1"" Jaargang. Woensdag 26 November 1902. BUITEN LAND. FEUILLETON Een Stormvogel. 67', M* 31; **X 6 J 1211* 16 34 74*?V5 30 70 Sf 01>J r. lsy. AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS: maanden voor Amersfoort i franco per poet ifionderlijke nummers ft ft_ ■SL- FenLd,ae™h,jD' 10 nur Uitgevers: VALKHOFF ft C<>. Utrechtschestraat 1. Intercomm. Telephoonnummer 60. Kennisgeving. 26X na pe Burgemeester van Amersfoort, Gwicn art. 17 on 18 der verordening pruik van de liaven, grachten en, beken, Brengt ter kennis van belanghebbenden dat jdispensatie van het verbod van romeld art. toni zich op het ijs van de haven, grachten of Itkrii binnen, dcao gemeente te ben-inden, ver bal <1 21 November, mot ingang van heden tr-lf mget rokiken. Jgnrafoort, 24 November 1902. l)e Burgemeester voornoemd W1TUTFBRN. Politiek Overzicht Minister-crlslsMeii iu de ISalkanlaurieo. hiaterkde cusissen komen niet zelden i m do staten van de BaJkaidanden. Het mliwft gewild, da.t er nu twee «lijfctijdi» raoigekoenen m Bulgarije en in Servit toll wctlirfht goodgd tijn daarin verbaud ;n en, dan lag liet voor do hand neb- coulissen damt invloed to vermoeden da beide groote mogenüheden, die op het. oan-schiei-eilajid dien toon aangeven ioewcl zij wederzijds de verplichting bbejR aangegaan, don togen woordi ge-a too- 11 v W" beslaande grenzen, te I UKÜiaven, nooit, hebben ojpgeihoudota en wel zullen ophouden togen elkaar to intri- UOirlïj1 011 'U U^° s^^'e streven ■naai- uit- n lï vail bunno invloedssfeer. Maar liet toch. dat er voor dergelijke venmoe- geen grond bestaat Er is geen roden om te romen, dat de kabinats-crisissen, dit- do laatste dagen to Brigoado en tc Sofia l voorgevallen on die eene spoedige oplcs- hebben gevonden, zijja terug te brengen diplomatieke intriges van Rusland oif OoRtcnn j k-Ho n garije. Bulgarije was bet muiistene-Danow i «ny-.'aJleiV, «mrfai ri.«i asr. «uM&rx e broeders" op verlangen van Rusland iden steek heeft moeten laten, ofschoon 5r do verkiezingen vaar de .nu zitting heb- ode Söbraaije do hecrscihende' parrtij! dier nkowislen aan het volk klinkende b:-! af had gedaan met betrekking tot Ma nie. Daarbij kwamen de onthullingen, die minister van binnenlandsohe zaken •fekanow in verband brachten met de poli- is moorden in 1895, waarvan Sta,mbcielow I slachtoffer is geworden. Het is zeker opval- sd, dat, ondanks de smet die daarmede op pfckanov's naanr geworpen is, de sohoooi- n van den giijzen Zankow ook in het ge- stmrerde kabinet-Dancw zijne plaats louden licoft. Het partijbelang hoeft hier- konhaliiik den doorslag gegeven Vat Servië betreft, is er wel met besüst- bewcerd!, maai' even beslist weerspro- dat Koning Alexander in den eersten i over bot afwijzende» bescheid, dat uit LVsdia kwam op do aankondiging van zijn jcnonien btzoek aan don Czaar, b-dlótcn zich in de armen van Ooetenrijk-Hon- [iiïie te werpen. Toen roods weid generaal Markowitscili als hoofd van het kabi- Et genoemdDaargelaten odhtci, dat dit ïitlisberio mot tot stand kwam, schijnt, men ik to Weetien een zoo plotselinge fr on tv or dering niet' gewcnsckt te hebben. Zoo trad kakinet-Welimirowitooh op, welks hoofd do Pet ersburgsk ij a Wjcdomosti werd aagewetzetn als oen overti ligd-e radicaal, die, dc buiteulandsohe staatkunde betreft, PRIJS DER ADVERTENTIÉN Tan 1—5 regalfo Elke regel meer t JJ?