BINNENLAND. if Uit den omtrek. I ding kunnen nemen, indien zij niet bijtijds werd onderdrukt. China. Volgens een bericht uit Peking aan de Ti mes heeft China de door de Engelsche regee ring verlangde strong bestraffing van de moordenaars van twee in Tsehentschau (Hunan) gedoode Br i t aohe missionairs toegestaan. Een Keizerlijk de creet veroordeelt een officier, die voor den vluchtenden zendeling zijn woning geslo ten hield, om aanstonds onthoofd te wor den, een anderen officier tot gevangenisstraf en onthoofding, den stadprefect tot 5-jarige verbanning en altoos durend ontslag uit den dienst, de overige beambten tot verschillen de verban ni n gsetralfdn. Buitendien heeft China "ene schadevergoeding toegezegd, en evenzoo de opriqhtjng van een gedenkteeken ter plaatse van den moord. Het decreet is naar bohooren gestold en geldt als bevredi gend Allerlei. v Uit Bologna wordt gemeld: De kar dinaal-aartsbisschop Svamipa hoeft den priésters van zijn diocees ten strengste verboden, te w iel rijden. Daarmede zijn echter vele zieleherders. die voor de uitoefe ning van hun beroep bet moderne verkeers middel zeer noodig bobben, heb niet eens, en zij hebben do beslissing van den Paus inge roepen. Men verwacht deze binnenkort. vDe v e i 1 i h e i d in Madrid laat veel to wenschen af'er. Zaterdag werd op een brutaio wijze ingel, u^'-cn in het kantoor van de Trammaatsch? Vb en een bedrag van 70.000 peseta's gesCn Gelijktijdig word cp klaarlichten dag e'*/ horlogewinkel geplun derd. Blijkbaar zijn beide inbraken door een goed georganiseerde dievenbende uitgevoerd. In de pers wordt over de toenemende onze kerheid zeer geklaagd men schrijft de oor zaak daarvan toe aan do begenadigingen bij gelegenheid van de troonsbestijging van Ko ning Alphons. vDe van Tclaw naar T i f 1 i s rijdende post i* overvallen en beroofd geworden. Van dc postbeambten werd er een gedood em een anderen verwond. Den rooverg viel een bedrag van 8000 roebels in handen vLynchjustitie. Een neger, die te Darluv in do Mississippi twee blanken had vermoord om te kunnen stelen, werd in aanwezigheid van 4000 personen op een brandstapjl gebonden en levend ver- b ra n d. vErnstige zeeramp. Uit Londen wordt geanedd De Spaansciie stoomboot Ener©, ran Huelva naar Antwerpen en do Engel9ciie stoomboot Saints Regulus. van Shields naar Alexandria. zijn op de licogte van Duugeness in aanvaring met elkander gekomen. De Enero is gezonken. Do Saint Regulus is met zware averij binncwgeloopeu te Gra- vesend. Mcu vermoedt dat op twee man na eb gansche bemanning der Enero is omgekomen Reuter seint uit I/ardta. d.d. Maandag Volgens de dagbladen ri de aanvaring ge beurd Vrijdagavoud roud lua'lf 11. l)e Saint Regulus zou 2 apvuriónden van de Enero hebben gered, dbch 22 man; de rest der bennararaing, zoouicai omgekomen zijn. Dé ketel der Enero is na tb: aanvaring ge- f^jrongen, zoadat lieti adhSp cntmakMeUijk zonk. De Enero is een stalen acdiroefstooanscliip metende 2047 txni bruto. 1785 ton c|n|der dek on 1322 ton met to. Het word gebouwd in 1898 bij Campbell t«n zijne afmetingen zijn: 282 voet lang, 40.1 voet breed en 19.1 voet diep. Het schip hoorde thuis te Bilbao en voor onder Spaanseh© vlag. Over de aankomst van het Vorstelijke echtpaar te Schwerin, wordt van daar aan do X R. Ct. geschreven Do bevolking hier heeft koningin Wilhel- mina en den Prins-Gemaal Vrijdagavond we derom een zeer warme ontvangst bereid. Reed.