l"'c Jaargang. Vrijdag 4 Juli 1902. BUITENLAND. FEUILLETON. In het Zonneland. S#. 86. SFOORTSGH A BONNEH ENTSPEW8 Per 3 maanden voor Amersfoortf 1.25. Idem franco per post- 1.75. Afzonderljjke nummers 0.O5. Deze Courant verschijnt Dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdag''n. Advertenticn, mededecliiigeu enz gelieve men vóór 10 nur '«morgens bij de Uitgevers in te n. Uilgevers: VALKHOFF C°. Utrechtschestraat I. Intercomm. Telephoonnummer 66. PRIJS DEB ADVERTEHTIÉN Tan 1—5 regelsf 0.75. Elke regel moer- 0.16* Groote letter# naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeron in dit Blad bij abonnement Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanrraag toegezonden. Politiek Overzicht. VorHteiihezoekeii. Oj) het bericht der vernieuwing van het traktaat van bondgenootschap, dat sedert Ita lië er toe is toegetreden als de driebond bekend is, volgt de tijding, dat de Koning van Italië zich voorstelt iu deze en de volgende maand bezoeken te brengen aan de hoven van Sint- Pcter&burg en van Berlijn, maar niet aan dat van Weenen. Oppervlakkig is er iets tegen strijdigs in die berichten. Men is geneigd to vragenWat is de reden, dat de Koning van Italië den Duitscben Keizer gaat bezoe ken, maar niet het hoofd van den anderen met Italië verbonden staat? Gaat men ech ter naar die reden zoeken, dan blijkt, dat die gelegen is buiten de bondsverhouding, die reeds lang tuasohen de drie staten bestaat en nu onlangs weder vernieuwd is. Het plan lot het. brengen van doze bezoeken bestond reeds lang. Nu het eindelijk tot uit voering komt, wordt het programma op twee punten gewijzigd. Koningin Helena, die zich iu gezegende omstandigheden bevindt, zal haren gemaal niet vengezellen en Koning Vier tor Bmanuel zal niet in ééne rots zijn bezoek aan Petersburg en dat aan Berlijn vereenigen. Hij gaat in den loop van Juli naar Rusland, omdat de Osarina iu Augustus hare bevalling verwacht, en zal eerst in Augustus naar Ber lijn komen, omdat Keizer Wilhelm geduren de de gcheole maand Juli reeds over zijn tijd had beschikt. De bedde reizen geschieden op rcohtstroeksche uitnoodiging van de hoven van van Berlijn en Petersburg, en het hof van Rome heeft, zicih er van vergewist, dat een tegenbezoek van het uuitsohe en van het Rus sische Keizerpaar aan Rome is tc verwachten. De reis naar Weenen moet achterwege blij ven. Keizer Frans Jozef heeft er nooit toe kunnen beiluiiten den overleden Koning Hum bert in hot Quirinaal te bezoeken, omdat hij do gevoeligheden van het Vaticaan wilde; ont zien. Zoolang de pauis er aan vasthoudt, dat hiji niet «sa ka-tb elyikAm .motuaixh-, aigarirs fcup ontvangen, die t& Rome vertoeft als gast van het Quirinaal, komt Keizer Frans Jozef niet naar Rome, en kan er dus ook geen sprake van zijn, dat Koning Victor Bmanuel naar Weenen komt. Wel is het mogelijk, dat de beide monarchen op eene .andere plaats da.n Weenen elkaar zullen ontmoeten, maar dat staat thans niet op het programma. Om het gaan over Oostenrijiksoh gebied te vermijden, zal Koning Victor Emanuel het eerste gedeel te van zijne reis naar Rusland doen over zee ccn ïtaliaansch eskader zal Giet koninklijke jacht, de Trinacria. naar Odessa vergezellen. De politiek komt dus heeGemaal