* Groote lettere naar plaatsruimte. }an,ie' eD,l,edr9f bestaan voordeelige bepalingen tot het herhaald adverteeren in dit Blad bij abonnement Eene toegezegd ftttende Toorwaarden, wordt op aanvraag meer gezind was met Rusland dan met Ocs- tenr ijk-H onjgarij o to sympailihioefareui Dit kabinet heeft zich slechts eaikelo we ken m het bewind kunnen staandu houden. Zijne cersto ontmoeting met de Skupschtina was van dien aard, dat het den tijd van gaan voor zich gekomen achtte Do verklaring schijnt ook in dit geval meer in vragen van persoonlijken dan van h oog-pol it i eken aard to zooken to zijn, althans schijnt, alleen do binnenlandschö politiek daarbij in het spel te zijn. Do radicalen in do Skupschtina, die niet alleen in die vergadering de meerder heid hobben maar ook in het land, zijn tegen hel hun door den Koning opgedrongen bond genootschap met het kleine hoopje geavan ceerde liberalen; zij wilden alleen dc re- gecring vormen. De afgetreden, minister-pre- siamit Weliniirowïtsch heeft na de stemming, waarbij de tamelijk zwak bczetto vergade ring hem met negen stemmen meerderheid een votum van vertrouwen gaf, uitgerekend, dat er in dc Skupechtina slechts 62 rogee^ ringsgeziude leden waren tegen 68 leden van de oppositie. Daarom heeft- hij zijn verzoek om ontslag ingcxlicnd. De Koning hoeft wel bet aangeboden ontslag aangenomen, maar den weneob van de radicalen niet, vervuld. Er bobben in het nieuwe kabinet zitting vier ra dicalen en een liberaal, maai- de eigenlijke kleur geven aan bet kabinet de drie leden, wier politieke richting als neutraal wordt aangeduid. Dat zijn drie militairen, persoon lijke vrienden van den Koning, en zij hebben met do minst gewichtige portefeuilles voor bnnne tekening; het zijn do minister-presi dent generaal Zinzar Markowitsch, die nu het ambt werkelijk gekregen heeft, dat reeds voor eenige weken voor hem bestemd heette tc zijn, da minister van oorlog generaal Milo- wan Pawlowitsoh en de minister van ouiten- landsche zaken luitenant-kolonel Wassa An ton i tsch. Deze drie zoogenaamd neutrale regee- 1 irgsin^iiine-n zijn het, die den toon aangeven ffiu^lk-vkabinet. dat, yJolv jselfc. nietv vcrhoolL niet zal kunnen regeeren, want zijne oeritë regeeringsdaad is geweest de volksvertegen woordiging naar huis to zenden. Waarsobiju- lijk zal daarop over eeniga maanden do ont binding volgen. Of mc-n dan weder in de binncnlandsche politiek eene periode vau strijd tegen do radicalen zal beleven? Het verleden va>n den minister van oorlog Milan Pawlowitsch voorspelt in dat opzicht niet veel goeds. Hij bekleedde donzclfden post in het ministerie Nikolajcwitscb, toen dit in heli jaar 1889 de grondwet ophief, en bij was lid van bet ministerie Georgjewitsch, dat het schandelijk o hoogverraadsproccs togen de hoofden van dc radicale partij v erdc. Wat do bui toni andsehe politiek betreft, dc kleur van bet kabinet in dat. opzicht wordt het best gekenschetst door het feit, dat daarin naast elkander zitting hebben een minister-presi dent. die- doorgaat voor een. vriend van Oos- teiu-ijk-Hongarije, en een minister van bui- teulandsche zaken, die pas eene hooge Rus sische ordo ontvangen heeft. In dat opzicht mag men werkelijk de kleur van het kabinet neutraal noemen. Telegrammen. Berlijn, 2,) Nov. Bijna do gehore zitting van den Rijksdag werd bod au iu beslag ge nanten door redevoeringen van de sociaal democraten, die stouds «nieuwe amendemen ten op art. 11 van bob tarief ontwerp vooistel- den en die in lange redevoeringen toolicht- tcn Dc mearderhoidspartijendie in groeten getale opgekomen waren. verwierpen alle am c nd emente n Mengen voortaebting van do behandeling. Marseille, 25 5 ur. Gem-raal Maritz 13 hedennaaniddag met, de stgo-ml>'x.t Djomaah, de postboot van Madagaserv. vertrokken in gezelschap va.11 eonutn-aioidanit van Bnummo len. Gcduiendo vijf dagen was Maritz de gast van president Krugar, dien hij iu goeden wel stand verliet. Volgens hein aanschouwt de president mot een oog vail voldoening de emi gratie van zijne, lanjdgon-cSten naar Mada gascar. Als do generaal slaagt 111 zijne zending, welke hierin bestaat dat hij za.l trachten van den goiiverncue-generaal groote- óimtvsss-ëir, van terreinen te verkrijgen, ten einde die te ex- pl'oalteeixm, <znl hij de Boeren uitnoodi-gen, over to komen. Maritz heeft een brief van president Kruger voor generaal Gallieui bij zidh. Ondervraagd ever dc plannen van Kruger, zc*ide do generaal, dia/t de preside int nooit naar Transvaal zal torugkeoicr:.. Londen. 