I¥°. I ft*. 1'" Jaargang. Vrijdag 2 Januari 1903. BUITENLAND FEUILLETON. Een Stormvogel. AMERSFOORTSCH DAGBLAD. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden voor Amersfoortf 1.85. Idem franco per poet- 1.75. Afzonderlijke nummers- 0.05. Deze Courant verschijnt Dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Advertentiën, mededeelingen enz., gelieve men vóór 10 nnr 's morgens bij de Uitgevers in te zenden. Uitgevers: VALKHOFF C«. Utrechtschestraat 1. Intercomm. Telephoonnummer 66. PRIJS DER ADVERTENTIËN: Yan 1—5 regelsf 0.75. Elke regel meer- 0.15. Groote letters naar plaatsruimte. Yoor handel en bedrijf bestaan voordeelige bepalingen tol het herhaald adverteeren in dit Blad bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bij 't Begin. Wij hebben oen lnoek omgeslagen op on zen weg wat! achter is, raakt uit het ge zicht wij turen ons moe op hetgeen voor ons ligt, liet panorama, geschilderd door onze verbeelding. Hoe gaarne zouden wij ook bier gebruik maken van den kijker, die het tn de verte liggende naar ons toe haalt! Stel u een oogenbhk voor, zoo ge kimt, dat in liet oude jaar bevredigend waren en vervuld al uw wenschen wat zondt gij er aan. hebben, liet. nionrwe in te gaan Op dim eersten Januari zijn alle menschcin handige bouwmeesters, n.1. van lucht» kasteeleu eer de zomer er ia, hebben de winden gewaaid en wie zegt, hoevelen er dan niet reeds weenend nederzitfen b';i de puinhoop©» Veel verwacht nooit gebracht, Veel ontmoet nooit vermoed. Veel ons voorgenomen Nooit tot stand gekomen Zeg, zou dat niet, als voor dezen. Ook van dit jaar weer de historie wezen,? Geluk te wenschen gaat zoo liebt, Gelukkig maken is uw plicht; Was ieder op dien eisoh altijd bedacht, Wat werd op aarde veel geluks gebracht! Tobben over het verleden is al even dw'aaa als bouwen op de toekomst. Duizenden geven elkander heden de hand bij hoevelen zon die hand een boodschap overbrengen van 't hart? Do tijd gaat snel besteed daarom, de tijd goed De tijd vliegt duizenden leven alsof hij kruipt! Reken bij t maken uwer begroeting vooral .op.da fitt-V'Qorziene posten! Neon, niet do man, dio vraagt Altijd naai- 's levens lust, Eu ook niet liij, die klaagt Slteedsl overj 's levens last, Maar, die betracht des levens plicht En draagt met moed des levens 1 o t Die toont, dat hij verstaat De ware 1 evens kunst! F. W. DRIJVER. Politiek Overzicht Het Arabieren-proces te Montpellier. Onopgemerkt door het groote publiek, wordt sedert een paar weken voor het hof van assisses te Montpellier een proces ge voerd. Het is een ware corvee voor hen, die het moeten bijwonen. Dat, neemt echter niet weg, dat dit proces zijne belangrijke zijde heeft, want het werpt een helder licht op de economisohe toestanden en op de levensom standigheden der bevolking van Algerië, de groote Fransche volksplanting in Noord-Afri- ka. De beklaagden in dit proces, dat het hof van cassatie aan de Algerijnsche justitie heeft ontnomen om hun minder bevooroordeelde rechters in het moederland aan te wijzen, zijn 106 Arabieren van den stam, der .Rirlias, die den 26en April 1901 zijn, opgestaan, tegen den door door het Fransche bestuiur ingestel de» kadi en daarna de kolonisten van do gemeente Margueritte overvielen. Do feiten van dezen snel onderdrukten opstand bieden weinig bijzonders; do tooneelen van, moord en plundering, die do opgestane inboorlingen hebbeen bedreven, zij» niet te loochenen en, in do verhooren, die de beklaagden tot dusver hebben ondergaan, komt slechts de neiging van ieder der betrokken personen aan don dag om hunne schuld en verantwoordelijkheid over to dragon op d'on staim of aam do aan voerders, inzonderheid op den raaraiboot Ya- koeb Mohammed ben El Hadj. Nu en dan intusscheu komen do wanho pige klachten aan den dag van de