*, twee uren voor de aankomst van den trein waren aan het station, op dm Luisenplata c aai voor, en verder lang dc Lange Wit-mar- ichc Straase, waarlangs d< weg naar Raben- atesnfeld leidt, talloozvmenschen.opgesteld, uie vcor de aankomsfVan den trein tot duizen den aangroeiden. liet toeval wilde dat juist tegen dezen tijd honderden leerlingen van de gymnasia en middelbare scholen in Mecklen burg. die van een uitvoering van ..Wilhelm Tell in den hof-schouwburg naar hun woon plaatsen terug wilden kcoren, op het station bijeen waren. Toen de koninklijke trein bin nenliep, klonken de vorstelijke gasten dave rende toejuichingen tegemoet, waar dc stem men van di-: jeugd hoog boven uitklonken. Toen het koninklijke paar uit liet vorste lijke ontvang-salon buiten kwam om op den Luisenplatz in het rijtuig te stappen, weer klonken oindelooze toejuichimgen Het pu bliek had op liet breed e plein op de gewone wijze, dwars over hot plein, ecu haag gevormd. Dc gaston reden met Groothertogin Marie in een met vier paarden bespannen rijtuig, waar van d'è kap opgezet was, met een voorrijder voorop in langhamen draf door de j< jollende menigte de stad uit naar Rabensteinfeld. Aan het raampje neeg de Koningin herhaaldelijk, om voor hot huldebetoon te bedanken. Vele huizen hadden, al was het donker, de vlag uitgestoken, en liier cit daar gloeide Ben- gaalsch vuur als welkomstgroet. Op Rabonstoinfi ld. waar men even over ach. ten aankwam, werd ten dteé gegeven van 10 couverts, «waaraan <1© vomtdijko personen i -i het gevolg van Groot-hertogin Marie en van het vorstelijke paar deelnamen. Zondag word nader uit Schwerin aan de N. R Ct gemeld „Vanochtend was liet Lekend geworden dat tie vorstelijke personen van Rabcnstoin- feld hierheen zouden komen, om, naar men algemeen vertelde en daarom ook geloofde, dé godsdienstoefening in de Paleiskerk bij te wonen. Het was prachtig weer, men kon dus verwachten dat z'.j in open rijtuigen zou den komen. Zoo hadden zich dan vele wande- laare naar don Schlosgirtcn beërven of stond- den langs den w:-g van Rabensteinldd naar het Palcis. De laatsten smaakten thans het ge noegen do gasten duidelijker te kunnen zien dan gisterenavond in den donker. Do Koning in droeg over r;n licbt-btauwe japoneen kraag van bor.t on een hoed van dezelfde kleur met voeren en. een kanton sluier. H. M. zag er zeer frisch uit. Tegenover haar en zijn modder zat prins Hendrik die ziin uniform van het Mccklcn- buigsehe infant wie-regiment no. 90 had aan getrokken tn daaroverheen den lichCgrijaen militairen mantel droeg. Overal werden do groeten van het eerbiedig wachtende publiek ;-;-?r vriendelijk beantwoord. Naar c- Paleiskerk varen vele g. meen teden eu andere i enscbon opg.gaira. zoodat er nauwelijks een plaatsje open bleef. Maar men wachtte hier vergeefs op de komst van de hoog»? bezoekers, die aWmaal naar tien Dom gingen. In dc. twee volgende rijtuigen zalen, do Nedcrlandschc dames en heeren. de bofmaar- vchalk en een hofdame van Groothertogin Marie Voor den Dom stroomde intusschcn een groot© menigte samen die geduldig op liet einde van den dienst wachtte. Dadelijk na afloop er van reden do vorstelijke personen iu een open rijtuig naar Rabcnsteiufeld, waav zij liet verdere dool van den dag rustig door brachten. Hét fraaie park van Rabcnstein- blci prijkt, biji prachtig zomersah weder, in p'i bont her fatkleed, era liet koninklijk paar r vl d'aar nu zeker wel veel wandelen. Men schrijft uiit s Gravenhage H, M. do Koningin heeft f 5000 beschik baar gesteld voor liet Nederlandsch sub-comi té vcor zieke en behoeftige Inlanders in de residentie Semarang, als