koloniën. binnenland!" Uit den omtrek. gen de Humberts. In de Seal» heeft men een toonccl in de revue moeten afschaffen, waar in Eve Humbert voorkwam, en in de Bouf- fee du Nord. waar een drama in 5 bedrijven getiteld„De millioenen van Thèrese" op gevoerd zou worden, heeft men geen toestem ming kunnen krijgen Na zijn verhoor was Frederik dood op. Hij moest naar 2ijne cel gebracht worden, waar hij cene zenuwtoeval kreeg. De „Gaulois" gaat voort met het doen van verhaaltjes, die verband moeten brengen tus- schen do zaak Humbert en de zaak Dreyfu». Er bestaat, zegt het blad, eene tweede lijst van schuldeischers der familie Humbert, naast de reeds bekende. Op die lijst vindt men een aantal namen, die ook in de Drey- fus-zaak goed bekend zijn. Zoo komt er een vreemd officier in voor, wiens rol zeer beduidend was iln do zaak- wiene rol zeer beduidend was in de zaak- Drevfus. en die van de Humberts vijf tot zes. honderdduizend francs moet bobben. Daar enboven is Thèrese, zooals bekend is, 200,000 francs schuldig aai» den heer Hadamard, schoonpapa van Dreyfus. vHet getuigenverhoor in zake het b e- schadigen van monumenten in Berlijn duurt nog voort. Een zestal jongelui die gearresteerd waren onder verdenking van het vandalisme te hebben gepleegd, zijn we gens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten moe ten worden. Zij worden evenwel nog steeds sterk verdacht Een Hugo Pilz, bevindt zich nog in hechtenis. Aan dc Slotapotheek zijn eveneens sporen van vernielzucht ontdekt. Voorts zijn aan het monument van den Grooten Keurvorst do beiden bronzen reliefs ernstig beschadigd. Het lemmet van een zwaard is afgeslagen, voorts hot kruis van een kroon en dan ziju van eene gestalte zelfs alle vingers der linkerhand af geslagen. Klaarblijkelijk zijn de vandalen ge heel stelselmatig to werk gegaan Dat het gedreun der volo hamerslagen nergens ge hoord werd, heeft algemeen verbazing ge wekt vHet door de schaking per auto mobiel bekende paar te P a r iji s. dokter Marcile en mej. Le Play, is gisteren door den ma ire in het zevendo arrondissement in het huwelijk bevestigd De ouders der jongelui waren niet bij de plechtigheid aanwezig OOST-INDIË. Atjeh. Een officieel telegram van den gouver neur van, Atjoh, door den minister van Kolo niën ontvangen en héden door hem in de Eerste Kamer medegedeeld, luidt als volgt „De pretendent-sultan van Atjeh heeft zijne onderwerping aangeboden." Aan een van den civielen en militairen gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden ontvangen telegram van 1 December wordt door de Java Ct. het volgende ontleend T. Hadji Brahini Njon», de meest betrouw bare hoeloebalang in Pidië, kwam melden dat onder do 8 gesneuvelde vijanden bij de patrouille in. het gebergte boven Panto Rad ja zich niet bevond het bendehoofd T. di Kroëng, doch dat daar gesneuveld zou zijn de Pretendent-sultan, wiens schuilplaats was overvallen en in wiens gevolg zich Radja, Boo két bevond, die ook sneuvelde. .Van den vin ger van des Sultans lijk zou diens zilveren zegelring met titel- en naams-inscriptie afge trokken zijn cu die ring zou» nu in het bezit zijn van T. Tji van Meurendoe, waarheen de patrouille, die onder bevel stond van kapi tein Kramers terugkeerde. Een spion van het bestuur ontmoette daarna, T. di Kroeëng, dio mededeelde dat hij op verzoek van T. Tjoembo naar den Pretendent was gegaan en zich daar bevond op het oogenblik dat de patrouille die schuilplaats overviel. Hij vluchtte toen