Voorkomen is beier dan Genezen HONIG's Maizena 10 a 12 Dekhengsten, KEATING PASTILLES GOUDA-KAARSEN' is beslist <!e beste. Uit den omtrek. STADSNIEUWS. ADVERTENTIEN. RijUbeopiyeglendepol, Openbare Verkooping Koebeesten, 2 Pinken en een Zeng Ter overname gevraagd Utrechtsche Jaarboekje, fg6VnacW= (y^Cbeelicbtcn Schrijfmachine Reis-artikelen en Leder w-ar en. S. J. VAN DUINEN, Langestraat 109. €Jex. JUS SET, Verzekering-Maatschappij „HOLDA", SMITS «Üc SCHULZ KINADRUPPELS van Dr. DE VRIJ. BISSCHOPWIJN de Stoom-Vruchtenwijnfabriek „MUIJZERT", Utrecht. Wordt zonder eenige hijvoeging warm ol koud gebrnikt. 5 pd. Beclatne-Thee f 3 25. f 4.25, f 5- ANTOINE geuöemde inrichting in Enkhuizen volkomen aan de gestelde eisohem en zullen dergelijke toestellen wel spoedig hun weg naar andere markten vinden. O. a. zal, naar wij vernemen, de Marktveireeniging te Broelc op Langendijk voor den a.s. zomer zich zulk een toestel aan- schaffen. Het plan voor een dergelijke inrichting is uitgegaan van den heer J. Klopper, eiviel- ingenieur te Delftde toestellen worden ver vaardigd in de fabriek va» telefoon- en an dere electriscihe toestellen van de firma P. ,T. Kipp en Zonen, .T. W. G-iltay, opvolger, te Delft. (De Veldpost.) Uit dedliaamant-iduistr i e. Do liamanthartdelaars F. <lo Winter en Oie te Antwerpen, zullen te' Rozend&al (Nbr.) een diaanantslijtperii oplichten). Aan het. gemeente bestuur van Rozendaal i« reedt) vergjnwing gevraagd. Een gelukje. Men schrijft ons De hoogste prijn in de verloting van de ÖCafcwijiksehe vis&eherijhtentoonstelling. een logger ter waarde van f '20.000, is ten deel gevallen aan, een steenhouwer te Schevenin- De staking van da lood- e® zink- werkers te Amsterdam duwt nog steeds voort. Pe> patroons willen niet aan de eisehen der staker» toegeven Staking van kleermakers^ Te Groningen hebibeu.' die kleermakers, die weaikm voor vier coinfeotliiet-flirmia's aldaar, gis tere® odhjtond geen. niouiw werk iin onitvangst, wille» 001)11311.. Zij eisdhen een, vast looiv tarief. geretkeandl naar die hoogste titans be taalde loonen plus tien pea cent vwrihooging. Een bemiddel i nigwvoorstol van de Kanier van Arbeidi voor do oowfeettieibödrijven om met eeue vetfhooging mot vijf percent genoegen te nemen, welk voorstel vermoede Li j)k door dè oonfeobitotnairs zorui zijn aangenomen, is dooi' do kleermakers verwierpen;. Er zijn '23(1 stalkers, die samen ongeveer 500 jongens in dienst hebben De advocaat-generaal ibij den Hoogen Raad, jhr. Rethaau Macaa'é, heeft geconolar deerd tot verwerping van het cassatieberoep tegeB het arrest van het hof te 'a Grave n- hage, waarbij was beslist, dat wanneer de vader gebruik maakt van de eaceptioneele bevoegdheid, hem bijl art. lï£7 B. W. gege ven, om bij testament zijn nalatenschap tma- schen zijn kinderen te veixleelen, hij die ver deel ing niet behoeft te doen ten aanzien van al zijn goederen, maar dat bij ook een deel dier goederen in onverdeeld bezit kan. toe wijden aan sommige dien* kinderen. Ook de advocaat-generaal vond geen bezwaar tegen eenê dergelijke verdeel ing Uitspraak 13 Februari Max Ster n. Advocaat-generaal N'oy- on bij den Hoogen Raad conclusie nemend in de bedde zaken van Max Marcus Stern, den wegens een aantal verduisteringen dooi' rechtbank en Hof te Amsterdam, veroordeel den commissionair in Effecten, achtte de ca» satie-middeleu ongegrond. Snel- reuk t. Op een erf te