W°. X. XB,C Jaargang Maandag 9 Juni 1902. Nieuw Leven. BUITENLAND. FEUILLETON. In het Zonneland. MHERSFOORTSCH DAGBLAD. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoort f 1.25. Idem franco per post- 1.75. Afzonderlijke nummers- 0.05. Deze Courant verschijnt Dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Advertentiën, mededeelragen enz., gelieve men vóór 10 uur '8 morgens bij de Uitgevers in to zenden. Uitgevers: VALKHOFF C°. Utrechtschestraat 1. Intercomm. Telephoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regels ©.75. Elke regel meer0.15. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad bij abonnement. Eene circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Kennisgevingen. Do Burgemeester van Amersfoort, Brengt ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat do door den directeur van 's rijks dir. belast ingen enz. te Amsterdam executoir ver klaarde kohieren nos. 5 en 6 van de belasting op bedrijf.s- en andere inkomsten over het dienst jaar 1901/1902 aan don ontvanger van 's rijks directe belastingen alhier zijn ter hand gesteld, aan wien ieder verplicht is, zijnen aanslag op den bij do wet bepaalden voet te voldoen. Gedaan en op de daarvoor gebruikelijke plaat sen aangeplakt te Amersfoort, den 6. Juni 1902. De Burgemeester voornoemd, VvrULJITER.S. Nieuw leven ontspruit, thans alom. Do koekoek roept in het woud en de vo gelen des velds kwinkeleer en. Velden en bteanden prijken in liet heer- lijika frifcsohe voorjaarsgroen, waarop de geu rige bloesems in rijjke kleurenschakeering zich af teekenen Nieuw leven bloeit overal en gedijt in den glans der zonne. -» Van nieuw leven getuigt ook oais blad, dat wij beden voor 't eerst den ingezetenen, vatn Amersfoort aanbieden en dat wij hun voortaan dagelijks in huis zullen brengen. Nieuw leven willen ook wij in Amersfoort hrën'gen. Vam de ademhaling onzer stad willen ook wij het orgaan zijn, haren pokslag moe: men ook onder onze kolommen voelen kloppen. Aan al wat hier omgaat, hopen, wij een •tem ba geven. Aan de belangen, die hier luide spreken, zoowel als die hisr sluimeren ons oor te lee- nen en ze te uiten op onze wijs. En aan ieder die zelf iets op 't hart heeft, wordt in ons blad de gelegenheid om dat te uiten, gaane geboden; hij zal onder de iu- briek Ingezonden Stukken" do meest gulle gastvrijheid ontmoeten. Nieuw leven slaat ook zijn wieken uit ia de gemeente Amersfoort. Een nieuwe trambaan is gelegd. Een nieuw: •tatioï i9 verrezen In modernen stijl strekt het sierlijk zijni hallen uit. Geen détail, of de beteeken ia is in vorm en versiering weergegevenhout» heeft het karakter van hout, steen, spreekt als steen, ijzer werd gesmeed ea versierd als ijzer. Het nieuwe leven in de kunst ia dat weer geworden, wat hot in de natuur van eeuwig heid her was: oprechtheid en waarheid. Oprechtheid en waarheid zal oo-k zijn onxe leus. Met oprechtheid zullen wij onze meening zeggen tot hoog en laag, de waarheid zullen wij altijd dienen. Eu oni te bewijzen, dat hot ons ernst is met dit voornemen.' zullen wij met nauwge zetheid vermijden één terrein, waar aoovelen mcencn de waarheid te hebben en niemand haar heefthet terrein der politiek. Wij willen niet het orgaan zijn van één partij, van ééuc richting; wij willen zijn ten orgaan voor allen, eon orgaan dat nar druk legt. op datgene wat ons allen gemeen is, wat de harten tot elkandej* brengt en de banden doet ineenslaan. Daarom zal het terrein der politiek, voor zoover althans de politiek samengaat met het partij/belang, voor ons -zijn een verboden terrein. Politiekfoei, iets voor duffe, rooke- rigo vergaderzalen en schreeuwerige stem men, wat moet deze in het rijke nieuwe leven, der bloeiende