FAMA— Kennisgeving G 3 Unicum Onmisbaar „40 Jahre Deutscher Fiugzeugbau5' zoekt nog artikelenj Electro-monteur Wilt U iets bereiken in de wereld? Leidsche Onderwijsinstellingen 5: JONGEDAMES DOELPUNTEN J AMERSFOORTSCHE COURANT - VRIJDAG 12 SLACHTMAAND (NOVEMBER) 194: EURGEKLIJRE STAND am kus: v. W;,!su:r O vcrl echtgenoot PUTTEN don. z. v. Eijiisbcrgei Kruithof r drlk .Inn, i W L. Vcrku tl. Ha: micijr Ujsijcr- Dijk- r. Book on G. Iconen, thu. tl. v. t. Itoordink c Langemliorn Roin. z. «tra on T. Slol/os. Go huw cl. W. Dekker ell J. J rl. Bhikor. - Chr. 1'. Luckc en .1.' M. E. f.iatl. Hi v. 1 Iiord on oil A. LEUSDEN. O o horen: Johan na Anthohle. d. v. II. v. Roómen cn C. A. Verhoef. Karei. v. R. V. Awolt on j. Kuypcr. 011 tl t: r t r O uw tlw. Jansen cn D. O'i.nbrugge. - - C. D v. Baton- huig on C. M. Wallcrt. A v. Rro- non on F. v. 1,0011011. -- L. Versteeg on J. v. Barre veld. T. J. Kolk cn G. A. L. v. Dongen. Gehuwd: P. G. Smlnk en M. H r. d. Hengel. O v e r 1 o cl e liA. M. v. Maaren 78 Ir. weduwe v. C. Hcrtlor STOUT>~'BURG. Geboren: Woutera Cathariiia. d. v. E. v. Hou- ton cn W C. Bokker? Cornelia Gljsberlha, tl. v. J. C. Wolswinkel e:i O. Zwarts Wouterus Wilhelmus. v. I', G. v. d. Hengel cn L. A. v. d. Hengel. Gehuwd: J. D. Plomp en P. v. d. Berg. Overleden: F.lRabeth Mol, 79 Jr. Geerlrultla M. C. Itonle. 82 jr. KOKKELS ZIJN ZEER EIWITRIJK Het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad schrijft: Kokkels zijn In veel plaatsen in ruime mate tc krijgen. Zij bevatten veel eiwitten Geregeld kokkels' op de boterham of bij het avondeten" zou een zeer goe de leuze kunnen zijn. ware het niet. dat vele niet van kokkels houden of ze gauw tegen eten. Daarom, ge bruik zo pJ cn toe eens eu maal; zc op versclilllentlo maniereu klaar. Het smakcUlkst zijn ze, wanneer ze met een uitje gebakken worden. Gebakken kokkels: Een uitje fijn snipperen cn met een klontje mar garine In de koekepan z.eer licht bruin bakken. De kokkels waascheii findien z.ij zeer zout zijn. ecnlge uren in water zeilen), goed laten uitlek ken en cenlge minuten met de ui mcesmorrn. Wat peperrurrogaat en zoo noodlg wat zout. er overstroolen en de kokkels zoo warm mogelijk op dienen. Kaast den hoofdred. zijn verantwoor delijk: R. Lecnkncgt, chcf-red. en red. buitonland. D. J. Itckké. sportred. cn stadsverslaggever, mej P J. Baart- man, adv. Allen te a'foort k 78 VERDUISTERING: Van 7 Nov. to. 13 Nov. van 5 uur tot 7.45 uur. 12 Nov. V.M., 20 Nov. L.K., 27 Nov. N.M. KENNISGEVING De Burgemeester der gemeente Amersfoort brengt ter openbare ken nis, tial de laatste obligatie van de :i1 pCt. gcldlccning der gemeente A'foort. oorspronkelijk groot t100.000 (1 d 25 Mei 1900. nummer 17. groot I 1000.- betaalbaar i.s gesteld per 3! December 1943 bij de kantoren op tic obligatie vermeid. RestaiiranteiiHisl. Van de reeds in vorige Jaren uitge lote obligation is nog niet ter verzil vering aangeboden: Obligatie no. 820 tier G'. pCt. gcldlccning 1921. groot I 1000—, Amersfoort, 2 November 1943. Olt. Landboiiwitiededeelingen voor de Provincie Utrecht lluisslnehtlng varkens Hbapei De aandacht wordt er op gevestigd, lat vanaf 18' November e..s, bij "de 'b.h.s machtigingen voor huis- lacluing varkens "en schapen vcr- irijgbaar zijn. RUILHANDEL HAD MINDER AANGENAME