Vrijdag 6 Maart 1903. BUITENLAND. BINNENLAND. FEUILLETON. JU'. 24:2. V" Jaargang. AMERSFOORTSCH DAGBLAD. ABOKNEMENTSPRIJS 8 maanden voor Amersfoort f 1.25. Idem franco per poet - 1.75. ifwnderlijke nummere0.05. Deze Courant verschijnt Dagelijks, met uitzondering van Zou- en Feestdagen. j AdrertentiSn, mededeelingen ena., gelieve men vóór 10 uur j 't morgens bij de Uitgevers in te zenden. Vam 1-5 Elkejwtffl PRIJS DER AD VERTEN TIÉN Uitgever*» VALKHOFF ft O». Utrechtschestraat L Intercomm. Telephoonnummer 66. GIfitt m naar plaatsruimte. VdbKyttIfiÏBb, én bedrijf bestaan voordeelige bepalingen tot met uerhakld advorteeren in dit Blad bij abonnement. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. arji Politiek Overzicht De RuMi«oh-Engelscbe wodatriji 0m Perzië. Do bezorgdheid, waarmede uien in Eiigelond hot gestadig v el d.winnen va» dien Russische» iuvlood in lueb land van de® Leeuw1 en de Zon adeslaat., heeft nieuw voedsel gevonden door et uieuwe Russisck-Perzisohe iiaudelaver- Irag, dat in do vorige' maand in werking getreden. In de Russische pers is er op n, dat het doel van dit verdrag is, Ic bevrijden van de „Engelsche voog- if en het te bewaren voor het lot, in een ordelijke- Russische en eene zindelijke En- Isclio helft te worden gesplitst. De Birahe- ija Wjedomosti verklaarde, dat Rusland [een „onverbrokkeld, onafhankelijk, gelijkge- ktigd" Porzië behoeft, waarop het denk- •ld der „belangensferen" geen toepa-ssing vinden. Uit de verklaringen, door lord lborne, den Britschen vico-mimstei van itenlandsohe zaken, in bet lagerhuis afge- 1, sohijfnb te volgen, dat de Britsche re ling de hoop uog niet opgeeft op het ver- •ijgen van een modus vivendi, waarbij do bt'ido mededingers hunne rekening kunnen maken. Waarop die hoop stleunt wordt echter niot gezegd de toon, waarop de Russische per» zicih uitlaat, is in ieder geval ïnoeiedijik daarmede te rijimen. Rusland heeft in dei laatste jaren zij no vorderingen in Perzië bijt sprongen gemaakt. Onvermoeid heeft het aan de verbetering van zijne handelswegen naar het noorden van l'crziö gearbeid, en langs handelswegen kun nen ook legers vervoerd worden, wan neen- het moot. Perzië is een van de moeielijkst toegankelijke landen van onzen aardbol. In een reusachtige 11 boog wordt het door rand gebergten ingesloten, van den noordwestelij ken hoek van Afghanistan tot aan den In- dischen oceaan en van daar langs de kust van 'jjjN den oceaan en van de Perzische golf tot Rus sisch Armenië; ook verder plant zioh een keten, het. Elboero-gebergto, aan den zuide lijken oever va» de Kaspische zee verden oostwaarts voort. Van daar tot aan de noord oostelijke grens van. Perzië was het land I vroeger dooi- den Turkmenischen woestijn beschermd; thans echt-er vormt do Russische ÏYatoskaspisolie spoorweg een voortreffel ij|k geinwnsohapsmiddol in verband) met den Wavaa-nwegdiel vam, Asikabadhet hoofdstationi uit, naar het zuiden is aangelegd. Die weg beantwoordt aan alle cischen van het verkeer met paarden en kameel en. De dieren worden in Askabad met Russische katoenen en wollen goederen, inet wapenen, met Russische suiker en vele andere artikelen beladen, want van Moskou af heeft men spoorweg- en ook andere ver bindingen met Astrakan, van waar de goe deren per schip naar Michailowak, het wes telijke eindpunt van dten Transkaspisidben spoorweg, gaan. Van daar naar Askabad wor den zij zoo goedkoop vervoerd, dat zij onder alle omstandigheden goedkooper uitkomen dan de Engelsche artikelen te Mesched, de hoofdstad vain de noordoostelijke) provincie Khorassan. Een spoorweg ter vervanging van- den karavaanweg is m aanbouw. Tusschen de Kaspische zee en het ElboexB- gebergte ligt een smalle laudstrook va®. tro pische vruchtbaarheid. Die strook was reeds lang commercieel in