53. 1"* Jaargan^. Donderdag 31 Juli 1902. BUITENLAND. FEUILLETON. In het Zonneland. laly» 110* AMERSFOORTSCH DAGBLAD. A BONNE M ENTSPR1 Jö Per 3 maanden voor Amersfoortf 1.25. Idem franco per post- 1.75. Afzonderlijke nummers- 0.05. Deze Courant verschijnt Dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Advertentiën, mededeelingen enz., gelieve men vóór 10 uur' 'b morgens bij de Uitgevers in te zenden. Uitgevers: VALKHOFF C°. Utrechtschestraat I. Intercomm. Telephoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTEHTIÊN: Van 1B regelaf 0.7S. Elke regel moer- 0.1S. Groote lettert naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan voordeelige bepalingen tot hot herhaald adverteeren in dit Blad bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht Clilli en Argentinië. De magere iulichtingcn, dio de telegraaf is eouige weken geleden bracht over het [arbitrage-verdrag dat tuescihen Chili en Ar- jj, centime gesloten is, zijn thans aangevuld door de mededeelingen, welke over de post gekomen zijn. Men kan dus nu met meer juistheid oordeelen over de resultaten, dio de pogingen hebben opgeleverd om de ge- sdiillen tusschen deze beide Zuid-Amerikaan- sche staten tot oplossing te brengen. Dat is des te gelukkiger omdat het herhaalde malen den schijn had, hangende de onder handelingen eu terwijl de scheidsrechter aan 't werk was, alsof de beide partijen, die in geschiL lagen, elkaar te lijf houden gaan. Meermalen scheen de oorlog op het punt van uit to breken. Tntussoheu, ook hiervan kan men zeggen Eind goed al goedEen van de voornaaunsto oorzaken van het geschil tusscheu Chili en Argentinië waren de inbreuken, die de Cki- Jeeiische regeering heette te maken op de grensscheiding tusschen dc beide landen aan de zijde van Patagonie. Chili beweerde, dat liet niet anders deed dan wat de natuur en do verdragen aangaven. Daardoor was als grens aangewezen de lijn van de waterschei ding in de Andes en het was niet aan Chili to wijten, wanneer de lijn van de waterschei ding zich ten zijnen voordeele verplaatste op de hoogvlakten van de Andes en zoo het gebied deed winnen. De Argcntünsche repu bliek vond, dat dit eene al te ruime uitleg ging van de verdragsbepalingen en een over dreven eerbied voor de grillen der natuur was. Thans ontvangen beide staten voldoening. Chili zal geen nieuw gebied meer kunnen in palmen. Eene vaste grenslijn, door grenspa len en steenen aangeduid, zal worden vast gesteld door dc 7>crg van de regeering, dio ah scheidsrechter heeft gediend. En.gelscho ambtenaren zullen met die taak belast wor den. Zoo wordt eene mogelijke ooi-zaak van litwo geschillen uit den weg geruimd. Ei' is echter meer. Bij artikel 1 van het arbitrage-verdrag verbinden de cont racteereD- lie partijen aic-h ,,aan arbitrage te onderwer pen ieder geschil of bezwaar, dat tusschen hen zou kunnen rijzen, van welken aard het ook moge zijn, voor het geval dat deze ge schillen of bezwaren niet de beginselen van dc grondwetten der beide landen aanranden en zij niet mochten worden opgelost dooi rechtstreeksoho onderhandelingen' Deze tekst ig wel is waar slechts ten halve bevre digcud vcor de volstrekte voorstanders der internationale arbitrage, want de beperking, die zij bevat ten aanzien vau dc grondwet- tender beide contracteeïende staten, kan ge makkelijk worden aangegrepen als een uit vlucht door eene op oorlog beruste regeo ring. Maar gelukkig wordt in den aanhef van het verdrag melding gemaakt van eene wis seling van gedachten, die heeft nl.ui.te g '.id tusschen den gezant van Argentinië te San tiago en den Chileenschen minister van bui- temandsciie zaken, waaruit blijkt, dat de heide regeeringen hot nu eensi zijn over een punt. dat hen baast evenzoo verdeeld hield al« het straks genoemde hoofdpunt. Chili heeft nu vrijheid tot regeling van de geschil len. die het heeft met Peru en Bolivia, op voorwaarde dat het niet moer gronden inlijft bij zijn gebied dan die, welke hot thans be zet houdt. Dat komt noer op eene erkenning der rechten van Chili op de Boliviaanse!