HIËMTA, stadsnIêüvvs." WAAROM dan aan Bnitenlandaebr Chorolade lit den omtrek. v'""k VERTENTIEN. LER ét Co., HOUT—Rhjjnanwen TEEN. en Waardenhout, Keukenmeid, BOTTI en DE REUVER, Pianoles f 2.30. TlfELPEM f 2.30. FONGERS Rijwielen. FGNGERS Banden. FÖNGERS Garantie. BloemboEBen voor den tuin. Bloembollen- en Zaadhandelaars Haarlem. Winterhanden en Voeten. onze WERELDSER9EIV8DE Ml Holiandsche CACAO en CHOCOLADE I'S „Le Bouquet", Delft Chocolade, Siciliennes Onblien, Bonbons La Réale, enz., Overtreft elk duur buitenlandsch Fabrikaat!! is daarenboven billijker!! Eenmaal de proef genomen en men neemt geen Buitenlandsche CHOCOLADE meer. Stoomhoutzagerij. •0 pleitte vrijspraak op grond van a bewijp- beer, dio onlang9 in liet Lange tl te '3 Gravenhage, door een rervol- m den rug word verwond en in het werd opgenomen, heeft thans die ur verlaten. |rand te Eindhoven. Gisteren coi half vier ure brak te Eindhoven 'aiude brand uit in het pakhuis van jj waren der firma B in dc Vrij- jdaar. De brand die zich ernstig liet L Tooral ook wegens eene direct aau- jje koperslagerij en eene iigarenirv jleef door het optreden der 1 rand- jperkt tot het pakhuis, dat mot den jggn voorraad geheel verbrandde. De gprdt door verzekering gedekt. 0 d i e vertalers! Dat de verta-- vin opera-teksten gewoonlijk niet uit- door deugdelijk en zuiver Neder- 13 bekend. Eu- reist thans een zich Xederlandseh Opera SolisLen-gezel- joor ons land, waarvan wij/ lezen, dat jjlaggever dankbaar dacht aan de pas- Le 12. e, 1 e i z e, vrome w ij, z e jtoni er maar niet van gemaakt: Lijsjc, vtoolijik meisje het rijmt en is ten minste Hollandsch. Voor verband komt het er evenmin op aan, ^bezigde tekst. De commissaris der Koningin in dozo telft rlc- heeft goedgevonden ving b ta frekken do benoeming van den 3 re- G. H. L. baron van Boetzelaer, te De ader »t lid der Gezondheids-commissie, wo!- :ssel- scl i3 gevestigd tc Baarn, en in diens tot lid van genoemde Gezondhoidseom- intie ie benoemen den heer G. L. baron van igen iier, lid van den gemeenteraad te De a-in- in te trekken de benoeming van den r J Idenburg, te Jutphaas, tot lid der van lüeids-commLasie, welker zetel is* gevcs- lege- j Wijk bij Duurstede, en in diens plaats van genoem.de Ge zon dheids-com ni i 3 sie ccemen den heer H. Idenburg, genees- le Jutphaas. Da majoor Do Jcngh, commandant van je bataljon 5e regiment infanterie te n:: zal morgen; naar Arnhem vertrekken, durende een tweetal dagen de tactische Cgon op de kaart voor hoofdofficieren ïonen. De kapiteins J. G. Seelig en F. H. k Kop en de lste luitenants II. L. J. jukffl. en J. C. Stoett van het 5e batal- :reg. inf. te Utrecht, zuillen de oefenin den vesting-oorlqg op do kaart, diic- ede den winter bij het le regiment ^artillerie gehouden worden, bijwonen. De reaervenkorponaal J. W. Lcoijen iet 5e bataljon 5e regiment infanterie "it is koden door den kolonel-regi- .mandant aangesteld' tot reserve- aZooals reeds vroeger is medegedeeld, bestaat bij) de Ncderlandsolic Oentraalspoor- wegmaaitschappij het voornemen om een sta tion tc bouwen voor de buurttrednen van Utrecht naar Amersfoort, Baarn en Zeist, op het ten vorige jare door haar' aangekocht ter rein tussahtóta dear Leidschcn Rijui an den Vleutensclie weg te U'reohb en om daar ter plaatse tenige werken te makon in verband met de uitbreiding van haar bedrijf. Ten einde die plannen tot uitvoering te kuunen brengen, hoeft zij, bij, request van 31 Dcoeniebr 1901, de medewerking van B. en