3T. 5. 1"* Jaargang. Vrijdag 13 Juni 1902. BUITENLAND. FEUILLETON. lo het Zonneland. CH DAGBLAD. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoortf 1.25. Idem franco per post- 1.75. Afzonderlijke nummers- o.05. Deze Courant verschijnt Dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Advertentien, mededeelingen enz., gelieve men vóór 10 uur 'smorgens bjj de Uitgevers in te zenden. Uitgevers: VALKHOFF C°. Utrechtschestraat 1. Intercomm. Telephoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIÉN: Van 15 regels 0.75* Elke regel meer- 0.15. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan voordeelige bepalingen tot bet herhaald adverteeren in dit Blad bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. liet uiiuisterie eu de Kaïuer in FrunkrUk. Het ministerie-Oombes heeft zijne vuun- poef in de Kamer doorgestaan, eu de uit komst daarvan heeft aan de algemeens ver wachting beantwoord. Aan het eiindia van die langdurige zitting van gisteren, die aam de behandeling varn dei initerpellatiën over de algeraifeene politiek, der regeering gewijd was, is de volgende motie aangenomen „De Ka- ïi!er, vertrouwende op de regeering voor de toepassing van ecne politiek van beslist lee- keiï-k; takter, van fiscale hervormingen en, van cooiale solidariteit., gaat over tot de ordfe van den dag". Alleen het eerste gedeelte yam do motie, het votum van vertrouwen» bevat tende, diende om de krachten to moten; toen d'it mot bij,na 200 stemmieu meerderlueidl wis aangenomen, gaf de oppositie dëni verde ren strijd op. Tweehonderd stemmeni meer derheid Zoo krachtig heeft in, lang geen ministerie in Frankrijk gestaan. Intusschera mout. daarbiji in het oog gehouden, worden, dat een niet onaanzienlijk d'eel van de lediem zich van de stemming heeft onthemden, on geveer een. vierde van de 591 leden, sterke Kamer Het getal voorstemmers is 23 boven de volstrekte meerderheid in de voltallige Kamer. Het miiniaterie-Oombesi is eemi zuiver radi caal kabinet, en ook die meerderheid van de Kamer, die het zijn vertrouwen heeft uitge drukt. bestaat voor liet. overgroote deel uit radicalen. Maar ook hier komt de juistheid uit van de bekende spreuk„Un Jacobini miinistre n'est pas toujours un ministro jaco bin" In het programmal, waarmede het mi- misterie-Combes is opgetreden, worden, onder scheidene radicale li eve 1 i n gswensolien ver meld, ana ar zoodanig, dat men tussohen de regels door kan lezen; dat er vatn hunne uit voering voorshands niets zal komen. Meni heeft water in deni wijn gedaanmen is, omi oen woo I'd te gebruiken dat uit liet Fransch in alle taleni is overgenomen, „opportunis tisch" Gambetto, de groote staatsman in. wiens school velen van het hed'eradaagselie geslacht der Fransche regeeringsperaonen ge vormd zijn, heeft eens gezegd, dat dit c-eu nllerleelifkst woord was. maar de zaak daar kon men! niet buiten. Men ziet thans hoe zijn voorbeeld nog a.lloos nawerkt. Dè mian" die. op dit mjiniatorie den stemL pel dim kt van liet opportunism©, is de mi nister van financiën Rouvier. Dat déze staats man is opgenomen in een overigens zuiver ra dicaal kabinet, is niet enkel een 'hulde aan zijn talent en verdienstemen lieeft zich daarmede ook aangepast aan zijne methode, die onderscheid maakt tusschen dringende eu niet-dringendte zaken, tusschen rijpe en on- xijp.