"binnenland: l China. Een Ooftenrijkscho matroos, die politiedienst deed, doodde door een schot een beschonken Italiaanachen matroos, die zich tegen ziine arrestatie verzette. Het voorval veroorzaakte groote opgewondenheid. Om botsingen te vermijden, mogen de Ooe- tenrijksche en Italiaansche troepen de kazer ne» niet verlaten. Venezuela. Do Frankf. Ztg. verneemt uit New-York, dat DuiUchlaud eu Engeland de Vereenigde Staten hebben gepolst over stappen in Ve nezuela. De Amerikaansche regeering zou geantwoord hebben dat zij andere Ameri kaansche staten niet tegenover het bui ten- lend in bescherming kon nemen tegen de ge- volgen van hun verkeerd beleid, maar aan den andoren kan zou zij een vaste inbezit neming van Amerikaaxisch gebied niet als een vriendschappelijke handeling kunnen b«»- schouwen. Do Venezolaanscho minister van binnen- landsohe zaken heeft van ziju kant ecu nota openbaar* laten maken over de hangende kwesties. Duitsehland, zoo zegt hij daarin, «heeft, nooit het voornemen to kennen ge geven, om zijn nog niet geregelde aanspra ken op Venezuela met geweld te laten gel den President Castro wil zich evenmin ont trekken aan do groote verplichtingen van do Venozolaansche regoering, maar zo op loyale wijze nakomen. Men kan editor niet verwachten, vervolgt de minister, dat hij maatregelen zou goedkeuren, welke de rech ten en waardigheid van de Venezolaansche regeering bcmadeelen. Vorder verklaart dc minister nog dat En geland geen enkel recht hoeft op het eiland Patos, dat zonder oonigen twijfel aan Veno zud» Indioort. En do blokkade van de Ori noco zal in weerwil van de tegenwerkingen van Engeland effectief worden. Volgens een telegram uit Caracas d.d. Zon dag is generaal V e l u t i n i met 2500 man naar Barcelona en Cindad Bolivar afgemar cheerd, om tegen de opstandelingen op te treden. Columbië. Volgens een telegram uit Panama is adrni ons gezag zich meer doet gelden op de pa rti culiere landen op Java, en do buitenbezittin gen. Ook daar bestaan grove misstanden, zon der da/t ons gezag cr iets aan doet. Geen week gaat cr voorbij, of cr gebeuren moord en doodslag in do onmiddellnke omgeving van het pah tc Buitenzorg. Rampas-jvir- tijen zijn aan tic orde van den dag en slechts weinigen op die paiticulicre landerijen dur ven ai oh beklagen uit vrors vom wraak. Dc heer Fock sloot zich aan bij het laat ste gedeelte van hot beloog van oer heer Vau Kol Spr. zou wensohen dat het advios van den heei' Moes gevolgd werd, n.l. ccn aan de opgazetonen cp de particuliere lan derijen het recht word gegeven, zich vrij te koopen. De M i n i s t ex v a u Kolonie n erken de, dat aan do hooge ambt t nar n hoogt' eh enen mogen wordcai gesteld. De minister heeft een idee om de keuze voor die ambtenaren te ver ruimen, doch kan zich daar thans niet verder over uitlaten De minister betwijfelt of er een circulaire bestaat als waarvan de lieer Van Kol gewaagde. Hij zal dit. onderzoeken. Dö minister gelooft niet dat het mogelijk zal zijn die eenheid van bestuur aan te brengen wel ke de heer Van Kol verdedigt. Niet dan door nood gedwongen moeten wij 0113 direct bestuur uitbmiden. Dc leiding der politiek moet blij ven in handen van den verantwoordelijken persoon in IndiÖ, den gouverneur-generaal. De minister geeft toe, clat er naar zal moeten worden omgezien om de taak van den gouver neur-generaal te verlichten. Overbrenging der residentszetels zooals door den heer Van Kol werd aangegeven, zal overwogen worden, wan neer dit noodig blijkt. Op de huisvesting der controleurs op de buitenbezittingen. zal de aandacht werden gevestigd. Do toestand op de particuliere landerijen werd wellicht wat te donker gotcekend, al erkent de minister dat er "usstanden zijn. Het gaat niet gemak kelijk afdoende verbetering aan te brengen. A!