GEVOLGEN Schoorvoetend trad het vrouwtje uit Hilversum voor de balie. Zij ver telde. dal zij met twee pakjes shag van haar man. die toch niet rookte, naar Spakenburg was gegaan om wat paling machtig te worden. Haar ge zinsomstandigheden waren verre van rooskleurig. Haar man was pas uit een sanatorium ontslagen, een vijfja rig zoontje lijdt aan asthma, het ge zin wordt door Sociale Zorg cn Na zorg onderhouden. Geld om paling tc koopen was er niet, vandaar de ruil handel. die haar veel onaangenaam heden had bezorgd. Niet alleen het verschijnen voor de rechters, doch ook had z.ij oncenigheid met haar man gehad, tegen wiens wil zij naar Spakenburg was gegaan. Zij had om visch gevraagd ln ruil voor twee pak jes shag En toen heeft men haar tien kilo ondermaatsche paling gege ven. waarmede zy op weg naar huls door controleurs werd aangehouden. In z.oo'n geval geldt wel eens genade voor recht. Was de ambtenaar in zijn elsch reeds gematigd, n 1. 15.subs. 2 d., de kantonrechter legde de mi nimum boete op, nJ. 1.subs. 1 d. De voorzitter van de klcin-visch- li and eln ren vereen 1 ging, tc Spakenburg stond terecht omdat hij acht, kilo on dermaatsche visch ln opslag had. Ten behoeve van de Weermacht was onder toezicht van het bestuur vier honderd kilo paling verpakt. Dit werk moet snel gebeuren en dan wordt er niot op dc maat gelet. Op het station alhier was de partij door controleurs onderzocht cn toen kwam er acht kilo ondermaatsche tc voor schijn. De kan tonrechter legde 4 Storm op zae" kan ook oorzaak .-.tjn van het „ondormaauehc" In op slag hebben. De ambtenaar noemt dat smoesjes. Verd. B. K. had twin tig kilo ondermaatsche paling hl zijn vaartuig. Er was 100 pond gevangen maar tengevolge van stormachtig weer had vcrtleerst het zeil gerepa reerd cn zooals zijn pleegzoon ver- lelde een ..bakkie" koffie gezet voordat met het sorloeren werd be gonnen. Hel O.M. elschtc ƒ80.su'os. 20 d. Verd.. cilo nog nimmer met den rechter !:i aanraking was geweest, werd veroordeeld tot 40.subs. 10 dagen. Verd. v. W.. koopman, had dc leer plichtwet overtreden. Zijn zoontje had op ongeoorloofde wijze de school verzuimd. Verd., gaf zijn vrouw de schuld, maar sedert déze het gezin verlaten heeft, gnat de jongen trouw naar school. Opsluiting ln een kelder had haar uitwerking niet gemist, 't Werd 12subs. ld. Een chauffeur van den Gem. Rei nigingsdienst. M. B., had bij hel. ne men van de bc«ht bij het Kleine Spul tc veel links gereden. Hij be weerde. dat het met. een breede cn lange wagen ter plaatse niet anders kan. Een wlclrijdster werd den door gang belemmerd, haar rijwiel kwam onder de wagen terecht cn cje rech ter moest nu maar uitmaken wlen schuld trof. Get. v. D. uit Hoogland zei de dat verd. bruut was opgetreden, doch hi| wilde geen cent schade van hem aannemen, Feitelijk was de ge meente aansprakelijk voor dc scha de. Het. O.M. elschtc ƒ30— subs. 10 d.. het vonnis luidde 12.subs. 6 d. Verd. zal het geval niet zijn di recteur bespreken. Sporlvaria Schaken. Om liet persoonlijk kampioenschap. De resultaten van dc gisteren cospeclde vierde ronde lulden: GeudckcHulsman 10. ove rige partijen afgebroken. Tussclien- tijds werden nog beëindigd Geudekc- Wclllng 0—1: BijlUding 1—0. Dc stand luidt nu: 1. J. Bijl" l'i uit 2: 2. A. wichard l'X uit 8; 3. 