W. dier gemeente ingeroepen, om vergunning to bekomen: voor eene uitbranding van hot aantal sporem in don Vleutenschen weg em bet wij zigen van don. oprit iu dien weg: voor het verbreeden van de spoorwegbrug over do Vleutcnsah© wetering, en voor bet maken van oenige weak eat, langs en over de Leddsciho vaart en den. Leadsdhon weg, tx«a einde het nieuwe station met dien weg en met het bestaande centraalstation in verbinding te brengen. Aanvankelijk maren B. an< W. van oor deel, dat de behandeling van deze aanvraag moest hLijfveni rusten, in verband met het dbor het gemeentebestuur tot den minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid ge>- riciht adres tot opheffing van de spoorweg- bezwaren, aangezien de vrees bestond, dat de plannen; der Ncderlandsclie Cen Iraa Ispoor- wegmaatschnij»]>ij. ofschoon zij in don böstaan den toestand in 'enkel© opzichten wel ©enige verbetering zouden brengen, toch inderdaad de ondervonden bezwaren i.n andere opzich ten nog zooiden vea-groo'jen Toen evenwel eeaie stianitscoanmissde werd benoeand om do geopperde bezwaren te cn- derzoeketn en de maatregelen, te beramen, welke tot verbetering zouden kunnen leiden, hebben B. en W. gemeend do plannen niet langer te mogen aanhouden. B. en W. hebben derhalve de plannen van de Nederland jöhe Centi-aalspoorwegmaat- schappij in onderzoek genomen, en, na daar omtrent hot gevoelen t© kobben isigewonnen van de coanmifioie van fa-bricaget, aan gemelde maatschappij mededeeling gedaan van de grondslagen, waarop, tot- de verwozenlijking van de plasmen der maa/tsdhappij zou kun nen worden medegewerkt. Na eenige onder handeling is daaromtrent overeenstemming verkregen. Db bepalingen iai het raadsbesluit strek ken eensdeels onn te vpürkoime® dat de scheepvaart hinder ondervindt van de voor genomen v-erSrceding van de spoorwegbrug over de Vleuitensohe wetering, anderdeels om te zorgen, dat, door dien bouw van. do voet brug van> den Leddsdken weg naar- het nieuwo buiutspoorwegwtaticmi het- jaagpad langs den Leidschen Rij;n niet in minder goeden toe stand wordt gebracht, of wel om de gemoaav te edhadeloos to stollen voor werken, welke zij zal moeten verrichten om de bowoners van de® Vleutenschen weg, wier woningen, ton gevolge van de beoogde verplaatsing van deai oprit in dien weg, in de diept© komen te liggen, voor d© hieruit voortvloeiende be zwaren ta vrijwaren. Verdier is bepaald, dat door en voor reke ning van de Noderlandsche Centraalspoor- weg-maatadkappij over het spoorwegterrein aan de® Vleutenschen weg een brag voor voetgangers zal moeten worden gemaakt. Deze bepaling is ontworpen, aangezien ho.t tc vei- waahton is, dat ten gevolge van de uitbreiding van het spoorwegterrein met 3 stel rails al daar en van de toeneming van hot spoorweg verkeer. do beieninierigei 1 voor het verkeer van voetgangers grootcr zullen worden, zoo- dat het aanbrengen van een overbrugging daar tea* plaatse bezwaarlijk langer zou kun nen worden uitgesteld. Ofschoon de maatschappij aanvankelijk te gen deze bepaling bedenking had, en aan bood twee derde gedeelten iai de bouwkosten van die brug te betalen, heeft zij toch, toen het college van B en W. meende hot inge nomen on billijk geachte standpunt to moo- ten handhaven, zilch bereid verklaard dit work to maken en alle kosten daarvan te dragen. Verder zullen de vergunningen tot weder- opzegging warden verleend en vervallen bij overgang van de eigendommen of van het gehoede bedrijf der maatschappij, 