overhaast met achterlating van zijn zcgclstcmpe], welke in onze handen.bleef. T. Tji Meureudoe bleek werkelijk in het be zit van des Sultan» ring te rijn en leverde die in. Het signalement van het gesneuvelde hoofd dat dien ring droeg, komt overeen met dat van den Pretendent-sultan. Door do zeer eenvoudige kleeding misleid, heeft kapitein Kramers cr niet aan gedacht de lijkon der gesneuvelden modo to nemen tor Sdentifieering en begraving. Op den ring staat gegrift „Sultan Alaidin Moohamad Dawot Sjah" en, volgens alle At- johers droeg hij dien ring altijd zelf. Ook enkelo andere prccipsa vielen in onze han den. Hoewel daaromtrent geen zékerheid be staat. is volgons het- algeineeu gevoelen in Pidië, de waarschijnlijkheid groot, dat de ■Pretendent-Sultan gesneuveld is. Zeker is bet, dat zijne geheim© schuiplaats werd ge vonden en overvallen. Er wordt doorgepatrouillcerd en geïnfor meerd om, zekerheid to krijgen. Bij eene patrouillo m do Boven-Boeloh- 9treken, onder den le luitenant W. Dozij, werden verschillende schuilplaateen ouge-! ruimd en blovon 15 vijanden met wapens in onze handen. Ben maréchaussee-patrouille onder den le luitenant Watrin hoeft na Gempang, Anoe geregistreerd on is verder over Lango naar Mculaboh teruggekeerd. Do colonne onder kapitein Adama van Scheltoma patrouilleerde in Wojla, en Boven- Tounmn tot aan Lho' Geutji* ze ondorvond nergens tegenstandalleen beproefde een kleine bende een klewang-aanval op eene pa trouillo onder den lo luitenant Breebaart, waarbij wij twto licht gewon* Amiboneesche fuseliers kregen, terwijl do bende 4 dooden met wapen» achterliet. Uit Atjoh komt liet, bericht tot one. dat weder oen Europecsch sergeant en twvc Europeesdie fuseliers naar don vijand zijn overgcloopeii. Bat. Nbld. Do vereeiugiug voor cvohgelisatie on der militairen in Ned.-Indië oofcvmg van de Koningin f200. Ier gelegenheid van den verjaardag van II. M. do Koningin van Italië «nas gis teren aan de woning vau den-gezant van l'.ar lië aan het Beznidenhout te 's Gravenhage do Italiaansche vlag ontplooid. In uo plaats van dan heer \V. von Haehne, wegens hoogen leeftijd afgetreden, is tot consul-generaal van Rusland to Am sterdam beuoemd de heer Jean de Petersen, thans Russisch, consul to Sassy in Rumenië, staatsraad on kamerheer van den Ozaar. In de StaatBoourauit no. 7 zijn af ge luwuliigd de volgende written 1. De wat van dien 3late» December 1902, tot afwijking van den regel oiutren-t plaatse lijlke belast-mguo, gestokt bij artikel 254, otxste lid, dar gemeentewet, ten behoeve van do gemeenten Alkmaar, Ediaim, Hoorn en Pnrm erend. 2. de wot van den 31 sten Dec-caliber 1002, tot. afwi king van den rvgul, gesteld bij art- 241 der Gemeentewei, omtrent plaatselijke belastingen, ton behoeve van de gemeente Hellewcetsluis. 3. de wet van den den 31 sten December 1902, houdende voorziening in het kas-tekort van den Tndlisahen dienst over 19ü3. De Hallander deelt mede, dat hét ent- werp-ongav allen wet vooi de zceviseehers zoo goed als gereed is, en spoedig bij dc».i Raad van State kan worden verwacht. In 1902 werden bij den Raad van State afd. voor do geschillen van bestuur, tot on derzoek aangebracht 354 zaken tegen 280 in 1901. De zaken die in 1902 het meest voorkwar men, waren regeling van onderwijzersjaar- weddeii 79; fabriekszaken 67; verzoeken om ontheffing of vrijdom van, personeel© belas ting 47 reclames betreffende militaire pen sioenen 41; burgerlijke pensioenen, 23; mi litiezaken 