HONIG's Puddingpoeders f 2.30. TAFELMES, f 2.30. ïi DEI BERGH DOLMAN, RijtnigfaliritaDten. Bericht aan ds Koopers van Piok Pillen. %iii& de Stesi<\ Uit den omtrek. STADSNIEUWS. ADVERTENTIËN. Houtverkooping. Tweede Meid, R. K. GIDS VOOR WtRSLlEDEN UITVERKOOP der Werken van ZOLA, Autogr. Drukinr. Fabriek Buigzaam Staaldraadtouw. Nederlandsche Opera, Gastvoorstelling, 0'^:;™.;,?:, - - Carmen, - - lieer liling gem* stem" H vau zaam- •rdeii. koniet n der Goe- e be ogen. B. en la- cir- imig» aan oden, l zijn noo- aüjke aifes- i wel- rp de door tot trek- "het ijrae het i W. van 'g gter" tdiep vau laaide kapi- lste J. ter van Han- J. van 5 P. i lc ratio l-ad- uf- k <le hok- lit van ceiio verklaring vain erf- van cesie akte van overlijden bptadiaigsbukken moet voor «|U.üMan- dtcekening gestold woixloii van l w-ion de uitbetaling gosebiodt. hot- f de rechthebbende zolf of diien» go- I>io handt eekening zal vóór dc Sing voorzien moeten zijn van ccvte door den burgen meister van de van den onderteek/ernaar. Dc Sta«»toixjiiianiicj>'ic voornoemd, E N. RaJuusou, voorzitter. Bcolnette vfl.ii Blokland. secret ai is-, prenhagc. 15 IX< 10''2 ons wend medegedeeld, lid'oopon de •rde bedragen 88-11» v:.ni de so ïir "irwp do malericelc Milia.de en verlie- ;e. de re«-'lit.lieblKTiden als oirniiidldeil >lg van oen te. Iiui.m ai aanzien d/cerr ;h<? millta.ii c autoritei ton go.nam.311 I bobben geileden* duur d« Slaats- I Mjkcns de ter risu- gelegen li< b- lijsten. waren begroot. Wij herinneren' dat reeds 1 dc aankondiging van 'isie leggen Ix.'long'hcbbeiideii er op in, dat de 00 be looide Ir ten vo>r- bcdragen niet in Imi.ii goh wil w% men worden uitgekeerd, aangezien de uien actm cBaarboe wiet voldoend© zot» IP O' e r a>-q u a «ra t i e He heol' F. Duinen, beeft zich vam dc ..Vcreenig- gston afgescheiden Hij deelt zulks cc li. brief aan do bladen, die echter is 0111 in zijn geheel op te ne'inen. ilijkt editor uit dat. dc solisten, in de verkeerden dat een nieuwe organi- reod' stond om de solisten op tc 11c- aldusi ecu nieuwe Ncderl. Opera tc in welke verwachtingen do solisten zijn teleurgcsiteld. Van Duinen erkent ruiterlijk, dat istcn zwak en lichtvaardig geweest zijn het heter ware geweest o'm liet aan- 1 den lieer Van. der Linden to aecep- Hiji ziet geen heil in 'liet optreden bet .ouder onsje" der solisten, liun ng zal geen levensvatbaarheid hebben, achtig aan do spreuk boter ten halve enz." trekt hij zidi uit do combinatie war de heer Van Duinen. Ni» or een over de brug is zullen or, dunkt ons, ir volgen. zaak is geloopen zooals wijl van het af hadden vermoed. De solisten., in de dat er onmiddellijk eon nieuw* go- ip gevormd zou worden, hebben een ling gezocht om liun contract met den ran der Linden te verbreken, doch zijin van stal geloopen. Want wij; wezen [vroeger op, dat do andere grieven, die loop der gebeurtenissen zijp a&nge- toeh nu niet op eens aan: deni dag zijp gekomen. Jaren lang zullen de de mecstcn althans, geweten heb- ,t zij aan den