0. adus wanneer de Nöderlandschc CentraaLpoorweg- maatschappij door den Staat wordt genaast. Maar bovendien is nog in da bepaling opge nomen, dab de vergunningen, voer de voet brug tor verbinding van den Leddsalicn weg met het nieuwe buurtspoorwegsbation en voor de brug, ter verbinding van het eerste per ron van het bestaande centraalstation met het nieuwe station van rechtswege zulle® Vervallen!, wfaimeer Nde gomekmto zelve wil overgaan tot hot maken van ©enig werk daar ter plaatse over, in of langs clen Laidschen weg of den Lendschen Rijn. aI® dto gisteren gehouden algeaneena vergadering van aandeelhouders van de maat schap-pij de Korenschoof, te Utrecht werd de balans goedgekeurd.- Vertegejnw. waren 89 aandoelen, uitbrengende 42 «temmen. De periodiek aftredend© commissaris, de heor mr. A. A. Pit, werd als zoodanig herkozen. aHet volgende adres is aan de Staten van de provincie Utrecht gericht „Geeft met verschuldigden eerbied te ken nen Het bestuur van de afdeeling Utrecht der Nederlandsch© Vereeniging tot bescherming van dieren, dat het kennis genomen heeft van heb bij U ingekomen stuk van h.h. Gedeputeerde Sta ten. d.d. 25 September no. 34, handelende over de wijziging van het reglement op het rijden met hondenkarren, en wel naar aanlei ding van een daartoe strekkend verzoek van de afdeeling Gooi- en Eemland zijner Ver eeniging; dat het zich verheugt in de door h.h. Gede puteerden voorgestelde beperkende bepaling en dat voorstel hierbij dringend ondersteunt; dat echter de bepaling omtrent het go bruik van „kleinere honden onder melkkar- ren of dergelijke lichtere vervoermiddelen," dat h.h. Gedeputeerden niet willen belemme* ren, toch nog aanleiding zal geven tot erger lijk misbruik, dat inderdaad nog maar al to dikwijls van te kleine honden wordt gemaakt, zoo niet ook voor deze tweede categorie een minimum schouderhoogte wordt aangegeven en het begrip „melkkarron of dergelijke lich tere vervoermiddelen" nader wordt omschre ven. Redenen waarom voornoemd bestuur Uw college hiermee verzoekt bij do vaststelling van het ontwerpbesluit tevens te verbieden als trekdieren honden te bezigen van minder schouderhoogte dan veertig'oentimetea* eu een maximum te bepalen van 150 kilo last voor eiken trekkenden hond." aDe politie te Vcnlo hooft een goede vangst gedaan. Zij hoeft n.l. do hand gelegd op een jiersoon, die iceds lang verdacht, werd van het oplichten van rijwielen oen beroep to maken, zonder dat men vat op hem kon krijgen. Thans is echter bewezen kunnen wor den dat hij bij 'een handelaar alhier twee rijwielen heeft gehuurd en deze niet heeft te rug bezorgd. Hij is daarom aan de politie te Utrecht uitgeleverd, terwijl inmiddels ©en der rijwielen bij een opkooper in beslag ge nomen is. Heden morgen werd onze rijwiel- dief ter beschikking van de justitie gesteld. Hij zal ditmaal de daus wel niet ontspringen. De Bilt. Aan de Rijks-universiteit te Utrecht is bevorderd tot doctor in de rechts wetenschap op proefschrift „De uitkeering van Arbeidsloon" de heer H J. H. van Boet zelaer, geboren aluier. Hilversum. D<o heer E. Warmolts, cand. alhier, is beroepen bij d© Ned. herv. kerk t© Wouterswoudcv Huize n. Te Dordrecht is bij de Nederl. herv, kerk (vac.-Talma) beroepen ds. J. M. Ph. Schippers, alhier. Wij hadden gehoopt reeds thans do uitkomst van do collecte voor het Boeren- fonds te kunnen meded'eeleu, maar bij infor matie is ons gebleken, dat men in da buiten wijken nog niet gereod is. Tijdens de afwezigheid van den kolo nel Koolcma-ns Beijnen wordt het garnizoens- comraando waargenomen door den luit.