blijik Harer groote belangstelling in en warme instemming met hel streven om gelden te verzamelen ten be hoeve dezer noodlijdenden. Tevens deed H. M. bij de aanbieding dezer vorstelijke gift den wensch uitspreken, dat de ppgingen der ooanité'a, hier en in ïndié. met succes mogen worden bekroond. Na dit schitterend voorbeeld door H. M. ge geven mag men verwachten, dat alle Neder landers, die aan ©nzc Inlanders een warm hart toedragen, zich zullen beijveren, om dezen wensch van H. M. in. vervulling te brengen. De Japansche vlag wapperde gisteren uit de woning van den. Japauschcu gezant te 's Gravenhagen ter gelegenheid van den 50. vei jaardag van den Japansohcii Keizer. In de Russische kapel aan den Ouden Schevenir.gy;henwieg to Gravenhage werd Zondag een rouwdienst gehouden, ter nage dachtenis aan wijlen Caaar Alexander III en gisteren (Maandag) had cr cene buitenge wone godsdienstplechtigheid plaats ter herin nering aan dc troonsbestijging van Keizer Nico laas II. Dc godsdienstoefeningen, welke geleid wer den door den Priester Rozanoff, werden o.a. bijgewoond door den Russisch én legatie-se cretaris, den Leer Goutowsky. Men schrijft ons uit 's Gravenhage In hot. personeel van het Russische gezant schap zullen verschillende veranderingen plaats hebben. De heer H. Ga'mibp, secretaris van legatie 2e kl., thans te St. Petersburg, wordt werk zaam gesteld bij hét ministerie van buitcn- landsche zake» aldaar en te 's Gravenhage vervangen door den heer Krusenstern, col lege-raad.; voorts wordt de heer Gutowx'ky, secretaris van legatie, van 's Gravenhage naar Washington verplaatst, en eindelijk zal er nog een nieuwe secretaris le klasse benoemd wonden ter vervanging van den heer De Be rends, die, zooals nader blijkt, co zijn ver zoek, eervol uit den diplomatieken dienst van Rusland i? ontslagen en zich te'Genève heeft gevestigd. De Portugeesdie gezant aan ons Hof. graaf De Sélir, thans met verlof te Parijs tij dens het verblijf aldaar van Z. M den Ko ning van Postugal, was dezer dagen genoo- digd aan een diner, dat zijn Souverein gaf aan Fransche autoriteiten en leden der Portugee- sche kolonie tc Parijs. De heer Knobel, benoemd minister resident en consul-generaal voor Perzië, zal zich in het laatst van deze maand naar Tehe ran. zijn nieuwen post, begeven. Van goederhand wordt medegedeeld, dat omtrent dc uitzending van een diplo maat naar den opengevallen post te Peking «og niets beslikt is, veel minder leeds een event ueele opvolger van den heer Knobel zcu zijn aangewezen of in aanmerking komen. Dc minister van financiën maakt be kend. dat het saldo van 's Rijks schatkist op 27 September jl. bedroeg bij do Nederlaud- sche Bank f 111,511.61 en bij de betaal meesters, f 3,103,456.11 te zamen f 3.214,967 72A. St.-Ct. Tot lid van de Eerst© Kami er voor Limburg is lieden deur de Staten van dat gewest, gekozen de heer J. Brouwers t« Venlo met 30 stemmen, tegen 14 stommen op jhr. do Beeremtxrocek. Men meldt uit. Leiden aan de N.C. Ter vervulling van den Kamerzetel, open gevallen door het overlijdeaii van den lieer A.E. van Kempen, wonden genoemd van, libe rale zijde prof. dr. W. van der Vlugt en van a.