Hotel DE l'EMPEREUR, INSPECTEUR. NATHALIE tin ESCHSTRUTH. VOORAAN! Houtverkooping HEERENHÜIS met TO!, Levens-, OigeMti- en Iraatataing. Firma L.A. P. YAN L1SSA. sschop wij/] it den omtrek. STADSNIEUWS Ingezonden Stukken. ADVERTENTIEN. HÜLLER ék €0., Harmeien aan de Putkuip op Dinvdag 25 November 1902. een Windkoornmolen Gem. Zit- en Slaapkamer, BOTTI en DE REUVER, Eene Keukenmeid, P. G., 60 Ct. Finale Uitverkoop. 60 Ct. EU WERK I „Vervangt 1 Natuurboter." PIT VALKENBURG. Vila Ingeborg.- Apeldoorn gebruike men Anticolose! Eiken Duigen en Bodemstukken vogd »e«te op dat is geil i een >u de aan ng hioru door ht» p^roloftim gedrenkt, werden op het ,11de gevolgen overleden, genov*. ja-op böt wachtschip te Hellevoetslirie, 1 hoe na (f een zijner collega's met een mes in xnilijk h ck werd gestoken, is gisteren middag UjjrinerliospitaaJ aldaar overleden. Bloedvergiftiging. Zondag- leg- Je heer S. te Apeldoorn door een j-ten an in de hand gekrabd. Het J^eel °P ea gisteren oohtend is de m bloedvergiftiging overleden. Vergif ïge bessen. Te Baarn W3aoL j-jiilg meisje gestorven tengevolge iidgrej van vergiftige bessen, lerworpd ^invaring. Ia den Nieuwen Wa rde, in 4 nlbij den Hoek van Holland, heeft n c'ln*» mnorgen een aanvaring plaats gehad i"g 11 Ui je naar* zee vertrekkende stoom- B Peterhero en Dordrecht, waardoor Mee# (tstgeuoemde aan den grond geraakte df schepen schade kregen. Het atoooi- ""w« Peterboro kon evenwel toch naar zee 'ffiit Een vlet, waarin drie mannen, :e8 ,je JJordtecht gesleept, geraakte tune u en werd verbrijzeld. Twee der -1 konden zich redden, een derde, ge- W, js verdronken. De Dordrecht middags vlot. tij WM, eeni 1 c k it ïn tot elwillej In 't „Volk'- werd, muur aanleiding it flaringapeeteterswetje, gaproken van bokking li W'io heeft ooit een levende bokking imer hé 1 mr demo» Bring even heer ft ezing» nd r Kans andeas larbijè Ier Vr> partic le *k cesd» KI, B« rkue Bijna twee jaar geledèn is liet dat ntKniger voor net eerst in Utrecht "Crootjilr"' Onder het gejubel der bevolking iug TM; üj de stad binnengehaald. Hoe geheel 4 thans bijtna onopgemerkt is hij we- ien wrtrokkeiiGelukkig 13 dit niet te wijten veranderde stemming ten opzichte tuk VU] e heera n grijzen President en zijn volk. Doch [eemjta toestanden veranderd. Toen nog hoop en was de toekomst J en Oranje-Vrijstaat nog niet Ktigd, toen was Kruger nog president Zuid-Afrikaansche republiek, thans fftt. Hier paste geen vroolijkheid th Ie meer. Ondoordringbare duisternis Zuid-Afrika gedaald, diepe rouw pt alom in de vei*woeste streken. Pre- Kruger heeft onze stad verlaten om - - strekken naar een zuidelijker oord ip.-dw (n^ vani zijn geschokte gezondheid Ttniij |,g^ daar vroegere verblijfplaats vlast, de woning waarin President Kru ip rwaarsten strijd 9treed. Heit ligt wnder dat het zich door iete van de woningen ondersoheidt, zonder d!at fflhl teek en aanduidt, wien zij binnen suren herbergde. Doch de tijd zal ko- «arop wij ons nageslacht zullen aan- n kat» iic overblijfselen van het gebouw, de kolossus van ons hedendaagsch enkele droeve jaren van, zijin leven L de 00 dePresident vau Oranjclust vertrok, dur slechts weinigen tegenwoordig eerbiedig groetten. Onbekend- a heb uur van vertrek was de reden. Op 't goederenterrein p tol k 4 president onn dddéllijk in een gereed- ■ratisck alonrijtuig. Bij hem bevonden zich Bredell, dr. Heymans en de familie "Ophet perron bevonden zich de heeren bot jhr. mr. B. H. C. K. van der Wijck, F. Jonkman, mr. C. de Wilde, ds. K. Bout. ds. P. J. W. Klaarhamer, dl*. N. tót H. van