ZEEPPOEDER: Nederlaodsche Vlag1, SloofflzeepfaM ,,'t SCHEPRAD", ütreÉ. Nieuw Algemeen Effectenblad. jfloileriie Kimst- Stoomwasscherij. STADSNIEUWS. DVERTENTIËN. BOTTI en DE REUVER, Xemon-Cheese Feestgeschenken. Nieuwe Belletristische Werken, Amersfoortsche Wasch- en Sirijkinrichting, Bleekerij De Welvaart. ir^jnacm- (ViCbeeücblen Nederlandsche Opera, - - Lohengrin - - sprongen do machine meti ten- bagagewagen en twee derde klasse- iii heen een rijtuig eerste- en tweed o zakte' precies tusschen de hoofden in, daar, van achteren rustend op do boven hot water hangende overigo rj bloven op do rails voor dei brug staan jfcijsterd schrok de brugwachter van jfdavcr ujit zijn bed hij zag de reuzen - ran verpletterd lioüb en ijfcBer zich hoog ide vensters van zijn. huisje verheffen, lg den feilen vuurgloed, Hoorde 't gesis den stoom en 't water„Ik dacht Is wereld verging," zei hij. Half ge- vloog hij zijn woning uit, wilde om lemen, maar het blokhuis aan don. over- weggeelagen. En toen snelde hij naar station Woerden, om de ramp te Hen oiddels hadden do enkele reizigers zelf jrtieren geopend, en ongedeerd, een en- met een schramt, kwamen naar het brug tershuisje. Daar kwam ook weldra de ide dhiniat heengeloopen. Hij was. iel hevige pijpen lijdend, volkomen bij bewfustzijin, maar boe hiji op den dijlk gerrt wat, wist hij niet. Hij dacht,-dat en hiji, toen de machine van den r was gebroken, daartusschen in 't zand gevallen De leerlingmachinist lag nog, mede gewond Maar men miste den conducteur en den. conducteur Zij wer- pvonden in den saamgedrakten bagago tusschen do remkast gedrukt De (conducteur, vreeselijik verminkt, bleek overleden te zijn do conducteur moest •n uitgezaagd. Hij klaagde over pijn in Bisthij gaf bloed opde tanden, waren uit den mond geslagen gewonde conducteur werd naar Utrecht, achinist en. stoker naar Leiden, vervoerd, ee&te passagiers liepen, naar Bodegraven overigen konden weldra met. hulptrci- hon reis vervolgen »1 spoedig kwam hulp opdagen weg wei politie, doctoren uit do aangrenzende genten, die de gewonden in de brugwacht roning verbonden. Weldra ook de burge- (ten. van Waad er en Bodegraven. En na jen tijjd kwamen treinen uit Utrecht met Jrwegaiutoriteiten, da officier van, justitie, teroommissaris en substituubgrifficr, het bge personeel, met materiaal en wektui- schade bleek zeer aanzienlijk to zijn jrnghoofden zijn vergruisd. De locomotief voor zoover men kon nagaan, vrij goed a^eikomen. Maar men kan eenigszins 11a- dekraclit waarmeo dit 142.000 kilogram gevaarte eerst op het brughoofd gestoo- moêt zdjp, vervolgens opgesprongen, en krd eter verder gevlogen, als men ziet een der enorme achterwielen, met. oen meter van twee meter, een geheel verdenk hand van 146 m.M. breedte heeft, eu dat dikke staafspaken als grashalmen verlx> rijn. De tender en de daarop gesprongen igewagen zdjin gellileel vernield Het eerste k was, om onder dezen bagagewagen, die igend afhing over het huisje, een toren dwarsliggers te'bauwen, waar do ruïne nu op ligt. De passagïersrijtuigen hebben geleden de achterste wagens, die vóór bleven staan, konden, beschadigd cn worden weggereden. het personenverkeer werd vrij spoedig rzienmet bewonderenswaardige snelheid naast het hangende rijtuig een. houten tbrug met leuningen over het water ge- Nu kwamen de treinen uit de richtingen efden en Bodegraven: tot bij dei plaats van ongeluk door, de reizigers stapten