NAAR MAAT. Speciaal ingericht voor abnormale voeten. ANWB Uit den omtrek. <1. H. J. DÉSANDRÉAmsterdam, STADSNIEUWS. ADVERTENTIÊN. Waterbrieven LQOSDRfiCHT en LOBHDERVBEN. Aanbesteding. aanbesteden 73000 liter Zoete Melk. 11000 liter Gekarnde Melk. Normaalschool te Utrecht, ter opleiding van Onderwijzers en Onderwijzeressen Koopt Schweizer Zijde R eos - a r ti4c-e l©n en L©td>erw«r«<k SL J. VAN DÜINEN, bangestraat 109. Veiling wegens sterfgeval. Elk soort schoeisel wordt in «len kortst mogelijken tijd geleverd. H. DE JONG, Hof 38. VERZOEKING, Ge». MISSET, gemeubileerde Kamers rerke- ïinata i dek. tegen jn al- rovia- poor er bo- kan s 'dat „lei. «la rders Lien st tuur- rs en ange- taken rs, is lleen itaei- ?- d« rking ?t de vóór ld 23 ■huis- ondi- >lijke. szins idero van izen 6 is het de tijd paal en perk te stellen tyrannieko en onraensohelijke optre- oliie directie. Ljelijk laag wijn de loonen, die wor- Ejceerd .behalve aan onze li oog» supe- on veel te lang is de tijd, dien de ippjj tegen vergoeding van dit hon- over ons wenaolit te beschikken". j s is geschorst dto conducteur B. te) clit die circulaires in de wachztaal van gonooi circulaires aanplakte ijond vani milicien a en oud- .ions. De toegangen tot het Geheel- lerscafé to 's GravenKage, zoowel aan do van de Prinsengracht als van dc markt waren Zondag ochtend om 11 uur weder bezet door een detache- nilitairen, ander commando van een (ficior, om te beletten, dat miliciens deelnemen aan de aangekondigde bij- van miliciens an oud-müicaens, be- r stichting eener Haagscha afdeeling d Bond van miliciens en oud-miliciens. <le vergadering zelve werd de toegang D inspecteur van politie geweigerd. Ook toelating van de pers bestond aanvan- beiwaar, doch op voorstel van Kloot* die de vergadering leidde en van het 3id den heer Ter Laan, werden ver ten toegelaten, na belofte van betraali- m geheimhouding, telkens waar dese I bestuurstafel mocht gevraagd worden do inleidende woorden van Klooster- ileak, dat het hier niet te doen was om richting van eene anti-militairiaftiache liging, doch van ee<ne afdeeiling van den F die zich ten doel stelt langs wettigen arbetering te brengen in slechte toesta®- het militairisme, op de bres te slaan de belangen van de ingelijfden, kort- «t dienen bij de militie te verzachten, oud en derhalve dus ook deze nieuw te «n afdeeling vraagt daarbij noch naar eke, noch naar godsdienstige gewildheid, heer Ter Laan had een oonoept-regle- opgemaakt, dat hierna artikebgewijze indeling kwam, en in art. 1 waarvan ig doel is omschrevende behartiging [e belangen der miliciens langs wettigen ..kei 2 wordt gezegd, dat de afdeeling «treeft naar1verkorten diensttijd en ipre lichtingen; 2. verkorte en vervroeg- isrh&lingsoefeningen3. het oproepen Hchtingen niet te doen geschieden bij Uit van den minister van Oorlog, doch ie Wet; 4. verdere verbeteringen in de fcwet; 5. afschaffing van do militairs bpraak; 6. verbetering van kaxernetoe- den; 7. het verstrekken van hulp aan miagenoteti van de opgeroepenen, ït bestuursleden werden gekozen de hee- Koosterman, Ter Laan, Corba, Mourita dc Leu. Hij is tegen