Winscho ten staat reeds sedert Mei 1901 een partij - steen onder' protest opgeslagen. Eflüce maand is er f 15 standgeld voor verschuldigd. De steen was bestemd voor een klinkerweg, maai' de aannemer van- dien weg weigerde ze op grond1 dat 'zö niet aan 't. monster voldeed. Een mo®ne3djke schikking met den stëemfa- brikaint (uit Gelderland) wias niet te vinden nu is de zaak aanhangig voor d'e rechtbank te Utrecht, maar daar heeft men het aoo druk, dat het nog eeu langen tijd "kan duren, voor dè zaak behandeld 'kan worden. Leerplicht Hoe zonderling het begrip is dat sommige ouders van de Leer plichtwet hebben, aldus schrijft men aan heb Blii, wordt vaak treurig geïllustreerd door de voorkomende gevallen voor den kantonrechter. In do Vrijdag gehouden zitting vam het kantongerecht te Delft was o. a. een welge steld landbouwer uit Stampwijk gedagvaard wegens herhaalde overtreding der Leerplicht wet. De man had vloor een, onwillig zoontje reeds 8 maal 2.50 boete betaald m liieLd maar vol! daib dlo jongen „van. de school niks wou wietefn Trouwens, do jongen moest 1 andfobuiwer worden e® dan ïuaidl je zooveel' niet uioodig te weten! Dè mia® rèdemeeivle verdèr zoo: Willen de kinderen, leeren. dan is hij ér niet tegear. doch wjfïen zij' niet dan wil hij zei niet dwingen. Dab 'hij zelf niet tegen leereax was, poogde hij te beiwijizeni dbor de mededeel ing, dat hij zelfs een zoon op „studio" had. Da ambtenaar bij het O. M. trachtte den man aan het verstand te brengen, dat do Leerplichtwet uaet is voor kinderen die wal, doöh voor kinderen die niet willen leeren. Hij edschte, met het oog o.p de recidive, f 30 boete, suböidair 10 dagen heöhtenis. T is een geval uit vele, oh zal 't hel pen? Meinee tl en uitlokking daarvan. Mr. L. W. van uigch, advocaat te Amsteruaim, heeft namens mevi-. E., geb. D., wonende te 's Gravenihage, cassatie aau- geteekend: tegen het vonnis dei- arr. rechtbank te Zutphen van 29 December jl, waarbij ge noemde dame r» veroordeeld tot negen maan den gevangenisstraf ondier aft reik van den tijd, iu preventieve hechtenis doorgebracht, we gens het opzettelijk door giften of beloften uitlokken van het misdrijf van meineed. De moordl in de Dubbele Buurt te Amsterdam. Dfe zaak van den moord op de wed, Dijikxhoorn te Amster dam zal 30 Januari a. s. voor de rechtbank te Amsterdam behandeld: worden. Het verhoor zal waarschijnlijk wel ceuige dagen duren. Moor d. Nabij Raamsdonk is dc land bouwer G. Koning» vermoord gevonden. Hij had messteken in de zijde eu in het hoofd. •Wat tot deze juisdaad aanleiding heeft gegeven, kan nog niet worden gezegd Nadat het lijk gisteren morgein te vijf uur was ontdekt, is de wachtmeester der maré chaussee A. van .Driel gewaarschuwd, die ze keren v. O., boe reu-arbeid er te Raamsdonk, een weesjongen van ongeveer 23-jarigen leef tijd, in zij® huis arresteerde. De verslagene was gehuwd. De moordi te Veenhuizen. De i-eolitbank te Assen heeft den Vcenliuizcr verpleegde N. Visser, die zijn medeverpleegde den opzichter Hief, niet ee® mes eeu steek m den hals toebracht, tengevolge waarvan detzc overleed, tot 6 jaar gevangenisstraf ver oordeeld Broedertwist. Te Susteren (L.) heeft in een twist tuascheii do gebroeders L. de een. den ander zulke ernstige verwondin gen toegebracht dat men voor het "ehoutl vani diens leven vreest. I nbr aak. Te Schoten i9 inbraak ge pleegd bij den landbouwer Wolff. Zes