25 Nov. Renter's buieau ver- neeant, dat de beslissing, die Konmg Eduard lieden ge-geven heeft in, zake- het Chiloonsch- Argentijnsche grensgeschil, een compromis is. Aan geeii van beide partijen wordt de grens gegeven, waarop zij-aanspraak maakte. Ch.,; krijgt ongeveer- 54.000 en Argentinië onge veer 40.000 vierkante kilometer van de 94 000, waarover het geschil loopt. Londen, 25 Nov. De minister van koloniën is met zijne ochtgenooU- naar Portsmouth vertrekken om de reis naar Zuid-Afrika tc aanvaarden. Dc eerste minister Arthur Bal four, de andere ministers en vele leden: van het parlement waren aan het station bijeen gekomen Chamber la in reide in den konink lijken trein, die door den Koning tot zijne beschikking was n-esteld. Rfib H!).M]deniei)'t-Haj-ecairt van dit aimerudeanent op do m-otie der regco- riirg betreffende- de suukcroonivcmtio was ge* scilrioi mot 216 tegen 213 stemmen). Portsmouth, 25 Nov. De kruiser ..Good Hoipo'' met inaniister Chaimiberladn aan boord hoden te 3.10 naar Zuid-Afrika. vertrok ken. Windau. 25 Nov. De naar den hier aan wezigen elevator getransporteerde graan- vraohten bereikten een omvang zooals nog nooit zich had voorgedaan. Konstantinopel25 Nov. Officieel wordt het volgende bekend gemaakt Twee gewapende Bulgaarsche benden, aan geveerd door vroegere Bulgaarsche officieren, trokken op 20 dezer* de grens over nabij liet dorp Godloven, en voerden mede 800 schapen en 4 Bulgaarsche notabelen, die geweigerd hadden ziali bij, de bende aan te sluiten. Een bende van 40 Bulgaren, aangevoerd door Stojanoff, ontmoette 22 dezer een deta chement. troepen nabij Hatchovo. De Bulga rem vluchtten met achterlating van twee doo- den, van wie één in dc- Bulgaarsche uniform. Van de soldaten werden or vijf gedood. Duitschland. Da Borl. Lok.-Anz. schrijft nog in zake de aangelegenheid van K 1 u p p's door en dc beecliuldigingcn dor „Vovwüu'tö" Ecne oj>en- bare aanklacht is tot dusverre nog niet Uit hel Zweedsch VAN AXEL HJNDEGAKD. Men geloofde dat doctor Schutte cr naar (■treefde zich aan het hoofd der arbeiders te ■tellen en zoodoende de leider der sociale be rging tc worden-, Dc nationale garde richtte tot d^u magistraat en de leden van den Raad openlijk het, verzoek 0111 ,,met alle gestreng- leid te bandelen ten opzichte van vreemde oproerkraaiers." Den geheolen Palmzondag stond de natio nalci garde onder de wapenen um, bij het eerste sein. gegeven dbor den stormloopen- det» dr. Schütte, dazen met, geweersalvo te kunnen ontvangen. E-ei aantal vliegend Naadjes, Dagblad-artikelen cn plakatcn schil derden, het portret van den ,volks-opruier rco zwart mogelijk. Hij trachtte tevergeefs ken storm te bezweren door openlijk en bij Itrhaling te verzekeren, dat zijn, voorstel in k ve.rcadoriiig van Odéon. nooh zijnv werk- aaraheid op ander gebied, hoegenaamd van Reen opruiend karakter konden beschuldigd worden. Men luisterde eenvoudig niet naar bem. Ten langen laatste moest het zwa-kko mi nisterie cr wei too overgaan om aan de alge- mecne bezorgdheid een offer te brengen,. Dr Schütte werd gearresteerd en over de grenzen geleid. Maar nauwelijks was dit geschied, of dv volksstemming sloeg ten eenenmalo omhot Academiseh-Legioen trad op met een krach tig protest de dagbladen voeren uit, tegen die grove bcleediging van het vrije recht en de Weener-burger? bekenden te hebben ge dwaald en nu zelve aan de vrijheid die zij met zooveel strijd verworven hadden, te kort te bebbon gedaan. Het ministerie oogstte "iets dan ondank voor zijno bereidvaardigheid. Üand in hand met de democratiscj^revolu- tionaire