heden voor den reohteivcom- missaris gedagvaard. Naar de Tel verneemt is to Haarlem mermeer een rijksveldwachter ontslagen we gens het verspreiden van strooibiljetten. Het mes. Te 'sGravenhage is Za terdagnacht bij een vechtpartij aan dien Zuid- Binnensingel een 37-jarige man hoogst «ru stig met een men verwond. Da verin oedalijjk® dader is aangehouden. De heer B., meesterknecht ter stoom- cartonnage-fabriek van de firma Mortelmuna te 'a Gravenhagei, die zich, zooals men zich zat herinneren, den 10e® Februari j.l. door etst revolverschot verwondde in verband met aan tijgingen tegen hem gericht bij do werksta king in die fabriek, is gisteren in liet gemeen te-ziekenhuis aldaar, waar hij nog steeds ver pleegd werd, aan de gevolgen zijner verwon ding overleden Door oen rukwind werd Zater dagavond to Breda een loodgieter van een huis geslingerd, waarop hij werkzaam was. Met gebroken niggegraat en eenige gebroken ribben werd de ongelukkige opgenomen «n naar het gasthuis vervoerd, alwaar hij Zon dagmiddag is overleden. Een talrijk gemn blijft achter. GHakanteldt Bij het bouwen van kademuren te Rotterdam, bezigt men sinds eenige tijd een door een technisch ambtenaar Ree- gieaneetatc JnieUW uitgevonden vaartuig bestaande uit een gewone zolderschuit, waar op een sterke overbrugging van ijzer is go- maakt, welke een lang» rails zich voorbowó gende atoomkraan draagt. Met deze schuit vervoert men een. tiental betonblokken van 32.000 kilo elk te gelijk, terwijl de kraan »-iop is ingericht zulk een blok te kunnen heffer». Dit vaartuig wordt thans gebezigd bij de her stelling van de onlangs omgeslagen kade aan de Rijnhaven Noordzijde voor de Manchester loodsen. Zaterdagmiddag, terwijl ziich eelt» zwaar blok aan de kraan bevond, kwam deae in beweging, ten gevolge waarvan het vaar tuig kantelde en vol water liep. De ijzeren bovenbouw steeds steeks nog slechts gedeelte lijk boven water uit. De machinist en een werkman die zich op het schip bevonden, wis ten zich nog intijds te redden. School- en Kerknieuwst^ tere iermede was de oprichting van de Haag- afdeeling een feit geworden. Bijna alle Bezige® ('n 50-tal) traden als lid toe. ÉBerna werd een geheime vergadering go lfen. De Bond van Onderwijzer» d e 81 a k i n g. In een zeer druk bezochte dat l&doriug van de afdeeling Rotterdam van n Bond van Nederlamdaahe Onderwijnen» ierdag gehouden, kwam in behandeling h«t lende voorsteld, ingediend door 17 leden: De afdoeljng Rotterdam van den Bond van kl. Onderwijzers komen, terug op de motie, namen op de vergadering van 21 Febr. zich solidair verklaarde met de ar* «beweging, die het reciht van vereeni- ongeschonden wenacht te handhaven, langdurige discussie waarbij voor- en Iers zich lieten hoare®, had tot •t, dat vóór het voorstel werden uatge- t 93 «temmen, tegen eveneens 93 st zoodat de stemmen staakten en het voor- li volgens de desbetroeffend* bepaling va® reglement als verworpen werd verklaard motie van de vorige week blijft dus ge- Amsterdam hebban een aantal lede® den Bond hun lidmaatschap opgezegd, daar is me® dus niet algesneen ingeno- met de houding van het hoofdbestuur opzichte