Barbiers- en Kaïerstail, Scliomit naar maat. Gebr. HAMERS, Tapijten, Meubelen. Jr., J. W, ÏAN ADVERTENT! ËN. Langestraat 124, Meid-Alleen. Amersloorlsche Zetters geplaatst worden. Amerikaansche «WWIELEIÏ. FORTMAVN REHENKAIP Behanger, Stoffeerder. Magazijn tot Meubileering. Tegen aandoening van de Blaas en rinekanal P. VAN DER MEER Jzn. v:xxxxxxxxxxxxx! Reis-artikelen en Lederwaren. S. J. VAN DUINEN, Langestraat 109. 5 OO versch bereide STAALPILLfil 80 ct. Opzichter of Baas Ruim» keuze in gekleurd werk. Nieuwe JVIodellen. C. H. DE JONG, Autogr. Drukinr. Fabriek Stoffeerders, Decorataurs. /Hengen. dagelijks op de hoogte brengt en toudt van wat er in hun gemeere voorvalt. .Men late zich daartoe eenvoudig jjtn blad op- t enden. Wij hebben, een weinig .moer v/trouwen in Anwtsfoorl/» ingezetenen dan aze oudere zu-ter; on al stellen wij haarjezorgdhêdd voor onze toekomst op prijs, w zullen ons door die onibeilspellende woord* niet laten ontmoedigen en do proef wagen Aain do toekomst, het antwoof of wij goed- gezien hebben. De classikale vergadeug der Ned. Iherv. kerk zall dit jaar te Amefoorfc gehou- jden worden or> Woensdag 25 uni a.s. Kr moet door benoeming yrzien worden in de vacaturen, die aan. liet nde dei jaars zullen ontstaan door de gewoi aftreding hij het class, bestuur van het lids. II .1 tor «ecurus ds W. J. Haar Ronwny en Zijn secure Mi nici- beiden te Amerrfoo, van het Itd- oudci Üng F. D. graaf Sdmmelpenuinck W#jkines-hi nnen 1*11 ziin s den heer J. Mc inei - oudcrlin0 u EiMiines-biimeii et» zijn ~"'Tnr' L Meeuiink te Zei* **n van qu.u»tor (tl 0 van Kempen te Wosthrk en «0 1 H 11. ModmbeU te ^ni- Ook moet voorzien wordend do vacaturen, 0„|-IM .U .loof t vertrek .Ie secundi ds nippel van V). Bilt <1 van Wou, „««der».:™ dcn-ergarlonng rttl- U onderworp* n algcm «node. vervat in re nrisetw van Aug. 1901 no. 467. Het "verslag aangaande d ;,[bei v" .M.*«.tdi*e «.„dins., de «Jde^het- ,iene «-meenten .1"' elvmbeopt d» H. J- ter Hwr Bomeny te Amnport uit to bren S™_ Het Militaire Teliu .Koningin Wil helmin.' Ie Harskamp lt.„d de belangstellingen de leden van het Koninklijke Huis veVngen. De vort®» week morMt hel beetuur jer GO ontvan gen van H. M de Koninfi-Mocdcr •- Bn Kon bed. anonivn sladgenoo», den heer G Prang. mcrsWnacht. op de z.«p- noèdertabriek van d-n Ohr. Ptotnee. dTrnrevnirrUulle der orden» OmnjTv-NMaatl in zilver toegekend wvjendjn moedig optre. dril bil den brand van stoomde fabriek lm den nacht van 16 "P l'ï»»"»" 1> De 2e luitenant d huzaren van het intent M li Dn/hk van Hooft wordt 30 dezer ontheven vartijne detachcM-in» aan de norm»alacl.mterh« Ie 's Gravenhage IV- adjud.i.teriJloroffieier en de vaandrig, van het rewrkeder mogen van „f 1 Juli a.s ook de uek dragen De heer F 0. v Bosch, telegrafist, alhier, op Zijl. veiv;arovergeplaatst naar Utrecht., bijkantoor Wkraat Met ingang n.n dei i is ten imat- e„ tclegraa.1 kantore ttl)r geplaatst mejuf. A Kveraars, klerk r posterijen en tele- graph ie le