B. i. VAN DER ÏLIS, Voorkon is beter dan Genezen Eysiffs Rijwielen en AntoioMen, i. ÏA8 DE WEG, KSATl m PASTILLES Czaar ei Timmerman. Stenografie Uit den omtrek. SfAÖSN!ËUWS. DVERTENTIEN. andarts KAPLANSKIE, N DER ZOO DE JONG VAN OPHOVEN. VLLEIt A Co., Kortegracht 20. tot Officier bij de Koopvaardij. KEUKENMEID, eene Keukenmeid Amersfoorische Wasch- en Strijkinrichting, Bleekerij De Welvaart. A. M. JACOBS. Een net Dienstmeisje Huisnaaister tan le taiie-KaarsentaM ..Aprllo", D. H. EYSINK, Het Eerekruis. pt de toeren A. Donker, lid van do (hr. Söbeuer, en C. A. den Tes, van. (schappij Nederla«n<i, voor dc par reidei' de hoeren A C. Weasels en eogpfcornKwi voor do bootwet kam oa fc onpartijdig voorzitter, prof. mr, Treiib. oorzorgsmaatrogelen Jfti j jgimenh infanterie kwam gisteren de at, alle opleidingen tijdelijk moesten «sloten. Dientengevolge werden op- de lessen naai do cursussen, dei kar jingen, de gymnastiek- en schermles- opleiding voor dein koloune-wedstrijd, maand in Den Haag gehouden wordt bereidende militaire oefeningen, enz. lokalen werden ontruimd en voor gereed gemaakt, doch zij mogen iet. bet-rokken, worden. Men verwacht de bevelen voor eon opkomst van lichtingen. )ok te Maastricht zijn, met het oog tueele gébeiurtenissen te Amsterdam, tauen m de kazernes geconsigneerd, len schrijft ons uit 's Gr&vonhago xet ministerie van oorlog wordt dezer krachtig gearbeid, in verband, met epmg der verlofgangers en de voor- tg van andere maatregelen, u den avond moest gisteren ten sta cl- e s Gravenhage gearbeid worden in met de oproeping der verlofgangers, et Volk meldt: ien der (oorlogsschepen zijn de sto- tcommandeerd om voor de gasfabriek (terdam te werken. Zij hebben eempar loten te weigeren. Het beroep op de „aapjes" !e stakende Amsteadaansohe koetsiers heeft geen resultaat gehad, wondei, die snorder die soans uren zon dei- succes, heeft thans een, gour Passagierende matrozen- inde de spannende dagen in de vorige was gelast, dat de manschappen van i Amsterdam liggende oorlogsschepen tochten passagieren en dag en nacht n blijven geconsigneerd, nsdag is een order ingekomen, dat de ining mocht passagieren van 's morgena 's avonds 8 uur. Men verzekert dat verschillende be- bij do H. IJ. S. M., leden van den van Spoor- en Tramwegpersoneelte renkage, voor hun lidmaatschap van Hidi bedankt hebben, daar zijl zich niet vereenigen met de wijze van werken t lichaam, zooals deze zich bij de jong- leurtenissen heeft geopenbaard. Uit de lucht gegrepen noemt bid. het bariöht van de O H. C dat »ia Muller en Cie. haar bedrijf naai rpen zal verplaatsen, firma heeft reeds eten kantoor te Ant- I Hoe 't buitenland soma in ch t word t. het „Berlinetr Tbl." deelt een particu- correspondent 111 een uitvoerig schirijr ee, dat te Amsterdam tijdens de groote legstaking niet alleen de voerlieden ook nog de politiewagen ten staakten. Men meldt uit Amsterdam van gis- officiw van justitie requireerde heden g in zake den moord op de weduwe om, tegen den bekl. Muiselaar levens gevangenisstraf, tegen Groot 16 jaar on Van den Dool, die aanwijzingen deed, gevangenisstraf. De beklaagden hoer en eisch kalm aan. Het gerechtshof te 's Hcrtogenbaschj heeft vernietigd het vonnis der rechtbank tie Tilburg, waarbij P. <v. t/., 47 jaar, arbeider te Tilburg, wegens mishandeling den doodi tengevolge hebbende, tegen zijne echtgenoo- to begaan, was veroordeeld tot 2. jatir gevan genisstraf, en don beklaagde veroordeelde tot <vno gevangenisstraf voor den tijd van 4 jaar. B a a r li. De Vereeniging tob verfraaiing van Raarn zal van 823 Juli a. s. een wed strijd luouden i n het aanleggen van bloem perken,. De villabewoners kunmcn meedingen, met perken, vóór hun woning, do bloemisten, met pen kei» aan te leggen op het terrein nabij de Rievltal Er worden, 3 prijBvrajgen uitgeschreven 1Een vak van 75 Geraniums van één kleur naar keus» van den deelne mer. 2. Een mozaïekvak uitmuntend door achoone lijnen en sckakeering van kleuren. 