®» en Peruaansche landstreken, die het sedert 1879 bezet houdt, maar waarvan de rechte toestand nog ongeregeld is. Ee® protokol, dat bij het verdrag ia ge voegd, is van groote praktische waarde, om dat het de contracteerende partijen aanspoort tot beperking van hunn© bewapeningen tei zee. Hot is bekend, dat dc beide landen se dert verscheidene jaren zich groote geldelijke offers oplegden om zich eene oorlogsvloot te verschaffen. Hot bezit van die vloot was voor de regeeringen eene aanhoudende verleiding om zich er van te bedienenworden de oor logsvloten tot bescheidener afmotingen terug gebracht, dan mag men verwachten, dat die verleiding zich voortaan minder zal doen gelden. Men kan dus voldaan zijn over de regeling, dio tus&ehen Chili en Argentinië tot stand gekomen is. Door dc grensquaestiën van Chili met twee andere staten ter zijde te stellen voor zoover hunne onderlinge betrek kingen aangaat, bobben de beide regeeringen voor do toekomst eene oorzaak van geschil uil den weg geruimd. Door aan Engeland niet alleen de theoretische grensbepaling op to dragen, maar ook de praktische uitbake ning van die grens in het gebied, dat tus schen hen beidon in geschil was, hebben zij den weg gebaand voor de volledige oplossing van dat ge&ohil. Eindelijk hebben zij, door zich wederzijds in hunne krijgstoerustingen te beperken, de verleiding verminderd om el kaar den oorlog aan te doen. Men kan dus in Zuid-Amerika, waar een oogenblik het ge vaar dreigde, dat de oorlog zou uitbarsten tusschen twee van de aanzienlijkste staten, thans weder met meer vertrouwen de toe komst tegemoet zien. Telegrammen. Einden, 30 Juli. Hedenvoormiddag 11 uur de Keizer op het ïaadhuis aan en be zichtigde dc zich daar bevindende beziens waardigheden. Daarna begaf hij zich naar de zittingszaal, waar hem de eerste burgemees ter met een toespraak begroette. De Keizer antwoordde met eene rede, waarin hij aller eerst zijn dank uitsprak voor de hem bereide ontvangst-, en vervolgens wees op de geschiede nis van de stad Einden, die nauw met de ge schiedenis van zijn huis verbonden was. De Keizer herdacht de verdiensten zijner voor vaderen, in het bijzonder die van den groo- ten Keurvorst en van Frederik den Groote. De Keizer herinnerde vervolgens aan de weder oprichting van het rijk door Keizer Wilhelm den Groote In dat rijk neemt Pruisen de eerste plaats in, en een Koning van Pruisen wederom heeft zich datgene verschaft, waartoe van to voren geen Duitsch Keizer m staat was het noodige gezag. Op grond hiervan is het mogelijk dé voorstellen weer op te nemen, die de voorrechten van alle tijden voor oogen houden. De Keizer maakte gewag van de verdien sten van de stad Emden, die nooit, hoe ook de omstandigheden waren, geklaagd heeft, doch onder stil godsvertrouwen de toekoniëb tegemoet ging, iets waar aan velo laudgenoo- teu een voorbeeld kunnen nemen. De Keizer drukte heb vertrouwen uit, dat voor Emden betere dagen zullen aanbreken. Het is aan den Keizer om den vrede te be houden, opdat Emden een toenemende ont wikkeling kan tegemoet zien. De Keizer besloot zijne rede met een' ..Hoch" op Emden. De Keizer begaf rich daarop naar het telegraaf kantoor, waar hij do kabelt-el ggraph ie inoogensohouw nam, en keerde toen terug naar de op de recde liggende Höhenzollern. Bologna, 31 Juli. De rechtbank van ge zworenen heeft tot dertig jaren dwangarbeid veroordeeld de beschuldigden Palizzolo, Tra- pini en Fontana in het proces wegens den moord op Mieeli en commodore Notarbartolo. Bern, 30 Juli. Officieel wordt medegedeeld, dat de diplomatieke betrekkingen Italië en Zwi;serland zijn hervat. (De beide gezanten, de Zwitsersche gezant dr. Carlin te Rome en de Italiaanscho gezant Silvestrelli te Bern, zijn teruggeroepen. Tot aan de benoeming van hunne opvolgers zijn de eerste gezantschapssecretarissen tijdelijk belast met dc waarneming van de loopende zaken.) Belgrado. 