-j hervormingen. Men kan in het regee- ringsiprograimma duidelijk twee onderdeel erai onderscheideneen met bepaalde toezeg gingen voor de naaste toekomst, een1 met bet lofton voor een latcteu tijd. Tot de zaken van de laatste categorie behooren do verzekering van werklieden tegen den ouden dag en do naasting valn de spoorwegen door den staat. De werkliedenverzekering, die bij de vorige Kanier reeda im overweging is geweest, wordt thans achtergesteld. De reden daarvan is niet alleen velschil van meerling over bet stelsel der verzekering en dè wijze van regeling dór bijdragen, miaar hoofcliakoLijik de moeielijke finanoicelo toestand van den staat, van wren natuurlijk ook eene bijdrage verwacht wordt-., en wel liefst zoo hoog mogelijk De heer Rou vier nu is van' meeuiug, dat allereerst die staatsfinanciën verbeterd moeten worden, voordat de oplossing van liet vraagstuk der pensioenverzekering kan worden ondernomen. Het kabinet) lieeft. zioli bij deze verklaring aangesloten en de meerderheid' van de Kal mer hoeft hetzelfde gedaan. Zelfs Jaurès, de woordvoerder van de regeeringsgezinde socia- 1 is ton, die buiten d'ezo kabinetsformatie zijn gebleven maar toch iets meer d'oen dam enkel eene welwillende onzijdigheid betrachten, pleitte gisteren in de allereerste plaats voor herstel van het evenwicht op de begrooting. Om dezelfde reden van fina-ncieelen aard is ook de naasting van de spoorwegen tot later verschoven. De Kamer heeft zich daarbij neer gelegd1; de gisteren door haar aangenomen motie zwijgt over diti vraagstuk en bepaalt zich, wat. den arbeid! op maiatsoïïiappelijjk ge bied betreft, tot de klinkende miaar weimig zeggen)de fraze, dat zij van de regeering de toepassing verwacht van eene politiek van maatscliappelijike solidariteit Van do progressieve inkomstenbelasting, een. hoofdpunt van het radicale programh in de ministerieele verklaring im 't geheel geen sprake. Zij, belooft slechts de vervanging van sommige verouderde 'belastingen door eene algemeens inkomstenbelasting, die ieder malar zijne draagkracht zal aanslaan en inzon derheid! d'e minder gegoeden im de stedeni en cp 'hieb platteland zal ontlasten. De belastin- hervorming is overigens een; zaak van zoo dringendeni aard; dat. zij geen verder uitstel toelaat en ingrijpende maatregelen vordert. Over de zuiver politieke punten van het regeringsprogramma bestond natuurlijk over eenstemming tusschen liet kabinet, eu de meerderheid der Kairner D© minister-presi- djemt lieeft nog eens duidelijk doen uitko men, dia tl zijn kabinet de voetstappen wil drukken van zij]m voorganger. Hot zal voort zetten wat het kabinet WaldSck-Roussetau ben gonnen is, en het behoeft d'aartoe dè taak slechts op te vatten', waar het afgetreden mi nisterie. haar heeft laten liggen. De Senaat is reeds bezig met de herziening van de wet- Faiioux op onderwijsgebied en met een wets ontwerp tot invoering van den tweejarigen militairen diensttijd; <Te commission van rap- porteure over déze beide wetsontwerpen wach ten cr slechts op, om het aangevangen werk in vereenaging met de nieuwe ministers voort! te zetten Tem aanzien van de uitvoering van d'e vereen igingswet komt in die eerste plaats ju aam merking de erkenning van d'e geeste lijke orden, die er om gevraiagd hebben. Het voorbereidende werk daarvoor is nagenoeg voltooid de resultaten daarvan moeten nu bijeengebracht, en aam de Kamer voorgelegd worden. Dat zal wel eerst in het najaar -ge beuren, want in de eerste helft van Juli zal de Kamer liare