BINNEN LAND. werker van een der Brusselscho bladen de volgende verklaringen afgelegd „Het >s op uitdrukkelijk verlangen van H. M. zelve dat er geen baJseming van hölj lijk heeft plaats gehad. Zij wilde daar niet van hooren cn zeido dat. volgens haar, het voortbestaan van het stoffelijk omhulsel in strijd is met de voorschriften van den gods dienst, die op Assche Woensdag zegt„Her inner u dat gij van assche zijt en tot asoohe zult wedorkeeren." „Wij hebben ons in alles gedragen naar de voorschriften der betreurde vorstinhet, is ook, volgens haar verlangen, dat ik haar lijk gekast hob, geholpen door vijf nonnen, csn zelf het deksel heb geplaatst op do eerste kist, o«n hare trekken te verbergen, voor de werklieden, die die tweede en derde omhul sels, in lood en eükmhout zouden aanbren gen. „Indien de lijkpleohtighcdeo zoo eenvou dig waren, dan is dit' oveneens ap uitdruk kelijk verlangen der vorstin. De Koning be aamde dessen wetisch. zeggende dat hierom trent tusschen hem en do koningin eeiie over eenkomst was gesloten en dati in zijn eigen, testament bepaald is. dat k ij e e n e 11 o g veel eenvoudiger begrafenis e i s 0 h t. „Wad het spoedige vertrek van den ko ning naar Luirthon betreft, zeide dr. Thiriar Toen Z. M. naar Spa gekomen was, bij het 6toffclijk overschot der Koningin, had hij hoegenaamd hot voornemen niets naar t Zui den van Frankrijk lenig te keeren. Ik beu hoa zelf die, 11a onderzoek ou wegens eeno aamdoening in d© koel., waarover liet be roepsgeheim. mij verbiedt, nader uit tc wij den, den Koning voorgeschreven heb, terug 'te gaan naar Luehoui. Zijne kuur aldaar was hcan gunstig, maar hij moet ze voltooien cn, daar reeds in October de sneeuw begint te vallon to Luahon. was het dus noodig dat hii nu onmiddellijk terugging." Het blad neemt die verklaringen op, zon der nadere bctnerkingeni. Frankrijk De afgevaardigde Coo-h in verklaart in hot Journal des Dóbats. dat hij tengevolge van die rede van eten n lin.ister-preeddent Com bes afziet van rijm voornomen oan oeme inter pellatie over de redevoeringen van Pel let a u en Andrc te houden. D© minister van Marine Pelletan woonde gisterenmorgen in Marseille eon banket bij, waaraan 1200 personen deelna men. In antwoord op verscheidene tot hem gerichte toespraken protesteerde Pelleitan op nieuw tegen den zin dien men in zijne woor den. doelende op ean naburige mo gendheidhad gelogd. Hij noemde het telegram, dat hem als een man voortitelt, die hoii voornemen zou hebben de naburig© na ties aan te vallen, een fatale leugen. Hij bracht. vervolgens in herinnering dat hij steeds met woord en geschrift tegen het vey~ langen naar veroveringen had gestreden Hij ziet in de jegens hem verbreidde leugens het berucht© principe uitgedrukt: Laster steeds, iets blijft, er toch van hangen. Spanje. In de anti-olericale club te Madrid vond Dinsdag een drulk bezocht avondfeest plaats ter cere van de Fransche rogee- r i u g wegens hare houding tegen de congre gaties. Er werd gesloten haar een adhaesie- betuiging to zenden. Oostenrijk-Hongarije, Naar verluidt, hebben do Dinsdag gekou- deno mini «tori eeJo conferenties tot oene over eenkomst omtrent ecnigo gewichtige cijfers van rechten voor do texti ©I-industrie geleid, waartegen zioh in Hongarije een sterken tegenstand kenbaar maakte. Men beschouwt dit succci als een gunstig toeken, dat einde lijk eeno algeheele overeenkomst zal worden verkregen. Balkan-Staten Volgens berichten uit Macedonië neemt' do oproerig© beweging in omvang toe. Op verscheidene plantoon wer den verwoestingen aangericht aan spoorwe gen en tedcgraflijneii Finland. De gevoeligste slag die tot dusverre de Finnen getroffen heeft-, hebben wel