P0STL Stoomwasscherij. VICHV *4 ff een oof dpijq rqeer üe }{uur: 1 r Uit den omtrek. STADSNIEUWS. Amersfoortsclie Tramwi-Maatscliappij AD V E RT ENT IÈN. StooütmfaM je VoIMde" openbaar Aanbesteden: verandering van betrekking, Paarl Collier li n Qj VEBHUIZIN&EN onder CiRriJ iEK Co. marinus de rijk. Boekhouder. jjg jytaotsdhappij. tot bevordering der Vuist yjerde gasteren en heden, te Am- baar 60-jarig beeuaatn. ie Vrijdag avond gehouden feestelijke Jering der Maatschappij zijn tot eere- benoeiiid' Minister dr. A Kuyper. 1 in betoonde sympathie in liet scueven i'| door onderteekeningen uit 's Rijks- '«f ter reorodiucbie af te staan voor een liet besouur uit te. geven; en ver- de heeren F. J- Nieuwenhuis te Utrecht, wuurvlid der Mij.., en sedert vele jaren l k,]ast root de restauratie van de Dom en Van Malsen te 'g Gravenhage die stadhuis te Bolsward restaureerde. j>> directeur-generaal der Maatschap- "ot exploitatie van Staatsspoorwegen heeft „rlof verleend von vier maanden, in- V*1 ,e I October a. s., aan den sectie-inge- b V dir. J- c van Reigersberg Versluys, to fftogenbosch, ten eönde gedurende diem zorkzaam te zijn aan een opdracht van ytuwbonoemden gouverneur van Suri- )tDe Ingenieur" meldt, zal de heer Reigersberg Versluys gedurende de i October een onderzoek instellen bij 1 ti smalspoorwegein in Europa, om Ut J begin November naar West-Indië te h ui eten" de huidige voornemens betreffende jspooraanleg in Suriname tot werkehjk- dan zal de heer Van Reigersberg Ver- in dienst dier kolonie overgaan om als ^eUr van aanleg en. exploitatie op te tre- Z* P. suite gak ot - vo» ereda en om )oraa|j vo» ;W CWt-ij c l: 'ES k vc4 de ilce „Do nieuwe beurs. Een niet zeer 'j cordeel over de nieuwe Amsterdam- lkeW8 geeft de „Opmerker", bouwkundig hank ^yjd. ffij verstouten ons", schrijft het blad, verklaren, dat, „als er in de bestektee- gcziei j^en", die wij voor ons hebben, „niiet vika J[c° veranderingen zijn gemankt", het ca wenste der Beurs er al even pover zal aarVi: -cc, cr dezelfde soort van wanverhoudin- ewaa» 'in'iai heerscheu als in de gevels. Wij ijds;. een deel der gevels ontd'aan der gezien, en blijven ons verbazen I*.mate an verblinding de Amsterdam se u jjediliteit. er toe heeft kunnen brengen, "ent i^entwerp Berlage goed te keuren, nadat zij goed materiaal kon beschikken, bijv. bet ontwerp Sanders en Berlage der lag, later iu het ontwerp Weissman. d Xaar Tub. verneemt zijn te Enschedé jtenten van politie van gemeentewege 'ad en zal een bedrag van ongeveer worden uitgekeerd aan de nagelaten tkingen van den agent De Ruiter. ui De Blar i ou miBche kolonie Ki, uaar het Vad. verneemt, den klein- W idd in groenten langs de huizen gestaakt iwdtzich nu slechts met den groothandel w Daarentegen iabrioeert de kolonie u limonade, waarvoor de vroegere groen- ^2 nerkooper, do caaididaat in de theologie 11 Vncs, als reiziger het land doortrekt. uvn herinnering aan de &»ord te Haarlem. Dfe goederen, nage- yC a door do vermoorde juffrouw Van Wee- te Haarlem zullen tegen October a. e. Hocht worden. iker 't algemeen is het oud. verlegcu goed. IU juffrouw Van Weemen gedurende haar -alles bewaarde. Alles