kalkgebrek DfiGRfiVIT ZWITSALl Leerjongen Dessa INLEVERING VAN LUISTERVERGUNNINGEN ""ïssVlOfBA U HEEFT DE KEUZE! DOELPUNTEN NBC IVanRIJNI AMERSFOORTSCHE COURANT - MAANDAG 6 WINTERMAAND (DECEMBER) 1943 r™"""1"" EEN VAN DE TWEE lijdt aan Van elke 2 menschen lijdl er étn aan een relatie! kalktekort Oat is al tientallen jaren zool DAGRAVIT nemen, net ideale Kalk/Vitamine D preparaat I Ter algemeene versterking en ter voorkoming van rachitis, (and- bederf, enz- Ik blijf hij... BURGEHLIJKE STAND AMERSFOORT. 6 Dcc. G c b o- r on: Gerard Adrlanus. z.v. G. Kap- teljn cn P. J. Klaverstljn. Anna Catharine, d. v. P. T. C. v. Locncn cn W. Dasselaar. Pioter Gerrlt, z. v. C. Wlndhouwer en A. P. Schoon- derbeek. Margarctha Adrlana. d. v. M. Brink en C. Bruljn. Martha Kendrlka, tl. v. N. Lam en M. Rui tenbeek. Christine Magdalena Ma ria. d. v. C. H. v. Es en M. M. M. Kallus. Albert Gljsbertus Herma nns. z, v. G H. Tijssellng en E. P. Tooncn. Carla. d. v. H. Verhagen en D. D. M. Rulvekamp. Overleden: R. v. d. KoolJ. 78 Jr., echtgenoot v. M. Kroon. E. M. Polderman. 78 Jr. (y.) M. Dln- genouts. 69 Jr., weduwe v. C. L. M. Kecman. WOUDENBERGGeboren: Willcmijntje, d. v. A. Koudijs en E. v. Essen. Hcndrika Wcndelina, d. v. Jb. Schipper cn H. W. v. Verse- veld. Johan Hendrik, z. v. H. Mor ren en H. J. v. Domselaar. RADIOPROGRAMMA'S DINSDAG 7 DECEMBER 1913 Hilversum I, 414.4 M. 6.45 Georg Frciindorfer 7.00 Nieuws 7.10 Oehtendgymn. 7.15 Gram muz. 7.40 Sportnieuws. 7.50 Progr.-Overz. 8.0C Nieuws. 8.10 Oehtcndconc. (8.45— 3.50 Huisvrouw). 9.00 Licht Allerlei. 9.45 Godsd. Uitzending. 10.15 Orgel- conc. 10.45 Malando. 11.15 Lezing. 11.30 Malando. 12.00 Almanak 12.15 Planovoordr. 12.45 Nieuws. 13.00 Land en Volk. 13.05 Amuscmentsork. 14.00 Lezing. 14.15 Ork. Hendriks. 1530 Zonnestralen. 16.00 Sted Ork. Maas tricht. 16.45 Nieuws. 17.00 Cabaret. 13.00 B.N.O Gcspr. Overz. 18.05 Om roep Symph.ork. 18.45 N.S.B. ant woordt. 18.55 Spiegel v. d. Dag. 19.00 Nieuws. 19.15 Bonte Verscheidenheid. 22.00 Nieuws. 22.15 Discotheek 23.40— 24.00 Ballelsuite. Hilversum II. 17.00 Strijkkw. 17.4» Dresdener Kreuz-Koor. 18.00 Licht en Luchtig. 19.00 Nieuws. 19.15 Kleuters. 19.20 Or- kcstconc. 20.15 Duitsche les. 20.40 Med. N-A.F. 20.45 Operafragm. 21.45 Avondwijding. 22.00 Nieuws. STAATSLOTERIJ Hoofdprijzen: ƒ5.000 17265 ƒ2.000 21435 1.500 9092 ƒ1.000 4290 4689 19162 400 17417 18380 200 5390 18131 18667 100 1276 6345 6616 16450 10629 17580 21157 VOORKOM ON NOOD IG DIERENLEE0 LAAT UW KONIJNEN VAKKUNDIG SLACHTEN. Naast den hoofdred. zijn ver: ntwoor- del ijkR Lecnknegt, chef-red. en red buitenland. D. J Rekké. sportred en stadsverslaggever, me}. P J Banrt- man. adv. Allen te A'foort. K 78 VERDUISTERING: Van 5 Dcc. tot 11 Dec. van 16.30 u.830 u. 12 Dec. V.M., 20 Dcc. L-K 27 Dec. N.M. OFFIC. MEDEDEELINGEN OFF. Pt'BI,, v. h. HOOFDBEDRIJF SCHAP v. AKKERBOUWPRODUCTEN Adreswijziging Met Ingang van Zaterdag 4 Decem ber 1943 zullen de kantoren van liet Bedrijfschap voor hooi, stroo en ruw- voeder. Bedrijfschap voor vlas en hen nep. Bedrijfschap voor griend cn riet K/esUgd zijn: Plein 4, 's-Gravenhage. telefoonnummers zijn: voor liet BedrDfschap van hooi. stroo en ruw- voeder 116781, voor het Bedrijfschap voor vlas en hennep 116739, voor het Bedrijfschap voor griend en riet 116784 en 116709. Daar dit voorlooplg de eenige lij nen zijn waarover kan worden be schikt. worden alle belanghebbenden dringend verzocht, zoo weinig mo gelijk van deze aansluitingen gebruik te maken. De kantoren zijn voor persoonlek bezoek van Zaterdag 4 De cember 1943 t.m. Woensdag. 