ovei, ige en postzakken werden gedragen, en treinen keerden, terug, geduwd door de locomotieven. Op deze wijze behloefde géén enkele trein te worden opgeheven, tqaar wel was de vertraging natuurlijk aanzienlijk. Het goederenvervoer was daarentegen den gehcc- leji dag gestaakt De kennisgeving, waarin B. en W. be kend ra-alken, dat, ter inschrijving voor de nationale militie van jongelingen, die in het. jaar 1884 geboren zijn, zaï worden, zitt ing ge houden. op Maandag 12 en Dinsdag 13 Janu ari 1903. is voor de tweede maal afgekondigd den 23. Dccenber 1902. Wij herinneren, dat deze kennisgeving, in hare eerste afkondiging is opgenomen iu ons nummer van jl. Zaterdag (2e blad.) Onder voorzitterschap van. den burge meester jbr. Barohman Wuytiers vergader de gisterenmiddag half twee de Raad onzer gemeente. Aanwezig waren 13 leden niet den secretaris jhr. Sand berg. Afwezig de heeren C. Tli. van. Beek. N. Veis Heyn, O. J. Plomp cn A. M. Tromp van IIolsl, allen, met ken nisgeving. Dé notulen, der vorige vergadering werden voorgelezen ei« goedgekeurd. Ingekomen waren de volgende stukken a. Besluit, van Ged. Staten, tot goedkeu ring van, den verhuur van een perceel in do Kaniperbinnenpoort aan den heer Bloe- mink. b. Afschrift kon. besluit, houdende goed keuring van het raadsbesluit omtrent do heffing van 50 van 1 vuur-, haven- cn lonucgeld. c Goedkeuring Ged. Staten van <lc be groeting der dd. schutterij over 1903. d. Id. jaarwedde van de onderwijzeres inej Buytcnbuys c Sohrijveii, van B en W. aan den Raad. liondcnde dankbetuiging van het bestuur van Vreemdelingen verkeer voor de twee ten ge schenke 'Tit,vangen zwanen Allo voor ken nisgeving aangenomen. f Request, van de wed P. CoenemPut in,au, lwandstoffejiihaiidelaarstor, lifhideude verzoek om haar weder reductie te geven als afneemster van cokes van de gasfabriek bij afname van 50 of 200 IlL., resp. 10 en, 10 oen.t per HL In handen van B. cn W. om advies. g Dankbetuiging van liet bestuur der Anxorsf. Tramyneg-maatsch. om de verleen de subsidie en mededeling, dat zij do sub sidie aanvaardt. h. Adres van den Necl. Bond van Uit gevers enz in zako de ondcrhandschc aan besteding voor de levering van boeken enz. aan do gemeente. De ecnige inschrijf ster, de firma Wo Iters, alhier, stond: 12 reductie aan de gemeente toe. Soiumage leden meenden, dat. een aanbe steding van dergelijko artikelen aanleiding gaf tot onderkruiperij eu L betalen van lagd looneii. terwijl de lieer Gerritsen het in B. cn W apprecieerde, dat zij hier aanbeste ding gehouden hadden. B. en W. deelden mede. dat zij in dezen alleen gevolg hadden gegeven aan den drang, die steeds van den Raad' uitging, 0111 alles zooveel mogelijk aan to besteden. Kennisgeving van de heeren Lungen en Botte liturg, leden van de commissie van bij stand inkomstenbelasting, dat zij. voor een herbenoeming niet in aanmerking wenschcn to komen. Zal worden iu aanm. genomen bij de te volgen benoemingen. Adres van. J. A. Huisman, onderwijzer, om wegens benoeming tot- hoofd der school to Haarlemmermeer, om eervol ontslag met ingang van 1 Fobv. 1903. Wordt, op advies van het betrokken hoofd der school, verleend met ingang van 19 Fe bruari of zooveel vroeger als in de vacature za.1 zijn voorzie u. k. Ad reel van Gert li, opzichter van dc ge- metentereiniging, om mede tc mogen dceJcn in do tantième» van do reiniging. Zal bijl punt G van dc agenda worden behandeld i 1. Adres