van de staking. I De onderwijzers en de wet»- •ntwerpen. In een Zaterdagavond gehou- ng fen vergadering van de afd. Delft van den fcond van Nederl. Onderwijzers werd een fiotie aangenomen, waarin werd geprotes- *erd tegen de indiening van het wetaont- jjerp tot aanvulling en wijziging van het an wetboek van Strafrecht. De afdeeiling be- °°t verder de beweging tegen dit weteonb- krp te en steunen. Te Groningen is gisteren och tend eene Igcmeene werkstaking onder de stukadoor* «ellen uitgebroken. Ongeveer zeventig ge ilen zijn (*r bij betrokken. Geëischt wordt BH loonsverkooging van. 20 op 23 cent en. erkortiug van den werktijd van 11 tot 10£ Met 78 tegen 2 stennimein heeft de af- Wing Arnhem van Internationale Sigaren takw» m Tabaiksbewerkereband een motie »ngenomen, waarbij besloten werd bij eene weatueelc aJgetmeene werkstaking daaraan led te osman Do Hooge Raad verwees naar het ge>- tehtshof te 's Gravenhage de zaak-van dé® J6Wezet» Duitschen keflner Mullet1, we( diefstal met braak] in vtetreeniging uib een kelder te Haarlem en uit bet badhuis te Zand voort., door het Hof te Amsterdam ver oordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. In zake Guillaume Rigal, door het go jjochtshof te Amsterdam veroordeeld tot f 25 wegens het wederrechtelijk onleesbaar inakon van het besluit van B. en W. tot het Uitcu van rij® inrichting, oojicludeesde adv.- Noyons tot verwerpftig van het cas- 'oberoep hoofdzakelijk op grond van de opvatting dat art. 183 der Amsterd. politio *®>rde»ing onder inrichtingen alleen voor publiek toegankelijk verstaat, zoodat de ^meenteraad zijn wetgevende bevoegdheid n>et had overschreden. Uitspraak 30 Maart. van dor Goes. Naar Het Volk ^eemt, wordt da heer F. van der Goe» olgd onder vermoeden van „mondelinge ^flQg in het openbaar tot een strafbaar Het bestuur der Nederlaaulsche Vereeni- ;ing voor .gemeentebelangen heeft bepabld, dat iet schriftelijk gedeelte va® het examen voor aspirant-geaneente-secretarissen' en ambtenaren ter secretarie, dit jaar zal worden gehouden op 29 April te Utrecht, Breda en Groningen. De Staatscourant iNo. 50 bevait het, verslag der commissie, in x902 belast geweest met het examineeren van hen die eene akte van bekwaam heid verlangden tot het geven van middelbaar onderwijs in de Nederlandsche taal en letter kunde, de geschiedenis, de aardrijkskunde, de staathuishoudkunde en statistiek, de staatsin richting en het schoonschrijven. verplichten te onderwerpen, mits bet recht van vereenigen èn voor de patroons èn voor dé koetsiers wordt gehandhaafd. N ij k e r k. Bij de j.l. Vrijdag alhier gehou den verkiezing van drie notabelen bij de Herv. gemeente maakten 125 lidlmaten van hun stemrecht gebruik. Herkozen werden de heeren C. C. Callen- bach CCz„ met 86 on HL P. Callenbach met 65 stemmen en gekozen werd in plaata van den heer H. v. d. Bee-k, aftredend, die niet weer in aanmerking wenflchte te komen, de heer H. A. Nab met 67 stemmen. Verder ware® uitgebracht op de hoesren A. Meiling 60, H. v. Strijland 44, G. Blokhui» 21, J, v. Duinen 2 e® J. v. Allw Kz. 2 stem men; de hoeren J. v. ElfrinHiof, E. O» verden, E. v. Stavoren «n Dl J. de Boer b» kwameti ieder één stem. N ij k e r k. Woensdagavond hadden feweo lichtbeelde®-voo»tellingm plaat». In „Volk* heal" vanwege 't Leger des Heil» en op de bovenzaal van het hotel „de Roskam" voor het depart. „Nijkerk" der Mij. tot N. v. 