is vuil en stoffig, een flinke schoonmaak was noodig om goed toonbaar op de verknoping te bren- d, Niet minder dan 7 verhuiswagenladin- e 6]n naar het venduhuis overgebracht. •-Vrijgesproken. De rechtbank to ai^Jeiterdam sprak Zaterdag vrij H. Schaefer ii v.: diens vrouw, beschuldigd van bedriegelijke wia mkbreuk en gelaste hun onmiddellijke in- njheidstelling. Wegens verduistering van een piano, die Schaefei* op afbetaling had gekocht, werd 1 sot 1 maand veroordeeld. De opwerping nietigheid der dagvaarding in de eerste k werd door de rechtbank ongegrond ctdi nkUard. 'a '-Frans Roeior wordt gezegd ern- nig ongesteld! te zijin, zoodat hij wel niet ter ïechtzittiiig van de Haarlemsche rechtbank p Donderdag a. s. zal verschijnen, en de 10 - uk uitgesteld of bij verstek behandeld zal OittT O* Briaen Hij! i» *9 morgens naar Prinsemhago g&- gaan, om er brieven voor Beek te halen, doch niet meer teruggekeerd. Zijn brieventaach is later aan den weg gevonden. Naar men zegt moest D. 's avondë een be drag van f 60 aain de posterijen afvragen en was hij daartoe niet in staat. Ook eenigen tijd geleden kon hij een be drag van f 100 niet ver-antwoorden. Do man gaf voor dat geld verloren te hebben. De zaak is teen gesust, onder voorwaarden dat D. het geld door kortingen van zijn tracte- ment zou aanzuiveren. Nu doch zich weer dit geval voor. zoodat er thains grond is voor ernstige vermoedens. I De man is gehuwd en vader van jeugdige kinderen. De wagen meester van het salonrijtuig der Koningin-Moeder, de 34-jarige Beukelman, had de vorige week, toen hij met het ledige salonrijtuig te Utrecht arriveerde het onge luk te struikelen, waardoor hij zich zoo be zeerde, dat zlinkerbeen in het ziekenhuis te Utrecht is afgezet. De Koningin-Moeder laat dagelijks naar zijn toestand informeereu. Een ernstig ongeluk is geschied nabij het gehucht Kijkuit onder de gemeen te Axel. De voerman J. N., die op een kar met steenen was gezetefi", sprong onder het rijfden er af en viel. De kar ging hem dwars over het lf«f. Onmiddelliik toegeschoten lvulp mocht niet meer baten N. bleef op de plaats dood. Brand! te Helmond. Gelijjk wij Zaterdag nog in liet kort in onze avonduit- gave konden melden heeft in den nacht van Vrijdag op Zaterdag een zware brand ge woed in de stoonibontweverij van de firma W. G. I. Ramaer en Co., te Helmond. De brand ontstond omstieeks 1 uur. De vonkenregen was ontzettend. Te ongeveer 4 uur was men het vuur meester. De rnagar zijnen benevens de daarachter liggende spoel-, scheer-, sterk- en pakkerij zijin geheel in asch gelegd. De kantoren en weverijen bleven be houden, doch hebben veel waterschade be komen. Allo schade wordt door verzekering gedekt. Een 300-tal arbeiders zijn door den brand voorloopig broodeloos geworden. Een pekelveld. Op het gelaat van vele Arnhemmers die Zaterdag het Jans plein passeerden konden we groote verbazing lezen. De sterk eaccidenteerde keienvlaktc lag daar als steeas in haar rustige rust Maar tussohen de keien pardon tusschen de ver zameling van zeer merkwaardige specimina van Skandinavisch dilivi'um, die ons gemeen tebestuur op waardeerbare wijze in stand houdt en