17beroepen betreffende Rijks bijdragen voor bij®, lagere scholen, 14; do miciliën van onderstand 12. Ro-tterda m s c h e R a a di. Do, gis teren gehouden gcmeonteraadsziitting te Rot terdam werd dtoor den burgemeester mat de daa,r gebruikelijke Nie-uiwjaarsrede geopend. Nad'a-t hij, do leden geluk geweneoiit had, gaf hij eun overzicht van dim toestand van Rotterdam, in, liet afgélaSpen jaar. Ofschoon do eerste 9 maanden oen acfliiter- uitgang in licit- haven verkeer merkbaar was, is in de laatste, 3 inaandtui dien achteruitgang weer gnootendeels ingdhaaild. Als uil voorhaven hooft Rotiterd'am zich een krachtige positie veroverd. Hot bin nenadheepvaart.'verkeer heeft weör een gruotcren vlucht gonuomion. tcrwij 1 de industrie, geregeld voldoende werk vond, en liet aan tal schapen, diat te Rottendam o-p de scheepswerven op sbapal gezet en afge leverd wordt-, steecis toenemende is. Voor het overige. wud de gang van zaken ala „vrij nor maal'" gememoreerd. Aan het slot van zijn, toespraak deed dc burgemeester een beroep op don. Raad oim hein bij de ver vulling van zijn veelomvattend,.; laak te steauien, zoaals tot dusver, opdat do geanccsi- schappelijke arbeid) ten goede zou komen aan de gemeente. Hat oudste lid van den de lieer Havelaar, beantwoordde do toespraak van den voorzitter. Hij, zoido, dat de, Raad zich verheugde over het dluidel ijk en ver blijdend overzicht, dat de burgemeester van den toestand van Rotterdam had gegeven Hij verzekerde voorts, dat die burgemeester op den voortdurenden, steun van. den raad kou rekenen e<n eindigde met het uitspreken van de beste wenschen voor dien voorzitter en diiens genu. Nadat een aantal kleinere zake» was af gedaan en een vrij uitvoerig debat had plaat» gehad over de ontslagname der Gezondheids- commissie, kwaan aan de orde het, voois tel tot gedeeltelijke verbouwing van het Arm huis. waarvan de koeten o,p f 245.000 be groot waren. Met hot nog op het vergevorderde, uur werd alitor beslaten dit voorstel tc behan delen i" evil avondzitllug. die guhceJ aam deze zaak was gewijd. Do eerste spreker, dc heer Verheul, b> toogde aan dc hand van een door hein in gesteld onderzoek en tot voorbeeld nomencic de onlangs gebauwde R. K wees- on arm huizen, dat het bouwen van een. nieuw arm huis een terrein, der gemeente aan do Hciïogouwerlaais-leohts een f 65,000 moer zou kosten, tcnvijjl d«> voorgenomen verbou wing nog alleszins gebrekkig aou zijn. Dit gaf den hcereii Muller o. s. aanleiding tot hot indienen van een motie oim het plan- Verheul te stellle» in 'handen van B. en W. ten fine van prae-advice. Er bestand' took ook een plan van don directeur der gein.eeïir tewerk en tot stichting van een nieuw g - bauw, da.t vijf ton kosten zou en dus maako do zooveel lagere beirobetniing van den heer Verheul grooten indruk. Na een zeer uitvoerige discussie werd het, voorstel-Muller met 29 tegen 4 stemmen aan genomen. Do gemeenteraad van Leiden benoem de in zijn zitting van gisteren tot 1 eeraar in de undo talen aan het gymnasium dr. J. W. Biernia, leer aar aan het. gymnasium te Nij megen en tot kcurings-veearts. tevens adjunct directeur van het openbare slachthuis, de heer W Stuurman, thans adj.-inspecteur vau de vee- en vleeschkeurmg. Gemeente-gold voor kerken bouw. De gemeenteraad van 's Hertegen- bosch heeft verklaard in beginsel niet onge negen to zijn, om een door paertoor Van der Kamp gevraagde subsidie uit do gemeente kas groot f 10.000, voor den bouw een or nieuwe r.