gewone zomervacautie nemen. Verder zul leen die strafmaatregel em moeten worden toegepast tegem die orden, die ziöb niet aam de wet onderworpen hebben. D'aar- over zal natuurlijk een heftige strijd ont branden do voorbode daarvan was liet pro test, dat Ribot gisteren deed hooien tegen eene politiek van represailles Telegrammen. Parijs, 12 Juni. In de lieden gehouden Kamerzitting waren 4e tribunes overvol. Bussière interpelleerde cle rogeering over ha re algemeene politiek. Hij zeide, dat het. kabinet Waldeck-Rousseau de rust op straat herstelde, en drong er bij; liet nieuwe kabinet op aan, dat liet een offensieve houding zou aannemen en zijp programma geheel zou uit voeren. Vóór alles eischic hij; van de Regee ring een billijker belastingverdeeling. Jaurès zeide-, dat liet Regearingsprogram- ma den socialisten bevredigend toesohijjnt. Vóór alles moet men zich beijveren het even wicht in -de begrooting te herstellenhij eisoht verder de strenge toepassing tier wet op de vereen ignigen. Jaurès zeide verder, dal de socialisten voor het leger liet militiestelsel zullen voor stellen. Hij dringt, aan op het goedkeuren der Brusselsehe suikerconventie, en op de schei ding van kerk eu staat.. De socialisten zullen wetsontwerpen indienen om hunne theorieën in de wetgeving in toepassing te brengen Ten slotte hield hij een lang pleidooi ten gunste van de ontwapening, zich daarbij- steu- nende op de resultaten der Haagscho confe rentie. Sembat bestrijdt de ministerieel.- verklar ring, en eiacht. de hervorming der recht spraak, waarvan de zaak-Humbert- de nood zakelijkheid bewijst. La&ies besti'ijdt de theorieën over de. ont wapening. Een oorlog kan dichterbij) zijn, dan men meent. De minister-president Combes antwoordde, dat het algemeen stemrecht zich duidelijk uitsprak voor de staatkunde van het. kabinet- Waldeck-Roussean. Hij vraagt der Kalmer die staatkunde voort te zetten, totdat de vijanden ei van tot onmacht zijn gebracht. Het clerical© gevaar is, dank zij Waldeck- Roueseau. en André. veel verminderd maar een deel der geestelijkheid bleef niet binnen de grenzen van hare bevoegdheid. „Het behoud van genen-aal André als mi nister van oorlog toont welke houding de Regeering tegenover de nationalistische woe lingen wil aannemen. Wij willen het leger onttrekken aan den geest van gunstlïetoon Het leger moet nationaal en niet nationalis tisch zijp. „De Regeering zal de wet. op de congre gatiën zonder zwakheid toepassen. Wij zijn vast besloten onze beloften te houden De meerderheid kent ons program zij zal zeggen of wij; haar vertrouwen genieten". (Langdurige toejuichingen links). Ribot protesteert tegen een staatkunde van represailles. De Regeering verklaart zioli te vereenigen met een motie, voorgesteld door Cadet en Ja.urès, waarin wordt gezegd ..De Kamer, vertrouwende op de Regeering voor de toepassing van eene politiek van be slist leeken-karakter, van fiscale hervormin gen en van sociale solidariteit, gaat over tot de orde van den dag." Het eerste deel der motie, uitsprekende liet vertrouwen der Kamer in de Regeering, wordt aangenomen met 319 tegen 124 stemmen, en de geheele motie daarna zonden- hoofdlelijke stemming goedgekeurd. De zitting werd te half negen gesloten. Frankrijk. De Figaro vindt in de varklaring van graaf Bülow over het noch met wapengeweld noch vrijwillig mogelijke prijsgeven van El- zas-Lotharingen door Duitechland, aanleiding om de