perso nen in hruda en twee honden buiten hebben niets gehuodd. De dieven hebben een inge metselde brandkast niet ontdekt, doch mee genomen f 185 nit, een; spaarpot en voorts nog f 250. Een laaghartige diefstal. Te Broekerhaven (bij Eukhuizeu) is bij het bejaarde echtpaar E iugebroken. en een som van f 790 ontvreemd. E. had zij® 9chip ver kocht en bewaarde de koopsom in huis. Dit hebben de dieven waarschijnlijk ge weten Door een duizeling. In zijne woning in de Oudaenstraat te Rotterdam, is een 50-jarige stukadoor door eeue duize ling bevangen, van de trappen gevallen. Hij kreeg hersenschudding en is spoedig aan, de gevolgen overleden. Verdronken. Zondagochtend in de vroegte waren twee werklieden, van de firma Smulders op- de Maas nabijj Slikker - veer varende in, ee® roeibootje. Het bootje werd aangevaren dbor de Dnitsehe boot Deutaohland. Een der werklieden weid gered, doch de audiar S. B., een oppassend werkman en vader van drie kinderen, verdween iu de ■diepte. In de regenput gevallen. Een 78-jarige weduwe, wonende in de Bagijne- atecg te Delfts had gisteren, morgen bij het idhe.ppen van water uit den regenput, het ongeluk voorover dlaaiün te vallen. Leven loos werd de vrouw: er uit gehaald Ongeluk met eeu geweer. Te Me.rxen (N Br.) is j.l. Zaterdag de zoon van de® heer J. F. met een flobert/geweer per ongeluk doodgeschoten. Het schot werd ge lost door den jongste® zoon van de® heer F., een knaap van 13 jare® oud. Brand. Men schrijft oma uit 'a Gra venihage Ee® zeer dratk puub va® de Wagenstraat) n|abij| die Gedempte graciht. rmoiesrt gisteren a/vomidi gedurende ongeveer een uur voor het publiek venk eer worde® afgeslote®) wegens een uitslaande® brand in liet vierde perceel, gerekend van, den, hoek der Gedempte GraohL, waarin een winkel van, heerenilioeden worelit géhoorde®. De vlaan vertoonde zich hef eerst, aan de aobternjde van de eerste verdieping esn verhief zich langs hert, trapgat, dat ge vaarlijke voachsugskaoaal bij bran de®, naar boven tot onder het. deuk. Weldra sloeg het vuur zoowel aan de acihter- als aan de voor zijde vau het perceel mt en vooral woedde liet op die zolderverdieping, heit achterhuis in eeu gloed zettende, dief vooral ~o-p da Go- dempte Gracht zidlrtibaar was. De zware rook dreef de beWoiners spoedig uiit huis eu be moeilijkte de baak van de brandweer, die met dirie aanshiitinge® op de waterleiding massa's Waiter in de v lotmanen wieirp, onder leiding van die® commaitidlaivt jhr. Wiohers. Te® eiiudlei diieib element, op dm juiisito plaaibs te' be dwingen, moiesbeaii die slangen, dbor ee® aan- gremzanjclö wloining geilegidi woirdeai,. Die achter-bavenivertreldke® ziju, dloor dien balanjdl vernield. Te® half adhtt w|as dlei brandweer aillc^a meeaten en rukte zij in. Duizenden toeaohooiwere atoBids® aan weers zijden ad iter do afzetting' dbor de "olitae. Een uaam. „Het licht der twintigste eeuw". Dit is de naam van... een liedertafel, door eenige gegoede boerenjongens te Beek en Donk (N. Br.) opgericht. Ook een belooniug. Twee werk- loozen te Maastricht zagen Zaterdag, dat een officier zijn gouden horloge verloor, raapten 't op, liepen hemt na, overhandigde® het, en kregen tot belooniingde aedeles dat ze dieven zouden zijn geweest, als ze anders had- de® gehandeld. Nog al t ijl dl ijl 9. Is bijna overal het ijs verdwenen en de scheepvaart weder ge opend, bij do Lemmer en wellicht ook bij