hoer Van dor Linden en dat de Opera slechts een wissel- bestaan had. heer Van, dor Linden/ heeft intussdhen ndelingen aangeknoopt met, mevrouw' dommer cu de lieoren Do Vos en De over .een reëngageuienb, welke nog fgéloopen ziin. Wij vermoeden, dat deze lieu teiugkceren, nu de heei- Van Dui- p de oogen geopend heeft, overeenkorafet niet het) Anist. Lyr. Too ide* vindt biji het pci-sonccl van laat.st- •zelseüiap nog niet veel sympathie, isehen die IxXsehouwtl te zien als go- voorloop ;g en slechts om. gedurende dagen do opcrai te helpen, voorstellingen, die het A. L. T. onder ig van de Ned. Opera geeft, zullen be- iwd worden a.ls „gast-voorstellingen". De van. het A. L. T. hebben daarmee :n genomen, ut het. voor het nieuiw'o seizoen toti eon dan is alvast 'bedongen, dat. de lieer der Linden aan het nieuwe gezolsöhap ais dirigent zal verbonden worden en Under als diiecteur-gérant. zal optreden. „Vereen igdo Solisten' laten zioW voor niet. ontmoedigen. Bij. hunne opvoc- van Faust Vrijdag to Haarlem/ zal ïaarlemsdie orkest medewerken. De op- ingen zullen door den. heer Kricns wor- Igeleid. Mevrouw Van der Horst, de aympar aotrioo van dc Nederllandschc Too- niging is ongesteld cn moet cciuge volstrekt rust. houden Ieder har er luderaars zal haar aokcr een spoedig lier- toewenschcn. Een Scandinavische b 1 b 1 i o- ek. Men schrijft ons: Januari 1903 wordt te 's Gravenhage een linavisohe leesibibhotheek voor Neder- geopeud (in aansluiting aan het reed* 15 jaar bestaand Scandinavisch leesgezel- i). Wie geen lid van 'het leesgezelschap toch lid' worden vau de bibliotheek, een jaarlijiksehe contributie van f 1. rld bedraagt 10 cent» per boekdeel per week. plus porto. Voorloopig is de ting nog zeer 'bescheiden. De bedoeling ir «amenwerking te koinen tot een de- :e standaard-bibliotheek, waarvoor odk ieuwst uitgekomen boeken, studiewerken |k!assi-ken kunnen worden, aajig'ekochf Tot dat men zoo ver gekomen is, zullen boeken in bruikleen worden ontvan- liefct studieboeken of klassieken of •erken Wanneer dergelijke Zendingen vóór 15 :r worden toegezonden aan een der lursledeu, kunuen ze nog in den oata- worden opgenomen, die 1 Januari ver- laar zal zijn bij de firmai Alexander ijer. Celebesstraat 46, s Graivenbagc. waar mondelinge ïnliehtingeni te verkrijgen riftalijike informatie» cn aaiivragen ona 11 dienen gericht te worden tot. het be- - vau de Scandinavische Leesbibliotheek. ftjanstraat 30, 's Graven ha ge. Het 'bestuur bestaat uit. mej. M. Meijil>oon., rr. M. v LogliemSlaterus en1 mej. H. eker. I W eê r La 111 m e t j e Z o n d a g. eeuigen tijd. zegt het Hbld.. had de nsterdaanische politie niet noodig zich te jen in de zaken van het logement „Lam mert je Zondag daar de zaken waren geliqui deerd on een aantal logés daar waren bezorgd waar dc voeding goed, maar tic sluiting nog betci* is. Gisteren moeot do politie weer ueu&' >.pcii roil in het logement, dat is horopeml in de N. Z. Armsteeg. Daar werd eerstens con kachel 111 beslag genomen die