-rev. zijd© ds. It. J. W. Rudolph Nadat gisteren middag door den Am sterdamsehen Rami de begroeting was vast gesteld, waaraan tien zittingen zijn besteed, werden nog een aantal benoemingen gedaan.. O. a. moest plaats hebben de aanstelling van het personeel van den (gereorganiseorden) gemeentelijken geneeskundigen dienst. Voor daartoe werd overgegaan betuigden do hee- ren Polak en Wijnmalen hun verwondering, dat slechts een paar van de thans in func tie zijnde gemeeiite-geneeahceren door B. en W. werden voorgedragen. De wethouder Blooker verdedigde dc voor dracht, door er op to wijzen, dat B. en VV. die in overleg met. de commissie van bijstand, die van alle bijzonderheden der solliciUuten op de hoogte was, hadden opgemaakt en be treurde het, dat sommigen der thans in func tie zijnde», door hun leeftijd niet m«.cr in aanmtiking kcr.deu komen. Benoemd werden tot gemeente-artsen dr. A Aletrino. te Amsterdam dr. G. A. M vaai Waijenbiirg, dr. D A van Riemsdijk, en mej. Joh. B. C. J. van Maarseveen. J. F. L. van Breemen, te Ajnsterdam J. J. Brouwer, te Urk L. Deijll, te Amsterdam A. Ekerman. te Utrecht J. M. Hamelberg, te Amsterdam, L. Heijermans, te Amsterdam G van Hou- tum, te 's GravenhageG. Houwing. tc- Am sterdam H. Kooistra, te Amsterdam dr. S. J. dè Lange, tc AmsterdamJ. Leda. te Amsterdam dr. F A. Melchior, te Amster dam; C. J Mijnlieff, te Amsterdam; A. Nova, te Amsterdamdr. H. Pinkhoff, te Amsterdam; R. Rijkeais. te GroningenJ. A. Verschuijl. te Amsterdam; H. B L. Vos. te Amsterdam dr. J. C. Went. te Amster dam F. W. Wüthrich. te Amsterdam tot heelkundigen: J van Campen, D. Drielsma, C H. Gantvoort. J. van Konijnen burg, dr. I van Os, M. H Pimcntol, L P- G Postema, dr. C. B. Tilanus, dr. G. Waller, allen te Amsterdam tot verloskundigen dr L. F. Driesen, dr. W. Holleman, B H J. van Lier, dr R J Th. Meurer, dr A. H. L. Otto, allen tc Amsterdam Do heor Dö Lange, secretaris van gene raal De Wet. 18 lil D;n. Haag teruggekeerd. Omtrent den terugkeer der generaals Botha, en dc la Rev naar 's GtiuvenhagO' is nog niet s bepaald. De berichten omtrent don lieer WesseOs luideo gunstig. Zaterdag mocht hij, met toe stemming van zijn geneesheer, emigew tijd het. bed verlaten. Hot. ongeval heeft zich als volgt tergedragen D'c heer Weesels was juist bozig op het achtenbalcoiv van een cm- nibus te stappen, toen een liasidwxmecab, die achter hem reed, hean van het ba Icon, sleept c. waai door hij ouder het huurrijtuig geraakte. Een zijner ribben brak, terwij] m een der andere ribben ccn baret geconstateerd werd. Naar de N. R. Ct verneemt, wordt de majoor J. H. P. de Lille Ilogerwaard. comm. van het 2c bat 3e reg. inf. te Middelbrug, be noemd tot directeur der cadettenschool te Alkmaar, als opvolger van den luitenant- kolonel jhr Van der Wijck, die tot kolonel wordt bevorderd. Naar wij vernemen is de kapitein W. J. H. do Vcet, van het 2. regiment veld-art in garnizoen te 's Gravenhage door den Pre sident der Fransche Republiek benoemd tot ridder van het Legioen van. Eer De lo luitenant H. C. J. ter Beek, ge plaatst bij de koloniale re-serve, wordt voor 5 jaar gedetacheerd bij het O.-I. leger on zal 15 dezer zijne bestemming volgen. Bir koninklijk besluit (niet bij ministe rieel© beschikking, zooals gisterenavond abu sievelijk werd vermeld) is do duur der deta- checring oij de landmacht in West-Indië van den lo luit! der inf. J. A. Maas met drie jar ren verlengd en alzoo nader bepaald op zes jaren. Rij beschikking Van den minister van Oorlog is de nonactiviteit van d^ lsten luit. der infanterie F. W. J KÖudtou, met zes maan- de<n verlengd, cii wel tot 1 Juni 1903, zondoi 1:,:zwaar der schatkist. Bij Kcrainklijik besluit is de duw der detacheering bij de landmacht, in Ned.