/V'. e. Iteisie Blad. l8te Jaargaiis Zaterdag 14 luni 1902. FEUILLETON^ Militair Schetsboek. BUITENLAND. A BONNEMENTSPKlJö Per 3 maanden voor Amersfoortf 1.25, Idem franco per post1.75. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Van 15 regelsf 0.75. Elke regel meer- 0.15. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan voordeolige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Deze Courant verschijnt Dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Advertentiën, mededeelingeu enz., gelieve men vóór 10 nur 's morgens bij do Uitgevers in te zenden. Uitgevers: VALKHOFF C°. Utrechtschestraat 1. Intercomm. Telephoonnummer 66. Goed Humeur. Het. ia van foei grootste gewicht <]e meest opgewekte gemoedsstemming aan te kweeken. 't I: heel wal jaren; geleden, dat ik als jougeai «nog zoo'n echt oud: vwetsclren dili- getneerrit meemaakte. Ik zou er weinig meer van, na kunnen vertellen,allecnl herinner ik mij nog altijd dien eétmi mede-reiziger, wn l eied a mm of gebogen bestovaartjo - hij ver telde dot. hij goed in de tuchtig was die het geheolèr gezelschap vermaakte en dio bij elke klucht, door hem smakelijk genoeg o{> gcxLischt, herhaalde eem soort. van stopwoord, „schik is schik, moeder zei altijd: als je maar schik heb, anders wordt jo niet oud 1 Trouwt no, de gieheelo uil drukking van 't. ganmpeld gelaat, verried ccmo blijgeestigheid cn opgewektheid, die maakte dsa-t ieder zich aan.- touch tot dat oudje aangetrokken gevoel de liiji was de held' va,11 t gezel adhia,p. Zeker heeft, hij. rc?ds lange, lange jaren geleden die groato kv; ondernomen,^ ik wvet niet. of hij 1 tien ki.ng der zijnen misschien rCeda ver geten 1--, of dat: het daar* gaat. griijk het muj ging, rnujj, die 'den jeugdigen o<ud a zoo maar e,ven in hiet voorbijgaan ontmioétte, of ook daar n,og gedacht wordt aan, die cvnvoudige ails aantrekkelijke verschijning, too'nb- ld. van blijgeestigheid en goed humeur Onder da vele uitheerosch:- woorden, die ;n enz taal zijn opgenomen en reed's lang heli Lrüg iK'cht' v.irkregen, behoort, ook. het woord humieur. letterlijk vertaald1, betee ken' hel „vocht, Daar de menging der voch ten in t menschel i jk lichaam geacht werden in, t nauwst ver band te staan met 's inern- sohen aard en g em oedsgcsfcoldhaid, begon ii" 'i' vil" iicvorled'o te spreken, van iemands goed of kwaad humeur omi aan te dhiidiemi zij,10 geaardheid en stemming. Dn iinmarn men zal aan: land's toegeven, dat er in dit opzicLt tussehen den renen en don anderen mrt.vscb een hemalsbimf ver- 4 l'ü wio leent ze niet., mannen en vrouwen uit den kring 011201* vrien den en bekenden», wier verschijnen 111 't gezelschap aanstonds aan allen een© stemming van opgewektheid en vroolijk- lierid meedeelt, menschel), van wier ge- laad een zekere vreugde straalt, iets zoo pret tig-, dat. wiei beter gevoelen, dan bear hrijvan» kunnen. Maar ook ltebben wij sems dien au- dter ontmoet, wiens komen als 't ware eene gedrukte stemming meebracht, die aansteke lijk werkte op het geheele gezelschap en. er al de vroolijkheid en opgewektheid aam ont nam. A'airdig ia met Weinig woorden, diit contrast goteekemd dbor Orison Swett Marden, in dit ko;te, veelzoggendo samen spraak je Lustig; „Goeden morgwu, mijnheer Gemelijk: „Wel ik ken u niet, miijn- h