utiiiseert tevens schoten niet meer op de frisch groene grashalmen die er zoo welig tierden. Er was een verandering ge komen. Een witte laag bedekte alles. Was het sneeuw of rijp of was het wat anders? Een onderzoekend jongmenscb proefde eens van de glinsterende stof en zal wel tot de ervaring gekomen zijn dat het zout was. Zoo zal het ook wel een heer gegaan zijn die eveneens de glinsterende stof nader onder zocht! En waarom dat zout? Om het Jansplein te ontgrassen en onzen waarden zodensteker wat werk uit de hand te nemen. Daarom was het Jansplein Zaterdag een pekelveld en een zout-steppe. N. Arnh. Ct Er is weer eens een inbraaku jf-Haarlem. Door middel van een valschen Intel hebben dieven zich toegang verschaft de machinefabriek van de firma W. H. icobs in den Veerpoldcr. Op het kantoor i de deur van een ouderwetsche brandkast dorceerd en vernield. De dieven vonden _briiwel niets, daar de firma nooit geld aoh- 'r nut Overigens bleef alles onaangeroerd. daders zijn onbekend. -Geld diefstal. Eenigen tijd geleden sa; frd in een der hotels in de Doelenstraat Amsterdam een Engelschman voor een «dijk bedrag, bestaande uit Engelsche o sterling, die den beeldenaar van wij- Koningin Victoria droegen, doch niet een jaartal voorzien waren, bestolen, fro dezen diefstal werd destijds aangfiCe bij de nolltie, die thans den dief c! eijot gevonden te hebben en hem Vrijdag hechtenis heeft genomen. De dief schijnt zich verraden te hebben te trachten zich door inwisseling van gestolen goudstukken te ontdoen. Kj den goudsmid F. Huissen, Vijzelstraat **8m namelijk Vrijdag een meisje uit een biperij uit de buurt om een Engelsch te wisselen. Het gebeurde wel meer dat met een dergelijk verzoek bij dèn heer hwsen, die veel "vreemdelingen in zi jn win- ^jgt, kwam en daarom werd ook thans .dit verzoek voldaan. Dit muntstuk droeg beeldenaar van Koningin Victoria en was van een jaartal voorzien. De politie schijnt nu hier de lucht van ge- te hebben, en deuzclfden dag kwam wnmmerair in den winkel des hecrcn om op het muntstuk beslag te leg- terwij'i de dief achter slot en grendel (N. r. N.) - "Verdwenen. Do postbode Dielis- t te Beek (N.-Bwordt sedert eenige vermist. gededen zijn waarop prof. dr. W. Koster te Utrecht het hoogleer aarsambt aan de univer- sitedt aldaar aanvaardde. aDo heer P. J. Küster, eerste onderwij zer aan de WiUebrordusschool te Utrecht, alj jbenoeund tot hoofd aan de Roomsch-Ka- tholicke school te Harlingen. aiOp de heden te Utrecht gehouden paardenmarkt waren 1800 paarden en veulens aangevoerd. De paarden werden verkocht van f 40 tot f 750, de veulens van f 60 tot f 245. Te Baarn worden pogingen aangewend om aldaar een afdeeling op te richten van de Ned. Mij. van Toonkunst. Hilversum. Alhier is opgericht, de R. K. Vereeniging bot bevordering van Spaarzaamheid genaamd „Spaarbank de Voorzorg". De koninklijke goedkeuring op de statu ten is reeds verkregen. N ij, k e r k. De arts v. dl. Steen v. Omme ren zal, naar wij vernemen, benoemd worden tot officier van gezondheid bij heb leger. D"e le luit. W. F. N. von Hombracbti zal zitting nemen in de commissie, welke te Arnhem (standplaats vaui dten d'iv.