3. Het schoonste arrangement van Moeiende en mot-bloeiende planten, al of niet met', vota werk. Er zal speciaal golet worden op liet meest smaakvolle geheel. B u s au m. Döindórdagmorgen hield: de commissie uit Ge*l. Staten ten raadliuize zit ting voor heit aianhooren vaan bezwaren, tegen do uitbreiding van. het abattions-eanplaceanenit Naarden.Baissum.. Niet alleen door de ge meente, waartoe gisteren in eene raadsver gadering werd besloten, maar ook van an dere zijden werden overwegende bezwaren in gebracht, Het voorbereidend! militair onderricht zal voorloopig met, worden gegeven. De lo luit. A. van Willigen en de 2a luit. G. Voute, beiden van het 5e reg. inf., zijn van hum detacheering bij, de wtarkplalat- sen voor draagbare wapens, aam de Hem'brug, bij hium korps teruggekeerd!. Aan den adjudant-onderofficier Bau- ling, van het 2e bat. öe regiment infanterie, zal op 20 Februari a. s. de gouden medaillo voor 36-jangen trouwen dienst worden uitge reikt. Men schrijft ons In de ledenvergadering va n de afdeel mg Amersfoort e. o. van bet Ned. Ond. Genoot schap, gehouden op 24 Januari e, werd. n een zestal vragen, de vereenvoudigde schrijftaal betreffende, behandeld. De heer A M. Kollewijln Nz. beanttwoordt d,e vraag voor vraag en nai zijai. rede konden allen instemnnen met de oplossing, die ern stige overdenking waard is. Spreker mocht als inleider de opmerking maken, dat de tegenwoordig gevolgde spel ling 19 van Te Winkel. In het woordenboek van Dte Vries werd zij- opgenomen, vandaal' dat velen geneigd zijn. van do spelling De Vries en Tc Winkel te spreken. Naast deze spelling nu bestaat geen nieu we, maar een gewijzigde, ontwerpen door de Vereniging tot vereenvoudiging van onze schrijftaal, en naar hem, dit- daarin liet leeuwenaandeel lieel't verkeerdelijk „.Stelsel Kollewijln'genoemd Van andere stelsels geen sprake.. -Te kiezen is derhalve tussen. a. het bestaande stelselb. heb gewijzigde. Vragen.. (Opgesteld dóór de kommissie, daartoe benoemd door hot hoofdbestuur van het N. O. G 1. Welke zijn. de spel- en taalregels, welker toepassing aan uwe leerlingen de moes to moeite veroorzaakt-' D. woordgeslachten en naamvalsuitgan gen. de spelling met enkele of dubbele e an die bovendien aanleiding geeft, dat in open lettergrepen au en u u wordt geschre ven het gebruik van scJr, waar alleeta do klaüi.k .v wordt .gehoord, de onregelmatigheid in het gebruik van en ie, ca de verbind tngs n on. Hcti zijn alle moeielijkheden. die in de be schaafde spreektaal niet voorkomen, en niet tc overwinnen zijn door regels zonder uit zonderingen, zooals wel liet geval is met de uitgang /t van de onbepaalde wijn van de werkwoorden, en die van of t van do verle den deel woorden 2. Zijit, gij van oordeel, dat de bezwaren togom onze sclurijfwijze zouden kunnen wor den weggenomen, door enkele dei- moeilijk ste taal- en spelregels te vereenvoudigen, ook zondtal- juist de gebeèle spelling Kollewijln over te nemen. Neen. Wel zou men sommige