dor Lust i g; „Dat heb ik ooik niet gezegd'; ik zeg alleengoeden morgen, mijnheer 1" door MIL VAN HOORN. Het auteursrecht is verzekerd.) I. Erin stil plaatsje. Weet dan, dat ik 'm niet volkomen kon vertrouwen. Hij liet zich rustig bestijgen, verliet zonder verzet de stal len cn nam meestal zonder moeite mijnerzijds een der straten, die naar bui te ïir de-stad leiden. Soms kwamen, we zelfs over d'en eersten spoorwegovergang of voorbij de aiitomobileiufabriek zonder een» oogcnblik van weifelen. Maar soms neen, laat ik liever vertellen van een stil plaatsje. Hoe vindt, je het er? vroeg ik eens aan een inwoner vóór ik er ook woonde Och, een sti.1 plaatsje, hè, wan 't ant woord. E/n nu vraag ik iv, lezers, tc oord col en of lvel völgend'c den indruk geeft van gebeurd te zijn in een „stil plaatsje Ik was dam bij de stallen opgestegen; en nam; mijn weg door de stad: eerst lrt kleine, vuilo straatje Waar de ijzerhande l aar 'm tracht te gewennen aan zwanrdgékletter door hel: gooien' mief oud, roést dan het grachtjo waar altijd stof afgenomen wordt, dit zie ik aan de telkens raam-uit-wuivende stofdoek- keu, waaranra io een hekel heeft dan db kleine markt/ met, den huldigingrboom en danNu zou ik mijn verhaal vooruitloo- En elders bedoelt bij 't zelfde, waar hij juffo: Verdriet ver vel end! laait klagen; over de zonnarwarmte, die 't gelaat bruint, de neus rood kleurt, de voet blaart, aan den waaier gecsn rust gunt, terwijl juffer Ver- h c u g cl het uitjubelt„wel, lieve deugd, hoe heerlijk is 't weer, zoo zonnig, zoo mooi, 'k wil zingend! het roemen, ik tooi mij met bloe men .eiro rijd. als vorrt int op 't zocti gmtremdle liooi Go. d humeur, dat wil zeggen opgeruimd heid, het, beate geneesmiddel voor elke kwaal, gelijk dan ook een arts, die er slag van heeft zijn patiënten „op to bouten", met zij;» goed humeur dikwijls mieei dieet -dan met zijn drankjes en pillen. Va# Sydney Smith wet e<u wij. dat lüj zjcif t ns aldus uitliet „Ik heb jicht, asth'm t en zeven andere kwa len, maar overigens ben ik heel wol' Hij is 't gi ootc voorbeeld' van benijdenswaardig op- tüni/sme, diat niet steeds er op uit is te klal- gen over da doornen, dWnu c-ihmaal onaf scheidelijk aan d'en rozestfuik veibondcn rijn, maar liever vau vreugde m do banden klapt bij de. bevinding, diat aau die doornen, heer lijke ïozen bloeien. Ilchf^j, mij altijcl geërgerd aan den, man, die, toen zijn aardappeloogst liem. niet alleen eene overgroot© hoeveelheid opleverde, maar bovendien bijna geen kriel gaf, spijtig klaagde„waarvan mort ik nu dte varkens voederen?" Mcincchen van slecht humeur zijn akelige mcweheni, lastig voor zich zelf, maai' niet. min der lastig voor anderen verbeeld u zoo iemand dien, man, met zekero angstvalligheid gadeslaat, naar de oogen ziet, niet. wetende of hij zijn goeden of kwaden dag heeft, en die u straks misschion wrevel ig toevoegt, dait bij vandaag niieit in zijmlvimeur is, em zich daar dbn kalm bij neerlegt, slaaf vaim diat humeur, zond o ©enig- zelf bedwang te oefenen Afgezieh nog er van. ('lat slecht, .osmoirr ongezond is voor oen nieusch, is het vernede rend in hoogen mate voor hem of haar-, d!ie er zich willens en wetens aan onderworp t, zonden er tegen iin opstand te koiwear. Wagner vraagt, in een vam zijn geschrif ten „Kunt ge u een heilige voorstellen, die nicL in zijn humeur is?" En we moeten eer lijk zeggen „neen", want het verraadt zwak heid en kleinheid wat reeds zoo leelijk staat Ün een kiindj moeten wiiji no,g zooveel meer af keuren in eein mcnsch. E< a Kngelscli bisschop heeft eens gezegd, dat „goed humeur negen tiende van het chi if.teudom is en in zoov-en-e ligt er waar heid in die bewering, diat blijmoedigheid oen Ccr etipsto oiachen van onzen godsdiensti ia, terwijl wreweligbeid eni kittelooiigbeid en giam torigheid nog nooit gegolden hebben als sieraao va,n den Christen Een muziek instru ment dat niet zuivere tonen voortbreoigt, .nóeinon wij ontstemd eigenlijk is iemand, die „uit zijp humeur is", als eein instrument, dat ontstemd; is en dat, hoe eer hoe beter, hersteld moet worden. pen, als ik voortging den weg te beschrijven diien ik nam, of liever: nemen wilde. Tic druk mie correct uiit, wanneer ik zag„tot, en met. dien huldi'gingsb'oom had niets 'in gehinderd'". Ik klopte in vertrouwelijk op den hals, zei eens: ..Braaf zoo. mannetje' toen iehoe wel ©enigszins schuw doende een honden kat voorbijging en we namen vol moed, dwars de kleine markt overstekend, het, nau we.... nu ja, namen doen niets ter zake, het straatje, dab naar de Westpoort leiidt en toch wel zoo breed is dat de tram er door kan. Het. zal Wel aan mij gelegen hebben, dat. het zoo straks besproken vertrouwen vermin derde;het kwam me voor, dat ie minder vlot voortiwaarts ging mogelijk was 't omd'at. io i-ni de vertel ecni boratelwa.gen, zng zoo'ni kar vol wuiivend.nl, slfnigerendo' en trillen de plum can's, (uit leg,omdat ge andiers eens mocht, deuken., dat wc onze straten horvtelden in plaats van sohrobdèni op Vrijdag en Zater dag)het is ook niet. onmogelijk gewwst, dat. ;o liet. raadzamer achtte de breeders straat naar d!c Oostpoort te nemen, omdat ie wei nig kans zag ons samen heem té wringen tu&L schcn do volgende onwrikbaar stilstaande voorwerpmido Van frend cn Loos-wagen, oen wagentje van den reinigingsdienst, de kar met ladders vam d'e glazenwasscberi twea groc-nte-hitto-kanen, een paar manden mot kippen flauwe heesten, om tegen; een greoü, psa,i"d kiekeboe to spelen, ren petro leumvat cent paan* stihtannd'e fietsen (twéé maal stilstaand geuoomd om bot. oneigenaar dige van d!it niet -bewegende ding aan te ge ven) en nog eenige kleinere voorwerpen, als wateremmers, bezems, pakkisten, botertomie- tje-3 en dergel ijiken. En immiers aan de stemming van co.il meiiöob is toch ciigonlij;k alles gelegen (l!o vraag: „Zijt gij gelukkig?" beteeken,t feite lijk niet ainders dan „Hoe zijt gij gestemd Menigeen baadt zich in weelde en kent noch tans geen levensgenot; de eenvoudige bete, met dank en blijdschap genomen, zal lekker der smakem da,11 het kostelijk, gereaht^ d,at niet ge.kru.iid! word t door het heerlijk krui dl der tevredenheid en opgeruinidlicid Goed' lnnneui- is een zon in i.uis, do goedi gehu meurde draagt, con zonnetje in zich en doet er gloed en warn te van uitstralen, overal waar hij verschijnt. Zelfs op een rogenachtir- g'O'ii herfotdiag brengt hij allen, düo met henrii in aanraking komen, in een soort, van voor- jaai- - teiivming. De slecht gehumeurde daaren tegen brengt overal najaarsgrauw met zicli mede, zelfs in 't hartje van den