8 De cember 1943 gesloten. Daarna ls be zoek slechts in zeer noodzakelijke ge vallen mogelijk en vrel: van 1016 u. (hoofdingang Plein 4). KENNIS GEVINGEN KOSTEI.OOZE VACCINATIE De Burgemeester van Amersfoort, waarnemende de taak van het Col lege van Burgemeester en Wethou ders. maakt bekend, dat op Woensdag 8 December 1943 van 23.30 uur n.m. gelegenheid zal worden gegeven tot kostelooze inenting ln het ge bouw Westsingel 45. Het ls gewenscht trouwboekje of geboortebewijs mede te brengen. Dc aandacht wordt erop gevestigd, dat hij, die de ouderlijke macht of de voogdij uitoefend over een kind, ver plicht ls. vóór dat het kind den leef tijd van één Jaar heeft bereikt, het bewijs te leveren, dat het kind met inachtneming van het bij of krach tens de Inentingswet 1939 bepaalde tegen pokken werd lngcènt, of een door hem onderteekende verklaring «er te leggen, houdende de reden, waarom zoodanige Inenting achter wege wordt gelaten. Amersfoort. 1 December 1943. De Burgemeester voornoemd, J. G. L. HARLOFF. De Secretaris. K. KAAN Jzn. Sportvaria Voctbaloverzlcht. Het ls gisteren over 't algemeen geeit dag van groo- te verrassingen geweest. De "uitslagen der gespeelde wedstrijden waren vrij wel overeenkomstig de verwachtingen. H.V.C. leed ln Amsterdam een 62 nederlaag tegen Zeeburgia en zakt daarmede naar Öe onderste helft van de ranglijst. De reserves deden het beter en behaalden epn verdienste lijk gelijk spel tegen het sterke AJax 2. In de H.V.C.-afdeellng zag D.W.V. haar positie versterkt. Zelf dc Amsterdammers van Hll- Dorresteln zag Quick zich ln de laat ste minuten de overwinning'ontgaan cn speelde tegen A.P.W.C. tenslotte gelijk. In deze afdecling schijnt C.D.N. regelrecht op het kamptoen- schap af te gaan. want dc Drleberge- nr.ren maken geen femten. Nu werd Kampong met 50 geklopt. Alleen Baarn blijft C.D.N. nog ernstig be dreigen. Opvallend ls de nederlaag van S.E.C. tegen G.W.L. Amf. Boys heeft niet gespeeld wegens terrein- afkeuring ln Woerden. VOETBALUITSLAGEN District 1. Eerste klasse: Stormvo gelsSparta afg.. EDODe Vole- wijekers 14, DFCADO 64. DWS Xerxcs 1—0, HBS—Hermes DVS 43. Tweede klasse B: Hilversum DWV 3—4. VolendamAFC 2—2. ZeeburgiaHVC 62. De Spartaan Watergraafsmeer 31. Vriendenschaar —DOS 1—1. Derde klasse F: Zwa luwen VooruitHolland 31, Zeist BVC 41, WoerdenAmf. Boys afg., DWSV—Fortltudo 3—3. HMSPatrla 3—2. Vierde klasse M: CDN—Kam pong 50. BaarnSaestum 51. Quick (A.)—APWC 2—2. GWLSEC 3—2. Reserve eerste klasse: HVC 3 —AJax 2 11. AFC 2—Haarlem 2 4—2, DWS 2—KFC 2 2—0. De Spar taan -2Blauw Wit 2 1—6. Re serve derde klasse H: Laren 2Allen Weerbaar 2 1—3. EMM 1915 2— •fc Gooi 3 2—10. District II. Eerste klasse: VUC't Gooi 42. DHC Blauw Wit 11. FehenoordEmma 1—1. AJax—VSV 3—0. RFC—Haarlem 60. Tweede klasse AEllnkwljk HW 4—2. VIOS—Gouda 3—1. Ve- lox—UW 3—5. VDL—UVS 3—3. District III. Eerste klasse: AGOVV— Quick 23. TubantlaEnschede 22. NECHeracles 23. PEC—Go Ahead ate.. Enschedesche BoysWagenlngen 3—2. District IV. Eerste klasse: Roermond—PSV 3—2. MVV-BW 32. NACMaurlts 34. Eindhoven —Willem II 1—2. LONGA—NOAD 1—3. District V. Eerste klasse: GVAV Velocltas 1—2. Sneek—LSC 0—2. Quick—A.P.W.C. 2—2. Belde ploegen hebben zich anderhalf uur lang Ingespannen om de moeilijkhe den van het terrein en de capriolen van den bal meester te worden. Dat zil daarin niet geslaagd zijn. ls te verontschuldigen. A.P.W.C. paste zlcli ln zoovere het beste aan. dat zij meer durf en spirit aan den dag leg de dan do thuisclub, welke het spel te kort hield en teveel kans aan de paarsgele achterhoede bood om tijdig ln te grijpen. In do eerste helft was er weinig verschil ln kracht, aan bei- do zijden werd een doelpunt afge keurd. Ook na de rust bleef het ge- ruimen tijd dubbelblank, al moest het Qulck-doel soms grooter gevaren doorstaan dan dat van A P.W.C. Niienhuis bezorgde Quick na twintig minuten een 10 voorsprong, welke Letschert met een kopbal tot 20 goed door. Mossing benutte een straf schop en leidde daarmede een heftig offensief der paarsgelen ln. Een paar minuten voor het eindsignaal werd het .uit een doplworsteling 22. Het scheelde zelfs maar weinig, of de gas ten waren met belde punten gaan strijken. Quick mocht blij zijn. dat het zoover niet kwam. •ver het alge meen zat er ln deze plaatselijke ont moeting. vooral na de rust. wel mu ziek: het vrll talrijke publiek heeft zich tenminste geamuseerd en dat was ook wat waard op dezen St. Nl- colaasdae. Het Dep. van Sociale Zaken In 1942 Wat weet de gemiddelde mensch af van de werkzaamheden op een De partement? Dat is, over ,hct geheel genomen, zeer weinig, en'hot is daar om van den Voorlichtingsdienst van het Dep. van Sociale Zaken een ge lukkige gedachte geweest om door middel van een handig boekje het publiek een indruk te geven van het beleid van dit Departement in 1942. In het bestek van 90 bladzijden wordt aan iederen tak van werkzaamheid precies zooveel aandacht geschonken, dat de lezer, zonder zich verloren te voelen in een woud van onbegrijpe lijke zaken, toch een duidelijk beeld krijgt van hetgeen op sociaal terrein van Departemcntswege wordt ver richt. Aan het slot van dit boekje dat werd uitgegeven bij de Algem. Landsdrukkerij vindt men een uit voerige taakverdeeling, waar men in voorkomend geval op gemakkelijke wijze de juiste adressen kan vinden. Lt.*K0L. v. HILTEN GEÏNSTALLEERD Als Gewestelijk Politie.president In de aula van het Koloniaal In stituut is Zaterdag in tegenwoordig heid van tal van autoriteiten It.-kol. H. A. van Hilten als Gewestelijk Po- litie-presldent (voor N.-Holland en Utrecht) en Politle.president van Amsterdam door kolonel P. J. Kooymans, stafchef van het directo raat-generaal der staatspolitie, ge. ïnstalleerd. Overste van Hilten zelde, zich bewust te zijn van de grootc verantwoordelijkheid, hem in han den gelegd. Ik zal trachten, zoo zeide de nieuwe chef o. m.. te voorkomen, u voor gewetensconflicten te plaat sen. maar wat ik van u eisch is in de eerste plaats plichtsbetrachting, kameraadschap en saamhoorigheid. Ik schenk u bij voorbaat mijn ver trouwen. Uw vertrouwen vraag ik niet, maar ik zal traohten, dat zelf te veroveren. Na afloop vond een défilé voor den nieuwe pol-president plaats. HET BEHEERSRECHT VAN DEN MAN OVER DEN INBOEDEL Een in Den Haag wonende dame, in gemeenschap van goederen gehuwd, deed een gedeelte van den inboedel overbrengen naar