l"e Jaargang. Donderdag 2 October 1902. BUITENLAND. FEUILLETON. Zieien-Verwantschap. x°. 3 O 7. SFOORTSCH DAGBLAD. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden roor Amersfoortf 1.25. Idem franco per post- 1.75. Afzonderlijke nummers- 0.05. Deze Courant verschijnt Dagelijks, met uitzondering ran Zon- en Feestdagen. Advertontiön, mededeelingen enz., gelieve men vóór 10 uur 'emorgens bij de Uitgevers in te zenden. Uitgevers: VALKHOFF C°. Ut/cchtschestraat 1. Intcrcomm. Telephoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTRNTIÉN: Van 15 regelsf 0.7®. Elke regel moer0.15. Groote letters naar plaatsruimte. Voor handel en bedrijf bestaan voordeelige bepalingen tot h"~haald advorteeren in dit Blad bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Politiek Overzicht. |>o fo»iinc,lie.idee i« Elzas. littliiarinsen. Men zou geneigd zijln den Franscben minister van oorlog, generaal André ouder de onverbeterlijken te rangschik ken. Pas is het rum oei' versto' d, dat ambtgenoot Pelletan heeft verwekt zi:ne dessert-redevoeringen, die den mi nister-president hebben genoopt tot het toe- dienen van eene ernstige teredhtwijzing. Het hu bdm ook niet onbekend gebleven zijn, dut zijne eigen redevoeringen in Rusland, Je „bevriende en verbonden natie", een al'leks bebalvo gunstig onthaal gevonden hebben. Dat heeft hem intusseken niet belet, ander- maal in eene rede, die 'hij te Aix-en-Othe hield bij de onthulling van een ter herinnering aan. de in den oorlog van 1)870/71 gevallenen opgericht gedenktee- fcen, eene redo te houden, waarin hij njno hoogachting uitdrukte voor de ..over wonnenen van 1870" en verzekerde, dat frankrijk heden beschikt over een leger, dat, Wanneer het vaderland' er te eeniger tijd behoefte aan had, zeker even. veel moed zou toenen als zijne voorgangei's en dat, daar liet beter geoefend is, ongetwijfeld do over winning weder aan zijne vaandels zou hecht ten. De gelegenheid, waarbij, deze rede gehou den werd, kan tot verklaring dienen van toon en inhoud. Na de incidenten van de laatste weken za l de rede nog minder indruk maken dan de vroegere ontboezemingen van dien aard. Maar zij kan eene aanleiding zijn, omMin 't licht te stellen .hoe men over de revanche denkt in do provinciën, die voor frankrijk tengevolge van d'en oorlog van 1870 verloren zij,n gegaan. Jaurès, cte be kende socialistische leider, heeft te Sena in eene rede, waarvan de d'atum samenvalt met die van generaal André te Aix-eu-Oth.e, den moed gehad om te zeggen, dat eigenlijk nie mand de revanche wil. En -wet Elzas-Lotha- /iiigon,beleeft, daf ^erlangt„nietweer. ee»n door twee volken vertrapt slagveld te wor den. Deze laatste uitipraak heeft onlangs van onverdachte zijde eene bevestiging ontvan gen, Een woordvoerder der nationalisten, Lcpelletier genaamd, lid van de partij die met voorliefde de revanche-idee koestert, heeft eene reis gedaan door E:1 zas-Lotiharm een Hij heeft zijne reisindrukken weerge geven in eenigo brieven, die zijn opgenomen in do Echo dc Paris. Een van deze brieven nu bevat de merkwaardige bekentenis, dat hij gezocht heeft naar „protest at aires', naar lieden die protesteeren tegen de inlijving van Elzas-Lotharingen bijl 'het Duitsohe rijik, maar ze niet gevonden heeft.. ,,Wa.ar zijn de protosieerenden vraagt 'hiji, en tot beant- doording van de»© vraag zegt liiji het vol gende ..Er is to Metz lang eene protest-partij ge weest. Zijl is verdwenen. Zeker is te Metz in vole harten' de herinnering aan Frankrijk nieti afgestorven. De vaderlanders van tra ditie en gevoel, die het verleden, betreuren, lijn te Metz en in geheel Elzas-juotharingen nog vrij; talrijk, maar zij treden niet hande lend op, zij zijn sleohtoffers, die zich in hun lot hebben geschikt., en de geest van verzet vertoeft niet meer in deze lichamen, waarin de gewoonte, de aanvaarding van het voldon gen feit, de lijdelijke onderwerping onder wetten, reglementen en besluiten die niet willekeuriger en drukkender' zijn dan elders, zelfs den wem goh omi te protesteeren hebben verstikt. Men kiest geen „protestataires" meer als afgevaardigden. Geen enkel lid van den pas gekozen; gemeenteraad heeft do stout heid' of ook maar de gedachte gehad, zioh als reVanche-oandidaab te laten stellen, als ver tegenwoordiger van het verzet tegen de ver overing, als verdedigd- van het recht van een overwonnen volk om de ratificatie van de overwinning te weigeren. Geen comité, geen candidaat heeft het goWaagd het steeds meer illusoir wordende voorbehoud; te stel len dér aanneming van het verdrag door de bevolkingen, die voor het geweld' hebben moeten bukken. Het zou overigens thans niet meer de tijd zijn, zulk een plebisciet, dat in den beginne ten tijde van de optie ge rechtvaardigd en billijk geweest zoui zijn, te houden, want de helft der bewoners heeft het gebied reeds verlaten en is door Duit- schea-s .vervangen. Zulk eene raadpleging zou ecno misleiding rijn. Want niet alleen zijn zij„ die van buiten zich in het laoia geves tigd hebben, in do meerderheidmaar ook onder do geboren Meteen aars, zoons van Franscihen, zijn velen, die omdat geen band hen meer verbindt met Frankrijk, omdat hunne familiën uiteen zdju gegaan, omdat hun toestand sedert den oorlog veranderd is en omdat zij zelfs de taal van hunne voor vaderen niet meer kennen, zich zeer onver schillig gedragen tegenover het lot van het land, dat hun vreemd geworden is. Zij zou den allen met volle overtuiging voor de Duitsche nationaliteit stemmen. Sedert de •wakkere Antoine zijn huis moest verlaten en eene toevlucht moest zoeken in Frank rijk, is elk protest verstomd.'* Dit zijn zeer merkwaardige verklaringen. Zij verspreiden een opmerkelijk licht over de stemming in het Duitsche rijkstand, dat vroeger tot Frankrijk heeft behoord. De predikers van d'e revanche-idee in Frankrijk kunnen er uit vernemen, dat zij allerminst op de instemming der bewoners van Elzas- Lotharingen zich kunnen beroepen, wanneer zij da^rmexje voortgaan... "En men kan er tevens uit zten het in de geschiedenis éénige feit, hoe in vijf-en-twintig jaar tdjds twee veroverde provinciën door een. wijs e,n liberaal bestuur werden, verzoend en geassimileerd. Telegrammen. Berlijn1 Oct. De commissie voor heb ta rief van invoerrechten 'handhaafde 'bij de he den gevoerde beraadslagingen over artikel 1 van de tarief wet haar besluit betreffende mi nimum-rechten voor vee. Tweede telegram. Eveneens werden door de oommissie 'gehandhaafd de biji eerste lezing 'aangenomen© -vosluiten omtrent de mi ni mum-in voerrecl ten voor graan. Do com missie Verwierp het voorstel van Hahn tot verhooging. Derde telegram; Yan sociaal-demo cratische rijde wordt liet voorstel ingediend om in paragraaf I in te lasschen „De