inboorlin gen over huax economisch en toestand en over de ongerechtigheden van het Fransche be stuur. In die klachten is dei eigenlijke verkla ring gelegen van dezen geheelen plaatseiijken opstand, die niet de minste kans van slagen had. Do Europeesclië kolonisten, in Algerië hebben van oudsher eene gemakkelijke for mule aangewend, om zich er van af te ma ken, wanneer do Arabieren door wtanhoop tot verzet worden geprikkeld; zij schuiven dit op het godsdienstige fanatisme, «n in het moederland, waar man van het mohamme danisme slechts eene oppervlakkige kennis bezit, neemt men dien dooddoener als van aelf sprekend aan. De Europeaan in de ste den van Noord-Afrika gebruikt den Arabier in den huiselijiken en in den bedrijfsdienst tegen hongerloonenwanneer hij bovendien nog slecht behandeld wordt en daartegen in verzot komt, dan haalt de Europeaan de schouders op over deze» aanval van „fana tisme" volgens zijin zeggen. Evenals liet bij zondere leven van den Arabier, regelen zich zijne maatschappelijke begrippen1 naar den koran en het Fransche bestuur heeft daar mede rekening gehouden, door het rechtswe zen en de belastingheffing althans uiterlijk uit den koran af te leiden. Maar d© koran belooft ook menig rechii en menig geluk, dat- de werkelijkheid onthoudt, en dit maakt het maar al te natuurlijk, dat do Arabier, wan neer hij zich verdrukt voelt, gemakkelijk iu geestdrift ontsteekt voor een nieuwen pro feet, die hem de vervulling belooft van alle wenschen, welke de oude profeten weigeren. Na den opstand van Margueritt© heeft Augustin Bernard ini de Questions Diploma tique» et Coloniales aangetoond, dat de pro feet Yakoeb slechts eene toevallige rol in deze beweging speelde en dat de werkelijko ooreaak van den opstand in de wanhopige armoede van deni stam der Rirlias te zoeken is. De Rirhas zijn grootondeels Berbers, d. w. z. oorspronkelijke bewoners van do kuststrook, die door de Moorsche invasie aan den islam onderworpen werden, maar nog lieden minder vast aan, het orthodoxe geloof hangen dan de Moorsche Arabieren. De Ber bers hebben zich dan ook vrij gemakkelijk aan de Europeesche beschaving aangepast en zijn een zeer te waardeeren kolonisatie-ele ment geworden. Wanneer zij zich niettemin bij den profeet Yakoeb hebben aangesloten, dan- is dit een bewijs, dat hun toestand bij zonder slecht moet zijn geweest. De verhoo ren in dit proces leveren het opmerkelijke verschijnsel, dat do aangeklaagde Bèrbers zich afscheiden van Yakoeb en zijn aanhang; beide partijen doen wederkeerig hun best zich te ontlasten op kos'ten van- de andere. Het tooneel van den tnetand, de gemeente Margueritte, ligt slechts 100 K.M. ten westen van Algiers in een bergachtig en boschrijk, in het zuiden door den poorweg van Algiers naar O ran doorsneden district van den Teil, de vruchtbare kuststrook van Noord-Afrika. De naam van- de kolonie is afkomstig van generaal Margueritte, uit do Fransclio veld tochten tob verovering van het land bekend. Het district -bevat de gemeenten Margueritte en Changarnier en de geïsoleerde hoeven van den doear Adel ia; zijne oppervlakte omvat 15,019 H.A waarvan ;il28 H.A. door Euro peanen bebouwd worden5823 H.A. zijn staatsdomein- en slechts 4068 H.A. zijin ge bleven aan de inboorlingen, wier aantal 3206 bedraagt. Bijzonder ongunstig wordt deze verhouding daardoor, dat liet staatsdomein het beste land. namelijk alle boschgronden, in zich sluit, en <lc Europeesche kolonisten hunnerzijds Weder beslag gelegd hebben op het betere bouwland. l)e overgang van den boschgroml aan den staat schijnt het lot van de Arabieren bijzonder verergerd te hebben. De staat, beducht voor den ondergang van do kostbare bosschen, sluit de inboorlingen bijna gelieel uit van de bewoning en van het vrucht gebruik der