «lat Churclilll besloten was zTïn elschen onder alle omstandigheden te verwezenlijken en dat htl voor het bereiken van dit «loei ook niet schuwen zou gebruik te maken van het middel van een omwenteling In Portugal. Men ge looft, dat net opnemen Tan de ver- fegenwoortllgcrc van Sovjet-Ku«lainl ln den Mlditellnndschen Zeeraad door Salazar Is Opgevat als ren alarmsignaal voor «Ie Viustheradenlield van Engeland om zoo noodig de roo tle agitatie In het gehcele land In veel sterkere mate dan tot dusver te steunen en dat hij zich onder den druk van de/e opdoemende blnnen- landsrhe politieke onweerswolken (en slotte heeft gevoegd naar den Brlt- srhen aandrang. BEKENDMAKING De Höhere SS- und Polizflführer maakt bekend: Aan myn bekendmaking van 2 Oc tober '43, volgens welke aan dc perso nen. die hun radiotoestel, voor zoo ver dit valt onder den inleverings- pllcht. vóór 20 October 1943 inleveren, vrijheid van straf wordt toegezegd. hebben reeds duizenden gevolg ge geven. Er wordt nogmaals nadrukkelijk op gewezen, dat tegen personen, die nó 20 October 1943 nog. zonder daartor gerechtigd te *Un. in het bezit zijn van een radiotoestel, met bijzondere strengheid zal worden opgetreden. Tegen hen kunnen volgens par. 10 van mijn verordening van 13 Mei '43 betreffende het verbeurd verklaren van radio-ontvangtoestellen gevange nisstraffen en boeten tot oen onbr- prrkten omvang worden uitgespro ken. Bovendien kunnen tegen hen maatregelen der Slcherheitspolizei be volen worden, in het bijzonder ook verbeurdverklaring van hun roerend en onroerend vermogen. Ik vestig er In het bijzonder de aan dacht op. dat ik in leder geval Tan niet inlevering of van heimelijk weg werken van een toestel als eersten strafmaatregel laxt zal geven tot on middellijke. verbeurdverklaring van het gehecle huisraad, mei Inbegrip van de meubels, ten gunste v slachtoffers van bombardementen. BESCHIKKING Er wordt nogmaals op gewezen, dat slechts die personen vrijgesteld zijn van don plicht tot inlevering van hun radiotoestel, die ln hel bezit zijn var een officicele voorlooplge „Bescheini- gur.g". De officieele voorloopige „Be- scheinigungen"' zijn op volgorde ge nummerd. aan de eeno zijde bedrukt met Duitxchon, aan de andere met Nederlandschen tekst. Bovendien moeten de „Bcscheinigungen" v zien zijn van een dionstslempel der Dienststelle, die de Bescheinigung heeft uitgereikt. Alle andere Bc scheinigungen van Dienststellen of personen zijn ongeldig en bescher men de bezitters niet tegen bestraf fing, wanneer de toestellen niet vooi den vastgcstelden termijn worden in geleverd. Wie een verzoek om vrij stelling van de inleveringsverplich ting heeft ingediend en tot heden nog niet de bovengenoemde Bescheini gung heeft ontvangen, moet zijn ver zoek als afgewezen beschouwen en derhalve zijn radiotoestel onverwijld inleveren. AMERSFOORT Vijftig jaar apothekersknecht. Vrijdag 15 October a.s. Is het vijftig Jaar geleden dat de heer J. van Win terswijk als apoihekerskneeht bij de v d. Zoo de Jong ln de Lange- straat (thans apotheek Kcijzer) in dienst trad. Tol zijn achttiende jaar was hij schilder bij ce Ned Spoor wegen 7.ijn vader, die eveneena apothekersknecht was. werd ziek en zijn zoon nam een paar dagen het werk over. Die paar dagen zijn thana vijftig jaar geworden. 25-Jarige poltieloopbaan. De op perwachtmeester J. do Bli van de plaatselijke poiittfe herdenkt Vrijdag 15 October den dag. waarop hij vóór 25 Jaar bil de marechaussee zljr. po- linoneele loopbaan begon Op 1 Dec. 1924 trad de Jubilaris als agent vaa politie in gemeentedienst. Verleoenwoordioing van moeders of voogden bij verzoeken tot vaststelling van het vaderschap Het Rijkscommissariaat maakt be kend In Aansluiting aan artikel 5 der verordening ter uitvoering van de verordening betreffende de ver zorging van kinderen van leden van de Duitsche Weermacht In de bezette gebieden van 