Bolhuis, jlhr. mr. J. fadecoper van Maarsseveen en Nigte- Ijk H. M'. J. van Asch van Wijak I te Winkel. Khp 11 Blonrijtuig werd gebracht voor het li perron noordzijde, alwaar zich inmid- su aantal ^ersonen hadden opgesteld, ■ronden zich ook de zooeven genoemde R- die zich bijl President Kruger in het [begaven om afscheid te nemen, ie toejuichingen der menigte wuifde de èlt voortdurend met de hoed. Ruim «telde de trein zich in beweging en 4 in de richting Arnhem. Via. Èm- opei» t, werd doorgestoomd naar Menton a Keulen, Bazel, Luzern, Milaan en i President Kruger had den wenach inkt, gaarne den St. Gotrard-spoorweg fc!en Hieraan is door het volgen er w csgenoemde route voldaan. :er bij peldoorn. D3. P. J. M. de Bruin, ai- beroepen naar Rotterdam, terwijl w L. H. Beekman, oandidaat, het bé- iaur Delft heeft aangenomen. 1 d 0 0 r nAlhier verjoeg iemand h?nachb een kat die op hot bed was ge- ?J r® pu werd door het dier in de hand Den volgenden morgen was de hand •open, en ofschoon hij toen den dokter «ft geraadpleegd, is hii gisterenmorgen un bloedvergiftiging overleden. De gemeenteraad van Baarn b-MiandoI- ujn ai bring van gisteren, morgen een 'WD dr. S. Greidanu3, waarin deze ver- h«m met het oog op zijne verkiezing *an den gemeenteraad te willen ont- van de verplichting tot vaccinatie, wttw en schooltoezicht, heeren Lueke en Van den Brandeler *"1 de splitsing van de function van gemeente-geneesheer niet gewenscht "•in als de heer Van der Veen. targemeester en dr. Thomas wezen er °p. dat de wet de splitsing niet ver- evenmin verbiedt, dat een gemeente zeer die niet belaet ia met vaccinatie Wfcüouw lid is van den raad. f tegen 5 stemmen besloot de raad r«»ek van dr. Greidanus. toe te staan, btrinatie, liikschouw en toezicht op de »1 nu worden belast dr. Muijsken, jaarwedde van f 165. langdurige discussie werd gevoerd over vaststelling aangeboden vcrordenin de heffing en invordering van keur- °pvee, vleesch en visch. Enkele leden bet onbillijk de slagers daarmede te De voorzitter wees er op. dat in ?®eenteni het keurloon van de slagers 15 geheven, en dat deze die kosten wel 1 prijs van het vleesch verhalen. «lotte staakten de stemmen over deze zoodat zij' opnieuw aan de orde zal l htig. heef ïbro- «4 e te op eed« t« l da ET» ei op moeten komen in» de volgende vei-gadering. Do afgetreden gezondheidscommissie heeft haar rapport ingediend over het eerste half jaar en het saldo der kas ten bedrage van f 106.08 weder voor de gemeentekas afge dragen Vastgesteld werden de kohieren voor do schoolgeldhcffing over het 3de kwartaal van 1902. Van Gedep. Staton was een mededeeling ingekomen, dat de kosten voortvloeiende uit de bepalingen der gezondheidswet voor do gemeente Baarn geraamd werden op f 306.81, wat den voorzitter aanleiding gaf op te mer ken, dat de vroegere gezondheidscommiss.e samengesteld uit mannen uit de gemeeut uitstekende diensten had verricht, en slechts f 100 per jaar kostten, van welke boiii nog overgehouden word. Ton slotte werden de gemeentebegrooting en de begrooting der gasfabriek behandeld en vastgesteld. De eerste gaf aanleiding tot heel wat op merkingen, die voornamelijk beteroffen de vooratellen betreffende de rioleenng van vel schillende wegen. De hoofden dor scholen, aangewezen voor het horhalingsonderwije, zullen daarvoor e< 11 vei^goeamg krijgen van f 50. De gemeentebegrootmg wijst een tota.i! voor inkomsten en uitgaven aan van- f 327.243.08. Aangezien enkele posten met. een gering bedrag verhoogd worden, zal h-t cijfer van het onvoorzien iets lager wordt 11 geraamd. Aanvankelijk