verhouding van Frankrijk tob Dnitsch- lamd te bespreken. Do be-1 rekkingen zijn thans volkomen correct, maar het zou eeno d wailing zijjn te denken, dat deze wederkee- rigo correcte verhouding ongemerkt zou kun nen veranderen in gemieensohnpi>elijken ar beid. De rede van den rijkskanselier in vol doende om deze dwaling uit don weg te ruimen. De hoop van sommige lieden, dat bij eene politieke verstaald houding mot Duilachland lilzas-Ixutiiariiigen langs minne lijken weg terug gekocht zou kunnen wor den, was eene dwaling. Wanneer sommigen echter nog daarin volharden, dan heeft graaf Biilow niet gewild, dat voortaan nog iemand, zich daarover zou kunnen misleiden. ,,l)e toestand is, dank zij hem, van eene on vergelijkelijke klaarheid en wij hebben on zerzijds geen reden hem te verduisteren. Be- wed igd door de correcte betrekkingen met onze. buren en gezind, de beleefdheid, die zaj ons meer clan eens bewezen hebben, met. geilijko,beleefdheid te beantwoorden en met hetzelfde recht als zij gehuisve&t in hel „huis des v red es", welks bewoners naar de woor den van den rijkskansie.lier zelf zich naai- mate van uur en plaats meer of minder wel voelen, is het ons nog meer onmogelijk iets van het erfdeel onzer herinneringen priia te geven als het. voor Duitschland mo-ielijk is een enkele van zijne overwinningen prijs te geven En daar wij buiten den bodem waar op het weigert zich te plaatsen, niets van Duiitacüiland te cischen hebben, zullen wij voortgaan, in de betrekkingen van goede buurschap, die do tijd tusscilien Duitschland en ons heeft ui 't, leven geroepen, de nauw keurige en voldoende uitdrukking te vinden, van wat. de zong voor den vrede en de eigen belangen gebieden aan eene verstandige po litiek" De Aurore zegt, naar aanleiding rler ver klaringen van graaf Biilow bii de behande ling van het wetsontwerp tot. afschaffing van de dictatuur-paragranf in Elzas-Lotharingen, dat. doze rude bewijst, dat de gemnaiiiseemig van Elzas-Lotharingen een voldongen feit. is. Wat, zouden, tegenover dit feil, de declama tie» van de rcvanohehelden kunnen lwteo- kenc-n? ..iVij wensohen de Du-itsctoers niet geluk met dit resultaat, maar wie waagt het, de Elzassers en Lotharingers te laken De gewezen minister van koophandel Mil- 1 erarad heeft tea stond na zijn aftreden als zoodanig zijne prakrijk als advocaat hervat. Hij zal wedra pleiten voor de vijfde kamer van heb hof te Parijs in een belangrijk fi nancieel proces, waarvan het dossier onder zijne berusting was vóór zijn optreden ais minister. Hij gaf toen dit dossier ever aau mr. Vallée, die nu, zelf minister geworden, het. weer aan liecn lieeft overgedragen. In het proces, dat de weduwen van kolo nel Henry Reinadh. heeft, aangedaan, omdat deze Henry 'als medeplichtige van Esterhazy had aangeduid, concludeerde het O. M. tot u,ieit>ontvaukeilijk-verklariiig van den eiisoh tot schadevergoeding, omdat Reanaoh er nooit, aan gedacht, heeft, de weduwe van Henry en haar zoon te lasteren. Reinaoh heeft slechts gebruik gemaakt van zijn recht als gesohiedschrijver en ongetwijfeld te goeder trouw gehandeld Ontzegging van den eïseh wordt ook ge rechtvaardigd door den wensoh. dat de door de Dreyfus-zaak veroorzaakte, beweging een erinde moge nemen. De rechtbank heeft zich met deze conclu sie niet voreenigd, maar- Reanach en de direc teur van de Siècle veroordeeld tot betaling van 500 frs. pchadevergoeding aan de weduwe en