niet in 't spel bij, deze vorstenbezoeikenen vooral heeft de onderlinge verhouding der leden van den driebond daarmede niets te maken. Dé vernieuwing van dat traktaat van bondge nootschap is in Italië met gelijke ingenomen heid begroet als de beide andere leden van het. verbond ear over aan den dag hebben gelegd. Zeer opmerkelijk is het artikel dat de Tribuna daaraan heeft ge wild. vooral ook om de historische herinne ring, die daarin voorkomt, urit den tijd der opneming van Italië in het bondgenootschap Dc inleidende opmerking van dit blad is, dat de beste commentaar voor de vernieuwing van den driebond is de kalmte, waarmee de tij ding is opgenomen door de openbare meening iu Frankrijk. Vroeger scheen liet. alsof drie bond en Italiaansch-Fransche vriendschap el kaar wodcrkecrig hadden uitgesloten thans vullen zij wederzijds elkander aan, on daarom is de vernieuwing van den driebond algemeen met voldoening beuroet. Dan wordt er verder gezegd: „Do driebond is een waarborg van den vredo on daarom wordt hij than: n>«:! eene door geen dubbelzinnigheid cf reaervatio mentalis gestoorde vreugde begroet. Even kenschetsend is de kalmto van de Italiaan- sdie oppositie. Do eenige poging tot protest kwam uit Milaan; zij eindigde in fc Uiehe- liikheid en werd zelfs afgekeurd door die radicalen, die vroeger het mees zonden hebben geijiverd tegen eene verniewing van liet bondgenootschap. Wie herinnert zich niet do bedroevende tooneeleu. die vroeger zelfs in de Kamer voorkwamen, wanr' de driebond ter sprake kwam De waarheid beeft zich dus baangebroken zoowel iu het bin nenland als in het buitenland, en dank zij de omstandigheden, heeft zij in de oogen van de oppositie het onaangename verloren, dat zij in zich scheen to bevatten. Wat nu volgt is eene erkentenis, die vun -dos to meer waarde is, omdat zij voor het eerst van Italiaanscko zijde geschiedt: ,,He>t is voor niemand ecu geheim, dat het boetreden van Italië tot. het. Duiloch- Oostenrijksohe bondgenootschap niet zonder bezwaren heeft kunnen g sollieden. Toen de Duiteolie regeering Italië uitnooiigdo, zich tot gewichtig samenwerken met haar te vcreeaiigen en Italië do uitnoodiging ver wierp. otmdat het mee lde aan het isolement de voorkeur tc moeten geven om zoo better zijne vrijheid en. zijne belangen te kunnen behartigen, toen vond Italië later te oer lijn, eene gesloten, deur. nadat, lief., door schade wijs geworden. de noodzakelijkheid m, zich door aansluiting aan Duttsch- Oositemrijk tegen grootere 11 a tl eel en teak erenToen Italië aan de Berlijnsohe "dopte, kreeg het tem antwoord, dat 'in te Berlijn binnen te treden, clen oyer Weeneij; nicest. nemen. Eu. _®qj> "moest, er naar Weenen getgaau worden. Dë ondervinding leerde toon later, dat, die gang in werkelijkheid niet zoo onaangenaam was als onze herinneringen ons deden vreezen Er is natuurlijk veel water geloopen door de Douau, de Spreo en de Tiber sints den dag, waarop Italië als genade hel binnen treden, verzocht, tcxti hedein, nu onze boe- stcanmiug mot zulke voldoening wordt o©- groet en door onze bandge 1100 ten als een succes wordt aangekondigd. Dit alles is niet zonder moreelo en politieke boteekenis, die ons niet andera dan behagen kan, omdat wij