zomer, bij zonneglans en bloemenweelde. „De schoonste zomerzonneschijn vervroolijjkt hart noch zinnen, ..Wanneer wij niet vervroolijkt zijn door 't zonnetje va:n binnen." Daarom zeggen wij met Franklin meê „blijft in 't zonlicht!' en vang zooveel mo gelijk zonneetralen op, ziende op al hot mooie en goede om u been, om ter bekwamer ui'e op uw beurt licht en warmte en vreugde te verspreiden. Aard'ig is het, boe Anna Ekker hare heklin Péronaie, 't kind van vrijheid en zon, in het bock van dien naam, op Mere Marion's vraag„Kind, hebt gij wat plezier gehad laat antwoorden ..Wel. hoe zou "tl andiers kunnen, ik heb a 11iicl plezier!", een naïef kinderwoord, waarin eigenlijk do lioog- -i,a levenswijrsbeid rebuilt. Die gulle blijheid! en dankbare tcvredlen- lieid, omi welke eens kindereni gezegend wor den, zij paren zich „;x-ds ann deugd cn vroomheid. Zoo waren zij dan immer den e dekten mannen en vrouwen va n ons geslacht ten deel, 't was de zon op hun weg, 't licht in hun zieil Houden dan wij ook ons al meer aam: die mooia leuze, dat goede woord'„Tminier hei tor, Gott lailft weiter F. W. DRIJVER Politiek Overzicht. De politieke lueMand lu Ëngelaud De buitengewone Thanksgivings Day van verleden Zondag heeft de dagen afgesloten, die waven geiwijd aan hol geven van uiting aa.n de dankbaarheid over liet tot stand ke rnen van den vrede in Zuid-Afrika. Nu zul len weldra de vraagstukken van binnenland- sche politiek, die zoo lang in Engeland heb ben moeten achterstaan voor den alles over- heerscbenden oorlog, hunne rechten herne men en opnieuw de aandacht vragen. In het parlement leggen de kroningsfeesten, die in 't verschiet zijn, voorshands een wapenstil stand aan de partijen op; maar zoodra die Het, zou misschien, een interessant onder worp voor een pliysioTogische beschouwing zijin, om te onderzoeken of er sporen vaui i'chirik bij 'm to bespeuren waren op dit oogenblik voor voorwerpen, die tusschen, bo ven en om de genoemde stilstaande zicli be wogen namelijk eenige kindéiwagens, met kindéren bovrachb en voortgeduwd! cfoor juf fers of kindermeisjes, een paar hondtekatrreni van verschillende grootte, uit oen loopend me del om ondea-scheideri' kcfgcluid. een brood- handkar, oen d'rietal slagersjongens to fiets, een brancard, geduwd door twee sol daten en begeleid door één korporaal, en ceo tien- a twintigtal voetgangers van verschil lende sekse, grootte en houding. De voorwcopci); „boven", voor zoover waa.r- gcii.cir.cu, waren ongcVoevdrio wuivende stofclbeken, een paar bengelende scheerbek- keiiH, t wxj andere uithangteekens. min of meer onlrerkonbatir door verveloogheid, oen marquise h<>l en bol wakkelende, de buiten- deausche uitstalling van de wit.goeclaffaire (let eens oj> de eigenwijp'." ljrweging van een nioiijjesborstroik over een ja.ascngalgjo op oen: winderigco dag aam den; hoek van het, steeg je de vlag van, d'en juist onder d'ak geko men nieuwen gevel, dé bijna losgescheurde aankondiging op de schutting van het in aanbouw zijnde huis aan dó overzij, wat schortjes van dienstmeisjes en lint-mutsen. (TJiti het. genoemde onder „boven/'' njoet blij ken. dat het een heldere zomorsche dag was met, wind!). [Men zal mij ten goede houden, dat ik niet. met mcmcntfotografische juistheid het aanzien van de straat kan