-k. kerk toe tc staan. Een aanzien lijk deel der bevolking geeft daarover tel kens luide zijn misnoegen te kennen; men acht dit een onverantwoordelijke toeschiete lijkheid van don raad, die dee te meer de aandacht trekt, inadat kort geleden de gas en waterprijaen zijn verhoogd om dc gemeen tekas. die in allesbehalve rooskleurigcn toe stand boot te verkeeron, te beware» voor een tekort van aanzienlijk bedrag. Dat daarvoor nu de ga»- en waterverbrui kers werden aangesproken, bewijst wel dait langs andere» weg geen gelden waren te vindon, want èn de gasfabriek en de water leiding levert winst op aan de gemeente, dc gasfabriek zelf osn winst van eenige duizen den guldens 's jaars VroraJ onder deze om standigheden. un afgezien van alle andere overwegingen, acht men het verkeerd uit de gemeentekas gelden te nomen voor het bau wen oener kerk. die best kan worden ge mist. omdat er toch al kerken te over zijn in 's Hertogenbasah. Blijkens bij het departement van Ma rine ontvangen bericht, is Hr. Ms. pamtsor- sohip Tiet Hei,in, onder bovol van den kapi tein ter zee J. G. Snothlagt-, 8 dezer uiit Oostrln/dlë vertrolkkon, tea- aatnvaar-ding van de reis naar Nederland. Naar de N. R. Ct. verneemt, zal de lui tenant kolonel H. A. Brocx, van den prov. ataf te Arnhem, binnenkort- liet leger met pen sioen verlaten. Aan den officier van gezondheid der 2e klasse dr. A. van der Minne is eene zen ding opgedragen naar Berlijn, ten einde al daar gedurende twee maanden de lessen van professor Hoffa en andere autoriteiten op het geibuodl van orthopaedic en massage bij te wonen. Door een detachement van 24 onder officieren en minderen van do Koloniale re serve zal worden deelgenomen aan den colon- neiwodstrijd, die bij gelegenheid van de wherm- wedstrijden uitgeschreven door den Kon. offi- ciers-sohermbond te 'sHage worden gehou den. Dc minister van Buiteirlandsclie zaken vestigt er de aandacht van belanghebbenden op, dat,, blijkens bericht van Hr. Ms. gezant te Madrid, in de tweede helft van Februari a. s. door dia coummiaiiic der havenwerken van TI nel va, aanbesteed zal wenden de levering van otme baggermachine met ketting zonder end, eene sleepboot,, drie boiggerbootcn en ceim vlottend zuiirtocsto!. Nad ore inlichtingen zijn te verkrijgen aan hot depart cm, em-t van Buitemilandsohe zaken. Naar- men aan, Het Centrum miededesü/t, gevoelt mgr. Sdhacpanani, die tc Rome in een gesitieht van Zusters Francaseaibosetsi zijn in trek genomen heeft, zich. vrij goed. Zijn broeder, die bcni op de reis verge zelde, vertrekt heden, weder. Den 1. Januari van dit jaar- herdacht de beer dr. H. J. Nassau Noordeiwier te Delft den dag waarop bij vóór 25 jaren het ambt van reetor van het gymnasium aldaar aan vaardde. Op dien dag werd hij reeds gecomplimen teerd door do autoriteiten van gemeentebe stuur en curatorium De leeraren en leerlingen echter- besloten deze hulde eerat den 8en aan te baedem, en, zoo werd gisteren door den jubilaris een druk bezochte receptie gehouden. De leeraren van het Delftsche gymnasium hadden het plan gevormd den reotor een blijvend aandenken te schenken aan den zoo heuglijken dag. Dit plan werd uitgewerkt en kreeg een vasten vorm,, doordat men oen jong beeld houwer, Anne de Kat, oud-leerling van de beeren Odé, Van Biesbroek en v. d. Stappen, opdroeg een borstbedfed van den jubilaris te modelleeren. Dit beeld:, nu nog in klei, doch bestemd in marmer to worden gehouden, werd den, jubilaris met een hartelijke toe spraak