-oom- mandant) heb examen voor vaandrig zal af nemen. *-De 2e luit. A. Ruije wordt in den a. s. winter belast met het doen van krijgsge schiedkundige nasporingen in het gemeente archief Dé paardenarts der le kl. (kapitein) J N. Ballangée wordt met October overge plaatst. naar 's Gravenkage. Door de troepen, alhier in garnizoen, moeten tot 1 Dec. a. s. nog tweemaial per week kleine manoeuvres worden gehouden. Was de sterkte, toen de lichting op was al zóó gering, dat men met vlaggen en lijn tjes moest werken, hoe zal het dan gaan nu de lichting weg is? Onder leiding van den 2e luit. Van Ensahut zullen alhier gedurende de» a. s. winter extra gymnastiek en sckermeursussen worden gegeven. Dit houdt verband met de nieuwe bepaling, dat ouderofficieren niet tot dd. luit. te velde kunnen worden benoemd indien zij niet een dergelijke» cursus heb ben gevolgd. De miliciens der lichting 1899, die bij het 5e reg. inf. voor herhalingsoefeningen ondér de wapens waren, vertrekken morgen met groot verlof. Aan den soldaat A. van Rheenen, van het 5e reg. inf., gedetacheerd te Kampen, is de bronzen medaiille voor 12-jarigen trou wen dienst toegekend. De heen- Van Lanscbot Hubrecht heeft, Wegens gezondheidsredenen, ontslag geno men als penningmeester van de commissie van toezicht der muziekschool. In zijn plaats is, naar wij vernemen, benoemd de heer I. M. J. Hoog. Middag-concert „Amicitia" Woensdag 24 Sept. 2A uur, door het stafmuziekkorps van het 5e regiment infanterie, directeur G. K. G. van Aaken. Programma 1. „En route'", Marcho Militaire, Van Aaken; 2. Ouverture „lm Italiënisohen Style", Schubert; 3. „Scènes Hongroises", Cor tège-Beuéd iction Nuptial ei-Sortie de l'Eglise, Massenet; 4 Fantaisie clo l'opéra „H. Pabliaoci" (Paljas), Léon Cavallo; 5. „Mausohaft an Bord", Ouverture, Von Sup- pé6. ..Ave Maria", Lied, Schubert 7. Ange d"amour", Walzer, Waldteufel; 8. „Hommage a Fr. Chopin", Grande Fantai sie. Bekker. Id den volgenden zomer zal hier ecu groot muziekfeest worden georganiseerd bij. gelegenheid' van het 25-jarig bestaan van de afdeeling van Toonkunst. *-Naar men ons bericht wordt, ter te gemoetkoming aan het publiek, door dë di rectie van den tram geen dubbel ta<- r i e f meer gevorderd bij nachtdiensten. Ech ter worden, alsdan geen retourbiljetten of coupons in betaling genomen. Zaterdagavond' brak op het Spui do as van een met lijnkoeken zwaar beladen wagen, op een uur dat daar zeer veel meu- sohcu passeeren. De wagen kantelde geheel om, doch gelukkig zonder iemand te i-ef fen. De voerman kwam er met den 9chrik af. Heden kwam hier ten gemeeaiteHuiz^ iemand aangifte doen van de geboorte vau een kind. De gelukkige vadler was eoLter ver goten of het een jongen of een meisje was. (tableau!) Burgerlijke stana. 20 September 1902. Geboren Willem Barend, z. v. E. Lan- gras eu H. J. Bouhuijs; Macheltje, d. v. R. Callenbach en A. Smit. Ondertrouwd; Geen.. Getrouwd; Geen Overleden: Geen. 370ste STAATSLOTERIJ. Prijzen hii f' 70. 