weêrgeVenJ; men "bedenke, dat het bc^crirevene en nog te be>?chrij(veme vooral in een oogwenk mijn voorbij zijn, zal do strijd der partijen weder be>gi.nném. Het is niet onwaarschijnlijk, dat mi i eene verandering, althans eene reconslructi:- van het. ministerie het nieuwe tijdperk beginnen zal. Ilet. aftreden van lord Sali buiy als eer stel minister wordt kort na de kroningsfees ten verwacht.. Reeds lang was daarvan spra ke, en thans, nu de vrede gesloten 1- en dus de taak om den oorlog ten einde te brengen is afgedaan, schijnt het oogenblik daartoe gekoimen. De heerschende partij ziet zich dus voor de moeielijkheid geplaatst oor, lord Salisbury te vervangen als officieel hoofd der regeering. Aan candidate» voor dit anibt ontbreekt, het niet. Men heeft er zelfs vier: den bei Log van Devonshire, dom heer Balfour, den heer Cham berlain en don markies van La'tidowne. Maai de moeielijkheid zit in het doen van eene keuze tusschen de candidafen. Men is vrij algemeen van oordeel, dat do hertog van Devonshire niet gaarne de taak zon op zioli neinen om een. ministerie te vor men en te besturen. De keuze, tusaohJen Bai- four en Chamberlain is, moeielijk, omdat, het bezwaarlijk zou gaan. Chaimberlain te bewe gen de leiding van Balfour aan te nemen, en evenzeer om van Balfour gedaan tc krij gen, zicli te voegen onder Chamberlain. Daarbij heeft Arthur Balfour wel iets ver loren vani het prestige, dat bij. vroeger bezat als leider van het lagerhuis heeft hij wel eenig.sz.ins zijne beste vrienden teleurgesteld en niet alles gehouden wat bij in den begin ne beloofde. Wat Chamberlain betreft, zijne populariteit onder het volk is nog altijd grootmaar het kan niet worden ontkend, dat hij 111 de conservatieve partiji altijd eenigszins kotl bejegend is door de mamnen van invloed onder die partij!; hij heeft zich bij, dezen geen sympathie kunnen verworven, hoewel zij zijne eigenschappen en zijné geest kracht erkennen, die hun vin zoo gr,wier- sten 11 geweest zijn. 'Aij willen zich wol van hem bedienen, maar dienen met tegenzin met hem en zijn nog minder geneigd onder hem te dienen. Niettemin is de populariteit., die hij geniet in het. land, een factor, waarmede moeten worden gerekenddie populariteit is nog altijd groot, ondanks de uitgifte van het laatste Blauwboek, waaruit blijkt, dat hij in de laatste vredesonderhandelingen eene meer bescheiden rol heeft vervuld Daarentegen, vereenigt lord Lanadowne alles in zich wat noodig is om hem voor de tory's een gewild candidaat te doen zijn, in geboor te, naam vermogen, ervaring en eene goedé loopbaan in c'.cn openbaren dienst. Aan het Foreign Office, dat hij sedert twee jaren be stuurt, heeft hij bewijs gegeven van diplo matieke bekwaamheidhij heeft zich tege lijk flink en tegemoetkomend getoond en heeft zich do sympathie verworven van het gclieele corps diplomatique. Men zegt zelfs, dat lord Salisbury hem aan liet departement van buitenlandsche zaken heeft gebracht, om bem te maken tot zijn opvolger als hoofd van het kabinet de portefeuille van buitenland- sohe zaken ia in Engeland meermalen de weg bereider geweest- tot het aanvaarden van het hoogste regecringsambtHel zou dus niet te verwónderen zijn in het gev.