hetzelfde bedrag aan den minderjarigen zoon van Hemry. Heb bericht van den dood van. den Bey van Tuilis lieeft vele lieden er aan herinnert, dat er nog eeu Bey van Tunis bestaat. Sidi Ah, Bey en bezitter van het koninkrijk Tunis, stond onder het beschermheer schelp van. Frankrijk en heeft ten allen tijd® eeu waar stilleven gevoerd, terwijl de jTrarascherai re geerden en het land tot een bloei brachten, zooals het, te voren nooit ltadi gezien. Sidi Ali was Bey eedferti 1882; daar de verovering va,n Tunis in. 1881 geschiedde, is hij nooit onafhankelijk geweest. Hij was in 1817 ge- boreu en is dus zeer oud geworden.. Zijn zoon prins Muhaaned, die in 1855 ge boren is. heeft hem opgevolgd en is reeds als Bey geproclameerd'. Sommigen verwachtten; dat de Fransche rogeering deze gelegenheid zou to baat nemen om met het protectoraat ook den Bey af te schaffen en Turns te ver anderen in eene kolonie, zooals Algiers is. Die verwachting is echter niet uitgekomen. Engeland. Kolonel Arthur Lynch, de vertegenwoor diger van het Iersche district Galway, wiens inhechtenisneming gisteren werd bericht, was vergezeld van zijne vrouw toen hij te Newhavem aan wal ging- Een detective her kende liern zoodrai hij aan land stapte, maar bepaalde zich ex- toe liem te volgen in den trein naar Londen; waar hij plaats nam i,n dezelfde coupé. Eerst aan het "V ictoria-station te Londen, werd Lynch in hechtenis geno men. Dës namiddags verscheen hij voor den rechter in Bowsticet-, die hem mededeelde, dat hij beschuldigd was aan de misdaad van hoogverraad en hem vroeg of hij eenige vraag wensoh to be doen. Op het ontkennen de antwoord van den gevangene werd de zaak tot Zaterdag a. a. uitgesteld. In liet lagerhuis werd de vraag gesteld, of cle regeering voornemens was op Lynch dezelfde bepalingen omtrent de overgave toe te passen als op de Boeven. De voorzit ter wilde echter deze vraag niet toelaten, met hef. oog op het reglement van orde Spanje. Fe termijpn voor de inschrijving van de con gregatiën was den lOe-n deaer dës avonds verstreken.. In de provincie Madrid hebben 168 van de 184 congregatiën zich laten in schrijven eai m liet geheele koninkrijk 6000. l>e provincie, die de meeste congregatiën be vat. is de provincie Barcelona, waarvan de hoofdstad er 112 bevat. Madrid neemt de derde plaats in. De ministerraad moet thans een besluit nemen ten opzichte van dè niet ingeschreven congregatiën. De officieuse- pers blijft zeg gen, dat. men op deaeai zal toepassen de be palingen van de wet- van 1887 op de vereeni- gingen, die aan. de overtreders boeten opleg gen eu zelfs ze met ontbinding bedreigen. De onafhankelijke^ peurs blijft van meening, dat de congregatiën liet groote voordeel verwor ven hebben hun toestand te kunnen regulaln- seeren op eene wijze, hunne verwachtingen overtreffende Het totale cijfer van de con gregatiën iu Spanje overtreft ver deverwach- tinê- De minister van ojienbaar onderwijs is be»- zig met het ontwerpen! van, eene zeer vrij- 5 Indische Roman DOOR Mevr. O VI 51 K-S OEB. Trui kadi een geheim doel niet hare spaar penningen liet inei&je bezat veel aanleg voor tee ik enen eu zou het zeker .tot een flinke hoogte hebbpni gebrafcht, wanneer zij goed én dtegelijjk lea had, .kunnen nemen. Maar daarvoor was g,e°ai geld. Nu bleef het. brod delen zonder leiding, dak zag Trui zelve best. 