Ruslands handen. Do goederen bereiken per schap de haven Enseli- Resclib van Bakoe (dat door een spoorweg 89S 9h ijCA, niet Moskou verbonden is) of van Astrakan uit. De bezwaren van hot tramsport begonnen vroeger te Resohfc, want het gebergte is moeielijk begaanbaar. Nu zijn die bezwaren weggenomenlangs een- goeden bergweg over Maiiidsohü-Kaswin naar do hoofdstad dea lauds Tcherau kunnen de Russische goederen goedkoop en gemakkelijk vervoerd) worden. Het aanleggen van een spoorweg ia slechte eene vraag van tijd «n eveueena het bouwen van goede havenwerken te Ehsili. De derde toegangspoort opent Rusland zich in het noordwesten van Perzië. Daar bouwt het van den Transkaukasischen spoorweg een zij lijn naar TSbris, de hoofdstad van de pro vincie Aaerb ,<I ichan Doorvoerverkeer vtan Engelsche eu Duitsohe goederen laat Rus land op zijn Transkaukasischen spoorweg eenvoudig niet toe. Geheel noordelijk Perzië moet een markt voor Rusland blijven. Engelsche, Duitsche en verdere vreemde goederen hebben slechts bezwaarlijke en dure wegen tot hunne beschikking. Om naai- Ta- bris te komen, moeten rij: in Trebisonde (Trapezunfc), eene haven in. Turk 'o Klei 11- Arië, gelost worden, van waar zij op den rug van lastdieren het breede Armenische hoog gebergte moeten passeereu. De van bet zui den en zuidwesten naar Perzië voerende we gen lijden allen aan groote terrein bezwaren. Men heeft niet met één bergketen to doen, maai- met een groot aantal parallel loopen den. De transportkosten op al deze wegen zijn omstreeks viermaal zoo groot ala die over de noordelijk® grenshet tijdsverschil is nog grooter. Iets beter zijn de omstandigheden in het zuidoosten van Perzië; daar neemt de Ebgelsche handel toe ten gevolge van de spoorwegverbinding van Quetta met de zee haven Karefschi. Maar de provincie Seïstan is eene van de minst koopkrachtige®, en zij wordt door groot© zand- en zoutwoestij- neu van het overige land gescheiden. Terwijl dus de kansen van den overigen han del tegenover den Russisch en reeds slecht genoeg staan, wordt er ook nog over het Perzische douan©-bestuur geklaagd, dat wel in handen van Belgen berust, maar in Rus sische» geest werkzaam is. Om al deze rede nen 1 - de "Engelsche handel met Perzië tus schen 1889 en 1901 van 3 millioen tot 2 millioeii p. st. verminderd, de Russische van 2 tot 4-J millioen p. st. gestegen. Het nieuwo Perziscih-Russische handelsver drag heeft den toestand' wederom, teu na- deelie van Engeland eu ook vau d'eu overigen handel doch ten voordeel© van. Rusland' gewijzigd. Het invoerrecht op Russische goe deren is doorgaans verminderd. Daarentegen zij|n de rechten op Wesfc-Europeesche goede ren verhoogd hét recht op katoenen goe deren b.v. met 4 pet., dat op thee, die bijna uitsluitend uit Britsch-Indië komt, zelfs met 96 pet. De Perzische uitvoerrechten naar Rusland zijn. op enkele uitzonderingen ua, opgeheven. Het gewichtigst zijn de bepalin gen, dat alle wegtollen. moeten worden op geheven en dat er na betaling van de een maal bepaalde invoerrechten geene binnen- landsche tollen meer geheven mogen worden. Deze binnenlandsche tollen zijn het voor werp geweest van aanhoudende klachten voor den Engelscheu handel. De plaatselijke machthebbers hebben zioh nooit gestoord aan bevelen uit Teheran, waarbij hun. dit ver boden werd. Nu zal dat echter anders wor den. Rusland zal zich dat niet laten welge val len, want het bezit do macht onn zioh te doen golden. Van Russisch standpunt is het een meesterstuk ge weest. om Ehgeland als bankier uit Perzië te verdringen, door den sjah het geld te geven tot teruggave van alle Engelsche leemngen en hem tevens de verbintenis op te leggen om geen nieuwe leeningen in En geland te sluiten, benzij, met Ruslands vergun ning. Als oenig schuldeisoher heeft Rusland