4. 5. 6 en 7 Geudckc. Hulsman. Breuer, Wel ling cn Uding. allen 1 uit 2; 8. W. Flentgc 0 uit 1. Voetbal. Het programma voor Zondag. In dc res derde klasse H z.ijn alsnog ingelascht: Amf. Boys 2 A.W. 2. Laren 2Donar 2, 't Gooi 3 Raplditas 3. St. Maartcnsdag in EIburg Tiet historische EIburg (Geld heeft. Donderdag op geslaagde wijze St. Maartcnsdag gevierd. Aan een wedstrijd van ..Sonde Martens" voor kinderen beneden dc tien Jaar na men ongeveer 125 Jongens en meis jes deel. die allen min of meer fraaie 'uit suikerbieten gesneden voorwerpen droegen. Hierbij waren ook veelvuldig historische bouwwer ken uit het oude stadje uitgebeeld. Voor dezen wedstrijd hadden dc in gezetenen zestig prijzen cn versnape ringen beschikbaar gesteld. Tegen den avond hebben de kinderen na de prijsuitreiking met hun verlichte ..Sondo Martens" een rondgang door het stadje gemaakt, terwijl z.ij liet St. Maartepslled zongen. Ook oudere kinderen, die een ..Sonde Martens" hadden gemaakt, sloten zich bij hen aan. zoodat er een vroolljke druklë op straat ontstond. Zooals gebruike lijk hoopten dc kinderen op kleine schenkingen van dc burgerij, waar mede dez.c niet achterwege bleef, al "Jr"gheden komen SLACHTOFFERS VAN BRAND BESTOLEN Tc Rosmalen brandde cenlge we ken geleden het cafe „Jachtlust" ttft, den grond toe nf. De bewoners von den sindsdien een noodverbli.it in een omgebouwd kippenhok. Onbekend gebleven daders hebben Woensdag nacht ingebroken In dit. tijdelijke verblijf en daarbij een geldkistje. In houdende ruim ƒ12.000 gestolen. Een direct ingesteld onderzoek heeft nog niet tot resultaat geleld. Reichskarte für Urlaubér De geldigheidsduur van dc bon nen der Reichskarte für Urlaubér, welke, blijkens liet daarop gestel de opschrift, geldig zijn tot 14 No vember a.s., is verlengd tot 1 Mei 1944. Zooals bekend, zijn deze bon nen uitgevoerd ïi groene kleur, met als opdruk oen gccl-witte U, welke op een schildje is geplaatst De aandacht var, de winkeliers wordt er op gevestigd, dat zij tot 1 Mei 1944 verplicht zijn deze bon nen onder alle omstandigheden aan te nemen, dus b.v. ook, wan neer zij bezig zijn met inventari satie. Het niet nakomen van deze verplichting brengt voor de be trokkenen ernstige moeilijkheden mede. BR1TAI.E INBREKERS GESNAPT In den vroegen morgen ontdekten een hoofdinspecteur en eenige recher cheurs van de Staatsrecherchc op de Ceintuurbaan te Amsterdam een transportauto. welke daar op nogal verdachte Wijze rondreed. Zij volgden den auto, die stilhield voor een zaak ln meubelen en tapijten ln dc Rijn straat. cn constateerden op cenigen afstand, dat men druk bezig was met het inladen van goederen. Zij grepen daarop ln. De dieven tracht ten t.c ontkomen, doch nadat van dc vuurwapens gebruik was gemaakt, konden drie van heil worden gepakt, terwijl dc vierde later in zijn wo ning wprd gearresteerd. De inbrekers hadden uit de z.aak voor duizenden guldeus aan tapijten, bedden en vi trages gehaald. lie politie had dus een goede vangst gedaan. DOUWE EGBERTS KOFFIE-SURROGAAT Wij maken U cr op attent, dat bon 694 na 13 November niet meer geldig is De vlschotter in het Wasjenaarsch* dierenpark Is een optimist BS het minste gerucht gaat hij op zijp achterpootjes staan, In de hoop eei lekker hapje te vangen. Maar niet altijd gaat die vlieger op CNF/Schlmmelponningti/Pax r» DE MOORD OP VON RATH HERDACHT Dezer dagen heeft in dc Duitschc ambassade te Parijs een herden kingsplechtigheid plaats gehad vooi den gezantschapsraad, Von Rath, die vyf jaar geleden door een joodschen moordenaar werd neergeschoten. DE WISKOTTENS DOOR RUDOLF HERZOG (Feuilleton.) 