zien, dat, wat dc wereldpolitiek betreft, hef prestige van Italië is toegenomen. Do driebond wordlti dus nu als een onontbeer lijk, ja onvermijdelijk en nuttig feit be schouwd. Aa.nigevuld door de vriendschap met Frankrijk en de hartelijke betrekkin gen tot Engeland, vormt de driebond voor Italië eene levensvoorwaarde. die het in 6taa,t stelt zich aan dc ontwikkelühg van den eigen arbeid naar binnen cn naar buiten en aan de ontsluiting van de eigen hulpbronnen te wijden."' Wanneer in Italië 200 wordt, geoordeeld over het traktaat, van bondgenootschap, dat vernieuwd werd aan den vooravoud der be kendmaking van de reisplannen van Koning Victor Emanuel, dan. bewijst, dit duidelijk. dat Oostenrijk en Italië bondgcmxitcu zul len blijveiK al kunnen hunne gekroonde hoofden elkaar niet. persoonlijk ontmoeten. Telegrammen. Pari j 3 Juli. In antwoord op een vraag, in do Kamer gedaan dqor Chastenet over den invloed van de vernieuwing van den Driebond op da betrekkingen Ur-schen Frankrijk eu Italië. verklaarde minister Ddcassé, dat hij do zekeriieid verkreeg, dat do vernieuwing in geen enkel opzicht Frank rijk bedreigde, en d3t Italië zich nooit zou kenen tot eeu agressieve poLitiek tegenover Frankrijk. De Senaat beeft artikel 1 van de wet op den twee-jarigen mili.airen diensttijd aange- noonen. Londen. 3 Juli. Het heden voormiddag uitgegeven bulletin houdt in. dat de Ko- uiug goed geslepen heeft en dat er niets is voorgekomen, waardoor de uitmuntende vorderingen werden gestoord, die Z. M. thans maakt. Londen. 3 Juli. Het bulletin van heden avond lu.idi De Koning had een goeden dag. In den algemcencn toestand is. opnieuw verbete ring gekomen; dc wond veroorzaakt nu slechts weinig ongemak. Londen3 Juli. Bij het debat, over de begrooting van buiteulaudscho zaken in het Lagerhuis, zoido de vice-minister Cr a n bor ne ten opzichte der betrekkingen tussohen Engeland, F*.nkrijk en Italië, dat Enge land aan Italië dc verzekering had gege ven dat do Anglo-Fransclie overeamkomst van 1897 geen inbreuk maakte op Tripoli. GroodBrit.tannië had' allo sympathjie voor Italië cn dc Italiaansehe belangen Spr. verdedigde de politiek van liet ver bond mei. Japan, dat gebaseerd was op tra dition eel e sympathieën en welderzijdsche be langen, cu .ontkende dat Engeland gefaald had in liet handhaven van de épeu-deur- polit-iek in China. Lissabon, J. Ju!i De bladen belachten, dat de gecommitteerden van Nederland en Portugal het eens geworden zijn over de grensregeling van Timor. Dë Nedêrlandacke encla.ve Mauoatuir zal uitgewisseld worden tegen de Portugeescihe enclave Maimote. De districten Ockissi en Amibino blijven aan Por tugal beihoorcn. Frankrijk. Geïnterviewd, door den Mat 111 zcide De Frey- cinct, ilat liiji den brief van generaal De Gal- lifet toeschrijft aan een kwaadwillig inzicht, aangestookt, door sommige generaals, die alles iu het werk stellen oni liet wetsont werp op den tweejarigen dienstplicht te doen mislukken. Hiji verzekert do beloften, waar van Do Galiifet spreekt, niet gedaan te heb ben. Men zou hem well gevraagd hebben ze te houden toen hij; minister was en niet 13 jaar later. Engeland. DE ZIEKTE VAN DEN KONING De inhoud van de bulletins, die nog steeds tweemaal per dag worden