teweegge bracht de in de nieuwe verordeningen opge nomen bepalingen, waarbij do machtssfeer van den Senaat ingekrompen, die van dc gou verneurs uitgebreid wordt, die bovendien j aan den censuur zijn onderworpen, terwijl voortaan dc Russen niet meer als uitlanders beschouwd worden; allo Finsche regeerings- posten kunnen en moeten al zoo met Russen bezet jworden. Japan. Uit- Tokio wordt van den 17en dezer aan do Timee gemold, dat het officieele verslag voor het den 31 Maart eindigende boek- j jaar aanwijst ean inkomsten een bedrag van j 267,100.000 yen cn aan uitgaven 266.800.000 yen. Onder do laatst en bevinden zich 10.200.000 yen, die dienden tot delging der openbare schuld. j Korea. Met- het oog op de daar tc lande heerschen- j do choloraK>pidemio is de viering van j liet rogeeringsjubileumi van don Keizer van Korea tot het volgende jaar uit- gesteld. Een telegram van den commandant van i hot Amenkaansche oorlogschip C i n c i n n a- 1 ti, Mao-Lean, gedateerd 20 Sept., meldt: Troepen der Vereemgde Staten verzekeren het verkeer van den spoorweg. Ik gaf heden verlof tot verplaatsing van Columbiaansoho troepen van Panama naar Colon en omge keerd. Langs icderen weg werden ongeveer 1000 man zonder wapenen ia een door Ame rikaanfiche marinesoldaten bewaakten trein als gewone reizigers vervoerd. Wapens en mu nitie gaan met een extra-trein, die eveneens door soldaten bewaakt, wordt, als gewoon vrachtgoed. Vereenigde Staten. Volgens de Daily News zal de nota van staatksecretarifci Hay betrekkelijk do Ru- nuxnscho Joden waarschijnlijk wel een doode letter blijven en Engeland vermoedelijk de eenige mogendheid zijan die haar heeft ver dedigd Uit het Westen wordt gemeld, dat de Fmlanders, wier emigratie sterk toege nomen is, aan staatssecretaris Hay willen verzoeken, tusschen beide te komen tegen Rusland ten gunste van Finland. Columbië. D© Engelscho consul to Colon heeft bevel ontvangen, zoo noodig allo Eugelsoh© oorlogs schepen die zich bij de landengte bevinden, ter beschikking te stellen van den comman dant van het Amerikaansche eskader. Het heet, dat de directeur der Amerikaau- scho maritieme academie al de te Annapolis aanwezige mariniers beschikbaar houdt om naar de landengte te vertrekken. De betmauninig von eon in. Kingston (Ja maica) aangekomene stoomboot bericiht, van een gevecht in den omtrek van Santa M'aria (nidt var van de uitmonding der Magdalena-rivier). De opstandelingen nemen een sterke srelling in bij; de stad. De verbin ding met Santa Maxta is verbroken. Aan gezien er geen levensmiddelen in de stad kumien komen, lijden de bowoaiers groot ge brek. Znld-AfriluL D© Rand Mail meld uit Johannesburg, dat eene van do oorlogsschuld volkomen' onaf hankelijke leen in-gj ten bedrag© van 20 millioen p. st. zal worden aangegaan, tot het verrichten van publieke werken van productie ven aard. De leening komt ten laste van do inkomsten der koloniën. De begrooting voor Transvaal over het dienstjaar, loopendo van Juni 1902 tot 1903 woidt geraamd aan inkomsten op 4 millioen cn aan uitgaven op 3.700.000 pond sterling. Allerlei. vMislukt. De poging van den heer Do la Vaulx om met zijn ballon „Méditerra- néën de Middellandsch© Zee over te steken, is weer mislukt. Do luchtreizigers zijn neer gedaald te Marseillan, een dorpje op eenige kilometers van het punt van vertrek. Alles 19 goed afgeloopen. vNavroji Manochjio W a dl i a, een voor name Pars in Bombay, maakt bekend, dat hij voornemens is ongeveer een m i 11 i c e n pond sterling voor weldadigheid;doel- ci.nden te schenken. De renten zullen dienen om personen, die ergens daar te lande, door een of ander ongeval beroofd zijn van mid delen voor hun levensonderhoud, te