andere kustplaatsen aan de Zuiderzee is dit niet het geval. Langs de kust strekt zich sedert vele dagen reeds ee® haast onafzienbaar ijsveld uit, dat, door deu aanhoudenden Zuiden- em Zuidwestenwind, nagenoeg onbewegelijk blijft liggen en den toegang tot de anders zoo drukke ha ven geheel afgesloten houdt. Alleen een flin ke Noorder storm zou 'het ijsveld spoedig kunnen' doen verdwijnen aTot directeur van liet postkantoor is te Utrecht benoeand de heer J. H. A- K. Gual- thérie van Weezei thans in gelijke betrekking te Nijmegen. Arrondissements-Rechtbank te Utrecht. Ladleliohting. B. v. d. T., een 3G- jarig schilder, wonende te Utrecht, had zich in den avond! va,n 2 December jl. bevonden in eene herberg te Amemfoort, Hij| bevond zioh daar alleen De hierbergieirter begaf zich een oogenblik i® de huiskamer, doch werd direct opgeschrikt «.oor het geroep va® haai' moe der, „Jans, kom eeus kijken, de Jade staat open". Het oude moede»!,je, dat onverwacht® de gelagkamer was binnengetreden bad nl. ge zien dat v. d. T. over de toonbank heen- leunde; <le eeu«f arm steunde op zij» schilderski el, terwijl zijn rechterhand rustte op de plek waai- de toonbanklade zich bevond Dat hij geld wegnam had de moedei- van „Jana" niet gezien. Het onmiddellijk vertrek van deu bezoeker en het openstaan der toonbanklade wekte® haai- argwaan, zoodat zij haar dochter waor- echuwdè. Deze ontdekte dat het centenbakje met inhoud en al was weggenomen, terwijl uit het bakje, waarin steeds het zilvergeld was ge borgen, een groot bedrag aa® geld was ont vreemd. Direct werd de politie gewaaiwhuwd, die nogall dicht bij de band wwb. Deze lier» den verdachte v. d. T. na, e® hield hem, aan, tea- fouilloca-ing op het politie bureau. Hier werden, in verschillende zak ken geborgen, op hean bevonden, 1 gulden, 11 kwartjes, 41 dubbeltjes, 180 enkele, oem- te®, 43 Lwm- e® een halve centstukken, fcortaul 9.72A, wellk bedrag overeenkwam niet dlail,. hetwelk dloor de herbergierster werd vermast. Omittent do lierkomsl, van dit gold gaf do beklaagde een mooi opgesteld verhaal t^t beste, waaraan de Off. van Justitie evemweil niet, veol gedoof sloeg. Waarschijnlijk omdat- deze me»>r van deu l*?ktaagde afweet. Naar ZErl. Gesli n.l. mededeelde staat, v. d. T sterk o®dei- verdenking, zijn werk er van to make®, door insluipmg in winkols, geld uit. de toonbanklade te ontvreemden, lioe- wel dat nog niet is kunnen boweeen worden Böwndum beeft hij al eem«' ^\-angeuissti-af va® 8 maanden wegens diefstal ondergaan. Mel. het. oog op deze ongunstige antece denten eai den gevaaalijkt» aard van den Ijeklaagdie, die dooa* het «luwe overleg, waai- miedle iiiö, ia te, werk gegaan, geblekefn, is, eischtio dc Officiea- van Justitie 1 jaar ge»- vangoni&straf. IX» vordledtiger mir. Vieacilica', l>etoogde, dart, in dleee zaak hert, bewijs absaluiuit niet was geleverd em vroieg vrijapi-aak van den, ber klaagde, benevens diens ontslag uit- de pre ventieve 'hechtenis. Bunschoten. Ds. J. Bakker heeft het beaoep uaor Emme® aangenomen. Door ik De liberale kiesvereeuiging Doorn, opgericht 4 Maart' 1897, is uit ge- biek aan belangstelling ontbonden Het be st wuisvoorstel tot. ontbinding is met 6 tegen 2 stemmen aangenomen Het. klein batig saldo is ter hand' gesteld aa® een behoeftig ingezetene. Elburg Door da betrokken, gemeente besturen zijn aa® de®. Minister van W., H. an N. adressen gezonden, he,t. verzoek