uitgegeven, ver schilt, den oenen, dag bij den anderen niet voel, hchalve dat. zij iederen dag een graadjo optimistischer worden. Daarentegen zet de laatste medeedeeliiig van Reynolds Newspa per ccn grooten domper op de blïjd'e verwacli- tingen. waaraan meu zoo gaarne igd is zich over te geven. Het blad maakt, namelijk melding van eene tweede operatic, dio de Koning waarschijnlijk dezer dagen za"l onder gaan of misschien reeds heeft, ondergaan, en het voegt) daaraan toe: Indien dc Koning deze operatie overleeft, dan zal hij tooh zijn verder leven lijdend blijven. Wederom dringt zich do vraag op Geven de officioele berichten do ge'hoclo waar heid Italië. Volgens den Parijsehen correspondent v.iu den Times, zal, indien Koning Eduard ge heel horsteld zal zijn, Victor Emmanuel na zijn bezoeken aan Petersburg eu Berlijn, ook naar Londen en Parijs gaan. Oostenrijk-Hongarije. Naar aanleiding van het bericht, dat de Koning van Italië wel Pe;ei-aburg cn Ber lijn, maar niet Weenen zal bezoeken, schrijft de Neue Fr. Pr.Hot bezoek aan Weenen is ongelukkiglijk onmogelijk omdat nog altoos een oude quaestie tusrehen de hoven van Rome en Weenen bestaat Do Koning van Italië zou te Weenen bij de officieelo wereld en de bevolking een warm onthaal vinden. Het afwezig blijven vau den Koning 13 zeer te betreuren, maar de hernieuwing van den Driebond is het gelukkige bewijs, dat de politieke eensgezindheid van Rome en Italië als vroeger voortbestaat Audere bladen bespreken dit feit niet. Rusland. In Rostof aan de Don, gouvernement Jekaterinoslaw zijn in de laatste dagen e r li stige ongeregeldheden uitgebroken, aldus een telegram uit Petersburg aan de Köln. Ztg. Een betrekkelijk groot, aantal a r- b e i d e r s drong in verscheidene fabrieken, plunderde en vernielde daar alles eu maakte de machines onbruikbaartegelijkertijd plunderde het landvolk in don omtrek de huizen dor landgoedlbezitters en pachters. Milijt-aïren moesten optreden om de orde weer te herstellen. De soldaten schoten in do menigte en dtXKMvrt- tsn verwendden -een groot aantal der rustverstoorders. De landlie den zoowel a,ls do arbeiders waren opgeruid eu werden bij de opstootjes aangevoerd door vreemdelingen dio een fantasie-uniform, droe gen alsmede van oa-de-teekenen voorzien wa ren en die zich voor boden van den Tsaar uit gaven. Zij spraken bet gepeupel to© en zeiden, dat d,0 machines slechts middelen waren, om het aantal arbeiders steeds meer en moer te beperken en de armen geheel eu al te rui- uoeren, iets waarover de goedo Tsaar zelf ten zeerste bedroefd was. In een groot deel van Zuid-Rusland, voornamelijk in de gou vernementen Charkof Poltawvi. Kief. Word nesch, Sara,tof, Cberson, Jakaterinoslaf, als mede in den Noordelijken Kaukasm, 'gist het onder de lagere klassen op een gevaarlijke wijze. Turklle. Zondag en Maandag kwam het in Pa- tili bij Ostrowosee, vilajet Moaastir. tot botsingen ussdhen eene Bulgaar- tche bende en Turksoho troepen. Een deel der bende vluchtte, de rest is omsingeld. China. De Times meldt, uit Peking: Hoewel <Je bekrachtigingen van he* M a ii j e r ij ie- verdrag den 29. -Juin 111 Petersburg gewis sel zijn geworden, blijft het mocBM£sverschil •vu li out hel behoud der vreemde militaire 