door den conrector, dr. W. Hecker, aangeboden. De gelijkenis is treffend en doet den 21-jarigen kunstenaar veel eer aan. De leerlingen wilden van hun zijd© ook iets doen en noodigden den jubilaris met zijn familie, benevens de leeraren uit tot een, tooueelvoorstelling in Stads Doelen, waar zij opvoerden het blijspel Phormio van Teren- t.ius, naa,r de Hollandsche vertaling van dr. v»n Deventer. Geheel overeenkomstig het verlangen van den overledene, werd het stoffelijk over schot van wijlen den kunstschilder Geo Pog- genbeek gisteren op de begraafplaats te Die- men ter aardie besteld. Geen énkele krans dekte de lijkkist, geen lof of gedenkwoord werd in het sterfhuis of bij het graf gespro ken. Toch was d© belangstelling bij deze begra fenis zeen- groot. Velo kunstbroeders, vrien den en vertegenwoordigers van kunst-krin gen waren op de begraafplaats1 aanwezig. Een broeder van den overledene dankte voor .'13 eer dezen, bewezen Te Amsterdam, is op Söjarigeni leeftijd overleden de hear W. Degen hardt oud-hoofd 1 eener openbare school' aldaar. De overledene was geruim en tijd werkzaam als directeur van de Levensverzekering-Maate schappij:, opgericht door het N. O. G., welke functie hiji nog met lang geleden neerlegde, en waa voorts ccnige jaren lid van de School commissie. Zijn verdiensten werden erkend door zijne benoeming tot ridder in de Oranje- Nassau-orde. Het hoofdbestuur van den Volksbond, verccnignig tegen drankmisbruik, heeft tot da Tweed o Kanier een adres gericht, waarin het verklaart, dat het wetsvoorstel tot veriioo- ging van den accijns op het gedistilleerd, uit een oogpunt van drankbevrijding, geen. aan beveling verdient. De Deensche hoogloeraar de heer Joh. Ba rtholdy to Kopenhagen, die het vorige jaar lid was vau de op reis zijnde koninklijke militaire Deensche muzickcomimissie en ons land heeft bezocht, is in Nederland meit een zoo gr00to voorkomendheid ontvangen, dat hij als een Irewijs zijner dankbaarheid en sympathie, vooral voor de Koninklijke Mili taire Kapel (dc kapel was door den minister van oorlog aangewezen, omi voor de Deen sche commissie eenige grooto nummers uit te voeren), een compositie aan Z. Exc. don minister van oorlog heeft opgedragen, met beleefd verzoek, dat zij door de grenadiers- kapol gespeeld zal worden. Waarschijnlijk zal Bouiwinan's kapel uitgenoodigd wordes a. s. zomer concerten to Kopenhagen te gaan geven. *- Hot huis „ten Dijk o". Dc vcr- koopiug is begonnen der 3000 boomen, die 'het Huis Ten Dijke te Pietersburen oninnr gen. De eiken brachten gemiddeld 30 galde» op. Brabantsoli© kooplieden kochten de beu- .1 ii E ei n H a. a g s 0 li e ,,A mérioai n". Naar ons van bevoegde zijldie wordit medege deeld. heeft, zich ©ene commissie gevormd niet heit doel de oprichting eener Naamlooz© Vennootschap tc bevorderen, welke tem doei zal hebben dc exploitatie van, ©eau Tlóteil- Café-Reötaurant te Den Haag aam het Plein, op den hook van de Kort© Houtstraat, eeui uitgezocht punt van Den Haag, De commis sie heeft, zich liet recht van cigemdlam van acht paaide» nam het Plein in de Kort© Houtstraat verzekerd. Dc bedoeling is, op het. mi me Plein ook Den Haag iet» te ge ven als „Américaim" te. Amsterdam in een bouwtrant zooveel mogelijk in harmonie met do omgeving. Het geheel zaïl een. kapitaal van ongeveer f 600,000 eisohem. Iedereen, die Den Haag bezocht en kent., zal moeten toestemmen dat eene dusdanig© inrichting bepaald in eene grooto behoefte voorziet en zoowel vreemdelingen