inhou dende om, bijl het verleeue® ee®er definitieve concessie aa® de Buurtspoorwegen tot het aanleggen va® een stoomtram langs den Zui- derzeescihem. straatweg, rekening tei houden mei de belangen van de streek en daarbij de voorwaarde te stellen, dat de tüaimi tot Zwolle moet doorloope® en ee® goede, verbin ding worde aangebracht met de haven te El- burg. Ha, r dar wijk. Dan schipper A. Foppen alhier, die mot de eerste strange» vorst op do Zuidèrzeo uit den mast van, zijn gezonken aar tuig met bevroren handen e® voeten ge red werd. is de vorige week hert. tweede been afgezet. Buiten verwachting is ai ju towtaud zeer gunstig. N ij k e r k. Naar we vuraeraeu iaï onge veer half Maart a.s. met den verbouw van het stadion alhier ee® aanvang woPden ge maakt. De teekeaiing er van ia gereed. Bij- zoridèrhéde® omtrent ddn omvang van, den verbouw deelde® we vroeger mede. Thans is het, zeker dat het eerste perron, overkapt wordt. F u. ti t e n Behoudenis' otwoomend orae .Handigheden hoopt men 1 Maart a.s. de Ohr. school in het dorj» te opefnea». Zooals vermoedelijpc aa® veile® niet bekend' is. hebben d'e Provincial el Staten de ze"- provincie in huinnc najaarsvergadfering ecno wijziging in art. 5 van het provinciale reglement, op het rijden met liondenwagens gebradit. Deze wijziging houdt, in, dat gettne trek- hcjndeöi' bé-nedt® oe®e sdimuléa-hoogte van. 50 e.M. meer mogen gebruikt worde». Du bepaling treedt iu werking op den 1. Maart 1903. Aa den 1. luitenant M. E. te Winkel van het 2. reg. huzar«n is het eereteeken mov belapgrijke. krijjgpb^lrijven toegekend mot do gesp 189G—1900. De bijj het Ö.-Indiscliie ltgeai gedetai- clicc,rdo la luitenant dfer infanterie J. J. Koindörffer, va® heit öei rog. inf., die-, zooalsi wij ïced'a meldden, i® At,joh door een kle»- wanghouw! zeer ernstig aani die® voet ver wond' werd, is per ss. „Koning Willem 111' in Nederland teruggekeerd cji heeft voorloo- pig zijn domicilium te Hillige&berg bij Rot te rd am. Dc Delftsche Athletenclub Saudow hic-lci Zondag een nationaal concours in ge»- wichtheffen e® worstelen yoor amateurs. In dè 4e afd.. „Gewicktheffen", behaalde de heer A. Meijjei, van Ajax, alhier, een <w- vtei» prijs. De 2. buitengewone, gjrmn. cursus voor onderofficieren, die aaai het examen voor Ad. luitenant te velde hebben voldaan, wordt wre der onder leiding va® den 1. luitenant Va® Ensclnit bij het o. reg. inf. gehouden, en, wel van 5 Januari tot 28 Maart. Te® tinde heb veelvuldig mislianidele® van dieren, hetgeen helaas nog dhgelijiks voor komt. zooveel mogeli k tegen te gaan, ver zoekt de 2e secretaris der lufil. Gooi- e® Eauir l,1,ud" va® da Nederlandsoho vereeniging tob besehertning van dieren t«-. Amersfoort all'eau die, hetzij zelf van, zoodanige mishandeling getuige zij(n, hetzij zulks va® derden ver- neme®, beleefd, hem mondei ing ol' schrifte lijk ltiervan kennis tei goven, opdat daarto- gen maatregelen genonien worden Burgerlijke stand. Jau. 1902. Geboren: Elbert Hendrik z v IT. L. Iifanuningu eu G. v. de Kamp. Johan, z. v. J. Steenboefc en J. Midtlelaar, Luitje, d. v. P. Wijnands en C. v. Vliet. Caitharina Wilhelmina M;uia Antonio, cï v. H. C Onderetad en J Zeitsen. Cornelia Wilhelmina. d. v J. Schaap en Th. M v d. Put Abraham Anthonie, z. v. A. A. Montaubam on J. de Wijer. Hocudrikus, z. v. C. Budding on J. v. Dijjk. Overledlen: Herman Oil rist, oud 19 