108 Een koude, wilde trots straalde uil zijn oogen. Nu was hij dc bestierder van zijn eigen lot, al was het slechts voor eenige maanden, toch was hij de meester! Jercmias Scharwachter het bespeuren. En door hem EmilïeHij greep naar zijn pet, groette kort en trad naar buiten. En wel een uur lang dwaalde hij in het duister rondom de fabrieksgebou wenVeertien dagen ging Wil helm Wiskotten een nieuwe reis on dernemen. Hij spoorde naar Berlijn, naar dc grossiers, cn begaf zich daar vandaan, zonder eerst naar Barmen lenig te koeren, naar Londen, om op de terugreis Parijs aan tc doen. Hij had strikt bevel, overal, waar hij Scharwachters concurrentie ont moette, de prijzen te verminderen on op iedere voorwaarde bestellingen tc aanvaarden. Met grootc spanning wachtte men thuis. Toen kwamen de eerste berichten. Bestellingen wa cr niet, of slechts zeer weinig, toch las Gustav Wiskotten de brie ven met grimmige -vreugde. Wilhelm schreef, dat de Berlijnsche afnemers hun bestellingen reeds bij Schar wachter gedaan hadden, dat hij ech ter, toen hij de prijzen vernam, slechts kalm zijn spijt uitgesproken had met dc opmerking, dat hij hun het veel mooiere gepatenteerde Wis- kottcnschc fabrikaat heden voor een derde minder geleverd zou hebben dan ze bij Scharwachter ingekocht hadden. Door de afnemers was toen per omgaande Scharwachter geschre ven, die. om geen grond te verliezen, na allerlei uitvluchten eindelijk tot het besluit gedwongen was gewor den, in een belangrijke prijsvermin dering te bewilligen. Dit beduidde voor Scharwachter het bijpassen van dat geld en dus ccn aanzienlijk ver lies. dat hij van dag tot dag zou trachten tc vermeerderen. „Baar geld wegschenken dat zal hem aan het hart gaan." De berichten uit Londen luidden gelijk, doch een groot aantal bestellingen vergezelden hen. De zaakkundige Engclschen roc ken den strijd en waren cr op be dacht, zich dc goede gelegenheid aan geen van beide kanten tc laten ont glippen. Ze dwongen Jeremias .Scharwachter, onder bedreiging van een afbreken der handelsbetrekking, hun het verschil tusschen de prijzen der Wiskottcns en dc zijne voor een groot gedeelte te vergoeden cn slo ten tegelijkertijd met Wilhelm Wis kotten een contract voor grootere bestellingen. Gustav Wiskotten lach te. ..Slimme kerels, die Engclschen." (Wordt vervolgd) Zwitsal, de ongeëven aarde balsem voor de zuigelingen verzorging, wordt thans gedistri bueerd. Wendt U voor het verkrijgen van nadere inlichtingen tot Uw Apotheker of Drogist of tot de ZWITSAL FABRIEKEN APELDOORN V/ERP GEEN „SCHERP" TUS- SCHEN DE AARDAPPELSCHILLEN Bularoma gele aauspoed«r> schakelt in de keuken in tallooze gevallen het gebruik van boter uit. Albumona (juspoeder) levert vele soorten smakelijke jus en talloose appetijtelijke sausen op. Transparanla- (urdsppeltt- piocal helpt U by het beraden van pudding, vla. pap, eni. nu bate. di! op d» bon iwfcrtfrMaf W. A. SCHOLTEN'S Aardappelmeel Fabrieken FAMILIEBERICHTEN Hodcn