moeilikber- don. op oen andere wijze hebben kunnen ver eenvoudigen, bv. door de heldere e, i, o, u in open lettergrepen altijd te verdubbelen; maar dat is eon van die onderwerpen, die door keus liepaald moeten worden. Aan de orde is thans dc keus tusaohen, dc speRüig eu verbuiging volgens Te Winkel en die, welke door do Vei-eeniging tot vereenvoudi ging van onze schrijftaal op wotenschappe- lijjko au praktische grondèn is vastgesteld, eu waai'medc onze voornaamste taalgeleerden eni tal van schoolopzieners eu vooral van on- derwajjzers zich vcroenigdl hebben. Hierbij is op te merken, dat de stamanen van honder den onderwijzers en alndero personen, bij, de beantwoording van deze vragen niet worden meegeteld, omdat zij, hoewel loden of voor standers van de Vereniging bot vereenvoudi ging van onze sohrijtfaal, geen leden zijp. van het N. O. G. 3. Zou deze vereenvoudiging naar uwe meoning, ook op scholen, waar vreemde ta len onderwezen worden, zonder schade kun nen worden ingevoerd J a. Bij ons leren de kinderen reeds aam moeders schoot het gebruik van hot en dlei (onzijdig en, niet onzijdig) evenals de Franse kinderen, dat van dar, die, das. Maar terwijl heti kind in Duitsland tte- vens door het dageliks gebruik het verschil leert tussen der, des dem. den, d.i e, der, leert ona kind buiten de school geen verschil tussen ïDaamvallen, behalve bij de pe-rsoonlike voornaamwoorden. In Duitsland leert de onderwijzer het kind b.v. in den zin: „Ich gebe dem Knaben den Kuchen Kna- ben in de 3e naamval, omdat er dem, en Kuchen in de 4e naamval, omdat er den voor staatevenals bij; ons h u i s is onzij dig, omdat men zegth et li, u i s. Als het Duitse kind de naam valsvorm en reeds door het gebruik heeft geleerd, wordt het opmerk zaam gemaakt, op de zco moeilik te verklar ren beteeken is van de nanmvalsbetrekkin- gen, die bij ons, evenals ui t Engels en Frans zooveel nauwkeuriger worden uitge drukt door voorzetsel-. Behalve bij, de per- soonliko voornaamwoorden bemerkt het Ne derlandse kind in do beschaafde spreektaal geen verschil in vorm bij le, 3c- en 4e naam val het moet de uaamvalsbet rekkingen kunstmatig aanlerenhet ziet er ïeta vreemds in, iets, dat met eigen is aan zijn taal. Moet het Nederlandse kind! nu Duits, Latijn en Grieks leren, in. welke talen de naamvallen noodzakelijke vormen zijn, dan heeft het ge woonlijk. enige moeite om ze niet met <Lia zorgeloosheid en slordigheid-;!? behandel em waarmede het dut in ziin moedertaal kam doen, zonder verkeerd1 verstaan te worden. Bovendien komt hot niet to pas voor het betrekkelik klein aantal scholieren, dia Duits, Latijn en Grieks leren, de duizenden andere met taalregels tc beladen, die in oenzu taal versleten, t u dus onwetenschappelijk zijn, en dta tijd ontroven aan onderwerpen, die waarlijk nut hebben. 4. Acht gc. dat iedere school vrij motati zijn- in bet al of niet toepassen eener ver eenvoudigde spelling, of zijiti ge van meaning, dint vatn overheidswege eene. bepaalde spel ling voor de school gebiedend moet worden v oorgesolireven J as als overgangsmaatregelEenheid van spelling oil verbuiging, zooais de Vereniging t-ot vereenvoudiging van de schrijftaal ook zoekt te verkrijgen.- is zeer gewenst, maar moet, niet gebiedend door de regering wor den voorgt-ohreven, daar dit in strijd zou zijp met. een gezond begrip van wetenschap. Do spelling moet van tijd tot tijd gewijzigd worden om zich zo goed mogelijk tc blijven aansluiten bij die zich steeds ontwikkelde, be schaafde spreektaal. Dat kan niet volgens de beginselen van de spelling van Td Winkel, wtal volgens die van do vereenvoudigde. 