maande®, zi. v. Chr, Christ en B. ,T. v. Dior men, te BERGEN OP ZOOM. VAN op 29 Januari 1903, des middags 12 uur. Bezichtigingsdagen 15 en 2H Januari l'JO'i telkens des middags 12 uur. De Verkouping geschiedt op dezelfde Voor waarden als in het vorige juar. Signalementen en Voorwaarden van Verkoop zjju nu 10 Januari a. s. te hekomen aan de Bergen op Zoomscho Handelsdrukkerij, Lieve- vrouwestruatad 25 Cent. Toezending nu ontvangst van postwissel ad .10 Cent. De Directeur van het Dep/if De Kolonel KROMHOUT. Notaris ROBBEMOND gevestigd te Haruieleu, zal op Donderdag 8 Januari 1903, des mor gens ten ÏO ureten sterfhuizü van A. OOST VEEN langs den straatweg aldaarik con tant publiek verkoopeu 10 uitmuntende kalfdragende ~iet biggen. Voorts Blokwagen, Kruiwagens, Ladders, Brandhoutallerlei Bouw- en Melkgereed- schappen Kaasplanken en Standaards Stoe len en Tafels, Spiegels en Schilderijen, Bedden met toebehoorenKoper, Blik, Glas- en Aardewerk, eenig Goud en Zilver, en- zoovoort. Alles één uur voor den verkoop te bezich tigen terwijl geen gelegenheid bestaat om te stallen. HET Jaargangeu 1 tot en met die van 1894. Br. fr. met prijsopgaaf onder lott. P., kant. Amersfoortsch Dagblad. f"-A (25 Cents per Doos). De Koninklijke fabriek De Stearine=Haarsenfabriek Houda. Ken goed onderhouden duplex te koop aaugeboden. Br. fr. onder lett. M., kant. Amersfoortsch Dagblad. Modes, Varkensmarkt. 5. Amsterdam, Keizersgracht 290. Goedgekeurd bij K. B. van 3 December 1895No. 38. Sluit alle soorten Verzekeringen op het lieven en van Lijfrenten met of zonder opbonden van premiebetaling ingeval van I11 valid!telt- Werkkraclit-Verzekeringal of niet in verband met I*ereiiHverzeke. ringen of lijfrenten. Vraag de 11 leuwe Proapectasaen. Herinnert U dit wijze spreekwoord bij de minste Verkoudheid en neemt terstond Het beste geneesmiddel bekend tegen Hoest, Bronchitis, Asthma en Keelziekten, gelijk talrijke certificaten van geneesheeren het bevestigen. VERKRIJGBAAR IN ALLE GOEDE APOTHEKEN Men eisctie op de Doos tien Stemoet uan tie Britscfie Regeer Ing. Tuinarchitecten: Haarden, Kantoor te Bnssum, Lindelaan 3. Aanton uan Park#»n orn«)B Bn l<lB'nB tuinenbuitenplaatsen MalMcy Vall i al rvcil, roIen. en cunifsreniumen, strenge reëele bediening tegen zeer cuncurreerende prijzen zeer fraaie uitvoeringgeoefend personeeladvies en tenkeningenopname van terreinengratis tegen reis- en verblijfkosten. Vraagt onze condities. Speciale hiricbtli voor bet yerplanten van zeer ZWARE BOOMENran 60 tot 100 c.m. iu omvane. 99 99 Bet krachtigst werkend middel tegen j Malaria (binnenkoortsen) Algemeen© zwakte, Bloedarmoede, Bleekzucht, voort, durende liooldpyn en gebrek aan eetlnat. (Dyspepsie) Vraagt steeds de verzeg al de flacons k f 1.— in roode duozen waar myn naam buitenop staat onder nevenstaand fabrieksmerk. Hen lette •in»rop. Ze i{jn overal verkrijgbaar. Lheuiitchr t'nbrieli rose 11. Heil IltlUjf Alom verkrijgbaar. prachtv. Delftsch aardew. bus in kistje. Uitmunt, qualiteit. Vertrouwt», aanbieding niet volkomen naar wensch terug, 't Succes v. d. dag! fr. renib. of postw. Kon. Theeh. eu gros, van ouds „'t Anker", HoH. Delft. UfLLlVANT», Buigzaam Staaldraadtouw Gegarandeerde qualiteit. Concur roerende HÓOGERWKRFF Co. prijzen. KinderdijkVlaardmqen. De HORLOGES Uerk munten nit door deugdzaamheid eu uceuraten gang.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1903 | | pagina 3