beweging in Weencn. had dio der Duitsehe Nationalen in Berlijn plaats gegre pen. Ook daarginds zwaaide men in Maart het rood-zwart-gouden vaandel, dat, Duitscb- land's éénheid symboliseerdeen tevens werd dio driekleur het zinnebeeld der naar vrij heid strevende partij. Over geheel Duitsch- land werd de kreet 0111 oen algemeen Duitsch parlement, dat den bouds-dag ter zijde moest staan, vernomen. De tot heden als revolutio nair veroordeelde drio kleuren, werden, nu algemeen als ,.de- kleuren der broederschap erkend. liet kabinet te Berlijn en te Weeuen maak te geen beziar hiertegen In do eerste dagen van April wapperde de zwartroodgele vlag van den Stcphanstoren lo Weenen en vau hel Keizerlijk slot waar de Keizer cn de Kei zerin, cp het bi Icon, de hulde van hot volk aanvaardden Zelfs had do Keizer, a-ls zege nend, de hand gelegd op den vlaggenstok. Van dit belangwekkend oogenblik «af nem sehied. maar op voorstel van den inmiddels overledenen ICrupp is vanwege de justitie c.m voorafgaand' onderzoek ingesteld, w<d«c onderzoek cp lieden nog iu gang is. Het ligt uitslaitend aan de justitie, of nu. na- Krupp's dood, al of met aan de zaak °-c- gegeven zal worden. Is dit niet bet ge val, dan kan binnen den tijd van 2 maanden van de rijdo der weduwe of een der doehr?.-s van den overledene een aanklacht worde;- I ingediend en tot' eene vervolging worden overgegaan, wanneer do beschuldigingen an I do Var wart s tegen beter weten m zijn s e- sohied. België. Dc officieuse clericalo Petit Beige, oen af- Itjggcr van het Jourua-I des Bruxelles, die Maandag in een extrablad het- bericht van een beroerte, waardoor de graaf v a 11 I a and eren getroffen was, in omloop biaeht, brengt ook heden- (Dinsdag) nog, zoo genaamd uit do naaste omgeving van den graaf, verontrustende mededeeliagon over diens toestand. D'e Etoile Beige meldt, flat twee oogartsen Maandag het rechteroog van. de-n graaif vegens bloedsaandrang onderzocht en den gr.i -f het uitgaan verboden hebben toch zal hii) binnen vier a vijf dagen wel weer hersteld zi; i. Intusschen heeft, zooals bekend, eene door het Ilof uitgegovcne nota het be richt van do Petit, Beige herroepen. Frankrijk- De openbare meening had liet feit, dat in plaats van de aanvankelijk naar Marokko ge lastte drie kruiser?, slechts een daarheen vertrok, verklaart als hot gevolg te zijn van overwegingen dér Fransche diplomatie, die den toestand der dingen aan de Marokkaan- sche kust niefc meer van dien aard achtten, dat daar meer macht ontvouwd werdIntus- schon is evenwel reeds bekend geworden, dat niet militaire, doch financieelo redenen deze vermindering noodig gemaakt, hebbett. De fg^Batiem dc Kanu£ heefl langden de socialistische afgevaardigden Sem- bat en Viviani in gemeenschap met den socia listisch radicalen Pelletan van Waldeck- Rousseau de openbaarmaking van het verslag van- generaal Voyron over don G-ima-vold- tocht. De minister-president weigerde zulks, doordien hij woordelijk verklaarde „Wij wa ren in China niet alleen, en dat, voldoet om ons besluit ten opzichte van het verslag te bepalen, waarop gtmcraa.1 Voyron persoon lijk ..vertrouwelijk" geschreven heeft. Wij zullen het verslag nooit publiceeren. De Kamer keurde deze verklaring mot 13 tegen 107 stemmen goed. Den volgenden- dag ovenwei was da Matin in staat, een deel van hot verslag to publiceeren, dat voornamelijk betrekking had op de door missionairen ge leidde plundering van het paleis van Prins Li. Later werden ook brokstukken, bekend, die do betrekking van het Franschc commando tot het oppercommando- van graaf Wa-ldorsco vermelden. Thans heeft de begrootings-oommissie de openbaarmaking van het verslag verlangd, en heeft zij den radicaal Du'bief, die èn lid dier commissie èn1 tegelijk rapporteur om trent het budget van Buitenl. Zaken