natuur Weg met. politiek' Dat woord kwam hier voor de eerst© maar nu ook voor do laatste maal over onzen drempel. Sn zoo, waarde lezer, weet gij nu ongeveer wat gij aan ons zult hebben. Maar nu vragen wij van onzen kant „Wat zullen wij hebben aan u?v Wilt gij ona steunen in on* atreven. dan moot gij ons blad niet weer naast u neerleg gen of in de prullenmand doen, als gij het ge lezen hebt, maar dan moet gij u opgeven als intoekenaax aan hot kantoor, dat op den ti tel vermeld staat. Immers wij hopen en vertrouwen, dat d© inhoud en inrichting vau ons dagblad, dat wenscht nieuw leven te wekken in onze snel opbloeiende stad, voor u, na een proef- roaand, een zacht© aandrang moge zijn, om abonné te worden en dat vele abonnés ons in staat mogen stellen, steeds te betrachten de spreuk „Excel si oi Politiek Overzicht Het nieuw© kabinet in Frankrijk. De eerste handeling van de nieuwe Ka mer, de verkiezing van Léou Bourgeois tot tijdelijk voorzitter, had slechts een voorloo- pag karakter; sedert is zij bekrachtigd door do definitieve benoeming van Bourgeois tot dit ambt met nog grooter meerderheid dan do eerste maal. Maar reeds zijne voorloopige verkiezing leverde eene vingerwijzing in wel ken geest de miimterieele crisis zou worden opgelost, die was ontstaan doordat. Waldeck- Hoi'sseau en zijne ambtgcuooten het bewind' wenschten neder te leggen. Die oplossing is dan ook vlug van stapel geloopen zonder ver rassragen. Nadab president Loubet, naar constitutio neel gebruik, de voorzitters van Senaat en Ka- mor had geraadpleegd, is de taak om het nieuwe kabinet samen te stellen, eershajve aangeboden aan Brisson, den ..onkreukba- rvn" republikein, voor wien men een zetel in de Kamer hoeft gered, door eone plaats in Marseille voor hem in te ruimen, toen zijne kiezer- in het 10c district van Parijs hem dreigden te doen vallen. Toen deze, zooah verwacht werd, voor de opdracht had bedankt, werd de senator Combes, da vriend en ver trouweling van Waldeck-Rousseau, or mode belaat, dia met bekwamen spoed zich er van gekweten heeft. Gisteren zijn de besluiten tob benoeming van du nieuwe ministers in bet Journal officiel, do Frauscho Staatscou rant, opgenomen. Do nieuwe milli-tfar-president is 66 jaar oud. Voordat, hij zijno taiatkundigo loopbaan begon, was hij; geneesheer te Pons in het de partement Ch a ren te-Inférieure. In 1875 werd hij, burgemeester vau Pons, later voorzitter van den algemeen en raad van het departe ment. Van den Senaat is hij sedert 1885 lid. Als bewindsman is hij bijna een homo novus slechts eens is hij gedurende ruim eeu half janr, vau 1 November 1895 tot 29 April 1896, minister van onderwijs geweest in het kabi- net-Bourgeois. Maar in den Senaat is hij een miarn van grooton invloed als voorzitter van een der fract ion van de meerderheid, de „gauchc dlémiocrat ique". En ïn den politieken strijd, dien het kabinet Waldock-Rousseau te voeren heeft gehad, heeft hij dat ministerie krachtig gedeund. 11 wa« voorzitter van do commis sie uit den Senaat voor de vereendgiugswet m rapporteur van de commissie voor de mid delbaar orderwijs-wet die nog niei is afge daan Ilij heeft met het voorzittersambt liet Vvtuur over dé departementen Branenland- sclie zaken en Eeredienst op zich genomen, en hij zal dus in de eerste plaats de hand' hebben in de uitvoering van do vereenigingswet en in het onderzoek van de verzoekschriften om erkenning van de gecstelijko orden Agevolge die wet.. De nieuwe voorzitter van den ministerraad heeft bij herhaling verzekerd, dat hij slechts zou optreieai aan hot. hoofd van een homogeen kabinet en zich niet wilde lecnen tot een com promis meb halfslachtige republikeinen. Daar aan beantwoordt ook de samenstelling van