't Algemeen. De eerste waa zeer druk bezocht, zóó druk, dat de leiders der bijeenkomst soms moeilijk te verstaan Waren. Bij zulk een bijeenkomst aou men wet wat minder storend mogen rijn. Voor 't departement werd een reisbeschrij ving naar en door Indië gegeven, door veel interessante lichtbeelden geLDuötreerd, door den heer C. J. v. d'. Grijp; waarna' enkele ern stige e® luimige voordlrachten worden gehou den. Nijjkork Un deze gemeente heeft hot eerste ongeluk plaats gehad, dat onder de Ongevallenwet gerangschikt wordt. De zoon van den smid Z., verbrandde bij; zijne werk zaamheden een zijner voeten zoodanig, dat het werke® hem voor eenigen tijd ondoenlijk is. V e ef n C ni d, a> a, Aan dén heer A. de Klerck, gemeentevaecretaria alhier, is vergun ning verleend, om tot 1 Januari 1905 te Rhe- nen te wonen. VoortTTuizen. W. Bos, rijksveldwach ter, opziener der jacht en viascherij, ia b* vorderd tot rijksveldwachter Brigadier-Titu lair. W e e s p. Alhier is een afdeeling opge richt van de Nationale Christen Geheel-Ó®t- hoxidersvereeniging. Het bestuur bestaat uit dé heeren ds. J. H. Bögehoitz, -L. Boersma, R. van Dijkhorst, C. Moolhuize® en P. Zwankhuijsae®. Commissionair in Effecten Keizersgracht 14®. Telefoenuuinmer 648. Lid vand» Vereeniging voor den Effectenhandel. Koopt en verkoopt Si/s en 4 Obliga tie»» van Binnen-Bultenlandsehe ea Stedelijke leeningen. Verstrekt alle mogelijke inlichtingen voor geldbelegging Effectueert voord eel ige ruilingen. Uit het de® 16. Febr. door den kor- ikeraad te Utrecht opgemaakte sestal van pre dikante®, ter voorziening in de vacature-da'. Ruitenschild, werd gisteren avond het vol gende drietal geformeerd: dr. J. R. Callen bach, pred. te Rotterdam, ds. L. W. Bakhui zen van den Brink, pred. te Vlissingen en dr. J. R. Slotemaker de Bruijne, pred;. te Middel burg. Den 16. Maart zal daaruit door den kerke- raad «ene keuzo worden gedaan. Apeldoorn. De voorgenome® koloni satie onder Uchelen, vanwege de vereeniging „Gemeenschappelijjk Grondbezit", zal wegens ziekte vooreerst, niet doorgaan en is vocrloo- pig uitgesteld E d e. Bijl den gemeenteraad alhier ia «ctn verzoek ingekomen van de lieeren S L. van Essen, C D. Henny, J. N. Hiensoh, L. Schetzer e® H. va® Schappen Hz. Jr., alle® te Veenendaal, om voorloopige concessie tot het oprichten, van eene gasfabriek te Geldersch-Veenendaal Hilversum. Met ingang va® 1 Sep tember at a. is benoemd tot leer aar in de Fransehe taal aan de „TrompeohooP alhier de lieer C. van Aken; te Vianen. Hilversum. Alhier is het i® gebruik nemen van het nieuiwie occgjed in de N. HL kerk, hetwelk reeds bepaald waa op Zondag 8 Maart a. s., moeten, uitgesteld worden, omdat de oplevering vertraging beeft onder vonden. Koetsiers te Hilversum. Het geschil tusscbon de stalhouders en de koet siers te Hilversum is nog steeds niet opge lost De burgemeester