Bonds raad is verplicht om invoerrechten van uit het buitenland ingevoerde Waren op te 'hef fen en een vrijen invoer toe te laten, wan neer gelijksoortige -waren van Duitsche 'ver koophuizen naar het buitenland lof in het bui tenland goedkooper verkocht worden dan in het Duitsche tolgobi'ed." Molkenbuhr bestrijdt in do toelichting van dit voortstel db carteills. Posadowsky zet namens de regeering uit een, dat deze zich destijds heeft bezig gehou den met 'onderzoekingen omtrent car tells in te stellen, die voor 'zoover daaromtrent geenei geheime mededeelingen zijn ingekomen, ge puibliceerd zullen worden. Ook zullen nauw keurig overwogen warden conflicten tussdlien cartells en de afnemos van deze. op grond van biji eede afgelegde verklaringen. Deze en quête zal eer kalmte teweeg brengen, dan dat rij ongerustheid zal veroorzaken. Na een lang debat werd het sociaal-demo cratische voorstel verworpen. Berlijn1 Oct. Die tarief commissie wijf- aigdb heit in de eieirsbo lezing toegevoegde artikel 7a, betreffende den eiscli van het be wijzen van de herkomst van goederen, die naar gelang vami het land van vervaardiging aan velschillende rechten zijn onderworpen, in dier voege dat. invoerders van zulke goe deren moeten verklaren, eax desrverlangd be wijzen, waar de waren zijn vervaardigd. Ko men zij, deze verplichting niet. na, dan zijn zij onderhevig aan de behandeling naar den oingunsfigisteu. tariefmaatstaf ear, naast een eventueel op te leggen straf, nog aan andere recth ten .adoelen Berlijn, 1 Oct. Volgens eene aan de bla den tóegezondene mededeeling is thans voor goed vastgesteld, dat de Boerengene raals den 17. dezer naar Berlijn zullen komen. Parijs, 1 Oct. Do heden morgen gehouden ministerraad besloot dé Kamer den 14. de zer in eene buitengewone zitting te doen bijeenkomen. Weenen, 2 Oct. De Keizer heeft zijp vertrek om, in Stiermarken te gaan jagen uit gesteld ten gevolge van een hevig verschil van meening in den kabinetsraad over de douane-kwestie. Aan den rijksminister van buitenlandsche zaken graaf Goluohowski is opgedragen dit. meeningaverschil uit den weg te mimen. Kaapstad, 1 Oct. If -itzingor, Fouebé cn Joubart-zijn-naar Eng&and vertrokken met het doel lezingen te- houden in die Vereenig- dei Staten. Tweede tele g r a m., Kriiiziuiger sprak tegen, dlait hij voordrachten gaat houden. Hij verklaarde, dat hij louter voor zijp genoegen maar Eïugeland gaaf en waarschijnlijk z,es of twaalf maanden zal wegblijven. Daarna keert hij maar zijne hoeve in het district RouxviJle tea-ug. Hij verklaarde volkomen verzoend te zijn niet den nieuwen staat van zaken. Duitschland. De „Tagl. Rundschau" verneemt uit 's Gra ve nh age, cl.d. Dinsdag: De Boere n-g e n e r a a, 1 s zullen Za terdagavond hun reis door Nederland be ëindigen. Maandag bezoeken zij B r u s- s e 1, en daarna P a r ij s en Fran'kr ij k. Het bezoek aan B e r 1 iji n is uitge steld zegt het Iblad, in lijnrechten strijd met het gisteren avond door ons ontvangen Reut er-tel egram uit Berlijin, waarbij volgens particuliere berichten in de 'bladen, het be1- zoek der generaals .aain (Berlijn den. 17 dezei- zal plaats vinden. Voorts deelt het blad in hetzelfde bericht mede, dat de Boeren-generaals verklaren, dat het bericht van de ICöln. Ztg., als zouden zij om eene audiemt i e biji den Keizer hebben verzocht een, onzinnige leu gen is. De