30 Juli. De Skoepsjtina heeft- to. voorzitter gekozen den rogeerings-oan- didaat, Rista Popoiv'iltscih, mot 65 stemmen van 110. Kaapstad, 30 Juli. Botha, De Wet en De la Rey werden heden in drie rijtuigen door de jongens van de Hollandsche scholen naar de dokken gereden, waar zij op de Sax on van de Union Castle lijn scheep gingen. De tocht werd een geregelde optocht; de generaals werden door hunne bewonderaars toegejuicht. Johannesburg, 30 Juli. De spoorweg-dirco- tie besloot opmetingen te doen met heb oog op de uitbreiding van hei spoorwegnet in de Oranje Rivier-kolonie en Transvaal. Duitschland. Den 18en Augustus zal te Baden-Baden 'heb bestuur van het centrale verbond van Duitscbe industrieelen eteue zitting houden, om de reeultaten te bespreken van de eerste lezing van liet ontwerp-tarief van invoer rechten in de commissie van den rijksdag. In den Tag zijn eenige mededeelingen op genomen uit brieven van graaf Caprivi. Na zijn aftreden als rijkskanselier schreef Ca privi den 17en Maart 1895 uit Montreux „Met betrekking tot de agrariërs zie ik zwart en komt mij eene revolutie op agrari- schen grondslag niet onmogelijk voor en voor 't oogenblik gevaarlijker dan eeua sociaal democratische. Wanneer de agrarische bewe ging zoo voortgaat, wie wil haar dan tot staan brengen? Bedenkelijk is ook de terug werking van het agrarische drijven op een korps officieren, dat in invloedrijke bestaud- deelen met deze beweging samenhangt. Wan neer onze jonker begint zijne gezindheid af hankelijk te maken van zijne inkomsten en wanneer hij, tot voorwaarde van zijn royalis me maakt, dat de staat onmogelijke dingen voor hem moet doen, dan is het beste in on zen kleinen adel. zijn trouw aan koning en staat, verwoest en zijne waarde voor den staat zoo verminderd, clat men zich kan af vragen Is het voor den staat nog de moeite waard, voor dezen stand offers te brengen?" Frankrijk. President Loubet heeft een besluit onder teekend, waarbij de marineprefect te Toulon, admiraal Beaumont, en de commandant van de marine-divisie van den Atlantische® oce aan, admiraal Servan, ontslagen worden uit het-door hen bok 1 eede ambt. Do tegen Servan genomen maatregel moet veroorzaakt zijn door incidenten, die zich onlangs hadden voorge daan aan boord van een der'schepen van zijne divisie, ten gevolge van eene uit sanitair oogpunt gebrekkige inrichting van het schip. Van Beaumont bevaitte onlanga een nationa listisch blad oen interview, dat eene kritiek inhield tegen het beleid van den minister van marine. Ook werd hem verweten, dat hij zich niet correct- gedragen had bij hot nationale feeet van 14 Juli jl. Ya«n twaalf geestelijken in liet departement Pas de Calais is de uitbetaling van bet trak tement geschorst wegens hunne aanvallen tegen de regeering bij haar optreden tegen de geestelijke orden. De schoolopziener van Saint-Affrique werd op eene inspectiereis te Camarès op de open bare straat door dertig met) stokken gewapen de vrouwen aangevallen en met vuil gewor pen. Hij vluchtte in hot schoolgebouw, dat een tijdlang door verscheidene honderden per sonen belegerd werd'. De vrederechter was hem behulpzaam om door eene achterdeur to ontsnappen. Engeland. Naar gemeld wordt, zal de Koning na de kroningsplechtigheid het dal van de Dce in Schotland opzoeken Eenige Amerikaansche bladen hebben dépêches opgenomen van hunne correspon denten, waarin gezegd wordt, dat dc toestand van den- minister van koloniën Chamberlain verontrustend is. Hij zou, volgens hen, lijden aan eene hartziekte. Do Central News zegt gemachtigd te zij® deze berichten tegen to spreken. Wel is het herstel van den minister na hot aware bloedverlies dat hij heeft- onder gaan als gevolg -van "het ongeluk dat hem trof, langzamer