was dat uitgetrokk< 11 op f 11.650.18*. Dte bcgrooting der- gasfabriek gaf geen aan leiding tot opmerkingen. Inkomsten en uitgaven worden geraamd op f 40 000. De gasprijs is bepaald op 8 cent per M3. Hilversum. Voordracht voor leer aar in de oude talen aan de Briniosohool alhier dr. H. J. Boeken, Amsterdam; dr. H. D. Verdam, Apeldoorndr. Chr. Deknatel, Nij megen. Hilversum. Voor de rechtbank Ie Amsterdam stonden gisteren terecht Leen- dert van 't Velt, 29 jaar-, tapijt werver, en Hendricus Verlee, 39 jaar, zadelmaker, bei den wonende alhier. Beidien zijn recidivist. De tweede bekl werd door den president aangeduid als „een welbekende dief De man 13 28 maal vei- oordeeld I Ditmaal hebben de beide booswichten zich te verantwoorden ter zake, dat zij op 13 Aug. jl. in een perceel in het Munsterpark alhier hebben gestolen, onderscheidene zilveren voorwerpen lepels, - vorken, vingerhoeden, een bedrag van omstreeks negen gulden 50 cent in contanten, en voorts zilveren oor belletjes en een gouden medaillon. Het tafel zilver behoorde aan den heer en mevr. Havo laar, het geld en do sieraden aan de dienst bode, onderscheidenlijk aan de twee dienst meisjes. Do dieven hadden zich tot het perceel toe gang verschaft door een venster; de kasten enz., waarin het gestolene was geborgen, wer den door de dieven met geweld geopend. De politie, por telefoon er op attent ge maakt door iemand die in de nabijheid van het huis van den heer Havelaar woont dat er licht in het perceel brandde, begaf er zich. heen met drie man en betrapte d'e in brekers op heeterdaad, terwijl zij in een dor kamers bezig waren, zooals wij destijds uitvoerig hebben vermeld. Het O. M. bij monde van dien subst.-offi- oier van justitie mr. Baart de la Faille, rei- quiroerde veroordeeling van ieder der be klaagden tot gevangenisstraf voor den tijd van vijf jaar. In de hoden middag gehouden zitting van den Raad dezer gemeente zdjjn benoemd; tori tijdelijk leeraar in de Hoog-Duitsciio taal aan de H. R. S. de heer R. Luitjens te 's Gravenibage tot directeur vam de geimeciite-rei nigiug de heer A. J. de "Willde te Zutfen. Een der plaatselijke bladen maakte onlangs de opmerking, dat men somtijds be richten nog even vóór het afdrukken ont vangt en dat men dam geen gelegenheid meer heeft zich nog van de juistheid te overtui- gen. Zoo ging het ons, toen wij de benoeming indertijd vermeldden van de leden der ge zondheidscommissie, met het gevolg, dat ons bericht met volledig wast „Mem" wilde toen blijkbaar eens doen uitkomen, dat wij een verkeerd bericht hadden overgenomen. Wiji zouden hiertoe het zwijgen gedaan hebben, indien niet het blad, dat ons destijds poogde op de vingors te tikken, thans toe vallig zelf een bericht bevatte, dat in ons nummer van Maandag ook bijna gelijklui dend voorkomt en dat, door het niet juist lezen van onzen zetter, niet geheel klopt met de oopie. Wij schreven namelijk, dab door de afd. van den Chr. Nat. Werkmansbond aan ds. Ter Haar Romeny een bijbel- en al- bumstandaardl zou worden aangeboden. De zetter maakte er van „een bijbel en een. al bumstandaard". Meer willen wij hierover niet zeggen. Al leen wenschen wij nog op te merken dat, se dert ons blad bestaat., geregeld berichten van ons worden overgenomen, en wij zien hierin n iets! Waar noodig doen wij dit zelf ook, want wij zijn immers tot voorlichting vam het publick? Bij beschikking van den minister van OBrlog van 7 Oct. jl. is de le luit.-adj. P. Volbeda aangewezen als leeraar bij den cur sus van. het 5e reg. inf., te rekenen van 1 Oct. t. v., en zulks ter vervanging van den len luit.