Lokal-Anzeiger shrijft dat de ontvangst der Boerem-generaals 'door- den Keizer beslo ten is. Hot nieuws, zegt dit blad, zal in Duitsch land met om verholen vreugde worden ont vangen. Het is als soldaat dat do Keizer met do befaamde generaals wenscht kennis te mar ken en Engeland kan or geen kwaad in zie'n, daar deze eer nu aan Engelsche onderdanen te beurt valt. De Post zegt, dat het nieuws heel liet Duit sohe volk zal ve-bliiidem. De Berliner Neuoste Nachricbten meent, dab de ontvangst der gene-aals bewijst, dat hunne wapenfeiten bewondering hebben uit gelokt tot in de allerhoogste kringen. België. De strengste r. aatregeleu zijn genomen om Maandag, 'bij de aankomst dor Boerenge neraals te Brussel wanordelijkheden te voorkomen. 80 mam voetvolk zullen op het station de politie on gendarmerie versterken. Vam af 5 ure worden enkel reizigers op hot station toegelaten en alle uitgangen zijn door militairen, afgezet. Een cordon troepen, zal het vijfde perron afsluiten, waarop de trein binnenloopt. De omtrek van het station zal afgesloten worden door de politie. De generaals zullen buitenkom en langs den hoofdingang van het station. Frankrijk-, Het bericht, dat de begrafenis van Zola met. militaire eer zal .geschieden, heeft onder de nationalisten groote verbittering te voor schijn geroepen. De Gaulois schrijft, dat mem niet mocht dulden, dat het lijk van Zola, die aan zijn levensavond de ergste vijand van het leger is geweest, door soldaten gedragen werd. De anti-semi'tische Liibre Parole beweert, dat do liga dier Menschenreohten de begrafe nis van Zola tot eene groote beteoging voor Dreyfus wil aanwenden. De bevolking van Parijs zal op eene dusdanige uitdaging dien-' overeenkoms-ig weten t beantwoorden. Door sociaal-democratische bladen wordt aangekon digd, dat verscheidene arbeiders-vereenigin- ge'u besloten hebben, aan de begrafenis van Zola deel te nemen. Eene1 sec,-dein. afgevaar- digde uitte tegenover een medewerker der Aurore zijn leedwezen er over, dab op het oogenblik het Parlement geen zitting heeft. De Kamer zou zekerlijk rrct groote meerder heid van stemmen 1 esloten 'hebben tot eene nationale rouwplechtigheid. Heb protest van do Nationalistische pers tegen hef feit dat Zola met militaire eer begraven zal worden, is t-o heviger, daar ook A 1 f r e, d, Di r e; y f u s met zijn geheele fa milie aangekondigd heeft, aan de begrafenis plechtigheid te zullen deeLueimiem. Op het be richt van Zola's dood i& Dreyfus Dinsdag avond in Parijs aangekomen, onmiddellijk naar het sterfhuis gegaan en heeft lari'g in gedachten, verzonken, aan de baai- van zijn bevrijder vertoefde Uok gisteren morgen deedi hij zullcs. Millevoyo schrijft deswiege in. de Patri e Begrijpt de regeiennig niet, dat do aanwezig heid viain heb leger bij de begrafenis van Zola dioor allo pnatiotten (les iuationia.listan) als eene uitdaging beschouwd' inioOt worden? Wanaieer bij deze begrafenis ongeregeldheden Voorkomen, zal de minister-president daar voor verantwoordelijk rijn. Ëm er kunneini, zegt het blad voorts, inderdaad ongeregeldhe den, plaaltfci grijpen, Wainneer de verrader de ter aardebestelling van zijn verdediger bijiwoont. Wij bekcnmicm, dab wij aan; zulk een. dammen streek van Dbeyfu® met goLooveni, en be houden oma vtoor, dit ongehoorde feit te vonnissen, waarneer luet waar gemaakt mocht worden. Do bogi'afenis