siteunen. vIn de zeebadplaats Etreta werd de makelaar Luoie David, boen hij met zijn vrouw aan het strand! promeneerde, door den den Parijjsoheu portretschilder Syndon door verscheidene revolverschoten gedood. De motieven tot die daad zijn niet bekend'. Syn don was met mijnheer en mevrouw David zeer bevriend. Hij stelde zich zelf in handen der politie. vVolgens een bericht uit Birmingham in Alabama zijn bij de paniek in de 11 e- ger-Baptistenkerk 115 personen om hot leven gekomen. vIn W e r b j e (Rusland) brak in een huis, waarin een groot© bruiloft werd ge- Vierd, plotseling een hevige brand' uit. D© ■vlammen verspreidden zich zoo snel, dat slechts een deel der bruiloftsgasten zich kon redden60 personen vonden hun dood, waaronder ook de bruid. vHen nieuwe hevige vulcani- sohe uitbarsting heeft Zondag jl. op St.- Vinoont plaats gehad Het kabelschip „Nowin.gtondat zich op acht kilometers van do kust bevond, moest zoo spoedig mo gelijk het ruime sop kiezen, slechts weinig scheelde het of het schip was door den regen van gloeiende stoffen in brand geraakt. Do werkzaamheden tot herstel van den ge broken kabel zijn gestaakt. De Staatscourant van Donderdag 25 September 1902, bevat o. a. de volgende Ko ninklijke besluiten: eervol ontslagen uit den militairen dienst A. W. F. Idemburjg, kapitein van den geno- ralein staf van het leger in Nederl'andisoh- Iudië, op non-activiteit eervol ontheven van het beheer van het departement van koloniën ad-inirerim onder dankbetuiging voor de door hem in deze functie den. lande bewezen diensten, J. W. Beiganeaus, minister van oorlog; benoemd tot minister van koloniën A W. F Idenburg, lid der Tweede Kamer der Sta- 'ten-Generaal benoemd tot commandeur in dé orde van Oranje-Nassau mr. A. E. Elias, secretaris generaal aan Het departement van koloniën benoemd bij hot personeel van den ge neeskundigen dienst der landmacht tot offi cier vam gezondheid 2e klassa do arts L. van den Steen van Ommeren; bevorderd tot commies der telegrafie lste klasse M. Verschoor, H. van Dijik Blok", L. M. Waale, G. Gijzen en. J. van Dborn, allen, thans commies der telegrafie 2e klasse; tot commies 2o klasse J. D. Kelder Azn. K. Zwart; N. W. F. Janssen; A. van1 Tui nen C W. T. HombergT. KuiperB. J. Waalo; F. A. van Vuuren en R. Veeninga allen thans commies 3e klasse; benoemd voor 4 jaar tot lid on voorzitter van den ingestolden Mijnraad jhr. C. A. H. van der W'icflc, oud-gouverncur-generaal van Ooet-Indië to 't. Gravenhage. Nadat het Adres van Antwoord op de Troonrede 24 September jl. door de com missie uit do Tweede Kamer aan do Ko ningin was aangeboden, hoeft H. M. het vol gende geantwoord „Mij no Hoeren, „Ik verzoek 11 aan de Tweede Kamer der Sta ten-Generaal Mijnen dank over te bren gen voor haar Adres van Antwoord. „Overtuigd van do toewijding dei- Kamer aan de zaak van het Vaderland, verneem Ik ook thans met voldoening do verklaring, dat 1 rij hom» beste krachten hoopt te wijden aan I do behandeling van do gewiohtigo voorstel len, welko bij haar zullen worden ingediend. „Moge God ook dit jaar baren arbeid ze- j genen." Gisterenmiddag werd door H. M. de Koningin, ter aanbieding zijner eeloofsbrie- evn. ontvangen de gezant, van de Vereenigde Staten van Mexico aan ons Hof. Bij H. M. do Koningin deneerden gis teren luit.-generaal jhr. Verspyck; den oud- 1 luister Ha-velaar, lid van do Eerste Kamer en den gep. vice-admiraal Stokluuyzem, afges treden commandant der zeemacht in N.