als Hage- uaars mogen het streven der commissi© wel toejuichen. Op 1 -april a„ s. gaaai de huizen in eigendom over aan de commissie. Op de statuten wordt dé koninklijke bewilliging aangevraagd. Van goede deskundige be stuurskrachten is men reeds verzekerd, d!aar een der beheerders van een der eerste en grootste hotels te Den Haag zich tegenover de commissie als zoodanig verbonden heeft. De> leiding van het syndicaat; is in, handen va.11 die heeren. J. H. van Koolbergen 011 R. Schuringa,, kassiers en commissaris in effec ten tc "Utrecht. Do commissie zal het nog benoodigd© ka pitaal trachten te verkrijgen door het aan gaan eener hypothecair© geldleen mg. Uit ver trouwbar© bron, verneemt Dé Maasbode, dat, tea" hoogt© van, het hotel „Bosahh k m bét Mastboeob nabij Brodal cam gesticht voor zenuwlijders zal verrijden. *- - Wijlen mevrouw PouwSchoonoveldt Ie Amstórdani heeft f 10,000 vermaakt aan het badhuis voor minvermogenden, te Zandi- voort De Eleictrisohe Spoorweg- Maatschappij, heeft nabiji Halfweg den nood i ge tl grond aangekocht voor den bouw vau krachtstation, remise, woningen enz., voor den spoorweg AmsterdamHaarlem. Een succes voor onze indus trie. Onze industrie heeft een belangrijk© opdracht uit liet buitenland ontvangen. Da firma Philips Co., gloeilampenfabriek te Eindhoven, sloot voor het jaar 1903 een con tract met de Ttaliaansohe Marino voor de levering van circa 100.000 electrischo gloei lampen Bij de inschrijving wietrd door 8 fa brieken medegedongen, waaronder Duitsohei, Ooatenrijksche, Fransch© en Italiaansche fa brieken. Een uit elkaar geranselde vergadering. De bekende Charles Frech gewezen, trappist uit 't klooster „de Sohaaps- kooi" te Tilburg, zou gisteren avond te Doe- tincheui spreken over do volgens heim in diat klooster bestaande misstanden. Reeds, in het begin der vergadering werd de spreker door eenige katholieken in de rede gevallen en na korten tijd werd dit zoo hevig, dat men met stokken gewapend de tribune bestormde en den spreker te lijf ging. De maréchaussees trokken hierop hunne sabels en liet was een oogenblik een slaan, dat het een aard had. In een minimum van tijd was de spreker ver dwenen en de tent ontruimd. Deze was erg beschadigd. Onbevoegd uitoefenen der geneeskunde. Het O. M. bij de recht bank te Zwolle vorderde gisteren bevestiging van het vonnis van den kantonrechter la Kampen, waarbij, J. J. G. emeritus predikant te Kaanpen, was veroordeeld: tot vijf geld boeten van f75 en 14 dagen hccb tenisstraf, wegens het onbevoegd uitoefenen der genees kunde. De verdediger nu*. J. van Setten, verdedig de de vrijheid om zich als patiënten te wen den tot de genees- of heelmeesters naar oigen keuze. De beklaagde heeft vele prachtige geneain- gen bewerkstelligd PI. vond daarom de ge erechte straf veel tehoog en wees er nog op, dat het Staphorster boertje, die overal zijn practijk uitoefent, ongemoeid wordt gelaten. Maordlaanslag in do Marnix- straat te Amsterda,m. Voor de recht bank 1© Amsterdam, wend! gisteren voortgezet de behandeling der zaak tegen J. A Lcbert en B G Jamming, beschuldigd van poging tot moord! op den kruidenier Verslui ja en diens echtgenoot©, wonende in de Ma,mix straat t© Amsterdam. Bolialve voor dit mis drijf hadden boidlen zich Dlimsdag jl. ook te verantwoorden, vtihadi wegens verduistering van rijwielen. Hot aandeel dat Libert in dit laatste misdrijf had,, was grooter dan diat van Jamming. De, Officier van Justitie, heden requieitoir nememda. noemde het, een, buitengewoon treurig feiit, dat twee ionjgelieden, die nog nimmer 111 aamra,king met de justitie waren geweest, enkel en alleen door hebzucht ge dreven het plan, hadden opgevat twee, van hun medlemiénEidhen van het leve» te ble- r 00ven. Ten aanzien van de straf, die aan do beide beklaagden moet wooden opgelegd) deed het O. M. uiitkomt», dat Libert zwaar der zou moeten worden gestraft, in verband lo. met zijn aandeel in do verduistering der riijwielen. 