Koopt Zwarte Zijde! Sctoneit naar maat. WH DEI BERGH DOLMAN, RijllfattaiM Circus GORTÏ ALTHOFF. Uit den omtrek. STADSNIEUWS. ADVERTENT1ËN. Gevestigd: J. MINK SCHOL, Langestraat 124, Ruime keuze in gekleurd werk. JNUeuWe JVlodellen. C. H. DE JONG, fortmann ${ehenkamp, Gordijnstoffen en Vitrages. Rouleaux en brises bises. Utrecht-Vreeburg. Groote Brillante Voorstelling 15 IJsbeeren 15. lit ziende waarschuwde den jongen. Deze IP! 1de wegloopen, doch werd gegrepen door jen geladen vuilniswagen der gemeente-rei niging. De wagen ging over den jongen heen, ftoob het. wiel bleef boven op zijn rug staan, pe lenden weiden totaal platgedrukt. In hoogst bedenkelijfcen toestand werd het ar me knaapje naar zijne woning vervoerd, waar hij spoedig aan de beltoon-en kneuzingen over leed. Brand te Apeldoorn,. Te Apel- loorn is gisteren nacht. een hevige ►rand uitgebroken. in een houten schuur van [en heer Van der Hoek, handelaar in bouw- naterialen, aan het Kanaal aldaar. Een be langrijke» hoeveelheid bomt en turf, door een aannemer en-schipper in je schuur q>ge»la- L*ti werd een. prooi der vlammen. Eerst laat jn den morgen was men het vuur meester. Gelukkig kwamen geen persoonlijke onge lukken voor. Slechts een gedeelte wm den voorraad was verzekerd. —Dennengeur. „Viehy chez soi" Emser water in pastilles Karlsbader water ui döosjes golfslagbaden in een schonxmel- knip en nu ook dennengeur in de ka mer Voor die bosohillnaie heeft men slechts l'in een pot met kokend water een lepelvol terpentijn te laten droppelen Wie levert nu electriseh misschien rcomprimeerden zonneschijn busjes? vraagt di- Haagsche Ct. Daaraan bestaat. dezer da- jen eeu „langgevoelde behoefte.'' ar- Mr. G H. van Bolhuis en de kapitein lei» zee C J G de Booy, onderscheidenlijk voorzitter eni lid van het Hooge Militaire gerechtshof te Utrecht, hebben te Hellevoet- iluis een onderzoek ingesteld naar den toe- itand der gelegenheden, tot het in verkerdé «waring stellen van schepelingen. - Den, 8. Juli a. s. vertrekt van Utrecht 's Bosch een detachement tremafdee- van het le regiment vekl-artillerie, sterk |0 onderofficieren en minderen met 35 paar- len, ten einde van 812 Juli deel te nemen ,n de oefeningen vain het korps pontonniers. aAan den heer Joh A. Vreeswijk Jr., ihil. cand. te Utrecht, is door de faculteit der wis- en natuurkunde te Groningen. eeuc .Eervolle vermelding" toegekend, wegens het beantwoorden eener wiskundige prijsvraag. Zondagmiddag a s. zal in de groots concertzaal van het Gebouw voor Kunsten Wetenschappen te Utrecht eeüe groote openbare vergadering ten gunste der g e- helonthoudin g gehouden worden, al waar de bekende sitrijdefsi op dit gebied' prof. dr. J. van Ree»-, uit Laren, dr. A. Weedier, van Culemborg, (ds.) A. de oeK van Bussum en J va,n den VUÏl -^e' venter het woord zullen voeren. De Ambachtsschool te Utrecht. a,De eerepoort), welke met vlaggen, wim pels en vaantjes versierd aan den ingang van ile Ambachtschool in de Schoolstraat te Utrecht is geplaatst», zegt. reeds genoeg, dat daar iets bijzonders te doen moet zijn. En werkelijk, dit is ook zoo. Voor de Uivèchtsdhe Ambachtschool is de dag van heden ecu van buitengewoon be