gegaan dan me® gehoopt had, maar er heeft geen instorting plaats gehad sedert hij het hospitaal verliet. Thans heeft hij zijne bezigheden weer geheel opgevat. In- tussohen heeft het de aandacht getrokken dat op een verzoek van eene deputatie van de Trades Unions om eene audiëntie door den minister is geantwoord, dat hij daaraan geen gevolg kon geven zoowel om redenen van gezondheid als wegens zijne veelvuldig© bezigheden. Het lid van heb Lagerhuis voor de Orkney- eu Shetland» eilanden, de unionist Waron, heeft in eene vergadering van zijne kiezers verklaard, dat hij de politiek van de regee ring afkeurde en haar niet langer kon onder steunen. Hij was voornemens over te gaan tot do oppositie. Te Leeds is tot lid van het lagerhuis ge kozen de liberaal Rowland. Raman met 7539 tegen 6781 stemmen. Do gekozene vervangt, den conservatief Jackson, die tot pair ver heven is. Leeds was s~dort 1886 een conser vatief district; bij de laatste verkiezing, in 1900, bedroeg de conservatieve meerderheid 2500. Italië. De Italia Mill tare zegt. dat de juiste da tum voor de reis van Koning Victor Ema nuel naar Berlijn is de 22e April. Daar de Koning door Zwitserland moet gaan, koes terde men den levendige® wensoh in do ro georinggkringen te Bern, dat door die reis zichtbaar zou uitkomen, dat do hartelijke be trokkingen tusschen de bondsregeermg en de Italiaansohe regeering zijn hersteld. De pre sident van den bondsraad, de heer Zenip, zou de® Koning van Italië officieel gaan begroeten en een onderhoud met hem heb ben. Alle Italiaansohe bladen, de organen van de oppositie niet uitgezonderd, begroeten met voldoening de beëindiging van het di plomatieke geschil met Zwitserland, en gewa gen daarbij van de vriendschappelijke rol, door Duitschland hierin vervuld. De sterfdag van Koning Humbert is eer gisteren herdacht te Rome door rouwdiensten in het Pantheon en in de kerk del Sudario; deze laatste dienst werd door de koninklijke familie bijgewoond. De vereenigingen va® oud-st.rijders en van voormalige Gaaibal dia- Ti en begaven zich in optocht naar het Pan theon en legden daar kransen neder op het graf. Ook in de provinciën werd deae dag veelvuldig herdacht. Oostenrijk. De werkstaking van de boeren-arbeiders die eenige dagen geleden in Galicie, inzon derheid in de oostelijke districten, is uitge broken, neemt in uitbreiding toe. De openbare en de persoonlijke veiligheid rijn in gevaar. De werkstakers hebben bij herhaling tot wer ken gezinde lieden belet aan het werk te gaan en de gendarmen, die rich er mee trachtten te bemoeien, feitelijk aangegrepen en gewond. Zij; hebben den te veld staan den oogst hier cn daar vernield en hofsteden overvallen. Do gendarmerie moe6t bij 'herhaling van de wapenen gebruik maken. Benige boeren wer den gewond. Van de rustverstoorders en de agitators rijn verscheidene® in hechtenis ge nomen. Er zijn troepen ontboden ten behoeve jjo- handhaving van de orde. Wannoer do toe stand niet spoedig beter wordt, zal in eenige plaatsen do krijgswet worden afgekondigd. Zweden en Noorwegen. Uit Christiauia wordt aan de Vossische Ztg. bericht, dat een van de twistvragen be treffende do unie tusschen Zweden e® Noor wegen, waarover" in de laatste jaren een strijd heeft «teheers ht tusschen de beide staten, die soms een zeer boos aanzien had, de con- sulaatkwestie, eerlang tot oplossing schijnt te zullen "komen. De unie-oonmiisie namelijk, die in Januari jl. op aandrang van den Zweedschen minister van buitenlandsehe za ken Lagerstein is ingesteld, heeft hare werk zaamheden ten einde gebracht en is tot het resultaat gekomen, dat voor Zweden en Noor wegen eene afzonderlijke consulaire vertegen woordiging uitvoerbaar is, zonder dat dit. af breuk doet aan de gemeenschappelijke diplo matieke vertegenwoordiging. Wanneer nu de beide regeeringen die thans op den grondslag van de in de unie-commissie verkregen over