- Indië van den 1ste luitenant der infanterie J. A. Maas met 6 jaar verlengd en alzoo nader bepaald op 6 jaar. Volgens den Haagaehen Kroniek-schrij ver der Nieuwe Gr. Ct., vertrek do' lieer Henri Boa-él, dia eerlang van zijn reis terugkeert spoedig tot hervatting van zijtu ambtelijke loopbaan, weder naar Ihdië en zal hij bin nenkort na. ziin aankomst aldaar een nieuw werk dloewi ter pei-sc* hjggeneen Nekler- landsche vertaling of Lcwerking van Monna Vanna Begrafenis C. II. d en Hertog Het stoffelijk overschot van den heer Den Hertog werd gisterenmorgen tc Amsterdam onder groote belangstelling op de Oosterbe graafplaats aldaar ter aarde besteld. Vele kransen dekten de lijkkist. Onder de aanwe zigen op de begraafplaats worden opgemerkt de burgemeester, mr. Van Leeuwen, de wet houders Van Hall cn Heemskerk, vele raads leden en Tweede Kamer-leden. Aan het graf werd aan Dcu Hertog's nagedachtenis hulde gebracht door dr. Gunning, districtsschool opziener, door den heer E. F. Rosberger na mens de hoofden van scholen in het derde ar rondissement, dcor den heer Bigot namens het Ncd. Onderwijzersgenootschap, door den heer J. Versluij? namens de Vereeniging vaai paedagogie, en door den heer Meijer, direc teur der Kweekschool. Een zoon der overlede ne dankte voor de betoonde bewijzen van deelneming. Do begrafenis van Cornelie Huijgens had gisteren middag op de Oosterbegraaf plaats in de Watergraafsmeer te Amsterdam plaats. Een kleine schaar van engere vrienden en bekenden, volgde in koetsen den lijkwagen uit de Van Eeghenstraat. Op het kerkhof had zich een honderdtal getrouwen verzameld om in alle stilte aan de gestorvene de laatste eer to bewijzen. In alle stilteaan deze groeve werd niet gesproken, slechts bloemen. Veel bloemem, kransen van heb partijbestuur, van- eenige partijf-afdealingeii: en van verschillende vrienden getuigden van do vereering era de liefde die de heengegane st.rijdier gewekt had. (Het Volk). Het museum van Kunstnijverheid lo Haarlem werd gedurende de maand October bezocht door 500 belangstellenden, terwijl uit de aan het museum verbonden boekerij 226 boek- en plaatwerken naar verschillende plaatsen van «wis land verzonden werden. De aan genoemde museum verbonden school voor Kunstnijverheid, wordt thans bezocht door 63 vrouwelijke cn 158 manne lijke leerlingen, die de vérscbiUénde cursus»'n volgen. Zcoals bekend is. wendt genoemde» school door vclo leerlingen uit andere plaatsen be zocht. Vog elm oord. In Drente zijn thans de lijsters overvloedig. De vogels worden «- honderden gevangen Er zijn Heden, die zelfs meer dan. 2000 strikken hebben uitgezet en op een enkelen dag soms f 20 a f 30 uit hun vangst kunnen maken. De lijstervangers, die van dit moordda dige werk hun bedrijf maken, hebben hun vangst reeds in voorkoop gedurende het ge- heele seizoen verkocht aan een of andereu poelier en ontvangen dan 10 k 11 cents per stuk. Een onjuist bericht. Aan do N. Arnh. Ct. wordt namens de weduwe S. verzocht mede te deelen, dat het bericht van den correspondent van genoemd blad te Apel doorn, als zoude volgens gerucht de heer S aldaar door vergiftiging zijn gestorven, geheel onjuist is. Het parket te Zutphen is tc Apeldoorn voor eene geheel andere zaak geweest en zegt do N. Arnh. Ct. Zondagmiddag was er te Apeldoorn ook bij dc betrokken autoriteiten niets bekend, wat het bericht .van onzen oor respondent kon wettigen. Inbraak te Enschedé. In den nacht van Zaterdag op Zondag is ingebroken bij: mej. v. d. Plaats, hoofd van eene school te Enschedé. Kasten en laden zijn openge broken, terwijl alles is ondersteboven gewor pen. Een bedrag van f 107 is ontvreemd. Ook hij G. Reudink te Enschedé