overleed, tot onze •iHepo droefheid, ons innig geliefd Zoontje. Broer!jo en Kleinzoontje. E D U A R D. op don leeftijd T.in ruim jaar. J. C. van de Weterino. P. C. van de Watcrino Vorderman. Dolf ja. Hansje. J. A. Vorderman. Amersfoort. It Nov. 1913. felsiusstrant 23. Dn begrafenis zal plaafs hebben Dinsdag 16 Novem ber op ..Ruslhof" to Amers foort. Vertrek van het sterf huis 2 uur n.m. Eenige en algemeene kennisoevino. lieden hehaagde het deu Hcere, tot Zich to nemen, onze geliefde Man Vader. Behuwd- en Grootvader. HENDRIK WASSINK Pzn., in den ouderdoe. van 67 jr. Namens de familio Wed. W. Wassink— Zeeboer. Niikerk. 9 November 1943. Hoogstraat 25. Dn begrafenis zal plaaLs hebben Zaterdag 13 Novem ber 1943. Vertrek van hel sterfhuis 2 uur n in. JUBILEUM. 13 Nov. 1918. 13 Nov. 1943. Zaterdag 13 November 1943 her denkt. DIRK SNIJDERS iten dag, waarop hü vóór 25 jaar in diensibofrekking trad bij bel Expeditiebedrijf v. d. Biczenbos. Kees van dc Biezenbos. GEVRAAGD liefst van particulier f1000.— hoogc rente en aflossing voor den liandeJ, voldoen de borg aanwezig. Br. no. 8519 bur. Amf. Crt. TE KOOP 1 paar Damesschoenen ra. 38 15.—; LOS BED MET PELUW ƒ60.—. AI. OLJANS, Woestijgerweg 128. WERKGEMEENSCHAP AMERSFOORT VRIJDAG 12 NOVEMBER 1943, 19.30 UUR. Lezing met lichtbeelden DOOR ALEX BÜTTNER, GETITELD (Von Lilienthal zu Messerschmidt) in dc RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS. Entree Leden 0.50. Niet-Ieden 1. HEROPEND De Volksslagerij, Tulpstraat 2 Beleefd aanbevelend, C. DE VRIES. HEROPEND DE MODELSLAGERIJ C. J. J. GOES TELEFOON 6101. Woestijgerweg 137 Dankbetuiging Getroffen door do vele- bewij zen van deelneming, ondervon den bü het ovcrlüden van onzen Vader, den beer IT. W. van Hoe velaken. en niet in staal zijnde drzo persoonlijk to beantwoorden, betuigen wü langs dezen weg onzen hartelijkeu dank. Namens do familie, B. van Hoevelaken. Agent, cn Comm. firma te Groningen Br. Pélsterstraat 36, GRONINGEN Voor een goed onderlegd met eenig kapitaal bestaat cr gelegenheid in een ge vestigde zaak als deelge noot tc worden opgenomen met de mogelijkheid dc zaak later geheel over te nemen. Brieven cenigszins uitvoe rig, worden ingewacht on der no. 8516 bur. Amf. Crt. STUDEERT DAN SCHRIFTELIJK! JUIST NU Maar studeert onder goede leiding bij de Johan de TVittstraat 149151 Leiden Uitsluitend academisch gcvormden ou leeraren M O. Opleiding: I'raklükeramen Boekhouden cn Haudelscorres- pondenlio, M.O. Boekhouden, 1,0. en M.O.- aden, Accouniantsoxamens. Middenstands examen, Belastingconsulent, Bedrijfsleider cn diverse andoro studies. Vraagt gratis uitvoerig prospectus. Mondelinge opleiding: 16 scholon in Nederland. Hiermede betuig ik mlin bar tel üken dank, in het bijzonder do bewoners van do Aldcgondo- straat, voor de velo blijkcu van belangstelling ondervonden bü liet overltiden van mijn geliefde vrouw. ANTONIA BOTTERBLOM— v. DOORNIK. H. Botterbloni. Amersfoort. Nov. 1943. Aldegoiidestiaat 45. Met dauk aan do geachte dien teln voor het gestelde vertrou wen in het bedrijf: ..Aanleg en onderhoud van tuinen" van wij len den .heer II .W. van Hoeve laken. Blsschopsweg 121. deelt ondergeteekendo mede. dat deze zaak door hem wordt voortgezet. Met beleefde aanbeveling. J. G. v. Hoevelaken. ADVERTENTIES E.J. Ruitenberg