387 415 1090 1101 1719 1767 2381 2589 3887 4066 4975 4976 6114 6131 7093 7477 8622 8643 9089 9433 10273 10526 11281 11336 12001 12258 12787 12876 13132 13257 13780 14064 15181 15491 16289 16342 17021 17548 18727 18874 19938 20085 20960 5e Klasse prijzen van 509 699 712 1116 1159 1204 1785 1796 1841 2725 2754 2770 4598 4682 4752 5024 5332 5541 6145 6195 6641 7528 7615 7777 8690 8732 8743 9455 9496 10017 10769 10857 10868 11401 11427 11478 12282 12291 12539 12888 12903 12936 13462 13478 13482 14132 14555 14624 15583 15585 15609 16519 16598 16721 17719 17792 17935 19139 19354 19428 20170 20317 20328 720 891 1216 1556 2157 2257 3027 3381 4848 4391 5834 5853 6656 6723 7831 7953 8757 8862 10018 10174 10921 11095 11737 11901 12607 12688 12944 13029 13502 13519 14693 14871 15640 15841 16846 16873 18220 18499 19559 19671 20507 20774 1079 1666 2337 3503 4952 5962 6970 8380 8910 10182 11163 11932 12779 13037 13589 15011 16034 16886 18619 19866 20887 3e Lijst8880. 12091 en 14402, allen f 70, ontbreken. Tijd van Greenwich (Spoortijd). Dienstregeling, aanvangende i Mes 1902 Train Station Vertrek. Viirken- Aftuk Kitinpstriial. Anna Vurtreh Aiii.k A ank. 7.21 7.27 7.29* 7.34 7.40 7 27 I 7.38 7.42 7.53 7.40 7.51 8.02 8.13 8.- 8.11 8.26 8.37 8214 8.35 8 40 8.51 8.38 8.49 9.- 9.11 8.58 9.09 9.23 9.34 9.21 9.32 9.43 9.54 9.41 9.52 10 10.11 9.58 10.09 10.13 10.24 10.11 10.22 10.34 1045 10.32 10.43 11 09 11.20 11.97 11.18 11.36 11.47 11.20 11.26 11.59 12.10 12.20 12.31 12.34 12.45 12.58 1.09 1.28 1.39 1.49 2.— 2.06 2.17 2.28 2.39 2.40 2.51 3.— 3.11 - 3.26 3.32 3.17 3.28 3.34 3.45 3.3 «5 3.43 3.54 4.05 3.52 4.03 407 4.18 4.05 4.16 4.20 4.31 418 4.29 4.43 4.54 4.41 4.52 5.15 5.26 5.13 5.24 5.34 5.45 5.32 5.43 5.52 6.03 5.50 6.01 6.08 6.19 6.03 6.09 6.33 6.14 6.49 7.— 7.— 7.11 7910 7.31 7.55 8.06 8.17 8.28 8.28 8.39 8.46 8.57 8.58 9.09 9.13 9.24 9 25 9.36 9.55 10.06 I 10.06 10.12 Op Zon- en Feestdagen rijden alleen de tramdiensten met cursieve cijfers aangegeven evenwel des morgens in plaat6 van 10. 10.09 van het Station en in plaais van 10.11 10.20 van de Kampstraatdes avonds behalve 9.55, nog 9.4111.24 en 12.09 van het Station. De trams zijn op de wisselplaats bij het Politie-bureau ongeveer 5 nrnuten vóór aan komst aan of nó vertrek van het Station. Deze tramdienst vertrekt alleen op Vrij- üagen van het Station en op andere dagen yan de Yarkensmarkt. Naauiloozr V>'iino<>t.-<:li>i|>. Maatschappij tot Exploitatie van de te Zuilen, gevestigd te Utrecht. H. H. Aandeelhouders worden opgeroepen ter Algeiuecue Vergadering, ro houden op Maandag 29 September 1902, des namid dags 4 uur, in hot Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, aan de Mariaplaats te Utrecht. Te behandelen onderwerp Balans Winst- en Verliesrekening. üe Directeur, L. H. WESTEltUOUT. De Intendant in de Nieuwe Holland- sche Waterlinio zal op Dingdag 30 Sep tember 1902, des middags te 12 ure, in het militair magazijn van levensmiddelen op Damlust te Utrecht, onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog, bij inschrijving, n het De levering van het noodige lig- stroo voor het nachtleger in de garnizoenen te UtrechtAmers foort. Gorit.chem en Naarden, ge durende het tijdvak van I November 1902 tot I November 1903. De voorwaarden van aanbesteding ou leve ring liggen tor lezing op het bureel van