is inge broken, terwijl R. op eene bruiloft was. Ook hier was alles omvergeworpen. Een gering bedrag aan geld wordt vermist. Kras. Tegen den griffier van het kantongerecht, te Sn eek zijn twee processen- verbaal opgemaakt, een wegens dronkenschap en een wegens dronkenschap en mishandeling. E e n #\v i e 1 r ij d e r vo r d r o nk en In. den leten. avond van den 1. Nov. j 1., bez'ocllt een boer uit Havelte het koffiehuis van den lieer Yelthuizen te Meppel. Na wei nige oogeublikken aldaar vertoeft te hebben, vervolgde hij; zijn reis per rijwiel, maar is te water gereden e-n verdronken. Don volgen den morgen werd 2ijn lijk uit het kanaal op gehaald. Gevolgen van drankmis bruik. Twee arbeiders vara de margarine- fabriek te Goch begaven zich Zaterdag naar 'sHertogvnboscii. Beiden, jonge kereils, ge raakten daar aan dien drank en bezoöbten er de beruchte T&lforu<gstraae. Zondagochtend is 'het lijk van den één uit de Zuid-Willems vaart opgehaaldde ander heeft den nacht van Zaterdag op Zondag onder den blootera hemel doorgebracht, aonder te weten welk on geluk zijn kameraad, is overkomen. Op het lijk van dpzen werden gevonden een horloge dat op 4 uur was blijven stilstaan, en onge veer f 15 aan gold. Klaarblijkelijk is de jonge man in het water geloopen. Een brand, zoo lievig als sinds men- schenhcuge-nis te Rotterdam niet heeft plaats gehad, heeft gisteren avond aldaar gewoed. Omstreeks uur werdem rookwolkjes be merkt uit de esrste verdieping van dat dsel van het reusachtige, vijf verdiepingen hooge gebouw der hoeren W. vrrn dei' Lugt en Zoon, i stoom kuiperij en stoortiikietienfabriek aan de Prins Hendrikkade cp Feijienoord, hetwelk dient voor bergplaats voor de gezaagde dui gen en nieuwe vaten. De brandweer werd gealarmeerd' en onmid dellijk waren drie handspuiten en een drij vende spuit ter plaatse, welker bemanning feitelijk nog niet.de taaik besefte, waarvoor cle gehoede brasuwect zou kamen te staan. Im mers, aanvankelijk kregen slechts1 twee hand spuiten order oan zich tot water geven ge reed te houden. Kwaitier voor negenen, had de brand, zich reeds zoo uitgebreid, dat de vlammen hier eu daar uitsloegen. Taan begon men. r. ch eerst bewust te worden dat de brand ernstig was. Het bleek dan ook bij een ingesteld onderzoek dat de geheel© eerste veruieping in lichtelaae stond. En van, dat. ooganblik af aan breidde de brand zich meer en meer en met groote snel heid uit. De geheele omgeving werd weldra in helle gloed gezet; ontzettend en verschrikkelijk was het schouwspel dat- het. brandende ge bouw opleverde. De bewoners der binnenstad bemerkten eerst tegen half tien aan den rooden gloed die zich tegen den hamel afspiegelde, dat er cp Feijeucord een. fellé brand woedde. Daar op bégaven duizenden zich in de richting waar het vuur woedde. Rooder eu roodcr kleurde zich de hemel. De vuurgloed gaf den schijn alsof geheel Rotterdam in brand stond. Hot brandende perceel wierp een vonkeu- legen cp, die door dcu wind. weggedragen, op verreu, afstand neerstortte. Van tijd tot. tijd hooide men doffe knal len, veroorzaakte door het instorten van murc-n. Tegen dit vu urge weid stond, de brandweer, lioewei met groote* macht (zeven stoom spui ten en twee en twintig handbrand- spuitüsi) aanwezig, machteloos. Flink cm moedig traden de manschappen op, docli voor de vlaanmentnassa, moesten ze stap vooi stap retireeren. Het pand der firma is nog niet ouder dan drie jaren. Het beslaat op Feijenowcl een enorme oppervlaktewondt aan de eene zijde begrensd door de Prins