van diefstal afkomstig was, als- mik een mand waarin voorwerpen die gesto len waren in het. Centraal-StationAls ge volg vam een vorder onderzoek woixlen weer twee logeergasten gearresteerd Middelburgse h e diefstal- 1 c n. Op een van dc andere Engelschc kanto ren te Middelburg, dat van James Webster, schijpen ook verduisteringen tc zijp gepleegd. De justitie althans heeft, naar aan dc N. R. Ct. gemeld wordt, ook deze zaak in onder zoek, en. dc vorige week zijn reeds ongeveer 60 tegenwoordige cn vroegere gcëmployccrdni van dat. kantoor door den rechter-commissa- ris bij de rechtbank aldaar in verhoor ge weest. Do diefstallen in Limburg on Gelderland. Wieddou cai Peters, de zer dagen door dc marechaussee aangohouden, hebben bekend schuldig to zijn aan diefstal len. giepleegd onder Kcssel cn aa.ii het lichten van offerbuösen 111 kapellen, bij Neer (Lim- burg) Dronken 011 verdronken. Do kapitein-fortoommaadamt van het fort IJmui- dén, heeft aan drie korporaals voorloopig ar rest opgelegd, omdat deze Zondagavond uit gegaan zijpdo met den kanonnier W. naai' Wijk naar Zee. dezen, die beschonken was, alleen naor huis hebben laten gaan langs liet strand. Toen zij ccni paar uur later thuis kwamen, was do man daar nog niet cn toen zijn dj uitgegaan om hem to zoeken en heb ben hem verdronken gevonden aan bot gtrand. Men stelt ecu onderzoek omtrent het geval in. A a 11 b r a n d w' o 11 d e n o v o r 1 c- don. Ecn.65-ja.rige vrouw to St. Joha.iinesga., die door het 111 braiKl raken van jietroleuni bij liet valleai vau een Jainnp ernst ige brand wonden bek wan 1, is aaai dc gevolgen over leden. Te Tiei brak gisterennacht brand u,it) in dc achterkamer van ceu Iwvenhuis, l>e- woond door een gezin met 5 kinderen cn een broeder. De laatste, die op een zolder kamer slie}), bemerkte het eerst het gevaar cn, waarschuwde 111 allerijl de overige liuis- genooten. die nog juist lijld hadden onge kleed. de straat- op tc vluchten. Dc brand weer, die sjiocdig aanwezig was, kon don brand 111 een uur tijds tot cht eene perceel beperken. Nagenoeg alles is uitgebrand. De inboedel was slechts laag verzekerd. De oor zaak 'van deu brand is onbekend. Brand. Tc Veiilo is Dinsclagavoud de ..Onderste Molen afgebrand. De molen (welke door water gedreven wordt en alleen koren en looi maalt, hetwelk vrceselijflc brand de) is geheel een prooi ucr vlammen gewor den do schuur, welke er vlak aangebouwd is, doch. gescheiden door een brandmuur, bleef gespaard. School- en Kerknieuws. !Bij liet middelbaar onderwijs in Niedcrl.- Indië kan worden geplaatst een leeraar bevoegd tot bet docceren van de Duitsche taal on hare let lei kunde aan cene hoogcre burgerschool met vijf jarigen cursus. Aan ile uitzending is verbonden a. eene gratificatie voor uitrusting ad f 1000 b overtocht naar Batavia als gouvernements- passa^ier der le klasse, casu quo ook voor liet wettig gezin c. een voorloopig tractement van f 150 - ïnaands. ingaande met den dag van aankomst te Batavia tot den dag waarop het