natuurlijk een machtigen invloed op den sjah. En wat van nog meer bet eekenis is, door de verbetering van de toegangswegen, die van Rusland uit ua*® Perzië leiden, heeft Rusland Perzië ook m manl-air opzicht geheel iu zijne macht, terwijl Engeland of een andere ataat Perzië uiet kunnen helpen. Waarop zou dan de hoop kunnen steunen, die lord Cranborne te kennen gaf op het verkrijgen van een modus vivendi, waarbij Rusland en Engeland beide'in Perzië hunne rekening kunnen maken? Telegrammen. ParijsMaart. Do Kamer heeft, na lange debatten, met 371 t gen 82 i stemmen de ge- heele begrootmg aangenomen. Een artikel van de wet op de middelen bepaalt, dab voor 25 millioen francs schatkistbons zullen wor den uitgegeven, met 6-jarigen omlooptijd. Londen5 Maart. Hot Lagerhuis beeft na beraadslaging een voorstel van minister Bal four aangenomen, waarin verklaard wordt, dat de steeds toenemende behoeften van het Rijk do benoeming van eene permanente commissie voor de landsveatlediging noodiig maken. Balfour betoogde' dat de vroegere commis sie voor die landsverdediging slechts een conir missie was, gevormd uit den boeacin van het kabinet. De nieuwe commissie zal Raanenge- 8teld worden uit eouige lcdeta van het minis terie, uit den eersten lord der admiraliteit, den opperbevelhebber, de directeuren der mi litaire en maritieme verkenn Lngriiensteu. De taak der ooaumissio zal zijn voor de strate gische behoeften van het Rijk in hun geheel zorg te dragen. Londen, 5 Maart. Minister Balfour deed i 11. het Lagerhuis metiadeekng van het Regooxingsbealuit om op Ia richten to Saint Margaret» Hope, aan d» noordzijde van die Firtb of Forth in Schot land. Hij verklaarde dat dit besluit iu over eenstemming is niet bet. advies van de oouir missie, die m 1900 werd; benoemd cxm de geheel© quacatie va n het. station n ee ren dor oorlogsschepen te ouden-zoeken Het feit, dlat omdetrhandelingem gevoerd moesten worden ba* verkrijging vaai grond te Saint Margereta Hopo, belette do regeering het Huis eerdlcr inlichtingen te verschaffen. Rome, 5 Maart. De lijfarts van den paus. dr. Lapponi, spreekt het gerucht tegen dat Z. H. ziek zou zijn. De paus is volkomen hersteld van zijne verkoudheid en voelt zich zeer goed. Wtenen, 6 Maart In de zitting van de com missie voor de spoorwegen heeft de ipoorweg- minister Wifctek zich tegeai de naasting van den Zuiderspoorweg verklaard. Engeland. Het Lagerhuis heeft Woensdag bij eerste lezing een wetsontwerp aangenomen, waarbij de verkoop van boter, die meer dan 20 procent water bevat, verboden wordt. Het wetsontwerp gelast tevens dat boter, die 16 tob 20 procent, water bevat, het opschrift: vorvalschte boter moet dragen, indien da verkoop©!- niet bewijzen kau, dat bet onver- valsohte boter is. Akers D o u g 1 al 3 heeft een voorstel in gediend, waarbij aangedrongen wordt op het uitvaardigen van scherpere voorschriften door dc graafschap»- en do gemeenteraden tegen k i 11 di e 1* a r b o i d. Griekenland. Heö Engelsche jacht Sapkir met den Duitsohon Kroo.np 1'in6 en Prins Eitel Friedrich is Woensdag van Brindisi te C o r fu aangekomen. D'e Prinsen zullen twee dagen daar vertoeven Aan den Temps wordt uit Athene ge meld, dat dc Grieksche regeering aan de groote mogendheden eene nota heeft overhandigd, waarin zij hare tevredenheid over de Maoedon^isohe hervormin gen te kennen geeft en tegelijkertijd den mo gendheden verzoekt, bij den Sultan er op aan te dringen, dat deze hervormingen ook op bet vilajet Janina worden toegepast, waar de Grieksche bevolking onder den tegenwoordi- gen toestand zeer lijdt. Marokko. Een telegram aan do Correspondencia do Espafia te Madrid ua Tan ger meldt, dat daar een beweging tegen de vreem deling is uitgebroken. Twee Spanjaarden zijn gewond gewordendo Spaansche gezant heeft niet