bosohgroiMlen, en- hoeft hum daar door het middel van bestaan afgesneden, dat zij vonden in hunne schaponkudden, die in het struikgewas voedsel zochten. Door den staat uit do boschgronden, door de kolonis ten van het betere bouwland verdreven, zien de inboorlingen hunne natuurlijke bronnen opdrogen. Zoo werden zij ten slotte door nood tot den opstand gedingen. Dit proces zal natuurlijk eindigen met de bestraffing van de aanvoerders en de deelne mers van den opstand Maar wanneer men door dit proces opgewekt wordt om door te dringen in do diepere oor zaken van den opstand, dan kan het vonnis den stoot geven tot de voor het bestuur van Algerië hoog noodige Hervormingen. Op die wijze zou uit het kwade het goede geBoren worden. Telegrammen. Brussel1 Jan. Bij gelegenheid van het Nieuwejaar ontving de Koning de gelukwen- scihen van hert corps diplomatique, van de Kamers en van. oen aantal groobwaardighedd- bekleeidjem lm zijn antwoord aan den presi dent van de Kamer wees d© Koning op het initiatief, door hem. bij zoovele gelegen heden, o. a. in de Chineeswhe zaken, getoond. Hij verzocht de Kamer hem in de toekomst het blinde vertrouwen te bewaren, dat zij hero steedia bad bewezen, en zoideIk zal er geen misbruik van maken. Dank zij hot nauwe verband tuasdhen vorst en parlement, zullen wij dingen tot stand kunnen brengen, waar over voorloopig geen bijzonderiieden kunnen worden meegedeeld, maar waai van bet volk eerst in tie toekomst de lieteakenas zal be seffen." Londen, 31 Dee. Renter's bureau verneemt, dat het contingent van 100 Boeren, die dienst genomen hebben voor Somaliland, over om streeks een week uit Kaapstad zal vertrekken. Londen, 31 Dcc. De eerste begroeting voor de. Tranavaalkoil-oniio voor hot) dienstbaar, eindigende 30 Juni 1903, schat de inkomsten op 4 miLlioen, de uitgaven op o,702,755- Madrid, 31 Der. Minister-president Silvela heeft met den Koning geconfereerd over den opstand iu Marokko, dien- hij beschouwt als een burgeroorlog gericht tegen de wettigheid van de dynastie. Hij voegde daarbij, dat do mogendheden aan Spanje het recht toeken nen tusschen-beiden te komen. Tevens stelde Silvela den Koning in kennis mot liet zenden, -van oorlogsschepen naar Marokko door do mogendheden Weenen, 31 Der. Heden slaagden de. beide minister-presidenten, na lange beraadslagingen er in eene oplossing te vinden en de hinder palen uit den weg te ruimen, die tot dusver verhinderden, dat de beide regeeringen tot overeenstemming kwaimen. Des avonds had een conferentie plaats tus- aolien den rijks-minister van buitenlandsclie zaOcen Goluclilowsky, den Russisch en minister Lamsdorff en den Russiscl en gezant Kapnist. Boedapest, 1 Jan. Bij de ontvangst van eene deputatie uit de liber«.v, r—*tij de minister-president Saell over dc met Oosten- rijn. tot stand gekomen overeenkomst. Hiji juichte de pogingen toe der beide betrokken regeermgen om de op wederzijdselie belangen gegronde betrekkingen te handhaven. Szoll zal aan de Kamer meedeeling van de over eenkomst doen en hoopt op de toestemming van liet parlement. De minister eindigde met. de hoop uit te spreken, dat de liberale partij zal voortgaan hem te steunen. Petersburg, SI Dec. De Regeeringabode be richt, dat op een van het keizerlijke hof aan grootvorst Paul uitgegaan bevel, de betrek king van intendant bijl de liovem vam de grootvorsten is opgeheven. Delhi, 1 Jan. Op den durbar te Delhi weid lieden Edward VII tol keizer van Iudië ge proclameerd. Het geheel bood een buitenge woon schitterend schouwspel, waaraan niet minder dan vijftienduizend raenschen deel namen. Eene groote parade werd tevens ge houden. Na de lezing der proclamatie las do onder koning een boodschap voor van den Keizer van Indië, waarin wordt meegedeeld, dat de prins van. Wales spoedig Tidi;; hoopt