klasse, the werkzaam aan bet Op de tc. Ulrcx: gehouden in ter nar tinnale hondententooksllmg behaalde de luw, A Darmstadt, alm, eerstal pr.JU de afdx.ung gladUge Duilsehc dwerg Ptnehrr, mot ..Anion''» dwdon pr.JP in dezelfde afdeeling :t Aefake Onzo vi iwgere algenuot., de lieer J D Rolando Hagrtloe. thans ouderdwoo- tr-.u der Koutten. rijdfabnek tc Gronin gen. is benoemd tok ent der rijksverzedre- rmgnbanik. Voor eene deflicve benoeming tot hv-raar nan de H B. $<*>l alhier in wiskun de, werktuigkunde, lieckencn hebben zich aangemeld 5 en voorederlandsoh, gcechie- <1,11 is en aardrijkskur 15 sollicitanten Voor ecne tijdelijkbenoeming aan dio- yjfdc inrichting voor JOgduitsch 7, Franach 8 geschiedenis en drijkskundc 15, wis kunde 13 tf» N'ederlaK-h, aardrijkskunde en geschiedenis 1 sol linten. Aan de gyanitiolc- en schermoursus- s u <Ik van 1 Oct.4 Dcc 1902 en van 5 Jan.—28 Maart l9(P»dev leiding van den luitenant Van Knsct f Amersfoort zullen g.ïhtAr'J n winden -sergeanten, die op de voordracht laavoor. l.-cstemd om zoo nnodsg de plaats v n luiU naut te ver vuüou," zn.'i wordi de-U,enomcn dqor 72 end- 1N.1 tuieren, ,n I ugiinent grena»licr8 en jagers 17. ie refernt infanterie 6. 2e re giment infanterie 2s regiment infanterie G, i 4e regiment infante 7 5e resginumt infante rie 15, 6e reginieiin f an ter ie 11. 7e regi ment infanterie 4, regiment infanten. 4; door de helft dierhderofiicjoren zaïl aan ierleren cursus won deelgenomen Do Nederllsche Oudheidkundige Vorecniging houdt Juni in de Arend een algomeene verga'leg. In de jtuigt vergadering dei- gfdeo- ling Aiuvrslooit eipisiroken, van hot Nul. Onderw.-Genootsoh werd ten zeerste het plan teegejuiolit (iop initiatief der vcree- nig-ing van léera! aan inrichtingen vtrn m .ddjalba,aa* ondeip word ontworpen, nl hel houden van e> internat loirale tentoon stelling van luilpldele.il bij het aardrijks- kundig'onderwijs. Daar nit-t alleettj, die bij hel lager on derwijs werkzaamjn, mede zitting hebben in de cominisnie nde regeling belaft, maar ook alien d«e tens met aardrijkskundig onderwijs r< keni«ebben te houden, de ge legenheid zal wor aangeboden te zien, wat op dit. gebied hi on in liet buitenland be staat achtte de ?eling het een voorrecht de coTiimissie l'inieëol»n steun to kunnen toezagen. Gistercuavl 8 uur het werd1 over bah' negen hidle afdeeling Amersfoort en Om .«lun ion Nederlatndsehen Boml van Oud-<«in 1 erofl-ren eeuo vergadering in „de Arend", omleiding van den voorzitter, <U-n hfr H. Dunin. Onder do ingoten stukken trokk n voor al <lo aandacht (intwoord'en der ziutwaf- declinigeu op de geur, gesteld 'diuor „Amiers- foort", in een cjlairo betüroffondie instand houding van veiwingsfondsen voorbelroef- 1 ige kamuradon na ge lat en en. Allo afd'eel igwaren 'h er wel over eens. dat steun l>ehooitc worden verleend, alleen d- wijze, waarop fondsen br.staan zullen, daarover was m't verre van eens. De afgevaardigde ter algemeeno vergade ring, de heer Dumoulin, zal over deze zaak ifn de jaarvergadering van den Bond spreken. Niets verder meer aan dè orde zijndle, werd de vergadering, die door pl.m. 20 led'ein werd bijgewoonid, gesloten. Gisterenavond is alhier een stucadoors- vereen iguig ütpgeriehjt. Tot voorloopigei be- abuurdereni werden» benoemd de heereni C. de Gans. H. T. Meijer en W. de Gans, re^pec- ti vel ijk als voorzitter, secretaris en penning meester. 