-kolo- nel Bolle, vam het le reg. huzaren. Onzo vroegere stadgenoot de kapitein P. G. Verhaart is overgeplaatst van de ves ting- bij.de vold-artillerie en komt te '3 Her togenbosch in garnizoen. De 2e luitenants J. Busquet en J. Nij* dam. van het 5e reg. inf., zijn aangewezen om dezen winter op to treden als leeraars op den voorbereiden cursus. Aan het postkantoor is tegen den. prijs van f 0.50 to verkrijgen een nieuw© uitgaaf van den Rijksgids voor den intercommuna le® en internationalen telefoondienst. De tooneelvereoniging „Vondel" geeft a s. Zondagavond oen vooretelling in >rDö Arend'. Aanplakbiljetten bevatte® bijzonderheden. Naar wij vernemen is hot huis op de! Kortegracht, naast het postkantoor, thans bewoond1 door den. heer Herschel, aange^ kocht door de Amersfoortsohe Bank. Dienstregeling, aanvangende 15 Oct. 1902. Tijd van Greenwich (Spoortijd). Tr amd i e ii 8 feu Station Remise Kamp Keml-e Station Vertrek. Aank. "vêtirek Aauk. A ank. 7.17 7.24 7.27f 7.32i 7.39z 7.24 7.36 7.42 7.54 7.39B 7.51B 8.02z 8.14/ 7.59 8.11 8.24 8.36 8.2 lz 8.33z 8 40z 8.52z' 8.37 8.49 9.— 9.12 i j 8.57z 9.09B 9.22z 9.34B 9.19 9.31 9.42 9.54 9.39z 9.5 lz 10.06z 10.1Hz 10.03 10.15 10.21 10.33 10.18z 10.30b 10.36z 10.48/ 10.33 10.45 11 09 11.21 11.06z 11.18x 11.35z 11.47/j 11.2 lz 11.28 i 12. -z 12.12z 12.18/ 12.30/ 12.35/ 1 2.47B 12.56B 1.08z| - 1.27z 1.39B 1.48/ 2.-z i 2.06z >18z 2.27/ 2.39/1 2.39/ 2.51B 2.58/ 3.l0z - 3.24 3.31 3.16/ 3.28z 3.34/ 3.46z 3.81 3.43 3.51 4.03 j 3.49/ 4.01z 4 06/ 4.18z 4.03 4.15 4.21 4.33 4.18z 4.30B 4 4lz 4.53/ 4.38 4.50 5.13/ 5.25z| 5.10/ 5.22z 5.29 5.41 5.26/ 5.38z 5.5 lz 6.03z 5.48 6.— 6.' 5 6.17 6.03 6.10 j 6.18z 6.30z 6.36/ 6.48z 6.50z 7.02z 7.14z 7.26/ 1 7.26/ 7.38z 7.40z 7.52z 7.55z 8.07E 8.16z 8.28z 8.28/ 8.40s 8.43/ 8.55z 8.55z 9.07B 9.12z 9.24z 9.26z 9.38B 9.54z 10.06zi 1 10.062 10.13z Op Zon- en Feestdagen rijden alléón de tramdiensten met z aangeduidevenwel des avonds in plaats van 5.10 en 6.18ten 4.54 en 6.04 van de Kampstraat, aankomst aan het Station ten 5.06 en 6.16, en behalve 9.54, nog 9.38, 10.52 en 12.12 van het Station. De trams zijn bij de voormalige Utrechtscho poort ongeveer 6 minuten vóór aankomst aan, of nd vertrek van het Station. f) Deze tramdienst vertrekt alléén op Vrij dagen van het Station en op andere dagen an de Remise. [NnmlsftlonBairs In Effecten. LANGEGRACHT 30. Intercommunale telephoon 55. ren verkoopen Effecten, Coupons, dich Bankpapier en Ulantspe- itot den meest voordeeligen koers. !Ütn Prolongation en Beleeningen, itnteeren en versohaffen wissels op alle gutsen zoowel in het Binnen als het KBlandnemen gelden ft deposito nader overeen te komen voorv. aarden ik. 20 kantoor is geopend alle werkdagen van 's morgens tot 4 uu>- 's namddu^s. >ut - Langbroek. i Notaris VAN HEIJST, to Wijk bij wde, zal op Ttonderdag IS Decern 1902, voorm. II. ure, by den Heer 80KEN BURG te Langbroek, pnhliek -verknopen perceelen 9jarig Eikenhakhout, Bl- ia Easchan hakhoutPopuliere-, Wilge- Ühboomeu op Zuilenburg Rhodesteijn nburg den Donck, Hinderstejjn en elders Langbroek voorts 36 zware Populiere Ma onder Rijswijk (Maurik) ep de goede- '»n het E. en È.-Gasthuie. 'itds bij biljetten. V D» Notaris VAN HEIJST, te Wjjk bij Duurstede, zal op Donder- dag 4 December 19<»2. voormid dag» 11 n«r, op de Ridderhofstad 'joHiiweiï ouder Bnnuikpubliek t»#peu «•»e perceelen Eike-, Beuke-, lepe-, Wilgeboomen zoomede Hakhout ^hout en Spaanders zich bevindende op ?