Tandarts. geen praktijk TOT WOENSDAG Eesielt Uw mest voor tuin en gazon vroeg tijdig om teleurstelling te voorkomen, bij: M.SCHREUDER Stadsherberg Tel. 3813 AMERSFOORT Beperkte voorraad. Er biedt zich aan net ge huwd persoon, 40 jaar, als Porlier, Nachtwaker of iets dergelijks, in bezit van politiehond. Br. no. 8518 bur. Amf. Crt. Vaak moeilijk - L dikwijls onmogelijk, maar wij stajan voor i U klaarl HEROPEND de van ouds bekende slagerij P. A. DE VRIES ACHTER 't OUDE STADHUIS 1 (bij de Hof), TELEFOON 4493. CLUBAVOND Onderafd. Speeltuinvercen. .,I!et Soesterkwarticr". ZATËtïDAG 13 NOVEMBER 1943, lezing met licht beelden door Prof, dr. Vening Meinesz over: „Reizen met Nederlandsche duikbootcn"., in het clubgebouw a. d. ZONNEBLOEMSTRAAT. Toegang boven 15 jr. Aanvang 7.30 uur. Zaal open 7.00 uur. Leden 10 cent. Nict-leden 25 cent. HEROPEND SLAGERIJ VAN W. REESINK, KRUISPUNT HOEVELAKEN Tevens aanbevolen als erkend huisslachter. gevraagd vanaf 14 jaar om opgeleid tc worden vooi koUSENREPARATRICE. goed loon gedurende leer tijd. Zij die nog niet of sinds 1 Juli 1943 in dienst betrekking waren, kunnen zonder toestemming van het Gcw. Arbeidsbureau geplaatst worden. „PERFECT", UTRECHTSCHEWEG 91 GEVRAAGD OP METAALWARENFABRIEK TE AMERSFOORT VROUWEN voor fabriekswerk. Inlichtingen PUNTENBUR GERLAAN 70. N.V. ZIEKENFONDS „ONS BELANG'' Het hantoor der Vennootschap is TIJDELIJK ver plaatst van Utrechtscheweg 13 naar 't Stort Zuid 23 - Telefoon 5562 Flinke Courantenbezorger(ster) EN Reserve Courantenbezorgers(sters E V R A A (j D, - Zich aanmeldenAA1EBS1 COURANT, SNOUCKAERTLAAN 9. Ik verkleedde me als clown 1 vertelt Pim Het grootste «ücces had ik met dezw truc: ik nam uit een pak Unicum koffie-surrogaat een heel klein beetje en zetie daar echte koffie van I Rsrfr hè, wont iedereen kan heli Da'a niel óverdreven, da's waar 1 Probeer 't m8ar V; Pirn's prima koffie-surrogaat Knip deze Pim uit en let op de vol gende advertentie. VERKOOPKANTOOR: VAN DER PLAATS - BOLSWARD O Net MB1S.1E voor de mor een uren, tot 2 uur. Met mid dagmaal. Mevr. v. Keuion. Amlicmscheweg 136. 503 A Mevr. Nolst Trenité, Van Maerlantlaan 7, vraagt tegeu 16 Nov. goede HLXP voor morgenuren. 5b4 O Net DAGMEISJE eevr. v. 8 lot 5 uur, met middageten. Mevr. Iomans-Neffcem, Utr.- stTaat 15, Afoort. 671 O Mevr. Knoppers, Thorbcc- keploln 2. vraagt een net DAGMEISJE tot 4 uur, of den geheelen dag met volle- dlgeu kost.. 572 O Wordt gevr. JUFFROUW, netjes kunnende strijken v. heele of halve dagen. Kemp- kes, Hoogl.weg 30, A'foort^ O Per 1 Dec. of 1 Jan. JON GEDAME om in doktersge zin behulpz. te zijn btj kin der cn en b|J praktijk. Br. m. ultv. inl. en opg. van refer, no., 8530 bur. Amf. Crt. 688 O Een flinke DAGDIENST- >E en 'n werkster, 2 da- p. w. Mevr. Tulp, Lange- straat 65. 952 0 SECRETARESSE, steno typiste door Mr. C. Kruysse Voitaatraat 46. 25£ Personeel aangeboden Voor de Duitsche Weermacht worden DRIN GEND WERKSTERS, KEUKEN VROUWEN. KOOKSTERS en NAAISTERS GEVRAAGD. Aanmelden Gewestelijk Arbeidsbureau, Bij kantooi Amersfoort, Afd. Vrouwen, IIOOGE WEG 4, dagelijks van 912 uur en 1416 uur Zaterdags van 9—12 uur. KI. Advirtentisi Alleen bi] vooruitbetaling. wordon laderen dag tot 10 e. aangenomen, mogen max. 50 woor den bevatten. ZakenadTerlenties komen niet in doze rubriek. Brie ven onder No. 10 «L verhoogtng. Brieven thnisbez. 