°eheele afkoop was natuurlijk het meest radicale middel. Het artikel van den heer Mees heeft ook 's ministers aandacht getrok ken. Er zijn plannen, maar die zouden mil- lioencn kosten. Intusschen verbetering moet worden aangebracht. Bij art. 38 (Buropeesch bestuur) kwam de raai C a s e y aan boord der Wisconsin naar y an Helsdingen op tegen het op- San Francisco vertrokken. Allerlei. vIu den nacht van Zondag op Maan dag ziju naar uit Lemberg gemeld wordt, 111 Koryslaf 20 petroleu 111 schachten met boortorens, werktuigen en een 20tal woonhuizen een prooi der vlammen gewor den. De brand waa gisterenavond nog niet overmeesterd. Hij ontstond door het ontplof fen van gassen. Kern persoon werd gedood en een verwond. vwolkbreukachtige regens hebben in het Oosten van Korsica groote overstroom ingon teweeggebracht. Het dorp Ghisouaccia staat geheel onder water. Verscheidene huizen zijni ingestort, de bewo ners moesten zich op vlotten redden. De brug urscheideue dammen en noodbrugeu oprichten. KOLONIËN. OOST-INDIË. Blijkens een op 24 November 1902 van den civiel en en militairen gouverneur van Atjeh en onderhoorigheden ontvangen tele- gram zijn üoor het omslaan van een prauw, waarin ziel» een patrouille bevond, iu de Pia I da-rivier ter Noordkust van Atjeh, vermist, vermoedelijk verdronken de 2o luitenant der infanterie P. R. D. dc Kok. do sergeant' C. F. Buchhorn, de. koruorials G. van Deden eu L. J Tbole, de fuseliers F. Zingel, J. J. Sourbag, R Mole- naar. F. Callebaut, W. Wilgenkamp. A. H. Huiski-. A Kotter. F Tandi* J Pruis, .J J. Pasman, J. Lambart, F. J. van der Mey, A. Wils, A. Wollce, W. F. liieïz, J. Brijt, j D cu de soldaat-ziekenverpleger J. P. Braasart. De correspondent di r N. R Ct. te Batavia seinde gisteren over deze zaak Luitenant1 P. de Kok en 45 minderen werden, in een prauw op de Piadarivier va rende, beschoten. De prauw sloeg om. Slechte 13 minderen en 7 dwangarbeiders werden ge red! cu 3 geweren kwamen terecht. De ove rige personen worden vermist. Een patrouille zoek-, nu naar hen". (De luitenant, die zoo treurig om liet leven kwam. 1* luitenant P R. D dc Kok. die pa*, bij gouvernementsbesluit van 9 October jl. van 2e tot le luitenant was bevorderd. De Piadarivier bevindt ach op dc Noord kust van Atjeh, in Meureudoe). Kameroverzicht Do Ultandcliiigdcr Indiwhc bigrootiiu- 1 «erd gisteren voortgtzet. In do eerste plaat, wa, „u d(. Bij art 44 I Vorsten, groeten en geranten) «fdrel.og Buraealaadjch W.tuur k.nm de beer V.n Ko ier tegen op, dat het lAeheee an Kol klaagde over genu, aan Souecrnement steun heeft gegeven aan don tart. oekvraa.ndr.oid en plidrtabetrarjiticg bij Sulton van Dcli dio eigenlijk geen Sultan "uritrtenan ri van kinnenlandach bestuur 's onder een aehinlmantel niet" kapitalist Doarbit ij hmwMi r* r uva. is oos vtsor eenu.' geiijk- stolling zoowel mogelijk van dc inlaut,sohe 1 on Europoesohe «ambtenaren, maar hot aan- leggen van een ranglijst ac.hi lr.., tvn abao- lute onmogelijkheid. R? n 's t e r is er ook zeer voor on» de billijkheid te batrjacli/ten tegenover de in- landscho ambtenaren, maar een gelijkstelling met, do Eurojxcseke ambtenaren