langrijke beteekemiis1, een dag dïe moe wijl- zen op het groote nut dat. dieze inridhitirag voor onze imaa.tsaha.ppdj! oplevert, die zal d'oem zien, boe vei' onder de bekwame leading van. de onderwijzers de leerlingen het. wel hebben gebracht. Ja, want op dezen dag zal de ten toonstelling geopend' worden van alle voorwerpen, die door de leerlingen in den loop van het jaar in de verschillende vakken werden vervaardigd. Wij vertrouwen, dat morgen vele vakmannen enj patroons v-an do gelegenheid zullen, gebruik maken, een kijkje te komen nemen, teUeindO eens een' eigen oordeel te kunnen vellen over betgeen Jooi de jongens wordt tot -tand gebracht. Teleurstel ling zal een. bezoek aaln 3 e tentoon stelling hen niet baren. Hedenmiddag om half drie had de ope ning van de tentoonstelling plaaitte op <le binnenplaats van het gebouw met een rede van, deni burgemeester, dlefiii heer B. Rei ger, nadat de voorzitter van het bestuur, de heer A. C Vink, een feestrede hald gehou den. Een uitnoodiging. deze opening bij^ te wotaen, is gericht tot. Z. K. H. Prins Heur drik der Nederlanden, die, evenals minister Kuiper, om bijzondere, redenen heeft bet- dafnkt tot. A. barotr Schimmelpenninok v. d. Oyo v. d. Poll en Nijpnbeek, commissaris der Koningin ilni deze provincie, tot leden van Gedeputeerde en Provinciale Statera, tot leden v'ara dleni gemeenteraad, terwijl de lederal van .de vereen igingj „dé Utreclitsche Ami- hachtschoolnatuurlijk niet zijn vergeten'. Eén massa andere autoriteiten, als 3e in specteur van het onderwijs, enz. waren voorts nog tegenwoordig. De tentoonstelling blijft geopehd van 20 Juni tot 13 Juli. Voor bet grootste gedeelte zullen daarna de voorwerpen worden, verloot., waarbij de opbrengt, ten goede komt aara het pensioenfonds voor het personeel der school. - In, het Gebouw voor Kunsten era We tenschappen hield de Crecliet- en Depositokas gisteren haar gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders en leden, waarin verslag werd uitgebracht over het. af geloopera 34e boekjaar, en van den staat der vennootschap era het bleek weder, dat deze instelling zich in gestadigen bloei mag verheugen. Het getal aandeelhouders was bij hét einde van het boekjaar 174, terwijl dat der led. 1469 bedroeg. Het reservefonds klom tot f 160124,35. De effecten-rekening komt. op de balans voor 387843.76 era heeft, volgens beurs- prijsi eemei waarde vara f 397843.76, zoodat f 10000 gereserveerd blijft. In disconto werd genomen f 9298605,42 tegen f 9211737,23 in 1900/1901, alzoo cene vermeerdering vara f 86868.19 en rap deposito en op spaarboekjes werd1 ontvangen f 9011588.73 tegen f 7677993 28 in het vorige boekjaar, zijnde f 1333596.44® meer. Sedert, de oprichting werden 13534 spaar boekjes afgegeven, waarvan nog in omloop zijn 3906 stuks met f 504523.30. Tot leden van de commissie bot het na zien der belans en verdere bescheiden over het boekjaar 1902/1903 weiden benoemd de fheerenmr. H. F. W. Dubois. J. A Ham burger-, mr. Th. Waller. II. A. M. Immirak, W. II Verloop en P. A. Serton en te- leden van den raad van admissie de heercu C. Jans sen en C. W. Kroon. De heer S. J. de Beer sprak na afloop van de vergadering