2o. mot het feit dat Jamming 0.11- mad,del lijk hoeft békend. Geeisoht wind veixnardleeling van Libcat wegens poging tot moord in vcreeniging, ver- dluiistering in vereeni|ging en voidiuistering, tot gevangenisstraf voor den tijd van 10 jaar en 3 maanden en van Ja,nning., wegens poging tot moord, in vereeniging en verduistering isi vereen iging, tot gevangenisstraf voior d-u lijd van 9 jaren. Als .verdediger voor den eersten beklaagde trad op mr. F. A. Molster, voor dien tweeden mir. Jules do Vries. Beiden voerden hot, om- gunptiig sociaal milieu, waan u de beklaag den, verkoeid'en al» viMvsadhtendo omstandig- lvcnd aaiii, dbdh, referoemdeaij zich overigen» aan het oord,eed der rodhtlwnk, dio uit/-praak zal doon op 22 dezer. M o o r d. t e E r m e 1 o. Voor de recht bank te Zwolle is behandeld de bekende zaak te Ermelo. Tegen den beklaagde, zekere B. Doppen,berg, een 23-jarigen arbeider te Er melo, beschuldigd van zware mishandeling van Kamphorst aldaar, die spoedig ia over leden, werd door heb O. M. 6 jaar gevange nisstraf geëischt. H a, a, jrlomache inbrekers. Voor de rgchtbank to Haarlem heeft gisteren te rechtgestaan H. A. Stiphout, een dier jonge lieden. van even twintig jaar, die van stelen hun beroep makende, de gemeente en de om streken onveilig maken Thans werd hiji beschuldigd van diefstal met braak in den nacht, van 20 op 21 Octo ber jl. tei Driebuis, gemeente Velsen, bij den herbergier L. Gerrits, en, eveneens diefstal met braak op 10 November bij, den sigaren handelaar M. N. Boerlage te Haarlem. Hoe wel tal van getuigen, kwamen verklaren waar en hoe hij gestolen voorwerpen had; verkocht, ontkende hij; halsstarrig. Do eisoli was vijf jaar en onmiddellijk© in hechtenisneming, waaraan voldaan werd. Voor de rechtbank te Tiel heeft te rechtgestaan de postbode H. S., die hem toe vertrouwd© telegrammen had geopend. De eiisoh was vier maanden ei» vijf jaar ontzet ting uit het burgerrecht. V ormist. Sinds een week verkeert het gezin van v. E. te Aalsmeer in groot© on gerustheid omtrent een zoon, een zeer oppas send jongmensch, in dienst bij de sleepboot- maatschappij „De Zwaluw" te Leiden. Op Nieuwjaarsdag moest hij zich weder aan boord van een stoomboot begeven, doch kwam niet. Sedert hoorde men niets van hem en daarom vreest men dat een ongeluk hem heeft getroffen. In Leiden is reeds naar hem gedregd, dooh zonder resultaat. Brand tMuiderberg. In den afgeloopen nacht om half twee ontstond oen felle uitslaande, brand in het café „De Echo" te Muiderberg. Door het snelle optreden, der brandweer kon, ondanks den sterken wind, oen gedeelte van .iet gebouw gespaard blij ven. Verzekering dekt de schade. Hoog water, In Friesland is da stand van het boezemwater zóó hoog, dat vela landerijen zijn oudergeloopen. Door den zuid westen wind kan met de zeesluizen geen water geloosd worden terwip liet steeds hooger wordt opgestuwd in oostelijke inditing. Voor die wei landen, die reeds bemest werden, ia dit on* derloopen zeer schadelijk. Men