5. Indien go voorstander zijt eener ver eenvoudigde spelling, welke weg dient dan naar uw. meoning lo worden ingeslagen, om de vrijheid te verkrijgen, haar op do school toe te passen? De regeering moet. aan de examenkommis- sits verbieden voor tc schrijven, dat do kan didaten verplicht ziju do spelling en verbui ging van Te Winkel te gebruiken. Dat voorschrijven is oen onwetenschappe lijk partijtrekken. Nu er bwe stelsels naast eiKandev staan, behoort aan do kandidaten do vrijlnaid gel alten to worden een keus te dom. Alleen, kan. geeist woidoni, dat van did keus rekenschap wordt gegeven. De zesde vraag: Hoeveel stemmen zijn eu* op uwe vergade ring uitgebracht vóór of tegen de volgende stellingen a. Het is wenschelijk, de spelling van Do Vries en Te Winkel niet da vereenvoudiging, die daarin in den loop der jaren van zelve is gekomen, (e«.n. hun enz. voor eene, oenen, hunne, hunnen) op do school te handhaven. b. Het, iwenschelijk, de spelling Koller wijn onveranderd bij het. lager and rwijs in te voeren. o. Het, is wenschelijk, dlaib het N. O. G. eene schrijfwijze ontwerpe, WaarMj meti de vereenvondlgde snelling Kollewijn rekening gelxautlen wordt", worden door de vergade ring achtereenvolgens beantwoord, en wel voor a allen tegen als volstrekt onvol doende1: ieder, die begrip van taal beeft, doet het reeds. Voor b allen voor. Voor o: allen tegen. Donderdagavond hield dr. J. J. Hallo in Ajnioitiat een voordracht, tot onderwerp hebbende ..De Levensbeschouwing der Theo sofie', waarvan do inhoud in het kort als volgt luidde.: Ofschoon die theosofie leert, dat niet alleen plant, dier en monsch leven, maar dat al wat is en elk atoom van al wat bestaat van één leven doordrongen is, zal spreker zich lieden uitsluitend bezighouden met het menschelijk leven en de wetten, waaraan dat leven on derworpen is Een van die wetten zal upn> kir. in spijt van de schijnbaar groote on rechtvaardigheid om ons heen, de wet der rechtvaardigheid noemen. Wanne«er wij zien, dat di- een bi; ziju geboorte geplaatst wordt U midden van de zwartste misdaad en de gruwelijkste ellende en schande, waaraan het schier oen wonder kan heeten te ontkomen, terwijl de ander geboren wordt, omringd van weelde en gemak bijl ouders, die niets ertate zien -om hem te k eren alleen datgene, wat goed, ede-i en rein is, dain zou dit verschil in onistaindlighcden zeker een schreeuwend on- vcoht sajin, als hei uumsoholijk leven zidh b«v jx-rktc tot In I l ijdvak, begrensd' door da wieg eu .liet grafwanneer vóór do geboorte niets bestond en na don dood niets meer zijn zal. Maar de. theosofie leert ons. dat bet leven van don monsclu en hieronder vol staat zij niet den mtoffclijken menscli, sooals wij dien, met onzo zintuigen kunnen waarne men, Jiiaar de nnrnsciicliike ziel. waarvan do physieka mensch slecihts liet omhulsel, da drager i9, dc theosofie leert one, dat heb leven van die menschelijko ziel zioh verder uitstrekt, en belieeawahfb wordt dooi" een aai- dea'o gi*ootc wotde wet vnai oorzaak en ge volg, do wet. dat een goede daad en vooral eeai goede gedachte (waut gedachten zijpi niaolttiger dan daden) een goed gevolg, een slechte daad of slechte gedachte een slecht gevolg heeft. Evenals een kind op school de regels eenea' taal leert door fouten tegen die regels te ma»- km en door op die fouten gewezen te worden, evenzoo leert