zijn kabinet. Barthou, eender jongeren onder de gematigden, die nu is overgegaan tot dé „Union dé moe rat ique", ia niet voor eene mi- nister-portefeuille in ;nmerking gekomen; men heeft hem niet vergeven dat hij lid is ge weest van het kaïbinct-Méline. De opportu nistische fractie van de socialisten is niet in het kabinet vertegenwoordigd, maar dat kom;t overeen met li ara eigen wen whenzij wTlde haro vrijheid tegenover do regeering liever vol ledig handhaven. Het overwegende element in het nieuwe ministerie is liet radicale ele- menv en dat hangt dé anti-clerioale vlag uit. In een ander ojjzicht doen de radicalen echter water in dén wijn. Als minister van financiën heeft Rouvier zitting in het. kabinet, die een tegenstander is van de progressieve inkom stenbelasting en van d'e naasting der spoorwe gen door den staat. Dio twee punten van het radicale programma ziin dus voorshands ach ter do bank gesehoven. De herinnering aan hei- lot van het vroegere radicale kabraet- Bourgeois, dat aan de inkomstenbelasting is te grande gegaan, zal hiertoe wel evenzeer hebben bijgedragen als de wenach van de Haute finance, die aan Rouvier als beheerder van het departement van financiën de voor keur gaf Van liet vorige kabinet zijn de minister van oorlog, generaal Andre, eu do minister van buitena n dscho zaken Delca6sé in het nicjwe ministerie overgegaan. Hierin komt de band uit. die hot oude met hot nieuwe kabi net verbindt. Ook ra het feit, dat het eerste wat do nieuwe mnisterepresident deed toen hij do opdir&cht had aangenomen om heb mi nisterie -amen to stellen, was to gaan raad plegen met Waldock-Rousseau, is cone aan wijzing gelogen, dat het nieuwe kabinet de voetstappon zal drukken van het oude. Tn. d n brief, waarin do boer Waldeck-Rous- soam aan president Loubet mededeelde, dab hij tot. liet besluit gekomen was om af te tre den, verklaarde hij. dat het programma, waar mede hij nu d: io jaren geleden het bewind1 had aanvaard, tham ten uitvoer gelegd was. „Doheftige beroeringen, düo do openbare rust bedreigden, bestaan sedert lang riict meer. Do republiek is, ondanks eone tot dusver niet bereikte inspanning, zegevierend te voorschijn getreden uit eone laatsta beproeving. Eene -terkere meerderheid, die niet minder eens gezind zal zijn. verzekert, niet slechts do hand- li a ving. maar ook de ontwikkeling van hare instellingen." Onder deze omstandigheden meende de beèr Waldock-Rousaoau verant woord te zijn. wanneer lrij het bewind over- droe» aatn anderen, dio het in deozelfdéw geest zouden voortzotten, cn z-eli de rust en dé ontspanning gunde, die hii behoeft na de inspanning, van de drie 'natste jaren. Maar hot zal wel veen afscheid voor coed zijn. dab lrii hiorrr de genomen heeft vatn het staats- toonor! De nu 57-jarige 'aatsman herstelt züne krachten om ze to snaren tot een tijd waaroi het vaderland hem anderma&I zal roe oen. Telegrammen. Sibyïlenort 9 Juni Het beden morgen om 7 uur uitgegeven bulletin luidt De Koning van Saksen sliep in den af ge loopen nacht rustiger en langer dan in den daaraan voorafgaande» nacht. De a' gem eene toestand is een beetje beter. Londen, 8'Juni De dankdienst van heden in St. Paul Cathedral was zeer grootsch en indrukwekkend. Hunne Majesteiten en aJle leden van het Koninklijke Huis roden afzonderlijk naar de kathedraal in open rij tuigen, zonder escort© behalve de ruiters naast do portieren. Aan <h groof©.d#wift wer den zij ontvangen door don lord-mavor, de sheriffs, de geestelijkheid cn het koor. De gebeele dienst was ipgorioht als dankdienst voor den vrede. Londen, 9 Juni. Kitehonar eeurt vau 8 de zer Met de ont wapenihg gaat het naar wensch overal heerschi een goede geest. Gisteren wer den 1986 