schrijft uit Maastricht; Dé bewoners der Maasvallei zijn er ditmaal met eenige dagen van bange vrees afgekomen. De rivier had reeds een hoogt© bereikt, die elk oogenblik voor overstrooming deed vre®- zen. Gelukkig ia het gevaar voorshands gewe kon en geeft de zachte weersgesteldheid; r© denen tot geruststelling, wielke nog worden versterkt door dé berichen uit Beagië, die alia gunstig luide». Sterke stroom. Als een bewijs van den sterken stroom van het wassende water ,kan dienen, dat Woensdag een schip in 3 uur tijds van de Ruhr naai' Nijmegen, zeilde. Dat komt de snelheid' van een spoor trein nabij. Kasteleins te Drachten hebben onder ling besloten voortaan geen 5-oents borrel! meer 'te schenken, maar alleen voor een dub beltje. Of ook de „halfjes" geboycot rijn,, is nog niet bekend. E e 11 v a s t k 1 a 111 d e r d' a g b 1 a di- p e r s, de: ontijdig gebaren) Januari-vlinder is er diitmaal niet, ails gewoamlijjk, eetn kool witje, maar een dagpaiuwoog, ein gevan gente Amsterdam, op den Zeeburger- dijk School- en Kerknieuws. Ter herdenking van den stiohtingsdag van het Aithanaeum Illusibre, werd gisteren in die aiuila. der Aimstordlaanisdb© Universiteit db gebruikelijk ei neiclb gjdhtolujdletnl djéotr de» 1 ectonmagniifiiciu s Prof. dr. J. M. J. Valeton, thans dit ambt bekleedende, had tot onderwerp zijper rede gekozen; „Het Oud-Romeinsche huwelijk in het licht van het zedelijk oordeel" - De Staatscourant No. 7 bevat de volledig© uitslag van de in 1902 te 's-Gravenhagie gehóu den examens ter verkrijging van akten van be kwaamheid tot het geven van middelbaar onder wijs in dc Hoogduitsche en in de Fransche taal. l)e namen der geslaagden zijn reeds vroeger door ons vorinold Gereformeerde Klerken. - Curatoren, der Theol. .School te Kampen hebben in plaats van prof. H. Bavinck, tot hoofd redacteur van de Bazuin, weekblad ten voor deel© der Theol. School, benoemd den oudsten hoogleeraar, prof. M. Noordtzij. Roomsch-Kalholieke Kerk Sedert de herstelling van de Bisschoppe lijke Hiërarchie in 1855 zijn in ons land 163 nieuwe parochiën opgericht. De jongste paro chiekerk is d.ie te Rozendaal. (N.-Rr.). Met het bouwen zal in Maart worden begonnen. u— In die» aanvang van de vergadering vaan dien gameeiniteraad van Utrectlut bracht da Voorzitter im die volgende bewoordingen hulde aan, d© n'ag|ydaictliitenii& vani wijlleai den hicier Va» Geuns' „Mijpe heereui, alvorens over te gaan tot de orde van den dag. rufit op mij de treurige plicht om mede te deel en dat onsi oudste lid in dienstjaren de hoer mr. S. J. van G^uns, heden ochtend, is overleden. De gemeente heeft het voorrecht gehad: den heser Van Geuns gedurende meer dan 44 jaren onder dé leden van haar bestuur tc zien. De lieer Van Geuns heeft al dien tijd met on verdroten ijver en groole toewijding zijino diensten gewijd, aan, de gemeente Utrecht, dio hiji inderdaad' lief had Gedurende tal van jaren maakt© de over ledene deel uit van verscheiden: vaste raads- comimissiën. en bir verschillende gelegenheden, wanneer commissie ad' hoe benoemd werden om zaken van gewicht te onderzoeken, heeft hij daarvan deel uitgemaakt o» menigmaal is hij als rapporteair daarvan opgetreden. In de voorbereiding van talrijke gewichtige beslui ten heeft de heer Van Geuns zoo doende een belaugrijjk aandeel gehad. lui dé allerlaatste jaren lieeft zijinei gezondl- lieid hem verhinderd een zoo actief dlowl té

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1903 | | pagina 2