heeft reeds verschei dene male® met beide partijen geconfereerd, doch tot dusver zonder gunstig resultaat. De patroons hebben voorgesteld alle ont slagen koetsiers weder in dienst te neme®, op de volgende voorwaarde®: I. Het reglement der door de patroons te erkennen vereeniging va® koetsiers bevat de bepaling, dat alleen, lid kunne® zij® koet siers, werkzaam aan de stallen te Hilver sum n. Het regiement bovengenoemd zal aan de leden n i et de verplichting opleggen met geen andere® da® aou de vereeniging aan gesloten koetsiers te werken. ITT De patroons zulle® bevoegd zij® koet eier ook om andere redenen da® wangedrag te ontslaan uit hunne dienst mits hiervan 8 dage® te voren keunis gevende; de koetsiers zij(n evenrieer verbonden acht dagen voor hu® vertrek uit hun dienst den baan ken nis te geve®. IV. De bovengenoemde vereeniging mag geen onderdeel zij® va® eene andere vereeni ging hier of elders. Met al gem eene stemmen is nu door de Koetsiersvereeniging besloten deze voorstel len niet te aanvaarden. Daar zij niettemin vurig verlangen bet ge schil tot een bevredigend einde to brengen, hebben zij besloten aan de patroons het vol gende voorstel te doen Door de uitgestote ne koetsier» en door de patroons worden ieder 3 personen gekozen. Deze 6 personen kiezen samen een voorzitter. Door deze personen, als scheidsgerecht optredendie, wordt de koetsiersuitaluitdng onderzocht, en wooden bij meerderheid van stemmen beslui ten genomen, waaraan beide partijen zich Ter eere» van 'e Pausen jubilé hebben zeer veel Katholieke stadgenooten heden die 'lag uitgestoken. Aan den heer D. P. Hamers, lid va® de Provinciale State®, is toestemming ver leend tot het dragen van de versierselen van ridder i® dei orde van de® HL Gregonus de® Grootcn, hem door Z. H. dear Paus geechon- ken. De heer G. C. Hoogew*rff, leeraor aan de H. B. S. en het gymnasium alhier, komt voor op het drietal voor directeur der nieu we H. B. S. to Haarlem. De heer K, de Geus, commies der H. IJ. S. M. alhier, die, «wals wijl vroeger reoda mededeelde®, met 15 Maart a». s. naar ZandvoorbBad wordt overgeplalatst, wordt alhier op genoemde® datum vervangen door den hew Va® do Pijjpekiamp, oomjmiics! der H TJ. S. M te Zandvoört-Radi. Na voed moeite is het aan de directie dor H. IJ. S. M. gelukt een spoediger ver binding tot stand te brengen trassciherv Am sterdamRotterdamBerlijn v.v. Met 1 Mei a. s. zal de expres-trein van Hoek van Holland—Rotterdam—Amsterdam vra. 8.05 van hier vertrekken en om 's avonds 7 uur te Berlijn aankomenthans vertrekt deze om 8.22 van hier en komt 10.40 te Ber lijn aal®, Omgekeerd vertrekt da® een trein om 11.40 s moTguns van Berlijp, welke o®i 8.50 alhier arriveert. Een tijdsbesparing dus van pl.m. 3£ uur. Deze is hoofdzakelijk ver kregen, door van Rheine naar Löhne dozen trein in sneltrein te veranderen. Het bes tolkantoor van va® Oend en Loos, dat tot 1 Maart j.h was gevestigd bij den heer P. Giessem aa® do Langeetraat, is va® af dien datum gevestigd bij den hew 9. P. Caarls, Langestoraat 75. Door de H. IJ. S, M. werd gistere® o. m. te Amsterdam aanbesteed bestek no. 95aHet leggen van