«awen, Oud-Amplisweerd en op de goe man don Heer M. A. BRINGENBERG, Ban nik. fodsr by biljetten. Notaris VAN HEUST, te Wijk bij ^itede zal de gewone verkaopiny van ton Heer KRONENBURG te Lang- dit jaar hooden op linsdag 2 December. namiddags 2 uur. Msr bij billetten on notitiön. Mevrouw DIEMONTte Rijnvliet bjj Utrecht, vruagt 1 Febr. eene flinke P. G.van goede getuigen voorzien en muts dragend. Aanbiedingen in persoon of franco per brief. Langestraat. Specialiteit in Wollen en Hatoencn Tricot Oocderengemaakte Witte Ondergoederen, Dames en Hoeren Mode artikelen enz. enz. JANSEN en TILANUS J AJRGEIt Onder goederen. 19 govraagd te Driebergen van een degolijk musicus, om zich verder in het pianospol te bekwamen. Billjjk» conditiën. Br. fr. letter» B. F., bij DE HEUS Co., Boek handel te Zeist. VALT UW HAAR UIT? DAT IS EEK BEfHB VAS KAALHEID. (Afsohrift). M. Hiernevens zend ik UEd. 45 postzegels is 5 cent, bedragende do som van f 2.25 in de hoop dat UEd. deze in besten wehtaud z«lt ontvangen. Ik kan mjj niet genoeg verwonderen over de snelle hergroei van myn hoofdhaar. Zend dus direct de tweede ftacon. (Is onderteekend) UEd.dw. A.G. VB1EDEBICH, Wagtnitiqen. Tegen uitval van HaarRoos on Schilfers, dun HaarBaard wormBrandorigheid of jeuk enz ALLEPK verkrijgbaar by THEOPBILB, Haarkundige Frederiksplein 32 Amsterdam. Afgehaald f 2.— por flacc-n. Franco zending h f 2.15 per postwissel of f2.25 aan 5 cents postzegels alsook togen f 2.25 rembours. GEEN DEP6TN. Uw ontvangt uw brief terug. H304 Na ontvangst van postw. a, 2.S0 ontvangt men franco een Kistje inb. 5 K.G. F^jne Tafelperen. J. G. KXOBBOH'f, Benslcbem. Wie de Holiandsche industrie wil bevorderen neemt geen buitenlandsche merken. Ook NAAIMACHINES naar keuza. G. C. VAÜ ECK, Arnhemscha weg 38. V. SCHERTZER ZQGNEN Hofleveranciers. Vestigen de aandacht op hun geillustreerde Pri|8COurai»t van Bloembollen en Bolgewa&gen in de uitgebreidste keuze, welke op aanvraag gratis wordt toegezonden. voortreffelijk VerplegingBmiddel voor do huid. Is gebleken bet oenigst afdoend middel te zijn ter voorkoming en geuezlug van HIËMTA is door den billijken prijs onder ieders bereik. Detailprijs 12* ct. per doos. Alleen voor en gros G. A. ÏAINI Jr., Grossier, Ziekonverpl.art.Apotheek. Ben. en Verbandatoffen, Amsterdam—Rotterdam-Oen Haag. Neemt de PROEF met I) Cbocolat inderdaad onovertreffelijk bereid volgens een geheel NIEUW systeem. de voorkeur gegeven (waarover Buitenlanders zelf verbaasd staan), terwijl de onze juist overal inliet Buitenland verlangd en in ontzaggelijke hoeveelheden daarheen gezonden wordt. jsiri Saksische Kanarievogels. filijfP Daar ik geen tentoonetel- rl:. li-'K.Isi Unflss meer bezoekbied ik 1 mijn fijna zangers aan m. ven af f 3 50 tot f 5. xlngeudc bij dag eu avond. POPPL2V 75 cent. Voor puike zang wordt ingestaan. W. VERHALLENHelmond. 5 pd Beclame-Thee f 3.25, f 4.25, f 5.- in prachtv. Delftsch aardew. busin kistje. Uitmunt, qualiteit. Vertrouwb. aanbieding, niet volkomen naar wensch terug, 't Succes v. d. dagfr. rerab. of postw. Kon. Theeh. on groB, van oud» „'t Anker", Hofl.,Delft. Sigarenkisten en Kistjes, van reukeloos hout, tor verpakking van boter, eacuo, parfumerlfeii, enz. VEBHAKS, DelfL Btm-IVAJfT., Buigzaam Staaldraadtouw Gegarandeerde qualiteit. Concurreorende prijzen, HOOGERWERFF Co. KinderdijkVlaardingen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1902 | | pagina 3