is" in vor- schillende gevallen oanmagelijk"Het. aau- houden van ranglijsten, is reeds ten deel© wo i-gcscki even. Intusschen betwijfelt de Minister of aan die ranglijsten wel zoo groote waarde is toe te kennen, als de heer Van Kei meent. Bij art. 40 (Reorganisatie van hot. inland- scho bestuur in dc Tawah Boeroboelanden) op- P' rdo ,l" heer van Karn eb eek bedenkin gen tegen de uitbreiding van ons direct be stuur in Indië. Hij wil hot alleen daar invoe-- ren, waar hot gebiedend noodzakelijk is, ook met het oog op de kosten. Do Minister kqn in algemeenen zin wel mot het betoog van den beer Van Karnebeek meegaan, maar wij staan hier niet vcor eene nieuwe uitbreiding van gezag Het. geJdt hier het regelen van. een ongeregelde»» toestand in die landen. Wij staan hier voor ces» onvermij- delijken maatregel, die dit. jaar of anders con volgend jaar toch ingevoerd moet worden. oor politieke verwikkelingen Wtaat voor zoover na te gaan geen vrees. De stemming over art. 40 werd aangehour koopen door inlandscho hoofden van meubi lair der verhuizende residenten en contro leurs tegen dikwijls zeer hooge prijzen, bet- geen geschiedt cm die bestuurshoofden hun oogen dicht te pleisteren »net rijksdaalders, en bankpapier. De heer Fock wil afschaffing der klassen verdeling voor de residenten en periodieke tractemeuts-verhoogingcn D:- Minister antwoordde, dat de zg. ven- dutiëu in Indië algemeen voorkomen cn niet alleen onder de ambtenaren. Dat er wel eens juisbruikeu uit kunnen voortvloeien, ia niet te ontkennen. De Resident op Del», die men hier op het oog beeft, is een minzaam man vol plichtsbetrachting, cn dat er bij zijne vendutie hoogo prijzen zijn besteed om hem de oogen te doen sluiten bij de vervul- icè'fijk"iirgèn "^eVgeJ'jice nusafanden "inaat- rcgelen te nemen. Het denkbeeld va»» den heer Fock maakt een deel uit van \s Minis ters ideeën. Bij art. 39 (Inland?ch bestuur) drong de heer V a n Kol aan op gelijkstelling m "pen sioenen, voorschotten, geneeskundige behan deling enz. van de inlandscheu en de Euro pe csche ambtenaren. Ook betoogde Spr. de billijkheid om ook voor de inlandsche ambte naren ranglijsten aan to leggen ter voorko ming van misbruiken bij promotie. Do heer Fock is ook gevoerd, uit het Voorl. Verslag weggelaten. Het ter sprake brengen van deze zaak werd door de commissie niet politiek geacht. Verder kwam Spi. er tegen op, dat luer onder den schuilmantel van. het Christendom het kapitaal gediend zoude worden. Het Chris tendom is daar ter plaatse gebracht, om den bcschavenden invloed to krijgen, die reeds elders verkregen waren. Wanneer de Sultan vat» Deli zijn gelden niet goed besteed, zal hem zeker daarop gewezen worden. Do Minister sluit zidhi hierbij aan, maar wij kunnen den Sultan van Deli niet dwingen zijn geld anders to besteden dan hij wil, al is het natuurlijk wenschelijk, dat hij het geld besteed iu het belang zijner bevol king. Do minister betreurt het, dat de heer Van Kol zich hier ongunstig uitliet over een man, die hen* vriendschappelijk ontving en zich bier niet verdedigen kan. Van tegenwer king van den Sultan van BaVau is den mi nister niet bekend. Na voortgezette discussie werd artikel 44 goedgekeurd. Art. 40 (invoering rochtstreeksch bestuur Talnabocmhoo eilanden) wcidi nu in. stem*, ming gebracht en aangenomen met 50 tegen 10 stemmen. Bij art. 50 (Laudbobw tn vojUclu) b-pleitte de heer P ij n acker Hord ij k de verdere invoering van Landbouwcrcdietbanken. Do