van Zolia vindt eerst Zom dlagmiddaig te 1 uur plaats. Deze bepaling heeft mevrouw Zola getroffen, op verzoek va.n talrijke Imiteadandewhe vrienden van don doode. .f- Engeland. De Borlijnsche correspondenten van. Mor ning Post. en. Daily Telegraph zeggen, dat al- löon dan aa.n do Boeren-generaals gehoor verleend zal wonden, indieai de noodigei fox*- maliteitcai worden vörvuld, d. w. z. indien de generaals van het Foreign Office de noodigo aanbevelingen, krijgen voor don Engelschen gezant, opdat deze hum zou voorstellen aan het hof. Tenzij, de Engelsche regeering zelve haren gezant in dezen zin inlichtingen verstrekt. Hot is stellig, dat indien de ontvangst 'dei- Boer en generaals door den Keizer plaats vindt, deze eene geweldige opschudding zal verwekken. Vooral de Jingo pf-rs is in hoogo u ato ver toornd over het voorgenomen bezoek dor Boe ren-generaals aan Keizer Wilhelm.: De Globe zegt, dat indien de generaals ge hoor hebben aangevraagd het verzoek afge wezen moet worden. Heeft daarentegen, bij en Keizer de wensöli bestaan om de gene is in gehoor te ontvangen, dani be- aart de u i t n o o d i g i n g terstond getrokken te Worden. Het ge- o r m a. g i n g e e n. g e v a 1 d o o r g a. a n, t de Globede Engelschen zouden hét als o!n vriendelijkheid en een gevaar voor de fde| betrekkingen tusschen Engeland en iiitschland opvatten. Balkan-Staten. -De- Riformi, liet orgaan der Macedonisoho partij, deelt in eene 'bijzondere uitgave het nieuwa raiede, dat de revolutie is uitgebroken in Macedonië. Aan haar hoofd staat kolonel Jank off, vroeger van het BulgaarsChe leger, die beschikt over 3000 man, verdeeld in vor- soheidene benden. Een comité, handelend als voorloopig be wind', is gevormd en bestierb de krijgsver richtingen der revolutionnairen in de dis tricten Kastoria, Vodene, Guevgueii en Ne- glena. De opstand is algemeen. Het verkeer per telegraaf en spoorweg ia onderbroken op vele plaatsen. Dö Riformi roept alle Macedoniërs op om hunne 'broeders bij te staan. Japan. Biji 'het Japansche Parlement zal, naar d© No-woje Wreonja verneemt, in de etersbvolgen- dê zitting een wetsontwerp worden ingediend tot 'invoering van den tweejarigen dienstpl icht. Buitendien ljestaab het voornemcln. dengenen, die van den militairen dienst bevrijd rijn, eene z.g. weerbaarheids- belasting op te leggen. Voorts zal de regee ring bij liet Parlement een voorstel indienen tot oprichting vaJn -een |J a p a n s c 1>C h i- n e o s c h on Ba n 'k, met een igrondkapitaal van 20 millioen Yen. 28 DOOK LOUISE AHNde Jongh. De deur viel met een slag achter liem dicht en een hovüge windvlaag deed het huis schud den. Zij gaf haar voornemen op. en trad w,eer voor het 'venster, door angst gedreven. Zij "g. hoe van~Öosterhof, terwijl hij: de trap afliep, moeite had, om staande te blijiven. Tweemalen klemde hiiji rich aan de leuning Tast, zijn stap. inhoudend, letterlijk naar adem snakkend, dan, met de eene hand den hoed vasthoudend, met de andere alle moeite doen de om ziok dc oogen te beschermen, terwijl ftolken zand om hem heen draaiden, hem in 'iet aangezicht zweepend, schreed hij' met moeitc voort. Ze oogde hem na tot op den straatweg, het duin over, waar het helm dloor den storm werd voortgedreven als een dof- ft'oene zee "van kleine gelijkmatige golfjes. Dan verloor ze hem uit het oog, als hiji aan den voet van