activitcits- tractement. volgens de deswege bestaande bepa lingen, in Indië ingaat. liet, tractement bedraagt f 450 's maands. met. drie vicrjaarlyksche traetejnientsverhoogingcn elk van f 100 's maand», /.oodat zal worden be reikt een maximum-tractomeni van f 750 's maands. Nadere bijzonderheden l»evat de Staatueourant No. 390 Ds. J. 1'. P. Clingc Doorenbos, pred. bij de Ned Herr. gemeente te Waardenburg, heeft na ruim 43-jarige evangeliebediening aan zijne gemeente bekend gemaakt, «lat hij tegen 15 Mei 1003 eervol emeritaat, heeft aangevraagd. De heer F. Foelaciiia. Jzn.. candidaai tot, den H Dienst, tc Westergoest (Fr.), stelt zich vooralsnog nog niet beroepbaar. U trech t. Heden is het 25 jaar ge letien, dat do burgcinoestei- van Utrecht, dr. B Reiger zijn intrede deed in den gemeente raad als lid van, dat college. In 1885 werd hij tol wethouder benoemd cn in 1891 tot burge meester. Utrecht is aan zijn krachtig cn wijs beleid veel verplicht. De raadvlcdcn bieden hem bieden eon diner aan. a.Hot provinciale kerkbestuur van Utrecht zaJ voor 1903 zijn ©amcngcwtold uit de hecixïiids. J. C. Vcrhoeff, predikant- le Utrecht, presidentsec. «Ir A W. Brcn.s- vcld. alli.erterl. ds. Quaat, pred. alhier ds. Th. H. Na.huijs, pixxl te. Zeist., viec-pic-i- dent ils. A Couvéo, pred. to Zeist tort, ds II 11. Mculcnlielt. prwl. tc Bao>rnds, K. A de Groot, pred. to Houten; sec. dv. W. do Lange, pred. le Rhonen tert. ds. H. E. G van dc Meenc. pixjd. te Overlang- broek; uir. M. Orommclin, oudcrl. alhier; soc. prof. tu E. H. van Leeuwen, oud-ouderI. alhier, cn M. A. Adriani, omer pred alhier, secretaris; sec. ds. J. Quaet. pred. alhi.r Baar» Het grootu landgxied ..Schoon oord (van wijlen, freule Faas Elias), dat de zen zomer voor bij,nn f 120,000 werd ver kocht aau evn Amsterdamscho bouwmaat schappij', is than» onderhainds aangekocht door den heer A. J. Bicker Ca ar te 11, tot vóór koiten tijd alhier woonachtig, die het buiten tot villapark zal inrichten. Hilversum. Gisteren had de aanbo- stediug plaats van de \ergrooting van het Oranie-Höfcel. Minste inschrijver Was de aan nemer B. A. v. Rhiju. aldaar, voor f 23,280. Spakenburg. Ds. J Bakker, alhier, i^ beroepen tlot predika,n t te Emmeu, bij de geref. gemeente. Gisteren passeerden II. M. de Ko ningin oil Z. K 11. Prins Hendrik, vergo Iel van dc hofhouding, op huiiiio reis van Het Loo naar Den Heag, deze gemeente. Als altijd hadden zich oenige belangstcl- leiiden op hot perron verzameld, dio do lioogc reizigers 'oejuichten. Do hofarts Pot niaakto de reis moe. Hedenmorgen 1 l uur passeerde -per rxtia-treiii Ilr. Ms. stalpersoneel met paar den cu rijtuigen oto. Dc heden mr. W. A. va» Emdcn, NV. van Esveld, mr. C. H. van Mours, J. A. H. Reiza gor eu jhr. mr. J- L. W. C. von Wei let zijn door het zich iu Sunnajiie, onder het eere- voorzittersohaj> vau dcaii gouverneur C. Lely, gevormd habbend comité tot oprichting in die kolonie vau een gedenktceken ter eere van do nagedachtenis van wijlen jhr. mr. T. A. J. van