Voorburg, met wel ke transactie haar man het niet eens was. Hij eischte voor de rechtbank dit meubilair terug. Dc rechtbank verklaarde hem echter niet ontvan kelijk op grond, dat de vrouw mede eigenares der goederen was. In hoo- ger beroep werd de vordering echter toegewezen, van welk arrest de vrouw in cassatie ging. Thans heeft de Hooge Raad overwogen, dat welis waar de man slechts voor dc helft eigenaar-is van de goederen der ge meenschap, maar hij staande het hu welijk ingevolge het hem toekomen de beheersrecht bevoegd is over die goederen te eigen name te beschik ken en den eigendom daarvan op te vorderen als waren zij zijn eigen goederen. Er is geen reden, waarom den man deze vordering wel tegen der den zou toekomen, doch niet tegen de vrouw. Met name is zoodanige reden niet gelegen in de omstandigheid, dat de vrouw voor de helft mede eigenares is, nu het hier betreft een bijzonder soort van mede-eigendom, waarbij aan den man een recht van beheer is toegekend. Op dien grond heeft de Hooge Raad het cassatiebe roep verworpen. ,.Hij kwam de blikken vet brengen." De rechtbank te Amsterdam heeft eer. 32-jarlgen proviandvaarder uit Rotterdam wegens oplichting veroor deeld tot vijftien maanden gevange nisstraf met aftrek van voorarrest. De man was naar verschillende win kelzaken gegaan en had aan het per soneel gezegd: „Ik kom van slager van Vliet uit Amstelveen om de blik ken vet voor mijnheer te brengen." Hij ontving dan na eenig praten en kele honderden guldens. Later bleek echter, dat de patroon van niets wist en dat de blikken geen vet bevatten. Ook in Rotterdam had hij datzelfde spelletje gespeeld. De B.N.O. verplaatst naar Hilversum Dc berichtendienst van den Neder- landschen Omroep, B.N.O., is thans gevestigd in Hilversum, Hooge Naar der weg 10, aan welk adres voortaan ook de correspondentie betreffende dc uitzending „Groeten aan Ncder- landschc zeelieden" gericht dient te worden. Begrafenis Adricnnc Solser In allen eenvoud is Zaterdag op de begraafplaats „Zorgvlied" te Amster dam het stoffelijk overschot ter aar de besteld van de dezer dagen overle den oud-variété- en filmartiste Adrienne Solser. In de aula, waar men o.m. bij de baar zag den heer Wiers, namens het Dep. van Volks voorlichting en Kunsten en dc Ncd. Kultuurkamer, den directeur van Carré, Alex Wunnnink, Kees Pruis cn Herman Bouber, sprak de directeur van het Royal-Theaterconcern, de heer F. Strengholt, woorden van waardcering en dank voor het vele goede, dat Adrienne Solser in haar lange leven heeft gedaan. Het familiedrama tc Breda. Do Brodasche rechtbank heeft uit spraak gedaan ln de zaak tegen den 40-Jarlgen matrassenmaker A. J. A. de Roy uit Breda, tegen wlen dc Off. van Justitie tien Jaar gevangenisstraf had geëlscht wegens moord op zijn belde kinderen. Do verdachte ls thans veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven Jaar met aftrek van voor arrest. ZESTIG JAAR GETROUWD Maandag 13 Dec. herdenkt het echt paar G. van Wctterenv, d. Wcrff te Baarn, dat het 60 jaar geleden in den echt werd verbonden. Beide echtge- nooten zijn 82 jaar oud en genieten nog een goede gezondheid. Doodeljjke val. De 64-jarige P. Westermeyer te Rotterdam Is op straat uitgegleden en gevallen. In bewusteloozen toestand werd h(j naar h«t ziekenhuis vervoerd, waar hij kort na aankomst