-In- dië. aOp Vrijdag 26 September begeeft H. M. d© Koningin zich. per ex tra-trein van Don Haag naar Het Loo, vertrek Den Haag 1.10 n.m., het Loo aankomt 3.26. H. M. de Koningin-Moeder kwam gisteren ochtend' tc 's-Gravenhago aan en ver trok dien avond oin uur weer naar Soest- dijk. H. M. do Koningin begroette Haar Moeder bij aankomst aan het station. Ko ningin Emma dejeuneerde biji de Koningin en bracht daarna een bezoek aan de tentoon stelling van mdisch vlechtwerk. Het Belgische gezantschap te 's Graven- hage heeft het voornemen niet een plechtigen lijkdienst te doen houden voor do zielerust van H. M. de Koningin Maria Henriette. Deze onthouding laat zich verklaren door de precedenten waaraan het gezantschap ver plicht is zich te houden. Miulnier Ideuburg. Het Vaderland bevatte gisteren avond 11» verband met de inmiddels beves tigde geruchten over de benoeming van den heer Idenburg, het Kamerlid voor Gouda, tot opvolger vam wijlen jhr. mr. T. A. J. van Ascli vam Wijck, een artikel, waarin dè keuze van den heer Idenburg een goed'e wordt ge noemd, indien men aanneemt, dat een gods dienstig geestverwant van dr. Kuyper die portefeuille zou moeten krijgen. Het blad zegt daarin o. a. „De bedenking werd geopperd dat hij Indië alleen kent van den militairen kant. Zeker is het dat hij een met onbelangrijke militaire loopbaan achter zich'heeft. Na te zijn opgeleid aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda, werd hij in 1881 benoemd tot 2den lui tenant bij het wapen der genie van het Indische leger bij vertrok in 1882 naar Indië, werd in 1883 bevorderd tot eersten luitenant en in 1892 to- kapitein. In 1884 trad Idenburg op als chef der expediti onaire genie te Mand nor (Westerafdeeling van Borneo)daarna was hij werkzaam, in 1885 en 1886, bij de gen ie werken te Soerabaja en te Ma- lang en -bouwde de kampementen te Malang. In 1887 word hij adjudant van het korps genietroe pen en vertrok in 1889 naar Atjeh, waar hij on der anderen den bouw onzer versterking te Edi leidde. Van 18901892 voerde hij als plaatselijk chef der genie het nieuwe kampement te Padang Pandjang uitdaarop werd hij geplaatst bij het hoofdbureau der genie te Batavia, tot hij in 1894 met verlof naar Nederland kwam. Na omme komst van zijn verlof in 1896 werd hij al spoedig benoemd tot chef van het kabinet van den com mandant van het leger, een zeer gewichtige be trekking in de Indische militaire wereld, die hij vervulde tot April 1901. toen hij met. verlof naar 'Nederland kwam en bij de groote verkiezingen van 1902 gekozen werd tot lid van de Tweede Kamer voor Gouda. Als Kamerlid heeft hij zich in het afgeloopen zittingjaar doen kennen als een bekwaam, veel zijdig en buitengewoon ijverig man op koloniaal gebied'. Zeker hij is een Calviniatisoh Christen, maar, het mag hiier uitdrukkelijk worden gecon stateerd, dat hij 4e verdraagzaamheid' zelve is. Hij stond met zijn Calvinisme als kadet, aan de Koninklijke Militaire Academie en als officier in Indië, in levensopvatting lijnrecht tegenover de overgroote meerderheid zyner kameraden, maar dit- heeft hem natuurlijk kennis doen maken met hun beginselen. l)ie kennismaking heeft zijn opvatting voor hem zelf geenszins gewijzigd, maar ze heeft hem dit eene geleerd wawrdeeriing voor, het zich kunnen indenken in do moderne levens opvatting, die niet de zijne was. Idenburg is een goed spreker en een handig debater. Wij zullen niet gerustheid de portefeuille van Koloniën in zijn handen zien. overtuigd als wij zijn dat rijn verdraagzaam Christendom nooit militant zou optreden togen de millioenen anders denkenden. de Mohammedaansche onderdanen onzer Koningin in het verre Oosten. Intusschen, laten wij er dadelijk bijvoegen, dat er éen l>ezwaar wordt gemaakt tegen zijne benoe ming Wij bedoelen niet, dat men hem te jong vindt, omdat we dijt eerder een voordeel zouden noemen. Hij is trouwens ©enige jaren ouder dan de