is, opge dragen, de regeering daarom te verzoeken. Dubief wendde zich eerst tot Delcassé Deze antwoordde dat lüj het verslag niet. had. Du bief ging daarop naar minister Pelletan, die de geestdrift del* burgers van Weenen vooi' de Duitsehe driekleur, hand over hand toe. Men droomde van een Duitsch parlement men ga-f zicb' over aan de heerlijke illusie, dat dit bet groote werk, Duitsch lands éénheid, tot stand zoude brengen, door al die kleine bond-staatjes in een te doeai smelten tot één grooten staatsbond. Maar do geestdrift bekoelde wederom, en wel zeer snel. Toen de verkiezingen voor liet te vormen parlement voor de deur stond, had do angst voor het socialisme cn het com munisme do Wecner burgers zulk een schrik voor do roodo kleur aangejaagd, dat de liefde voor het oude zwart-gelc vaandel., op nieuw met inecx warmte dan ooit de harten vervul de. Dc zwarfc-en-gele kleuren worden de zinne beeldige kleuren der partij, die vreesde dat O03 ten rijk door eene al te innige gelïechtheid aan Düitsckland, zij.ni onafhankelijkheid in gevaar you kunnen brengen. Dc kern van dit element werd aanvankelijk vertegenwoor digd door hot Slavisobo gedeelte der natie maar langzamerhand, werd de zwart-gele vlag tot bikolor dor gezamenlijke eonservatievo partij verheven. Uit angst voor do dreigende aaneensluiting met Duitschland, wierpen do straks nog zoo wanne voorvechters voor hun ne nationale vrijheid zich in de armen der steeds groeiende reactie, die er uitmuntend den .slag van had de vonk van nationale harts tochtelijkheid aan te blazen en er haar voor deel mode te doen, de opgewondenheid tot het bereiken van hare doeleinden gebruiken de. Zoo werd dan nu do strijd tusschen de con servatieve-en liberale partijen tovens een strijd liet verslag zonder moer afstond. Het is thans aan do budgetcommissie overgelaten te be slissen, in hoeverre zij zich bij de verklarin gen vau Waldeck-Rousseau en de door de vo rige Kamer aangenomene houding zal aan sluiten en voorts, of zij hot verslag gchoim zal houdeu of publiceeren zal. Men verwacht dat de comauissio minstens dat gedeelte dat op do deelneming der -zendelingen aan do plundering betrekking heeft, bekend zal ma ken. Bovendien bestaat de commissie uit 33 leden, en wanneer in Frankrijk 33 afgevaar digden het geheim kennen, dan, is de waar borg niet groot, dat het bewaard zal blijven. Het heet, dat verscheidene ministers met het, optreden van minister Pelletan in die aan gelegenheid niet ingc, men, zijin. Daar even wel de vraag tot het openbaaróiaken van. het Boyronsche verslag niet aan hef oordeel van den ministerraad is overgelegd, was minister Pelletan alleen moester in zake dit besluit cn inderdaad kon hij aan de begrootings- eommissie moeielijk dat weigeren, wat hij in het vorige jaar zelf verlangd had. Engeland. De Brit soli e regeer mg i» voornemens aan het Parlement eene correspondentie over de ontruiming van Sjanghai over te leggen, alvorens verdere stappen gedaan wor den. Italië. Gisterenmorgen vond op het eiland Ca pri onder groote deelneming der bevolking eene rouw plechtigheid voor excellen tie Krupp plaats. De burgemeester heeft aan den. Duitsehe 11 gezant in Rome en don ol»erburgemeester van Essen oondoleantie- telegram men gezonde». Spanje. De bladen berichten, dat iu den Zondag gehouden ministerraad een commissie be noemd is, die zich met da vermindering zal irpl" jauJWiHjMia*. *t&>isic gentri (ikheid: en do Crcizard voor Spanje, en den aposiun- schen nuntius voor Madrid en een andere waardiglieidsbekleeder van liet, Vaticaan voor den Paus. Oosten rijk-Hongarije. Do toestand van den Keizer is voort durend beterend. Do pijpv in, de lendenen, 13 we|g, dc nachtrust wordt niet meer gestoori. DO Keizer maakte gisteren in, liet park van heb slot te Sdionbrusin eeno wandeling. Balkan-Staten. De