10 «L extra. Personeel gevraagd O Nette WERKSTER voor schoonhouden van kantoren, morgenuren. - Adres: B.W.- laan 27. 580 O Net MEISJE voor dag en nacht, ln ccnv. gezin, als hulp l.d. liulsh.. met huise lijk verkeer. P.G. 16 Jaar. Br. no. 8463 bur, Amf. Crt. 2io Te huur gevraagd Laan van Nieuw Oost-lndic 207 Den Haag Toekomst briefjes o.a. verkrijgbaar bij W, Scheick, llobbcmastraat 23, Amersfoort, O In directe omg. v. A'foort door dame met 2 schoolg. kinderen (10 en 13 Jaar) KAMERS met gebruik van keuken. Br. no. 8533 bureau Amersr. Courant. 0 Onderwijzeres vraagt per 1 Jan. ruime gestoffeerde •Alt-SLAAPKAMER op het Zuiden, met kookgelegenheid in: centrum-stad, Muurhul zen, Zuidsingel, Havik. Br. no. 8525 bur. Ami. Crt. 574 O Jong Jurist zoekt vrije Z1T- AAPKAMER, goede stand, met of zonder pension. Br. no. 8529 bur. Amf. Crt. 580 Te koop gevraagd O HAARDKACHEL in prima staat, flinke maat. Pijpers. Kt. St. Jansstraat 7. 555 Paar JONGENS SCHOENEN m. 27 en een paar laarsjes 28. Mevr. V. d. Linde, Arnhom- schcweg 97, alhier. 557 OVERJASJE, voor een Jon gen van 8 Jaar. T. v. Gar deren B 85a, Hamersveld. 565 1 HOCKEYSTICK, liefst Ertgelsche en 2 pr. hockey- schoenen, m. 39 en ra. 40, F. Slsselanr, Emmalaan 11. 567 PLUSFOURPAKJE en rij broek. ln goeden staat, voor leeftijd van 12 Jaar. Knop pers, Thorbeckeplcln 2. O DAMESRIJWIEL m. goede banden. Bartcls, Dollard- straat 8. 577 O KINDERBKDZE1LTJE ge vraagd. ln goeden staat. Aanb. W. v. Veluw, Bolderstr. 51. 539 O Wie kan ons helpen HANI)- OF TRAPN AAI.MA- CHINE. defect geen bezwaar. O Flink ORGEL gevr. r. d. huiskamer cn een siudleor- gcl of plano Bi. met prijs enz. aan Kalksma, Stolberg- taan 3, Apeldoorn, Te koop aangeboden Donkerbl. taftz. BLOUSE, 42-44 ƒ10 en een zw. use. m. 40 ƒ8. Stuiver, Frankllnstraat 43. 554 A Z. e. a.n. bruin DAMES- SPORTJASJE, 38-40 ƒ25.—; vos bont 25 of ln ruil voor een damesrokjo 38-40; een paar ln prima staat zijnde booge jongensschoenen m. 29 110. Isïng. Gaslaan 37. Alleen 's morgens tuss. 9 en 1 uur 558 O BABYCAPE ƒ10; 2 baby- Jasjcs 5; slobpakle 2.1>0; babymutsen 3; babyschoen tjes 1.50 en hoedje voor Jongetje van 2 Jaar 3. H. v. d. Berg, Blsschops weg 106. 550 O BOBSLEE. 1 pers., ijzer, van boven hout 10; kinder wagen. oude kwal. 45; gr. kinderledikant fhout) ƒ25: tamme bonte ratten, p. stuk 1.50. In ruil 1 Jongensjas voor leeft. 12 a 13 jr. voor melsjesmantel 14 a 15 Jaar. Te Kulve, Hoogeweg 124, al hier. 560 O KOORSTOEL ƒ65; rookta fel ƒ35: liaardbank ƒ42, al les nieuw en niet gebruikt, 's Avonds na 7 uur. Houwer- tjes, Sclilestraat 27. 562 O Pracht steenen POP, kau slapen. Gekleed. 50 c.M. laug prijs ƒ15. Oostenrijk, Pascal- straat 3. 56: 0 2 Korte BONTJASJES, 1 blberette. ra. 40 65. 1 veu len. m. 40 65. Te bevr.: Berghuizen, Lorentzstraat 32, tusschen 7 cn 8 Viir. 566 Groot POPPEN LEDIKANT met bed. dekens enz. /20; damesschoenen m. 39 10. slaappop ra. kleertjes 8. kerstboomversiering 2.50: vil ten melsjeshoed 6; poppen- bank en stoeltje 2.50: sjoel bak met schijven ƒ6: hon den mand, met riem en hals band 16: schapenvacht (vl.) 20: platte mandoline 17.50 Snoeycrbosch. Wcsterstr. 92. O Zga.n. KINDERSTOEL, prUs 25Dekc, Aldegon- destrnat 60. 