nadruk geprotesteerd. Gisteren deelden wij een telegram mede uit Tang or, dat El Menebhi, de Marok- kaanaehe minister van oorlog, de douars (ten tendorpen) van de Zen at jastami men verwoest en de stad A in Mediuna verbrand had. Er zouden maar veertig mensohen ontkomen zin. terwijl al de aanhangers van den pro- tendent den Sultan om vergiffenis zouden hebben gesmeekt. De Times daarentegen verneemt uit Tan- ger: Ondanks de officieole tijdingen uit Fez, meldende eene overwinning van des sultans troepen, is 't stellig dat deze eene nederlaag leden Op 27 Februari is het kamp eener diviaie den pretendent, m handen gevallen.. Deze divisie, 1600 ma» sterk, voorhoede van El Menebhi'8 leger, is in wanorde op de vlucht gegaan, met achterlating van ge weren en munitie. Do bijzondere corespondent van den He raldo bevestigt miede, dat in een verwoed) gevecht do keizerlijke troepen werden ver slagen, met verlies van 50 dooden eti 100 gewonden. De opstandelingen deden den aanval. Vereenlgde Staten, De Amorikaanscho emigratie- w 01, volgens welke van lederen in de Ver- eenigde Staten landende reiziger eene roof- delijke belasting is te beffen, is door het. con gres goedgekeurd Columbië. Bij beschikking van de Cahimbaansche regeering zijn de invoerrechten voor alle waren van den 1dezer met 1.5 tot 20 procent verhoogd. Allerlei. vDe stad Beken Csaba besloot, een standbeeld voor Luther op te richten. Dit zal liet eerste Lutheratandheeld in H< i- garije zijn. vWoensdag werd op oen in do oorloge- haven van Portsmouth terugkeerende onder- zee-boot door oene ontploffing van gasoline het inwendige van de boot ver nield! Vier man werden zwaar gewond. vStormweer. De Teaape deelt oen telegram mee uit Nantes, meldende dat Woensdagmiddag eene groote atoomboot op 3 mijlen voor de reede van Belle Isle is vergaan. De ketel was gesprongen en het schip zonk onmiddellijk. Men weet niet of iemand zich heeft kunnen redden en wrakgoed is nog niet augedreven. Men vreest uog andere rampen, want ten weeten van Belle Iale zijn 3 lijken en wrak hout aangespoeld. Een hevig N. W. orkaan woedde gisteren nacht boven Mareeille. In de haven zijn schepen van hun anker geslagen en is er groote schade aangericht. Rampen worden echter nog niet gemeld. Uit Vannes wordt geseind, dat te Port Navato vijf lijken zijn aangespoeld. Men heeft nog niet kunnen vaststellen van welken landaard en van welk schip zij zijn. Uit Brest verluidtHet eiland Soin ii door het stormachtige weer sedert 14 dagen zonder verbinding met het vasteland. Vier schepen beproefden Woensdagmorgen de noodlijdende bewoners levensmiddelen te brengen. Drie schepen kwamen evenwel 's middags met averij weder hier aan. Maandagmorgen voeren verscheidene vte- ach era in twee booten van het eiland Amrum naar de zuidelijke spits van het eiland Sylt, om zeewier te viaschen. Da booten werden op de vaart door den storm verrast. Terwijl het aan eene boot gelukte het iiiand weer te bereiken, werd de andere boot ret 3 viasoherB weggedreven en is ©ogenschijnlijk vergaan. VTelegrammen uit Spanje werden ver traagd door de stormen die daar heersahen v— Bij een in aanbouw zijnde fabriek in fouj-nty'e» werd door .,eu storm een boog© muur omgeworpen. Zeven arbeiders werden bedolven. vOok een j u b i 1 e ui ju, De cbanme vietrde onlangs een veeibeteekend jubileum: zij. kon dc honderdduizendste orgat- 11 iffohc v or b i n di i n g 1 egiatmxreu, die nauwkeurig ondJeraodht en bosdhireveai werd. In Verhouding tot die vele millioenen teUcudo thearetisabi mogelijke verbindingen van de koolstof, is -het. bereikte getal nog zeer klein. De Staatscourant van Vrijdag 6 Maart 1903 bevat de volgende koninklijke beslui ten op verzoek eervol ontslagen als lid van het college van regenten over do gevangenis sen te Arnhem, onder dankbetuiging voor de als zoodanig bewezen diensten, jhr. rrr. W. J. Quintus; en als zoodanig benoemd jhr. nir. W. E. Tli M. van der Does do Willebois, rechter in de rechtbank aldaar: op verzoek eervol ontslagen als burgemees ter van Ooststellingwerf F. J. Brinkhuis; ceo-voi ontslagen uit den werf dienst d© le bewaarder bij 's Rijks Werf t.o Amsterdam F. ,T. Boon De lotgevallen van den Heer Jodocus Poggeman. 