van de convm. van toezicht op het L. O. om, f 100. jaarlijksche toelage voor j een eventueel to benoemen: secretaris In handen van B en W. gestold om advies. Hierop kwam dc agenda in behandeling eu wel 1. Ontwerp-verorden i ng betreffende do straatpolitie met bemerkingen der afdcclm- gen cn antwoord. D comstreeks 90 artikelen van dc ontwerp verordening zijn na. een vrij langdurige1 dis cussie. waaraan vooral do juristen onder de raadsleden, deelnamen, in twee uren door worsteld Dc Voorzitter deelde daarop mede, dat de eindstemming cn vaststelling zou plaats heb ben in een. volgende vergadering, nadat eerst advies zal zijn ingewonnen voor do gezond heidscommissie. 2. Request van den loeraar iu de gymnas tiek aan dc H. B. S. F Rauh, verzoekende zijne bezoldiging voortaan uaar zestien vasto lesuren te willen berekenen, in tc gaan met 't begin van den cursus 1902—1903 De inspecteur van het M. O adviseert den heer F. Rauh op 14 te brengen en hem dus cén vaat salaris van f 950 tc verzekeren. De 9 overuren voor dezen cursus worden dan met 9 maal f 50 vergoed. Burg. eu Wcth. vereen igen zich geheel met dit advies en stellen, voor in dien. zin to besluiten, waardoor do vaste jaarwedde van requesbraiUi met f 200 wordt verhoogd. Hiertoe werd z h. >.f besloten, nadat de luer Heyligers herinnerd had aan zijn des tijds gedaan verzoek, om ook do salarissen der andere leeraren te regelen. 3. Voorstel tot het vcrleenen vau een ere- diet voor de liescliijkbaarstelling vaan een medaille voor de wedstrijden van den Ned. •Onderoff. Sober inbond, 21 cn 22 Januari 1903 in de zalen van „Amicitia" tc houden. Een verzoek om. prijzen, uitgeloofd door do gemeente, was ingekomen van het be stuur van den Ncd. Onderoff. Seliennbond. B. eu W. stellen voor, hun een credito vat» hoogstens f 25 voor dit. doel lo willen vcr leenen. Alzoo z. h. st. besloten. 4. Voorstel met. ontwerp suppietoire-be- grooting der gemeente, dienst 1902: Het eindcijfer der uitgaven en inkomsten, oorspronkelijk uitgetrokken op f 449.022.97A, wordt verhoogd met. f 73,953.08, en alzoo uitgetrokken op f 522,976.051, zoodatt 'fc ver moedelijk batig slot van het- dienstjaar 1902 blijft geraamd op „nihil" Z. li. st. conform besloten 5. Id. t.ob goedkeuring der uitbreiding van liet aantal leervakken der ambachts school met „meubel makou'. Conform dit voorstel wordt- z. h. st. be sloten 6. ld. tot- ver learning van een, vergooding voor de waarneming der directie «win den reinigingsdienst. Sintls het overlijden van den lieer «T. B. .Joriysen ia de directie van den gemcentie- rcinigïngsdienob waargenomen door den len gemeente-opzichter P. van den Hooff en den inspecteur van. politie S. Posthiumai Jz. B. cn W vragen machtiging om het vrijgwal- lit. tract-em ent met tantième, zijnde respec tievelijk f 305.11 cn f 51.06, tusschen ge noemde ambtenaren te verdeden. Hierbij komt het straks genoemde adres Gcrth iu behandeling. Op voorstel van den heer Celosse wordt na uitgebreide discussie besloten de eerst genoemde f 305.11 te geven aan dc twee ge noemde wuarn. directenron, terwijl dè oom missie voor dc reiniging hei. tantième naar haar goedvinden zal verdeden. 7. ïd. hot ontwcrp-besluit. tot gewijzigde vaststelling der instruction van dc gemeen- te-gcnccshcero» en heel- en vroedm oesters. Z .li st aangenomen. 