geweren overgegeven, makende tot dusver een totaal van 4342. Londen9 Juni. Dc Daily Mail verneemt uit Pretoria, dab even vóór Utiting van de vredesonderhandelingen to "Vereenging, en wel verleden Donderdag avond, meer dan 60 acrestatiën werden gedaan door het mili taire gaaag te Pretoria van personen, die betrokken waien in eene uitgebreide samen zwering in dc stad. Hun programma was nagenoeg identiek aan dat vaai die samen zwering van Cordua De Telegraph bevat eene Boortgflijikê me- «Icdceling. du met de post. ontvangen is, cn zegt, dat het- oorspronkelijke telegram klaar? blijdcelijk door den ceusor is onderdrukt. Pretoria8 Juni. Ec.u dankdienst voor don vrede werd beden gehouden6000 man troo- pon en vele borger» war>n tegenwoordig. Kit- i chouer noodrgde leen uit, „cheers" voor den Kening aan tc heffe®, waaraan hartelijk go volg gegeven wiyd. Klerktdorp, 7 Juni. Generaal Liebonberg kwam zich heden met 470 man overgeven. Duitschland. Het Pruisischo huis vaji afgevaardig den heeft heden in derde lezing, zonder de bat. aangenomen, hot wetsontwerp tot be schikbaarstelling van 250 millioen mark voor de versterking van het Duitsctho element In Posen en W est-Pru isen Een voorstel oin hoofdelijke stcmimng to houden, werd verworpen. Eergisteren L in den rijksdag hot wets ontwerp tot opheffing van do buitengewone bevoegdheden, aan den stadhouder van liet rijk-land Klzas-Lmliaringen toegekend, d. w. z. van dc zoogenaamde rliktaibuur-paragraaf voor de eerste maal in behandeling geweest. Het ocnigc artikel van dit wvteontwerp luidt „Do door art. 2 van do wet betreffende de inrichting van het b Amur van Elzas- Lot haringen van 4 Juli 1879, in verband met art. 10 al. 1 van de wet voor Elzas-Lo tharingen betreffende de inrichting vaai het bestuur van 30 December 1871 aan den stad houder van Klzas-Lotharingen oj*gtdragon buitengewone bevoegdheden worden ej>go- hovcn." Het hier aangehaalde artikel 10 van do wet van 30 December 1871 heeft den volgen den inhoud ..Bij gevaar voor dc op nbare veiligheid- is de Oljerpracsideut (l ij de wet van 1879 is voor dezen de stadhouder in de plaats ge treden) gemachtigd alle maatregelen t© ne men. die bij tot afwending van het gevaar noodig acht. Hri is inzonderheid bjvoegd, binnen liet aan het gevaar blootgestelde dis trict die bevoegdheden uit te oefenen, dio art. 9 van de wet van 9 Augustus 1849 (Bul letin des. lois no. 1511) aan de militaire over heid toekent in het geval van den staat vaai Bij de beraadslaging over dit wetsontwerp zeidö de rijkskanselier graaf Bülow Toeu Duitschland 30 iaflrcn geleden liet rijkdand inlijfde dc nö-»)»-dwh«*id der bevolking tegen de inlijving gestemd en hoopte op Lëiu spoedig© "hereoniging mot Frankrijk- Dé gi li'k-telling van 'het riffeeland met liet ©vorige Duitschland geschiedde dien overeenkomstig -taqi voor sta.v> ongeveer in dcaeilfdc ver hou ding. waarin de rijjksregcc- ring wahirnam. dat dc tcvivdenheid aangroei de cn do belangstelling in Keizer cn rijfc sterker word. Om stxnxmde invloeden van bin nen en buiten tc onderdrukkenwas de dik- tatunr-jjaragraaf noodig. De Keizer en de verbonden regeer ingen zijp tot de overtuiging gekomen, dat de buitengewoiit» maatregel van de (üciatuuirparagrfeaf buiten werking ge teld kon worden. Door dc opheffing wordt erkend, dat het gelukt iv de bevolking van het. rijksland nul de nieuwe ordo van zaken te veraoeuen en haar volledig vort reu wen in te boesemen. De emigratie naar IFrainkrijjk heeft in de laatste jaren opgehouden. De houding van don ..Landevau^-r-hu«>" is steeds loyaler geworden. Beweymgen. doelende op losM-heurng. vinden geen weerklank bij do 1 wolk ing. Ik» rijk>rege*ring heeft vwtrouwen met vcrlrou.v.; n willen