hét duin gekomen was, maar ia een poos zag ze hem strandwaarts gaan, worstelend tegen de hevige windvlagen. Soms berde hij; zich een oogenblik af, om adem te 'deppen, beproefde een eindwecgs achteruit te loopcn^gaf dit weer op om de w'orsteling "pnipuw te beginnen, slechts langzaam vor derend, Al donkerder pakten zich de wolken samen, tot het Hermine bijna onmogelijk werd, hem te onderscheiden van de enkele figuren aan liet strandvisschers die bezorgd het weer ^gadesloegen. Eon enkel oogenblik zag ze hiem weer opnieuw, toen een felle blik semstraal cte tucht kliefde. Verblind! door het licht .staarde ze in de zwarte duisternis., die terstond volgde, angstig luisterend naar het rollen van den donder en het steeds heviger loeien van den stonn. En haar angst werd grooter' nu ze nem niet meer volgen kon, nu zp geen enkele afleiding meer voor haren geest had. Ze herinnerde zioh zijne verma ning en begaf zichi naar de achterkamer, waar Truufèi mët de zieke en Hesje bijeen waren. Een betrekkelijke rust heerschte daar. Hesje zat bii tafel prentjes te kleuren, door Trnus geholpen, terwijl mevrouw van Ooster hof, met bet, hoofd; in een gemakkelijken stoel geleund, stil lag toe te kijken, nu en dan met de hand over het voorhoofd strijkend, als wilde ze dc duizeligheid, verdrijven, die haar zoo hinderde. Hermme lette op Ware bleekheid. ,,Hoe gaat 't?" vroeg ze met genoeg deel neming, om er een oogenblik haar eigen leed voor te? vergeten. „Slecht"^, was het korte antwoord.. Er Volgde een zucht door de geopende lippen, eene beweging met liet hoofd, alsof de zieke zich benauwd voelde. „Ik heb je zoo zenuwachtig gemaakt'', ver weet zich Hermine. ,,Ik maak me ook veel te angstig en ik had aan jou moeten denken ,,'fc Weer op. zichzelf is al genoeg", hernam mevrouw van öosterhof. „Hoor eens, 't is hier al met onze rust gedaan." De wind gierde om het 'huis. Elk oogenblik hoorde men een slag, een stoot, hot geratel van het loslatende' zanik op het dak. „Oom Frits komt weer thuis," sprak Hesje van hut prantjee. kleuren een otigenblik ui.tr ruslbend). T'musi vermaande haar op' gedempten. toon, om rich sitiT te houden, terwijl Hermine, haar kalmte weer geheel verliezend, gejaagd de kaïmer op ein. neer liep. Hesjei volgde haar ceai poios lang. Eindelijk meende za 'tets te moe ien zeggen, Ifermine's onrust begrijpend. „U bsihoéft hoeilemaail mat bring te zijn," sprak ai. beslist. ..Paatje is naae Oom Frits toe. Hienmiin.e koerde zioh naar helt kind: tte oun hu: een kus 'te gpvetti. Eein oogenblik voel de ïj«' werkelijk eeim.ge rust nyver zich komen, maar aanstomdis Volgde zo weer raieit angstige blikken de steeds wilder voortjagen/die wol ken, terwijl het al. donkerder on donkerder m h'ffik vertrek wen-dl, Hesje keek haar onaf gebroken ma, volgde al haae bow'eginigeai. „Oom Frits vindt 't nu prélrt ig op zee," begon ze weer. „Maar ik zou 'tins h geheel m l prottig vindien. Hendrik zegt, dat hij 't misschien niet navertellen zal...-' „Stil, Hos jé, sti.l," suste Tiaiuis vea-wcihrikt liét aaigeilooae lciud. „Maar oom Frilts zal. me adles veir;.©llcai," hield» Hesje vol. „Hij hoeft 't me brioofd' eai hij doét 'taltijd'...' 