7jij hebben zich aangesloten bij den Amersf. Bestitturderabond en *te Alg. ;Nled. Stuc^v- d oorsvereen.igiiig. Mot. Amersfoortsdho comité tot steun voor Enschedé zal vermoedelijk op Woens dag 18 Juni een kunstavond (strijkkwartet, zang, spreken, ohatnoir-vertooning) houden ten l>aite der Twentschk? stakers *-Door den garnizoenscommandant is aan den zoetolaar D. Z de toegang tot alle oefen ingsterreincn der infanterie tijdens de oefetiiingen ontzegd'. Naar wij vernemen is deze maatregel een gevolg van vechtpartijen welke, in de woning van genoemden Z. tussohen burgers en mi litairen hebben plaats gehad. Ook is zijn woning op de lijst der voor militairen verboden huizen geplaatst. In een d^t' wijken onzer gemeemte. waar juist niet Fortuna's meest bevoorrech ten wonen, werden Woensdag een buisgezin, man. vrouw en een viertal kinderen, op straat gezet, wegens «Jecht gedrag der wouw. De man is een werkman, die voor zijn ge zin een behoorlijk «tukje brood1 kan. verdie nen, doch do vrouw is iu erge mate verslaafd aan den drank. Niot te verwonderen is 't dus dat do kinderen ter prooi zijn aan d!e groot ste verwa&rloozing en onreinheid. De ellende, door de dakloosheid nog ver meerderd. wan niet in staat de drankzucht der vrouw to temperen. Het geld', dat haar onder de omstandigheden werd verstrekt tot onderhoud der kinderen, werd aanstonds we der omgezet in drank Vrijdag ontzag zij ziehi niet, hare kinde ren, waarbij, een tenger wicht van 7 maan den, op schandelijke wijze te mishandelen hetgeen de buren tussehenbeid'e deed treden De politie werd gewaarschuwd eu het geluk te haar na een korte jacht de vrouw buiten het bereik Jer flench te sluiten. Het ruwe weder van Vrijdagavond wekte de buren op tot medelijden met de kinderen Zij werden opgenomen en verzorgt!. Daar er bij dP moeder op geen verbete ring kans is zal hier iets in het- belang der kinderen moeten geHchieden, aangezien zulks niet. kan worden overgelaten aan de buren, zelf onvermogend. Hier ziet men al weer hoe vooral de kin deren slachtoffers worden van de drankzucht der ouders. vooral mooi om de ruime hooge lucht vol zon en licl.- t Eet;; knappe Rink een oudo vrouw aan 't- spinnewiel in rosso gloed van in de kamer vallend zonlicht. Vn Voerman een 4-tal aquarel!dn, die wel niet onder de allerbeste van 's meesters hand gerekend kunnen word'on, maar die tooh zijn persoonlijke zien-wijze duidelijk doen uitko men. Wel 't beat was het tweemaal behan delde motief der avondstemming. Het lancl- achap met koeien en stapelwolk leek wat kil van kleur. Van Kamerling Onnes een fameus