vergtdden. Duitsoh- land zal vrijwillig niet- toestemmen in. het op nieuw afn au van hot rijksland. Het is overtuigd, dal Blzar-Lothprmgon hot go- schenk met dezelfde gezindheid zal opnemen Indische Roman DOOR Mevr. O V I Bf M-S O E B. HOOFDSTUK I. „Heuscih, Nita;, geloof mij, dit is de beste oplossing, in jouw plaats zou ik het voorstel van oom Weil del er zeker en stellig aanne men." Zooi sprak een gezet héér, vriendelijk en goedig vlatn, uitzicht, tot de slanke blondine, i,n diepen rouw gelklecd, die tegenover hem rat. Reeds langen tijd was het tweetal in een ernstig gesprek gewikkeld' geweest, liet. laat ste kwartier echter had Nitai sleohlts toege luisterd. Een ongewone ernst, die niet bij Jvet ronde kindergezicht paste, lag ever hare trekken en, als geheel verloren in treurige gedachten, staarde het jonge meisje strak voor zich uit, tol de laatst gesproken woorden hn&r eensklaps dedten opschrikken. Met zulk een wanhopig bedroefde uitdruk king sloeg zij de donkerblauwe oogen tot. haar metgezel op, dat het dezen door dc ziel sneed. Maar oom Arnold, heeft u wel bedacht wat dat voor mij zeggen wil?" snikte zij bij na. „Jarenlange scheiding van Wim en een geheel nieuw leven in een ver. vreemd land. Ik ken oom Wendeltr in liet geheel niet, evenmin als tante; ooms brief maakte zulk een vreemden, kouden indruk op mij'; u heeft hem nog niet gelezen, al bespraken wij den inhoud." Zij stond op, nam den brief van den sohoorstccn aantel en haar voogd hot epistel ©verreikend, verzocht zij„Wil u hem hardop voorleven, lieve oom misschien klinken de woorden mij anders toe uit uw vriendelijken mond." Oom Arnold vouwde de brief open ei^ ter loops opmerkend ..Welk een fraaie koop- manshand hleeft oom Wendeler toch," las hij mot luid© stem Waarde Nicht 'k Behoef je niet te zeggen, dat de tijding van uw vader's dood ons zeer trof. Al zagen wij elkaar in geen twintig jaar eu, al werd van weeszijidcn de correspondentie slecht on derhouden, toch behield ilk steeds een /Vrien delijke herinnering aan mijn jongsten broe der Willem. Ik dacht niet anders of uw vader was in zeer goeden doen. hot verbatast mij, dat, gij en uw broertje nagenoeg broodëloos achter blijft. Van oom Arnold hoorde ik nadere bij zonderheden, die een cn ander verklaren, en ik wil over dit onderwerp dus niet verder uitweidt u Ter zake nu. Oom Beijer vraagt mij of ik genegen ben togcimoet tc komen in het onderhoud van u en Willem. Uwe opvoe ding ia voltooid, zegt hij, Willem moot do zijne nog aanvangen. Waart go alleen, daai zoudt ge u wel door de wereld zien te hel pen, schrijft ge mij zelve, maar ge ziet geen kans zooveel te verdienen om ook voor Wim te zorgen. Gij zijt nergens bepaald voor op geleid (waarom maakte uw vader daar geen werk van?) en zult zekpr groote moeite helv l»en in Holland eono u passende, redelijk be taalde betrekking té vinden. Diaram stel ik u bet volgende voor: Java is een goed land, pak uwe koffers cn kom hierheen. Mijue vrouw is sinds jaren lijdende on moet onafgebroken oppa>.-ing hebben. Wan neer ge nu genegen zijt de verzorging uwer tante op u te nemen on u minstens voor twee jaar te verbinden bij ons tc blijven, ben ik va,u mijn kant bereid primo de opvoeding Ma,n uw' broeder geheel te bekostigen, so- cundo u een maondelijkaqhe toelage van f 50 te geven, behalve kost. inwoning enz enz. ook uw uitzet en uw© reis hierheen te beta len, terwijl ge verzekert kunt rijn geheel als bloedverwante bij ons aan huis behandeld te worden. Ik ben een eerlijk man en kom u niet niet mooie praatjes aa.n boord vertrouw de ik niet in alle opzichten op oom Arnold, die u prijst. aU een flink, degel ijk meisje, dan had ik elders hulp gezocht, want ik wil u niet wijs