een woord van dank aan dera voorzitter voor zijno uitnemende leiding. aAan 'bet jaar-verslag van het „Door gangshuis voor vrouwen" ohtleeraen wij het volgende Ken 40-tal vrouwen, waarvan 26 ongebuw- clera, werden in. hot af geloopera jaar opgeno men,. Do overigen» waren meestal ontslagen gevangenen, door het dia,mee-comité der zed'el. verbetering aldaar besteed tot het vindon van een geschikte betrekking. Do ongehuwde moeders geven vele zorgen, dooh zijp, over hot. geheel nog do dankbaarste. Vele opgenomen vrouwen zijn r.-kath. Hoewel dankbaarheid door het bestuur betoond! wordt, van een deel der gemeente, is er over het algemeen veel te weinig belangstelling in deze zaak. Uit den financieelen. toestand blijkt,, dat de inkomsten bedroegera f 1846.50, de uit gaven 2112.37 hoewel er van de vorige ja ren nog een nadeelig saldo bestond1 van f 1594.08. zoodat het tekort, van 1902 tot f 1859.91 ia gestegen. Tot- genoegen voor het, tekort bracht eene lijst, die in het begin van het dienstjaar was rondgezonden, ruim f 400 op. Het bestuur hoopt dan ook in den. loop van dit jaar door vele gif lew verblijd te mogen worden aDo wonderbloem bloeit, weer in den UtrecWrfecihera Kruidtuiai aan de Nieuwe Gracht, era tal vara knoppen, hoogst grillig van vorm, in alle stadiums vara ontwikkeling hangen rondom de reusachtige plant. aHedera omstreeks elf uur vied te Utrecht een schildersknecht, welke aara het hotel de l'Europo werkzaam was, vara een, ladder, door dat het ij®er, waar hij met zijn voet op storadl, afbrakDoor vier personen werd liiiji bailf be1- wusteloos het hotel binnengedragen. Processie te Laren. Geheel La ren maakt zich thans gereed om de jaarlijk sche processie vara Sint Jan, welke a.s. Dins dag wordt gehouden, weder met luister te doen plaats hebben. Men verwacht dat het bezoek niet zoo groot zal zijn als het- vorige jaar. Toen werd het 1200-jarig bestaan dier proces®ie herdacht, en het dorp door onge veer 13.000 vreemdelingen bezocht. Bij mooi weder aal liet toch altijd wel een drukke» dag gevera, weikeu de steen en been klagende hotel- en caféhouders dan ook best kunnen gebruiken. Barn eve ld, 18 Juni. In de lieden ten gemeentehuize alhier gehouden vergadering van aandeel houders in de spoorwegniij„De Veluwe" weid door dera voorzitter mededee- ling gedaan, dat thans in het geheel f 459.000 is uitgegeven. De aanbesteding van het tra ject Barueveld— Nijl'cerk word t vertraagd door di i) onwil van eenige grondeigenaren om hun eigendomaf te staan, terwijl ander era zeer litooge stu urnen vragen. Dc onteigenings wet zal zoo spoedig, mogelijk worden toege past Benoemd bij de infanterie bij het» 4e regiment tot kapitein, de le luitenant J. H Boeye, adjudant, bij het vijfde regiment infanterie alhier Overgeplaatst de le luitenant tier infanterie F. J. Quanjer bij het regiment gre nadiers en jagers. Met ingang van 1 Nov. a,.s. worden do navolgende 2e luitenante den- vesting-artille rie bij bet le regiment veld-artillerie gede tacheerd: R D Storm Buijsing. S G N Nanta Pieter en C. A. van Woelderen Het voor Enschedé aangewezen detar ehement van het 5e regiment infanterie moet zich naar wij vernemen nog steeds gereed