581 O Nieuwe dubbele PIET5- TASCH (waterdicht linnen). J. Tuit,hof, Daltonstraat 39. 's avonds na 6 uur. 584 O KINDERSPEELGOED o.a. groot poppenhuis m. 3 gem. kamers en 12 popjes ƒ25.-: 5 kaatsballen ƒ3.50; naai- machientje 2.50; kastje 1.50: trekkarretjes 150 p. st.; bankje 2.50; duikelaar 2.50; legpuzzles 0.75 1.25; mooie hond 6. - v. d. Wllk, B.W.-laan 27. O Bruin AVONDTOILET. tijn met kant, met onder- Jurk, corsage cn avoudschoc- nen, Bally 33 V,ƒ95; zwar te avondjapon, satijn ip- kant ƒ60; rilden Japon ƒ30; zij den blouse 17.50; nieuwe tricot damespantalon (d.bl.) ni. 46. groen zijden pantalon 7.50. Koster, v. Marnlxlaan no. 62, tusschen 4 en 5 uur. 587 O Ruwharige BOUVIER, reu, gecoupeerd. Kamer en hok zindelijk. Vertrouwd bi) kin doren. Te bevr. bij J. A. v. Dijkhuizen. Vctkamp 11, Nii kerk. 591 Lessen O Ik heb nog wat roeo en witte BABY WOL. Wie wil rullen voor een andere kleur? Overeem, Fuchsiastraat 73, Amersfoort. 568 1 Paar MEISJESSCHOE NEN'. m. 35, z.g.a.n., voor 37. Tulpstraat 24. 569 O Zwarte MANTEL, m. 40 voor 42: donkerbl. manteltjè en hoedje, leeft. \y, ot 2 Jr., voor wollen Jurk, m. 42. - Monnlkenpad 33. 570 O Donkerblauwe dameainan- tcl voor JONGENSPAK (Ut. 18 Jr.). Tevens t« koop nieuw wiegje 32 50. Dalmeijer, Amersfoortecheatraatweg O Wie kan oorlogsinvalide ln het Rykshospltóal aan een BANJO helpen? Niet op Zon dag. 553 Weduwnaar. 30 Jaar, zoskt KENNISMAKING met R.K. meisje or vrouw, leeft, toil 35 Jaar. Br. met foto no. 8534 bur. Atnersf, Courant. 590 O ONDERWIJZERES ln bezit van acte Engelsch L.O. b.z.a. lecrl. H.B.S cn M.U.L.O. bU to werken; houdt tevens toe zicht bij huiswerk. Brieven no. 8526 bur. Amf. Crt. Ruil 1 Paar nieuwe vetleeren werkschoenen, nv 43 voor 1 paar nieuwe SCHOENEN' m. 41. oude kwal Wester straat 2. 656 57» Diversen Nette Werkster gevraagd, één middag per week, 12.305 uur. Mevr. BOERSMA, Dol- lardstraat 2. GEVRAAGD tegen goed loon een flink MEISJE voor dc morgenuren. VAN EFFENLAAN 7. JAMES Wij hebben een ruimt xeus in BUSTEHOUDERS ontvangen. Op H.H. Dr. advies CORSETBANDEN naar maat. Na Januari worden reparaties aan genomen. Corsetten- en Trico tagehuis PLANTSOEN-WEST 11. HUWELIJK no 3G jagr. fabrikant mei boog jaarinkomen, blond, slanke vorsdi., sportief, zacht karaktor, huiselijk wet raodorno en liberale levensopvatting, zoekt langs de zen weg kennismaking mot dito dame uil besch. milieu, botnid- dcld niet noodzakelijk, leeftijd 25 a 30 jaar. Br. no. 8515 bureau Anicrsfuorlscho Courant. MEISJE voor tl. cn n., bij voorkeur R.K., zelfst. kuiin. verken cn koken. G o c d o kost. Goed loon. Aanb. Mevr. SCHOLTEN, Langestraat 10. GEVRAAGD NET MEISJE om de huisvrouw behulpzaam tl zijn voor halve daoen. Tegen goed loon en behoorlijke kost. Aanmelden na 6 nar Bloemen- dalschostraat 9. Stevige Pakkisten TE KOOP OF TE HUUR GE VRAAGD. Bodemopp. ca. 50 x 50 cm. of gelijkwaardig. Aanbiedingon üandelsonderu. „L1TRA", A. Paulownalaan 36. SOEST. Tel. 2378. O OPPLAKVELLEN voor win keliers cn detaillisten etJn te allen tljdo verkrijgbaar aan bet bureau van dit blad 100 A 32 cent. 500 a 150 cent, 1000 290 cent Bedrukt m. firmanaam, codenummer etc. ƒ3.70 p. 1000 Amcrsfoortsch» Courant. Snouckaertlaan 9, Telefoon 5289. 14.270 oplage Amersf. Couraal

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1943 | | pagina 2