't Was haar ideaal zooveel te sparen, dat zij e. n jaar of langer dure lessen zou kunnen neniein voor dit doel werd iedere cent, dien z'ü ni i«i n kon, oj> zijl gelogd. Wanneea- zij honderd gulden l>ii elkaar bad, wilde Trui met luaar plan voor den dag kamen en oom s en tante's toovtcining desnoods- afdwingen, al zij bezwaren maakten. Alls het. gebiiebkigei meisje, zonder op tö zien. uiren achtereen de naa.Ldl door het. lin nen. joeg, droomde zijl bijna altijd over hare teekcnleisen. b Was org jammer, dalfc handenarbeid: zoo w'é.'mig opbrachteu- gingen nuaanden voorbij; dat zij' gean twee guldetn verdiende. Al lei moci'.t zij uiit de hand, naaien; op de machine wei ken had do dokter haar streng verbo den gelukkig bestonden er nog ouid'erweb sche menschen, die aan nuoaiwei-k uit de hand d'e voorkeur gaven. Dikwijls moest Truitje tante helpen, zij kon niet altijd een voorwendsel verzinnen om van het naaiwerk voor het hiushaudlen af te komen. Tain.te ontzag haar in alle andere opzich ten, doch mazen, etu naaien waa niet vermoei end. dat kon Truitje best doen. en och be dien! de vertstehmandi raakte noo.it leeg. Voor Nil a's uitzet bleef nn echter alles liggen. Een kennis van tante Sophie, die lang op Java was geweest, hielp liet meisje met veel op streek. Zij( leende haar modelLloti, van In dische kleeren en g^f haar adresesm van win kels, die het best. voorzien waren iu Indische uitrustingen. Al werd er veel gemaakt gekocht, er bleef toch .'nog heel wat tö naaien, over. Op die plak taf ei. op dein ruixnieni zolder knipt© en paste tante Sophie, Trurii reeg ent Nita naaide op de machine, waarna Truitje weer voor het afmaken zorgdio. Als zaj geen school had den. waren Wim en de meisjes ook bijna al tijd boven. Naderhand herdacht Nita, dikwijls, mot vochtige oogerik menig \rieridelijk tooneeltje ap zolder afgeSpeefd. Zil zag zich zelve ijyerig op de machine naaien, terwijl Wim, die haar steeds als ecne schaduw volgde, vlak naast haar zat en, het door haar afgenaaide stank langzaam door zij ne handjes liet glijden. Was zij klaar, dan hield hij' de schaar al gereed' om den draad door te knippen en bracht het kledingstuk dan met zulk een air van gewicht aan Trui tje. alsof linj" liet, ziéllf in elkaar liad gezet. Het; gaf Wim eene groote voldoening, dat hij „snoes" aan haar uitzet meddiielp. Met. een ernstig gezichtje zat hij toe; -te kijken als Riekje op haar verzoek een knoop of een bandje aan mocht zetten, maar half gerust, dat het. werk aan die kleine magere vingers goed was toevertrouwd. Wanneer de machine voor dien dag haar plicht, had gedaan, verzameld© Nita liet troep je .om zich heem em vertelde eene geschied©- nis Vertelsels aa.nhooran, was li ,t grootste ge- Ho t, dat Wim Ikemdte en er ging geen dag voorbij, waarop Nita haar lieveling deze vreugde niet bereidde. Trui. Rieka eni Elise luisterden met niet. minder! genoegen dan Wim naar Ni la 's doorgaans eigen vei-zonnen geschiedenissen en meestal riep tante veel le vroeg naar aller zin, dat. liet eten op ta fel stond. Ja., van die laatste weken vóór haar vertrek naar Javas bellied<1 Nita de liefste, vnieniclclijiksito ilieriinimeringetiL Ooiml etni tante doden wat ze konden om haar dieoi tijd zoo zonnig mogelijk te> maken eai tdondleai in litm' omgang met Wim, door woord en daad. hoe gerust zij haar broertje aan lien over kon laten. Wim. voelde, zich geheel thuis bij, zijne verwanten, dweepte met. oom. liet zich door tonte liefkozen, stoeide mot R.ick en Liesje on wist zelfs stugge Trniitjo voor zicdii te win nen door de grappige wijjza, waarop liij met haar omging, liet. was onimogeflijpv boos te worde®, op dat vriendelijke naïeve kereltje. D'och, wanneer hij b,ij| Nita kon zijn, bestond er niemand anders voor Wim. 