houden, om zoo noodig spoedig te kunnen vertrekken Uit de berichten, welke uit genoemde plaats tot ons komen, blijkt dat de toestand in de. fabrieken, vara de firma Van Heek nog niet. volkomen miver is Op de fabriek „Lombok" biiv. ontstonden Dinsdag weer onaangenaamheden, waarbij eera der patroons door een dekenwever nog al onheu9oh moet bejegend zijn. Gisteren- slaagden voor het oind-ex.v me,ra. gymnasium vijf leerlingen G. Bolko- stoin (A) H. S. J. vara der Flier (A J. F. van Wijk (A.); A. H Wefers Bett-ink (B.) en P. vara dér Eist (B.) Een leerling heeft liersaxametn, en. drie) (2 extr. en 1 leerling) werden afgewezen. Tot opzichter van liet villapark op den Amersfoortschen Berg is benoemd onze stad genoot W. Jagtcnberg. Dé berichten in verschillende bladen, als zou alhier zijn opgericht oen socialistisch leesgezelschap, zijn eenigszms voorbarig. Wel is men bezig om te geraken tot het vormen van een debating- en ontwikkelingsclub', waaraan verbonden is een leegsezelschap. Gisterenavond werd ira „de Arend" oerac vergadering gehouden vara hui»- en grondeigenaren, bijeengeroepen door de hetv ïen L J. Hontelé, .P Boerwinkel en P. van Achter bergh. Het doel dezer vergadering was de oprich ting ecmer vereeniging tot het verkrijgen nemer snelle en goedkoope ontruiming van huizen, enz. door nalatige of onwillige huur der* Zulk eene vereen iguig bleek dringend noo dig te zijn. zoodat 3e oprichting geen belem mering ondervond De statuten, opgesteld dqor clera reefhtaifcuné digon adlvisetr. uw. Prikken werden na voor lezing era bespreking ongewijzigd goedgekeurdi. Hierin is als doel der vereemiging aara;ge»- geven. 1 'liet. voorkomen en bestrijjd'en vara- aI. wanbetaling der huur; b. het vernielen en moedwillig beshadigen van de eigend'omimera o het ontvreemden van onderd'eeleni der hui' zen, en 2. een beweging in het leven te roepen totl verbetering der verhouding van huurder era verhuurder, het verkrijgen van gunstiger be palingen inzake dé vervolging, enz. Moet ontruiming geschieden, dan wordt zulks op .koeten der vereeuiging gedaan; de verhuurder betaalt dan f 15 als tegemoetko- 1»iug in do kosten. De ontruiming geschiedt wegens wanbetar ling der huur. moedwillig beschadigen vara eigendommen en 'het ontvreemden vara on derdeden. Do leden der vereeniging zijn ver plicht te zorgen voor doelmatige en gezon de woningen, Br zal een maandblad worden uitgegeven voor het geheeld kanton1 Amers foort. In allo plaatsen van het kanton zullen ver een igiragen, worden opgericht, waarna een al gemeen bureel zal gevormd' Worden, De kosten van het lidmaatschap bedragen' f Vanwege de Aniersf. Schilders veree niging zal a - Zondagmorgen te 12 uur, in het lokaal van dera Ameraf. Beetuurdersbond Appelmarkt, cene openbare vergadering wor den gehouden. Als spreker treedt op de heer Van der Tempel uit Amsterdam, met het onderwerp. „De Duitsche vakbeweging, een voorbeeld voor de Neder 1 andsche De huzaar G. K van liet depot eska- dio-n alhier was sedërt Mei jl. vara rijn korps gedeserteerd thans is.' hij te Rotterdam dooi de politie gearresteeid en zal hij zich wegens tweede desertie voor dera krijgsraad hebben te verantwoorden. Rechtszaken. Voor de arrondissement»-reclit-bank te Utrecht «tonden, heden terecht: lo. J. v. D., 35 jaar, arbeider te Hoevela ken, beklaagd van strooperij van grasi met kruiwagen, ten nadeele van L. R. te Amers foort gepleegd op 21 Mei 1902. 