Minister betuigde zijn warme svm- pathie voor dit ouderwerp. ICrachtigo pogin gen zullen worden gedaan om den landbouw te ontwikkelen. Hoewel do minister toegeeft dat in beginsel Staatsbanken beter zijn dan kleine particuliere credictinstellingcu, zori b: voor den landbouw toch de kleine coöpe ratieve banken, de. voorkeur geven om de groote opvoedende kracht welke die bobben Wat thans in Indië is geschied beschouwt de ministep eigenliijk nog slechts als een hulpmiddel Het eigenlijke landbouwcrediet zooals wij dat ini Europa kennen, bestaat in l»idië nog niet. Intusschen waardeert do Mi nister zeer hetgeen in Indië reeds gedaan is. Do taak van de llegeering zal zijn het wegnemen van beletselen die het crediet in den weg staan en het krachtig steunen ook financieel van het particulier initia tief Nadat over art. 54 (koffie) bet contracteis etelsol was bcdpipkcn. weid br art. 06 (bcseibwetzen) de vergadering verdaagd tot beden. Na afloop der Indiseihe begroeting zullen een aantal wetsontwerpen in de afdalingen worden onderzocht. Berichten. De Staatscourant van Woensdag 26 No vember 1902 bevat, de volgende Kon. be- sluiten: j op verzoek cei*voi ontslagen uit s rijks dienst de controleur der duecte belastingen tri van het- kadaster D H. Montenberg te Zutpheu. bênoeaad tot schoolopziener in het arrondisse ment Hengelo A. Rienks, te Enschedé, -met in- •.wnj:. trail 1 T»,V 1902 1 ye bataljon rustende schutterij in de provincie Noordbrabant, en is hij benoemd tot le luitenant bij dat 'batal jon benoemd by de rustenue schutterijen n do provincie Gelderland, bij het 10e bara!- jon. tot officier van ^czondhei l 2e kla.-se A. C. A. J. Wubhe in de provincie Zeeland, bij liet 5e bataljon,, tot kapitein A. A. Bauw ens thans 2e luitenant pensioen verleend ten bedrage van f 547 jaars .vin den eervol ontslagen licht wachter bij 's Rijks kustverlichiing te IJttuidien D van den Berge Een zsdcii December, de9 avoudsi to 5 uur, keert het Hof op het paleia Het Loo terug. Bij da stemming, heden te Leiden ge houden voor de vacature in de Tweede Ka- mer, werden uitgebracht 3917 stemmen. Van onwaarde waren 92 stemmen. Geldig 3825. Hiervan verkregen de heeren Van den Bergch vaai Heemstede (cbrist.-h:st.) 264D'o Lange (a.-r.) 1756; Mcndels (s.-d.) 150; Sytsma v d.j 183; Van der Viugt (lib.) 1472 stem men Alzoo herstemming tuaschen de heeren De Lange en Van der "\Hugt-. De~verk.iesSi.Hg voer de Twee de Kamer in Amsterdam III. Als candidaten zijn gisteren officieel gesteld de heeren J W. IJzerman (lib), B. H. Heldt (vrije, democraat), rar. A. Anema (anti-re-,-.) H. Groenewegon (chr. hist mr. P, J. Troe-1- stra (soc.-dom.). en A. Sinnema, van wege eenige onderofficieren. den en de kosten van voorbereiding on om een spoorlijn te leggen voor het terrein die in verbinding zal komen met de spooa* te Castricum, Deze voorstellen werden goedgekeurd. Do luitenant ter zoo 2e klasse bij do Koninklijke Nedorlandscho Mariite-rescrvo j N. van Wijck Jurriaanse, dienende aan boord van iïr. Ms. pantserschip „Schorpioen", wordt i met 3 December a. s. van die plaatsing ont- heven. Mot 16 December a. wordt de luitenant t«r zee 2o klasse bij dio reserve J. Me»t« ge plaatst aan boord van Hr. Ms. pantserschip „öv ertsen*'. Do luitenant-kolonel J. W. Draayer, van het 6de regiment infanterie te Breda, heeft detacheering n>- -v West-Indië aange vraagd. j De 2e luitv-kwavtierraeester A. J. Scha beek, bestemd voor het O -I. leger, zal den 27en December a. s. met het stoomschip „Me- rapinaar Indië vertrekken. Met den trein van 1 tuur. 44 min. vete trok gisterenmiddag uit Den Haag, naar Rot terdam, de hoer "Weesels, lid van de voor malige Zuid-Afrikaansche deputatie, verge zeld van zijne familie. Op het. perron van, het Kollandsche Spoor station werden de vertrekkend'eit door ver scheidene dames en heeren, o. a. ds. Van Gheel Gildemeoster, de heer Brebner en de zoon van den heor Fischer uitgeleide gedaan, terwijl de heer De Bruyn, vro.