'Het was aandoenlijk oral, to zien 'liioe hij fnaar; (aanhing, zelfs Truitje w£rd er djoor aangedaan, en beklaagde die arme Nita; hoe vreeaelijk zouden bi-oei- en zuster eïkandei- feadfiBen. Nita hield zich goed hu toonde haar broertje steeds, een opgeruimd gelaat, terwijl zij op blijmoedige® toon over de toekomst sprak. Op hunne lange wandelingen of, ais zij avonds, zijn handje i® hare liand, naast zijn ledikaoxtje zat era, bij hem bleef tot hij insliep, besprak' Nita honderden ondeawverpen met haar ventje en, zonder diat hij het zelf merk* vici menig"vruchtbaar zaadje in zijn hart, waarvan hijj jaren later do rijp© vruioli- ten zou plukken Ki'Udë October zou) die boot, vertrekken waarop Nita passage had besproken. Haar plan was getwee&t: Wim, naar Amsterdam mee te nemen, doch; toera ooxu Beijer haar dit ernatig afraadde; volgde zij. rijp beter in zicht; oom Arnold zou haar ail leen aan boord brengen. De, laatste dag kw'aan maar al te ön/eil. Toen, het oogenblik va® ,afs»lie;id nemen; was .aangebroken, l.ietexi dl© hruiisgieinoote® Ni ta en Win» allee®. Zijl wilde) elkaar zonder ge tuigen vaarwel' zeggen;. Wait rij elkaar toeflxristerden. toera zij: in elkanders armen lagen en hunne tranen zich vqnwöngden; hoe zij, de kracht, vond hare liartstochtedijke smart te "bedwingen, om Wim een weinig tot kalmte te brengen, terwijil haar hart. schier brak van pijp. Nita wist liet niet. Eindelijk maakte het meisje met1 zachte®, dwang de armpjes los, die haar hals zoo vast omklemden) en fluisterde met. trillende lip pen ..Wiraimy, lieveling, vaarwel, ik moet nu gaan, mijn schal.. Toe Wim, kijk zus Nita aan ep noem mij voor het laatst bij het 1 ievelingsnaampje, <M ik zoo graag van je hoor." Wim kwam haastig overeind. „O Nita, Ni tasnikte hij. zijiie gloeiende lipjes bij herhaling op hare wang drukkend, en, toera rij hem vragend bleef aanzien, sprak hij nauw hoorbaar; „dag zus. dag snoes..." Even later stond Nita cp het partaai en drukt? haar doodsbleek gelaat aan oom Ar nold's schouder. Jjaat ons gauw gaan; ik, kan niet meer." snikte het arme meisje, de handen voor de ooren houdend om Wim's Wanhopig toepen niet te hoeren. Mevrouw Beijer wae dadelijk naar het knaapje toege gaan en hield hem tegen, toen hiji zijn zuster wilde volgen. Zij drukte het bevende kind aan hare borst- en sprak ontroerd' „Wim lieve jongen,, hond je goed, deuk aan die ar me Nita.maak .'haar hef afscheid' niet nog zwaarder." 'Dtooh Wim wilde nieti» vertroost worden 'bii rukte zich los en wondde ziohl naar dè deur. Maar eensklaps stond) hii) stiil, beneden werd het portier ecner vi.gelan.te dichtgesla gen. Met één sprong was liet kind voor het venster. TTet paard zette rich reeds in hewer- gins'. doch op hetzjèlfdo oogenblik werd' het portierraampje neergjalaten en Nita's lief ge laat, Ivxvg 2ioh. zoo vor mogelijk: naar bui ten. Tot. het laatste too bleef riï Wim Glimla chend toeknikken, boni ontelbare kushanden toewerpend, die haar lyroearie Oven vurig be antwoordde. Beide vermoedden niét, voor hóe- vele jaren rij afscheid hadden genomen. Wnrclt vervolgd

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1902 | | pagina 1