to be zoeken. Gaarne zou de Keizer zelf bij deao gelegenheid gekomen, zijn, maar dit was on mogelijk; daarom, zónd hij zijn broeder. De onderkoning kondigde tevens aan, dat gedurende drie jaren de rentebetaling van leeningen, door het Indische gouvernement aan de inlandsohe staten verstrekt, zal wor den geschorst in verband met den hongers nood. Washington31 Der. Minister Hay ontving heden president Castro's antwoord op het voorstel omj de hangende geschillen te bren gen voor liet Haagscihe Hof van Arbitrage. President. Castro neemt de algemeeno begin selen van het voorstel aan. Zijn antwoord zal heden naar Londen, Berlijn en Romu worden geseindl Caracas, 29 Dec. Do regeering9troepen heb ben. hebben Barquiaimeto weder bezet en daarbij aan de revolutionairen een verli.*s van 112 dooden en 325 gewonden toege bracht. De heer Bowen is er van in kennis geste, i, dat de Nederlandsche stoomboot Prins Mau- rits eene haven is binnengevaren, die door de Engelsclien was geblokkeerd, en hare la ding heeft gelost krachtens eene speciale er- gunning van den kapitein van het Britscbe oorlogsschip Charybdis. De Giovanni Biusan gaf aan de Prins Maurits bevel weg to gaan, maar de Engelseho kapitein verordende, d«t zij kon voortgaan met lossen. Do hier geves tigde Amerikanen kritieeeren deze handling van de Engelschen, omdat daardoor tnd?r- scheid gemaakt wordt tegenover de A roer!- kaansëhe stoombooten. Kaapstad, Dec. Botha en Do la Roy zijn heden naar Pretoria vertrokken. PietermaritzburgSO Dec. Op een publiek g,astanaal sprak Cliaaniberlain, lieden avomdl aver de aewheid van die rassen. Hij zeide, dat hij niet kon. inzien, waarom Hollanders en Engelschtvi niet samen zonden leven, even eendrachtig als Bnigelsdhen en Schotten.. Hij voegde ca- bij, dial voordat het zelfbestuur, dat eene voorwaard!© was, voorafgaande aan die federatie, kom worden verleend aan de nieuwe koloniën, er een bewijs moest, zijn niet alleen van passieve maar ook van actieve tmuw. Dultschland. Naar onder do telegrammen roods is ge meld, heeft) de Kroonprins zijn voornemen t«? kennen gegeven-, liet met de Kroonprin ses ontstane liuwel ijksgesohi 1 langs gerechte- lijken weg tot oplossing te brengen, waarbij de eijsoh zal. strekken tot dn f I» il ni dl i mgi van de echtelijke gemeenschap, daar eene echtscheiding uithoofd'© van de katholieke confessie der bedde partijen, op. zeer groote moeielijkheden stuiten zoul Daarentegen verluidt uit de omgeving van de Kroonprinses, dat deze niet ongeneigd: is, uit de kathoIieke kerk te tre den, omdat daardoor eene werkelijko schei» ding gemakkelijker zou kunnen worden. Of de Kroonprins, wanneer zijpi gemalin ait voornemen ten uitvoer brengt, voor eene scheiding zou zijn te vinden, is nog niet be- kend. Frankrijk» In den gisteren gehouden ministerraad deelde de minister van Justitie Vallu mede, dat buiten de premie vafti 25000 francs nog 15000 francs onder de Spaansohe )*>li tie-be ambten, die aan d!e arriestati© der Humberts (ie«1getooim:?i, hiebbe», .-ertWdd' m«Ue#v \voudaa*;-,r Zwitserland. Over bet nieuwe Zwitsersche tarief van invoerrechten zal een vol ksstem- ming plaats vinden, daar de» bij de wet voor houden, van een referendum vereischtg 30.000 ond'erteekeningeni verkregen zijn. Marokko. Uit Parijs wordt gemeld Sedert een drie tal dagen zonden do Fransche vertegenwoor dig rs te Tanger den minister vam Buitenl. Zaken de meest pessimistische en dringends telegramimif.il Engeland heeft, zoools reeds gemeld, zijiua maatregeüem genomen door van Gibraltar en Maltakrai9ers ter plaatse heen te zen den. Spanje brengt eveneens rijn oude sche pen in staat van verdediging, terwijl Italië voornemens is zijine schepen naar Tripolis te zenden, teneinde daar een walkend! oogje te houden. Verscheidene afgevaardigden