-g.rn secretaris der deputatie, meeging tot Rotterdam. Da familie Weasels vertrekt per stoom schip „de Batavier" van de firma Müller en Co. van Rotterdam naar Londen, om zich vandaar in te schepen naar Zuid-Afrika. Maandag is door den heer Brebner, pen ningmeester van het Generale Boeron-liulp- fonds». ontvangen van jhr. J- C. van Haaf ten het bedrag van f 457.50, zijnde de opbrengst van cenc collecte, gehouden bij het koffie- congres te Malang, en aan dien heer overge dragen door den redacteur van het Soera- baische Handelsblad. In de plaats vau wijlen prof. dr. B. J. Stokvis, heeft prof. dr. K. F. Wenckebach uit Groningen, zitting genomen in de jury voor de prijsvraag dcor den Volksbond, Vereeni- ging tegen drankmisbruik, uitgeschreven in zake een handleiding ton dienste van het on derwijs voor het alcohol-vraagstuk enz. Te Amsterdam is plotseling op 61-jari- «en leeftijd overleden mevr. P. C. Meule- manVan Ginkel, ccn der ijverigsten in de tiheosophisch© beweging. Vooral als spreek- 4icr nam zij in het uiterlijk werk der rheo- sopinBohe «Vereeniging een zeer werkzaam, aandeel. Haar hoofdwerk was echter in den boezem der Vercenig.ng zelve gelegen, waar in zi; de plaats eener gaarne erkende leids vrouw innam. Donderdagoohtéód te negen uur zal het stoffeliik oversohot van het sterfhuis, Am- ,-ld-ik 76. naar het station Weesperpoovt De Staatscourant no. 277 bevat een koninklijk besluit van den 21stcn Novem ber 1902, houdende bepalingen ter bevorde ring van den uitvoer van deugdelijk vleesoh. Daarin is o. m. het volgende bepaald: Art 1. Er wordt van Staatswege zooveel mogelijk gelegenheid gegeven tot hot doen onderzoeken van vleesch, afkomstig van her- kauwende dieren of varkeus, ter verkrijging van een merk tee ken als bewijs, dat Ihmj vleesch geschikt is om te worden uitgevoerd. 2. Tot dit onderzoek wordt niet toegelaten vleesch, afkomstig van gestorven of uit nood geslacht vee Art. 3. 1. Het onderzoek vau heit vleoscb, geschiedt door Rijks-keurmeesters, die door ons worden aangewezen en onder toezicht staan van de districtsveeartsen. 2. De instructie vain do Rijks-keurmeesters wordt vastgesteld door onzen minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Art. 4. Door onzen minister van Water staat, Handel en Nijverheid worden voor schriften gegeven omtrent a. de gemeenten en de plaatsen, waar als mede de tijdruimten, waarbinnen vleesch ten onderzoek wordt toegelaten b. dea» staat, waarin het vleesch ten onder zoek moet worden aangeboden de regelen voor de keuring 'van hes vleeecb d. de wijze, waar op het merkteeken wordt iugerichl en aangebracht. Art. 5. 