den ondergeteekendo, Rijnkade No. 12, to Utrecht en in de garnizoens nachtlegermagazijnen ter plaatse. Utrecht15 September 1902. De Majoor-Intendant voornoemd A. A. KLEIJNHENS. Wegens vertrek naar het buitenland wordt te koop aangeboden eene mooie Villa, gelegen tusschen Amsterdam en Utrecht, on geveer 16 kilometer van Amsterdam, aan het spoor, 2 kilometer van het statiom, waar circa 20 treinen per dag aankomen. De Villa, zijnde huis met bel-ótage, bevat 9aloneetkamer met waranda en 5 andere kamers, allen voorzien van fraai meubilair en andere huishoudelijke benoodigdheden. Verder keuken en kelder, alles voorzien van electri8ch licht. De omliggende tuin, ongeveer 1H.A. groot, bevat diverse soorten vrucht-en andere groote boomen, benevens een grooton moestuin. Gunstige gelegenheid tot jagen en visschen. Ock tweemaal per dag verbinding per boot mat Utrecht. Koopprijs met inbegrip van meubilair, roei- booten, enz., f 12000.— op gemakkelijke betalingsconditiën. Te bevragen bij L. GRELINGER, Amstel 206, Arasterdam. JONGMEN8CII26 j.defrigen stand bekend met Boekhouden en A «I- uiiuiMlratie, wenscht liefst Prov. UTRECHT of GELDERLAND' PrlniH relërentiën. Br. fr.letters A. B.aan STEGMAN's BoekhandelRotterdam. TE HOOP gevrHHgd door eene familie liefst van particulier. Prijs onbepaaldkleur mooi. Discretie verzekerd. Offerten onder no. 371, bij J. BRUNT ZOON, Boekh.den Haag. IjH! Hel beste iJIIl.Mondwater ter Wereld! Ji BERGPLAATSEN VOOR INBOEDELS OPGERICHT 1881. AHSTERIIAM DEN HAAG AKKHEM Loidsche Kade 70. West-Einde 48. Parkstraat 70. Telef. 822. Telef. 20. Telef. 61. Ondste en grootnt* inrichting van dien aard in Nederland. Materieel van onover troffen netheid en zuiverheid, hot belangrijkste van het land Alle der firma toevertrouwde ORDERS worden tegen de biliyk^tc voorwaarden en tot algeheele voldoening der lastgevers uitgevoerd. Alvorens te gaan verhuizen, vi-age men euuditiëu hij «le firma DE GKUIJTER Co. De Hoofdpijn-Eau de Cologne van JOHANN MARIA FARINA, Dr. E. MEITZEN ain Dom sr.n tiöl», geneest onmiddellijk na gebruik de zwaarste hoofdpijn. Verkrijgbaar hij alle Drogisten en Purfumeriehandelaren. ImporteursMAURICE FOORT Co.Amsterdam. Ken buitengewone mooi» BUI TENPLAATS met huizingo, stal-, koets huis enz., gelegen op ruim een uur afstand van een groote provinciestad, die uit muntende inrichtingen van onderwijs bezit. Te bevragen Architect VAN VIEU- KEKHKN 38, van Speith-traal, DEN HAAG. HKBWEUEKAXA1L, UTRECHT. Billijke prijzen. Vlugge bediening. Echt Water van Bronnen -nu den franechen Staat. CÉLESTÏHS - HOPITAL GRAM DE-GRILLE PASTILLES ÏICHY-ETAT y'rST£"' COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT "bouten.1*4 ZOUT VICHY-ÉTAT wateren. Vraagt do nieuwe gratis prijslijst der British Stamp Importers Co., Vijzelstraat 72' Heerengr. 559 Arasterdam. Eono JUFFROUW, 24 jaarde drie moderne talen machtig, geroutineerd Boek houder volgens Ital. methode met veel han delskennis wenscht van betrekking te veranderen tegen een minimum salaris vau f 600.— Brieven lett. D. 15, a/h. Alg. Adv. Bur. ROUMA Co., Amsterdam.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1902 | | pagina 3