eenstemming Ag verdere onderhandelingen moeten voeren, eveneens 't samen eens wor den en wetsontwerpen indienen, die den bij val vinden van de volksvertegenwoordigingen, dan zou deze twistvraag eindelijk vau de agenda kunnen verdwijnen. Intussohen staat 1 Indische Roman DOOB Movr. O VI N K8 OER. Op een gegeven oogenblik zag Nita juf frouw Nieuwmeijer alleen voortwandeldcn en voegde zich naast haar, terwijl zij sprak .Juffrouw Nieuwmeijer, ik had u al eerder Willen zoggen, hoe het mij spij.t nog niet nader kennis niet u gemaakt te hebben. U weet mis schien, dat ik weinig uitging, omdat ik voor nujn examen werkte." Do toegesproken dame had met half afge wend gelaat geluisterd, nu wendde zij zich ge ntel tot Nita, doch de aanblik van het snoe zig lief gezichtje scheen hare ergernis eer aan te wakkere® dan te verminderen. Het kan mij volstrekt niet. schelen, juf frouw Wendeler, welke reden u wêerbield mij ivne visite to brengen, zooals u had behooren <o doen,"' jprak zij soherp. ,,U beeft er mee So toon di al lcr-behalve welopgevoed te zijn. -4'iin vader was Resident, diis ben ik zeel fleer niet uw mindere in stand, ik verlang fb eene dame behandeld te worden, begrepen juffrouw WcndeleiT' Was Nita. eerst verschrikt en ontdaan ge lest, nu begon haar bloed tooh te koken. -.Wafb bezielt u, juffrouw?" zeide rij ver ontwaardigd „ik kom vriendelijk tot u, en u spreekt tot mij alsof ik u grievend beleë- digd had; waarmee dan toch in vredesnaam? wij zijn elkaar volkomen1 vreemd, wat heeft u tegen mij:?" „Wel, niets natuurlijk," lachte de ander schamperj „hoe zou het. bij mij kunne® op komen, dat er ook maar het geringste zou zijn aan te merken op de aanbiddelijke juf frouw Wendeler, die ieder weet in te pakken en den lieer en het hoofd op bol brengt, zon der er in hare onschuld iets van to merken, zoo'n duifjeMaar wil ik u eens wat zeg gen?" vervolgde zij', rad en driftig sprekend, „weet u wat. ik zeker geloof, wat ik bij intuï tie voel bijna? dat er geen behaagzieker on oprechter schepsel rondloopt dan u, ja ut, juffrouw Wendelerhet ooquetsto meisje ter wereld had niet behendiger baar spel kun nen spelen om...1' Zij zweeg, nieti zoozeer Vfireiohrikt dJoov Nil a's doodsbleek gelaat als wel omdat zij den heer d'o Lanter zag aankomen. Even kleurden zich liaro gele, tanige wan gen. Haar meester zou toch niets gehoord hebben 't Was cok dom geweest hare ergernis en jrdoefrio zoo luido luobit te geven, maar cïat malle nest had inbuftsohen haar portie beet. Nu. mijniheer moest weten waf hij deed; als hij liet mooi va® dat wicht had afgeke ken. zou h'ïjt nog wel cv nis met heimwee aan de lekkere schotels va® juffrouw Nieuwmeij- i terugdenken. En langzaam, als was er' niets gebcuid, wandelde zij verder. Cat ooit [je, 1 rig met een planfjo uit te grave®, uit de vento iets toeroepend Nita drukte tl hand togen heb hart. dat klopte alsof het haai- uit de borst zou sprin gen en kampte met geweld tegen here tra iler!. Zou juffrouw Nieuwmeijer op eens gok zijn geworden Dit was de eenige verklaring, die liet meisje zich de eerste oogenblikken van haai- optreden geven kon. Maar dadelijk daarop weid de ljeteekcaiis der boosaardige woorden haar duidelijk en bigreep zij ook d drijfveer va® de handelwijze der onue jongejuffrouw. JaJoersdbheid had haar zoo doe® sproken, zij zag i.n Nita eene mede dingster. Het meisje ho rde maai- half wat de gast heer tot haar sprak. Niets kwaads vermoe dend, onderzocht hij bezorgd, of rij zoo bleetk zag door oververmoeidheid' of door de warm te, die nu wel wat diukkend werd. Vond zij heb goed, als men dua naar de passangrahan ging om daar nog wat gezellig bijeen to zit ten tot het tijd was om te rijetafele® In- tuissobe® had hij Nina's hand op zijn arm gelogd e® trachtte haai- tred) een weinig te matigen. Doch zijn gezellin schreed snel voort; liet kostte haar moeite te antwoorden, dat zij erg verlangde