13 Februari 1943 (Ver ordeningenblad voor het bezette Ne derlandsche gebied, bekendmaking no. 39/1943) heeft de RtJkacommlssarLa met betrekking tot de vertegenwoor diging van moeders of voogden bij verzoeken om vaststelling van het verzoek en ln de procedure voor den krijgsraad moet de moeder of d© voogd zich doen vertegenwoordigen door den leider van het bureau voor Volkswelvaart in het Arbeidsgebied van de NS.D.A F. In Nederland, ten- zij de moeder is bevallen In een te- huls van de „Lebensborn". In dit ireval Is de gemachtigde van de .Le- benaborn" gerechtigd om als verte genwoordiger op te Treden. Tevens wordt bekendgemaakt, dat ln Nederland voor de beslissing over bovenbedoelde verzoeken de onder staande krijgsraden bevoegd zyn: 1 Voor aanspraken tegen leden van het leger ..Das Gericht des Kom- mandlerenden General* und Befehls- habers der Truppcn des Heeres irt den Niederlanden (Standort Utrecht)": 2. voor annspraken tegen Ieder; v an de oorlogamarlneDas Gericht Ad miral in den Niederlanden In Utrecht": 3 voor aanspraken tegen leden van de luchtmacht: .Das Feld- gerlcht des Kommand lerenden Gene ral* und BefefcUhabrrs lm Luftgsu Holland mit dem Sitz in Amsterdam." VIJF AMERIKAANSCHE SENATOREN KLAPPEN UIT DE GEALLIEERDE SCHOOL. „De V.S. moeten voor Engeland oppassen!" Het vertrouwen is ten eenen male zoek De correspondent van de „News Chronicle" zegt over den inhoud der rapporten, die Vijf Amerikaan- sche senatoren als gevolg van hun inspectiereis van twee maanden naar alle buitenposten van de Amerikaansche strijdkrachten heb ben opgesteld en waarvan zij een Geschenk voor de landen der Hispaniteit Spaansche politieke positie gegrondvest op zijn historische traditie, aldus min. Jordana Madrid, 13 Oct. De Spaansche minister van Buitenlandsche Zaken, Jordana, heeft in zijn kwaliteit van voorzitter van den Raad der Hispani teit binnen het kader van een plech tigheid in het paleis Santa Cruz den diplomatieken vertegenwoordigers van Portugal en de Spaansch-Amcri- kaansche landen een verzameling aangeboden der z.g Indië-wetter. Het geschenk bestaat uit drie luxueus uitgevoerde boekdeelen, die de fotografische reproductie bevatten van de in 1791 in de Spaansche druk kerij Jose Ibarra gedrukte eerste edi tie. Den diplomatieken vertegen woordigers werd verzocht het ge schenk te doen toejtomen aan de staatshoofden hunner landen. In z(|n rede heeft de Spaan*« lie minister van Bultenlunilsche Znki-n o.m. verklaard, fiht dc Spaansche Engeland verantwoordelijk voor al de ellende IK ben juist van Calcutta, een stad van twee millioen zielen en de hoofdstad van de provincie Bengalen met meer dan vijftig millioen menschen, naar New Delhi teruggekeerd. Duizenden menschen in Calcutta en in an dere de.elen van Bengalen zullen nog voor den volgenden oogst sterven en dan zal er voor de overlevenden nog niet genoeg voedsel zijn. Ik zag de tooneelen van een langzemen dood in Cal cutta en het was veel erger dan in 1940 t„ Sjanghai. Wanneer men des ochtends een wandeling maakt door het Calcutta van thans vindt men dozijnen dooden op de straat liggen. Minstens 150 men schen sterven da gelijks alleen al in deze stad, ja. zij sterven In zoo groo te hoeveelheden, dat de stedclnke autoriteiten d» lij ken niet snei ze- noeg kunnen er- branden. Indische dagbladcorrespcn- ten vertelden nij. dat zij geen volle dige en nauwkeuri ge cijfers en gege vens mogen puMi- cccren. Ik zag ge zin na geztn in vijf tot zes meter diepe rijen staan langs lange huizenblokken om een bord dunne meclsocp te krijgen die In dc enkele aanwer.ge volksgaarkeukens wordt verstrekt. Ik zag kinderen vuilnishoopen doorzoeken naar iels eetbaars. Ik zag oude vrouwen, met wanhoop in dc oogen. die te zwak waren om tc bedelen. Om den hoek echter klonken de tonen van een or kest. dat de schlager ..Zoete Susan na" speelde. Ir. van de groote hotels, te Calcu'ta