-adj. J. L. van der Moer, die biji de zelfde beschikking op genoemden datum, op zijn verzoek, eervol uit die betrekking is ontheven. De luitenants Offerhaus en v. Willigen zijn van hun detacheering bij de Normaal- scbietsohool bij hun. korps, het 5e reg. inf., teruggekeerd. Heden zijn do rijlessen aangevangen voor de officieren der onbereden wapens. Er zijn twee klassen gevormd, die wekelijks twee>- maal drie kwartier les krijgen in een der maneges van die cavalerie. Als instructeurs zullen, naar wij vernemen, gedurende dezen, winter optreden de le luitenants Maas Geesteranus en Maris, van het escadron or donnansen, waarvan ook de beioodigde paar den wordlen geleverd. De lossen hebben, meestal plaats des nam. van 445 uur, wat, voorall in de winter maanden, voor de leerlingen n* niet zoo bij zonder aangenaam is. Van naar buiten rij den, dat juist voor de infanserie-officieren zoo zeer gewenscht is, kan dientengevolge natuurlijk niets kqpen. In vroegere jaren was de regeling veel aan genamer, maar misschien kan het nu zoo niet meer, „om de peerden.". In de scherm zaal der infanterie-ka- zerne zal morgenavond oen uitvoering wor den, gegeven voor onderofficieren en hun da mes, ter gelegenheid van het feest van den adjudant-onderofficier Kiepe. Onze vroegere stadgenoot de heer J. C. F. Prikken, oud-leeraar aan de Rijks H. B. S. te Gouda, thans wonende te 's Graven- hage, is benoemd tot lid der commissie, be last met het afnemen van bet examen wis kunde M. O. Bij de gisteren gehouden verkiezing voor leden van do Kamer van Arbeid voor do bouwbedrijven zijn tot leden-patroons ge kozen G. Prins, G. Blok, T. van Daal, G. van Nieuwenhuijcen, terwijl voor de vijfde pa- troouf.zetel eene herstemming moet plaats hebben en tot loden-werklieden H. Priem, 0. W. Kelder, J. O. Verhalar, W G. Klomp en J. van den Brink. De volledige uitslag is als volgt: Stembureau Amersfoort (Stadhuis). Uit gebracht voor patroons 9 stemmen, waarvan verwierven G. Prins 7, G. Blok 7, T. van Daal 7. G. van Nieuwenhuijzen 7, J. R. vaitr 't Hof 5 stemmen, en G. Bloemink en G. v. Lummel 1 stem, terwijl 2 blanoo-biljet- ten in de bus werden gevonden. Stembureau Hoogland. Uitgebracht Voor patroons 6 stemmen, waarvan verwierven lJ. A. van Riesen 3, H. Koenen 4, J. van Karsbergen, 5, H. Eggenkamp 3, F. Tammer 1, H. Penterman 3 stemmen, en R. de Rui ter, H. Wester huis, W. van Zuilen, W. Pas- ker, J. van den Berg, D. van de Koog, T. van Daal, G. van Nieuwenhuizen, J. R. van 't Hof, G. Prins, G. Blok ieder 1 stem. Stembureau Amersfoort. Uitgebracht voor werklieden 129 stemmen, waarvan verwier ven J. J. -van Beek 32, A. Henuninga 30, T v. d. Pol 32, W. v. d. Berg 26, H. Priem 99, G. W. Kelder 94, J. O. Verhaar 95, W. G. Klomp 94, J v. d. Brink 97, J. Verhaar 1, v. d. Pol 1, v. d. Brink 1, Kelder 2, v. Beek 1, Klomp 1, J Velthuijsen 1, J. W. v. dl. Berg 3, J. Vonhof l, G. Kwint 1, G. v. Wij- land 1 en W. Pijlpers 1 stem. Stembureau Hoogland. Uitgebracht voer werklieden 2 stemmen, waarvan verkregen H. Priem, G. W. Kelder, J. O. Verhaar, W. G. Klomp en J. v. d. Brink ieder 2 stemmen. O die komeet! Gisterenavond, even na acht uur, op den Ouden toegangsweg naar het station. Een heertje, een jonge dasne en een papa Papa druk redeneer end, over kometen en planeten denk ik. Plotseling klinkt liet uit den mond van het heertje: „Kijk, daar heb je'm". „Ja, nu is ie prachtig te zien„Wat groot en wat een staarten Allen gewichtig kijkend, uitroepen van ver- en bewondering. Vragen van de jonge dame, explicaties van 't heertje, correctie