heer Lely, toen deze in 1891 voor de eerste maal minister van Waterstaat werd. Het bezwaar is dut: er zijn lieden die beweren dat het onmogelijk is, dat een. kapitein, der genie, als minister van Koloniën, wordt de hiërarchi sche chef van een generaal der genie, den tegen- woordigon gouverneur-generaal. Welnu, dit bezwaar is in werkelijkheid geen bezwaar." Het blacl zet dit nader uiteen. (Trouwens de benoeming tot minister heeft plaats ge- bad nadat kapitein Idenburg eervol uit den militairen dienst ontslagen is, zoodat het bezwaar geheel vervallen is). Ten slotte zegt Het Vaderland ,,De ernstige arbeid, die hij in 't afgeloopen zittingjaar verricht heeft in de afdeelingen der Tweede Kamer, stempelt hem tot een. man die volstrekt niet alleen de militaire zijde van de groote koloniale quaesties heeft bestudeerd. Rechtvaardigheid tegenover de nooden van Indië, het aandringen op horvormingen op elk gebied, ziedaar wat. wij het recht hebben van hem te ver wachten, door den indruk dien zijn Kamerlid maatschap gemaakt hoeft. Laat dr. Kuyper het bij die eene proef laten de keuze van een man, die vam zaken betrekking hebben op ons Aziatisch Nederland niets wist, tot minister van Koloniën. Zulk eene proefne ming is hoogst gevaarlijk hij wachtte zich voor eene herhaling Wil hij een man vam zyn richting kiezen, welnu dat is zijn reaht. Maar, waar we dat recht onom wonden erkennen, daar stollen wij van onze zijde den eisch. dat hij iemand kieze, die van koloniale zaken verstand heeftzulk een man is ontegen zeggelijk Idonburg." De Nieuw!© Courant laat rich a-ls volgt- uit over de benoeming van den heer Idenburg „Parlementaire ervaring bezit hij niet. Het departement is hem minstens even vreemd als Buitenlandsclie Zaken aan haar tegenwoordigen titularis was of is. Indien hij iets van de reus ach t ig© Indische administratie afweet, dan moet hij die kennis in het laatstverloopen jaar hebben verworven zijn arbeid in Indië, die hem tot een uitstekend officier gemaakt heeft, kan zich in die richting niet hebben bewogen Als militaire chef heeft hij zelfs niet dc verantwoordelijkheid van den. hoofdofficier gedragen. Als ambtenaar, als staatsman, als regeerder, als kenner van In- die zelfs, staat achter zijn naam een vraagleeken. Fransen van de Putto heeft eens verteld, dat hij bij rijn eerste benoeming tot minister van Koloniën niet recht wist, hoe eigenlijk een ko ninklijk besluit tot stand kwam. Hij trok daar uit de conclusie niet, dat deze leemte in zijn vreten hem voor dien post juist bij uitstek geschikt maakte. En allicht weet de heer Idenburg sinds eenigen tijd wèl, hoe men een koninklijk besluit maakt. Maar toen Fransen van de Putte in 1863 minister van Koloniën werd, was hij, wat er ook aan zijn kennis van het staatsrecht niocht ont broken, de aangewezen man om Uhlenbeck's op volger te zijn en reeds do erkende aanvoerder en woordvoerder der liberale koloniale partij' in de Tweede Kamer. Het sell jj nt wel of op den zetel van koloniën in de christelijke kabinetten niet die hoogero i zegen rust. waarop de anti-revolutio-aire partij voor zichzelvo gaarne bijzondere aanspraken doet 1 gelden. Op Keuchenius waren de stoutste ver wachtingen gobouwd binnen twee jaar na zijn optreden zag de Eerste Kamer zich genoopt, aan zijn ministerschap een eind te maken. In zijn af- treden werd voorzien op eene wijze, die aan Buys I bewondering afdwong voor de zelfopoffering van 1 baron. Maokay. Van Asch van Wijck was nau- J welijks onder gunstige auspiciën zijn -groote taak begonnen, toen de dood hem wegnar Aan een talentvollen student in de Indische politiek wordt thans de voortzetting toevertrouwd. Hoe in Indië wel zal geoordeeld