hebben bij minister Delcassé levendig aangedrongen; op handelen. Tot hiertoe heeft de minister van Buitenl. Zaken nog niet. geantwoord. Mem kan intussohem niet in gebreke blijden met liet nemen van een krachtig besluit. Men meldt uit TangerDo vijandelijkhe den tegen den Sultan in Fe® nemen toa. Ihï Moorem in de stad vertoonen fotograh fieën, waarop de Sultan, op bclaohelijkei 33 Uit het Zieeedsch VAN AXEL LUX DKGARD. De politieagent zette een bedenkelijk ge zicht. Yoor de leus mot mijn borduurwerk bezig, sloeg ik zijn gebarenspel onopgemerkt gade. Het was duidelijk dat. li er over dacht hoe hij zijne vragen op de meest seherpziur nigo wijze zou stellen „Ik heb lioegenaanul geen roden om aan uwe verklaring te twijfelen, mevrouw," zoo ongeveer luidden zijne woorden, ,,to minder, omdat ik wel mag veronderstellen dat de be palingen van zijne Doorluchtigheid vorst Winditehgratz aangaande d© personen die een politieke» misdadiger op dë een of andere wijz te hulp komen, n bok and zullen zijn'. Het heeft zijne Doorluchtigheid behaagd te bevelen dat allen die zich op deze wijze aan medeplichtigheid van den misdadiger schul dig maken, ten strengste moeten worden ge straft. Nu zou het. toch al te onverstandig van een enkel persoon zijn op die wijs» zijn geheel bestaan om van dat zijner kinderen niet te spreken" bij, die woorden zag hij vcelbeteokenend naar Bertha, on mij, „in de waagschaal t© stellen, door eene poging om verborgen te houden, wat bij eene huiszoe king toch zeker aan den dag moet komen. Ik verwacht van u geenszin» eeno dergelijk© onverstandige handelwijze, mevrouwmaar mijne instructies luiden zeer bepaald en daar om moet ik mijne mannen aanstond1 bevel gevea ora tot eene huisroeking over te gaan. Toch moet ik mij veroorlooven, daarvóór, en kele vragen tot u te riohten, mevrouw." Deze lange toespraak werd met voel waar digheid gehouden en was eir blijkbaar op afge zien om don redenaar bij ons int te leiden ala een mam van goede manieren, die zioli voor zeker niet zonde schuldig maken aan de ruwe bejegingen, die anders onder dergelijke om standigheden vaak plaats grijpen maar aan den andere» kant. ook, als iemand van groote pliclitgetrouwheid, die voor geen hinderpa len zou tenigschrikken als zijn dienst hem riep deze te overwinnen. Toen mijne moeder door eene zwijgende buiging had te kennen gegeven, bereid te zijn om op de tot. baar t© richten vragen to antwoordden, begon! liijr „Kunt u mij nauwkeurige inlichtingen ge ven, mevrouw, omtrent dag eni uur dat do bril?te dr. Sdhiitte voor het laatst hier in huis zichtbaar gewecet is?" Miin<- moedor deed alsof zij trachtte zich iets te herinneren. „Ik geloof, dat, dit, op ©en, dag in het begin! van October geweest is, ©Op die ongeregeld heden in de stad waren uitgebarsten Of bier wendde mijne moeder rich tot. ons - .kan een van. je beiden bot. zich mi>sclilen nog met meer iuif.tlieid Herinneren V' „Jolik weet zeker, dat bij op den derden October lief. laatst bier geweest, is." zeide ik, blozend over de onbeschaamdheid waarmede ik loog. „Zoo hmDe politieagent kuchte wan trouwend. „Het zal liet beste wezen nu tot eeno bui» zoeking over te gaan. Volgens de mededee lingen die wij ontvangen, moet de bewuste dr. Schutte hier, in den loop van de maand Oc tober, zeer dikwijls in «n uit zijn gegaan ge durende liet beleg, moet hij geregeld eiken dag in dit huis gekomen zijn. Het laatst is bi j hier gezien op den avond van. den dag toen de troepen van zijne Doorluchtigheid, Vorst Windisebgriitz, de stad waren ingetrokken. Sedert beeft men liem niet, meer gezien niet weder nadat hij hier was binnengegaan. Wat hebt u mij liiorop te antwoorden, me vrouw „Niets. Als dit zoo is Wetetj ik er althans niets van." Den verderen loop van bet verhoor herin ner ik