Hendrikkade, aan do tegenover liggeindo zijdie door de Bur gemeester Hofma.nsstraatwestwaarts is dé grens do Slecpheffingstraatoostwaarts do Thcrbeckestiaat. Do verschillende gebouwen warden door de Otveretraat in tweeën ge scheiden. Link daarvan is de bergplaats, ze ven. véi-diepingen lioog, rechts de stoomkui- periji en de machinerieën. Reeds te tien uur was te zien dat de op slagplaats niet te houden was. Het, géheeJ'ö gebouw stond van boven tot onder in ecu geweldige vlammenzee, waartegen niets te doen was. De brandweer trachtte dan ook nagenoeg-alleen voor de belendende perceclen te zorgen. In de Sleepliolliaigssti aat waren reeds dadelijk ds huizen van 13 tot 31 ont ruimd. Verder vroeg het uit 3 panden be staande machinegebouw de aandacht en eindelijk niet het minste van de zijde van de Burgemeester Hofmansstraat, de bot erf a- brief der firma N. Laming en Sons. Bij stukken eu brakken stortte het hooge pand in en cp een gegeven cogeublik joegen de vlammen door d: Oeverstraat de fabriek cn liet machinegebouw binnen Ook hier kou. aan geen redden gedacht worden Veel snel ler dan het pakhuis brand dé het machine gebouw uit, doch nog had de catasti ephe niet het hoogste bereikt Om twaalf uur stond het het gtheele kire^ der firm aVan der Lugt, te schatten op bij 90 meter, dus op ruim 1 hectare, van ji;e zijden in vlammen, terwijl de muren i^ voor het grootste gedeelte waren ingestw, Maar eensklaps lekten toen ook de rlanum* aan de kroonlijst der fabriek de firma ming aan de zijde der Burgemeester Hof. manstraat. Hoewel het materieel der brandweer p deeltelijk direct naai- dit pc roet 1 werd ver plaatst en in werking gesteld, baanden vlammen zich ook door deze enorme fabntk een weg. De z.g. votafdeeling stond het. in lichtelaaie. Hier mocht' heb den bi-jnj. weer evenwel gelukken te voorkomen dat het vuur zich Verder verspreidde. Om twee uur in den nacht begon de brand, weer veld to winnen. Een opslagplaats van leege vaten van firma Van der Lugt kon de firma, voor het vuur behouden. Het ggbeuw van de. firma Van der Lugt was een nog steenmassa, geweldig ont aan ta zien. Van het reusachtige pand; staat alleen dc groote schoorsteen nog overeind. Do nu. chineriën zijn vernield, dé boeken zijn be. houden. Omj half drie konden 14 handbrandspuiten (cr wairen 32 aanwezig geweest) inrukken. Omtrent do assurantie kunnen nog guon betrouwbare gogeivens worden verstrekt. Al* leen is bekeaid, dat zoowel, de firma Vandw Lugt als de firma. Laming op beurspblis zijn verzekerd, de eerste door bemiddeling van Jan Havelaai' en Zoon, de tweede door R, Mees en Zoomen. Döor deskiuidigeiu wordt dt- schade voorde eerste firma alleen op ruiin een millioen voor de fabriek en de grootfl hoeveelheid houtwaren geschat. Wel een wonder mag heb heeten, dat bij deze ramp geen persoonlijke ongelukken zijn voorgekomen. Alleen enkele personen. flauw vielen, werden per brancard wegge voerd. Da heer A. P. W. van dm- Lugt, de ouddn vennoot, was gisteren middag met, zijn com pagnon, den heer A. va» der Lugt, naar Vlb singeu vertrokken, om1 zich naar Louden in ta schepen. De amdere vennoot, do heer M. vin der Lugt, bevond zich ter plaatse en zag voor zijn oogen het geheele gebouw stuk voor stuk aan de vlammen prijsgegeven. Ongeveer 600 werklieden zijn bij de firma Va» der Lugt. werkzaam. °l timli «b air cté ,v! o ptn< [rins f itrrl jnjd; I lel de 0 zii ir de 0 uteri ïalent rl -Proc ir is jaden ils ui jvor< luid Se Op 1 afv K-r ke: nu Inlii bui !6 r-JS' •I School- en Kerknieuws. I> Genw^tundige