knap ge dane. aquarel bloemen in glazen vaasmis schien wat overdreven, maar innig atdrk van kleur. Verder dient nog genoemdeen verdienste lijke .Duehattel en een moeder en kind van Kever, waarvan: de voorgrond echter wat meer vastheid kan hebben Een tentoonstelling dus. waar veel i..oois t» gei: Kt en is geweest» Jammer, dat zij betrek kelijk schaars bezocht, is geworden. Het kan; o. echter het Amersfoortsche kunstminnend! publiek nieti .anders daln aangenaam zijn, wan neer de organise erende commissie in 't aan staande seizoen, maar dan/ op een gelukkiger tijdstip, de 2fiiira Buffa uitnood'igen wilde, andermaal eenige werken ter beschikking te stellen de kunstbeschouwingen Irunnen er niet anders als gebaat mede zijn. fDe rechtbank te Utrecht Ik eft Maan dag jl. uitspraak gedaan in de volgende za ken A. T., 25 jaar, boerenknecht te Barneveld, bekl. van mishandeling van J. K. te Gardev- broek, op 27 April 1902, veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf. H. v. D., 34 jaar, koopman, J. v. D., 19 jaar. arbeider te Amersfoort., bekl van we- derspannigheid tegen de agenten van politie P. S, c. s., to Amersfoort, op 12 Mei 1902. ieder veroordeeld tot 1 maand gevangenis straf. R v. W-, 22 jaar, arbeider te Amersfoort, bekl. van huisvre<lebreuk bij \V. A. B. en mdaha-ndeling van M. B. aldaar op 4 Mei 1902, veroordeeld tot- f 3 boete, subs. 6 dagen hechtenis. J. V., 39 jaar, sjouwer en P. v. E., 29 jaar, winkelbediende te Amersfoort, bekl. van mishandeling van J. L. te Stouten burg. resp. veroordeeld toü gevangenisstraffen van 8 en 15 dagen Gevestigd J. MINK SCHOL, TANDARTS ü-mersfoort. Spreekuren 9—5. Voor minvermogenden Maand, en Vrijd. 81# 'timorg. Voor direct gevrMagd eene yjn«leli|ke Diü.\srnoi»Kia een gezin zonder kin deren; koken geen vereischte. Zonder goede getuigen, onnoodig zich aan te melden. 17 Brieven onder lett. B. B. aan den Boekhan delaar JOS. P. H. HAMERS, Langestraat 39. Gevonden voorwerpen. Inlichtingen te bekomen aan het bureau van politie omtrent 1 sabelkwast, Jirio portemonnafie's, 1 zil veren vork, 1 hondmlialsba.iul', 1 stalen bril iu étui, 1 blauwe jongens cape, broche, l koperen ring met steentje. Reeds gisteren hebben wij vermeld dat de huzaar Kr. bij een poging om vech tende burgers te scheiden zijn been brak. Thans kunnen wij het volgeuue nader mede- deelen. Zondagmiddag omstreeks f» uur aan de Leusdx'rweg heiaft eieai erusifcige vechtpartij plaats gehad, waarbij de huzaar Kr. zijn been bralk en een burger zoo ernstig aan het hoofd werd verwond, dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Dr. Sohteuder heeft den man in het politiebureau verbonden. Kunstbeschouv/ing collectie Frans Buffa Dj heeron Frains Buffa en Zoon kunst hamdelaors tu Amstcrdlam, hebben, de welwillendheid goiii.d' een deel hunner collec tie tijdelijk tu exp^iilTü af to slaan aan de veroeniging, die hier eenig. malen per jaar kunst tentoonstellingen organiseert. Ja mm;is t. dat voor zoo'n belangrijke