ls overleden. Kolendampvergiftiging. Te Delft werd het bejaarde echtpaar van der P. in bewusteloozen toestand in de woonkamer aangetroffen. Geconsta teerd werd, dat het hier een geval van kolendampvergiftiging betrof. De vrouw is bij aankomst in het zie kenhuis overleden. De toestand van den man ls bevredigend. Bedkrnlk sprong uit elkaar. In een woning te Amsterdam ls een me talen bedkruik, die gesloten op een gasvlam was geplaatst, door den luchtdruk uit elkaar gesprongen. Een vierjarig meisje werd door do scher ven zwaar gewond aan hoofd en ar- Praehistorisch zwaard gevonden Uit Odcnse wordt gemeld, dat 'op een boerderij bij Lundbygaard een waardevolle vondst is gedaan in den vorm van een bronzen zwaard uit het begin van den bronstijd. Het wapen heeft een lengte van 36 cm. en is bui tengewoon fraai versierd en goed ge- conserveerd. Italië. Tot staatscommissarls voor de Prijsvorming heeft de Duce benoemd den commissaris der fas cistische partij voor het bank- en credietwezen, Carlo Fabrizl. VOOR BABY ii Op Uw toiletzeepbon kunt U nog Adetaar-Kinderzeep A krijgen van oude, kwaliteit ADELAAR-PRODUCT o PRIMA' RISICO OVERDRACHT! Indien gij tot nu toe ver zuimde Uw eigendom men tegen oorlogsschade te verzekeren, moet deze nalatigheid thans her steld worden. Vermin dert Uw zorgen in deze tijden? en draagt Uw molestrisico over aan de Onderlinge Nederlandsch* Molestverzekering Mij. SNEEK Kintoor Amsterdam. Kebersoruht 399. Tel.3031S KINDERPOEDER Zorg voor Baby altijd Zwitsalpocder in huis te heb hen! Voor een v h, zachte en gave huid. i FAMILIEBERICHTEN 11 December 1943 is het jt 25 jaar geleden dat do fleer I A. KRAAK, J (Rembrandstr. 29) in dienst 'Hi J kwam bij do ILK. Coüpcra- j. <L tia „Helpt Elkander". 4- T Bestuur en Personeel. X Amersfoort, G Dec. 1943. jf Dankbetuiging Voor do' vein blijken van be langstelling cn deelneming onder vonden bü het overlijden van on zen lieven Zoon en Broeder BOB betuigen wij ann IJ allen onzeu harteluken dank. in liet bijzon der do Directie van do Wascii- «linofab.iek. Fam. H. Tiggelaven. Amersfoort. I.ienderLsrhestoog 11 Voor do vrio blijken van be langstelling tijdens do ziekte cn bü bot overlijden van ons innig geliefd Zoontjo en Broertje MARINE'S betuigen wü onzen hr.rtclükcn dank. in liet bijzonder aan liet onderwijzend por^on^el c-n leer lingen v. d. Clirisleliiko School. M. G. van Ugoelen. S. van UggclenPover en kinderen. Amersfoort. November 1943. Spoamest raat 17. ADVERTENTIES „Procrt U zelf eens". dit zeg gen wij ln vol vertrouwen tot al onze klnnten. dio ons theesurrognat nog niet ken nen. omdat wij weten, dat het met uiterste zorg ls sa mengesteld. Het thecaurro- gaat van Simon de Wit ls een natuurproduct, dat echte thee zooveel mogelijk bena dert. Meer zeggen wij er niet van.proeft U zelf eens. kan geplaatst worden ter oplei ding in hel kleermakersvak. Aan melden dagelijks bij den Cou peur Fa. P. E. RINTEL. VAR- KENSMARKT. 13—15. Woningruil In ruil aangeboden perceel Gouds bloemstraat 14 (huur 4.90 per woek) tegen perc., onmiddellijke nabijheid Sportfondser.bad (huur pl.m. 7.50 per week), Br. ouder No. 8099 bur. Aracrs- foorlsehj Courant. Hotel-Café-Restaurant of goed Café ter overname gevraagd. Voldoen de kapitaal aahwezig. Br. (I. LEMPKK. Iteynier \inke- Icskado 2. AMSTERDAM. Te koop Kinderwagen ƒ85.