2o. F. B., 31 jaar, arbeider te Hoevelaken, bekl. van hetzelfde misdrijf, in. vereeniging gepleegd, op 21 Mei 1902. Tegen, beiden werd! f 5 boet© auibs. 10 dagera gevangenisstraf geëischt. In de gisteren gehoudlen zitting van het kantongerecht kwamen o. m. de volgende zaken aan de orde Openbare dronkenschap Tegen J. H., A. v. K-, G. W., J. L. en J R. werd geëischt f 3 boete of 3 dagen hecht», wegens het zich bevinden „in kennelijk611 staat van dronken schap' in liet openbaar G. P„ een 15-jarige timmermarwjongera, had den 19den Mei zoo'n trek iin rampjea, dat hij bij een groenteboer in den tuin zich eene hoe veelheid dezer aard vruchtjes toeeigende, 'Waarvodr hij nu f 1 boete of 1 dag hecht, krijgt, benevens eene ernstige verraaraing. T v. B. «n( haar echtgenoot. W. B. werden, na verdediging door mr. Prikken, vrijgespro ken van het» hun tenTaste gelegdehet clan destien verkoopen van sterken drank Tegen P. V. werd f 25 boerte of 5 dagen liecht geëisolit wegens liet dragen vart wa|W- nnil oji eene voor het. publiek toegankelijke plaats. Tegen A. v. H. 3 boete of 3 dagen hecht, wegens overtreding der jachtwet, Een zestal jongens hadden in dé Baarnsc.be bosschen vogelnesten verstoord. Fa- werd .50 ets af f 1 boete tegen hen geëischt Dé uitspraiak zal 25 Juin plaats hebben. Burgerlijke stand. 18 Juni 1902. Geboren: Alexander, z, v. P. J. van Oven en, Th. LablarasDirk, z. v. F. Teuithof en J. C. BrinkmanSophia Allegonda Adèle, d. v. L. A. Honbaer era Aa S. M. van Bu- Ondertrouwd Geen Getrouwd M. van Dudraen era A. H. v. Nim,wegen. Overlëdeii: Jofhanna, Carolina, ^"iJ- deubui-g 74 j. wed. van Teunis Ouwerkerk. Spoorwegen. Zomerdienst 190 2. Richting AMSTERDAM. Aankomst: 7.19, 7.56, 8.17, 9.15, 10.17, 11.14, 11.30, 12.49, 1.39, 2.22, 3.40,3.58,5.24, 5.35, 5.56, 6 42, 7.05, 7.24, 9.32, 9.44, 11.17, 12.15. Vertrek: 6.30 7.05 7.47 8.05 8.20 9.06, 10 05, 10.24, 11.32. 12.18, 1.54 2.26, 2.58 4.19 5.—5.416.06, 7.10, 8.1C, 8.59, 9.24, 9 37, 10.18. Richting UTRECHT. Aankomst: 5.206.387.53, 8.14, 8.53, 9.31, 10.28, 10.43, 11.23,12.32,1.42,2.18,2.51, 3.45, 4.33, 5.45, 7.09, 7.21, 8.37, 9.48, 12.02. Vertrek: 7.05, 7.58, '8.17, 10.07, *10.40, 11.07, 12.26, *12.58, 2.30, 2.45, *3 03, 4.11 5.05, *5.45 6.24, 7.14, 8.25, *8.44 f, 8.54, 9.32, *9.45. Loeaal-treinen. Tot Soesterberg. Richting ZWOLLE Aankomst: 6.59, *7.43, f».52, 10.02, 11.— 12.43 2.15 *3.56*4.07 4.55, f7.01, 8.10, f9.16, 9.27. Van Nunspeet. f Van Harderwijk. Vertrek: *5.23,' 6.45, f8.04, 8.56, 8.86, f10.03, 11.29, 12.55, 1.47, 2.57, f4.37, 5.50, 7.14, 7.33, 9.55. Tot Nunspeet. f Tot Harderwijk. Richting ZÜTPHEN. Aankomst: 7.53, 9.56, 12.12, 2.20, 5.58, *7.04, 8.50, 10.13. Uit Apeldoorn Vertrek: 7.25, 8.22, 9.17, 11.26, 2.27, 4.04, 7.80, 9.52 Richting NIJMEGEN. Aankomst: 7.40, 10.18, 11.24, 2.48, 5.37, 8.09, 9.20. Vertrek: 8.07, 10.26, 11.35, 12.55, 3.50, 6.01 9.52. Zondags niet. liet Telegraaf kuul oor la geopend (Spoortijd) Op