1. De uit dit besluit voortvloeien* kosten zijn ten laste van het Rijk. Art. 6. Do keuringsdienst neemt een aan vang op een nader door ons te bepalen tiji- stip. Het Hbkl. bevat een particulier tela gram uit Belgrado, luidende: De inschrijving voor de sigaren-levering aan de Servische re gio voor den. tijd van vijf jaren, is tot nader orde uitgesteld. Inmiddels is de heer Dressel- huijs, sigarenfabrikant uit Culemborg, door Koning Alexander in particuliere audiëntie ontvangen, ten einde Z. M. mededelingen te doen in zake de Nederlandsche sigaren-in dustrie. Naai- aanleiding van het bericht van het Hbl. uit Belgrado, waarin werd medege- deeld, dat de inschrijving voor de sigarenleve- ring aan de Servische regie voor den tijd van vijf jaren, tot nader orde was uitgesteld, schrijft men aan de N. R. Ct. Men meldt ons, dat dit bericht onjuist is, want dat do inschrijving "heeft plaats gehad, maai' dat de beslissing later valt dan do in schrijvers dachten. den. Daarbij is hunne houding tegenover het ka pit««l zwak. Spr. vroeg of het waar it, dal •r oeno ootcolraw bestaat dat bij twiav tus- «then de ambtenaren en industrieelen bet al, reCcl,*Tdt «a nee nomen, dat de ambtenaren onpdylc hebben. Be,:.,at die eireulairc. wil do Minister haar dan intrekken. Voorta betoogde Spr de noodrake!i„oeid van de oprichting van eou goed georganiseerd !'r raken ca de wen sohelijkheid van mcerdero decentralisatie. ervalgens verdedigt hij de overbrenging van den zetel vau het bestuur van Ambon naar Seram en van Tematc naar Halmaheira. Spr vcetigt de aandacht op do beschamende t«>e- sdandon die <>p wrschilJendo buiten bezit tin- geu heeiwahon. wjuwtloor het prestige vau ons gouvernement wondt geschaa I Somnnge van van dat g«Mg zijn al- Icrelleudigst gehuisvewt Spr. trad «rgeiw een gouvcinenu-nts-bureau binnen on zakte par- do** door den vloer. Ook u het noodig dat jche doeleinden. Spr. betreurt het, dat hij hier moet ageeren tegen dat hoofd want hot heeft hem zeer vriendelijk ontvangen, denken de dat hij een boezemvriend van den heer Creraer was. (Gelach). Spr. gelooft dat het meer dan tijd is. om dien z.g. Sultan van Deli aan zijn plicht te lierimieren en hem te noodzaken om die na te komen. Thans moet Spr. een woord spreken ten gunste van een werkelijkcn Sultan, nl. den Sultan van Baljan. die niet bij machte is zijn gezag te handhaven. Hij dringt er op aan hem daarin bij te *laan tegenover het kapita lisme. De heer C r e m e r herinnerde er aan dat lui reeds heeft aangetoond, dat de meeste dor door den heer Van Kol aangevoerde bezwaren togen het Voorl. Verslag onjuist waren. Nu do heer Van Kol er zich weder op beroept, moet Spr. wel antwoorden. Met opzet heeft de Comm. van Ra pp hetgeen hier werd aan- I» dc vergadering van de Staten van Noord-Holland zijn eeuige wijzigingen ge bracht in het reglement van orde. Daarbij was o. a een voorstel ingediend om het ge bod. dat bij den aanvang van lederen dag wordt voorgelezen, af te ^schaffen. Mr. De Kantei, oen der voorstellers, ver klaarde dat hij zich niet een gebed zou kun nen vereenigen, wanneer dit door den voor zitter werd uitgesproken, vrijuit, als de woor den zóó uit het hart kwamen. Hij had echter bezwaar tegen een voorgelezen formulier. Het voorstel werd na eeuige discussie ver- worpen met 54 tegen 16 stemmen. Behandeld werd voorts oen voorsted van Godep. Staten voor den bouw van een tweede krankzinnigengesticht voor de provincie te Castricum. De voordracht .strekte om voor f 54.700 te koopen plm. 82 H.A. grond, toebehoorende aan H. K. H. de vorstin zu Wied, prinses der Nederlanden. Verder om Ged. Staten te machtigen om het noodige to verrichten tot het iu orde brengen van het terrein voor den bouw van i het gesticht en. om zoo spoedig doenlijk tot dien bouw te geraken, Ged Staten uit te noodigen