mij nog slechts flauw. Mijne gedachten vertoefden telkmc weer bij den gevangene in de canapé. Als die politieman ook maar een greintje had verstaan, van de kunst vani .gedaob ten -lezen'ware dr. Sekiitifce hopeloos verloren peweest. Ik dacht er aan, boe hij daar in de dieote lag te luisteren naar de scherpzinnige en toch ondoelmatige vragen van uon rvoliticawnt en hoe hij erom roiï lachen. En terwijl mi ine gedachten hij hem waren', hoorde ik onduidelijk eir dof juist abof ik zelf daar in die canapé lag opgeslo ten. hoe #le politieman den naam mijner mod der opschreef, en haar. als de weduwe van een k. k. ambtenaar waarschuwde tocli vooral "iob in opstand te komen tegen de regeering; ik hoorde hoe mijne motder hem luedapkte voor die vriendelijke waarschuwing en over liet geheel voor de humaniteit waarmede Inj rijn plicht hier deed. Intusschen had men met de liuiwweking een begin gemaakt. Wij hieven» in het sale op onze planteen zittenmijne moeder liad aan onze dienstmeisjes order gegeven, dezen ongenoodigden gasten den weg to wijzen eni hen overal in te laten gaan. Twee uren duur de dit. onderzoek twee eeuwig lange uren. Van tijd tot tijd hoorden wij de mann©ti iu de kamers scharrelen en meubels verschuiven. Geen plekje en geen hoekje ontsnapte aan. dia spiedende oogen zelfs tot. boven op dein zol der, strekten rij hun onderanek uit. Het sa lon waar wij zaten was tot nog toe buiten rekening gebleven. Tliaua verscheen do hoofd, agent die do huiszoeking had geleid, weder bij ons en gaf op een toon vam teleurstelling te kennen, (Lat. bijl rich liclaas genoodzaakt zag onverrichter zake te vertrokken. Mijn hart begon vam blijdschap in ma] W dansen... en toen stond hot plotseling stil ik zag dat de oogen van don politipman d« kamer rondgleden en zich met eeno geheel eigenaardif^-i Htitdrukkilng veegden op do C-ffiapé waar mijne moeder zat. En waarlijk, daar «tapte hij naar de plaats van mijne moedei* Ik voelde dat ik verbleek te er gleed een kille adem over mijne wan gen en het koude angstzweet stond in pa rels op mijn. voorhoofd. „Het is eenvoudig een formaliteit," zeide hij verontschuldigend. ..maar ik moet door achter toch ook eens zien..." In den oenen hoek van de muur waartegen do enna.rx' stond, was ««en kachel ingemetseld met. zulk een groot luik. dat oen man, mot wi.alle schouders, desnoods zich daar door henen zou kunnen wringen. Do politie-agemt ging naar de kachel, deed de deur ervan open en zag omhoog naar den schoorsteen. Hij stond op dat ©ogenblik piet inpefr da.ii twee stappen va« het punt af waar de gezochte „misdadiger" lag, tm ik geloof dat hij, als hij scherp geluisterd had, de ademhaling van dein opgesloten, man zou, liebl»cn kunnen hooren. En nog eena gingen de oogen van den po* litie-agent onderzoekend door liet salonmaar hot schoen toch niet. dat. hiji m ernst iets hoopt» to vinden in de kamer waar wij zelfs za.tem. Hij maakte een buiging en vertrok. Nog een lange poos zaten wij bewegingloos en ademloos te luisteren' naar 'de zich ver wijderende stappen der mannen, die de trap afgingen. Een van de dienstmeisjes kwam op hare kousen binnen geslopen. Zij wrtolda fluisterend, dat. zij dom commissaris tegen! "en vain, zijne ondorlioorighetlcu had hooren zeggon „Voorloopig bij den uitgang blijven staan? Ik voorzie, dat wij order zullen krijgen ons onderzoek te herhalen." Ik atond op, ging naar hot raam en zag d(f tttraat op. Ginds bij do inrijpoort liep werke lijk een agent,"als op schildwacht, heten ©n, weer. voor onze huisdeur. Dr. Sohiitto moest uit rijne gevangenis wor de,! verlost I)e portaaldeur was gesloten ©n ©mi korten tijd van rust zoude men ons toch zeker gunnen, eer mm opnieuw hui^mooking kwam doem. WorTU Vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1903 | | pagina 1