11; directeuren van don Noorderspoorweg o idud voortbestaan. Engeland dringt aai- 7" nn hun poet tc behouden. Rusland >l=cht da' zij ontslagen zullen worden. Volgt het, plan van Yuausjikai betref- f:adc dc bestuursreorganisatie van Mant- g jd e r ij e zal dc provincie onder een on derkoning en twee gouverneurs komen te staan. Om de grens tc versterken zullen de streek Ordos en gedeelten van Kansoe eu Sjemsi lot ©ene afzonderlijke provincie ver- euiiigicf worden. De Tunea meldü uit Peking Een En gclscb-Fransch s}'ndicaat verzekerde zich van eene kostbare m ij nbeuwconcessie- in Yunnan voor den tijd van 60 jaren. Do con cessie omvat 8-~i mijnen. Gcdreefd worut naar vcrcenigiug cler Etigclsche en Frensche syndicaten tc1 verkrijging cener mijnbesm- coucessie voor Szetsjuan. Vereenïgde Staten. President Roosevelt heeft dc bill getee- kend. waarbij het civiele gouvernement op dc Philippijncn wordt hersteld. Om dc verkrijging van volslagen onaan tastbare cn onbetwiste cigeudoms-titels op do bezittingen cn rechten dea* Panama- maatschappij mogelijk te maken, heeft dc regeering der Ver. Staten het noodig ge acht. dat d0 Frausöho Kamers door een bij zondere wet. dc eigeiukwiistitcls der maat- sch appij' bekiach tigen Zuid-Afrika* Naai thans gemeld wordt i» het- bericht van den Standard correspondent te Brussel, als zou president Kruger bericht hebben ontvan gen dat de toestand van president Steijn kal komen hopeloos is en liij. geheel verlamd: moot zijn, Uit do lucht gegrepen. Allerlei. vIu den aulo m obi e 1-w e(ts t r ij d P ar ijs-W oen o li. werden gisteren de volgende prijzen, toegekendEeroprij:- van den Keizer vanOostenrijk M a. reel Re nault als bestuurder van den. bersten Fraiisohen wageneerepvija van president Loaibc't.Graaf Z b o r o w s k y als be- aiur- der van den eei-steoi niet Fraatsohea wagen cereprijs van den Pruts va.11 Alsemberg Hans Pa. n. hard Leva s s» e ur>; Da- mesprijfj voor don tweeden aankomenden wagen: Houry Farm au; eerèpïijs van den voirt Fiirsteuberg voor do eerste 111 Woeneui aankotmenden wagcu zonder reke ning to houden met don tijd Re na uil; eerepvijs van den graaf ^cliönborn voor den als fc woede aanlcot tiende zwart 11 stAat wagen Maurice FaVman; cirépriie van den iiiaxtkg?-aaf Pallaiiini voor d?n als no. 2 aankomende lichton sira -twagec Ed- m o 11 d. Do reis naar Pest- vindt morgen plaat3 per automobiel, vandaar g at men met da- gelijksche toeTen naar Bo6më. vBij deit Zomlag te Parijs gehouden w i c 1 c r-w cd's 1 v ij d om den groo'en wiel r ij d t r s p r ij s der stad Parijs, was onze landgenoot Meyers dc eerste, dc Belg Grogna de tweed o cu dc Deen Ellegaard de derde aankomende. Indische Soman 22 DOOK Merr. OfIX K—OER. Mijn nichtje kneep hare lippen stijf opeen en ging. zonder eene sillabe te> antwoorden de kamer uit. Arm, dwaas meisje' Dien zelfden avond nam oom Woltcns ge d'ucht onder handen, maai het magere, blen de heertje trok zicli niets aan. van oom's woorden en had nog de onbeschaamdheid rechtstreeks om Truitjes hand a>anzoek to doen. Natuurlijk is luj op haar kapitaaltje verlekkerd, hij kan niet verliefd zijn p zulk eon lee'.ijk. mismaakt, ziekelijk stumperdje ala om?c Truitje is. Niet zonder reden dus zagen we nists