de daarvoor vereischte plannen en teckeningen zoodra die zullen gereed ziin te stollen in handen van een commissie uit de Staten, die daaromtrent zal hebben te rap porteeren in de eerstvolgende Statenvergade ring. Dan. aan het nieuwe gesticht den naam te geven van Duin en Bosch, en God. Stateu te machtigen tot de benoeming van een ge nee s- beer-directeuren een geldloening aan te gaan van f 80.000 voor den koop der gron- i fteld ik Yb. naar net. station Hamburg le worden gebraeiit. De te Bat-aria praktiseerende particu liere? geneesheer J. K. J. Cbambry hoeft zich in een gemotiveerd adres tot de Tweede Kar mer gewend met verzoek bij, dei Regeering aan te dringen op herstel van. grieven, hean door den Gouverneur-Generaal van Nedcr- landsch-lndië aangedaan. De heer Cbambry had om redenon, voor hem van belang, aan het hoofd van een Euro peesck gezin de onthouding zijner medische hulp in het vooruitzicht gesteld cn ingevolge deze bedreiging aijn bijstaoid geweigerd toen hij,, voorbijrijdende,'naar binnen gewenkt en korten afstand verder door een derde staan de werd gehouden. Later moest de heer C. ven-nemen dat liet een cholerageval was ge weest. met doodelijken afloopwaaraan hij echter naar hot oordeel van den te hulp ge roepen geneesheer niets had kunnen doen. Tweo weken na het voorgevallene werd de heor C. bij den controleur van politie geroe pen en twee maanden later bij den officier vau justitie. Termen tot strafvervolging be staan er naar liet Indische strafrecht niet, maar na ruim 3 maanden werd hij door den Gouverneur-Generaal in de uitoefening zijuer praktijk voor drie maanden geschorst „we gens wangedrag". De heer C. wendde zich te vergeefs met een request tot de Indische Regeering om intrek king van liaar besluit, en thans tot do Twee de Kamer, als zijn grieven uiteenzettende dat zijn handeling geen „wangedrag" ople verde. dat geen Indische autoriteit de be voegdheid tot schorsen heeft, onder welk mom ook, omdat geen verordening disciplinaire strafoefening ten aanzien van particuliere geneesheeren toelaat, dat hij niet te voren tot zij" verdediging is geboord, buiten oen inquisitoriaal verhoor op het Parket en dat de Ind. regeering in1 deze aangelegenheid een onjuiste e«n. onbillijke publiciteit 'Beeft be tracht on in hem mot betrekking tot do vrij heid ©t, do waardigheid van den stand der particuliere geneesheeren in Indië een be denkelijk praecedent. het^ft gesteld De Hogerihuiszaak Zaterdag middag verleeaido de minister van Justitie «en® buitengewone audien/t-ie aan J G. Gotze en J. den Exter, voorzitter eu se» taris van bet Landelijk Hogerhuiseomité. Hit ingediende adres aan do Tweede Ka mer, ter verkrijging eener herziening van de zoogenaamde revisie-wet werd door Götzj bij den minister nader toegelLoht en zijn onder- steuniug gevraagd bij do behandeling da«r- van. Do minister verklaarde dat hot adres dui delijke blijken gaf van zaakkundige studie flor zaak cn deelde mede. dat in zijn eerst- daags in te dienen memorie van antwoord op de Justrtiobegrooting aan de Tweede Kamer zou blijikon dait hij con ontwerp tot algoiheelci wijziging van ïiotJ wobboek van strafvordcrüryj voor dcc/? vier jaar in uit zicht srtelt waarbij, dan wijziging der revisie- bepalingen tevens in overweging kamt, a] wilde de minister ncg niot verklaren, dat dit zou geschieden in de richting, door het adres verlangd. IJ Valse lie munt-. Vcor de roei bank to Amsterdam heaft gisteren tortelt gestaan