werd juist het diner gesfrvterd en op het menu ervaLcllén van stonden zeventien gangen. Waarom In dit artikel geeft de cor respondent van de „The Irish Press", afkomstig uit New-Dehli, een ontzettend beeld van den hongersnood in Bengalen. Zijn relaas laat er geen twijfe' over bostaan wat het wil zeooen onder Britsche heerschappij te moeten leven. al deze ellende' Deze vraag wordt door de Indische pers op ondubbel zinnige wijzen beantwoord Het ant woord Is één aanklacht tegen de Britsche regeering omdat zij geen maatregelen heeft genomen. Niet tegenstaande zij den hongersnood zag aankomen, omdat zij het hamste ren niet heeft tegen gegaan, ja. om dat de Britsche regceringsburcaux zelf hamsterden. Zij heeft zonder rekening te houden met de wanhopi ge voedselpositie der bevolking de Engelsche troepen van de Birma- grens naar Bengalen laten terug- stroomen en deed niets om de ver woestende gevolgen van de cyclonen en overstroomingen van het afgcloo- pen jaar te verzachten. Ook heeft zij niets gedaan om het distributie apparaat aan de veranderde omstan digheden aan te passen. De burgemeester van Calcutta heeft een beroep gedaan op Roosevelt om schepen met le vensmiddelen te zenden, doch dc Amerik. consul-ge neraal te Calcutta antwoordde namens Roosevelt: „Ik kan u mcdedcelen, dat de Amerik. regee ring op de hoogte is van den toestand. U dient echter te beseffen, dat graan- transporten afhan kelijk zijn van vele, door den oorlog gecompliceerde vraagstukken." Intusschen ligt de Britsche gou verneur van Bengalen in zijn pa leisachtig regeeringsgebouw ziek. Zijn kabinet debateert in het wil de weg. zonder resultaat. Hoop. dat de dingen beter zullen wor den, bestaat er niet voor den eerst volgenden rijstoogst einde Janu ari. Doch ook dan zal er niet ge noeg zijn voor allen. In «ten huldigen nmollllkeii t dan ooit Is «^urorirTTest op zgn His torische traditie. Voortgaande zcide Jordana. dal de calastrophen der menschheld slechts overleefd worden door volken, die de „reinheid der geestelijke beginselen" redden, terwijl die volken ondergin gen, welke het vreemde nabootsten en „in de diepte hunner zielen en hunner geschiedenis niet de moreele krachten vonden om. zoo noodig. het hoofd te bieden aan de toekomst Spanje ls er van overtuigd, dat al leen een „mcnschelljk broederlijk cri terium". dat op de beginselen der beschaving en het respect voor den naaste evenals voor den tegenstan der geschoeid ls. leidt tot een duur zame cn bevredigende wereldorde. Het Spaansche cultureele werk zoo besloot de minister van Buiten landsche Zaken, ls onverwoestbaar voor alle tijden en rlchtlngaangevend voor het heden. NaUR-e vriendschap tusschen- Spanje cn Argcntlnlé. De president van Argentinië. Ra mirez. heeft den chef van den Spaan- schen Staat. Franco, naar aanleiding van den „Dia de la Raza" een be- groctlngstelegram gezonden, waarin hy zegt. dat Argentinië op dezen dag hulde brengt aan den ..geest der Spaansche beschaving", waarmede het zich door onverwoestbare banden verbonden voelt. Ook de minister van BultenlMndsche Zaken al., ge- nerkal Gilbert, heeft tegenover den Spaanschen minister van Buitenland sche Zaken uitdrukking gegeven aan de nauwe vriendschap van Argenti na met Spanje. Hij verklaarde om dat Argentinië zich een Ibero-Ameri- kaansche natie voelt en zich als zoo danig nog steeds uitspreekt voor „z|Jn traditloneele erfenis". Mevr. Mengelberg overleden Na een kortstondige 'ziekte is ln de S,tnkt Anna-KIiniek te Luifcrn over leden mevrouw T. Mengelherg Wübbc, echtgenoote van prof. Willem Mengelberg. In de meer dan veertig jaren van hun huwelijk heeft zij haar echtgenoot in zijn arbeid steeds ter zijde gestaan. UITVAART VAN PROT. Dr. P. ZEEMAN Groott belangstelling op de begraafplaats Op de algemecno begraafplaats aan dc Kleverlaan te Haarlem is gister middag het stoffelijk overschot van prof. dr. r. Zeeman, oud-hooglccraar