8. ld. mot ontwerpverordening tot intrek king der verordening op het bewonen van gebouwen, welke als schadelijk voor dc open bare gezondheid voor bewoning ongeschikt zijn Z h. >t aangenomen Deze intrekking geschiedt, omdat do nieu we Woningwet geheel in dit onderwerp voorziet en het blijven voortbestaan der ver ordening tot. moeielijfcheden- aanleiding zou kunnen geven. De heer Gerritsen kreeg hierbij gelegen heid tot liet stellen, van wen vraag aart B. on W Hij had gelezen in „do Stem des Volks", dat in dc Aldcgondastraat door de aanne mers van t Hof cn Achtcrbergh, zelfs na aanneming cn waarschuwing van do zijde van B cn W., zoo slecht gezorgd werd voor goed drinkwater, zóó zelfs, dat slachtoffers van dit slechte water reeds aanwezig waren. Men had hem zelfs medegedeeld, dat. de norton- wellen waren gezet op de oude wellen, die als slecht waren afgekeurd. l)c wethouder Visser dceldo hierop inde, tlat dit laatste beslist onjuist, was, ge tuige een rapport van dc bouwpolitio; dat nog twee pompen onvoldoende waren en dat B. en W.t wanneer genoemde heen-en niet weusobtcn te voldoen aan hun cisch, strenge maatregelen zouden nemen, ja zelfs d'e wo ningen onbewoonbaar wilden- verklaren. De lieer Gerritsen dankte voor deze uie- dcdeeluig cn bleef met» klem aandringen op streng toezicht in dezen. 9. Id. met gewijzigd contract- betreffende gasbuizen onder spoorwegen Z. b. st. aangenomen 10. On t weip-besluit tot vaststelling der j aar wed don van onderwijzend personeel L O. iu verband met dienstjaren, enz. Z. li st. aangenomen. 11. Vaststelling van het 2e suppletoir ko hier dei' inkomstenbelasting, dieust, 1902. Z. li st. vastgesteld op f 653.75, 12. Ontwerpbesluit tot het vcrleenen van afschrijving der inkomstenbelasting wegens vertrek. Z. li. st. goedgekeurd 13. Vaststelling van staten va-n oninbare jjostan der inkomstenbelasting. Z. h. st. aangenomen. 14. Suppleboire begroottng van het Burg Armbestuur met ontwerpbesluit- tot ven- hooging van subsidie over 1902. Conform besloten. 15. Bcuoem-ing van een herschattcr drankwet voor het jaar 1903. Benoemd de heer J. C. vau Evbergcn. 16. J7 en 18 waren alle benoemingen we gens periodieke aftreding, alleen 18 wegens bed'ankcn van, de hc-cren J. C. Luugen on. Bottenburg als leden van* de commissie van bi^tand bij den aanslag in de inkomsten belasting. Als nieuwe leden, van deze com missie werden Ijcnoemd de heorctn C. B. Kok cn C. v. d. Zoo de Jong. Herbenoemd werden H. W. v. Esveld cn lï. A. Siddró lot leden van bet Burg. Arm bestuurII. W. v. Efiveld en C. Tb van Beek tot. leden. van. do gemeente-reiniging, cn D. v. d. Werf cn N. Wolfswinkel Ezn. tot adviseeronde leden,; C. Tb. van Beek, 11'. «I. Cioockcwit' en C J. D van Eek tot loden, van do commissie van fabricage; C Th. v. Beek, J. G. Klebcr, II .1 Croockewit, en A. A. Hamers tob leden der gascommissiomr. .1 Heyligers tot lid van hel. college van cu ratoren van 't gymnasium; L. T. C. J. Rie>- ber tot lid van de eomm van- toezicht op het M. O dr H. J.Reyndera tot. lid va-n de commisbio van. toczioht op hot. L. O. 19. Aanwijzing van een tijdelijk. waarn< meud' directeur der H. B. S. in het werk huis op een salaris van f 300. Aangewezen werd de heer G. C. Iloogcwerff, Ieeraar aan de H. B. S. on- het Gymn Omdat- de stukken, welke hierover wa ren ingediend. blijkba«ai- niet voor .e pers bestemd waren, willen wij ons niet wagen aan- do beschrijving va-n déze zaak, waarover de discussie nog al warm, zeer warm liep, ja bijna geheel ..derailleerde.' Dc heeren