2 door W. P. KOPS. Toen Leeuwenhoek mij die tijding bracht., kou ik eerst geen geluid geven, toen vloog hot bloed mij naar de hersenen, voor een «ogenblik kou ik niet geregeld, denken,en, [voor ik liet; wist was het er uit ..lij bent, het, die hem vermoord hebt"! Het gelaat, dat ik toen voor mij zag, tfio ik iWiua nog in mijn draomen. Het was niet dat |V;"1 oen mensch, maar van oen duivol. Schor Vau woede, was het eénige wat hij kon uit brengen 1.Herhaal dat nog oens -J'j hebt. hem vermoord, ik weet alles, jij hebt zijn testament, in je zakschrcouwdc l>* bem toe. Met oen mes in de hand vloog hij op mij Ik sprong terug en greep zijn pols. Ik sterker dan hii. In de worsteling geraakte 'J 'üidetr. Teen... eu Sjoerd veegde zich het •ngstwreet. van het gelaat en greep naar het pas, dat Hoppen brouwer weer gevuld, had. ..toen kreeg do duivel mij te pakken ■.ojoerdhijgde hij. „laat. mo los, ik zal je Ej vertoRon, ik zal je rijk maken... ik ^•n >k liet. hem los... en hij loog mij voor, dat V011 Gutzkow aan een doodelijke kwaal leed, dat hij toch moest sterven., dat zijn geld aan den staat rou komen en niemand er iets aan hebben zou. dat, hij daarentegen tal van nuttige uitvindingen doen kon. heilzaam voor de mensehheid, dat ik een doel van zijn geld krijgen zou. als ik als getuige het testament teekonde en ik geloofde alles. of. ik veins de het te gelooven. en ik werd medeplichtig ik was tot op dien noodlottigen tocht, wel is waar een ruwe zeebonk, maar toch een eerlijke kerel sinds dien tijd voelde ik mo vaak een schurk Sjoerd zweeg en zat met gebogen hoofd' voor zioh uit te stfyvn en ook do celibatai ren waren door die modedeeling diep geschokt,. Er hcersehte een pijnlijke stilte. Eindelijk vroeg Van Meerbek©- ..Maar hoe ging het nu verder met de ex peditie. toen de leider., er niet meor wa«" „Sedert, rustte er een vloek op ons Niets gelukte meer Tot- nog toe waren de inboor lingen. die wij ot> onzen weg ontmoetten, zoo- al niet vriendelijk, dan toch niot, vijandig l/Cgen ons ogjgetreden dit veranderde nu plotseling. Leeuwenhoek kon lang zoo goed niet met hen om gaau als Von Gutzkowook was hij 11a diens dood opgewonden, zenuwachtig, dik wijls verbitterd door de vele moeilijkheden, die wij op onzen terugtocht ondervonden. Tn zijn drift eraf hij dan bevel tot vuren en menig zwarte viel door onze kogels. Van toen af werden wij haast dagelijks be stookt door vijandige benden geen uur meer waren wij veilig. Eindelijk brak het onweer hoven ouko hnofdon los. Op een nacht, toen wij door de vveeseilijke vermoeienissen van oiucn tocjit door de bo» schen, waar nooit hot zonlicht was doorge drongen, waar met bijl en mes elke plek voor onzen voet moest, opengekapt worden, overmand 111 een loodzware slaap waren neer gezonken. worden wij eensklaps gewekt door een geschreeuw pu gegil, dat uit de hol scheen op te komen. Ik zal u niet alles verhalen van dat verschrikkelijk gevecht in don pikzwar ten nacht, toen zelfs onze eigen manschappen tegen ons opstonden. wij kwamen er levend, af, door eon wonder wisten wij te ontkomen, maar met vorlies van al onze bagage, leef tocht klecren. Niet» dan ons naakte lichaam konden wij bergen. Gelukkig, dat wij niet. ver van Vivi af waren. Als bedelaars bereikten wij die plek, armer dan ooit. te voren, ziek en uitgeput 'van outberilng. Ik dacht, dat Leeuwenhoek krankzinnig zou worde», zoo