Asch van Wijok, in leven mi uister van Koloniën, oud-gJouvdmeuP Vaar Suriname, uibgenoodigd een comité in Neder land op te richten. In eon circulaire, waarin, zij zich tot hun stad en landgenooten wenden, wüjjzcn boven genoemde hoeren op liet vele. dat de betreur de overledene gedaan heeft voor de kolonie. „Heeft Iiiji door een en ander zich 111 dc barton dier Su/rinaaimedlio bevolking cn van alkin, die do koiLauic liefiliebben. en wien haar welzijn tor harte gaat, een gedenkteekon uj>- gcricht, laten dezen thans de handen ineen slaan oimi in licit land, waar en waaivooi- hij gewérkt heeft, een monument U doen vea-- njzen, ojxlat nog hot nagcsladit aan zijn verdionateii jegens land en volk worde herin nerd1!" Het coaiiitc verzoekt aan het adres van mr. C. II. vam Mcurs. Nieuwe Gracht 4] te Haarlem, per postwissel bijdragen tc willen doen toekomen. Zcvodira het tofaa/I, der bijdi-agon, aoowxil ill/ Suriname, als in Nederland, bekend is, wordt bepaald, waarin liet gedcuktoekou za.l bestaan. Het classicaal bestuur van Amersfoort is voor 1903 samengesteld als volgt: A. Couvée. pred. te Zeist, praceis; «ec. H. Th. Barbas, pred. te Vreelanddr. H'. H. Meulonbclt, pred. te Baarn, assessor sec. D. P Brans, pred. tc Soest; G. van Kempen, pred. te Westbroek, scriba; sec. dr. H. H. Meulenbolt, pred. tc Baani; W. H. Stegen- ga, pred. te Oud-Loosdrechtsec. dr. G. Kel- Icnga, pred. to Nieuw-LoosdreohtH. J. ter Haar Ronieney, pred. te Amersfoortsec. W. J Meincrs«. pred. te AmersfoortA. Golder1ua.11, prod, to Bunschoten; sec. J. A. dc Vlieger, prod, to Eemnesi-biiuienC. L Meuse, ouderl. le Zeist; sec. H. Schoenma ker, ouderl. to AehttienlioveriJ. B. de Beau fort, oud-oudei"l. to Woudenberg; gec. mr. baron van Boetzelaer van Oostcrhout, oud- ouderl te Soesterberg, mr. T. D. graaf Schiminolpcmunckoud-oudorl. te Eenines- biuneu; sec J Meerdink, oud-ouderl. to Zeist. Quaestor van de classis is dr. G. van Kem pen, en see. dr. II. II. Meulenbolt. Bij den dienst voor dc Luther salie ge meente zal a. s. Zondag, 's ochtends te 10 uur. voorgaan ds. W. J. Meiners. alhier, en bij den dienst op 1ste 11 Kerstdag ds. D. P M. Grasw'inckcl, em. pred. te Utrecht. Op dën 2dcn Kerstdag wordt geen dieust gehouden. Dc Kamer van Koophandel en Fa brioktn alhier zal op Zaterdag deu 20sten December, dc» namiddags tc 8 ure precies, ten1 raadhuize cenc openbare vergadering houden. Dc kapitein der dd. schutterij, J. van Rijswijk dc Jong. is door Z. M. den Koning van Servië begiftigd met hel. officierskruis der Takoivo-orde, naar aanleiding van zijn aangeboden verhandeling over legerwetten, enz. Aan het te 's Gravenhagc afgenomeiv examen voor Hoogduitsch M. O. A. heeft me', gunstig gevolg deelgenomen ïucj. A. I'. Wir th. alhier. - Het Leger d« - 11 oils zal zijn: buitenge wono bijcenkom«sten tor g^^legcnlleul van het a. s. kerstfeest in „do Keizerskroon" liou dun - Bij gunstig weder zal alhier aanstaan den Zondag een belangrijke voctbalwexlstrijd worden gehouden tusschcn