ïl dat lord Salis bury mocht heengaan na- de kroning, wan neer de Koning, op raad van den scheidenden eersten minister, lord Lansdowne belastte met de taak om het kabinet op nieuw &amen te steil en, want in Engeland sleept het aftreden van den eer.ten minister {j ;t van zijne ambt genoot en na zicli. oog voorbijging, welk oog boveiulien nog zich vorsclicnd richtto naai' z'n oenen, om uit hiet spel d'aairvan ceni aanwijzing zij hot ook een geringe tc mogen ontvangen om tront z'n aan te nemen houding]. Ik vraag dan nu uweMezci-swolwïllencöiead en do** een beroep op uwe pejooulijkc fan tasie om. u zelf (of zelve) nu in te donken in dén toestand en niet, te vergeten. Jat ik bij de waarneming van al wat volgde, eenigszins ge preoccupeerd moét geweest zijmJ door mijn letton op hem, die in dit en volgende momen ten vw! dwong tot, zij liet- ook verdeelde, aan dacht. Terwijl ik mij zelf gelukwenschte met de juistheid mijner ontdekking van zijn gwchokt vertrouwen in do toegankelijkheid der straat naar db/WoRt.poort! trof tussohem het stralatt- ramoer van de voorwerpen in beweging (zié boven) en zijn hoefslagen mij het geluid van angstömrivéu. dat uit zijn neusgaten moet gekomen zijn. Daar achter klonk flauwtjes trambelgerinkel (nog om den lvrik) én piot- liet. tufgestamp van een autofiets (in Injnal onmiddellijke nabijheid) Nu ging als met: oléctricdteitssnel'bieid liet bovengeschetste tafereel in een ander oveir: Stoomfiet9 pè-pèfc 0111 ruimte, tram vcrschi jit bdrinkelend om dTen hoek, bewcgenlooze voorwerpen blijven ter plaateo, bewegende voortbewegend zich ongestoord. Maarhij en ik steigort*ni hoog op in hu diiaa.itolangst- keen'. En hoog hovenl oji 'nu. terwijl z'n voor voe ler: de lucht, bekrabbelen, heb it in liet: on deelbare moment van bet knipje van den mmrent-fotograaf de visie vafli de nauwe straat met do karren, de kippen, de borstels, de fietsen, de tram, ladders. En zooals uit een Nog met c-one andere n'jogelijkheid moet men rekenen: namelijk hiermede, dat lord Salisbury ckn Kaning zal aanraden liet par- lemrnl te ontbinden. Dan aouden de aJge- inetn vciki.-zingen. die de vorige maal ge houden werden onder de leus, dal de oorlog „eigenlijk" gedaan was, gehouden worden on der den verschen indruk van liet. werkelijke einde van den oorlog, Diat. zou eene partij- manoeuvre zijn, ondernomen can van het land de opdracht te krijgen tot. het ten uitvoer leggen van de bevrediging en van de reorga nisatie van Zuid-Afrika op de wijze zooals de conservatieven die wenschen. Misschien zou die manoeuvre slagen, want de nu heerschen- de partij, hoewel verzwakt, door het sluiten van d'eoi. vrede, waar door de banden die som mige elementen aan. liet kabinet, hechtten, zijn verbroken, is waarsclnijnlijk nog sterker dan de oppositie; zij beeft, althans op deze vooruit, dat zij minder verdeeld en beter georganiseerd is. Intussohcn, indien men de ontbinding' mocht willen uitspreken, dan is het zaak daarmede niet te lang te wachten, want de uitwerking van de naweeën van de oorlog, die zieh vooral op finanoieel gebied iang zullen doen voelen, zal niet in het voor deel van de nu rcgeeremle partij zijn. Telegrammen. Budapest, 13 Juni. In het Huis va.n Af gevaardigden zei do de minister-president in antwoord op een interpellatie van Viscon ti. waarin gevraagd werd of het definitieve karakter van