tentooii-.t Jling zoo n engunstig tijdstip geko zen is geworden zoo iaat in t seizoen, dait men In <cr buiten .an de fri ho natuur gaat genieten, d'an iu een zaal kunstbeschouwing houdt. De tinna But fa stuurde gedeeltelijk uqua- relli ii gedeeltelijk ötson, ciidieze laatste wa re». op die rij geplaatst, waai do aquar ellen an- ri- i: <ip zijn niirut - tengevolge vao 't slechte licht tot hua recht komen een fout van vroeg re tentoonstellir.gen. <fio hier dSis ver meden was. Die ei- n waren allen reproduction door ouzo knappe eu-ers G raadt van Heggen, Dakc on ZÜcken, naar werken uit do laat-te groote periode onzer Nodevl. schilderkunst. Jacob Maris is et' op ziin best vertegen- woordigd' met „de Tselireierstioron' én „d'e 3 molen/ Wanneer een schilderij door zoo'ni gevoelige a.rtisteuhand ab dia van Graadt van Roggen wordt weergegevenkunnen wij va» d" machtige opvatting van oen meester nis Jacob Maris zeer veel genieten. Zijn opvatting van oni la.ndsc'nap i9 eene, z.ooals alleen een Hollander kan geven en volkomen begrijpen de atmospheer der lage landbn en de gr-oote öriivendo wolkgevaarte n Do aa.nwezighcid der heerlijke etsiein naar Ri.y&dacil en Veirmeor, ook door dienzelfden mee terhand weergegeven, was daarom, ook zoo intoresaariib, omdat we hierin duidelijk koudon gevoelen, wat Maris, ondanks zijn enorr.i talent» verplicht was aan deze groot- m« sters dc-r XVII <euw, de glorietij I onzer schilaerschool. Van Mathijs Maris d'e beide teero gevoels- uilingeu ails 'ti hi uidj»- cn „do vlindters'. Het laat t< als et9 misschien meer individueel werk, dan 't eer- I c. maar daarom, vooral niet min- tk i Tn Ji.na bij .1 tveob Maris vooral do sobere aanvatting van zijn onderwerp, hier voelen wij de uiting van den .Iroomcr. Mathijs MaVi- geeft on t onwezenlijke iets dat buiten 't' onderwerp omgaat t st11-vrageiul-afwaeh ten van 't bruidje en t rustig-droontend neer liggen van 't kind, «pelend met. dc vlinder? in om bewust, grijpen Van Israels, de melancholieke ïealist, voor- al opmerkelijk ,,de Zandschippcr"sympho- nie van 't kleatrloos afgesloofde leven in fletsa dagschemering. Onder do aquarellen 't. meest opmerkelijk de zonder ecuigo pretentie gedh/no Bosboom,- vol «Icnunuiig, zoo weinig kleurig en toch zoo' vol kleuralinen. Een mooie Bretner vol dag licht en ruimte. Van Willem Maris „koeien in de weide". Burgerlijke stand. van 5 tot en met 9 Juni 1902 G e b oren Cornelia, d v D. Beukers dn J. HoogcMidijk Dirk Theodfarus, z. v. 1) Kij.andüjk en B. Beek Johanna Carolina, d. v I. T van da Wccm eu J. G. BoeiT-se'n Gerairda, d. v E. ten Hoove; Johanna, d. v. G, van Empolen en M Bakker; Maria, <1 v. J. van der Veldtin en A. van Dïenwvn. Ondertrouwd M van Duinen en, A H van Nimwegen II L. Wisman en R. Steu- tel. Getrouwd Geen Overlodan: Theodorus Herntanus van dei: Hoven, 2 j. Tijd van Greenwich (Spoortijd). Dienstregelinp, aanvangende I Mei 190?. IVnindieiiMieu. V Ter Stoomdrukkerij van A. J. MICHIEL- Breedestraat alhier, kunnen nogeeoige iani'-Sdo" n- ""r -f Loon naar bekwaamheid. j afd. „Amersfoort", hebben besioïen van af II Juni het scheerloon van 3 op 5 cent te brengen. MET RENilTR. 