worden over deze benoeming, waardoor de Koningin generaal Rooseboom zal instrueeren volgens de adviezen van kapiein Idenburg? Zal daar niet de vraag rijzen, die ook aan ons zich opdringtof niet de belangen onzer koloniën te licht werden geield tegenover de eisohen van kabinets-politiek? Of Indië's belang bij deze keus den doorslag gaf, dan wel of <le premier, op hoop van zegen, maar een greep deed onder zijn naaste volgers? Dat het ministerie in Van Ascih van Wijck den eenigen Kuyperiaan verloor, die daarin naast den kabinetsformeërder zitting had dat het even wicht tusschen de verschillende fracties der - meerderheid moest worden bewaard door even redige vertegenwoordiging in de regeëring dat daarom de keus beperkt was en andere oplossin gen met name die van het gierucht, dat dr. Kuyper zelf zijn plaats aan Binnenlandsche Za ken voor die van Koloniën zou verruilen te dwaas waren om van te «preken, o zeker, zulke overwegingen ontgaan ons niet. Maar haar waar de was zeer betrekkelijk tegenover de be teekenis van het te bezetten ambt en voor de Nederland- sche natie gelden ze niet. Het is mogelijk wij hopen het dat de nieuwbenoemde minister van Koloniën t-oont de soldaat te zijn. die den maarschalkstaf. in zijn ransel geborgen, verdient. Het is mogelijk, dat dr. Kuyper zijn mede-regeerders, niet zijn volge lingen, met zoodanige scherpzinnigheid en men- schenkennis weet te kiezen, dat Indie en Neder land hem oens ook voor deze keuze dankbaar zul len zijn. Maar wel zwaar is de verantwoordelijk- 'heid, die de eerste raadgever der Kroon door het 1 koninklijk besluit van 24 September op zich laad de en wel diep moet hot vertrouwen in zijn door zicht zijn bij hein, die deze benoeming toejuicht." Naar Het Dagblad verneemt denkt de gou/verneur-generaal van Nederlandsch-Indië er ernstig aan zijn hooge betrekking neer te leggen. Voor velen was hot geen geheim dat de gezondheid van generaal Rooseboom veel geleden hoeft door het in tropisch klimaat verrichten van zeer druilcJke bezigheden, hem voor het meerendeel vreemd. Zijn geschokt zenuwgesteld behoeft hoog noodig rust. Hoe wel zeker voorbarig, wordt nu reeds als zijn opvolger de oud-vice-president van den Raad van Nederl.-Indië, nu burgemeester van Arn hem, baron Sweerts de Land as Wyborgh, genoemd. Aan do in de jongste Troonrede aan gekondigde Staatscommissie voor het onder wijs zal worden opgedragen oontreint d© van aiLle zijden, aanbevolen roonganisaihiei van het omderwijp voor aJigomie-oiie vexnming de vea- ©isdhitei voorstellen! be doen. Zulk een reorganisatie zal zoo diep in het wezen van oudorsdheid'cne takken van onder wijs ingrijlpen, dat aan hare verwezenlijking niet kan gedacht worden, alvorens door des kundigen, d© wijze van uitvoering en de te verwachten gevolgen, van zulk een reorgani satie, nauwkeurig onder de oogen zullen zijn gazien. Ook het herhadingöato/derwijs zal een on- clardeel uitmaken van den werkkring der in te stellen staatscommissie. Amsterdamache Raad. In de gisteren gehouden zitting van den gemeente raad van Amsterdam werd o. a. aan den bui tengewonen hoogleeraar dr. E. Cohen eervol ontslag verleend, te rekenen van af 31 Aug. j.l. wegens zijne benoeming tot hoogleeraar te Utrecht. Het voornaamste punt der agenda, was de voordracht van B. en W. tot reorganisatie van den dienst der Publieke Werken. Door het raadslid Van Arkel was een voorstel in gediend om bijl dien tak van dienst een architect te benoemen, die als aestheticus een goeden naam had. Dit voorstel werd gesteund door de afd. Amsterdam van de Maatsoh. tot bev. van Bouwkunst cn door Architectura et Amicitia. De wethouder Serrurier, do voordracht na der toelichtende, weerlegde