Gerritsen, Celosse, webh. van ouderwijs, en Visser, wcth., voerden hierover het woord Es- waren pikante oogeublikkcn. Toen de heer Gerritsen zcidc, dat B. en W. den t-hatu* benoemde zoo lang „geaaid" hadden dat hij zich, na eerst bedankt to hebben, beschik baar had gesteld, gaf wethouder Celoase te kennen, dat hij op die wijze niet wenschle to debatteer en en zag verder van liet woord af. De Raatl verwierp met 9 tegen '1 stemmen een voorstel van den hoer Gerritsen, onn <ie zaak aan B en. W. terug te zenden, waarna liet voorstel van B. en W. zonder stemming werd aangeuomen Nadat, de voorzitter den loden een aange naam Kerstfeest had toegoweiischt, sloot- bij dc vergadering. In de R^dmonatrantauhe kmk Zon dag a.s. optreden ds. S. de Waard, Dooj»sgo '-sind prcdikaait to Utrecht, Onze vnoeaere atbadigonoot cis. Gras winckol hoop. morgen voor t-c gaan in do Lu-blierschc kerk In de Zondagavond, gehouden, algemeen jaarvcwgaxlering van het Amersfoortscho Ki-tjisverbond is hot bestuur afgetreden. Daar slechts- een der aftreden-den zicib w©(ïV bcïichikbaar had gestold, is in do samenstel ling vani hel bestuur oen giooto wranderi.ng Xekomen. Het bcot-aat. thaois uit do hoeren Tb. J. II. Bianchi. voorzitter, N. Duivis, vice- voorzitt-er. P. J. H. Diegte. secretaris, J. v. Doorn Wzn., penningm. en'O. do Ruiter, oom- missaris. Dinsdag 6 .fanuairi e k. zal mevr. H. Roland Holst in een openbare vergadering, 's avonds te 8 uur in „dc Arend" to houden, spieken over het onderwerp..Dc viomit- ziah-teii der Nederl. Arbeids-lx'wieging Een timmerman, wonende in de SU Jorisstraa-t en werkzaam bij dc lK>uwondoruiv luers' Bumnan en don Burger, kwam gisteren ochtend op de werf bij deai heer Oostminedjïir oni hout t-e halen. IX- man klom met dem meesterknecht van do houtzaigerij op een plat form in eon der houtïoodsen, waarbij hij het ongeluk had naar beneden tc vallen. Hij be kwam eeM quhcdfel'brcuk, hdtgtoen dioor da*. Groneauan werd geoouatalieeixl. Omstreeks lialf tien werd.' bij per brancard naar zijn- woning vervoerd. Zijn toowtaud ia zeer zorgelijk. Burgerlijke stand, 23 Dcc 1902 Geboren Geen O ondertrouwd Geen Getrouwd: C. C. van HelsdSngen cn J. E. vau NieuwBuhuizen O vu rieden: Hcnidj-iica van Koozondaal, 70 j.. echtg. van P. da Wildo; Conidlia Pot, 2 dagen. De Heeren Mevrouw VAN DONGEN tis roepen bij hun f ertrefc naar Indtë sen hartelijk vaarwel toe aan Vrienden en Bekenden. «ht24 December 1902. [ÜLLEK A Co., Commlssionualrs in FflTecten. LANGEGRACHT 30. Intercommunale telophoon 55. loopetj en verkoopenKffectcn, Cenpona, iienlandsch Bankpapier en 9Vnntspe> tot den meeet voordeeligeu koers, sluiten Prolongation en Réleentngen. icontceren en verschaffen wissels op alle ikplaatsen zoowel in het Binnen als het. iltenland nemen gelden Aili posltn i nader overeen te komen vooru aarden enz. Uti kantoor ia geoptnd alle werkdagen eau 's morgens lot 1 uur 's nam BURGEMEESTER en WETHOUDERS der leente Utrecht zijn voornemens op Za- rdast. den 10 Jannnrt 1003, des «iddags ten IVü nur, in het openkaar, Stadhui ze aan te Ueatedeu Het bauwen van een Schoolgebouw op het terrein, gelegen aan de Palmstraat, achter het bestaande Schoolge bouw aan de Oude Kerk straat. Bestek en teekening liggen ter inzage aan t Bureau der Gemeentewerken Achter Kle iburg en zijn aldaar, zoomede ten Stadhuize Meeling Financiën) en bij de Boekhande ren VAN TERVF-EN i n ZOON to verkrijgen, fgen betaling van f 1. per exemplaar met »keniDgen afgehaald en van f 1.05 franco ir post. Aanwjjzing in loco zal plaats hebben op UndaK 5 Januari k. des voormid- s ten 11 Vj nnr. trecht. 