de menschelij|ko ziel het be staan van. die wet van ooi-zaak eai gevolg kennen door er mede in botsing te komen, door leed tui smart, als een gevolg van slech te daden of slechte gedachten. Eu ovenman ah liet kind de taal kain roe ren in één les tusschon het naar school gaan eu weder thuiskomen, evenmin kan do meu- schelijkc ziel die groote wet ieeren in één aardscli leven, en zullen tal van levens daar voor noodig zijn. Uit dit oogpunt beschouwd, vervalt dta schijnbare onrechtvaardigheid geheel, want ietier mcnsch baant zijn eigen yreg, 1 iceft ziju toekomst, in de band, maakt zijn eigen lot voor dit en een volgend leven. Wat d® mensch. zaait, dat zal htij ook oog sten, ia oen oude waarheid, die te allen tdj|d!ö door eiken grooten godsdienst verkondigd word. Dc ontwikkeling der ziel, alleen liet goede aan te kweeken en het kwade te laten, vau egoïsme over te gaan tot altruïsme, is het doel van liet leven, hetwelk alléén te berei ken is in t.u van levens, in elk waarvan d<4 zie-l verschijnt- beter en sterker dan. in het! voorafgaande. Spr. --luit zijn lielangrijk< voordracht met een heldere en zaakrijke beantwoording van de vragen, hem door enkele der hoorders ge daan. Door liet bestuur der symphonie-ver- eeniging „Jubel" is liet beschermheerschap opgedragen aan onzefu burgemeester jhr. Barohman Wuijitiers. die dit aanvaard heeft. Naar wij vernemen zal omstreeks den 20slen dezer in den foyer van Amicitia ge durende een drietal dagen een tentoonstel ling van reform-kleed mgstukken worden ge houden ln het lokaal „De Zaaier" zal mor genavond tc 7A uur een godsdienstoefening) in liet Fransch worden- geleid door dominee O. Genouy, van Utrecht. Wij herinneren er onzen lezers aan met verwijzing naar de annonce in het mum mer van gisteren, dat morgen, Zondag avond, in de Keizerskroon een concert-varia wordt gegeven, waaraan medewerken, artis- ten van het. zoo .gunstig lieikend gezelschap „Frits van Haaa-lem". Burgerlijk* etend. 6 Februari 1903 Geboren: Johanna, d. v. P. Voskuilen en H. v. d. EidenJohanna Mai ia, d. v. J. Kuijier eu C. M. Jamsen Anna Hendrika, d v. E. Bergsma en G. de Fr ik?. Ondertrouwd: HJ. Sclieuter en N. S van de Buigt. Nij kerk. Bij kón. besluit"Is be'noamdi tot. ontvanger der registratie en domoincu de heer J. II. A. Ewrs, i hans in golijkc be trekking to Oirscliot 371ate SrAATS-LOTERU. 5e klasje 17<. L.jot. 6 Februari. Prtjjten van f 70. 350 010 1584 3522 4177 4662 6110 7646 8220 8300 0631 0024 10349 10499 11536 12576 12373 13155 13268 löu96 19987 irtgracht 768 b/d Utrechtschestraat, AMSTERDAM. Ut U Amersfoort deren Vrijdag 0—2 uur Vd heer 'INK, Lange8tr., toenenmagazijn. Consult te Baarn iederen Vrijdagmiddag van 21/a--41fe uur, b.d heer KRAMER Laanstr.Drogist. Havik 27. i i widen op aanvrage dagelijks tegel 't namiddags kosteleos hunne koere- met openingskoersen van da Len- Mke beurt. DemmlmlenualrH In £ITecteii. LANGEGRACHT 30. Intercommunale telephoon 55. )0Den en verkoopen Efleeteii, Ceopoue, enUndBoh Bankpapier en Ktnnlape- i tot den meest voordeeligen koers. nitenProlongatlën en Beleen lagen, ïontteren en verschaffen wissels op alle plaatsen zoowel in hot Binnen als het lïenland, nemen gelden A deposito n nader overeen te komen voorvaarden enz. tt kantoor is geopend «11e werkdagen van morgens tot i uur b nam du s. ingestraatAMERSFOORT. Handel in Drogerijen, Chemicaliën en Verbandartik6len. Belast zich met Incasso's, sluit Prolonga- tiëaverleent Crediet in Rekening-courant neemt