eenige bezwaren en ontraadde de aanneming van het voorstell Van Arkel, aangezien voor f 6000 geen archi tect met den noodigen schoonheidszin toe gerust, zou te vinden zijn. De heer Van Ar kel was het met den wethouder-volkomen oneens, maar niettemin werd ten slotte de voordraont van B. en W. ongewijzigd aan genomen mat 33 stemmen tegen 1, die van den heer .Van Arkel. Benoemd werden tat leerares in de Neder- landsche taal en letterkunde bijl het middel bare onderwijl aan do hoogere burgerschool voor mensjesmej. G. F. C. van Nop, onder wijzeres aan de school der 4e klasse voor meisjes, genaamd) Elizabeth Wolffschooltot tijdelijke 1 oor ar en aan de Kweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen voor het ge ven van onderwijs in het Fransch de heer P. de Geus; voor het geven van onderwijs in het teekenende heer J. Horn Jr., leeraar in het toeken en aan de 2o Hoagere Burger school met 5jarigen cursus. Voorts werden nog 25 leden der schoolcom missie benoemd. Botha en D© la Rey vertrokken gisteren mar Ut/redkt. De Wet moet eenige dagen rust nemen. De generaals Botha on De la Rey ko men van Groningen t© Zwolle aan Zaterdag voormiddag 8.50. Zij rusten daar Zondag en vertrekken Maandagochtend naar Arnhem, waar zij 's morgans te 10.28 uur aankomen, om. Dinsdagmorgen weer to vertrekken. Ean rogeLi.ngscxwnimiissao to Arnhem zal niet de afdeelingen van do Ned. Zuid.-Afriikaansehe vorcenjging en hot dhr. Nationaal Boeren- camité een programma ontwerpen. De luitenant tor zee der 2de klasse H. J. Boldingh. dienende aan boord van Hr. Ms. monitor Cerberus, wordt met 1 October a.s. op non-activiteit gesteld. Ti L sjn «jnei d I"; need in 0 Een cursus tot opleiding voor f icier srang wordt ingesteld bij de infanterie waaronder het regiment, diers en jagers wordt geacht te zijn L, pen geheel of gedeeltelijk in garniaJ 's Gravenhage, Bergen op Zoom, Lfj Amersfoort, Breda en Arnhem, alsinoj; het instructie-bataljon. Hot bestuur van den cursus is opgedr», a. bij het instructie-bataljon aan «a kaptieins van dat bataljon; b. bij elk van de regimenten inf^ waarbij een cursus is gevestigdaan een1 pitein. van 'hot wapen der infanterie die, zooveel 'hij op het tijdstip rijper aanwip. tot directeur geien kapitein voor spej diensten is, daarvoor zoo spoedig at wordt aangewezen. 5 De kapitein, belast met het hepm, oenen cursus, voert, als zoodanig, dec van „directeur van den cursus." *v*kel A 21 lieer liddflè' Aan den cursus wordt onderwijs 12 an 1 October tot ongeveer 15 Juli. f Op de vele aanvragen aan Zijne Itnt'ie den minister van Oorlog gedaan, wjj onder ook een request van de onderoffiQ4 vereeniging „Ons Belang," strekkende eea| paling te verkrijgen waarbij,, in afwadcL van het in werking treden van de penj^ wet voor do landmacht 1902, aan onderï eieren die verlangen volgens artikel 2 n 1 BJl 6 van die wet, den dienst te verlaten, - 'ÏP ^1 Üm rote b men ZTO! 0{9 [houder ie n hee keni ^igeii A kt 1 V 9* SlÜg De di Htrii a* verlof te verleenen tot het tijdstip noemde wet op hen kan worden totwepj is door den miniser van Oorlog bepaald ij eerst later in elk 'bijzonder geval zal woi beslist of aanvragen omi ontslag uit den di kunnen worden toegestaan. In artikel 2 punt 6 is bepaald: „Hetras i^en' op voortdurend pensioen wordt verkregen,') ci en houdens het bepaalde bij art. 18 na eec kclijken dienst van ten minste twintig] voor een. officier en van ten minste vij jaren voor een onderofficier met den van sergeant (wachtmeester) of een h( rang, wannejar de belanghebbende op" verzoek uit den dienst wordt ontslagen 0 de verplichting, nadat ontslag nog, op voet van het bepaalde blj| d'e web op den jwaJin! serve voor de