dc oud-leden en hei) eerste elftal van „Quick". Posterijen. Lijft van brieven, geadresseerd aan «1 bok end en Binnenland:. Hijn v Dijk, Amsterdam; mevrouw Kooy, A111 levdani C' Th. v. Nes, Amsterdam •mej. D. Willcmse 11. Arnhem; E. Wilgen burg. Naaldwijk; G. Beek, Lunteren H. v. Kou- 11101. Vccnendaal. Briefkaarten: v. Dijk, Amfbrrdam Solina v. Gelden. Am&tordam wed. P. A. Postc- uia. Hardci wijk. Buitenland. Ludwicli Riksen Machbauncn; J Hein- »ci. Weoncn. gepost op spoorlijn Auidant- En n.tnII A. v. Nicuwvnhuis, Amci-s- F00H. Burgerlijke stand. 17 December 1902 G e b o r o 11 Nicolaas Marius Henricua, z v K. van der Burg cn W. van Vclzeu Louiso Gesine, d. v. F M. van Veen en M. J. van Beek. O 11 dicrïrouwd; Geen Gotr'ou w d C. Hcero cn G. Ach ter- kamp Overleden; Anna Willemina Clö- mens, 6 jaren. 371"1» STAATS-LOTERIJ. Trokking van 17 December. I)« lioogHie prUzen der :t. klnxHfl. Prij» v. f 1000 No. 13010 14052 Ti 400 3112 10574 w 200 w 14236 100 11748 18728 19436 Trekking van 18 December. Prijs v. ƒ3000 No. 280 De gewone JaHrltlkMctio «erhooplng van Uriendhoiil HnUliotil 011 Teen, op den Huize GUNTI'.RSTiïlN, bjj Krenkt- len zal dit jaar aldaar gohouden worden op Oliiadng !ta Oeeeinlier 11103, des voor middags 10 nrc. Tevens zal aldaar 1110de worden vcrkoclil: 2' en 3-jarig Gricndhout en Teen, onder Maarsseveen behoorenib' aan Mevrouw de douair. Jhr. Mr. J. HUÏ9DECOPKK VAN MAARSSEVKKin. Breeder bjj biliettcu. Nolaris SCHALIJ. Tegen Februari wordt govrMogd bi Amsterdam, in een deftig klein ge/in, 0011e zeer bekwame niet beneden 23 jaar. Brioven Cr. loll. T. M., bij I. II. J. RKYNKT DK LA HUK, boek handelaar, Utrochtschestraat no. 35, Amsterdam Kr biedt /.lel» aan met Februari een BFITKN MKINJKoud 29 jaar, P. U liefst als MKll»-il.«.KKX\ in Utrecht of omstreken van goede getuigen voorzien. Adres: 'I'. DA VELA AR, Kost'r van do Hervormde Kerk tc Blauwkapel bij Utrecht. Bjj II. I). TJEENK WILLINK ZOON to Haarhuii% verschenen Ongevallenwet en Beroepswei. Uiteenzetting van en toelichting tol die wotton in V KA AU «11 ANTWOOItD. Met een AIpliiibctIhcI» KeglMer HOOR Mr. Or. J E. MILLATH1 Adrocaal en Procureur lc Ulrechl. Prijs 5.% cent. y YVYYYVYVYYYYYYVV^ 10 Deelen voor slechts f 2.50, de beate, meest beroemde Werken van KMIl/K //OU. ÏO «lln. voor aleclitx f 2.SO. 1. '/.01.4. Jacht op fortuin Interessant» grooto romanboeiend, meeslepend en vol hartstocht. 2, 3. ZOKA. Werk. Zeer groote sociaal- realistische roman circa 500 bladz. 2 flinke deelen. 4. KOI-4. Hartstocht en Geld. Zeer boeiende meeslepende roinnn, 300 bladz. 5. /Ol.t. In 't Hartje van Parijs. Roe rom!, aangrijpende roman over het zedenbe derf in Parijs. 250 blz. 6. /iOl.i. Merlier's molen. Novellen uit den Fransch-Duitschen oorlog. 7. /.OKA. Voor een nacht van liefde. Bjjzondor realistische, spannende novelle. 8. Z.OI.A. Herleving. Mystieke novelle. 9 7.0LA. De overstrooming en De lang» Michu. 2 novollon. 