en nadere toelichting van papa:. Een voorbijganger wordt ook toeschouwer. Proestend verzocht hij ket astronomische drietal een paar passen achteruit te gaan. En nu, plotseling, gieren allen van 't lachen. Zij zienoen lantaarn, die even vroe ger haai- bleeke schijnsel juist over den rand der viaduct wierpen, wier bleeke vlam nog voor een klein deel zichtbalar is tusschen de grassprietjes door. Errai-e humanum est Het opnemen van ingezonden stukken beteekent geenszins dat de Redactie met den inhoud instemt. De copie wordt aan des inzender niét teruggegeven. Bede om bulp. Mijnheer de Redacteur! Reeds meermalen en zeer zeker in den laatsten tijd werden vele beroepen gedaan op de liefdadig heid. van stad- en landgenooten voor ongelukkigen en nabestaanden, en zeer zeker wordt vooral in de laatste dagen veel gedaan voor de weduwen en weezen van onze dappere stam- en krijgsgenoo- ten m Zuid-Afrika, allen alachtoffier» van een aoo bloedigen oorlog. Het is dan ook auet ander» dan schoorvoetend dat ik bij deze een beroep doe op de liefdadigheid van onze stadgenooten en wel voor liet navol gende De militaire kampwachter De Ruiter, te Zeist, gepensioneerd sergeant der genie, was sinds lan gen tijd lijdende aan eene ongeneeslijke kwaal, die hij tengevolge van koude, wind en regen, waaraan hij door de uitoefening van zijn functie steeds was bloot gestold, had opgedaan. Na sedert Januari onder geneeskundige behan deling te zijn geweest, ook in het Militair Hospi taal, bleek, dat na eene kloine opflikkering de macht der geneeskunde niet mocht baten, daar todh op 20 September na een vreeselijk ljjden de dood zijn offer opeisohte. Wat blijft, er achter? Eene weduwe met zee onverzorgde kinderen waarvan de meeaten te jong zijn het groot ver lies te beseffen. Het bestaan van De Ruiter bij zijn leven zeer burgerlijk zijnde, staat nu de wedmv- met haar kinderen op eens broodeloos geen pei uoen, geen inkomen, November a. s. de woning te moeten verlaten waar zij eoovele gelukkige jaren heeft geloefd. Wat moet er van dit gezin komen, 700 niet de liefdadigheid hier te hulp ko«ni? Daarom stadgenooten, .nogmaals een beroep op uwe liefdadigheid, ten einde deze arme weduwe voorgiebrek te vrijwaren en haar aan een fatsoen lijk bestaan te helpen. Reeds onmiddellijk na het overlijden van De Ruiter heeft zich bij het korps genietroepen een comité gevormd tot ondersteuning van dit gesain, en dat op lofwaardige wijze reeds werkt. De sergeant-majoor llestebneurtje is ten dien einde eveneens bereid tot het geven van inlich tingen Van de ingekomen giften zal mededeeling wor den gedaan in dit blad, terwijl ondergeteekende zich gaarne bereid verklaard tot het geven van inlichtingen. U dank «eggende voor de plaatsing. KERLING Adj.-onderoffic er 5e Regt. Inf. Kazerne Dam lust. Utrecht. 10 October 1902. Voor de vele bewijren van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onzen ge liefden Vaderbetuigen wij onzen harte- lijken dank. J. H VAN LESSEN— Wed. D. HARTING. M. VAN LESSEN. Amersfoort, Oct. 1902. CommisslonvnlrH in Effecten. LANGEGRACHT 30. Intercommunale telephoon 55. Koopen en verkoopen Effecten, Con pons, Buitenlandsch Bankpapier en Bnntape- elfcn tot den meest voordeeligen koers. Sluiten Prolongatie» en Beleenlngen, dtacoiileereu en verschaffen wissels op alle bankplaatsen zoowel in het Binnen als het Buitenland nemen geliicu Aucposilo tegen nader overeen te komen voorwaarden enz. enz 20 Het kantoor is geopend alle werkdagen van O uur 's morgens tot 1 uur ,8 nam s. te v De Notaris N. F. CAMBIER VAN NOOTEN, te