den Driebond 111 het nieuwe tractaat gehandhaafd is, en dat het nieuw tractaat 111 inhoud en sterking volkomen is aan bet vroegere. Wat dc economische toestand -n in Duitschland aangaat, zeide de mniucer-prt- sidenl, dat bij, tot zijn leedwezen moet er kennen, dat die toestanden niet zijn zooaJs men ze zou wenschen. Wij. ontmoeten nier de welwillende stemming, waarop wij recht hadden te rekenen; hel douane-tarief, dal' D'uitschland bezig ia samen te stellen, is ie- gon onze belangen gericht De minister-president sprak: edhter de hoop uit, dat ondanka de voortdurende moeilijkhe den het mogelijk zal rijn een handelsverdrag met Duitschlaud Ic sluiten. Warschau., 13 Juni. Gisteren is het ptects l>egonnen tegen den luitenant-kolonel Grimm, beschuldigd van landverraad. In de rechtszaal worden slechte hooggrpinat ste officieren toegelaten. Frankrijk. Do Franséhe Senaat zal Donderdag be ginnen meit do beihand ri mg van liet voor- stel-Roland, tot verkorting van den militai ren. diensttijd tot twee jaar. Engeland. Van de stemming onder de bevolking van Ierland getuig;, het bericht, dat de Times geeft van de inwijding, dio den 9en Juni ie Armagh plaats had van een gedenkteeken voor een Ier, dio aan de zijde van de Boeren gestreden heeft en bij Modderspruit geval len is. Michael Davitt. de be-kendo gewezen afgovanixligde en schrijver, hield voor eeue. reusachtige mensohenmenigte, die uit de na burige graafschappen was samengestroomd, etne rede. waarin hij o. a. zeide: „Terwijl clc Boerenbevolking slechts 240,000 hoofden geteld heeft, telt de bevol king van Ierland in liet eiland zelf nage«- noeg 4 mallioen en zijn verder nog 20 ruil- plas de moddei .spot door baldadigen voet ge plonsd, zoo schiet en van mdjj weg in angstig op-riji-sprtngeni, meiden cm vrouwien, kinder wagens. slagersknechts en honden, kinderen en korporaal met brancard. E11 in ditzelfde oogcnblik dit. kleine moment, gelegen t.«t sol-; 11 zijn omhooggaan, z!jn draaien op zijn achterbeenem en weer neeakoineu op de straat, (nu het hoofd gericht Oostwiaarts) in dit kleine raouicnit, schiet, langs me heen oen ons met groote snelheid achteroprifdéud fietser, die geloofd zij zijne gcestestegen- woordlghcidgedivigd mot. liet daccto gevaar vam verplettering-oiider-paardehoo- vem, ïm die groot o fietsvaait afsjiringt van zijn kar ik el en dit is een nieuw bewijs voor de wen van liet arbeidsvemuog'em opstuwt tegen dé uitstalling van de lapjeé-affaire, waardoor een niet, te nuskoinnen verwarring ontstond in den stapel coupons broekstof En terwijl ge<lurende zij^r steigeren een' oogemblik vau stilte lioorschte in do straat, alsof alles even: den adem inhield ooit af te wachten of wij in do kippenmand dan wel in dé réirrigimgskar zouden tereoliit komen», volg de o r. cacofonie van» onsympathieke gelui den toen rijm voom-oeten weer op do straat, stonden de trambel rinkelde, de kippen ka kelden. de fietsers pè-de<n, do lapjesman rrcbold, de vrouwenham. praatten luid. hondtm keftten, stoomfiets tufte». Hoé 't» miles afliep? O, Wij kwiaincn er door, na dit oogemblik van wrifeüen, maar dit doet weinig ter zake ik vertelde u dit maar om u daarna to vra gen gebeurt zoo iots in ecu „stil*' plaateje?

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1902 | | pagina 1