werkdagen van 7.30 's midd. tot 8.30 's av. Op Zon- en Feestdagen van 7.30—8.30van 12.30—1.30 en van 6.30—7.30 'sav. Hef Telepboonkantoor isgeo|>end (Stadstijd) Op werkdagen van 8 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds. Op Zon- en Feestdagen van 12Va tot 2 uur. Hei l'ootkantoor In geopend (Spoortijd) Op werkdagen van 6.30 's raorg. tot 8.30 's av. Op Zon- en alg. erkende Christ.. Feestdagen van 810 's morg. en van 12.301.30 'sav.; van 7.45—8 's av. tot het afhalen van brieven, enz. Voor de storting en uitbel, van Postw. enz. alleen op werkdagen van 8.30 'smorg. tot 2.80 's av. Voor de Pakketpost alleen op werkd van 6,30 's morg. tot 8.30 's av. TANDARTS j^mexsfoort. Spreekuren 9—5. Voor minvermogenden Maand, en Vrijd. Men verlang» stalen van onze gegarandeerd - •ollde Zijden etoffen van 60 cent tot 9 gulden per Meter. - Specialiteit: Nieuwste ZlJdenstofTenvoorBrulds-, - Gezelsohaps- en Wandeltoiletten - - ook In kleuren en «rit. - - - - - - Wij verkoopen In Holland dlrekt aan partlon- lleren, en zenden de uitgekozen zijden atoffen franco rechten en port aan hult. - - - - - - - Schweizer C°., Lutein (Zwitserland.) - - Zijden stoffen Export. - - - rsooKxxxxxxxx) Maatschappij tol Verzekering t au Risico in Loterijen. Geheel nieuw Verzekerings systeem. Buitengewoon voordoelige Staats loterij-Polis Vraagt nadere inlichtingen. P. VAN DER MEER Jzn. >Beekesteinsche laan 8", Amersfoort Leerling. Voor een engros Magazijn in Mode-artikelen hier ter stedo wordt met de groote vacantie een flink JONGMENSGH als Leerling gevraagd. s Goede schoolkennis en duidelijk handschrift vereÏ8chte. Zij die do beginselen der moderne talen machtig zijn, genieten de voorkeur. Brieven eigenhandig geschreven onder Leerling bureau „Amersfoortsch Dagblad." Lak VachEt Rijlaarzen f 25.— Fijn Kalfsleer van af f 18 tot f 22. Heeren Bottines van af f6 tot f 10. Dames Laarzen „-3,50 tot f7. Kneip Sandalen in eiken vorm en kwaliteit. Reparatie» worden spoedig en wei ulgeleverd. Ntuhje» worden onzichtbaar opgezet. 15 llnf 38. Langestraat 63, AMERSFOORT, over «le Kromniestraat. :E=racïitige sorteering irx 51 Het beste Mondwater her. Wereld! Denneweg 116, Den Haag. Nieuwe Schoolstraat 71—79. Opgerieht 1795. Tolophoonuntuiucr 333. Tclegraia-Adrcs BERGHDOLMAN. 24 Slectxts 3 d.ag-en. Van Vrijdag 13 tot en met Vrijdag 20 Juni 1902 duRclIJkN dew avoitdM ton 8 uur. niet. een in Utrecht nog nooit vertoond Kenzenprogramma. In Iedere Voorstelling de sensationeelste dressunr van deze eeuw. WOEMNDAG en ZATERDAG 2 Groote Gala-Vcorstellingen des namiddags ten 2 uur en des avonds teu 8 uur. PR1JZEM DER PL4AT8EM: Loge f Ji.—Gèimminerdo Kante nils f 1.50, Isto Rang t" 1. 2de Rang f O.üO, Galerij staanplaats I" O.UO. fMT Militairen heneden den raiig van Onderofficier betalen: I. Raug f 0.75, 2. Rang 0.40, .3. Rang 20 Cta. Voor de Namiddag-Voorstelling gelden verminderde prijzen t0S>~ Dé .4 voiidkroorHtelliug eindigt ten 10.30, zoodat voor de bezoekers een ge makkelijke gelegenheid is opengesteld met den laatsten trein naar huis terug fe koeren. Hoogachtend l'IKRRE ALTHOFF. Directeur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1902 | | pagina 3