Pol. Corr. vernoemt uit Konstantino- pel, dat de Koerden weer geducht onder do Armeniërs huishouden. De in het vilaijet Van wonende aanvoerder Seid Ali moot in ttrie da gen tijds aan liet boofd van een goed gewa pende bende Koerden nogon Annenischo dor pen overvallen, alle vee en havo vau de inwo ners geroofd en den graanvoorraad die voor den winter diende, geplunderd hebben. Dien tengevolge hoerscht in al deze dorpen, dio toch al op nooddruftige wijze meestal van den handel in vee bestonden, bitteren nood. Marokko. De Sultan is den 17 November in M e- k i n e z aangekomen. Onderweg hoeft bij den stam dér Bexider getuchtigd, die beloofden zich voortaan rustiger te gedragen. tussohcn hot Panslavismo (het stroven naar éénheid der Slavische volksstammen) cu het Pan germanisme (hefc stroven dei1 Duitecho volken luaar éénheid). Dit heeft er zeer zeker toe bijgedragen 0111 dien Strijd zoo bitter en zoo bloedig te doen voeren. Tnssoheu de beide uiterste partijen in, stond eeno vrij aanzienlijke, aarzelende en weifelende menigte burgers, die zich door de oproerige beweging in Maart hadden laten medcnlepen en di'ze hadden gesteund, zoo lang als er enkel sprake was van zich tegen den steeds overmoediger optredenden adel, onderling to verschansen maar dio onmid dellijk conservatief werden, zoodra zij begon nen te begrijpen, dat dc kosten voor 'bet vrij maken van de vooruitstrevende menigte, voor hunne rekening komen zou. Zii, waren door en door monarelrscli gez;nd ©n hielden zicb trouw aan alles wat zii door dc revolutie vau Maart verkregen hadden, door de revo lutie. die immers door dor Keizer zelf was gesanctioneerd. Hunne boosheid gold aan do eene rijde de .sociale beweging, die hunno persoonlijke belangen bedreigde, en aan do andere ziide de hofpartij do zoogenoemde ..Kamerilla" Want. ook van deze verwiachtto men niehg goeds: men had haar in verdacht, alles wat do Keizer in Maart h?d toegestemd, tot nieta te willen reduceeren. of tot zoo goed als niets. Uit dit ccr en. ander is de algemeene span- nine te verklaren, waarmede do oorkonde der nieuwe weteeving werd tegemoet gezien. Toen dio eindelijk tot stand kwam voldeed zij niemandKet minister ia dat. deze veran dering den volke aanbood, verloor nog daar enboven. zijne populariteit. De regeering had niet de macht de volksmassa te beteugelen. De lust tot opatootjes in de straten werd aan stekelijk; en vooral die soort van domonst ra tios, diic bekend zijn onder den naam van „kattenmuziek'' verheugde zich in dc gunst der bewolking van Weenen. Dit op staatkuu- dig terrein nog zoo onnoozele volk, dat *0* onlangs gestreden bid om ocne constitutie te verkrijgen, had hoegenaamd geen voorstel, ling van de beteekenis ervan het verbeeldde zirh dat. hierdoor oen bende gepeupel het recht had om een van des Keizers verant woordelijke raadshceren - den ter zake van 2ttj.n sympathie» Vcor Rusland go- wantrouwden en algemeen gehiaten graaf Ficquelmont, eigenmachtig van zijn post to ontslaan. En do regeering was zoo zwak dat zijl w<d bukken moest voor dien handle- loozen troep. Alles was in wanorde. De staate-maohine was uit de voegen geraakt Do rcgeering wei felde voortdurend tusschen tc groote toege vendheid en al fce groote gestrengheid. De minister van binnenlandsohe zaken had oenff in persoon de studenten uitgenoodigd hun oordeel oveT bet. nieuwe wcts-voorstel uit te spreken. Toen hij daarna het, gevaar ervan inzag om die staatkundige tinnegieterij bij de studenten aan te moedigen, paiste bij we der ecu al te radicaal middel toe, om zijne fout goed te maken. Hij rilde de universiteit doen. sluiten cn het Academisch Legioen voor ontbonden verklaren. Maar juist dit- Acade misch Legioen was de oogappel der Weenera. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1902 | | pagina 1