in dc experlmcnteele natuurkunde aan dc Aimtcrdamschc Universiteit ten grave gedragen. Dc belangstel ling, vooral uit universitaire kringen, was buitengewoon groot. In dc aula, waar de met bloemen overdekte kist werd opgebaard, sprak namens de Amstordnmsche Universiteit prof dr J P. Wibauf. weger.,* verhindering van den president-curator Namens een kring van vrienden sprak prof dr. J H. Scholtc. Prof-dr. II B. Dorgclo sprak namens de Ne derlandsche natuurkundige verceni- eing en dankte voor dc gastvrijheid, die deze verccnïging zoo vaak in het Zeeman-Laboratorium heeft genoten. Voorts voerden nog de oudste zwa ger. de heer J. C K. Lcbrat cn oud- vicc-admlraa' Zeeman, broer van den overleder.r. h"t woord waarna de baar grafwaarts werd gedragen uiteenzetting hebben gegeven tij dens een geheime zitting van het Huis v. Afgevaardigden te Wash ington, vernomen te hebben, dat de „roode draad.' die door alle rap porten heenloopt, de eisch is. dat de Ver. Staten voor Engeland moe ten oppassen en aan hup. eigen be langen moeten denken en indien noodig zelfs imperialistisch moe ten worden, daar zij anders door Engeland tegen den muur gedrukt zullen worden". De door de senatoren naar voren gebrachte opmerkingen betreffen vooral de uitbreiding van den Brit schcn berichtendienst tijden? den oorlog in de geheel© wereld en de Britsche berichtenpolitiek. De Brit sche berichtendienst kleineert de gs- vcchtsprestaties van de Amerlkasn- sche troepen, terwijl tegelijkertijd de prestaties der Britsche troepen wor den opgehemeld. Voorts hebben de senatoren medegedeeld, dat Enge land slechts „lauw" slaat tegenover den oorlog tegen Japan en zijn groo te leger ln Indic niet in den strijd wil werpen. Engeland trekt uit «te pacht- en leenlcverantles materieel© en politieke voordeden. Zoo heeft Engeland in 't Midden-Oosten de ver deeling op zich genomen van de royale Amerikaansche pacht- en lecnleveranties. verzwijgt echter de Amerikaansche herkomsl der goede ren en .verschaft zich zoodoende een geweldige reserve aan vriendelijkheid op kosten van de Amerikanen". De senatoren noemden het „ongehoord", dat de Ver Staten de met groote kos ten gebouwde' steunpunten van de luchtmacht na het einde van den oorloR weer zouden moeten terugge ven. In een hunner rapporten verlan gen zij. dat Rusland steunpunten zal afstaan aan de Ver. Statm. van waar uit zij Japan kunnen bombardccren STAATSLOTERIJ 1000.—: 400.—: 200.—: 100.—: 11420 17277 19649 21744 8381 9399 3200 12457 16318 20543 1529 4522 4957 8S22 9182 9490 16301 16283 21501 21591 Achterhouden van koolzaad wordt zwaar gestraft Boeren, die handelen in strijd met den voor oliehoudende zaden grlden- den aficveringsplicht. kunnen reke nen op gevoelige bestraffing, ook in het geval, dat de hoeveelheid achter gehouden zaad betrekkelijke gering is. Zoo heeft de tuchtrechter te Bre da een Br.ibantschen landbouwer, dm ongeveer 270 kg. koolzaad niet op zijn dorschbriefje had verantwoord en had achtergehouden, gestraft met boete van I (HX)..met verbeurd verklaring van dc in beslag genomen zakken koolzaad. Ook vier andere vonnissen van den Bredaschcn tucht rechter, waarbij het bijvoorbeeld ging om hoeveelheden van 54 kg en 120 kg koolzaad, leggen eenzelfde strek king aan den dag. JONGEN OVERREOEN EN GEDOOD Op een brug a.in den Vleutensche- weg tc Utrecht had Dinsdagmorgen een ernstig ongcvil plaats Door een verkeerde manoeuvre kwam de veer tienjarige jongen N wonende in dc Minahassastraat aldaar, die een drio- wielig transportrijwiel bereed. In bot sing met een melkauto HIJ kwam te vallen, kreeg een der wlMen "over den buik en moest met ernstige. In wendige kneuzingen worden over gebracht. Na aankomst bleek het slachtoffer te zijn overleden doodgereden. Te Wo«- hev 6-jarlg zoon'ie vnn v*n B»ek. toen het uit

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1943 | | pagina 1