in de passangrahan van de wandeling uit tc rusten. De heer de Lanter verbaasde zich in stilte, dat het tochtje door liet Bosch' een flink, gezond meisje als Nita, zoo had aangepakt. Juffrouw Nieuwmeijer had wil van haar werk, voor Nita was do dag verder bedorven. Zij verontschuldigde hare minder opgewekt© stemming door migralino voor te wonden, doch hoe langer zij over de Icelijkc toespelin gen van juffrouw Nieuwmeijer nadacht, des te verwarder en Warmer werd haar arm hoofd, zoodat zij eindelijk naar waarheid kou ge tuigen brandende hoofdpijn te hebben. De vriendelijke bezorgdheid van allen, vooral van den gafethecr die zoo naïef zijne onrust liet) blijken, alsof Nita zijn kostbaar eigendom was, maakte haar nog verlegener. Hare wan gen brandden in koortsgloed, hare groote oogen schitterden niet hooger glans door do teruggehouden tranen, nooit was Nita mooi er geweest. Juffrouw Nieuwmeijer verging van nijd. Er sprak onverholen bewondering uit de blikken der heeren. de meisjes fluis terden met elkaar, mevrouw Perkens maakte zich ongerust en dö heer de Lanter luid er schatten voor over gehad om heti beminde meisje in zijne armen te neinen en haar ge zichtje vcor al die hinderende blikken aan zijn borst) te verbergen. Nita wilde echter niet opstaan vóór do rij-ttafel was afgeloopen Zij deelde hare kamer met Jowicu en Kat- tie, zij: moest zich dus goed' zien to hou den Vriendelijke Kat tie merkte wel, dat Nita zich geweld aandeed zij vroeg niets, maai' ging stil naast haai" liggen en verkoelde haar brandend hoofd met compressen eau de Co logne en ijswaiter. De heer de Lanter nad' een grooten klomp ijë aa.n de kamer laten afeeven. Onder die lieve, koele handjes viel Nita- spoedig in slaap cn wëltevreden logde Kattio zich ook neer. Gelukkig, nu kon do dag nog vroolijk eindigen. Nita scheen nu con maal vandaag de hoofdpersoon te zim. ..Natuurlijk", peinsde Kattie, „zij zal nu wel spoedig metJ oom1 dc L-itfter gaan trouwen." En toen bedacht zij hoe streng mama Jö- wien en haar verboden bad ooit. met een enkel woord ook maar, op dio mogelijkheid' to doelen. Doolt dat verbod zou nu niet lang meer in acht genomen behoeven to worden dacht Kattie verder, iedereen kon zien. dat oom Charles Nita aanbad. Geheel opgefrisebt en zonder pij® werd' Ni ta wakkermaar de oude opgeruimdheid! wilde niet terugkeeren zijl bleef stil en bleek in een hoekje naast mevrouw Perkeus zitten, in aai' verklaarde steeds weer even vriendolijk op de herhaalde vraag naar haiar welstand, dat. rij veel beter was en zeker geheel zou opknappen Zij moest zica nu goed houden niet denken, dat was maar heb Beste, en juf frouw Nieuw me ijier zooveel mogelijk ontwij ken. Dit kostte Nita trouwens weinig moeite, de hui.-houdster zorgde wel. dab zij uit da nabijheid van het jonge meisje bleef. Met een verlicht hart zag deze eindelijk de waigens voorkomen die het gezelschap naar Parakan terug zouden brengen. Mevrouw Perkens gaf Nita in overweging of rij ook liever vóór het. eten naar Tembong Goenoeng terug wilde keeren dan, volgens af spraak. bij den Assisten-Resident blijven di- luwen, doch haar logeetje, die wist hoezeer Wien en Kattie zich op den avond verheug den, dacht ei' niet aan spelbreekster" te zijn. De Trissohe wind op de® thuisrit had haar bovendien erg verkw-ikt. zij Was heusch zoo goed als beter en mevrouw Perkens geloofd© lvaar, toen riji het' fijne blokje op d'o Wan een terug zag Tcomen, terwijil Nita ook weer helder uit de oogen keek. Juffrouw Niemvmeuer kwam niet aan ta fel, zij voelde zich onwel e® bleef in bare kamer, niemand mistte het stuursohe, sjagrij}- nige gezicht vooral Nita was blij. dat zij den blik der scherpe zwarte oogen niet behoefde to ontwijken. Het diner was fijn en uitstekend toebereid, doch de bediening liet wel wat te wen-chen over. Wordt vervolgd

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1902 | | pagina 1