Lopikzal IHnadagiSl Octo ber v.m kalf 11 ure. bij I. SCHOU TEN, to Benschop, aan den Polsbroekerdam, publiek verkoopen, wegen»* sterfgeval met Erf te Benschop, 9taande en gelegen langs den Damweg naar Oudewater, zoomede een knlx met het eeuwigdurend erf- pachtsrecht van den grond, te Benschop aan den Polsbroekerdam, ter grootte va« 17 Aren, 30 Centiaren Een Gebouw, ingericht tot Graanpakhuis en Woningen, met aanhoorige betimme ringen, Erf en G»ond, in de gemeente HoeD- koop, aan den IJssel, nabij de stad Oudewater. Te veilen in perceelen, combinatie en massa. Aanvaarding na de betaling der kooppen ningen op 1 December 1902. TE HUUR te Amersfoort, tegen 1 November I902het voorbeen bewoond door den Heer J. VAN RIJSWIJK DE JONGTandarts. Te bevragen bij den Architect HERM. KROES. Gevraagd met of zonier PENSION, licht en mr. Aanb. onder letter K. aan het bureau van dit blad. Langestraat. Specialiteit in Wollv» en T*a'*»cuen Tricot «iM-dereugen aakte W ille Ondergoederen, Dames en Heeren Node- artlk«*l«'U onz. enz. JANSEN en Tl LAN US J VEGER Onder goederen. 19 die ook huiswerk wil verrichten, wordt met Nov. gevraagd te Naarssen, bij Utrecht. Br. fr. letter B, Boekh. H. M. HEEKte Maarssen. Een net MeisjeP. G.z. x. tegen 1 Nov. a. s. gaarne geplaatst in Utrecht als Meid-Hnishondster of Keokenmeid, van goede get. voorzien. Br. fr. onder No. 490 a/d Boekbandelaar M. DE WEKKER, te Apeldoorn. Vraagt van ROK ZOON, een heerlijke wlnterdrank wordt als warme wijn, desverkiezende onder bijvoe ging van water en een weinig suiker gebruikt. Verkrijgbaar in heele flesschen voorzien van étlquet met firmanaam, bij alle voor name winkeliers en comestlblehan- delaren. Oproeping solled, zeer beschaafd en'geroutineerd Gegarandeerde vaste emolumenten. Adres met fr. br. onder letters R. 675, NEDERL. KIOSKEN-MAATSCH", Rotterdam. 1. Be Molenprins. 2. NttclitHcbadiiweu. Be Borpmirène. 4. In bet Narrenpwk 5. Hazard. A. Ongelijk. 7. Poolsch Bloed. 8. Be Reglmentstante. 9. Lenteetormeu. ÏO. Elzen-Koningin. 11. Gaegamala. 12. In Ongenade. 18. tianzen-Lizc. 14. Hoflucht. wordt nltverkocbt voor slechts 60 cent3 werken voor fl.OO; 5 Werken voor T2.50; de 14 Werken voor f6.50. «Mf Ook In Prachtbanden voorhanden met slechts SO cent verhoo- glng voor elk WERK. BC Beze goedkoope niigaaf wordt nooit herdrukt. Talm dus niet em er van te bestellen. To bekomen bij B. HOI.EE Bazaar van Goedkoope Boeken, te Rotterdam. Franco na ontvangst van postwisselwaarop behalve verlangd Nummer of Nummersvermeld is „t.gchstrnth". 'ïf|f --.l: - 4 Prijs 40 ets. per V» K G. C\xd.ste la Eang IF'a.zxiilie-Hötel. Armeen bekend voor zijne goede keuken en uitstekende Wijnen. FIRM* I,. EIUL. Herstellingsoord voor lijders aan Malaria, Bloedarmoede en Zenuw zwakte, 7ncWci CORMELIE VAN LEEUWEH Z.UMCI S FRIEDA VOS TEGEN DHAiNKZUCüT Geen Medicamentmaar een Likeurdat volgens voorschrift gebrnikt, zulk eon tegen- zin In alcohol veroorzaakt, dat de drin ker voor altijd genezen is. Chem Fabrifik LEOP. GROS Cie. Höchst a/M Voor Holland en Kol. alleen verkrijgbaar door de General depositairs LEHNER A MARX, Bloemgracht 143 Amsterdam tegen inzen ding van f 5,voor 18 Ltr. Flesch. Prospect, gratis. Strengste Geheimhouding. *i* Zoeeven verscheen Over Bescherming en Verpleging van Jonggeborenen, DOOK Jhr. Dr, TEIXEIRA DE MATTOS. Prtl» W) cents. Alom verkrijgbaar. Uitgave NIJ6H VAN DITMAR, te Rotterdam. te KAMPEN levert tegen scherp concurreerende prijzen In elke verlangdeTafmetlng. Vraagt prijsopgave.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1902 | | pagina 3