maken, dat go op een thceondcr- noming, in Java's binnenland,en. een genot vol. afwisselend leven zult hebben. Integen deel, het is hier eentonig cu stil. dat zeg ik u vooruit, 'k Ben eolitor overtuigd, dat mijn vei standig nicliftjo dc vele voordoeion niet vooi-bij zal ïen aan mijn voorstel verbonden. In ieder geval overweegt rijpelijk het vóór en tegen en 1 -preek de zaak niet. Ocm Beij er. Kuni ;e er niet toe besluiten Holland t verlaten en liicrl^ecn te komen, laat mij dit s v. p. zoo spoedig mogelijk weten, ik zal dan andere maatregelen tc uwen behoeve nemén, doch kan u in dit geval niet veel geldelijken steun beloven. Ten slotte herinner ik u er nog eeu- aan. dat ge u voor minstens twee jaaa- verbindt bij ons tc blijven. Tantes toestand maakt het noodzakelijk, dat 7.ij steeds een vriendelijke beschaafd,* hulp bij zich heeft, wij willen niet onophoudelijk vreemde ge- z! oh tan zien. En nu waarde nicht, adieu; iaat mij sjioedig uwe dccini© weton, groet Willem en dc fjumliu Beijer vau mij en ge loof mij. Uw u toegenegen Oom FRANS WENDELER. ..Hm! km'" kucht- de lieer Beijer, ..je hebt gelijk kind, overvloeiend van Ier lelijk heid is dit schrijven niet." Maar, als had bij spijt van zijne woorden, liet oomAruold er dadeJijk op volgen ,,Jc moet echter beden ken Nita, dat dc man je geheel vreemd is eu, dan... menschen. die stijf met de pen zijn, vallen in den omgang dikwijls mee. In ieder geval, lieve, ik blijf bij mijne opinie. Grijp deze gelegenibcid met beid© banden, aam, do voorwiaa-idear zijn prachtig, oom Wetndelor hééft gelijk, je zcnuclt hier in het land geen tweehonderd 's- ja ars kunnen verdienen, al zóu ik voor zulk een knap huishoudstertjes on lief begaafd meisje als jij bent, duizend gulden niet t© veel vinden. Dat je Wim hier zult moeten achterlaten, is lied naar. maar do opoffering voor je bei den weegt wel op tegen dc zekerheid, dat hij nudtoor een© zorgvuldige opvoeding later eene nicoic carrière zal kuaracn ma kou, ter wijl..." IX* goede mam zweeg;, want Nita ver- borg het hoofd in dc handen cn barstte in trailuit. ..Bedaar kindlief, ^"lirci zoo niét", bad oom Arnold, het meisje over het gebogen hoofd strcelend, „ik gaf een lief ding als ik je helpen kon. maar je weet hoe het. bij ons gestold is. Het. kost wat eou hoofdbreken, om rond tc komen mc-t mijn luitenants-tracto- ment Dc pronu»tic wordt hoe langer hoe sleclitcr, veertig jaar en nog geen ka-piteau. ik had het nooit gedaoht. Als tan to niet zulk eene zuir 5 huisvrouw' wa raakten wb zéker n schulden En Hartelijk vervolgde hij„Voor een poosje zouden jij en Wim wel bij ons kunnen komen, maar zie je kind, het >p den duur volhouden „Zwijg toch. lieve oom." viel Nita, dié in- tuasehen tot bedaren wa- gékomen, bom, in do rede ..ik weet- béter dan iemand anders hoe goed eu lnr'tpvaardiv u is cn hoe trouw u in dezo verhuopen. maand'cn Wim's eu mij ne belangen behartigd heeft. Uw ï'aad. oom Wendeler's voorstel aam to nemen, zal dun ook zeker wel dc 1>« ,t rijn, maar oom. mag ik tot mragen bedenktijd hebben? Heel al leen wil ik db zaak nog ecu - go«od ©verleggen. Waarom zou oom Frans ©r toch zo© op staan dat ik minst dn» twee jaar blijKncn moet?" vervolgd© zij, peinzend. ',,Maqr liefje, dat schrijft liiji immers rond* nti t-, je tauto wil" in haar ziokolijken toestand niet telkens nieuwe gezichten zien. Als oom Wendeler niet bang was geweest je geheel af té solii ikken, zou hij zeker nou: langer ter mijn hebben gestold." ..En t woe jaar is al zoo vrcceolijlc lang," zuchie Nita lieve Home!, hoe zal ik Wim Qp onze scheiding voorbereiden:," klaagde het meisje terwijl zij radeloos d© banden wrong. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1902 | | pagina 1