—kindcrledi- kantje m. bedje 30.z.g.a.n kinderschoentjes, maat 30 en 31. f 8.hoodschappentasch (nw.) ƒ7.—: beenpijpen ƒ4. MEULEMAN LIGUSTERSTRAAT 43. P8NA, het Nederlandsche Technicum leidt schriftelijk tor alle technische feMiVlt'llTf "Inkoop boeken BOEKENCENTRALE betaalt Hoo ge prijzen voor alle soorten hoe ken, romans Nobelrceks. Arbo boeken, album, iongens in mcis jesboeken. enz., enz. Wij be zoeken tT gaarne vrijblijvend „BOEK ENCENTRAi.B", .ANGESTRAA1 08 - A'FOORl werkster"" jevraagd voor kantoor en alclïe» i x per weck. tijden in ovcrleo- SLACHTHUIS DINSDAG verkoop van vleesch voor houders van Vrijbankkaarten V.m. 8— 9 u. Nos. 1301—1425 V.m. 9—10 u. Nos. 1426—1550 V.m. 10—11 u. Nos. 1551—1675 N.m. 1—2 u. Nos. 1676—1800 N.m. 2— 3 u. Nos. 1801—1925 N.m. 3— 4 u. Nos. 1926—2050 helpen U bU r-lieumatiek. ischias, pij nen en scheuten in lede maten en gewrichtep. hij spit,griep. Terkoudheid en zenuw- of hoofdpijnen. Let op de naam ..OTaaitjes" cn prijs op de verpakking l ?0 tabletten cleohts 60 ets. In alle apotheken en dro. gisterücn verkrijgbaar. Laat ons ook Uw ervaringen Sanita-Agentscbap, Nassaukade 373 A'dnnx. IJSBAAN I „VOLTAPARK" HEDEN GEOPEND BERGSTR'.AT 10. AMERSFOORi 14.270 oplage Amerst. Courant "GRAND-THEATRE «W—Hmiin DONDERDAG 9 DECEMBER, AANVANG 7.30 Muziek uit Hawaii o.I.v. Oentoeng door het Gamelan-orkest. mm SINAR LAOET m.m.v. INDISCHE DANSERS, enz. Voorts een GROOTSCH VARIÉTÉ PROGRAMMA. Prijzen van *f 3.00 tot 1.50. Plaatsbespreking 8 en 9 December van 1012 en van 1.304 uur VOOR HET EERST IN AMERSFOORT BEKENDMAKING Do Burgemeester ran T.EUSDEN en STOUTEN BURG maakt bekend, dat wederom gelegenheid zal worden gegeven tot kostc- loozo inenting legen pokken ^an kinderen beneden 2 jaar op do volgende plaatsen en tijden LEUSDEN: Vrijdag 10 Dec. 1943, des morgens 8.30 uur ten huizo Tan don beer G. G. Bergink. arls to Itamersveld: Zaterdag 11 Dcc. 1943. dos morgens 10.45 uur in do 0.1. srbool to Ha- mersveld (arts G. G. Bergink). des morgens 11.30 uur in dc O.L. school te LEUSBROEK (arts G. 0. Bersiiik">: Woensdag 15 Decem ber 1943. des middags 3.30 uur in het Gesticht fo Ifamersveld farts M. R. liraun). STOÜTRNBl'RG: Zaterdag 11 Dcc. 1943. dos middags 3 uur in de Nod. Ucrv. school to Stoutcnburg (arts M. R. Braun): Woensdag 15 Dec. 1943. des morgeus 9.30 uur ten huizo van den lieer M. R. Bratni. arls tc Achterveld. Schoone zakdoek medebrengen Voor een juiste invulling van dn incn- linsshcwijzcn is bet gewensrht. dat trouwboekjes der ouders of geboortebewijzen der kinderen worden medegebracht. Voor personen boven 3 jaar staat dan tevens do mogelijk heid open zich kosteloos te doen inenten tegen DIPHTERIh'.- lu verband met bet toenemend aantal gevallen van deze bosmetto- lüko ziekto wordt do bevolking dringend geraden gevolg tc geven aan dezen oproep. De Burgemeester van Leustien cn Sioutcnburg. Leusden. G December 1913. J. K. ff. DE BEAUFORT. thecturrogaot Met cchtc thee te vergelijken 12'/i ct. per pckj< Kniiiü (iunniukt In het huis van IN DECEMBER ZIJN AAN DE BEURT: 8Dec. letters T en U 9, 10, 11 en 13 Dec. letter V 14, 15 en 16 Dec. letter W 17 en 18. Dec. letters X, IJ, Z Verschuldigde luisterbijdrage: tot en met de maand waarin het toestel ingeleverd Is. Aan deze betalingsplicht moet geheel zijn voldaan. Girobetalingsbewijzen