Staatscommissie te As. sterdam heeft bevorderd tot arts de heeren Ch. Gotlieb. geb. te N:euw-S<.iheemda C. Morgia van der Meer, geb. te Haarlem A. A Je»), geb. te Zaandam H Habermehl, ge'-, te Are. reest. ac Mdu d; ui M«i RieJ Vergadering vanïde Provinciale Staten, Heden voormiddag is de winterveagadekird van de Provinciale Staten van Utrecht ge opend' door den Commissaris der Koningin, den heer A. baron Schimimelpenninck van b der Oye van Nijenbeek, in naam der ko ningin. Do mededeeling van het overlijiden van het lid van Ged. Staten, den heer J. N. Bastei, gaf de voorzitter aanleiding om in de vol gende,» woorden hulde te brengen aan de uv ker gedachtenis van den overledene: ,,Mij»e heeren, Met hartelijke deelneming is voorzek(Z door U, gelijk door mij, dé treurmare verno men van. het overlijden van het Jid dor Ge deputeerde Staten, den heer Basteri. Do proivincic- verliest in den lieer Baatót een zijner edelste burgers, uwe vergadering ocne groote kracht en een sieraad tevene. 'Groote gaven van verstand waren den ontslapene geschonken, en sints een hal va eceiw gaif hij ze ten beste voor de belangen van dat Stioht van Utrecht, dat hij zóó litf had. Da heer Rastert, kon met recht aanspraak maken op de algemeen© achting en op da vriendschap van alle», die hem kenden. Zijn ijver en trouwe plichtsbetrachting waren <»r- zaak, dat hij) ook in deze vergadering ieder» vertrouwen en genegenheid had gewonnen. Ik stel u voor mij te machtigen om de ont* vangen mededeeling met een brief van rou» beklag te beantwoorden.'' Deze machtiging werd verleend. Op voorstel van den voorzitter werd b«Ii> ten met 22 tegen 15 stemmen, morgen n* middag .'om half twee bijeen te komen tot' verkiezing va» een lid in het college van Gei Staten ter vervulling van do door liet over* lijden van den heer Rastert ontstane vaa* ture. Da heer l>c Waal Malefijt had wensoht, dat die verkiezing in de eerstvol gende gewone vergadering zou worden gehou* den, opdat de leden niet alleen daarvoor iu dc stad zouden behoeven te komen. I Van Ged. Staten kwam de modedeeling in, dat de in de zomervergadering vastgesteld# bagrootirag voor 1903 bijj koninklijk besluit goedgekeurd. Het in werking treden van het reglement 'ff 1 voor bet Groot-waterschap „Beoosten, d# Vecht" is door Ged. Staten, bepaald) op 6 No* vember a. s. De eigenaar van dien polder li» tliuno heeft voldaan aan het voorschrift vah art. 116 van dlat reglement. Tot voorbereiding van cle behandeling i't de openbare vergadering zijn do onderwerp*®» die op de agenda van deze winter vergadering voorkomen, in handen gesteld van domm* r siën of naar de afdcclingen verzonden In handen van oommissiën werden gitftao liet voorstel van Ged. Staten tot intrekking van het reglement op den aanleg van tram wegen en tot wijziging, in verband daannOWy van het. reglement op het onderhoud en 8* bruik der wegen, het voorstel tot vaststel ling van oen hieuw bijzonder reglement voor het waterschap Maartensdijk, het voorstel on» v(erlenging aan te vragen van de couce®» hu; tot tolheffing op het zand en jaagpad ra" P Breukelen naar Ouderkerk, e» voorts adressen; waarbij eerae wijziging wordt zocht va» het reglement op het rijden hondenwagens, alsmede het adres tot: wij»- W ging van het reglement op de uitoefeningi dei jadit en visscberij. De eerstvermeldc adressen hebben ten te voorkomen het voor een wagen spannen eh lui G Arii én B« ifd' cel: 'HOl fes Lui ifde» fek. Oii B0ff(

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1902 | | pagina 2