S. de Groot, ecu 27-jarig koopman, die te- Delft en te Amsterdam, in verschil Len de winkels valsche rijksdaalders in bctelng heeft gegeven. De valsohe rijksdaalders dra gen den beeldenaai' van. Wiltóm» III en hts jaartal 1874. Biji de arrestatie is overige» geen va-lscli geld bij den bekl. gevonden. Bij onderzoek bleken de vnailacibe geldstukken, hoofdzakelijk vervaardigd te zijn van tin potten af lepels zijn gtihruikt. Da bckl. bekende de stukken van Hendrik Spebkcrs te hebben gekregen ca m uit te geven, hetgeen bij het verhoor dezen laatste als getuige, bleek waar te zijn.; Het O. M. eiscihto 2 jaar g^vangonisstraf, De veidediger, mr. J. O. Schölvink, bracht 'het gepleegde misdrijf tot zijne geringste pro-, portee, het bloot uitgeven van valsoh geld co aandringen van ecu ana, r. terug cn vroe* zachtere straf. Vorvoigens stond bovengenoemd. Hondrik Spekke-rs terecht, ter zake van hot in voor raad hebben van, valsch geld-. 'Jk-gen lieni werd eveneens twee jaar gevangenissu.ii' po- eisebt De moord op den Easeliedefr ïchen politieagent. Op y Sept jL word de politieagent De Ruyter. die in gezelschap van zijn oollega De Vries het sluitingsuur b:ji den bieihuishoudei' Homeyer to Lonnekca* aankondigde, zoodanig mishan deld, dat hij na zes dagen in het r.-k. zieken huis te Enschedé aan de bekomen verwon ding (een schedelbreuk, veroorzaakt door een siag met oen bierflesch) overleed. Van die mishandeling mot doodelijken afloop werd als verdachte in hechtenis genomen de 18- jarig-c fabrieksarbeider Albert Dalenoord, dio gisteren voor de arrondïasernents-recht- bank te Almelo terechtstond. Veertien getuigen waren gedagvaard. Geen enkele dezer getuigen kon evenwel ver Klaren, dat hij Dalenoord de mishande ling hacl zien plegen. Waar dus hot direct bewijs ontbrak, moest do rechtbank zich wel b palen tot- do aanwijzingen, die door het ge tuigen verhoor aan het ficht kwamen. Dalenoord, die steeds zijn schuld heeft ont kend. moet evenwel in het ziekenhuis te En schedé, bij confront&tie met den gewonde, bekend hebben de mishandeling te hebben gepleegd Zulks verklaarden althans twee po- iitieagenten, die bij( die confrontatie» aanwe zig waren geweest. Twee geestelijke zusters hadden liet go- aprek tusschen Dalenoord en de agenten niet gehooid, doch hadden wel op eenigen af stand toegezien en den indruk gekregen dat Dalenoord zijn schuld ontkende. De gehoorde deskundigen konden verkla ren, dat de verwonding moet zijn toegebracht met een bierflesch. Er waren getuigen, die hadden gezien dat Dalenoord m den avond van 9 September een bierflesch in den zak had. De verwonde De Ruyter zelf heeft en aan verschillende collega's, dio hem in heldero oogen blikken er naar vroegen, èn aan twee dokteren herhaaldelijk gezegd, dat Dalen oord hem mishandeld heeft. Ook bij do con frontatie in het ziekenhuis heeft De Ruyter door vingerwijzingen en met het hoofd te knikken als den dader aangewezen. Do subst.-officier van justitie, mr. Vos do Vael. na in rijn requisitoir alleroerst deri al- offer van rijn plicht gevallen ambten aai' te hebben herdacht, ging de verschillende ge tuigenverklaringen nader ontleden en oisab- tc, na oen viertal groepen van aanwijzingen te hebben aangevoerd, die z. i. de schuld van beklaagde bewijzen, veroordoeling van be klaagde tot een gevangenisstraf van acht jaar. De verdediger, mr H. J. ten Bruggencate, ito hn ie- r! U. I»1

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1902 | | pagina 2