bijvoegen. Te veel betaalde gelden: kunnen worden teruggevraagd door op de adreszijde van de vergunning een desbetreffend verzoek te stellen. Bij niet inlevering van de luistervergunning zullen slrafmealregelen volgen. Wie In voor gaande maanden (letters A l/m S) verzuimde de vergunning in te leveren, kan dit alsnog in hel tijdvak 8 |/m 18 December doen. Js> Weer voorradig:- W& in de plaats van behang, lenz.voor alle muren en plalonds. Inlichting*» *«n Uw ichltdcr ot *»n I REITSM A's Glas- en Verfhandel UTRECHT is het 's ochtends matig maar '5 avonds lekker warm Ik stook "s morgens of het m'n laatste kolen zjjn. dan zitten mijn vrouw en lk en de kleine IJsbrand 's avonds om een behaaglijk vuur. Laat vooral uw haard of kachel 's morgens op „zacht" staan. 's middags op „matig" en ais het door en door koud is, 's avonds op „vol". Maartemper vroegtijdig, minstens een uur voor U naar bed gaat. Dan spaart U kolen en komt U beter uit! Geeft U de voorkeur aan een bepaalde omgeving in Ouitsch- land? Wondt U dan tot ons Zelf kunt U kiezen uit de verschillende betrekkingen, die wij U aanbieden. En wij plaatsen U in Uw eigen vak. ADVIESBUREAU VOOR ARBEID IN HET BUITENLAND AMSTERDAM: Stadhouderskade 6, Gebouw Atlanta; ROT TERDAM: Coolsingel 115: 's-GRAVENHAGEPrinse gracht 13; UTRECHT Pav. Vredenburg. ARNHEM Steenstraat 19; GRONINGEN: Heerestraat 19. Heel Nederland studeert bij Schriftelijke opleiding in Alg. Ontwikkeling Middenstandsdiploma Fractijkdiploma Boekhouden Duits, Engels en Nederlands. VRAAG1 PROSPECTUS H.I.S.O., PLANTSOEN 1 Leiden Tclefcon 25754. KL Advtrtenttei Alloen bij vooruitbetaling. worden lederen dag tot 10 a. aangeoomen. mogoo max. 60 woor den bevatten. Zakeoadvertenties komen ntet in deze rubriek. Brie ven onder No. 10 et rerhooglo6. Brieven Iheisbet 10 et extra. Personeel gevraagd O Eenige THUISWERKERS gevr. voor gemakkelijk te bew. massa product. Aanb. onder no. 8603 bur. Amersf. Courant. 292 O Mevr. Pot. Utr.weg 169, vraagt MEISJE voor de och tenduren. Zondags vrij. 303 Te haar aangeboden O ZIT- cn SLAAI*K. m. kook gelegenheid voor echtpaar. - Br. no. 8685 bur. Amf. Crt. 231 Te koop gevraagd Piet v. Keulen. Arnhemsche- weg 136, Amersfoort. 295 O TRAININGSBROEK, maat no. 42-46. H. Kappen, v. Ree- nenpark 6. Ni) kerk. 308 O Goed VLOERKLEED tegen eiken billijken prijs. Kamer beek, Soesterweg 503. 309 315 O BOBSLEE voor meisje van 10 Jaar. v. Bekkum. St. Rad- boudstr. 35. Tel. 3864. 316 Oude OKAMOPIIOONPI.A- EN ln elk kwantum. Radio ..Koning" Arnhemscbestr 27 Tel 3406 O Een WANDELWAGENTJE, fj. Hoekstra. Kamlllestr. 314 Te koop aangeboden G Groote ACCORDEON, pia- noklavfcr, 120 bassen met re gister. prijs 850.Te bevr. Seljderveld. Bloemendalsche- straat 52. Amersfoort. 297 O Donkerblauw MANTEL PAKJE. m. 40 ƒ60.Tevens te rullen een paar nieuwe lage zwarte heerenschoenen, maat 40 tegen maat 41. J. Priem. Singel 42. NIJkerk. 299 G Paar nieuwe KINDER- SCHAATSEN. gr. maat ƒ9. kristallen kaasstolp ƒ7. Popplnk. Gr. v. Prïnstererl. no. 23. Tel. 4226. 301 O Hooge zwarte IIEEREN- SCHOF.NEN. maat 45 ƒ10.—. v. Zoeren, Woestljgerwog 58. A 2 Pr. Fr. SCHAATSEN T15. dc 2 paer. G. T. v. Gar- dcren. Hcsseweg 7cd, Stou tcnburg. 304 <-. Nog goed VLOERKLEED ƒ40.De Jong, Westcrstr. no. 45. 