24 December 1902. De Secretaris der gemeente Utrecht, J. BOOL. Langestraat. Specialiteit in Wollen en Ratoenen Tricot Goederengemaakte lVltle Ondergoederen, Dames en Heeren Mode artikelen enz. enz. JANSEN en TILANU8 JAEGER tlnder- goederen. Vraagt uw leverancier en andere Jamsoortan uit dj fabriek Konnemerland Alkmaar. verschenen in 1902 bij de Uitqevere VALKH0FF Co., te Amersfoort. CATH. ALBERDINGK TH1JM F,en Apostel der Liefde 2.90, geb. f 3.50. F. W. DRIJVERMooi Leven f 1.50. geb. f 1.90. GUSTA F AF GEIJERSTAM, Liefde op dc Scheren, f 2.50, geb f 2.90. THÉRESE HOVENVan Koningsplein naar Gang Ketapan, f 3. goh. f 3.50. THERÜSF, HOVEN, Nonnio Hubrechts, 2e goedk. druk, f 1.50, geb. f 1.90. J. HORA ADEMA, Droeve uren, 1.90, geb. f 2.50. KARL LARSF-N, De Biecht eener Vrouw, f 1.90, geb. f 2.50. ANTON SMIT, Vriend Bart. f 2.50, geb. f 2.90. IS. TEIRLINCK, Naar hot land van belofte, 2e goedk. uitgave, f 1.50 H. Z. ZEGERS DE BEYL, Mater Dolorosa, f 2.50, geb. f 2.90. Het goedkoopste adres voor Wasschen opgemaakt of droog toegeslagen. Per abonnement, of per Hink. Aanbevelend A. M. JACOBS. FONGEBS Rjjwielen. FONGERS B&nden FONGERS Garantie. Wie de Hollandsche industrie wil bevorderen neemt geen buitenlandsche merken. Ook NAAIMACHINES naar keuze. G. C. VAN ECK, Arnkemsche weg 38. Redactie DER KINDEREN. Verschijnt Maandags- en Donderdagsavonds. Prijs per jaar f 9 50, fr. p. p. f 10.50. Het berst de uoleerlws van -ie F.ndsen m overeen,temming met de Prijscourant der Vereeniging voor den Effectenhandel; voorts IJltlotlngeii JDlwldend- en Goupou- i»etaling«n de Prijzen der Conpons en losbare Obllirntlën de Wls*el- Sneeie- en Geldkoersen, de Prijscourant van liet recht van Rucce*»le Mededeelln- gen op Financieel gebied BfaaudelUkselx register enz. enz. Het onthoudt zich echter geheel van beschouwingen. Jaarlttks erlangen H. H. Int rekenaren een opgaaf van de Laagste en Hoogste Koersen van alle Effecten die aan de Amsterd. Beurs worden verhandeld. Men abonneert zich bij alle Boekbandelaren alsmedeibij den Uitgever M. M. OI.IVIEH, Korean JKokIn 70, Amsterdam. j)gf~ Ter kennismaking zijn Proefnummers gratis verkrijgbaar De Conservenfabriek Pavo te Rot terdam zendt gratis en franco een' artistieken grootenmaande- lijkschen wandkalender voor 1903 uitvoeringaan allen daarom verzoeken. die haar Fabriek van prima ZachteGroene en Gele Zeepbenevens chemisoh zuivere Oleïne-zeep. (25 Cents per Doos). De Koninklijke fabriek De Stearine Kaarsenfabriek Gouda. MARINUS DE RIJK. MKKWKIJKKANA4I. UTRECHT. Billijke prijzen. Vlugge bediening. Schouwburg Utrecht. Directie: C. VAN DER LINDEN. MHAHtlag 20 December 1902, Romantische Opora in 3 Bedrijven (4 Tafereel en) van RICHARD WAGNER. Dirigent DE8IDER MARCUS. Regio KARL DIBBERN. 12467 Aanvang half acht arc. P r ij c. n der pi a b a e n Balocm f 3.—Stalles f 2.50 1. Ainpihit-hPaiter «n 1. Zijjoge f 2.Bwjgaioiiw», 2. Amphitheater en Pas*terre f 1.50; 3. Am-phitihenter cn 2. Zijloge f 1.4. Amphitheater f 0.75, Gaanderij f 0.50. Plaatsbespreking: Voor anudoel- buuid'ers Vrijdag van 10—12 en voor het pu bliek na loting dienzalfdcn dag van 1—3 uur. Verder Zaterdag en Maandag van 1012 en vaax 13 uur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1902 | | pagina 3