spore® e® wissels op het staticn«emplacement te Enkhuizen. Ra ming f 5700. Ingekomen 14 biljetten. Min ste inschrijver de heer P Boks, alhier, voor f 4974 Burgerlijke «tand. ■2 Maart 1903. Geboren: Cornelia Jantje, A. G. Hartmg en F. Lukken. Gezina Maria, d. A. Schol te e® A. M. W. Neerincx. Petronélla Everarda, dl v. P. v. Esvwld en ÏL Vial. Overledieno: Rudolf Blattner, oud 71 jaar, ongehuwd. Hermanns Overgoor, oud 66 j., eehtg. J. M^ Dicks. Gerrit Malestein, oudl 21 jaar, ongehuwd. Posterijen. Lijst der onbekende brieven e®z. over do 2e helft van Februari.: AmersfoortZ. Maddegaal, H. P. de Zwart Gz., H. Jonkers en mej M. Kas, alle® Am sterdam. Harlmgen NieuweschansRentmeester, per adres Helegina Musch, Amsterdam. Amerrfoort- J. A. Wielens, Arnheam; Op- pekhoteu. Delft; Boer, Hazcrswoudo; mej. C. v. d. Laan, Hil\*ersum; M. Julius, Leer dam Consul der Nederlanden, Rotterdam. Briefkaarten. Amersfoort: Th. v. Willigenburg, Am sterdam nuej R. Lutzmg, Amsterda®imej J. Reinders. HilversumMme. van Alphen Venlo. Uit het buitenland terugontvangen. Brieven Amersfoort, G. Okhiuij9eu, Pari»; H. d. Kam, Run the bij Iserne. Briefkaarten. Zwol leiUtrecht: Malcllle. E. Sifodrt, Stockholm, Tot uitb«taling der rente zal zitting ge houden worden op Donderdag O Maart m. voor Ond-Loosdrecht eu diverae plaateen, op VrUdag 6 Maart a. voor Nieuw- Loosdrechttelkens vaa t.m. tot n.m. 1 uur in de Raadzaal. 'Looedrecht2 Maart 1903. De Penningm. der Veenderij D. D0ET8 Jr. Huismeester «u Regenten van het Genees kundig gesticht voor Krankzinnigen te Utrecht zullen op Zaterdag 7 Maart 1903 des namiddags te 8 uren in een der lokalen van het gesticht, bij inschrijving, in het ptnbaar de levering van de in het gesticht van I Mei 1903 tot en met 30 April 1904 benoodigde Zoete en Gekarnde Melk waarvan de hoeveelheid bij raming bedraagt D© voorwaarden van inschrijving, levering en betaling liggen ter lering in het gesticht. Huismeesters en Regenten voornoemd L. A. WALAARDT SACRE Regent-eerste Huismeester. E. J. VAN DE HAGT Secretaris-Penningmeester. Notaris A. VOSMAER, t« Zeilt, ril «p Dtii.daic 10 Hurl 190S, voormuM.gi ÏO „r, in het h«tel ,Hnii ter Heide" aldaar, publiek rerkeepen Diverse percselen Deksparren, VCW Rskhouten BoonenstakenSpar- rendunselzwaar Beukentnosisel en Tuinrijsbenevens 120 verplanlbare gerooide Beuken en 16 dito Amorlkaanscho Eiken, alles aanwezig op de gronden der Maatschappij Bosch en Duin', nabij bet station „Huis tor Heide". Aanwjjzer: BROUWER, Oude Tolhniinabij bet ,Hun ter Heide". Christelijk» Scholen. aan Aangifte van nieuwe kweekeliageu kan (met overlegging van geboortebewys) geschie den vóór of op 18 Mamrt a. bij C. HARTWIGSEN, Waterstraat 41. Gegarandeerd solide. Men varlanga stalon onzar ntuvwutfe la zwart, wit of (aklaurd. SpaolalitaltBodrukto Faulard-Zqda geatraapte Llnon, Ruw- en WiaehzQde voer ooetuums aa blouoaa van af e0 ota. per Matar. W|J verknopen In Holland <ltr*«t aan partlou- ilaran en zanden da ult|akozan zijden etoffen franco reohtan an port aan hul.. X X X X X X Schweizer 40*., Luzaro (Zwitserland) XXX zqdaaatoffan g Export. X X Op Maandag 9 Maart 