landmacht, in dein laatstdj door hem bekleed en rang of iti een hoogc* f™'? te onzer beschikking te blijven, tot hij 1 "u" neer hij officier is, den leeftijd van 55 wanneer hij onderofficier is, dien van 59 ren zal hebben bereikt. De vaststelling 1 den bij deze wet bedoelden werkclijken daa geschiedt met inachtneming va.n het bepuü rw bij de artikelen ï.l ea 12 en bij artikel 11 sub lo. Bet bepaalde sub iso, 4o en öoïii w w laatstgemeld artikel is daarbij niet toepas |ej. b lijjc. In het Hotel den Ouden Doelen 's Gravenhage is aangekomen graaf de l Saluoes, een van de leden der Nationals- sche Partiji, die als zoodanig, na de b politieke gebeurtenissen, Frainkrijk verlaten en zich in België vestigde. ig wskte rbte Tsser u ie b Tot lid vain bed. hoofdbestuur van Vereeniging van leeraren aan inncltii gen van middelbaar onderwijs is gekozen A. Borgman, terwijl er een© hersteimuj moet plaats vinden buasdheïn do heeren Buys en A. Engelsman. och 0 iis ve wor Feest van de W i 11 e". De H« sche oorrespondent van het Hbld. schrijn Het aantal wedstrijden, dat ter gele» he id van het honderdjarig bestaan van s Witte Soaiëteit is uitgeschreven, is weer cén vermeerderd. Commissarissen van de ci.ëtedb openen, op verzoek van enkele leda een schaakconcours voor leden, te houden Zondag 12 Ootober a. s. Als al de spelers,^ gewoonlijk 's middags tusschen vieren en son in de bibliotheek een partij maken, doen, kan cr wel menig mooi spel tc zijn. Er rijm onder dat clubje eenige goede spelers. De Schevening&cbe ham De derde caisson voor het buitenhavenwai te Scheveniiigjeii ia Maandag aldaar met sleepboot Herkules aangebracht. Indien stuik op zijp plaats is gesteld kan men «L de schade herstellen, door de jongste hoos zeeën aan de beide andere caissons toeft bracht. Met. 1 October wordt aangevangen het' bouwen van een hotel en de verlengd van den strand muur te Scheveningen. Haringvangst. Tot 20 Septanbï heeft de geheel e aanvoer der haring beift gen 336.608 tonnen. Dat is in ronde cijfefl respectievelijk 84.000 ton, 176.000 ton» 242.000 tonnen meer dan int de jaren 19Ü, 1900 en 1899. De geheele week aanvoer stond uit 42.062 ton, waarvan alleen te VIat dingen door 72 loggers en 45 bommen, aangebracht 32.765 ton. De moordaanslag te L* De rechtbank te Amsterdam veroordeelde p> teren G. Majoor Mz., ter zake van mishandeling van den 71 jarigen Donker Laren tot 2 jaar gevangenisstraf. Voor het gerechtshof te Amsterdam ii gisteren door den procureur-generaal be» tiging gevraagd van het vonnis der reek bank aldaar, waarbij de chef van het per'' ncel van het badhotel te Muiderberg, eenige revolverschoten loste op den kok het hotel, veroordeeld werd tot 2 jaren vangenisstraf. Onbevoegde genees d' i gc hul p. Een, emeritus-predikant Kampen, zekere J. J. G„ is> door den kan ton recih ter te Zutiptfaen veroordeeld tot' goldbotötou van f 100, subs. 10 dagen elke boete, wegens het onbevoegd; iutocfen* van de geneeskunde, tweemaal gepleegd- Gederai 11 e e r d. Aan het stai«* Rotterdam D. P. rijm gisteren morgen van tkein. drie rijtuigep, omitepoord, juist t deze maar hot. station zou gebracht werf® Daar d© twee hoofdlijnen hierdoor werden, werd er nogal vertraging in 't keer veroorzaakt. Zich z o I f d o od g e s c li o fc® boerenzoon 8. uit Grijpskca k. die Maandag"? broeder, wonendo in den Paiifierpolder beeoekem om te jagen, heeft het ongt* gehad, zichzelf met het jachtgeweer dooas adhiaten. Hij moet een oogenblik gernrt* hebben, dat het geweer niet geladen Br de ka «p< raw Wh «d m) 9 ge Op drecli Diflsi kun keer door UDg T»D I Beha "W to 0 óö-ta Van les i t IM D do

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1902 | | pagina 2