't Kind! zit ook eeuwig bij die booicn," be strafte mievrouw v.an Oosteriiof. „Je molest claar meer op lekten, Truus." Truus' löfate zelfs niét. oq> dcao vermaning, maai' hield zioh vol bekamimiernis mot Heami- nc bezig, die over hlst gansche lichaam tril- leaid, Truus Verbijsterd' aankoek. „Maar voatrouwt u dian toch heiusoh op wat oom gezegd heeft," troostte zij. „Kom, als u wat kalimicr bant, kunt u me aan een goud werkje helpen. Kijk eens, een vetrrassJing voor méneer." Zij wees Hermiiue op eanige stapels tijd- schrifteai cn couranten, d'ie ze op. ziohl geno men had' ta sortoeineai. Meh acn droévig lachje zotte Hermiine zicli naast Truus aan tafel, die b&zighoid onwillig ails afleiding aanvattend. Er sprak nu niemand, eai buiten gieaidic de stormwind al wilder en heviger. Mevrouw van Ooeterhof zat weer met gesloten oog'eui, tot zij ze eensklaps opsloeg en avea- hevigei- diuizoliigheid klaagda ,.U mulst rustig naar bed vaafti," sprak Trunin 'beslist, tea-wiijl zie op stond' om hare tante te helpen. ..Hoe góed! heeft mevrouw het nu Voor u iugerioh.t. Eear paar sbapjeb, d'an bcint u er ail. Houd mie invaar stevig vast.." Zonder zich te verzeit1 tenvolgdie mevrouw van OoBtoifluof haar hulpvaaraag nichtje, het hoofd! onbeweeglijk «dnigszins 'aoh'terwaarte gobogon, miet do eeno hand zich aan Truus vastk nel tend, met de andere in die ruimte tast caid als een bLind|o- Hcirinicie greep de zoakendic hand, voil me delijden, Wtoer vergat ze eén tijdlang het pijn lijkste van haar loinrust, terwijl ze; Truus be hulpzaam wais, om .die ziek© té beid te brengén. Tloén dlehu nielea'lag en over eag|a bonmuwdhiedld klaagdle., zond Hermine Trans Weg, om Hesje gezelschap, te blonden eoi nam zo zelf op zich, olm. hate Kricmdhi 'walt verlicliitJlng aiaai te brengen, dbor haar het hoofd te verkoelen en te tradhtm met koude ccnupresaon den lie- vigen hartslag te doen bedaren. Treurig en siteedb ïnet dat angstiigé voorgevoel deed zo haar werk, gedurig lettend op de ''traagheid, waarmede de Wijzers vaai de pendule zich voortbewogen, niet zoo opgaand in haar lief dewerk, om; tijid en zorg ca- geheel voor te ver geten. Ton laatste sloot de sdöko do oageai in eene .luchtige sluimering en bleef Hermin©, schijnbaar rustig in een laag stoeltje bij heit bod gezeten, de wadhit houidén. Maar hoe Woedde ein kookte 'heil in haar bimttirntiite, 'zooals dis storm daarbuiten ai woester cm woestei' langs db ruiten znveupte. Bij,na twee uren zat ze daar, nu en dian op d'e zieke lettend, die stil voorteluiniierdo, in die tusschenpoozen ver met hiaa-e gediaobten vei-wijdiea-cl van wat haar omringde. Zij1 hui verde vaai koude, kwam echter niet toit helidler bewustzijn, hoe ze al meer en meer, zoo stik- zittend in het. vrij1 kille viea-trelli, verkileumdle. Wit ein Strak ract de op' marinier gieflijkeaiidle handein samen geivouwen, wachtte ae.wadhit- te z°;.Eén paar malen had ze Tcuius bijpa -onwillig afgeweerd, teen djeia© uit bezorgd1- liaid naar haar was komen kijilcen. Strakkea' on strakker wead haar bliik. Dan, censklaipg sprong ze, de zieke vergeiucnd', vea-schrikt op, toen. de schlal overging. Zij begaf zich gejaagd naar db kamer, waar Truus eai Hesje zich be- vonidbin, zand1 do eiea-sto mot oen koi-t bevel n'aar die dloor liaar zoo pas Verlaten plaats, niaim Hesje, driftig op, ais voélde ze imxitincit- matig dlait baar bijzijn overbodig zou rijn, om haar aan db zorg van Lena toe te vertrouwen, dlie .mlelt een verslagen gericht binnenitrad'. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1902 | | pagina 1