1908, des avonds na zes uur, zullen in het Verkooplokaal FRASCATI te Amsterdam, ten overstaan van d» Notarissen Th. RUIJ9 Gzn., te Amsterdam en S. CAMBIER VAN NOOTEN, te Baarn, worden in veiling gebracht No. 1Een Villa met Tuin en Erve, tin het Beukenlaantje, Wijk L No,!2, Hem- Amersfoort. root 12 Aren 50 Centiaren. Nadere inlichtingen omtrent dit perceel zijn te verkrijgen bfl e Heeren C. PRINS k ZOON Timmerlieden en Aannemers te Amersfoort. No. 8 A 9 acht Villa's te Baarn t. w. i den Eemieuerweg O 896groot 54 No. 2. De Villa „Lemmeroord" Aren 50 Centiaren. No. 3. De Villa „Baenavlsta"aan den Brisk en Eeaneuerwei, W(jk C 846groot 5 Aren 3 Centiaren. No. 2 en 8 worden af*, en geeomb. geveild. No. 4. Het Pension gen. „Kersbergsn"aan de Bos©h»traat, WQk G No. 861groot 34 Aren 1.1 Centiaren. No. 5. De Villa „Peqatnn" aan de MsllernsatraatWQk D Ms. 86, is uil de hand verkocht. No. 6. De Villa gen. «Villa Rosa" aan de Holleriuatraat, WQk D Mi». 84, groot 9 Aren 20 Centiaren. No. 7. De Villa gen. „Rustoord" aan de MollernsstraatWtfk D Mo. 89 groot 3 Aren 26 Centiaren. No. 8. De Villa gen. „Ol Kol" aan de Mollernsstraat, Wtyk D Mo. 88, groot 5 Aren 30 Centiaren. No. 7 en 8 worden afzonderlijk en gecombineerd geveild. No. 9. De Villa gen. „Enreka", aan de Pehlnglaan, W(|k E Mo. 98groot 5 Aren 70 Cent. No. 10 en 11. Do Villa's „Wllhelmlna" en „Maria", aan den Naarder weg 88 en 89 te Laren M.-H.resp. groot 12 Aren en 12 Aren 30 Cent. No. 10 en 11 worden afz. en geeomb. geveild. No. 12 a 19. Zes Woon- en Twee Wlnkelkalsen en Erwen te Amster dam aan het Npaarndammerpleln 15, IS, 11, 9, 7, 8, 3 en 1, te «amen groot 9 Aren 85 Centiaren. No. 20. Eeu Winkelhuis en Erve, te Amsterdam, aan de Se Npaarndamner- dwarsstraat 8, groot 70 Cent. No. 12 k 20 worden afz. en in combin. geveild. No. 21 k 24. Drie Wlakel- en een Heerentanla en Erven te Amsterdamaan de Frederlkatraat 846 en 8te zamen groot 2 Aren 32 Centiaren. No. 25 en 26. Twee Woenhnlsen en Erven te Amsterdam aan de Frederlkatraat 27 en 89te zamen groot 1 Are 38 Centiaren. No. 12 k 26 worden afionderl. en in combin. geveild. No. 27. Een perceel Graslandgen. „Kerkelandj©**, aan het Kerkpad te Mlen- wendam groot 63 Aren 64 Centiaren. Te bezichtigen als breeder bij Biljetten is omschreven. Veilconditiön bij don Notaris Th. RUIJS Gzn. te Amsterdam en Kopie bij den Notaris 8. CAMBIER VAN NOOTE.V te Baarn. JOM. DRilJER Hzn.Amsterdam, J. D. F. VAM DEB VEEM, Baarn, e'** Makelaars. B lllen I Wleuwe VV leien esteld. Onderwinding ie de beate wielrijders-leermeesteres 1 Zij dusdie In 1902 de oniangenaamhsdsn van hat berijden eener slecbte machine hebben ondervondenvolgen dan nu de laaien dezer leermeesteres op en koepen een Fongers. Heden verschijnt t naar het Duitseh va» EM1L UBL, BOOK THËBÊSE VAM ABEXD8BERG. PrU» f 1.80. Een keurig uitgevoerd en van het begin tot het einde boeiend werk. Modes, Varkensmarkt. 5. Gevraagd te Amersfoort tegen M»i a. voor een gesin *ond»r kinderen met of zonder Pension. Br. fr. onder No. 542 aan M. VAN DER BEBK's H»fbo»khandelden Haag.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1903 | | pagina 3