306 A Blauwe DAMESMANTEL, m. 44 (duffelt ƒ45. Keesom. Lar.gestraat lila, 'sav. na O KINDERLEDIKANT ƒ50 (nieuw). Doornekamp, Helll- gcnb.weg 49. 130 Ruil G Mantelpakje, grijs, m. 42 rullen voor ln goeden staal zijnde wollen J.VPON. nv 42 Wollen gebreid Jaeger vest, in. 48 voor wollen Japon, m. 46, liefst donker. J. Koe le. Kruiskainp 62. 321 G Mantelpakje. Eng. stof. dik maat 42 voor STOF. Snour- kaertlnan 10. 291 G Z.g.a.n. br. schoenen, hoo ge hak ni. 38 voor zwqr'.c .SCHOENEN met lage hak. m. 38. Mevr. v. D(Jk, Madoe- 32. 294 G Con'"vsideline of vloot voor r.o":i GUITAAR. tadeplctn 4. G Damesmantel, oude kwal ln ruil voor TER-JAS, leef tij Soesterweg 436. G Manch. broek en overall, gr. maat, voor COSTUUM, event, m. bijbet. WoestiJgcr- weg 13. G 1 Pr. br. damessch., platte hak voor DAMESSCH. m. 38 '/7 met platte hak; 1 pr. melsjessch. m. 39 voor m. 38. 'a Avonds na 7 uur: Soester weg 459. 313 G Trainingsbroek, gr. maat voor ROK en gummi regen jas voor Japon met 1. mou wen. Zonnebloemstr. 48. 298 G Z.g.a.n. damesschoenen sleehak 3839 rullen voor DAMESSCHOENEN met hoo ge of 3/4 hak 38 en dames- Jumper. nieuw, voor dames- Japon. Schiestraat 25. 31' G Donkerblauwe Japon. m. no. 38-40, z.g.a.n., voor nieuw FLANEL. Br. no. 8700 bureau Amersf. Courant. voor een paar JOXGENS- SCIIOENEN. maat 39. liefs: hooge. Narcisstraat 74. 322 Diversen G GEVONDEN: rood lecren klnderportemonnale met In houd. Tegen adv. kosten te rug te bekomen M. Withoos straat 29. 310 G VEREEN. VOOR FACULTA TIEVE LIJKVERBRANDING.. Secretariaat afd Amersfoort. crematiekosten leden 85 nlet-leden f 170. Vraagt In lichtingen. fe VEREEN. VOOR FACULTA TIEVE LIJKVERBRANDING, Minimum contributie 11.60 per Jaar. Wordt thans lid; de eerste contributie geldt dan tot eludo 1944. G LATEN LIGGEN. Donder dag portemonnalc met ln houd ƒ4.- cn horloge. In te lefooncel op autopark. Tegen belooning terug bezorgen van Marnlxlaan 31. D E C E M B E.R AANBIEDING 1. DE WITTE HEL door Joseph Veller voof December I 2.C5 B.lielnumt 5043 2. VERKOPEN DOOR DRUKWERK di'tden GedxuG oo goed pepier irig gebonden I 2.90 Clubcrl;t «co- cember 1 2,25 Beslelnumrrer 1 04 7, AnneP.uWwrtr.76 <t>!oon 33.40.24 ,-GRAVENHAGE edérlandsche Boèkènclul» TWEE BRANDKASTEN gevraagd. Groote en kleine. Fa. B. BERGER, kantoor en winkel, Lijnbaansgracht 118, Amsterdam, Telefoon 40093. <g Over goede 1 i tafelmanieren I 't Is helaas wil den tijd(* „Smakelijk eten" te zeggen.l voor den maaltijd begint.' Zeg dui niets! Zoo hóórthetl En 't is van alle tijden, dae. men smakelijk eet, als de' overheerlijke, zeer geurige Van Rijns mosterd op tafel staat! Zoo hoort het óókj waar Abratn al caiwxn de mosterd haalt. M Ik geen echte koffiel Uaar uordt je tcclijk van! Stel U gerust, edele Heer. HadaafiJn mag dan op boonen-koffia Ijjken - U wordt ernlet leeljjk van HadasfOn is een geuri ge, pittige drank, die de koffie uniek ver vangt en die vreugde op gelaat en fjjne geur ln buis toovert! -ffzutaifyn. veredeld KOFFIESURROGAAT mi CSCHllTÜCo.RV. oan wm •terne geven wil U winkelier, OP eer Hedei'lin «erkri'gbeer 1. Schrijf Bij d? Borduur- en Lingerie-In dustrie kunnen op alle afdeclin- gen og leerling-naaisters en borduursters geplaitsi worden. Aanmelden l KORTE GRACHT No. 3. I een 00*1 nel .oniact vmt koop en verkrop

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsche Courant | 1943 | | pagina 2