geen heil iu dat les nomen van Trui, wat een verdriet eu ergernis heeft het ons gegeven' Mijn nidougend nichtje hult zich in een on genaakbaar stilzwijgen en gaat stroef en stil l«aar gang, met een gezicht als ware zij eeno vermoorde onschuld. Oom ergert zich, als ik. geducht aan hare houding cn er heersobt eeno neerdrukkende stemming in ons vroeger zoo opgewekt, kringetje. Ik hoop, dat de tijd dut zaakje terecht brengt. Wim is heerlijk gezond eu leert uitste kend Ach Nita, hij uit zich zoo niet maar 't is aandoenlijk om aan alles te mo'ken hoe innig hij je liefheeft eu hoe U'ötiw hij aan je denkt. Laatst vond ik je portret onder zijn hoofdkussen, hij laat den speeltijd voorbij gaan cn zijne vriendjes wachter om jou te schrijven en aCs ei" een brief van ..snoes" voor hom komt. is dat een gebeurtenis in zfijn le ven. Onlangs had Kaatje een oud, versleten breimand je 111 d'eii aschbak gegooid, maai" Wim haalde het er weêr uit, omdat t jou had toebehoord, en nu staat het op een ta feltje bij zijne andere schatten, lk geloof nut, dat er hartelijker kind bestaat. E11 uu, lief ste Nita, adieu, met vele groeten van oom. en ons atlen. steeds je liefhebbende tante Sophie. P.b. Met pleizier vernemen we. dal het je bij de familie Wieier steeds goed blijft be vallen Nita liet den brief in haar schoot glijden en staarde peinzend voor zich uit. Zij kon zich oom'9 en tante'9 ergernis voorstellen 011 billijkte deze volkomen, maar zij voelde luoli ook meelij met Truitje. Öeze aag ziah zelv© natuurlijk niet zooals zij iu waarheid was. leelijk, misvormd en onbeminnelijk. 011 wildo den man. dien zc liefhad, niet van baa.tan.icj> tigc oogmerken verdenken; hij beminde ha#.: om haar zelfs wille, liet sprak van ze F dal Truitje dit geloofde. En nu werd haar «jhop nc droom op eens verstoord, cn. mot hoeveel versabaouend© liefde ook uitgcsprokcu, zij had do wroede woorden toch moeten aauhoo- renVoor u nooit een eigen tehuis, met de liefde van echtgenoot eflt kindieren. Gij be hoort niet tot de bevoorrechten, die zicfb oen plaats kunnen uitzoeken aan 's levens ditoh. Het was wel hard. Eu van Trui kwamen Nita's gedachten op Mientje, dio *00 van harte, alleen om baar eigen persoontje, boinind werd en die liefde minachtend versmaadde. Welk een contrast tusschen het lot dier beido meisjesAcli, Truitje zou hare wem- scben wel nooit vervuld zien en. zooals tante terecht schreef, zaj liep haar ongeluk tege- moot als zij het lot in dit opzicht kon dwin gen Maar Mientje. Nita wanhoopte nc^ volstrekt niet aan. dal Gereten"s trouw eens# beloond zou worden. Op dn togen blik werd cr aan de deur golikt cn Mientje trad binnen, zij zag er zoo lief on frisck uit als een lentemorgen in ccn wit ueteldoeksoh japonnetje mot mauve lint smaakvol opgemaakt. Nita, keek een beetje verbaasd. „Zoo vroeg al gekleed on zoo keurig! wat is er aan de band, Mientje?" vroeg zij vroo lijk. „Wij krijgen straks bezoek." Kondigde de dochter des huizes aan, „de Assistent-Resi dent. en controleur komen pa over raken spreken cn ma vraagt hen natuurlijk 0111 to blijven rijsttafelen. „Ik zal het don heereu vertel Ion. dat je voor hen zoo vroeg in den morgen al toilet lwbt gemaakt. plaagde Nita oolijk. docih Mientje solK?of