gelden in Déposito tegen rentevergoeding van 2«/9 met I G. opvragen fl3oo 14 n 3i/2 1 maand. B Op langeren termijn volgens te maken overeenkomst. Kantoor goopend op eiken werkdag van voormiddags 9—8. Opleiding Eenige jongelieden in hot bezit van eind diploma eener Hoogere Burgerschool mét 3-jarigen Cursus dan wel toegelaten tot de vierde klasse eener Hoogere Burgerschool met 5-jarigen Curcus die den leeftijd van 15 jaar en 6 maanden hebben bereiktdoch dieu van 17 eerst in het volgende jaar zullen bereiken, kunnen kuHtelooa worden opgeleid tot officier bij do koopvaardij. Voor nadere inlich tingen wonde men zich schriftelijk tot don Administrateur der üoniiiklUke Piihei- vaart JMaat»eliai»4>\i" te Amsterdam, Prins Hendrikkade No. 159. V Merronw HPKELNIK, Huize „DE WITTEN BURG Wassenaar vraagt met Mei eeno bekwame P. 0.muts dragtndniet beneden 25 jatr. V Mevrouw GUALTHËRIE VAN WEEZEL, Postkantoor Utrecht, vranat tegen 1 Mei goed kunnende koken en werkenvan den P. G. en van goede getuigen voorzien. Zich aan te molden liefst 's raorgons vóór 12 uur. Het goedkoopste adres voor Wasschenopgemaakt of droog toegeslagen. I'er abonnement of per Mnk. Aanbevelend bij Gezoeiif oen zijnd Weverijen goed bekend Vertegenwoordiger voor een nieuw gewaarborgd artikel. Offerten met referentiën onder lett. K. A. 1721 aan HAASENSTEIN VOGLER, A. G. Köln. biedl zlcli aan om in Mei in dienst te treden oud 22 jaarg. g. voorzien. Br. fr. letter D. bij DE HEUS Co.Boekhandel, te Zeist. gevraagd bekend mot het maken van Costumes, ook Reformkleeding. Brieven onder letter Z. bij den Boekhandelaar J. G. BROESE te Utrecht. Gromfiar onderricht aangeboden in STENOGRAFIE togen zeer billijke con ditiën. i'riiaaile* of enr»«nt« van 35 personen. Aanmelding onder letters M. N. bij den boekhandelaar J. J. BERENDS. Harde, Witte en Zuivere STEARINt-KAARSEN te SCHIEDAM. BEKROOND te Weener, in 1873 met de Verdienste-Medaille te Parijs in 1878 met de Gouden Medaille, te Amsterdam in 1883 met de Gouden Medaille te Antwerpen in 1885 met het Eere-Diploma, te Parijs in1900 met Grand Prix. (HoogKle onderscheidingen). Oeze kaarsen vonken niet na en geven zaer weinig rook bij het uitblazen. Zijn verkrijgbaar bij alle voornarao winkeliers. Ariilieuisebe weg 24. Speciaal Adres voor Heeren- en Kinderkleeding, Uniformen en Livrei. Herinnert U dit wijze spreekwoord bij de minste Verkoudheid en neemt terstond Het beste geneesmiddel bekend tegen Hoest, Bronchitis, Asthma en Keelziektan, gelijk talrijke certificaten van genees/ieeren hel bevestigen. V-:.<KRIJGBAAR IN ALLE GOEDE APOTHEKEN Men elsche op de Doos den Stemoet oan de Britsche Regeering. Saksische Kanarievogels. Daar ik geen tentoonstel lingen meer bezoekbied ik mijn fijna zangers aan m van af f 3 50 tut f 5. zingende by dag en avond. POPPEN 75 cent. Voor puike zang wordt ingestaan. W. vERHALUN, Helmond. le klas fabriekaat. De Amersfooriscbe liijwiel-, Auto mobielen- eu Machinefabriek. Bonds Rijwielhersteller le klas. Groote Wielrljschool. Schouwburg Utrecht. Amsterdamse!» Lyrisch Tooneel, Directie EKSELER, LOMiM ex RAABE. Maandag 9 Februari 190S. „Komische Oper" in 3 bedrijven Tekst en muziek van ALBERT LORTZLNG. Dirigent: PETER RAABE. Regisseur: H. ENGRLEN. Voorafge aan «loor OorspronkelijkeNederlandscheOperain 1 bedrijf van HENRY ENGELEN. Muziek van CORNELIS DOPPER. Dirigent: PETER RAABE. RegisseurH. ENGELEN. Aanvang half aebt nre*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1903 | | pagina 3