10. Hlanke SIi»v«-i» en Hlavlnnen. Onthullingen door TH ERA ND. Ken kohiKMAHl, groot, nieuw Kolti- Pakket. Dit hoogst interessante |»nkkcl Kealia- tiiclir. Ileekrn, vol aangrijpend» looneelen en hartstochtelijke avonturen, leveren wij, zoo lang do goringe voorraad «trekt, alles samen, ÏO deelen voor HleelitM 2.4b franco overal hoen. Op don te zenden postwiss» van f 2.50 zotte mon„Nieuw, Groot Zoln\ Pakker, bjj OKRR. K. *V M. («HEN- te Arnhem cn Nijmegen. te KAMPEN (opgericht Anno *79). Fabrieksmerk.Ooievaar met A. D. F." Diploma Tentoonst. Dordrecht. Edison-, Map-, Non P. Ültra-Heetografm Compositie (specie), rollenvelleninktenalles van Superieure kwaliteit tot eoncurreerende prijzen. Vraag prU*lU*t cn Attesten. Na ontvangst van postw. k 2.30 ontvangt men franco een Kistje inh. If H.O. T'Une Tafel peren. J. il. K.\OKIIOI'T. Rensirhcm. Dennoweg 116, Dan Haag. Nieuwe Schoolstraat 71—79. Opgedicht 1705. Teleplioonnnimner T ei#>gi*nni-Adrea U2-Rt^fl t)Ol.!tf AK- Gelijk allo goede producten wordon de Pink Pillen van Dr. WIL" LIAMS ook reeds nagemaaktdeze namaaksels worden in sommige plaatsen aangeboden welke yoedkooper zijn dan de Echte Pink Pillen zelfs veel goedknoper. Evenwol niet eene enkele genezing is ooit door deze Goodkooper namaaksels verkregen geworden. Men geve achtdat de echte Pink Pillen van Dr. WILLIAMS zich in een houten kokertje bevindenmet rooskleurig papier omwikkeld, waarop met blauwe letters gedrukt staat„Pilules Pink pour Per- sonnes Pales du Dr. WILLIAMS". Verder moet zich op ieder uit wendig omhulsel bevinden een wit strookje papier over de lengte der étui geplakt, waarop staat: Prijs 1.75 Gld. de doos, 9 Gld. per 6 doozen. Eenig depothouder voor Nederland S N A B f L I Steiger 27 Rotterdam Voor de gobruikswijze raaripege men de ingesloton Kollaudsche circulaire. Verder geve men acht, dat de echte Pink Pillen bij yeeno andere personen te verkrijgen zijndan die onder de artikels als depót houder zijn aangegeven Zoo gij twijfeltbostelt ze alsdan rechtstreeks aan den Heer SNABILIE Hoorddopóthouder voor Nederland, 27, Steiger, Rotterdam- Afbeelding der doos hiernevens. INK 1 OUR ERSOMNESl HUI.MVA.VIV Gegarandeerde qualitoit. Concur roerende prijzen. HÓOGERWERFF Co. KinderdijkVlaardtngen. Soboiiwhuig Ulri-cht. Directie: C. TAN DER LINDEN. van het AniMt«r«|AiiiM«'li l.j rUrli Teoneel met medewerking van anderen. .«laiimla- 'i'i Ucceiiilifr l'JOi, Opera in 4 bedrijven, van MKILHAC en HALÉVY. Muziek van G. BI ZET. Dirigent C. v. 1». LINDEN. Regie KARL DIBBERN. Aanvang half arhl ure» In het 2e en 4e bedrijf BALLET. Prijzen der p 1 aa.i-8 e 11Baloan. f 3.Stalles f 2.50; 1. AimphiUicaiber <»t> 1. Zijjloge f 2.Ikugnoi.ix*. 2 A-inpbitheaAer en Pai-tcare f 1.50; 3. Amphitheater ntx 2. ZijJoge 1 - 4. Ajiiijihitlicfl.tei- 0.75 Gaanderij, f 0.50. P 1 a ate bo»p r e k i 11 4rVoor aaaideeJ- houdoi"s Vnjdag van 1012 en voor het j«i- U;iok na loting dieuzelfden dag vaai 13 uur. Verder Zatca'dag «ti, Maandag van 1012 bn van 13 uw.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1902 | | pagina 3