7.29» 7.42 HOU 8.2(5 8.40 5). 0 33 9 43 io.- 10.18 1034 11.0» 1130 12.20 j 12.58 1.49 2.28 3.34 3.54 4 07 4.20 4.43 5.15 5.34 I 5.52 8.17 7.21 7.34 7.4o 7.03 8.18 8.H7 8.51 9.11 9.34 9.54 j 10.11 10.24 I 10.45 11.20 11.47 I 12.31 109 2.39 3.11 3.32 3.45 4.05 4.18 4.31 4.54 5.26 5.45 6.03 6.19 7.— 7.40 8. - 824 8.38 j 8 58 1 9.21 9.41 9.58 10.U 10.32 11.07 11.20 11.59 12.34 3.17 3.32 3.52 4.05 1 4.18 4 41 5.13 I 5.32 5.50 j 6.03 7.38 7.51 8.11 8.35 I 8.49 9 09 9.32 9 52 10.09 1022 10.43 11.18 11.26 l 12.10 12.45 I 1.39 Geen goed Rijwiel zoo goedkoop r G4efin Boedkoop Rijwiel zoo goed. Geïllustreerde Pr.jscouront gratis De Importeurs JOHAX KOOPMANS Co.. Amsterdam. KantobrKeizeragrachr 302. v Magazjjn Boeren straat 20. Eenige voorjarige machines extra billijk. Langestrea! 63. (Over de Krominestraat), Auiemronri. BEHANGERIJ. STOFFEERDEBIJ. masaziincn VaBedTtaifè"' Specialiteit Slaapkaoier- lAmrublemenlcn jf; 131611(1660611 Amersfoort Ctez. JIIN8ET, Modistes, Varkensmarkt. 5. «ijn de wettig gedejvnwrde Tarolin Capsules bet meest gebruikte eu werkelijk u><ie mMde. d.t „n vi, '-Jit 1 a 'i* c u Maatschappij tol Verzekering van Risico in Loterijen. Geheel nieuw Verzekerings systeem. Buitengewoon voordeelige Staats loterij-Polis Vraagt nadere inlichtingen. ^Beekesteinsche laan 8", Amersfoort, k 14 49 a 1000 Pillen te nemen wordt met het «og op bederf ontraden. Apotheek VERHEUL 4 TRACKERS. Door llkvridatie eener fabriek is de over het werkvolkgenoodzaakt naar eene andere positie uit te zien. Hij is circa 7 jaar in zijne laatste betrekking werkzaam geweest tot volle tevredenheid zijner superieuren I waarvan een alleszins gunstig getuigschrift j hem ten dienste staat. Ouderdom 45 j.. P. G. Brieven aan het kant. van dit blad. Lak Vartet Rijlaarzen f 25.— Fijn Kalfsleer van af f 18 tot f 22. Heercn Bottines van af f6 tot f !0. Dames Laarzen -3,50 tot f7. Kneip Sandalen in eiken vorm eu kwaliteit. Iteparatleu worden spoedig en wet afgeleverd. NinUJes worden onzichtbaar opgezet. 15 Mof 38. te KAMPEN (opgericht Anno *79). Fabrieksmerk„Ooievaar met A. D. F.w Diploma Tentoon»»!. Dordrecht. Edison-, Map-} Non P. Ultra-Hectogmfen Compositie (tpedé), rollen, velleninkten, «Mee van Superieure kéealiteit tot concurreerende prèjeen. ia ▼raag pvUelQat en At toeten. 8.46 9.55 8.28 »25 lü.lMJ Ut. 12 Fep"t(J*Son rijden alleen de tramd'ensum met aii sieie cijfers aangegeven- ,r,n„ dT" morS«n» in plaat, van 1V.0» van het Station t.n in plaats von W.ll, Vftn »e Kampstraatdes avonds behalve *.5» nog UA1,1U4 eu 12.08 van het Station! Polst, h 8 Zün °P «insnlplaat. bij het Politie-bureau ongeveer 6 ni.nnten vdór aan- »°™t aa„ „f ,w(rck. Ta„ h,1( s,.tiona" Duo tramdienst vertrekt alleen op Vrii- vZ deTavkt's^r - aUd6'8 d"G8»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1902 | | pagina 3