verschrikkelijk greep, hem de vernietiging- van al rijn luchtkaatcelen aan, want ook liet kost bare papier, door moord verkregen, waa in dien noodlottigcn naoht verloren geraakt. Enfin, wij gingen ieder onzes weegs. Ik zocht en vond weer dienst op een schip naar Por tugal, van daar zwierf ik iu de Middellandsche *ee rond. nu eens op een Italiaansche. dan weer op een Fransclve stoomboot. Ik had Leeuwenhoek geheel uit. bet oog verloren, ik was hem, bijna vergeten, tot ik hein, te Am sterdam teruggekomen, in een kroeg aan den buitenkant weer ontmoette. Hij was er niet. op vooruitgegaan sinds ik hem op de Zee meeuw ontmoet had, hij leed gebrek... maar zijn vertrouwen op rijn gelukster was nog al tijd even groot, rijn: plannen voor d© toe komst had hij niet opgegeven. Ik zat toen nog al ï-odelijk in «le contanten, ik tracteer de hem. wij raakten aan de praat... allo... een pikbroek is geen duitendief... ik meest gauw -weer het zeegat uit... wat had ik dan aan de rijksdaalders alg ik ze toch niet kon laten rollen goed, ik leende hem de helft va» wat ik bezat. Toen schijnt hij er wat boven op te zijn gekomen, wani, na een half jaar praaide ik lieui weer in Amsterdam on mg hij er als een lieer uit Ik vroeg hem mijn duiten terug, hij verkocht allerlei smoesje®, maar ik liet hem niet. lo», ik zat liem als een brak op do hielen, en zoo vond ik hem in druk gesprek met den heer Poggeman... wat daarvan het gevolg was. weet u. Hoppenbrouwer, die gedurende dit lange verhaal ala op apelden gazet-en. had, sprong nu op: „En in de handen van zoo'n schurk ia onze arme, niet? kwaads vermoedende Pog over geleverd, ails een konijn ia het hok van een ratelslang' Die Leeuwenhoek ml op hem, dén slag, dien ik hem gegeven heb wreken... Ik vlieg ©ogenblikkelijk terug.. Ik zal hem uit dat moordhol halen, al zou ik hem op mijn rug hierheen dragen „Hop," zei Van Meerboke, ..begin nu niet weer mot door je drift en onstuimigheid don boel in de war te brengen. Pog zou tqch niot meegaan, hij zou je niet gelooven, want hij is geheel door dien schurk gebiologeerd... en jij kunt- niets bewiiaen." ..Maai- wat wil je dau..." nep Hoppe»brou wer dnftig uitwil je dan wachten totdat hij Pog vergiftigd heeft evenals dien ongeluk kige» Von Gutzkow!1' „Neen," zei Van Meerbek e, „wij moeteu handelen, maai* met overleg eu voorzichtig heid. Wij kunnen voorloopig met Poggeman niet iu aanraking komen, maar die zeeman wel, die is daar immers thuis?" „Ik ben juist gevlucht ik kou het er niot langer uithouden... Na een gospirokmetLseu- weuhoek heb ik 't. vermoeden gekregen, dat hij van mij af wil... en met do wetenschap in deu Congo opgedaan, steek ik mijn boenen dan liever niet meer niet hom onder één ta fel." Crayvanger, die voor zijn doen wonderbaar» lijk lang gezwegen had, keek Sjoerd doordrin gend aan „•Te hebt heel wat goed to makon, man, al heb je in een leelijk parket» geeetm. I* alJea waar wat je van die® Leeuwenhoek fmv teddl hebt, dan is hot een schavuit die voor nuMij. terug deinst. Onze vriend, verblind ala hij i\ loopt groot gevaar, en niemand kan hem waarschuwen dan jij. Wij kunne» to gen Leeuwenhoek niete aanvangen, want zoo- al» mijn. vriend to recht opmerkte, wij heb- ben geen enkel bewijp, ofschoon ik toch oen advocaat, ga raadplegen. Maar jij moet weer naar dat huis terug Ik zal je een brief door 0119 allen onderteeken moegeven, waarin wij van a tot a medcelen, wat. jo ons hebt. ver- told. Dien moet je don heer Poggeman hei melijk in handen spelen. Wij blijven hier in dit. hotel op dc wacht. Heeft hij onze hulp uoodig. dan stuur je oogenblikkelijk bericht... En je houdt dien Leeuwenhoek goed in 'toog jij kent rijn stroke» en ecu gewaar schuwd man, geldt voor twee." Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1903 | | pagina 1