vertrouwelijk nader 011 sprak ..Zeg. Nita. weet je, d«t ze allo twee nog ,,a prendre' zijn? De Assistent-Resident heeft drie jaar geleden zijne bruid verloren aan eeaie besmettelijke ziekte, maar hij zal tooh met eeuwig over die d'ame blijven treuren. Ebensom. de controleur, re oen ochto ladies man, vroolijk on sto:<ls rel complimentjes, hij ziet or ook zoo knap uitNita. jc doet tooh ook een andere japon aan straks?" „Wel neon. ben ik zoo niet netjes ge noeg „Je bent altijd uotjes, ik daobt maar zoo." Mevrouw Wie Ier stak haar lioofd 0111 de deur. ..Och Nita. jij wil mij wel helpen ja.' Prettig net Zondag, en geen school is, rissoles, maak jij zoo lekker. '1 is al zoo laat, de logeerkamers 00b upg nioi in orde, cu qe huisvrouw wisditc z'icl» het warme gelaat af en viel op een stoel neór om dadelijk weêr op te springen. Vlug'en bereidwi-lig gingen beide meisjes mte Nita. verweet zich dat zij de kinderen, die achter op het erf ecu heidensoh kabaal maakten, aan hun lol had overgelaten Micn beloofde haar te zullen zorgen, dat dc klein tjes behoorlijk gewassehen cn gekleed aan tafel zouden komen, toon sgojgdde Nita zich naar de keuken en ging zoo druk aan het werk. dat- zij den rijd vergal. Zij hielp ko ken. liep af en aan, on nam luie baboe, dio beweerde ziob te zijn en daarom zoo to treu zelen. ecu en ander uit dc banden. Nita lïoordj den reiswagen dan ook niet het erf oprijden cn schrikt*» toon Mientjo kwam waarschuwen, dat bet bij ccnen wis cn mama haar liet roepen Nu moest zij wiah toch nog ef.'en verklooden, want zij I-.kI vetvlekkeu op liarc japon gekiogcm geluk kig, dat zij steeds iu eten ommezientje, met haai' toilet klaar wastcoh had ze een blosjo van het haasten, toen zij naar"voren ging. De twee heeren stonidën op bij Nita's bin nenkomen. en negen diep voor de slanke, be- va.iigc vcrsoltijniiig. terwijl dc heer Wielcr voorslclde do lieer tie Lanter, onze Assisr- tciit-Residcut. controlour Ebcuecnn, juffrouw Wendelei. Nita boog mot ongedwongen bevalligheid en zette zich in deu< kling, terwijl het «tfge#- biokeu gesprek word hervat. Dil liep ov.r een brand, die korten tijd tc voren groote verwoesting had aangericht óp do kotta „Wij hooren, een IküIc kampong i- uitgo- biiuici. sprak mevrouw Wielen „tai u geeft zoovi-el ^eld aan <|c arme meuscheu, mijnheer dc Lanter" „Wat ©en overdrijving, antwoordde de Assisteut-Rcsideiit van Parakan ontevreden, ..ei ziju misschien acht huizen vernield, die alle met atap gedekt waren, de woningen met steencn daken werden gespaard. Ei* veif>rand den helaas ook vclo klap pms en andere vruohtboomen. dc mcnsüheu, leden door een en ander groote sobadc. cn wij zullen wat geld bijeeu brengen aim hen tegemoet tc ka men, daar hoeft u de hoelo geschiedenis." „Och bom, ik hoor vertellen u gooit maar rond met de rijksdaalders." hield (jp vrouw dc& liuizjes aan, „mijne bediendes zoggen zoo. „Ja, bedienden praatje^u weet zelve, mevrouw, lioe betrouw-baar die zijn. U vraagt of dc nieuw op te zetten huizen met pannen gedekt moeten zijn? Zekei'. mijnheer Wieier, ik houd daar streng de hand aan. Atap is. vaoral in den drogen tijd. allergevaai'lijkst goedje." Wordt vervol fid.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1902 | | pagina 1